Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 336

STENOGRAMA

 

2023 m. gruodžio 18 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN

 


 

PIRMININKĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos! Pra­de­da­me gruo­džio 18 die­nos ne­nu­ma­ty­tą Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 108 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ką tik at­ėjo liūd­na ži­nia, kad ne­te­ko­me Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro B. Gen­ze­lio. B. Gen­ze­lis 1988–1990 me­tais bu­vo Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, Są­jū­džio Sei­mo ta­ry­bos na­rys, nuo 1990 me­tų – Lie­tu­vos de­mo­kra­tinės dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos pre­zi­diu­mo na­rys, 1990–1992 me­tais – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas, dir­bo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros bei Kon­sti­tu­ci­jos ren­gi­mo ko­mi­si­jo­se. Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras, 1992–1996 me­tais – Sei­mo na­rys, Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. 1996–2008 me­tais – LSDP na­rys, 1999 me­tais – ta­ry­bos na­rys. 1994–2005 me­tais – Lie­tu­vos ry­šių su už­sie­nio ša­li­mis drau­gi­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, lai­ko­tar­piu tarp 1995 ir 1997 me­tų – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNESCO ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. 1998–2008 me­tais – Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės klu­bo pir­mi­nin­kas, LPS ini­cia­ty­vi­nės gru­pės klu­bo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Uni­ver­sa­liz­mo idė­jų ana­li­zės Eu­ro­pos ko­mi­te­to na­rys.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gerb­ki­me at­mi­ni­mą ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio ap­kal­ta

 

Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Sei­mo val­dy­ba pa­tvir­ti­no šio ne­nu­ma­ty­to po­sė­džio dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mas. Va­do­vau­da­ma­si Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 10 da­li­mi, Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to ve­dė­ją V. Gu­rec­kie­nę ski­riu po­sė­džio sek­re­to­re.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­riu pri­min­ti Sei­mo sta­tu­te reg­la­men­tuo­tas ap­kal­tos pro­ce­so tai­syk­les: po­sė­džio pir­mi­nin­kas spren­džia pro­ce­si­nius klau­si­mus, pri­rei­kus ga­li pa­si­klaus­ti Sei­mo nuo­mo­nės ar pra­šy­ti pri­ta­ri­mo sa­vo spren­di­mams, Sei­mo na­riai ga­li klau­si­nė­ti pro­ce­so da­ly­vius tik su po­sė­džio pir­mi­nin­ko lei­di­mu, kal­bė­ti dėl by­los es­mės ar ki­taip ban­dy­ti pa­veik­ti pro­ce­so ei­gą Sei­mo na­riams ne­lei­džia­ma, ta­čiau jie ga­li už­pro­tes­tuo­ti po­sė­džio pir­mi­nin­ko at­si­sa­ky­mą leis­ti klau­si­nė­ti ar sku­bo­tą spren­di­mą nu­trauk­ti ap­klau­są ir bal­sa­vi­mu jį at­mes­ti.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da bei ki­ti šio ir ki­tų teis­mų spren­di­mai ne­svars­to­mi ir dėl jų tei­sė­tu­mo bei pa­grįs­tu­mo ne­dis­ku­tuo­ja­ma. Spren­džiant as­mens, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, kon­s­ti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, re­mia­ma­si mi­nė­tuo­se spren­di­muo­se nu­sta­ty­tais fak­tais ir pa­teik­ta jų ju­ri­di­ne kva­li­fi­ka­ci­ja, o šių klau­si­mų ty­ri­mas ne­at­lie­ka­mas. As­me­nys, Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas ar ad­vo­ka­tas, sa­vo kal­bo­se ga­li rem­tis įro­dy­mais, tu­rin­čiais reikš­mės spren­džiant kon­sti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Sei­mo na­riai Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ar vie­toj jo kal­ban­čiam ad­vo­ka­tui pa­tei­kia klau­si­mus tik su po­sė­džio pir­mi­nin­ko lei­di­mu.

Ar ga­li­me pri­tar­ti, kad kal­bė­ji­mo ir at­sa­ky­mų į klau­si­mus truk­mė yra to­kia: Sei­mo na­riui ski­ria­ma iki 20 mi­nu­čių (jam pa­si­sa­ky­ti), po­sė­džio pir­mi­nin­ko ar ad­vo­ka­to klau­si­mams Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ski­ria­ma iki 20 mi­nu­čių, Sei­mo na­rių klau­si­mams Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, iki 30 mi­nu­čių, Sei­mo na­rio, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, bai­gia­ma­jam žo­džiui – iki 20 mi­nu­čių. Ar ga­li­me su­tar­ti, pri­ta­rti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

14.05 val.

Sei­mo Pir­mi­nin­kės Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen pra­ne­ši­mas

 

Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 4 da­lį per­skai­ty­siu pra­ne­ši­mą, ku­ria­me iš­dės­to­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos es­mė. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mas 2023 m. bir­že­lio 1 d. nu­ta­ri­me Nr. XIV-2031 „Dėl ap­kal­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Pet­rui Gra­žu­liui pra­džios ir krei­pi­mo­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą“ iš­dės­ty­ta­me pa­klau­si­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pra­šė pa­teik­ti iš­va­dą, ar Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio veiks­mas – są­mo­nin­gas bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­lo­je Nr. 14/2023 2023 m. gruo­džio 5 d. pa­tei­kė iš­va­dą Nr. KT100-I1/2023 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, veiks­mų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“ (ci­tuo­ju): „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio veiks­mas – są­mo­nin­gas bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį – prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai. Šiuo veiks­mu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis šiurkš­čiai pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir su­lau­žė prie­sai­ką.“ Ši Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da įsi­ga­lio­jo 2023 m. gruo­džio 5 d.

Šio­je kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­lo­je Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nu­sta­tė, in­ter alia, to­kias by­lai reikš­min­gas ap­lin­ky­bes. Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio me­tu, lai­ko­tar­piu nuo 15 val. 26 min. 38 sek. iki 15 val. 27 min. 8 sek., bu­vo bal­suo­ja­ma dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pri­ėmi­mo. Pa­gal Sei­mo elek­tro­ni­nės bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­mos duo­me­nis, šio bal­sa­vi­mo me­tu bu­vo bal­suo­ta, be ki­ta ko, iš bal­sa­vi­mo vie­tos, pri­klau­san­čios Sei­mo na­riui P. Gra­žu­liui, ir iš bal­sa­vi­mo vie­tos, pri­klau­san­čios Sei­mo na­riui L. Jo­naus­kui.

Iš Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio vaiz­do įra­šo ir Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tro pa­teik­to eks­per­ti­zės ak­to ma­ty­ti, kad Sei­mo na­rys L. Jo­naus­kas, bal­suo­jant dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, sa­vo ran­ka prie bal­sa­vi­mo pul­to ne­pri­si­lie­tė, di­des­nę bal­suo­ti skir­to lai­ko da­lį bu­vo nu­si­su­kęs į virš jo esan­čio­je ei­lė­je dar­bo vie­to­se sė­din­čių ko­le­gų pu­sę. Taip pat ma­ty­ti, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis kai­re ran­ka at­lie­ka ne­nu­sta­ty­tą veiks­mą (veiks­mus) ties sa­vo ir ties Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko dar­bo vie­tos elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo pul­tais. Sei­mo na­rys L. Jo­naus­kas, Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je sė­din­tis Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio kai­rė­je, nu­ro­dė, kad ne­ma­tė, ką mi­nė­to bal­sa­vi­mo me­tu da­rė P. Gra­žu­lis – bal­sa­vo ar ne­bal­sa­vo, nes tuo me­tu bu­vo nu­si­su­kęs. Sei­mo na­rys A. Pa­lio­nis, Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je sė­din­tis už Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio, Spe­cia­lia­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai nu­ro­dęs, kad ma­tė, kaip L. Jo­naus­kas už­si­re­gist­ra­vo ir pa­bal­sa­vo, taip pat ma­tė, kad nors P. Gra­žu­lis tie­sė kai­rę ran­ką link L. Jo­naus­ko bal­sa­vi­mo pul­to myg­tu­kų, ta­čiau jų ne­spau­dė, nes jis, A. Pa­lio­nis, su­draus­mi­no P. Gra­žu­lį taip ne­da­ry­ti, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo po­sė­dy­je nu­ro­dė, kad duo­da­mas pa­ro­dy­mus Spe­cia­lia­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai su­kly­do ir da­vė pa­ro­dy­mus apie ki­tą įvy­kį.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Veik­los ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to In­for­ma­ci­nių sis­te­mų sky­riaus ana­li­ti­kas pro­gra­muo­to­jas R. Pet­ro­nis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo po­sė­dy­je pa­aiš­ki­no, kad Sei­mo na­riui bal­suo­jant rei­kia at­lik­ti du veiks­mus. Pir­mas veiks­mas yra re­gist­ra­ci­ja, ku­rios me­tu Sei­mo na­riams už­ten­ka pa­spaus­ti bet ku­rį iš pen­kių bal­sa­vi­mo pul­te esan­čių myg­tu­kų. Pa­spau­dus bet ku­rį iš jų, už­si­re­gist­ruo­ja­ma. Ant­ras veiks­mas yra bal­sa­vi­mas, kai bal­suo­ja­ma pa­spau­dus vie­ną iš tri­jų myg­tu­kų – „už“, „prieš“ ar­ba „su­si­lai­kau“. Sie­kiant už­si­re­gist­ruo­ti ir bal­suo­ti Sei­mo po­sė­dy­je, ga­li­ma du kar­tus spaus­ti tą pa­tį pa­si­rink­tą bal­sa­vi­mo myg­tu­ką – „už“, „prieš“ ar­ba „su­si­lai­kau“. Nė­ra nu­sta­ty­ta, koks įma­no­mas trum­piau­sias lai­kas tarp dvie­jų myg­tu­ko pa­spau­di­mų, bet tai ga­li bū­ti se­kun­dės da­lys.

Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio me­tu, bal­suo­jant dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, Sei­mo elek­tro­ni­nė bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­ma vei­kė be su­tri­ki­mų. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo: nors iš Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio vaiz­do įra­šo ir šį įra­šą ana­li­zuo­jan­čio Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tro pa­teik­to eks­per­ti­zės ak­to ma­ty­ti, kad Sei­mo na­rys L. Jo­naus­kas, bal­suo­jant dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­to, bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, Sei­mo elek­tro­ni­nės bal­sa­vi­mo sis­te­mos duo­me­ni­mis, pri­imant Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą bu­vo bal­suo­ta iš Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko dar­bo vie­tos. Už­fik­suo­tas bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas „su­si­lai­kau“, tai yra už­fik­suo­ta, kad jo dar­bo vie­to­je pa­spaus­tas (pa­spaus­ti) ati­tin­ka­mas (ati­tin­ka­mi) bal­sa­vi­mo pul­to myg­tu­kai re­gist­ruo­jan­tis bal­suo­ti ir bal­suo­jant.

At­si­žvelg­da­mas į tai, kad tik Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio ran­ka už­fik­suo­ta ties Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko dar­bo vie­tos bal­sa­vi­mo pul­tu tuo me­tu, kai vy­ko bal­sa­vi­mas dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, ir tai, kad šio bal­sa­vi­mo me­tu bal­sa­vi­mo įran­ga vei­kė be su­tri­ki­mų, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad tik Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis ga­lė­jo pa­spaus­ti ati­tin­ka­mą Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko dar­bo vie­tos bal­sa­vi­mo pul­to myg­tu­ką.

Ver­tin­da­mas Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­aiš­ki­ni­mą, kad jis esą ga­lė­jo ne­ty­čia, su­klys­da­mas pa­bal­suo­ti už Sei­mo na­rį L. Jo­naus­ką, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad L. Jo­naus­ko dar­bo vie­ta mi­nė­to bal­sa­vi­mo me­tu ne­bu­vo tuš­čia, L. Jo­naus­kas sė­dė­jo ša­lia P. Gra­žu­lio, tai­gi ne­bu­vo įma­no­ma su­pai­nio­ti dar­bo vie­tų ir at­si­sė­dus į gre­ta esan­čią ne sa­vo dar­bo vie­tą pa­bal­suo­ti už ki­tą Sei­mo na­rį kaip už sa­ve. Be to, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, jog, kaip ma­ty­ti iš Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio vaiz­do įra­šo ir šį įra­šą ana­li­zuo­jan­čio Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tro pa­teik­to eks­per­ti­zės ak­to, Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis, prieš at­lik­da­mas tam tik­rą veiks­mą ties Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko dar­bo vie­tos bal­sa­vi­mo pul­tu, bu­vo ką tik pa­bal­sa­vęs iš sa­vo dar­bo vie­tos.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo ir tai, kad tam, kad bal­sa­vi­mo sis­te­mo­je bū­tų už­fik­suo­tas bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas „su­si­lai­kau“, bal­sa­vi­mo sis­te­mos pul­to myg­tu­ką (myg­tu­kus) rei­kia pa­spaus­ti du kar­tus. Pa­spau­dus bal­sa­vi­mo sis­te­mos pul­to myg­tu­ką tik vie­ną kar­tą, bū­tų už­fik­suo­tas tik re­gist­ra­vi­ma­sis bal­suo­ti, bet ne­bū­tų už­fik­suo­tas bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas „su­si­lai­kau“. Rem­da­ma­sis šiais ar­gu­men­tais, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas įver­ti­no Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­aiš­ki­ni­mą, kad jis gal­būt ga­lė­jo ne­ty­čia, su­kly­dęs pa­bal­suo­ti už Sei­mo na­rį L. Jo­naus­ką, kaip ne­pa­grįs­tą.

 Įver­ti­nęs šiai by­lai reikš­min­gas ap­lin­ky­bes, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio me­tu, bal­suo­jant dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, są­mo­nin­gai, ty­čia bal­sa­vo du kar­tus – ne tik už sa­ve, bet ir už ki­tą Sei­mo na­rį. Taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad to­kiu veiks­mu Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis ne­pai­sė iš Kon­sti­tu­ci­jo­je, in­ter alia, jos 59 straips­nio ket­vir­to­jo­je da­ly­je, įtvir­tin­to Sei­mo na­rio lais­vo man­da­to prin­ci­po, Sei­mo na­rio man­da­to in­di­vi­du­a­lu­mo rei­ka­la­vi­mo, ky­lan­čio drau­di­mo Sei­mo po­sė­dy­je bal­suo­ti už ki­tą Sei­mo na­rį.

Bal­suo­da­mas dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis iš­reiš­kė ne Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko, bet sa­vo va­lią, tai­gi sa­va­va­liš­kai pe­rė­mė Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko tei­sę sa­vo nuo­žiū­ra bal­suo­ti, pri­imant įsta­ty­mus ir ki­tus Sei­mo ak­tus, iš­krei­pė bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Va­di­na­si, Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis, Sei­mo po­sė­dy­je bal­suo­da­mas už Sei­mo na­rį L. Jo­naus­ką, sa­vo pa­rei­gas ėjo ne­są­ži­nin­gai, pa­žei­dė iš Kon­sti­tu­ci­jos ky­lan­čius im­pe­ra­ty­vus, pa­ro­dė ne­pa­gar­bą Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams, dis­kre­di­ta­vo Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, au­to­ri­te­tą.

