Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO  NR. I-671 2, 4, 5, 7 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMo NR. XII-2584 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                               d.   Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

 „3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 2024  m. sausio 1 d.  užtikrina visų laisvos valstybinės žemės fonde esančių ir nuosavybės teisėms atkurti nepanaudotų valstybinių miškų perdavimą patikėjimo teise valdyti miškų urėdijoms arba pardavimą aukcionuose.“

 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

  

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:                                                                                               Viktoras Pranckietis

Vidmantas Kanopa

Juozas Baublys

Jonas Gudauskas

Vigilijus Jukna

Kęstutis Mažeika

Andrius Vyšniauskas