LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 85

STENOGRAMA

 

2017 m. birželio 29 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šom už­im­ti dar­bo vie­tas. Pra­de­da­me 2017 m. bir­že­lio 29 d. ple­na­ri­nius po­sė­džius. Ry­ti­nis po­sė­dis. Pra­šom re­gist­ruo­tis. Pra­de­da­me. (Gon­gas) Už­si­re­gist­ra­vo 72 Sei­mo na­riai.

 

10.00 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. bir­že­lio 29 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Pir­ma­sis klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Prieš pa­tį pir­mą­jį klau­si­mą svei­ki­nu ir bu­čiuo­ju vi­sus Pet­rus ir Po­vi­lus šian­dien. Kiek čia yra? Pet­rai, at­eik.

PIRMININKĖ. Pri­si­de­da­me prie jū­sų iš­tar­tų žo­džių ir svei­ki­ni­mų.

E. GENTVILAS (LSF). O da­bar frak­ci­jos var­du siū­lau iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mą, t. y. pro­jek­tą Nr. XIIIP-939 dėl Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo, taip pat re­zer­vi­nį 3 klau­si­mą dėl pa­ko­mi­te­čių pir­mi­nin­kų tvir­ti­ni­mo, ka­dan­gi jis nė­ra re­gist­ruo­tas, ne­aiš­ku, ką mes įtrau­kia­me į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Sek­re­to­ria­tui jau ati­duo­ta ir šią mi­nu­tę jūs pa­ma­ty­si­te.

E. GENTVILAS (LSF). Ge­rai, at­si­i­mu pra­šy­mą dėl re­zer­vi­nio 3 klau­si­mo, ta­da lie­ka pro­jek­tas Nr. XIIIP-939 dėl Sta­tu­to. Pra­šom bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Dėl dar­bo­tvarkės – G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti 2-2a klau­si­mą – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti už tai, kad pa­svei­ki­no Pet­rus ir Po­vi­lus. Aš ma­nau, kad šian­dien Pet­rams ir Po­vi­lams tu­ri bū­ti iš­ei­gi­nė, ma­nau, kad at­leis mus nuo dar­bo po­sė­džio pir­mi­nin­kė. Da­bar no­riu pa­pra­šy­ti, kad bū­tų į re­zer­vi­nius klau­si­mas įra­šy­tas pro­jek­tas Nr. XIIIP-743.

PIRMININKĖ. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-743. Pa­sa­ky­ki­te, bent kas?..

P. GRAŽULIS (TTF). Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 420 straips­nio pa­kei­ti­mai.

PIRMININKĖ. Iš kar­to klau­siu Tei­sės de­par­ta­men­to. Jūs no­ri­te pa­teik­ti, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da yra?

P. GRAŽULIS (TTF). Žiū­rė­kit, kas yra. 13 va­lan­dą svars­tys…

PIRMININKĖ. De­ja, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, rei­kia iš­si­aiš­kin­ti dėl Tei­sės de­par­ta­men­to išvados.

P. GRAŽULIS (TTF). Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da yra.

PIRMININKĖ. Ge­rai, vis­ką iš­si­aiš­kin­si­me. Dėl pir­mo­jo – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos E. Gent­vi­lo pra­šy­mo, kad iš­brauk­tu­me iš dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mą, t. y. Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 145 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą dėl ne­pri­klau­so­mo eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo, pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Kas už tai, bal­suo­ja, kad iš­brauk­tu­me iš dar­bo­tvarkės mi­nė­tą Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mą, kas ma­no ki­taip, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už­si­re­gist­ra­vo ir bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 39, su­si­lai­kė 4. E. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Sei­mo sta­tu­to mi­nė­ti straips­niai, 2-10 klau­si­mas, iš­brau­kia­mi iš dar­bo­tvarkės.

Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-2a klau­si­mą ir jį ly­din­čiuo­sius. Ko­le­gos, pri­me­nu, tai yra Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir jį ly­din­tie­ji tei­sės ak­tai. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Kas už tai, kad iš­brauk­tu­me ir pri­tar­tu­me Tė­vy­nės są­jun­gos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas prieš ar­ba su­si­lai­ko­te, va­di­na­si, tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už iš­brau­ki­mą – 43, prieš – 46, su­si­lai­kė 8. Dar­bo­tvarkėje lie­ka.