Ver­tin­da­mas, ar šis Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­da­ry­tas Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas yra šiur­kš­tus ir ar juo bu­vo su­lau­žy­ta Sei­mo na­rio prie­sai­ka, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­si­žvel­gė ir į Sei­mo na­rio lais­vo man­da­to prin­ci­po, in­ter alia, Sei­mo na­rio man­da­to in­di­vi­du­a­lu­mo rei­ka­la­vi­mo, ky­lan­čio drau­di­mo Sei­mo po­sė­dy­je bal­suo­ti už ki­tą Sei­mo na­rį svar­bą pri­imant Sei­mo spren­di­mus. Be ki­ta ko, ir į tai, kad Sei­mo na­rių as­me­niš­kas bal­sa­vi­mas, Sei­mo po­sė­dy­je pri­imant ati­tin­ka­mą tei­sės ak­tą, yra es­mi­nis bū­das iš­reikš­ti Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, va­lią ir vie­nas iš pa­grin­di­nių bū­dų iš­reikš­ti Sei­mo na­rio, kaip Tau­tos at­sto­vo, va­lią vyk­dant Sei­mo na­rio pa­rei­gas.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ver­ti­ni­mu, net ir vien­kar­ti­nis Sei­mo na­rio bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį Sei­mo po­sė­dy­je su­da­ro prie­lai­das iš­kreip­ti Sei­mo va­lią ir truk­do Sei­mui de­ra­mai vyk­dy­ti jo kon­sti­tu­ci­nę prie­der­mę, le­mia Sei­mo na­rių veik­los sa­va­ran­kiš­ku­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo ga­ran­ti­jų pa­žei­di­mą.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat at­si­žvel­gė į Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio veiks­mo – bal­sa­vi­mo už ki­tą Sei­mo na­rį – po­bū­dį, ki­tas at­li­ki­mo ap­lin­ky­bes. Tai yra į tai, kad tai bu­vo są­mo­nin­gas, ty­či­nis veiks­mas, jis ne­ga­lė­jo bū­ti at­lik­tas su­kly­dus. Sei­mo po­sė­dy­je už ki­tą Sei­mo na­rį bu­vo bal­suo­ta iš­kart po to, kai pa­bal­suo­ta už sa­ve, ki­tam Sei­mo na­riui esant sa­vo vie­to­je, ta­čiau nu­si­su­kus ir ne­ma­tant bal­sa­vi­mo pul­to. Bal­sa­vi­mo myg­tu­kas (myg­tu­kai) pa­spaus­tas (pa­spaus­ti) ne vie­ną, o du kar­tus, tai yra re­gist­ruo­jan­tis bal­suo­ti ir bal­suo­jant, kas bū­tent ir lė­mė, kad bal­sa­vimo už ki­tą Sei­mo na­rį re­zul­ta­tas bu­vo įskai­ty­tas Sei­mo elek­tro­ni­nė­je bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­mo­je.

Rem­da­ma­sis šiais ar­gu­men­tais, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis są­mo­nin­gai, ty­čia bal­suo­da­mas už ki­tą Sei­mo na­rį, ne­si­lai­kė iš Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­tos Sei­mo na­rio prie­sai­kos, įtvir­tin­tos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 straips­ny­je, kon­sti­tu­ci­nio Sei­mo na­rio sta­tu­so, įtvir­tin­to, be ki­ta ko, Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 2 ir 4 da­ly­se, ky­lan­čios Sei­mo na­rio pa­rei­gos gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, veik­ti Tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais, šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją, be ki­ta ko, jos 59 straips­nio 2 ir 4 da­lių, įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 straips­nio rei­ka­la­vi­mus ir kar­tu su­lau­žė Sei­mo na­rio prie­sai­ką.

Da­bar su­tei­kiu žo­dį po­sė­džio sek­re­to­rei V. Gu­rec­kie­nei.

V. GURECKIENĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, į ap­kal­tos pro­ce­są Sei­me at­vy­ko Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis. Sei­mo na­rys ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mo ne­pa­gei­da­vo.

PIRMININKĖ. Va­do­vau­jan­tis Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 7 da­li­mi, žo­dis su­tei­kia­mas as­me­niui, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, Sei­mo na­riui P. Gra­žu­liui. Pra­šom į tri­bū­ną. Jums pa­si­sa­ky­ti ski­ria­ma iki 20 mi­nu­čių.

 

14.17 val.

Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio kal­ba

 

P. GRAŽULIS (MSNG*). Svei­ki, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­ma Sei­mo va­do­vy­be. Esu la­bai dė­kin­gas, kad pir­mą kar­tą per Lie­tu­vos is­to­ri­ją man to­kia di­džiu­lė gar­bė suor­ga­ni­zuo­ta – su­kvies­tas ne­ei­li­nis ple­na­ri­nis po­sė­dis, ku­ris truks il­giau nei koks ki­tas pa­mi­nė­ji­mas Ko­vo 11-osios, Va­sa­rio 16-osios ar ki­tos vals­ty­bi­nės šven­tės.

Taip pat no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad į tas šven­tes, jei­gu ne­at­vyks­ta Sei­mo na­rys, sank­ci­jos nė­ra tai­ko­mos, o jei­gu į ma­no šią suor­ga­ni­zuo­tą šven­tę – ap­kal­tą – ne­at­vyk­tų kas nors iš val­dan­čių­jų, pa­si­ra­šy­tų sau po­li­ti­nės mir­ties nuosp­ren­dį. Štai ko­kia di­de­lė gar­bė iš­reikš­ta man. Ir ne­ga­lė­jo ši­to po­sė­džio su­reng­ti ko­kį ket­vir­ta­die­nį, nes ant­ra­die­nį ki­ta ap­kal­ta, bet bū­ti­nai rei­kia kvies­ti ne­ei­li­nę se­si­ją. Ačiū, ger­bia­mie­ji, jums už tai.

Da­bar aš no­riu ar­gu­men­tuo­ti, ko­dėl aš ne­ėmiau ad­vo­ka­to. Ka­dan­gi esu so­vie­ti­nis po­li­ti­nis ka­li­nys ir bu­vau teis­tas so­vie­ti­niais lai­kais, da­ly­va­vęs ne vie­no po­li­ti­nio ka­li­nio teis­muo­se, po­li­ti­niai ka­li­niai so­vie­ti­niais lai­kais nie­ka­da ne­im­da­vo ad­vo­ka­to. Ko­dėl? Nes ži­no­jo, kad spren­di­mus pri­im­da­vo Ko­mu­nis­tų par­ti­ja ir KGB, o teis­mai tik įfor­min­da­vo tuos spren­di­mus. Šian­dien aš ži­nau, kad šis spren­di­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, va­do­vau­ja­mo kon­ser­va­to­riaus S. Šed­ba­ro, bu­vo pri­im­tas kon­ser­va­to­rių ar­ba Land­sber­gių nu­ro­dy­mu, o jie tik įfor­mi­no šį spren­di­mą.

Taip pat bu­vo ir ki­tas pa­grin­das, kad ne­klai­din­tų pa­sau­lio, kad lai­ky­tų, jog So­vie­tų Są­jun­ga yra tei­si­nė vals­ty­bė, o yra dik­ta­tū­ri­nė vals­ty­bė, ne­im­da­vo ad­vo­ka­to, nes jie ži­no­da­vo, kad nė vie­nas ad­vo­ka­to žo­dis ne­bus iš­girs­tas. To­dėl ir aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad čia nė vie­nas ne­iš­gir­stų nė vie­no ad­vo­ka­to žo­džio, o spren­di­mas jau yra pri­im­tas, kaip ir pri­im­tas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad no­rė­jau ne­vyk­ti į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, bet smal­su­mo dė­lei nu­vy­kau. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo po­sė­džio me­tu pa­sa­kiau, kad aš ži­nau jū­sų spren­di­mą, kad jū­sų spren­di­mas aiš­kus, kad P. Gra­žu­lis daug šiurkš­čiau su­lau­žė Kon­sti­tu­ci­ją ne­gu Pre­zi­den­tas R. Pa­ksas. Aš at­sa­kiau, jei­gu jūs va­do­vau­tu­mė­tės tei­se ir są­ži­ne, jūs ši­tos by­los ne­bū­tu­mė­te nag­ri­nė­ję vien dėl to, kad teis­mo eks­per­tai, ku­rie nu­sta­to fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, ne­nu­sta­tė, kad at­li­kau… ko­kius at­li­kau veiks­mus. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo po­sė­dy­je pa­sa­kiau: po­nai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai, ka­dan­gi Kon­sti­tu­ci­ja tu­ri dva­sias, kaip iš­ra­do Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, tai jūs pa­si­kvie­tė­te gal Vil­niaus mies­to ko­mu­nis­tų par­ti­jos būs­ti­nė­je, ku­rio­je jūs esa­te įsi­kū­rę, pik­tą­sias dva­sias ir rū­siuo­se spi­ri­tiz­mo se­an­so me­tu pa­ma­tė­te, kad aš bal­sa­vau. Pa­ma­tė­te tai, ko ne­pa­ma­tė tei­sės eks­per­tai. Man at­ro­do, kad to­kie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai kom­p­ro­mi­tuo­ja ne ma­ne, ga­lu­ti­nai kom­pro­mi­tuo­ja mū­sų tei­si­nę vals­ty­bę. Mes ta­po­me land­sber­gi­ne vals­ty­be, per 50 so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tų mes bu­vo­me dik­ta­tū­ri­nė vals­ty­bė, ko­mu­nis­ti­nė vals­ty­bė, bet per 30 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų mes pa­lai­do­jo­me de­mo­kra­tiją, lais­vą žo­dį, ki­tą nuo­mo­nę ir su­kū­rė­me taip pat dik­ta­tū­ri­nę vals­ty­bę. Aš no­riu dar jums pa­sa­ky­ti, kad prieš pri­imant Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui spren­di­mą, iš­va­ka­rė­se sa­vo feis­bu­ke iš­pla­ti­nau Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, kad esu šiurkš­čiai pa­žei­dęs Kon­sti­tu­ci­ją. Ly­giai taip pat ir po­li­ti­niai ka­li­niai ži­no­jo sa­vo spren­di­mus so­viet­me­čiu, iki juos pa­skelb­da­vo teis­mas. Te­gy­vuo­ja land­sber­giz­mas, te­gy­vuo­ja dik­ta­tū­ri­nė Lie­tu­va!

Man ne gė­da čia sto­vė­ti ir aiš­kin­tis, bet ne jums aš aiš­ki­nuo­si ir ne val­dan­čia­jai dau­gu­mai, bet aiš­ki­nu, gal klau­so­si ši­tos ma­no kal­bos nors vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis, kad jie iš­girs­tų, ir jei nors vie­nas su­pras, ko­kio­je Lie­tu­vo­je mes gy­ve­na­me, aš ma­nau, kad lai­mė­ta bus daug. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ir ži­niask­lai­da kiek ga­li­ma ob­jek­ty­viau nu­švies­tų ši­tuos pro­ce­sus. De­ja, tos de­mo­kra­tijos ir iš ži­niask­lai­dos pa­si­gen­du. So­viet­me­čiu mes ga­lė­jo­me klau­sy­ti tik „Lais­vą­ją Eu­ro­pą“, „Va­ti­ka­no ra­di­ją“ ir „Ame­ri­kos bal­są“, vi­sa ki­ta ži­niask­lai­da bu­vo už­val­dy­ta. Šian­dien ir per sa­vi­val­dos rin­ki­mus, ir da­bar gau­nu iš feis­bu­ko pra­ne­ši­mą, kad jū­sų po­li­ti­niai pra­ne­ši­mai ne­ati­tin­ka mū­sų ben­druo­me­nės in­te­re­sų, to­dėl jū­sų pra­ne­ši­mai ri­bo­ja­mi. Aš tai ne­si­ste­biu, jei­gu de­mo­kra­tiškiausios pa­sau­ly­je vals­ty­bės pre­zi­den­tas D. Tram­pas yra blo­kuo­ja­mas so­cia­li­nių tin­klų, tai ką čia kal­bė­ti apie ma­žą Lie­tu­vą.

Aš taip pat no­riu jums dar pri­min­ti vie­ną ab­sur­diš­ką is­to­ri­ją iš Sei­mo par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jos, kai A. Sa­cha­ru­kas ir L. Ka­ra­lius, Sei­mo na­riai, pa­si­trau­kė iš kon­ser­va­to­rių val­dan­čio­sios dau­gu­mos, o po­nas, da­bar ta­pęs vals­ty­bi­nin­ku, bu­vęs toks tik­ras vy­ras A. Va­lins­kas ne­te­ko Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Jiems ker­šy­da­mi kon­ser­va­to­riai su­gal­vo­jo suor­ga­ni­zuo­ti ap­kal­tą, ir jūs vi­si, Sei­mo na­riai, ži­no­te, kad pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei­gu be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­lei­di po­sė­džius, tai už pra­leis­tus po­sė­džius tau ne­mo­ka­mas Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas. Taip, L. Ka­ra­lius iš­vy­ko į už­sie­nį il­sė­tis be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties, o A. Sa­cha­ru­kas bal­sa­vo už jį ne­ži­nau kiek, bet, ma­nau, ne ma­žiau kaip 100 kar­tų. Bet kas at­si­ti­ko? Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą L. Ka­ra­lius tu­rė­jo bū­ti nu­baus­tas tuo, kad tu­rė­jo bū­ti su­ma­žin­tas at­ly­gi­ni­mas. O A. Sa­cha­ru­kui, ku­ris bal­sa­vo už jį, pa­gal da­bar­ti­nį Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą tu­rė­jo bū­ti at­im­tas man­da­tas ir suor­ga­ni­zuo­ta ap­kal­ta. Bet įvy­ko at­virkš­čiai: L. Ka­ra­lius bu­vo ap­kal­tin­tas, jam pa­tvir­tin­ta ap­kal­ta, o A. Sa­cha­ru­kas, ku­ris bal­sa­vo už jį, li­ko ne­kal­tas. Štai ko­kie Lie­tu­vo­je yra stan­dar­tai, štai kur mes gy­ve­na­me, ko­kia­me ab­sur­dų kraš­te.

