LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS įstatymo Nr. I-1607 8, 16, 17, 18, 19 ir 20 STRAIPSNIŲ pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-26 Nr. XIVP-2771(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 2 straipsnio 1 dalimi keičiamo Žemės reformos įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 16 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad „Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių koregavimą gali atlikti ir Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyti asmenys, turintys teisę rengti žemės reformos projektus.“ Atkreiptinas dėmesys, kad Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte yra įvardinti asmenys, rengiantys kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus, karinės infrastruktūros projektus. Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus projekto nuostatos „nurodyti asmenys, turintys teisę rengti žemės reformos projektus“ turinys, nes tokie asmenys minėtoje Žemės įstatymo nuostatoje nėra įvardinti. Be to, šiose projekto nuostatose nėra aiškus jose nurodyto tokio žemėtvarkos planavimo dokumento, kaip „žemės reformos projektas“ turinys. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio aiškumo, minėtos projekto nuostatos tikslintinos: arba šiose nuostatose atsisakant žodžių „turintys teisę rengti žemės reformos projektus“, arba vietoj minėtų žodžių įrašant žodžius „rengiantys kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus, karinės infrastruktūros projektus“.

2.    Svarstytina, ar projekto 2 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalies antrojo sakinio „Iki 2015 m. birželio 30 d. kvalifikacijos pažymėjimas gali būti išduotas ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčiam asmeniui, jeigu jis atitinka kitus šioje dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus“ nereikėtų atsisakyti, kaip praradusio aktualumą.

3.    Projekto 4 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų turinys neatitinka šio straipsnio pavadinimo, nes pagal straipsnio pavadinimą šiame straipsnyje yra reglamentuojama skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, o šio straipsnio 11 dalyje siūloma nustatyti skundų dėl valstybinės žemės patikėtinių veiklos, susijusios su valstybinės žemės patikėjimo teisės įgyvendinimu, tvarką, t. y. pagal šias projekto nuostatas būtų nagrinėjami ir skundai dėl visų valstybinės žemės patikėtinių veiklos, nebūtinai susijusios su žemės reformos vykdymu. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos tikslintinos.

4.    Iš projekto 5 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 31 dalies nuostatų nėra aišku, kokie žemės sklypai (valstybinės žemės sklypai ir (ar) privačios žemės sklypai) turimi omenyje, kokiu pagrindu savivaldybių administracijos kreiptųsi dėl žemės sklypų perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise, taip pat neaišku, ar tokiems prašymams pateikti būtų reikalingas atitinkamos savivaldybės institucijos sprendimas. Siekiant pašalinti šiuos neaiškumus, projekto nuostatos tikslintinos. Be to, šiose projekto nuostatose žodis „nekilnojamųjų“ keistinas žodžiu „nekilnojamosioms“.

5.    Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje yra vartojama formuluotė „Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas administracijos padalinio vadovas“. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo nuostatose, kurios projektu nėra keičiamos, vietoj termino „administracijos padalinys“ vartojamas terminas „teritorinis padalinys“ (keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalys, 15 straipsnio 8 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 2, 3, 6, 9 dalys, 19 straipsnio 4 dalis). Siekiant suvienodinti įstatyme vartojamas sąvokas ir atsižvelgiant į su teikiamu projektu susijusių įstatymų projektų nuostatų formuluotes, projektu reikėtų atitinkamai tikslinti skliaustuose nurodytas keičiamo įstatymo nuostatas.

6.    Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nėra aiškus formuluotės „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ turinys, nes iš jų nėra aišku, ar turima omenyje projekto 5 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje bei projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje minima žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodika, kurią tvirtina aplinkos ministras; ar turima omenyje kita metodika. Jeigu turima omenyje metodika, minima nurodytose projekto nuostatose, tai projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ įrašytini žodžiai „aplinkos ministro tvirtinamoje žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikoje“. Jeigu turima omenyje kita metodika, tai formuluotėje „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ po žodžio „institucijos“ įrašytinas žodis „vadovo“. Be to, jeigu projekto nuostatos būtų tikslinamos pirmuoju atveju, tai svarstytinas projekto 7 straipsnio 2 dalies tikslingumas (ar nereikėtų šios dalies atsisakyti, atitinkamai tikslinant projekto 7 straipsnio pavadinimą ir 1 dalį).

7.    Siekiant aiškumo, projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte reikėtų nurodyti, kad servitutai nebuvo nustatyti žemės reformos žemėtvarkos projekte.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]