Projekto

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 62 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2021 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi M1 klasės elektromobiliams iki 50 000 Eurų vertės (įskaitant PVM) ir tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai                                                                                       Andrius Bagdonas

Romualdas Vaitkus

                                                                                                                      Virgilijus Alekna

Edita Rudelienė

Simonas Gentvilas

Mindaugas Skritulskas