AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-593

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai ir uždaviniai

Kartu su Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 pa­kei­ti­mo įstaty­mo projektu XIIIP-885, kaip susijęs įstatymo projektas Seimui yra pateiktas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-907 (toliau -projektas).

Seimas 2017-07-04   priėmė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1996 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įstatymą (įsigalioja 2018-01-01). Taigi, projekte teikiamos pataisos yra neaktualios, kadangi pataisos turėtų įsigalioti tuo pačiu metu, kai įstatymas netenka galios. Todėl projekto nuostatas siūloma perkelti į nuo 2018-01-01 pradėsiančio galioti Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą Nr. XIII-593.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas – Seimo narys V.Sinkevičius.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Šiuo metu galioja Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mas, kuris netenka galios nuo 2018-01-01.

Nuo 2018-01-01 pradeda galioti Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas.   

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Teikiamu įstatymo projektu į nuo 2018-01-01 pradėsiantį galioti įstatymą perkeliamos su Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 pa­kei­ti­mo įstaty­mo projektu XIIIP-885 susijusios nuostatos, jos tarpusavyje suderinamos.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant Įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu). Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Įstatymo projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Įstatymas tiesiogiai niekaip neatsilieps verslo sąlygoms ir plėtrai.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priimti naujų, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės.

 

9. Ar Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte nėra numatyti nauji terminai, kurie turėtų būti įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

10. Ar Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Europos Sąjungos teisei neprieštarauja.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymo įgyvendinamųjų aktų, – kas ir kada juos turėtų parengti

Naujų įstatymų priimti nereikės.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Pataisos susijusios su juridine technika ir įtakos valstybės finansams neturės.

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nėra.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas ir sritis

Nacionaliniam saugumui užtikrinti; svarbių įrenginių.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo narys                                                                            Virginijus Sinkevičius