P. Gra­žu­lio ir frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pra­šy­mas kaip re­zer­vi­nį įtrauk­ti pro­jek­tą Nr. XIIIP-443, t. y. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo ir įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. De­ja, nors pa­tys ge­riau­si no­rai, to pa­da­ry­ti ne­ga­li­me, nes nė­ra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos. La­bai at­si­pra­šy­da­mi ger­bia­mo­jo Pet­ro jo var­do die­nos pro­ga, to pa­da­ry­ti ne­ga­li­me.

Vi­są dar­bo­tvarkę su mū­sų pa­siū­ly­mais ir pa­kei­ti­mais ga­li­me pri­im­ti? Pri­ta­ria­me dar­bo­tvarkei, tvir­ti­na­me ją.

 

10.06 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-717(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-717(3). Kvie­čiu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką E. Jo­vai­šą. Pri­ėmi­mas. Po­ne Eu­ge­ni­jau Jo­vai­ša, kvie­čia­me jus, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to. Pri­ėmi­mas. Po svars­ty­mo ko­mi­te­tas ga­vo daug pa­siū­ly­mų ir juos ap­ta­rė. Trum­pa ko­mi­te­to iš­va­da, o pas­kui pa­straips­niui.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, per tą lai­ko­tar­pį po svars­ty­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ga­vo du pa­siū­ly­mus: vie­ną – Sei­mo na­rio M. Ado­mė­no, ki­tą – Sei­mo na­rių V. Si­mu­li­ko ir S. Tu­mė­no. Iš­va­do­je yra sa­ko­ma taip: svars­tė ir vie­ną, ir an­trą, svars­ty­mo me­tu ma­ty­si­me kaip, bet už iš­va­dą ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, da­bar mes kiek­vie­ną straips­nį ir sky­rių… Jus pra­šom lik­ti tri­bū­no­je. Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas, pra­dė­si­me nuo to. I sky­rius. Dėl I sky­riaus „Ben­dro­sios nuo­sta­tos“ pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, dėl II sky­riaus „Esa­mos būk­lės ana­li­zė“ pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti I ir II sky­rius? Ga­li­me.

At­si­pra­šau, II sky­riaus pri­im­ti, de­ja, ne­ga­li­me, nes dėl II sky­riaus 17 da­lies yra gau­tas Sei­mo na­rių V. Si­mu­li­ko ir S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mas. Jūs ma­to­te šį pa­siū­ly­mą. Aš krei­piuo­si į jus, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie su­teik­tų ga­li­my­bę ko­le­goms V. Si­mu­li­kui ir S. Tu­mė­nui leis­ti pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, kas pri­ta­ria­te, kad leis­tu­me pa­teik­ti mū­sų ko­le­goms S. Tu­mė­nui ir V. Si­mu­li­kui? Čia bal­sa­vi­mas dėl ga­li­my­bės pa­teik­ti.