Taip pat no­riu jū­sų, Lie­tu­vos žmo­nės, pa­klaus­ti, ar ši­tas ta­ria­mas myg­tu­ko pa­spau­di­mas, jei­gu net ir bū­tų jis įvy­kęs, ir bū­tų nu­sta­ty­ta teis­mo eks­per­tų, kad pa­bal­sa­vau už ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, ku­ri kiek­vie­na­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ko­re­guo­ja­ma, įtrau­kia­mi pa­pil­do­mi klau­si­mai, ir ne­ži­nau nė vie­nos se­si­jos, kad vi­sa dar­bų pro­gra­ma bū­tų įgy­ven­din­ta, – tai yra mil­ži­niš­kas nu­si­kal­ti­mas? Nu­si­kal­ti­mas toks, kad Lie­tu­vos žmo­nės ne­tu­rės tei­sės ma­nęs rink­ti de­šimt me­tų. At­ima­ma. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tam­pa aukš­tes­nis už Lie­tu­vos tau­tą, už jos žmo­nes, ku­rie rin­ko, ku­rie kū­rė Kon­sti­tu­ci­ją. Jie nu­spren­džia už tau­tą, kad tu ne­ga­li kan­di­da­tuo­ti. R. Pa­kso ap­kal­tos me­tu, nors nė vie­no žo­džio apie tai ne­bu­vo Kon­sti­tu­ci­jo­je, pa­si­kvie­tę Kon­sti­tu­ci­ją, sa­vo dva­sias, iš­aiš­ki­no, kad vi­są gy­ve­ni­mą ne­ga­li bū­tų ren­ka­mas. Bet Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­sa­kė, kad tai prieš­ta­rau­ja žmo­gaus tei­sėms. Be­veik po 20 me­tų bu­vo iš­tai­sy­ta ši­ta klai­da ir pri­im­tas ter­mi­nas de­šim­ties me­tų. Jei­gu R. Pa­ksas kan­di­da­tuo­tų į Pre­zi­den­tus, tik da­bar ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti į Pre­zi­den­tus, nes anks­čiau jam ne­bu­vo lei­džia­ma.

Aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų, Lie­tu­vos žmo­nės, ar, jei­gu ir bū­tų, ši­to myg­tu­ko pa­spau­di­mas di­des­nis Lie­tu­vai nu­si­kal­ti­mas ir di­des­nė ža­la ne­gu ESO ap­vo­gi­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų 160 mln. ir va­gys­tės grą­ži­ni­mas tik­tai per 15 me­tų? Ar tai di­des­nis nuos­to­lis? Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar vi­si pi­ni­gai, iš­leis­ti per vi­są ši­tą ko­vi­do psi­cho­de­li­ją be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties, be kon­kur­sų, 300 mlrd. eu­rų Lie­tu­vai pa­da­ry­ta ža­la, mil­ži­niš­kos su­mos pri­sis­ko­lin­tos – ma­žes­nė ža­la Lie­tu­vai ne­gu ma­no at­seit pa­spaus­tas myg­tu­kas? Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar NATO vir­šū­nių ba­liaus or­ga­ni­za­vi­mas be kon­kur­sų, ne­lei­džiant da­ly­vau­ti pa­siū­ly­muo­se ki­toms įmo­nėms, už 50 mln. eu­rų – ma­žes­nė ža­la nei ma­no myg­tu­ko pa­spau­di­mas? Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ga­lų ga­le, na­cio­na­li­nio sta­dio­no 30 me­tų sta­ty­mas ir ne­pa­sta­ty­mas, tik pro­jek­ta­vi­mas ir pa­si­ruo­ši­mas dar­bams, ir mi­li­jo­nų lei­di­mas – ma­žes­nis nu­si­kal­ti­mas ne­gu ma­no myg­tu­ko pa­spau­di­mas ar ne­pa­spau­di­mas, nes tei­sės eks­per­tai ne­nu­sta­tė?

Gy­ve­na­me krei­vų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je, kur val­dan­tie­ji… Ka­da J. Se­jo­nie­nė bal­sa­vo už bu­vu­sią švie­ti­mo mi­nist­rę, re­gist­ruo­da­ma du kar­tus ek­ra­ne, tai Sei­mo na­riai pa­ste­bė­jo tą pa­čią se­kun­dę, pri­ėjo prie mik­ro­fo­no ir pra­ne­šė. Eti­kos ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo, nu­sta­tė, kad pa­žei­dė eti­ką. Bet ka­da bu­vo su­rink­ti pa­ra­šai at­si­klaus­ti to pa­ties Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, ar taip pat šiur­kš­čiai ne­su­lau­žė Kon­sti­tu­ci­jos, Sei­mo na­riai, val­dan­tie­ji, ne­drį­so kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą – ap­sau­go­jo sa­vo Sei­mo na­rę. Ar tai ne dve­jo­pi stan­dar­tai? Ar tai ne me­lo ka­ra­lys­tė su­kur­ta?

Jei­gu P. Gra­žu­lis, o P. Gra­žu­liui po­nas T. V. Ras­ke­vi­čius, ku­ris, ma­tyt, nuo ma­nęs akių ne­nu­lei­džia (va ir da­bar žiū­ri į ma­ne), tik po ge­ro mė­ne­sio ji­sai pra­ne­šė, pa­ra­šė skun­dą, kad aš bal­sa­vau. Ir aš su­ži­no­jau tik po mė­ne­sio! Eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo svars­ty­ti. Vieš­pa­tie ma­no Die­ve! Taip, jei­gu tą pa­čią mi­nu­tę bū­tų T. V. Ras­ke­vi­čius pri­ėjęs prie mik­ro­fo­no, bū­čiau ma­tęs, bū­čiau gal pa­sa­kęs, pri­si­mi­nęs. Kaip man pri­si­min­ti? Kaip jie ma­to, jei­gu tei­sės eks­per­tai ne­nu­sta­to? Ger­bia­mie­ji, ar tai nė­ra me­lo ka­ra­lys­tė? (Bal­sai sa­lė­je: „Me­lo ka­ra­lys­tė!“) Taip. Tai ši­tą me­lo ka­ra­lys­tę su­kū­rė Land­sber­gių di­nas­ti­ja.

Mie­lie­ji, taip pat no­riu jums pri­min­ti, nes val­dan­tie­ji ty­čio­ja­si iš ma­nęs, nie­ki­na ir vals­ty­bi­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vai (R. Mi­liū­tė), kad aš joks ne­bu­vau po­li­ti­nis ka­li­nys, tai aš no­riu jums pri­min­ti sa­vo šei­mos ke­lis gy­ve­ni­mo epi­zo­dus.

Gi­miau gau­sio­je 16 vai­kų šei­mo­je. 15 vai­kų už­au­go­me. Gy­ve­nau, gi­miau la­bai re­li­gin­go­je šei­mo­je. Tė­vas bu­vo be ga­lo gi­lus krikš­čio­nis. No­riu pa­sa­ky­ti, nors so­vie­ti­niais lai­kais jis bu­vo ko­lū­kio pir­mi­nin­kas, jis ne­bu­vo Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rys. Jis kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ėjo į sa­vo pa­ra­pi­jos baž­ny­čią, ne­si­slaps­tė, skir­tin­gai nei ki­ti. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad di­džiuo­juo­si sa­vo tė­vu. Nei vie­nos die­nos, ne­svar­bu, ka­da jis grįž­da­vo iš dar­bo – ar 22, ar 24 va­lan­dą, – jis at­si­klaup­da­vo, pu­sę va­lan­dos skir­da­vo mal­dai. Ma­no tė­vo pa­vyz­dys da­rė di­džiu­lę įta­ką. Ne­pai­sant to, aš, at­si­žvelg­da­mas į tė­vo mal­dą… Tė­vas mums, vai­kams, va­ka­rais skai­ty­da­vo už­draus­tą ta­ry­bi­nę li­te­ra­tū­rą: „Lie­tu­vos is­to­ri­ją“ (Z. Ivins­kio, A. Ša­po­kos), skai­ty­da­vo ki­tus kū­ri­nius, ku­rie bu­vo už­draus­ti. Ma­ty­da­mas tė­vo dva­sią, dar ei­da­mas į mo­kyk­lą, į pir­mą kla­sę, atsi­sa­kiau sto­ti, ei­ti bū­ti spa­liu­ku, vė­liau – pio­nie­riu­mi, ko­mu­nis­tu ir kom­jau­nuo­liu. Dėl to bu­vau me­ta­mas iš mo­kyk­los, bet ne­su­ti­kau bū­ti jo­kios ko­mu­nis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riu. Tė­vas, nors bu­vo ko­lū­kio pir­mi­nin­kas, ma­ne pa­lai­kė.

Ger­bia­mie­ji, ma­no bro­lis An­ta­nas (da­bar ku­ni­gas) bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir tė­vui pa­reiš­kė: „Aš no­riu tap­ti ku­ni­gu.“ Ta­da į na­mus po kiek lai­ko at­va­žia­vo Aly­taus ra­jo­no pir­ma­sis par­ti­jos sek­re­to­rius Ra­guo­tis. Pri­si­me­nu, aš sto­vė­jau tarp stak­tų. Sa­ko: „An­ta­nai, to­kia ta­vo gau­si šei­ma. Nė­ra mai­tin­to­jo. Kaip tu iš­mai­tin­si sa­vo šei­mą? Te­gu nors vie­nas vai­kas bai­gia moks­lus, įgy­ja spe­cia­ly­bę, o An­ta­no pa­pra­šyk, kad da­bar ne­sto­tų į se­mi­na­ri­ją. Kiek aš su­si­lau­kiau prie­kaiš­tų dėl ta­vo ėji­mo į baž­ny­čią. Aš ta­ve gy­niau, sau­go­jau, bet šian­dien aš ta­vęs ap­sau­go­ti ne­ga­liu.“ Ir tė­vas sa­ko… Tė­vui sa­ko Ra­guo­tis: „Gal tu dar pa­gal­vok.“ Ir tė­vas, ne­lei­dus jam iš­ei­ti iš na­mų, at­sa­kė: „Die­vas da­vė dan­tis, duos ir duo­nos. Aš vi­są gy­ve­ni­mą mel­džiau­si, kad nors vie­nas ma­no sū­nus bū­tų ku­ni­gas.“ Jie ta­po trys. Dėl tė­vo dva­sios, dėl jo pa­mal­du­mo, dėl jo iš­ti­ki­my­bės Tė­vy­nei.

Ma­ty­da­mas tė­vo ke­lią, jau­nys­tė­je įsi­trau­kiau į an­ti­ta­ry­bi­nę veik­lą. Pri­klau­siau Eu­cha­ris­ti­jos bi­čiu­lių po­grin­di­nei or­ga­ni­za­ci­jai, bu­vau Hel­sin­kio gru­pės na­rys, bu­vau Lais­vės ly­gos na­rys, ak­ty­viai ben­dra­dar­bia­vau ir dir­bau su Ti­kin­čių­jų tei­sėms ko­mi­te­tu. Lei­do­me re­li­gi­nę ir an­ti­ta­ry­bi­nę li­te­ra­tū­rą, stei­gė­me po­grin­di­nes spaus­tu­ves su ku­ni­gu An­ta­nu ir ku­ni­gu Ka­zi­mie­ru. Pla­ti­no­me ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Bal­ta­ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, Mask­vo­je ir Ry­go­je. Ne­pa­bū­gau jo­kių spau­di­mų, da­ly­va­vau vi­suo­se mi­tin­guo­se, or­ga­ni­zuo­tuo­se prieš So­vie­tų Są­jun­gą, ak­ty­viai rin­kau pa­ra­šus ir rei­ka­la­vau, kad bū­tų iš­leis­ti po­li­ti­niai ka­li­niai iš so­vie­ti­nių la­ge­rių, kad bū­tų grą­žin­tos baž­ny­čios ti­kin­tie­siems.

1987 m. rug­pjū­čio 23 d. kar­tu su sa­vo ko­le­go­mis suor­ga­ni­za­vo­me mi­tin­gą Vil­niu­je prie A. Mic­ke­vi­čiaus pa­min­klo rei­ka­lau­da­mi, kad bū­tų pa­smerk­tas Molotovo–Ribentropo pak­tas ir Lie­tu­vai grą­žin­ta ne­pri­klau­so­my­bė. Mi­tin­go me­tu kal­bė­jau. De­ja. Po to bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas po­eto, dai­niaus, ku­ni­go pre­la­to Mai­ro­nio mi­nė­ji­mas prie Kau­no ka­ted­ros lap­kri­čio 1 die­ną, mi­nint jo gim­ta­die­nį. Mes nu­spren­dė­me or­ga­ni­zuo­ti 1988 m. va­sa­rio 16 d. mi­nė­ji­mą. Mes no­rė­jo­me, kad bū­tų pa­mi­nė­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je, bet sau­gu­mas ne­leis­da­vo su­si­rink­ti. To­dėl mes nu­spren­dė­me tuos mi­tin­gus reng­ti sek­ma­die­nį, kad žmo­nės, at­ėję į baž­ny­čias ar tru­pu­tį anks­čiau, ar vė­liau po Va­sa­rio 16-osios, pa­dė­tų gė­lių ant par­ti­za­nų ka­pų, jei­gu bū­tų įma­no­ma, su­ren­g­tų pro­ce­si­jas ir mels­tų­si, kad Lie­tu­va at­gau­tų ne­pri­klau­so­my­bę. Tai su­ži­no­jęs sau­gu­mas ban­dė mus izo­liuo­ti.

Ka­dan­gi aš bu­vau pa­kvies­tas į so­vie­ti­nius ka­ri­nius ap­mo­ky­mus, bet at­si­sa­kiau į juos ei­ti, 1988 m. va­sa­rio 2 d. Ma­ri­jam­po­lė­je bu­vau nu­teis­tas. Teis­mo me­tu bu­vo pa­kvies­ta ma­no mo­ti­na. Ap­ka­bi­nu­si ma­ne mo­ti­na ver­kė ir sa­kė: „Vai­ke­li, eik į tuos ke­lių sa­vai­čių mo­ky­mus, neik tu į ka­lė­ji­mą.“ Ma­ne taip pat įkal­bi­nė­jo ir sau­gu­mie­čiai: „Mes pa­im­si­me ta­ve sa­vai­tei, gal ma­žiau, tik tu eik į tuos mo­ky­mus ir ne­griauk sa­vo gy­ve­ni­mo.“

Jūs šian­dien ty­čio­ja­tės iš ma­nęs, o ta­da kai ku­rie iš jū­sų rin­ko­tės Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, da­rė­te kom­pro­mi­sus su sa­vo są­ži­ne, o aš pa­sa­kiau ma­mai: „Ne, aš ei­siu į ka­lė­ji­mą.“ At­stū­miau ap­si­ka­bi­nu­sios ma­mos ran­kas, nu­ė­jau į teis­mo sa­lę ir ten bu­vau nu­teis­tas. Nu­teis­tas, iš­vež­tas į Kau­no ka­lė­ji­mą, po to iš­vež­tas į KGB ka­lė­ji­mą ir į Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą.

Ger­bia­mie­ji, aš no­riu jums pa­sa­ky­ti. Ne­žiū­rint į tai, kad ma­ne įka­li­no, aš lai­kiau­si tvir­tai. Po kiek lai­ko bu­vau iš­vež­tas į Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mą. Bu­vo va­sa­ra, at­ro­do, rug­pjū­čio mė­nuo. Ka­dan­gi bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas di­de­lis…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš trum­pam jus per­trau­kiu, nes 20 mi­nu­čių bai­gė­si. Bet vė­liau bus bai­gia­ma­sis žo­dis, tai gal­būt jūs no­rė­tu­mė­te…

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš da­bar pa­baig­siu, gal bai­gia­mo­jo ne­rei­kės.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Pra­šau tęs­ti.

