Projekto Nr. XIIIP-4250(2)

                                                                                                                  lyginamasis variantas

                                                            

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15) genetiškai modifikuotas organizmas – organizmas (išskyrus žmogų), kurio genetinė medžiaga yra taip pakeista ir įgijusi tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                                Juozas Imbrasas