Yra 37 Sei­mo na­riai. Ku­ris iš ko­le­gų – V. Si­mu­li­kas ar S. Tu­mė­nas? V. Si­mu­li­ko ne­ma­tau. S. Tu­mė­nas. Pra­šom, ko­le­ga, pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Kvie­čiu pa­rem­ti ma­no ir V. Si­mu­li­ko pa­tai­są. Iš pir­mo žvilgs­nio ji tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su M. Ado­mė­no pa­siū­ly­mu, ta­čiau, mū­sų nuo­mo­ne, yra per­tek­li­nis da­ly­kas: M. Ado­mė­no pa­siū­ly­me pa­ra­šy­ta „su­telk­ti švie­ti­mo ug­dy­mo cen­trus ir pe­da­go­gų ren­gi­mą Vil­niaus, Kau­no uni­ver­si­te­tuo­se ir Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nia­me moks­lo cen­tre“, mū­sų nuo­mo­ne, žo­džių „Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nia­me moks­lo cen­tre“ ne­rei­kė­tų ra­šy­ti, nes tai su­ke­lia įvai­riau­sių in­si­nu­a­ci­jų. Juo­ba kad mes pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė­me nu­ta­ri­mą, kad re­gio­nai uni­ver­si­te­tų ne­tu­ri, ten ga­li bū­ti ki­tų uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niai, tai­gi jie tu­ri sa­vo dar­bu įro­dy­ti, ar jie at­ei­ty­je bus sa­va­ran­kiš­ki uni­ver­si­te­tai, ar ko­kie nors ki­tų uni­ver­si­te­tų moks­li­niai cen­trai. Kvie­čiu pa­rem­ti, nes, mū­sų nuo­mo­ne, jis yra tiks­les­nis. Juo­ba kad pa­tiks­li­ni­mas yra ir ki­tas, kad pe­da­go­gų ren­gi­mas tu­ri vyk­ti stip­riau­siuo­se ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se, pe­da­go­gų ir spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­trai tu­rė­tų bū­ti Kau­ne, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, nes Vy­riau­sy­bės pro­jek­to 25 punk­te, ku­ria­me yra ap­ra­šo­ma vi­sa uni­ver­si­te­tų per­tvar­kos ei­ga, yra pa­ra­šy­ta daug ne­tie­sos. Pa­ra­šy­ta, kad spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų ren­gi­mas ga­li vyk­ti Kau­ne, Vil­niu­je ir dar tra­di­ci­jas tu­rin­čia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Vis­kas tu­rė­tų bū­ti at­virkš­čiai. Nes Šiau­lių uni­ver­si­te­tas yra spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų pra­džių pra­džia, au­gi­mas, bren­di­mas, at­si­ra­di­mas ir tik vė­liau į Vil­niaus ir Kau­no uni­ver­si­te­tus kaip do­no­rai Šiau­lių uni­ver­si­te­to ke­li pro­fe­so­riai iš­vy­ko. Tai­gi, mū­sų nuo­mo­ne, ten ne­tiks­lių yra da­ly­kų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Taip, bai­gia jau pa­sa­ky­ti. Dė­ko­ju, dė­ko­ju.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Tai­gi, kvie­čiu ko­le­gas, ir sa­vo frak­ci­jos, ir ne tik sa­vo frak­ci­jos, pa­rem­ti mū­sų su V. Si­mu­li­ku pa­tai­są, ku­ri, mū­sų nuo­mo­ne, yra ob­jek­ty­ves­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Už tai, kad bū­tų ne­pri­tar­ta, bal­sa­vo 2, su­si­lai­kė 8, prieš nė­ra.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nei pri­ta­ria R. Po­po­vie­nė. Pra­šom, ko­le­ge. Ne, jūs dėl vi­so no­ri­te kal­bė­ti? Prieš – I. De­gu­tie­nė. Dėl ši­to straips­nio? Ne. Dėl vi­so. Nuo­mo­nių dėl šio pa­siū­ly­mo nė­ra. E. Pu­pi­nis dėl šio pa­siū­ly­mo?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų ko­mi­te­te bu­vo ap­si­spręs­ta, tik­rai il­gai gin­čy­ta­si, ko­kį va­rian­tą pa­si­rink­ti. Iš tik­rų­jų pa­si­rink­tas va­rian­tas tas, ku­ris la­biau at­lie­pia vi­so to vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo vi­so pla­no pa­tvir­ti­ni­mo me­to­di­ką ir sis­te­mą. Ma­nau, kad tu­rė­tu­me pri­tar­ti M. Ado­mė­no pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. V. Si­mu­li­kas – už.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, aš siū­lau ne­lau­žy­ti ie­čių, o no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad frak­ci­jo­je mes esa­me su­ta­rę dėl pa­pil­do­mų siū­ly­mų ir ne se­si­jo­je. To­dėl siū­lau iš prin­ci­po… Ma­no su­pra­ti­mu, rei­kė­tų pa­lai­ky­ti šią po­zi­ci­ją, bet lais­vi ap­si­spręs­ti pa­lai­ky­ti ger­bia­mo aka­de­mi­ko, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko va­do­vau­ja­mą po­zi­ci­ją, bet aš siū­ly­čiau pa­gal­vo­ti apie tai. Mes esa­me frak­ci­jo­je iš­spren­dę dėl pa­pil­do­mų sau­gik­lių įdė­ji­mo ru­dens se­si­jo­je. Ačiū.

PIRMININKĖ. Šian­dien svars­to­me, ger­bia­mas ko­le­ga, ši­tą pa­siū­ly­mą ir, ką jūs ap­si­spren­dę at­ei­ty­je, to ne­dis­ku­tuo­ja­me. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti. Ko­le­gos S. Tu­mė­no bu­vo iš­sa­miai pa­sa­ky­tas pa­siū­ly­mas. Jū­sų va­lia pri­im­ti spren­di­mą. Kas už S. Tu­mė­no ir V. Si­mu­li­ko pa­siū­ly­mą, pra­šo­me bal­suo­ti už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te spaus­da­mi ki­tus myg­tu­kus.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 21, prieš – 12, su­si­lai­kė 64. Pa­siū­ly­mui, de­ja, ne­pri­tar­ta.