P. GRAŽULIS (MSNG). Kai sė­dė­jau Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me, bu­vo įsteig­tas ma­no iš­lais­vi­ni­mo ko­mi­te­tas. Jo na­riai bu­vo N. Sa­dū­nai­tė, ma­no bro­lis ku­ni­gas Ka­zi­mie­ras, ku­ni­gas R. Gri­gas ir ki­ti. Jie ren­gė ak­ci­jas prie ka­lė­ji­mo, kad bū­čiau iš­lais­vin­tas, prie Lu­kiš­kių la­ge­rio. Taip pat Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų lie­tu­viai suor­ga­ni­za­vo ei­se­ną iš Ro­čes­te­rio į Va­šing­to­ną, su­kū­rė dai­ną „Lais­vę Gra­žu­liui!“ Tūks­tan­tį ki­lo­met­rų ėjo pės­ti, no­rė­jo at­kreip­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų vi­suo­me­nės dė­me­sį, ne­šė laiš­ką R. Rei­ga­nui, kad jis įteik­tų, kai va­žiuos į Mask­vą, kad bū­čiau iš­lais­vin­tas. Bu­vo di­de­lis spau­di­mas.

To­dėl aš no­riu jums pa­sa­ky­ti. Stai­ga sap­ną sap­nuo­ju, bū­da­mas ka­lė­ji­me, sė­džiu ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, ant ma­no ran­kų ir ko­jų gran­di­nės. Pri­ei­na prie ma­nęs mo­te­ris ir vy­ras, juo­du ko­s­tiu­mu ap­si­ren­gęs, ir sa­ko: ne­nu­si­mink, Pet­rai, bū­si lais­vas tu ir lais­va bus Lie­tu­va. Ir nuo ma­no ran­kų ir ko­jų kren­ta gran­di­nės, aš pa­šo­ku – ir iš kar­to po­li­ci­nin­ko bal­sas: ar čia mie­ga P. Gra­žu­lis? Sa­kau: čia. Sa­ko: kel­kis, va­žiuo­ja­me! Ma­ne iš­ve­žė eta­pu vėl į Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mą. Čia ma­ne pa­so­di­no su žmog­žu­džiais į tam­sią ka­me­rą. Kai tik už­mig­da­vau, jie įpjau­da­vo, įdur­da­vo. Aš vi­siš­kai iš­se­kau, man pra­si­dė­jo ha­liu­ci­na­ci­jos. O sau­gu­mie­čiai nuo­lat rei­ka­la­vo, kad aš pa­si­ra­šy­čiau raš­tą, kad gai­liuo­si, kad at­si­sa­kiau tar­nau­ti so­vie­ti­nei ar­mi­jai. Bet aš ne­pa­lū­žau. Man da­vė stip­ry­bės ir tas sap­nas, kad tu lai­ky­kis ir tu at­si­lai­ky­si. Die­vas pa­dė­jo. Ka­da pra­ra­dau są­mo­nę, pra­bu­dau jau va­go­ne, iš­vež­tas bu­vau į Ru­si­ją. Ir ta­da per de­šimt ka­lė­ji­mų bu­vau ve­ža­mas į Per­mę, Sa­rans­ko sri­tį.

Ger­bia­mie­ji, aš at­lai­kiau, aš ne­pa­si­da­viau ir aš džiau­giuo­si, kad ma­no są­ži­nė šva­ri. Jūs teis­ki­te ma­ne. Ir pa­bai­go­je aš dar no­riu jums pa­sa­ky­ti: ka­dan­gi ma­no tė­vas An­ta­nas skai­tė ta­ry­bi­nę li­te­ra­tū­rą, tai skai­ty­da­vo ir tuo me­tu, so­vie­ti­niais lai­kais, už­draus­tą po­emą V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no. Aš no­riu pa­bai­go­je ke­lis punk­tus iš tos po­emos pa­skai­ty­ti. Po­ema va­di­na­si „Vi­vos plan­go, mor­tuos vo­co“ („Gy­vuo­sius ap­rau­du, mi­ru­siuo­sius šau­kiu“): „Jūs žen­gia­te į sos­tus / Ir mi­na­te al­to­rius. / Nuo jūs įsta­ty­mų su­griu­vo / Ir nuo­dė­mės, ir do­ros. / Ka­rū­nos niek­šų da­liai, / O dul­kė­se ka­ra­liai, / Ir tri­bu­no­luos iš­di­džiai / Tei­siuo­sius smer­kia žmog­žu­džiai. […] / Vi­vos plan­go! / […] Mor­tuos vo­co!“

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai. Dar da­bar tu­rė­tų bū­ti už­duo­da­mi po­sė­džio pir­mi­nin­ko klau­si­mai P. Gra­žu­liui, ta­čiau aš klau­si­mų Sei­mo na­riui ne­tu­riu. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą Sei­mo na­riai tu­rė­tų už­duo­ti P. Gra­žu­liui… ga­lė­tų už­duo­ti klau­si­mus, ta­čiau, kaip ma­tau, nie­kas ne­už­si­ra­šė klaus­ti P. Gra­žu­lio.

To­liau ki­tas žings­nis pa­gal Sta­tu­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Bu­vo ati­da­ry­tas už­si­ra­šy­mas? Ar jūs pa­gei­dau­tu­mė­te už­si­ra­šy­ti? Ge­rai, pra­šau at­ver­ti, te­gul už­si­ra­šo tie, kas no­rė­tų pa­klaus­ti P. Gra­žu­lio. Pet­rai, jūs at­gal ta­da į tri­bū­ną grįž­ki­te. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti Sei­mo na­riai, ku­rie da­bar už­si­ra­šys. Ga­li­my­bė už­si­ra­šy­ti bu­vo vi­są tą lai­ką, ta­čiau jei yra no­rin­čių už­si­ra­šy­ti da­bar, pra­šau, to­kia ga­li­my­bė yra. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, mes ne­pa­žei­džia­me Sta­tu­to. Pra­šau už­si­ra­šy­ti, kas no­rė­tu­mė­te pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si L. Girs­kie­nė.

 

14.43 val.

Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio atsakymai į Sei­mo na­rių klausimus

 

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Pet­rai, aš su­pran­tu, kad jums tik­rai šian­dien sun­ku, bet ga­li bū­ti, kad jūs pa­da­rė­te ko­kių lap­sus lin­gu­ae (kal­bos klai­dų) ir taip to­liau, bet kaip pa­aiš­kin­ti, kad jūs du kar­tus pa­sa­kė­te to­kias fra­zes: „tė­vas mums skai­tė už­draus­tą ta­ry­bi­nę li­te­ra­tū­rą“, ki­ta fra­zė: „ka­dan­gi ma­no tė­vas An­ta­nas skai­tė ta­ry­bi­nę li­te­ra­tū­rą, tarp jų ir V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no“ ir to­liau fra­zė, ir dar vie­na fra­zė: „gi­miau be­veik 16 vai­kų šei­mo­je“. Tai čia tik­rai jū­sų pa­si­sa­ky­mo ci­ta­tos, ar čia iš jau­du­lio, ar ne­ži­no­ji­mo, ko­kią li­te­ra­tū­rą kas skai­ty­da­vo, nes du kar­tus sa­ko­te, kad už­draus­ta ta­ry­bi­nė li­te­ra­tū­ra skam­bė­jo jū­sų na­muo­se?

P. GRAŽULIS (MSNG). Ne du kar­tus, ma­no na­muo­se nuo­lat bu­vo skai­to­ma už­draus­ta ta­ry­bi­nė li­te­ra­tū­ra. (Juo­kas sa­lė­je) Tuo me­tu ne­bu­vo lei­džia­ma skai­ty­ti an­ti­ta­ry­bi­nės li­te­ra­tū­ros, o ma­no na­muo­se bu­vo skai­to­ma. Bet, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, ne­bū­ki­te ci­ni­kas, ne­si­ka­bi­nė­ki­te prie žo­džių, jūs žiū­rė­ki­te į es­mę. Bū­ki­te pa­do­res­nis.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Girs­kie­nė. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na. Na, vis dėl­to šian­dien yra ta die­na, kai aš no­rė­čiau iš­girs­ti iš pa­ties P. Gra­žu­lio tos die­nos įvy­kių se­ką, kaip ten įvy­ko ar ne­įvy­ko tas pa­spau­di­mas, nes mes bu­vo­me ko­mi­si­jo­je, dir­bo­me. As­me­niš­kai aš, per­žiū­rė­ju­si vaiz­do įra­šus ir vi­są ki­tą me­džia­gą, ne­ma­čiau ir tik­rai ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad tas bū­tent jū­sų pa­spau­di­mas įvy­ko. Tai pra­šom sa­vo ver­si­ją ta­da iš­dės­ty­ti. Ačiū.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma Li­gi­ta, man at­ro­do, kad aš į ši­tą klau­si­mą at­sa­ki­nė­ju ne pir­mą kar­tą. Man yra la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, kai kal­ti­ni­mą iš­gir­dau po dau­giau kaip mė­ne­sio. Ži­no­te, tik­rai jūs pa­tys ži­no­te, kad Sei­mo na­riai pa­tys da­ro klai­dų – no­ri bal­suo­ti už, o pa­bal­suo­ja prieš. Ne kar­tą bu­vo, kad su­kly­dęs Sei­mo na­rys pa­bal­suo­ja ir už ki­tą Sei­mo na­rį, ir ši­to­je se­si­jo­je bu­vo taip. Li­gi­ta, ar tai pats sun­kiau­sias nu­si­kal­ti­mas Lie­tu­vo­je? Jei­gu ir bū­čiau pa­bal­sa­vęs, kad rei­kia at­im­ti tei­sę iš žmo­nių de­šim­čiai me­tų bū­ti ren­ka­mam?..

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si V. Se­meš­ka.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­ga, kaip jūs jau­čia­tės? Bol­še­vi­kai taip pat ty­čio­da­vo­si iš au­kos, ypač iš tos, ku­ri bū­da­vo ne­kal­tai ap­kal­tin­ta. Na, va E. Gent­vi­las ką tik tai pa­da­rė su pir­mu klau­si­mu. Bet pa­grin­di­nis ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Ša­lia sė­din­tis kai­my­nas A. Pa­lio­nis net­gi pa­liu­di­jo, kad tu ne­pa­da­rei – tu tie­sei ran­ką, bet ne­pa­spau­dei. Tai net­gi to­kie liu­di­ji­mai ne­įdo­mūs nei Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, nei kon­ser­va­to­riams ne­įdo­mūs. Ir da­bar bal­suo­da­mi pa­ma­ty­si­me, kas eis su vel­niu obuo­liau­ti. Kaip tu gal­vo­ji, ar dau­giau to­kių si­tu­a­ci­jų mes tu­rė­si­me Sei­me kaip bol­še­vi­kų lai­kais – žmo­gus bus ap­kal­tin­tas tuo, ko ne­pa­da­rė, ir iš jo dar bus pa­si­ty­čio­ja­ma?

P. GRAŽULIS (MSNG). Ži­no­te, jūs ma­nęs pa­klau­sė­te, kaip aš jau­čiuo­si? Pa­na­šiai, kaip Ma­ri­jam­po­lė­je ka­gė­bis­tų teis­me. Ten bu­vo ty­čio­ja­ma­si, bet, tarp kit­ko, bu­vo ir nuo­šir­džiai pra­šo­ma ne­griau­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ir nu­ei­ti į mo­ky­mus. Ir jie gal­vo­jo, kad įti­kins ma­ne ma­ma, bet ne­įti­ki­no – ėjau į ka­lė­ji­mą, nė­jau į jo­kias ko­mu­nis­tų par­ti­jas. Ger­bia­mas Ąžuo­lai, ir jums jau pra­dė­ta by­la, ir jūs ži­no­te, už ką? Už tai, kad kri­ti­kuo­ja­te ne Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, bet Land­sber­gių re­ži­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ma­no se­ne­lio že­mė bu­vo at­im­ta ir ati­duo­ta kol­cho­zams. Sa­kė­te, jus auk­lė­jo kol­cho­zo pir­mi­nin­kas. Bet ne apie tai. Klau­si­mas, ar jau tu­ri­te pa­ruo­šęs at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą, kad iš­sau­go­tu­mė­te ga­li­my­bę vėl kan­di­da­tuo­ti ar­ti­miau­siu me­tu? Ačiū.

P. GRAŽULIS (MSNG). Jūs tu­ri­te to­kią ga­li­my­bę – iš­sau­go­ti ma­no ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti ki­to­je ka­den­ci­jo­je.

PIRMININKĖ. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Ap­kal­tos by­los nag­ri­nė­ji­mas bai­gia­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čio as­mens, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, bai­gia­muo­ju žo­džiu, ta­čiau, kaip su­pran­tu, P. Gra­žu­lis jau sa­vo pa­si­sa­ky­mą, vi­sus da­ly­kus, ku­riuos no­rė­jo pa­sa­ky­ti, pa­sa­kė anks­čiau.

 

14.48 val.

Sei­mo na­rių dis­ku­si­ja

 

Tai­gi da­bar, ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 107 straips­nį dis­ku­si­ja vyks to­kia tvar­ka: žo­dis su­tei­kia­mas Sei­mo na­riams, ku­rie no­rė­tų kal­bė­ti už ir prieš, iš ei­lės, ne dau­giau kaip po ke­tu­ris Sei­mo na­rius. Ar ga­lė­tu­me su­tar­ti, kad kiek­vie­nam kal­ban­čiam frak­ci­jos var­du, kaip įpras­ta, ski­ria­me iki 7 mi­nu­čių, o ki­tiems Sei­mo na­riams iki 5 mi­nu­čių? Šiuo me­tu… Ar ga­li­me su­tar­ti? Taip. Dė­kui. Šiuo me­tu už­si­ra­šė kal­bė­ti A. Pet­ro­šius, kal­bės už. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Man 5 mi­nu­čių iš tie­sų ne­pri­reiks, kal­ba bus kur kas trum­pes­nė. Pet­rai, jūs man iš­ties im­po­nuo­ja­te, gal ne tiek kaip po­li­ti­kas, o kaip po­li­ti­kos per­so­na­žas ta ge­rą­ja pras­me. Iš tik­rų­jų jūs pri­ver­čia­te žmo­nes do­mė­tis Sei­mo dar­bu. Pro­ble­ma yra ta, kad žmo­nės do­mi­si ne mū­sų pri­ima­mais spren­di­mais, o ši­ta vi­sa dis­ku­si­ja ir ši­tais cir­kais, ku­rie vyks­ta Sei­me. Tas Sei­mo vei­das vė­liau daug­maž taip ir at­ro­do.

