Lietuvos respublikos

rINKIMŲ KODEKSO 172 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

 

2020-09-01 įsigaliojęs naujos redakcijos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas (toliau – RPĮ) įtvirtinto naują juridinio asmens teisinę formą – regionų plėtros tarybą. Vadovaujantis RPĮ 16 straipsnio 1 dalimi, regiono plėtros taryba yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios teisinė forma – regiono plėtros taryba. Pagal šio įstatymo 17 straipsnio 3 dalį, regiono plėtros tarybą steigia visų regiono plėtros tarybą steigiančių savivaldybių tarybos. Vadovaujantis RPĮ 20 straipsniu ir 26 straipsnio 1 ir  3 dalimis, regiono plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas (susideda iš steigėjų savivaldybių merų)  ir valdymo organai – Kolegija (sudaroma iš steigėjų savivaldybių merų ir steigėjų savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių) ir regiono plėtros tarybos administracijos direktorius. Administracijos direktorius yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas, kuris už savo veiklą atsiskaito regionų plėtros tarybos kolegijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (redakcija įsigaliosianti nuo 2023-04-01) (toliau – VSĮ) 6 straipsnio 4 punktu, regionų plėtros tarybų, kaip ir biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija.

Pagal VSĮ 15 straipsnio 2 dalies 35 punktą, išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės tarybos narių delegavimas į regiono plėtros tarybos kolegiją.

Rinkimų kodekso 172 straipsnio 5 ir 6 dalyse įvardintas baigtinis sąrašas pareigų nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Šis apribojimas susijęs su pavaldumo ir atsiskaitomybės santykiais, susiklostančiais tarp savivaldybės atstovaujamosios institucijos ir savivaldybės valdomų juridinių asmenų. Minėtame straipsnyje įvardinti įvairios teisinės formos juridiniai asmenys, kurių vadovai ar valdymo organo nariai negali būti savivaldybių tarybų nariais -  biudžetinės, viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš dalininkų yra savivaldybė, savivaldybės įmonės, savivaldybės valdomos akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės. Tačiau tokios teisinės formos, kaip regionų plėtros taryba, šiame straipsnyje nėra, nors šio juridinio asmens vienasmenis valdymo organas – administracijos direktorius, yra tiesiogiai susijęs pavaldumo santykiais su steigėjų savivaldybių tarybomis.

Konstatuotina, kad Rinkimų kodekse yra teisinio reguliavimo spraga, kurią reikėtų šalinti.

 

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Įstatymo projektą parengė Seimo narys Domas Griškevičius.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

  Rinkimų kodekso 172 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatyta, kad savivaldybės tarybos nario, pareigos nesuderinamos su: Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario, Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, Vyriausybės atstovo, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo; tos savivaldybės, kurios tarybos narys asmuo yra: mero pareigomis, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės kontrolieriaus ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigomis, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, biudžetinės įstaigos, kurios savininkė ar viena iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis arba laikinai einančio vadovo pareigas darbuotojo, kai šios funkcijos trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, pareigomis, viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš dalininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis arba laikinai atliekančio vadovo funkcijas darbuotojo, kai šios funkcijos trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, pareigomis, viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš dalininkų yra savivaldybė, kolegialaus valdymo ar kito organo nario pareigomis, savivaldybės įmonės vadovo arba laikinai atliekančio vadovo funkcijas darbuotojo, kai šios funkcijos trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, pareigomis, savivaldybės įmonės kolegialaus valdymo ar kito organo nario pareigomis,  savivaldybės valdomos akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės vadovo arba laikinai atliekančio vadovo funkcijas darbuotojo, kai šios funkcijos trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, pareigomis, savivaldybės valdomos akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės kolegialaus valdymo ar kito organo nario pareigomis.

 

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

 Siūloma įtvirtinti nuostatą, kad savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės, kurios tarybos narys asmuo yra regionų plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigomis.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu) , galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Priimtas įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai neturės.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Priimtas įstatymas neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams;

Projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Kitų teisės aktų pakeisti nereikės.

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų.

11. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

Įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų neprireiks.

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: „tarybos narys“, „nesuderinamos pareigos“

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

 

Teikia 

Seimo nariai

Domas Griškevičius