Dėl vi­so 3 straips­nio no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, tai yra dėl II sky­riaus no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

III sky­rius. Dėl III sky­riaus pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl IV sky­riaus bu­vo gau­tas pa­siū­ly­mas dėl 24 punk­to Sei­mo na­rio M. Ado­mė­no.

Ar yra 29 Sei­mo na­riai, no­rin­tys su­teik­ti ga­li­my­bę M. Ado­mė­nui leis­ti pa­teik­ti?

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai. Už M. Ado­mė­ną – 59 už. Pra­šom pa­teik­ti pa­siū­ly­mą.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Siū­ly­mas in­kor­po­ruo­ja į mū­sų nu­ta­ri­mo pro­jek­tą nuo­sta­tas dėl pe­da­go­gų ren­gi­mo. Sie­kiant iš­veng­ti dub­lia­vi­mo mies­to mas­tu, yra nu­ro­do­ma, kad pe­da­go­gų ren­gi­mas ir edu­ko­lo­gi­niai ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi kla­si­ki­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nia­me moks­lo cen­tre. Ar tai bū­tų uni­ver­si­te­tas, ar uni­ver­si­te­ti­nis cen­tras, Šiau­liuo­se ta ga­li­my­bė yra api­brėž­ta ir tai at­lie­pia taip pat pe­da­go­gų ren­gi­mo kon­cep­ci­ją, ku­rią pa­ren­gė mi­nis­te­ri­ja. To­dėl tai svar­bus žings­nis kon­cep­ci­jos, re­for­mos vien­ti­su­mui už­tik­rin­ti ir to­liau siū­lau pri­tar­ti šiai nuo­sta­tai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė, nes ko­mi­te­tas pri­ta­rė tik iš da­lies ir siū­lo sa­vo for­mu­luo­tę.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­ty­mo me­tu nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti žo­džių „re­gio­no ir ša­lies mas­tu“ pa­lie­kant „iš­veng­ti dub­lia­vi­mo mies­to mas­tu“. Už tai bal­sa­vo 7, su­si­lai­kė 3, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. No­riu klaus­ti M. Ado­mė­no, ar jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to for­mu­luo­te, ar no­ri­te, kad mes bal­suo­tu­me? Su­tin­ka su ko­mi­te­to for­mu­luo­te. Ta­čiau mums rei­kia ap­si­spręs­ti, ko­le­gos, ar mes pri­ta­ria­me to­kiai ko­mi­te­to da­bar jau ir kar­tu su M. Ado­mė­nu su­tar­tai for­mu­luo­tei? Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to dėl ben­drų­jų nuo­sta­tų ir vi­sų ki­tų punk­tų Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no ne­gau­ta.

I sky­rius. Dėl jo pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. II sky­rius. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

At­si­pra­šau, jū­sų neat­si­klau­siau dėl vi­so III, t. y. IV, sky­riaus. Su jū­sų pri­im­tu spren­di­mu ga­li­me pri­im­ti. Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Ačiū pra­ne­šė­jui. Pa­straips­niui mes ap­si­spren­dė­me ir pri­ėmė­me ir 1, ir 2 straips­nį.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už – G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu jūs ti­ki­tės aud­rin­go šį nu­ta­ri­mą ir tin­klo jun­gi­mo­si pla­ną šlo­vi­nan­čio pa­si­sa­ky­mo už, de­ja, ne­ga­liu jums ši­to pa­siū­ly­ti. Ne­si­ti­kė­ki­te, kad šis pla­nas yra gai­vus oro gū­sis mū­sų aukš­ta­jam moks­lui. De­ja, jis sto­ko­ja am­bi­ci­jos, pla­čiai anon­suo­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir šios Vy­riau­sy­bės dar prieš ke­lis mė­ne­sius. Ta­čiau ga­li­ma ne­pri­im­ti vi­sai jo­kio nu­ta­ri­mo ir lauk­ti ru­dens, ta­čiau ru­de­nį, tu­ri­me su­pras­ti, mū­sų lau­kia ne­kas­die­niai da­ly­kai, su­si­ję su aukš­tų­jų mo­kyk­lų si­tu­a­ci­ja. Nuo ru­dens per šį va­sa­ros sto­ji­mą į aukš­tą­sias mo­kyk­las bus tai­ko­mas aukš­tes­nis 3 ba­lų mi­ni­ma­lus slenks­tis įsto­ti į aukš­tą­sias. Bus nu­sta­ty­ti di­des­ni rei­ka­la­vi­mai stu­di­jų pro­gra­moms dėl stu­den­tų skai­čiaus. Stu­den­tų skai­čius de­mo­gra­finiame kon­teks­te ir­gi yra ma­žė­jan­tis.