Iš tik­rų­jų jū­sų el­ge­sys nuo­la­tos ba­lan­suo­ja ties rau­do­na li­ni­ja. Rau­do­na li­ni­ja, kuo­met ape­liuo­ja­ma į ma­ža­reikš­mius pa­žei­di­mus. Ži­no­ma, pa­sau­ly­je vi­suo­met yra di­des­nių pa­žei­di­mų, ta­čiau pa­žei­di­mas yra pa­žei­di­mas. Na, ir nor­ma­lu, kad vi­suo­me­nė­je ran­da­te at­gar­sių žmo­nių šir­dy­se, nes, ko ge­ro, nė­ra nė vie­no šven­to, ar ne? Bet il­gai­niui ši­tie pa­si­ro­dy­mai Sei­me virs­ta tar­si cir­ku, ku­ria­me kles­ti tei­sės ak­tų pa­žei­di­mai, nes, kaip jau mi­nė­jau, jei­gu nu­si­žen­gi tik tru­pu­tį, kaip ir ne­si­skai­to.

Ši­to cir­ko įkai­tais tam­pa­me vi­si Lie­tu­vo­je per Sei­mo dar­bą. Tu­ri­me ko­mi­si­jas, tu­ri­me kei­čia­mas po­sė­džių dar­bo­tvarkes, kai užuot svars­tę tik­rai rim­tus klau­si­mus, daž­niau­siai ste­bi­me ke­lių va­lan­dų pa­si­ro­dy­mą. Ir čia dir­ba­me ne tik mes, bet, pa­si­ro­do, tu­rė­jo dirb­ti ir teis­mai, įskai­tant Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. O po to taip ir ver­ti­na­mas Sei­mo dar­bas – ne kaip rim­tos ins­ti­tu­ci­jos, o kaip vie­tos, kur ren­gia­mi ši­tie cir­ko pa­si­ro­dy­mai.

Kas iš to lai­mi, ko­le­gos? Iš to lai­mi Pet­ras. To­dėl, kad to­kiu at­ve­ju mes pa­da­ro­me pu­siau ne­mo­ka­mas rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. O ka­dan­gi ne­mo­ka­mų da­ly­kų nė­ra, tai už ši­tuos da­ly­kus su­mo­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jai: tuo­met, kai va­žiuo­ja­me į ne­ei­li­nius po­sė­džius, nau­do­ja­me kan­ce­lia­ri­nes lė­šas, pi­la­me ku­rą, ren­ka­si 140 žmo­nių, nau­do­ja­me sa­vo dar­bo lai­ką, teis­mai nau­do­ja sa­vo dar­bo lai­ką. Dėl to la­bai gai­la.

To­dėl aš ma­nau, ko­le­gos, kad at­ėjo lai­kas Sei­mui vis dėl­to su­rim­tė­ti. Jei­gu to, kad ga­lė­tu­me dau­giau lai­ko skir­ti tie­sio­gi­niam Sei­mo dar­bui ir ska­tin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ins­ti­tu­ci­ja, kai­na yra šis spren­di­mas šian­dien, ma­nau, kad tai ir tu­ri­me pa­da­ry­ti. Bal­suo­da­mi prieš, į tą la­bai no­rė­tų­si at­kreip­ti dė­me­sį, ar­ba ne­da­ly­vau­da­mi bal­sa­vi­me, mie­li ko­le­gos, pri­pa­žin­tu­me, kad ne­ger­bia­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mų, pri­pa­žin­tu­me, kad ga­li­me elg­tis ne­pai­sy­da­mi vi­siems ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nor­mų. Tai bū­tų dar vie­nas smū­gis Sei­mo pres­ti­žui. Tai­gi kvie­čiu jus at­vers­ti nau­ją ko­ky­bi­nį pus­la­pį Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je ir su­si­kon­cen­truo­ti į tie­sio­gi­nį dar­bą, o ne į su­de­gu­sio te­at­ro pa­si­ro­dy­mus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ąžuo­las. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Na, jo, iš tik­rų­jų žiū­ri­me la­bai gra­žų te­at­rą. Ne vel­tui yra toks po­sa­kis: „Neik su vel­niu obuo­liau­ti.“ Ir įdo­mu, kas da­bar eis su tuo vel­niu obuo­liau­ti, su kon­ser­va­to­riais, nes val­dan­čių­jų: kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų, lais­vie­čių, yra 72. Rei­kia 85. Kas nu­eis į slap­tą bal­sa­vi­mą, ne­va sa­ky­da­mas: aš bal­suo­siu ki­taip, aš bal­suo­siu prieš, jis su tuo vel­niu obuo­liau­ti ir nu­eis iš kar­to. Nes jei­gu at­ei­na dau­giau ne­gu 85, ap­si­me­tę tei­suo­liais baus­ti už tai, ko ne­pa­da­rė, tai ir su­ren­ka­mi bal­sai.

Kas Pet­rui suor­ga­ni­za­vo tą si­tu­a­ci­ją? So­cial­de­mok­ra­tai. Tą mes pui­kiai ži­no­me. Ko­le­ga, ša­lia sė­dė­jęs, A. Pa­lio­nis la­bai ge­rai pa­sa­kė: aš ma­čiau, kad P. Gra­žu­lis to ne­pa­da­rė, ne­pa­spau­dė. Tai už ką mes jį da­bar bau­džia­me? Už tai, ko ne­pa­da­rė. Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie vi­są P. Gra­žu­lio gy­ve­ni­mą – jis ge­rai el­gė­si, ne­gra­žiai el­gė­si, taip, jis kiek­vie­nas… ryš­ki as­me­ny­bė, jis daug kal­ba. Bet mes jį tei­sia­me ne už vi­są gy­ve­ni­mą, ką jis gy­ve­ni­me vei­kė, – mes jį da­bar bau­si­me už tai, ko jis ne­pa­da­rė.

Ži­no­ma, soc­de­mai su kon­ser­va­to­riais su­si­bė­ga, grei­tai su­si­ta­ria, pa­si­de­ri­na, kaip čia ką da­rys, ku­rį kal­ban­tį rei­kia nu­til­dy­ti. Na, pui­kiai vi­sa tai vyks­ta, la­bai ge­rai. Iš val­dan­čių­jų la­bai ge­rai Pet­ro pa­klau­sė: Pet­rai, o ko­dėl tu pats grei­tai ne­nu­bė­gi at­si­sta­ty­din­ti? Nes ta­da jiems bū­tų leng­viau, ne­reik­tų jaus­tis bol­še­vi­kais, ku­rie nu­bau­džia už tai, ko ne­pa­da­rė. Na, bet Pet­ras to ne­pa­da­rė. Ži­no­ma, bol­še­vi­kai taip pat la­bai ty­čio­da­vo­si iš au­kos. Se­nais lai­kais, iš is­to­ri­jos, kas at­si­me­na­te is­to­ri­ją ir se­ne­lių pa­sa­ko­ji­mus. Gent­vi­las ką tik pa­da­rė tą pa­tį – pa­si­ty­čio­jo iš Pet­ro žo­džių. Iš­si­ty­čio­jo, jis jau­tė ma­lo­nu­mą: žiū­rėk, Pet­rai, mes ta­ve nu­bau­si­me už tai, ko tu ne­pa­da­rei. Ir rei­kia net­gi dar pa­si­ty­čio­ti iš tų žo­džių.

Gai­la, bet is­to­ri­ja kar­to­ja­si. Ir pa­si­ro­do, kad kar­to­ja­si to­kiais lai­kais. Ne vel­tui vie­nas įžy­mus žmo­gus yra pa­sa­kęs: ko­mu­niz­mas su­grįš per li­be­ra­liz­mą. Tai da­bar ir tu­ri­me ža­li­ą­jį ko­mu­niz­mą – ką mi­nist­ras ne­ša, bai­siau ne­gu ki­to­se ša­ly­se. Vi­sa tai grįž­ta. Ir da­bar, po šio bal­sa­vi­mo, mes pa­ma­ty­si­me, kas nu­ė­jo su vel­niu obuo­liau­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Vyš­niaus­kas. Kal­bės frak­ci­jos var­du.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, aš tik­rai kvie­čiu į šian­die­nos po­sė­dį, į šį pro­ce­są žiū­rė­ti be emo­ci­jų, la­bai šal­tai, kaip į tai žiū­rė­jo Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. To­dėl no­rė­čiau pri­min­ti, jog Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­tei­kia tris es­mi­nius kon­sta­ta­vi­mus šio­je by­lo­je.

Pir­ma­sis kon­sta­ta­vi­mas, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis Sei­mo 2022 m. rug­sė­jo 15 d. va­ka­ri­nio po­sė­džio me­tu, bal­suo­jant dėl Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pri­ėmi­mo, są­mo­nin­gai, ty­čia bal­sa­vo du kar­tus – ne tik už sa­ve, bet ir už ki­tą Sei­mo na­rį. Pa­brė­žiu, kad tai kon­sta­ta­vo jau ne­be Sei­mas, ne­be ty­ri­mo ko­mi­si­ja, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas.

Taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad bal­suo­da­mas už ki­tą Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lis ne­pai­sė Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­to Sei­mo na­rio man­da­to in­di­vi­du­a­lu­mo rei­ka­la­vi­mo. Tai yra la­bai svar­bu. P. Gra­žu­lis sa­va­va­liš­kai pe­rė­mė Sei­mo na­rio L. Jo­naus­ko tei­sę sa­vo nuo­žiū­ra bal­suo­ti, pri­imant įsta­ty­mus ir ki­tus Sei­mo ak­tus, iš­krai­pė bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, o tai reiš­kia, kad Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis, Sei­mo po­sė­dy­je bal­suo­da­mas už Sei­mo na­rį L. Jo­naus­ką, sa­vo pa­rei­gas ėjo ne­są­ži­nin­gai, pa­žei­dė iš Kon­sti­tu­ci­jos ky­lan­čius im­pe­ra­ty­vus, pa­ro­dė ne­pa­gar­bą Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams, dis­kre­di­ta­vo Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, au­to­ri­te­tą.

Taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad net ir vien­kar­ti­nis Sei­mo na­rio bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį Sei­mo po­sė­dy­je su­da­ro prie­lai­dą iš­kreip­ti Sei­mo va­lią ir truk­do Sei­mui de­ra­mai vyk­dy­ti jo kon­sti­tu­ci­nę prie­der­mę, le­mia Sei­mo na­rių veik­los sa­va­ran­kiš­ku­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo ga­ran­ti­jų pa­žei­di­mą. Tai reiš­kia, kad net ir vien­kar­ti­nis bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį yra šiurkš­tus Kon­sti­tu­ci­jos su­lau­žy­mas.

Vi­sa tai su­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ir jo dok­tri­na, jo po­zi­ci­ja yra la­bai aiš­ki. Dėl to šian­dien vi­sos in­ter­pre­ta­ci­jos, vi­si ban­dy­mai žon­gli­ruo­ti – šiurkš­tus ar nešiurkš­tus, vien­kar­ti­nis ar nevien­kar­ti­nis – yra ab­so­liu­čiai be­pras­miai. Teis­mas pa­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, to­dėl mes, Sei­mas, jei­gu ger­bia­me pir­miau­sia sa­vo pa­ties, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, gar­bę ir oru­mą, tu­ri­me at­lais­vin­ti Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lį nuo jo šiuo me­tu ei­na­mų pa­rei­gų. Kvie­čiu bal­suo­ti už ap­kal­tą.

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė – mo­ty­vai prieš. Prašom į tri­bū­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ma­tyt, ko­le­gos, pra­dė­si­me nuo to cir­ko, nuo ku­rio čia taip skam­biai pra­dė­jo­te, nes iš tie­sų da­bar cir­ku kal­tin­da­mi vi­sus, aš ma­nau, val­dan­tie­ji, pir­miau­sia tu­rė­tu­mėte pa­si­žiū­rė­ti į sa­ve. P. Gra­žu­lio myg­tu­ko pa­spau­di­mus, jei­gu mes pa­skai­čiuo­tu­me, kiek va­lan­dų su­gai­šo Sei­mas, mes nag­ri­nė­jo­me tik­rai il­giau ir sun­kiau ne­gu 160 mln. iš ESO lė­šų pa­ė­mi­mą, dėl ko nu­ken­tė­jo gy­ven­to­jai. Mes nag­ri­nė­jo­me il­giau ne­gu elek­tros kai­nų su­val­dy­mą, kai per­nai žie­mą bu­vo di­džiu­lė kai­nų kri­zė. Aš jau ne­kal­bu apie tai, kad net jei­gu pa­skai­čiuo­tu­me, kiek lai­ko su­gai­šo­me nuo pa­va­sa­rio se­si­jos P. Gra­žu­liui ir kraš­to gy­ny­bai, tai net ne­abe­jo­ju, kad pa­si­ro­dy­tų, jog kraš­to gy­ny­bai mes lai­ko su­gai­šo­me ma­žiau. Šiuo at­ve­ju jū­sų te­mų pa­si­rin­ki­mas ir jū­sų spren­di­mai bu­vo vi­są pa­va­sa­rio se­si­ją, vi­są va­sa­rą ir ru­de­nį da­ry­ti cir­ką iš P. Gra­žu­lio.

Da­bar ga­lų ga­le pa­si­žiū­rė­ki­me, kaip at­ro­dė P. Gra­žu­lio at­sa­ki­nė­ji­mas, kai aš, net sė­dė­da­ma ta­me sa­vo kam­pe, to­li nuo val­dan­čių­jų, gir­dė­jau re­pli­kas, ku­rios vėl­gi skli­do iš jū­sų ir daž­nai sa­lė­je net­gi sa­vo gar­su­mu per­muš­da­vo P. Gra­žu­lio kal­bė­ji­mą. Tai ne jūs čia cir­ką da­rė­te šian­dien sa­lė­je, kai kal­bė­jo P. Gra­žu­lis? Aš ma­nau, kad daž­nai kal­bant ir ką nors ban­dant ap­kal­tin­ti rei­kė­tų pir­miau­sia pa­si­žiū­rė­ti į sa­ve ir į tą cir­ką, ku­ris la­bai nuo­sek­liai tru­ko Sei­mo sa­lė­je, tru­ko ap­kal­tos ko­mi­si­jo­je, ji vėl­gi su­gai­šo daug dar­bo va­lan­dų dėl to pa­ties myg­tu­ko pa­spau­di­mo, ku­rio ne­si­ma­to.

