Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių

priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

2021-05-12     Nr. IVL-601

 

Teisės akto projekto pavadinimas:  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas[1] (toliau – Projektas). 

Projekto tiesioginis rengėjas: Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vedėja Živilė Laurinaitienė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]: nėra

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[3]: nėra

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

 

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projekte nustatytos sąlygos ir kriterijai yra aiškūs ir nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Projekto nuostatos yra aiškios ir nesudaro galimybės dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.

 

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas. Be to, funkcijos ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Neaktualu

 

 

□ tenkina

□ netenkina

 

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

 

 

 

 

 

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Neaktualu

 

□ tenkina

□ netenkina

 

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Teisės akto projektas nustato būtinus su kontrolės (priežiūros) procedūra susijusius veiksmus (kontroliniai veiksmai, sumos kontroliniams veiksmams, fiksavimas, terminai).

 

□ tenkina

□ netenkina

 

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[4]

Skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemones reglamentuoja kiti teisės aktai taip pat vidaus kontrolės procedūros.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė ir atsakomybės rūšis, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, nustatytos kituose teisės aktuose.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Numato kiti teisės aktai.

 

□ tenkina

□ netenkina

 

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginiai rengėjai:

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vedėja Živilė Laurinaitienė

Teisės akto projekto

vertintojas:

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė

 

(pareigos)

(vardas ir pavardė)

 

(pareigos)

(vardas ir pavardė)

 

 

         2021-05-12

 

 

2021-05-12

 

(parašas)

(data)

 

(parašas)

(data)

––––––––––––––––––––[1] Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m... (lrs.lt)

[2]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[3] Tas pat.

[4]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.