LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1541 4, 9, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-2240

2018-06-15 Nr. 103-P-29

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, M. Navickienė, A. Norkienė, J. Rimkus,          A. Sysas, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė,                        I. Kuodienė, R. Molienė, padėjėja R. Liekienė; kviestieji asmenys: J. Andriuškevičiūtė – Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja,                           I. Šambaraitė - Seimo kanceliarijos Teisės departamento patarėja, J. Raškauskaitė - Seimo kanceliarijos Teisės departamento patarėja, R. Guobaitė-Kirslienė – Respublikos prezidentės patarėja, A. Gratulevičienė  – Vyriausybės kanceliarijos patarėja, L. Kukuraitis – socialinės apsaugos ir darbo ministras, A. Aranauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė, I. Buškutė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorės pavaduotoja, S. Zarankaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vyr. specialistė, R. Sereikienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus patarėja,  A. Miknevičienė – Finansų ministerijos mokesčių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja, A. Čingienė – Finansų ministerijos Analizės ir planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, M. Sinkevičius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, J. Varanauskienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vyr. patarėja, R. Matuzienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Personalo valdymo skyriaus vedėja, I. Ruginienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, R. Skyrienė – „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė, M. Jurgilas – Lietuvos banko valdybos narys, G. Šimkus – Lietuvos banko Ekonominio ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius, H. Varnienė – Lietuvos neįgaliųjų forumo direktorė, E. Židonis – LPS „Bočiai“ valdybos narys.  

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-05-31

2

 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinio modelio projektą bei priėmus socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, nuo 2018 m. sausio 1 d. nebeliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu tvirtinamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio– vietoj šio dydžio išmokoms skaičiuoti yra naudojamas vidutinis šalies darbo užmokestis. Atsižvelgiant į tai, tikslintinos įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Pritarti.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nebuvo paskirti.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir šiems Komiteto pasiūlymams.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo  komitetas

(2018-06-15)

2

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą siūlome pakeisti projekto 2 straipsnį, t.y. keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį.

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priešpensinė bedarbio išmoka mokama kartą per mėnesį. Jos dydis apskaičiuojamas sudedant pastoviąją dalį, lygią 100 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio, ir kintamąją dalį, sudarančią 20 procentų asmens mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Priešpensinė bedarbio išmoka per kalendorinį mėnesį negali sudaryti daugiau kaip 70 procentų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių tą mėnesį, už kurį mokama išmoka 55 procentų Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „2. Priešpensinė bedarbio išmoka mokama kartą per mėnesį. Jos dydis apskaičiuojamas sudedant pastoviąją dalį, lygią 100 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio, ir kintamąją dalį, sudarančią 15,52 procentų asmens mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Priešpensinė bedarbio išmoka per kalendorinį mėnesį negali sudaryti daugiau kaip 42,67 procento Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio.“

Pritarti.

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo  komitetas

(2018-06-15)

5

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą siūlome patikslinti įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalį.

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.“

Pritarti.

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Tomas Tomilinas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė

    

 

                                                                                                                                                                       

Komiteto biuro patarėja R. Molienė.