Da­bar pa­si­žiū­rė­ki­me į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, ku­rį čia taip vi­si la­bai mi­nė­jo­te. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, at­si­min­da­mas sa­vo il­ga­me­tę prak­ti­ką, sa­vo nu­ta­ri­me ci­tuo­ja, kad šiur­k­š­tus pa­žei­di­mas yra kar­to­ti­nis, ty­či­nis, sis­te­mi­nis pa­žei­di­mas, bet, kas įdo­miau­sia, pri­im­da­mas spren­di­mą dėl P. Gra­žu­lio, ne­ana­li­zuo­ja, ar P. Gra­žu­lio bu­vo ty­či­nis, sis­te­mi­nis, kar­to­ti­nis pa­žei­di­mas, nes jei­gu pa­ana­li­zuo­tu­me, ar ten bu­vo sis­te­ma, ar bu­vo iš­anks­ti­nis su­si­ta­ri­mas, ar bu­vo są­mo­nin­gas spren­di­mas, kuo­met žmo­gus nuo pat pra­džios aiš­ki­na, kad ne­at­si­me­na, kaip bal­sa­vo, grei­čiau­siai at­sa­ky­mas ne­bū­tų toks gra­žus. Tai šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad skai­tant Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, iš­va­dą rei­kė­tų skai­ty­ti ir tai, ko ten nė­ra, nė­ra prak­ti­kos, ku­rią Teis­mas už­si­spy­ru­siai kar­to­ja, ana­li­zės ši­tuo kon­kre­čiu P. Gra­žu­lio klau­si­mu. Kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­loms, to­kiu at­ve­ju iš­va­doms, vi­są lai­ką yra svar­bus ir pa­žei­di­mo sun­ku­mas, tai yra kiek tas pa­žei­di­mas tik­rai iš­krei­pia Sei­mo va­lią, kiek tas pa­žei­di­mas pa­da­rė ža­los ir kiek ji­sai bu­vo ne­grįž­ta­mas. Bal­sa­vi­mas bu­vo net ne dėl įsta­ty­mo, dėl Sei­mo dar­bų pro­gra­mos, ir P. Gra­žu­lio bal­sas, jei­gu ji­sai toks ir bu­vo, ne­bu­vo le­mian­tis. Tai klau­si­mas, apie ko­kį sun­ku­mą mes šne­ka­me? Jei­gu kal­ba­me apie vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą ir re­pu­ta­ci­ją, tai vėl, ma­tyt, re­to­ri­nis klau­si­mas, kas dau­giau vals­ty­bei pa­da­ro ža­los ir re­pu­ta­ci­jai la­biau ken­kia, ar tas P. Gra­žu­lio myg­tu­kas, ar Sei­mo Pir­mi­nin­kė, ku­ri kar­tu yra ir nu­teis­tos par­ti­jos pir­mi­nin­kė? Tai aš ma­nau, kad mes į vi­sus tuos klau­si­mus ir at­sa­ky­si­me bal­suo­da­mi dėl to pa­ties P. Gra­žu­lio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mai A. Ši­rins­kie­nei. L. Sluš­nys – mo­ty­vai už.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Svei­ki, ka­dan­gi te­ko pa­čiam ko­mi­si­jai va­do­vau­ti ir tur­būt vis­ką ma­čiau ir gir­dė­jau, man iš pra­džių ne­si­no­rė­jo kal­bė­ti iš tie­sų nie­ko, nes vis­kas man tar­si ir aiš­ku, bet ir bi­jau bū­ti ša­liš­kas. Sun­ku bu­vo klau­sy­ti me­lo, ku­ris skli­do čia iš ko­le­gų, bu­vo sun­ku, to­dėl ne­iš­tvė­riau sė­dė­ti ty­lo­je. Po­no P. Gra­žu­lio ne­ju­din­siu, tai jo są­ži­nės rei­ka­las, kaip jis el­gia­si sa­lė­je, kaip ji­sai kal­ba ir ką ji­sai da­ro. Ma­ne iš vie­tos pa­kė­lė ki­tas ko­le­gų me­las – A. Pa­lio­nio liu­di­ji­mas, ku­rį pa­tei­kė kaip fak­tą, kai jau tik­rai ne­da­lo­mai pa­sa­ky­ta, kad po­nas P. Gra­žu­lis ne­bal­sa­vo ir ji­sai tik­rai ma­tė. Tai aš no­riu tie­siog čia ko­le­goms ir vi­sai Lie­tu­vai pa­sa­ky­ti, kad pats A. Pa­lio­nis, ka­dan­gi dėl ga­li­mai me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų bu­vo per­duo­ta me­džia­ga pro­ku­ra­tū­rai, to­je pa­čio­je pro­ku­ra­tū­ro­je aiš­kiai pa­sa­kė, kad jis ši­to veiks­mo ne­ma­tė. Aš iš tie­sų nuo­šir­džiai šian­dien ne­su­pran­tu, ko­kiu bū­du A. Pa­lio­nis, ši­taip liu­dy­da­mas spe­cia­lio­jo­je ko­mi­si­jo­je, iš­ven­gė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­tų. Jei­gu tai bū­tų vi­siš­kai ei­li­nis pi­lie­tis, pats pa­si­ra­šęs dėl me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų už­trau­kia­mos bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ko ge­ro, jam bū­tų iš­kel­ta by­la. Šiuo at­ve­ju kaž­ko­kiu bū­du bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai yra klai­da. Ap­gai­les­tau­ju, kad ši­tą me­lą mes ne­šio­ja­me sa­lė­je ir pa­tei­kia­me me­lą kaip tam tik­rą tie­są. Aš pra­šy­čiau veng­ti ši­to da­ly­ko. Ir tik­rai nė­ra ­tai pa­tvir­tin­ta. A. Pa­lio­nis ga­lės pats pa­si­sa­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. A. Pa­lio­nis – re­pli­ka. Bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė. Pra­šom.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­sa­ky­ti ger­bia­mam ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, ko­dėl aš ne­tu­riu bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. To­dėl, kad jūs, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pa­žei­dė­te pro­ce­dū­ras pir­mi­nin­kau­da­mas sa­vo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ir ma­nęs kaip liu­dy­to­jo iš pra­džių ne­su­pa­žin­di­no­te su fil­muo­ta me­džia­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. To­liau mo­ty­vai prieš – D. Ke­pe­nis. L. Girs­kie­nė taip pat no­rė­tų re­pli­kuo­ti. Pra­šau.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Taip, ka­dan­gi aš bu­vau ko­mi­si­jo­je, ga­liu pa­liu­dy­ti, kad ko­mi­si­jos dar­bui va­do­va­vo ne po­nas L. Sluš­nys, o ko­mi­si­jos sek­re­to­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už re­pli­kas. Ir D. Ke­pe­nis – mo­ty­vai prieš.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes šian­dien spren­džia­me ne tik­tai P. Gra­žu­lio li­ki­mą, mes šian­dien at­sa­ky­si­me į klau­si­mą, ko­dėl mū­sų Sei­mas taip že­mai nu­smu­ko Lie­tu­vos pi­lie­čių aky­se? Šian­dien mes su­ži­no­si­me ab­so­liu­čiai aiš­kų at­sa­ky­mą, ko­dėl mes ta­me dug­ne. La­bai daž­nai mū­sų pi­lie­čiai klau­sia, ar jūs tu­ri­te są­ži­nę? O kur jū­sų gar­bės jaus­mas, po­nai? Ir į tą klau­si­mą ne­la­bai ei­na at­sa­ky­ti. Aš jau ne kar­tą esu pa­skel­bęs, kad sė­džiu veid­mai­nys­tės bo­kš­te. Tiek daug veid­mai­nių vie­no­je vie­to­je ne­su ma­tęs. Ne­su ma­tęs tiek daug veid­mai­nių vie­no­je vie­to­je, kiek aš ma­tau čia, Sei­me.

Ir tik ne­se­niai spren­dė­me, kad tuo pa­čiu me­tu, kai čia gau­dė­me Pet­rą pa­spau­dus myg­tu­kus, va, vie­na po­nia ano­je pu­sė­je ne kar­tą spau­dė myg­tu­kus, bet tar­si ne­pa­ste­bė­jo­me, to­kia smul­kme­na tie pa­spau­di­mai bu­vo. Ot Pet­ro pa­spau­di­mas bu­vo pats di­džiau­sias pa­sau­ly­je, ne­kal­bu apie Lie­tu­vą, nu­si­kal­ti­mas, bai­ses­nio ne­bu­vo. Kiek va­lan­dų mes spren­dė­me Pet­ro li­ki­mą, dar nė kar­to Sei­me nė vie­no Sei­mo na­rio li­ki­mas tiek il­gai ne­bu­vo spren­džia­mas. Tiek me­tų čia jis bu­vo per­se­kio­ja­mas, gau­do­mas ir pa­ga­liau pa­ga­vo­me! Da­bar jau Pet­rui bus ša­kės!

Kai spren­džia­me žmo­gaus li­ki­mą, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai iš tik­rų­jų pir­miau­sia pa­dė­ki­me ran­ką sau ant šir­dies ir pa­kal­bė­ki­me, pra­dė­ki­me nuo sa­vęs, o po to pa­aiš­kės, kiek lai­ko mes čia su­gai­šo­me ir kiek Lie­tu­vos bė­dų ir ne­lai­mių pra­ei­na pro ša­lį, kai mes da­bar spren­džia­me tą bai­sų Pet­ro nu­si­kal­ti­mą. Ka­dan­gi aš ma­nau, kad tu­riu gar­bės jaus­mą ir są­ži­nės pa­kan­ka­mai, džiau­giuo­si, kad ma­no frak­ci­ja pa­lai­ko vie­nas ki­tą, mes ši­ta­me far­se ne­da­ly­vau­ja­me. Bū­ki­te svei­ki.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi po­rą kar­tų nu­skam­bė­jo ma­no pa­var­dė to­kia­me ne­sma­gia­me kon­teks­te, ta­ria­mai aš ty­čio­juo­si iš Pet­ro. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš per­skai­čiau tris tiks­lias Pet­ro ci­ta­tas, pa­sa­ky­tas jo pa­si­sa­ky­mo me­tu. Jei­gu ne­ti­ki­te, pa­tik­rin­ki­te ma­no pa­ci­tuo­tas ci­ta­tas ste­nog­ra­mo­je, ji la­bai grei­tai at­si­ras su Pet­ro pa­sa­ky­tais žo­džiais. Ir aš dar per­klau­siau, ger­bia­mas Pet­rai, gal­būt tai yra lap­sus lin­gu­ae? Man su­pran­ta­ma Pet­ro si­tu­a­ci­ja. Žmo­gus emo­ciš­kai su­si­jau­di­nęs pa­va­di­no, kad dėl ko­vi­do pra­dan­gin­ti 300 mlrd. eu­rų. Aš su­pran­tu, arit­me­ti­ka gal nė­ra stip­rio­ji pu­sė ir tik­rai ne­pri­imk to kaip ty­čio­ji­mo­si. Aš pri­pa­žįs­tu emo­ci­nę bū­se­ną, kai ga­li­ma su­klys­ti. Bet kai iš es­mės tris kar­tus pa­sa­ko, kad skai­tė ta­ry­bi­nę už­draus­tą li­te­ra­tū­rą, tai lei­dau sau pa­klaus­ti.

Tai­gi, Pet­rai, jei­gu trak­tuo­ji, kad aš ty­čio­juo­si iš ta­vęs, tai at­si­pra­šau. Aš tik­rai ne­no­riu pa­si­ty­čio­ti, o tik pa­ci­ta­vau pa­ties žo­džius. Bet aš ma­tau ki­tą pro­ble­mą, kad ty­čio­ja­ma­si iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, šiuo at­ve­ju iš Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. Juk ne mū­sų ini­cia­ty­va šian­dien ten­ka svars­ty­ti. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­bū­tų ma­tęs jo­kio nu­si­žen­gi­mo, šian­dien Sei­mas ne­svars­ty­tų. Yra Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kaip kon­sti­tu­ci­niams klau­si­mams svar­biau­sia teis­mi­nė ins­ti­tu­ci­ja ša­ly­je, ir šian­dien dėl to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo Sei­mas su­si­ren­ka ir spren­džia ko­le­gos P. Gra­žu­lio at­sa­ko­my­bę. Štai čia aš ma­tau tam tik­rą ty­čio­ji­mą­si iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, kon­kre­čiai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. Ir man tuo la­biau ap­mau­du, kad vie­na par­ti­ja aro­gan­tiš­kai, pra­dė­da­ma nuo pir­mi­nin­ko, baig­da­ma sa­vo par­ti­jos na­riais, pa­sa­ko: tai yra far­sas, tai yra cir­kas, mes šia­me far­se ne­da­ly­vau­si­me. Čia mes ei­na­me ga­na to­li. Deins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ja­me sa­vo vals­ty­bės val­dy­mą, ne­pri­pa­žin­da­mi ga­lu­ti­nių spren­di­mų, ku­riuos pri­ima vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Tai yra jau ma­ty­tas ke­lias, aš­tuo­ne­rius me­tus ste­bė­tas kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Po­li­ti­ka aukš­čiau tei­sės. Man ir to­liau at­ro­do, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tei­sės vir­še­ny­bė yra svar­bes­nė ne­gu po­li­ti­niai iš­ve­džio­ji­mai, to­dėl aš su­pran­tu, kad slap­to bal­sa­vi­mo me­tu kas kaip no­rės, tas taip iš­reikš. Bet gal bent jau vie­šai iš ši­tos tri­bū­nos ne­si­ty­čio­ki­me iš Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mų, ne­pai­sant to, ar jis mums pa­tin­ka, ar ne­pa­tin­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Gra­žu­lis taip pat už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti, bet dis­ku­tuo­ti ga­li tik ki­ti Sei­mo na­riai. Ta­čiau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, ži­no­ma, ga­li re­pli­kuo­ti, nes pa­var­dė bu­vo…

P. GRAŽULIS (MSNG). Be abe­jo­nės, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau. Taip, tai yra emo­ci­nė bū­se­na. Tai nė­ra leng­va kal­bė­ti, pri­si­me­nant jaut­rius gy­ve­ni­mo epi­zo­dus, tuo la­biau kad kon­ser­va­to­riai šau­kė, sten­gė­si ma­ne iš­muš­ti iš vė­žių, kad iš­si­muš­čiau iš min­ties. Bet ma­nau, vie­to­j to rei­kė­jo pa­sa­ky­ti, kad ta­ry­bi­niais lai­kais už­draus­ta li­te­ra­tū­ra bu­vo skai­to­ma. Taip, tai yra ling­vis­ti­nis da­ly­kas, bet ne­si­ka­bi­nė­ki­te prie žo­džių.

Ant­ras da­ly­kas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti ki­tam ko­le­gai, Aud­riui. Aud­riau, tai­gi jūs pra­dė­jo­te ši­tą cir­ką, ne aš. Jūs pra­dė­jo­te man ap­kal­tą, ne aš. Jūs ga­lė­jo­te nu­trauk­ti, ne aš. Ne ma­ne kal­tin­ki­te – kal­tin­ki­te sa­ve.

Dar vie­ną fak­tą pa­mir­šau čia pa­sa­ky­ti. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo aš pra­šiau, kad at­si­žvelg­tų ir į Sei­mo opo­zi­ci­jos at­ski­rą­ją nuo­mo­nę dėl ma­no bal­sa­vi­mo, bet jie to klau­si­mo vi­siš­kai ne­nag­ri­nė­jo. Jiems S. Šed­ba­ras, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, bu­vo jau pa­ra­šęs spren­di­mą. Jie jį tik per­skai­tė, kaip so­viet­me­čiu teis­mai per­skai­ty­da­vo po­li­ti­nių ka­li­nių KGB pri­im­tus spren­di­mus.

PIRMININKĖ. Vi­si, už­si­ra­šę dis­ku­tuo­ti, pa­si­sa­kė. Da­bar, ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 242 straips­nio 1 da­lį, pa­si­bai­gus Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo svars­ty­mui, dėl kiek­vie­no kon­kre­taus veiks­mo, ku­riuo as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją ir su­lau­žė duo­tą prie­sai­ką, Sei­mo Pir­mi­nin­kas ar pa­va­duo­to­jas pa­tei­kia at­ski­rą Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Pro­jek­te nu­ro­do­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos es­mė – spren­di­mas as­me­niui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, pa­nai­kin­ti jo Sei­mo na­rio man­da­tą.

Bal­sa­vi­mas slap­tas. Per­skai­ty­siu bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės su­dė­tį: A. But­ke­vi­čius (De­mo­k­ra­tų frak­ci­ja „Var­dan Lie­tu­vos“), V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė (Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja). At­ro­do, ji šian­die­nos po­sė­dy­je ne­da­ly­vau­ja, kaip su­pran­tu. L. Girs­kie­nė (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja), A. Ly­de­ka (Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja), M. Ma­ti­jo­šai­tis (Lais­vės par­ti­jos frak­ci­ja), B. Piet­kie­wicz (Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė), V. Ra­ku­tis (Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja) ir E. Sa­bu­tis (So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja).

Per­skai­ty­siu Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pet­ro Gra­žu­lio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo“ pro­jek­tą: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pir­mą­ja da­li­mi, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 242 strai­p­s­nio 1 ir 2 da­li­mis ir at­si­žvelg­da­mas į tai, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2023 m. gruo­džio 5 d. iš­va­do­je Nr. KT100-I1/2023 kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­lo­je Nr. 14/2023 pri­pa­ži­no, kad „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio veiks­mas – są­mo­nin­gas bal­sa­vi­mas už ki­tą Sei­mo na­rį – prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“ ir kad „šiuo veiks­mu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Pet­ras Gra­žu­lis šiurkš­čiai pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir su­lau­žė prie­sai­ką“, nutaria:

1 straips­nis. Pa­nai­kin­ti Pet­ro Gra­žu­lio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­tą.

2 straips­nis. Nu­sta­ty­ti, kad šis nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­ja nuo jo pa­skel­bi­mo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se.“

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu in­for­muo­ti, kad nu­ta­ri­mas lai­ko­mas pri­im­tu, jei už jį bal­sa­vo ne ma­žiau kaip 3/5 vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 85 Sei­mo na­riai. Mums rei­kia pa­si­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Jis yra vi­siš­kai įpras­tas. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui.

Bal­sa­vi­mo pra­džia – 15 val. 20 min. (pra­de­da­me bal­sa­vi­mą), 15 val. 50 min. bal­sa­vi­mas bai­gia­si ir 16 val. 10 min. ren­ka­mės į po­sė­dį. Bus re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mas ir po­sė­džio tę­si­nys. Dar kar­tą pa­kar­to­ju: 15 val. 20 min. bal­sa­vi­mas pra­si­de­da, 15 val. 50 min. bal­sa­vi­mas bai­gia­si, 16 val. 10 min. grįž­ta­me į po­sė­dį. Dė­ko­ju.

Skel­biu po­sė­džio per­trau­ką.

 

Per­trau­ka

 

16.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pet­ro Gra­žu­lio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3423(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me Sei­mo po­sė­dį. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­gar­sin­ti bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lą dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pet­ro Gra­žu­lio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo“ pri­ėmi­mo (pro­jek­tas Nr. XIVP-3423).

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 105, ras­ta biu­le­te­nių 105, ga­lio­jan­čių – 98, ne­ga­lio­jan­čių – 7. Už – 86, prieš – 8, su­si­lai­kė 4. Pa­si­ra­šo bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius. (Plo­ji­mai) Pra­šau ty­los!

Tai­gi 2-1.2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Pet­ro Gra­žu­lio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo“ pri­im­tas (pro­jek­tas Nr. XIVP-3423(2). (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Pet­ro­šius. Pra­šau.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi Pet­ro sa­lė­je jau nė­ra, o bu­vau pa­ža­dė­jęs, tai iš tik­rų­jų no­riu pa­si­džiaug­ti par­la­men­tu, kad šian­dien iš­lai­kė­me tą eg­za­mi­ną ir įver­ti­no­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­tar­tį.

Taip pat no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti ir už Pet­rą. Pet­ras da­bar iš­ties ga­lės pail­sė­ti. Pail­sė­ti nuo val­džios, pail­sė­ti nuo tų ne­lem­tų kon­ser­va­to­rių, ku­rie (ru­pū­žės) tik­rai tiek ener­gi­jos ir svei­ka­tos su­ėdė. Da­bar vis­kas bus ki­taip. Pet­rai, aš ti­kiu, kad klau­so­te, ga­lė­si­te pail­sė­ti, ga­lė­si­te at­ras­ti kaž­ką nau­jo, gal­būt net pa­ke­liau­ti. Aš sa­vo kal­bo­je jau mi­nė­jau, kad, Pet­rai, jūs man esa­te kaip ar­tis­tas (ge­rą­ja to žo­džio pras­me) Sei­me, vil­da­ma­sis, kad vis dėl­to vai­ra­vi­mo tei­sės jau yra at­gau­tos, kaip ar­tis­tą no­rė­čiau su dai­na ir iš­ly­dė­ti. Ga­li­ma? (Bal­sai sa­lė­je) Na ge­rai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tę­siu Sei­mo sta­tu­to pa­gar­si­ni­mą. 242 straips­nio 3 punk­te sa­ko­ma: „Nuo nu­ta­ri­mo pa­skel­bi­mo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se mo­men­to as­muo lai­ko­mas pa­ša­lin­tu iš pa­rei­gų ar­ba ne­ten­ka Sei­mo na­rio man­da­to.“ Tai­gi šią pro­ce­dū­rą bai­gė­me. Bet ma­tau, kad V. Ąžuo­las da­bar no­rė­tų re­pli­kuo­ti. Pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Bol­še­vi­kai taip pat ty­čio­jo­si iš au­kos. Jūs no­ri­te ty­čio­tis? Ty­čio­ki­tės, ty­čio­ki­tės, bet vis­kas su­grįš, ne­bi­jo­ki­te.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Tę­sia­me to­liau. Re­zer­vi­niai klau­simai.

 

16.13 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3156(2), Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1311 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2115 1 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3157(2), In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3158(2), Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-359 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3159(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1-1 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3156(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją A. Bag­do­ną pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą. To­liau ruo­šia­si R. Vait­kus pri­sta­ty­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą. At­si­pra­šau, dėl pa­grin­di­nio ir ly­di­mo­jo, dėl vi­sų.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Vait­kus pri­sta­tys Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas lap­kri­čio 22 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Že­mės įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pa­gal pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. J. Gu­daus­kas pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na, ko­le­gos. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­lė kaip pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tų iš­va­dos yra pri­sta­ty­tos.

Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti S. Gent­vi­las. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, svei­ki­nu pro­jek­tą, sklan­džiai ėju­sį per ko­mi­te­tus. At­ėjau į tri­bū­ną su vie­nu pra­šy­mu, kad vis­gi ji­sai įsi­ga­lio­tų sau­sio 1 die­ną, ir no­rė­tu­me, kad, vi­sus pro­jek­tus imant nuo­sek­liai, įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų sau­sio 1 die­ną. Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rė ga­lė­tų pa­liu­dy­ti, kad tam yra pa­si­ruoš­ta, bet tai su­si­ję ir su že­mės per­da­vi­mu mies­tams ir mies­te­liams. Jei­gu mes pa­vė­li­na­me šio straips­nio įsi­ga­lio­ji­mą, va­di­na­si, sau­sio 1 die­ną vė­luo­ja­me mies­tams, mies­te­liams ati­duo­ti vals­ty­bi­nę že­mę, to­dėl nuo­sek­liai pra­šau ir kvie­čiu bal­suo­ti už kuo anks­tes­nę įsi­ga­lio­ji­mo da­tą, tai yra sau­sio 1 die­ną.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau už­si­ra­šiu­sių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Yra vie­na pa­tai­sa. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ar J. Gu­daus­kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­tai­są? Ga­li­ma iš vie­tos.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lė nu­kel­ti da­tą, bet mes pri­ta­rė­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas tu­rė­tų pa­si­sa­ky­ti dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, nes Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas yra pa­grin­di­nis.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju dar kar­te­lį, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies, pa­siū­ly­da­mas nu­sta­ty­ti įsi­ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pį ne 2025 m. sau­sio 1 d., o 2024 m. lie­pos 1 d., tai bū­tų me­tų vi­du­rys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. Už nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Prieš kal­ba S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Aš vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­pra­šy­ti bal­suo­ti, kad bū­tų bal­suo­ja­ma dėl Vy­riau­sy­bės pir­mo­sios da­tos, tai yra 2024 m. sau­sio 1 d., ir ne­bū­tų pri­tar­ta nei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, nei Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pri­ta­ri­mui iš da­lies, kas yra pa­vė­li­ni­mas. Ga­li pa­liu­dy­ti tiek eko­no­mi­kos mi­nist­rė, tiek prem­je­rė – su­de­rin­ta, Vy­riau­sy­bė tei­kia, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų 2024 m. sau­sio 1 d. To­kią da­tą ir rei­kia iš­lai­ky­ti tiek dėl NŽT per­tvar­kos, tiek dėl stra­te­gi­nių in­ves­tuo­to­jų, ku­rie lau­kia šio že­mės re­zer­va­vi­mo mo­de­lio. Tai kvies­čiau bal­suo­ti iš es­mės ir prieš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, ir prieš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to kom­pro­mi­si­nius va­rian­tus.

PIRMININKĖ. V. Ąžuo­las – mo­ty­vai už Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų pri­ta­riu šiam pa­siū­ly­mui. Tam, kad jūs su­pras­tu­mė­te, koks cha­o­sas at­ei­na su vi­sa šia per­tvar­ka, tai ga­li­ma pa­va­din­ti tra­ge­di­ja. Žmo­nės da­bar iš­gir­do: nuo sau­sio 1 die­nos gy­vo ap­tar­na­vi­mo NŽT ne­be­bus, bus da­lis žmo­nių at­leis­ti, da­lis per­kel­ti, vis­ką su­va­ry­si­me į skait­me­ni­nį ko­mu­niz­mą. Da­bar kas iš­ei­na su vals­ty­bi­nės že­mės nu­oma? Pa­vyz­dys: ry­toj bus vie­no­je NŽT svars­to­ma dėl nuo­mos, tai jei­gu gy­vai žmo­gus ne­at­ėjo, gaus lauk­ti dar pu­sę me­tų, kad gau­tų iš­si­nuo­mo­ti že­mę. Že­mės nuo­mos do­ku­men­tų tvar­ky­mas už­trun­ka nuo me­tų iki pus­an­trų me­tų, o po to, kai ūki­nin­kas no­ri de­kla­ruo­ti, tai ži­no­te, kas jam pa­sa­ko­ma? Dėl to, kad NŽT ne­su­tvar­ko po­pie­rių, tu de­kla­ruo­ti ne­ga­lė­si, bet že­mės mo­kes­tį rei­kės su­si­mo­kė­ti. Tą cha­o­są rei­kia bent pus­me­čiui nu­kel­ti ir kaž­ką su­tvar­ky­ti, nes kas ten bus, tai bus cha­o­sas to­ta­lus. Tai dar vie­nas įro­dy­mas, kad ne­su­ge­ba­te su­si­tvar­ky­ti su sa­vo re­for­mo­mis, ku­rias pa­tys da­ro­te. Ge­riau­sias spren­di­mas bū­tų, kaip su švie­ti­mu, nu­kel­ti tą re­for­mą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Svars­ty­mo sta­di­ja. Tai­gi tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi, pri­me­nu, dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, jam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 109: už – 49, prieš – 39, su­si­lai­kė 21. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, tai­gi, lie­ka pa­grin­di­nio ko­mi­te­to ver­si­ja.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to po svars­ty­mo. Ko­le­gos, pri­me­nu, ka­dan­gi tu­ri­me vos ke­lis pro­jek­tus, bal­suo­ja­me po kiek­vie­no. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė, tai­gi bal­suo­ki­me po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 108: už – 66, prieš – 3, su­si­lai­kė 39. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Tie­siog in­for­muo­ju, kad dėl ly­di­mo­jo taip pat ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos ir ji ke­lia­ma į pri­ėmi­mo sta­di­ją.

Re­zer­vi­nis dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – ly­di­ma­sis Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-359 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3159. Dėl 2 straips­nio taip pat yra Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­tai­sa. Pra­šom pri­sta­ty­ti, ger­bia­mas Jo­nai. Re­zer­vi­nis 1-4 klau­si­mas. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­tai­sa dėl 2 straips­nio. Ji yra šiek tiek pla­tes­nė, to­dėl pra­šau ją pri­sta­ty­ti.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė, siū­lė nu­kel­ti da­tą, bet ta­da pa­si­lie­ka­me prie pa­grin­di­nio ko­mi­te­to… Yra su­si­ję klau­si­mai.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ly­giai taip pat kvie­čiu pa­lai­ky­ti pir­mi­nį Vy­riau­sy­bės pro­jek­tą, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų kuo anks­tes­nis, to­dėl kvie­čiu ne­pri­tar­ti, kad pa­vė­lin­tu­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tai­gi bal­suo­ki­me dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui dėl re­zer­vi­nio 1-4 klau­si­mo, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 107: už – 40, prieš – 37, su­si­lai­kė 30. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ap­si­spręs­ki­me dėl vi­so re­zer­vi­nio 1-4 klau­si­mo. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 109: už – 82, prieš – 2, su­si­lai­kė 25. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.24 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3328(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3328(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Į tri­bū­ną kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją M. Skri­tuls­ką, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­si­jos iš­va­dą.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ja taip pat svars­tė šį įsta­ty­mą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl re­zer­vi­nio 2 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-3328. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 110: už – 98, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 12. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­tar­ti? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta svars­ty­mui sku­bos tvar­ka.

 

16.26 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 114 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3015(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3015(2). I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, ka­dan­gi da­bar žiū­rė­da­ma su­ves­ti­nį teks­tą aš, tie­są sa­kant, ne­la­bai su­pran­tu, kaip yra at­si­žvelg­ta į Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus, ir ne­la­bai ma­tau ga­li­my­bių pra­šy­ti už Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus bal­suo­ti taip, kaip da­bar ko­mi­te­to yra pa­reng­tas teks­tas svars­ty­ti. Pra­šy­čiau vis dėl­to iki ry­to­jaus per­trau­kos, kad bū­tų ga­li­ma iš­si­aiš­kin­ti, kas ten da­bar yra su­dė­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Da­rau prie­lai­dą, kad frak­ci­jos var­du, ger­bia­mas po­ne Skver­ne­li. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, prie­lai­dos tur­būt ne­ga­li­ma da­ry­ti – rei­kia klau­sy­ti pa­žo­džiui, ką sa­ko. Ne­bu­vo frak­ci­jos var­du. Tai aš frak­ci­jos var­du pra­šau da­ry­ti šio klau­si­mo svars­ty­mo pu­sės va­lan­dos per­trau­ką.

Ir pa­klau­siu prem­je­rės, kas gi pa­si­keis, jei­gu ne­su­pran­ta kaž­ko­kių for­mu­luo­čių šian­dien, iki ki­to po­sė­džio? For­mu­luo­tės iš­liks to­kios pa­čios. Kaip su­pran­tu, skai­ty­ta, teks­tas taip pat yra skai­ty­tas, tai kas pa­si­keis iki ki­to po­sė­džio? To­dėl frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos, pu­sės va­lan­dos šio klau­si­mo svars­ty­mo per­trau­kos.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, du da­ly­kai. Prem­je­rė tu­ri tei­sę pra­šy­ti ir Vy­riau­sy­bės var­du. Tai vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas, jūs pui­kiai ži­no­te, kad… (Bal­sai sa­lė­je) Ant­ras da­ly­kas, jūs ži­no­te, kad yra pa­gal pra­šy­mo ei­liš­ku­mą.

Pra­šau. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­riu, kad už Vy­riau­sy­bės iš­va­dą bū­tų ga­li­my­bė bal­suo­ti. Taip, kaip da­bar yra pa­teik­tas teks­tas, Vy­riau­sy­bės vi­sa iš­va­da yra su­dė­ta į vie­ną krū­vą ir tik­rai nė­ra kaip už ją bal­suo­ti. O aš vis dėl­to no­rė­čiau, kad bū­tų bal­suo­ja­ma už Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Su­tvar­ky­ki­te su­ves­ti­nį teks­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš siū­lau ne­įsi­vel­ti į dis­ku­si­jas apie tai, kas pa­si­keis. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi, ar pri­ta­ria­me per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je) Bu­vo siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 97: už – 58, prieš – 13, su­si­lai­kė 26. Per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio pri­tar­ta.

A. Ši­rins­kie­nė no­rė­tų re­pli­kuo­ti po bal­sa­vi­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Vis dėl­to, Pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi jau ke­lin­tą kar­tą čia iš­ky­la tas klau­si­mas, gal pa­sa­ky­tu­mė­te, ku­riuo Sta­tu­to straips­niu rem­da­ma­si prem­je­rė ga­li pra­šy­ti per­t­rau­kos Vy­riau­sy­bės var­du?

PIRMININKĖ. Ži­no­ma, pa­sa­ky­siu. 162 straips­nio 2 punk­tu. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, tik­rai su vi­sa pa­gar­ba ir be emo­ci­jų, bet tik­rai no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kiu bū­du ko­mi­te­tas da­bar, pa­ė­mus per­trau­ką, ga­lės grįž­ti prie svar­­sty­mo? Ko­mi­te­tas yra pri­ėmęs iš­va­dą po svars­ty­mo. Tą iš­va­dą ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je rei­kia ap­svars­ty­ti ir pri­im­ti ar­ba vie­no­kią, ar­ba ki­to­kią iš­va­dą. Jei­gu yra pa­siū­ly­mų, kaž­ko­kių ne­su­pra­ti­mų, klai­din­gų for­mu­luo­čių, iki pri­ėmi­mo sta­di­jos yra re­gist­ruo­ja­mos pa­tai­sos, ko­mi­te­tas vėl ap­svars­to ir jos bus… Aš taip įsi­vaiz­duo­ju pro­ce­dū­rą. Kaip čia mes pro­ce­dū­riš­kai da­bar?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš, kaip ve­dan­ti po­sė­dį, gir­džiu pa­siū­ly­mą da­ry­ti per­t­rau­ką iki ki­to po­sė­džio ir tei­kiu jį bal­suo­ti. Toks yra ma­no vaid­muo.

A. MAZURONIS (DPF). Bet ko­mi­te­tas vis tiek ne­be­ga­lės grįž­ti prie for­mu­luo­čių svars­ty­mo sta­di­jo­je, nes jis jau pri­ėmė iš­va­das.

PIRMININKĖ. Jei­gu ne­ga­lės, mes ki­ta­me po­sė­dy­je svars­ty­si­me tą pa­tį. Aš ne­ma­tau pro­b­le­mos ir ne­su­pran­tu prie­kaiš­tų man, kaip Sei­mo po­sė­dį ve­dan­čiai, es­mės.

Pra­šau. I. Ši­mo­ny­tė, po to A. Ši­rins­kie­nė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra iš pen­kių punk­tų. Aš no­rė­čiau, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da bū­tų taip ir pa­teik­ta, kad bū­tų ga­li­ma pra­šy­ti bal­suo­ti dėl kon­kre­taus Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo kon­kre­taus punk­to, o ne dėl vi­sos iš­va­dos, nes to­je iš­va­do­je yra ne tik pa­siū­ly­mai dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, bet taip pat ir tam tik­ri pa­ste­bė­ji­mai.

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš grįž­tu, Pir­mi­nin­ke, prie sa­vo klau­si­mo, nes 162 straips­nio 2 da­ly­je kal­ba­ma apie sku­bos tvar­ką, o ne apie per­trau­kos pra­šy­mą. Dis­ku­si­ja vyks­ta dėl per­trau­kos pra­šy­mo ir jūs sa­kė­te, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vė ga­li pra­šy­ti per­trau­kos Vy­riau­sy­bės var­du. Bū­ki­te ma­lo­ni, nu­ro­dy­ki­te tą straips­nį, ku­riuo jūs re­mia­tės, nes mes Sta­tu­te kaž­ko­dėl to straips­nio ne­ran­da­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė, pra­šy­da­ma per­trau­kos, tik­riau­siai ga­li jos pra­šy­ti…

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ji­nai jos ne­pra­šė frak­ci­jos var­du. Nė­ra nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės var­du…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, jū­sų pre­ro­ga­ty­va…

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). …ga­li­my­bės pra­šy­ti per­trau­kos.

PIRMININKĖ. …yra ma­ne skųs­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai, nes aš ne­sta­tu­tiš­kai su­tei­kiau per­trau­ką, kuo­met ne­bu­vo pa­sa­ky­ta – frak­ci­jos var­du. Nors at­krei­piu dė­me­sį, kad ne vie­ną kar­tą yra bu­vę taip, kad ko­le­gos ir iš opo­zi­ci­jos pa­pra­šo per­trau­kos ir ne­pa­sa­ko, kad tai yra frak­ci­jos var­du. Tai nė­ra, ma­tyt, toks klau­si­mas, ku­ris nė­ra bu­vęs mū­sų prak­ti­ko­je.

R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­šau­ki­te, po­ne Skver­ne­li.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui. Ka­dan­gi bu­vo pa­pra­šy­ta per­trau­kos, vė­liau bu­vo klau­sia­ma iš sa­lės ir ko­le­gų, ir Pir­mi­nin­kės, ar tai yra frak­ci­jos var­du, mes tą sa­vo pra­šy­mą įgar­si­no­me. Yra bu­vę ne sy­kį, kad at­si­sto­ja ko­le­ga ir sa­ko: pra­šau per­trau­kos. Ta­da pir­mi­nin­kas: ar jūs pra­šo­te frak­ci­jos var­du? Taip. Ir vis­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Apie ką aš me­luo­ju? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš grįž­tu prie ei­liš­ku­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Tai­gi mes bu­vo­me… Jūs šau­kė­te, ar tai yra frak­ci­jos var­du? Mes sa­kė­me – taip, tai yra frak­ci­jos var­du. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Grįž­ta­me prie ei­liš­ku­mo. Va­di­na­si, I. Ši­mo­ny­tės pra­šy­mas bu­vo ne­sta­tu­ti­nis. Ta­da pir­ma­sis sta­tu­ti­nis pra­šy­mas bu­vo ko­le­gos pra­šy­mas dėl pus­va­lan­džio. Da­bar at­ei­na Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vė ir taip pat pra­šo per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Bal­sa­vi­mo ei­lės tvar­ka yra to­kia, kad mes da­bar tu­ri­me bal­suo­ti dėl A. Ma­zu­ro­nio pa­siū­ly­mo.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, Sei­mas jau ap­si­spren­dė dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Aš no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį – taip, ne­nu­skam­bė­jo žo­džiai „frak­ci­jos var­du“. Tie žo­džiai nu­skam­bė­jo iš vie­tos ir tie žo­džiai pa­tvir­tin­ti vi­sų kon­ser­va­to­rių bal­sais, iš­sky­rus vie­no ne­klau­ža­dos – P. Sau­dar­go. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos.

Dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3391. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rę A. Ar­mo­nai­tę. Ji ir pa­teiks šį pro­jek­tą.

A. Ma­zu­ro­nis no­rė­tų dar kar­tą pa­si­sa­ky­ti.

A. MAZURONIS (DPF). Aš tik šiek tiek no­riu, Pir­mi­nin­ke. Kas nors man ga­li­te at­sa­ky­ti, kas pa­si­keis iki ki­to po­sė­džio ko­mi­te­to su­for­mu­luo­to­je iš­va­do­je, ku­rią ko­mi­te­tas jau yra pri­ėmęs? Nie­kas ne­pa­si­keis.

PIRMININKĖ. Ma­tyt, tre­čią kar­tą prem­je­rė at­sa­kys į tą pa­tį klau­si­mą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dar kar­tą no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip da­bar pa­teik­tas su­ves­ti­nis teks­tas. Su­ves­ti­nia­me teks­te vi­sa Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra su­mes­ta į vie­ną krū­vą. O pa­siū­ly­mas, ku­ria­me yra siū­lo­ma, jog Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų tvar­ką, kaip yra įren­gia­mi grei­čio ma­tuok­liai, yra es­mi­nis. Jei­gu Sei­mas tą pa­tvir­ti­na, tuo­met at­si­pra­šau, bet ki­ti pa­siū­ly­mai ne­ten­ka pras­mės, nes tai prieš­ta­rau­tų pir­mam pa­siū­ly­mui. Aš no­riu, kad dėl jo bū­tų bal­suo­ja­ma, to­dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dą pra­šau iš­da­lin­ti ga­ba­lais.

 

16.33 val.

Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 2 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3391 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. A. Ar­mo­nai­tė pri­sta­tys re­zer­vi­nį 4 klau­si­mą. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sų pir­ma šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą no­riu pra­dė­ti nuo džiu­gių ži­nių, ku­rios pa­sie­kė mus vi­sai ne­se­niai. Tai yra penk­ta­die­nį Lie­tu­va pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je pa­te­ko į pa­žan­giau­sių Eu­ro­pos vals­ty­bių de­šim­tu­ką – už­ima­me 7 vie­tą iš 35 Eu­ro­pos at­vi­rų duo­me­nų rei­tin­ge. No­ri­me kil­ti to­liau, no­ri­me, kad tai ne­bū­tų pa­bai­ga, ir to­liau ku­ria­me tei­si­nes prie­lai­das, kaip at­ver­ti dau­giau duo­me­nų mū­sų pi­lie­čiams, ver­slui ir vi­siems, kas tik­tai ga­lės jais at­vi­rai nau­do­tis.

Tei­kiu jums Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą ir Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Iš es­mės yra du tiks­lai. Pir­ma­sis tiks­las – siū­lo­me pra­plės­ti įsta­ty­mo tai­ky­mo sri­tį, ap­imant vi­sus vals­ty­bės val­do­mus sub­jek­tus, va­di­na­si, įsta­ty­mą tai­ky­ti ir ak­ci­nėms ben­dro­vėms ar už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms, ku­rio­se vals­ty­bei ar­ba sa­vi­val­dy­bei tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai pri­klau­so ak­ci­jos ir ku­rios tei­kia bet ku­rios sri­ties vie­šą­sias pa­slau­gas. Anks­tes­niais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais mes jau įpa­rei­go­jo­me di­dži­ą­ją da­lį ak­ci­nių ben­dro­vių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių at­ver­ti duo­me­nis, ta­čiau dau­giau­sia tai bu­vo, na, iš­var­din­to­se sri­ty­se vei­kian­čios ben­dro­vės, to­kios kaip du­jų ir ši­lu­mos ūkio, ener­ge­ti­kos, van­dent­var­kos, trans­por­to, oro uos­tų, uos­tų, paš­to pa­slau­gų, naf­tos ir du­jų ga­vy­bos, an­glių, kie­to­jo ku­ro žval­gy­mo ir ga­vy­bos, vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to, oro su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų tei­ki­mo. Li­ku­siems vals­ty­bės val­do­miems sub­jek­tams įsta­ty­mas nė­ra tai­ko­mas ir mes šiais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais iš­sprę­si­me ši­tą pro­ble­mą. To­kių ben­dro­vių, ku­rioms įsta­ty­mas bus tai­ko­mas, yra 94. Jei­gu kam nors įdo­mu, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, pa­vyz­džiui, yra to­kia Na­cio­na­li­nė plėt­ros įstai­ga, tai yra Vy­riau­sy­bės įstai­ga, ji taip pat tu­rės at­ver­ti sa­vo duo­me­nis.

Ant­ra­sis tiks­las yra tei­si­nis aiš­ku­mas, ku­rį įve­da­me ir siū­lo­me įsta­ty­me aiš­kiai nu­ro­dy­ti, kad di­de­lės ver­tės duo­me­nų rin­ki­niai at­ve­ria­mi pa­gal ES reg­la­men­te nu­sta­ty­tą tvar­ką ir są­ra­šą. Tai yra dau­giau toks tech­ni­nis pa­kei­ti­mas. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­klaus­ti, kas yra tie di­de­lės ver­tės duo­me­nų rin­ki­niai? Tai yra to­kie rin­ki­niai kaip ge­o­erd­vi­niai duo­me­nys, že­mės ste­bė­ji­mas, ap­lin­ka, me­te­o­ro­lo­gi­niai duo­me­nys, sta­tis­ti­ka, ben­dro­vės, ben­dro­vių val­dy­mas nuo­sa­vy­bės tei­se, ju­du­mas ir ki­ti da­ly­kai.

Pra­šau pri­tar­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams. Ju­dė­ki­me pir­myn, kad ne tik rei­tin­guo­se dar ge­riau at­ro­dy­tu­me, ne­gu jau pa­vyks­ta, bet ir tie­siog dau­giau ino­va­ci­jų su­kur­tų mū­sų ver­slas, moks­las ir bet kas, kas do­mi­si tais vals­ty­bės val­do­mais duo­me­ni­mis. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Ąžuo­las dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pra­šau per­trau­kos dėl šio klau­si­mo iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKĖ. Pra­šo­ma per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ar­ba Vy­riau­sy­bės var­du, koks skir­tu­mas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, tai yra iki ryt­die­nos. Dė­kui.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iki ga­lo su­tvar­ky­ti.

 

16.38 val.

Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 82 ir 181 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3392 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 82 ir 181 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3392. V. Ąžuo­las no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Dėl šio klau­si­mo taip pat frak­ci­jos var­du pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar kar­tą pra­šo­ma per­trau­kos. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te per­t­rau­kos pra­šy­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 91: už – 39, prieš – 48, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio. Tai­gi mes ap­svars­tė­me vi­sus klau­si­mus, ku­riuos šian­dien bu­vo­me nu­ma­tę, ir bai­gia­me po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.