Ir ket­vir­tas da­ly­kas, nuo ru­dens taip pat ūkiui ir ad­mi­nist­ra­vi­mui ski­ria­mos lė­šos uni­ver­si­te­tams bus su­sie­tos su stu­den­tų skai­čiu­mi ir moks­lo veik­la. Ki­taip ta­riant, griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai da­liai aukš­tų­jų mo­kyk­lų smogs ge­ro­kai ma­žes­niu skai­čiu­mi įsto­ju­sių­jų, nei mes ma­ty­da­vo­me pas­ta­rai­siais me­tais. Mū­sų, kaip stei­gė­jų, Sei­mo at­sa­ko­my­bė yra ne­pa­lik­ti ši­to pro­ce­so sa­vie­i­gai, o net, aš drįs­čiau sa­ky­ti, su­stab­dy­ti ga­li­mos griū­ties si­tu­a­ci­ją, nu­ma­ty­ti bent jau tam tik­rus rė­mus ir kryp­tis, ką šis nu­ta­ri­mas ir siū­lo.

Šis nu­ta­ri­mas, ma­no su­pra­ti­mu, tu­ri ke­lis po­zi­ty­vius da­ly­kus. Pa­vyz­džiui, jis įtvir­ti­na tam tik­rus kri­te­ri­jus, ku­riais rem­da­ma­si Vy­riau­sy­bė tu­rės vis dėl­to tam tik­rus sver­tus nu­spręs­ti ir tar­ti ga­lu­ti­nį žo­dį, kas ir ko­kios aukš­to­sios mo­kyk­los ga­li jung­tis tar­pu­sa­vy­je.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ga, bai­gė­si jū­sų lai­kas.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, pas­ku­ti­nis sa­ki­nys. Ge­riau toks nu­ta­ri­mas ne­gu jo­kio, to­dėl ma­no bal­sas bus už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nę prieš no­ri iš­sa­ky­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga. Ri­man­tai Jo­nai Da­gy, leis­ki­te ko­le­gai bū­ti ma­to­mam ir gir­di­mam.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš kar­to ga­liu pa­sa­ky­ti, kad aš su­si­lai­ky­siu bal­suo­da­mas, nes ne­su glo­ba­li­za­ci­jų ša­li­nin­kas. Kaip pa­sau­lio pa­tir­tis ro­do, ne vien glo­ba­lūs, di­de­li uni­ver­si­te­tai, su­tel­kę daug stu­den­tų vie­no­je vie­to­je, yra ge­ri. Yra ge­rų pa­vyz­džių, kai vals­ty­bė tu­ri tam tik­rą po­žiū­rį į ypač svar­bias sri­tis, ga­na nor­ma­liai gy­vuo­ja ir ma­ži uni­ver­si­te­tai. Pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ją pri­jun­gus prie ko nors, efek­tas, ma­nau, pa­grin­di­nis bū­tų, kad su­tau­py­tu­me gal­būt ke­lis ad­mi­nist­ra­ci­jos eta­tus, ta­čiau ne­ma­tau, kaip bū­tų ga­li­ma de­rin­ti tą uni­ver­si­te­tą, ku­ris pa­sie­kia pui­kių re­zul­ta­tų to­je vi­so­je rin­ko­je ruoš­da­mas tam tik­ros siau­res­nės spe­cia­li­za­ci­jos žmo­nes, ku­rių pri­tai­ky­ti prie ki­tų spe­cia­li­za­ci­jų fak­tiš­kai ne­įma­no­ma.

Taip pat man šian­dien ke­lia nuo­sta­bą, kad re­for­mą pra­dė­jo­me vien to­dėl, kad rei­kia ma­žin­ti tam tik­ras pro­gra­mas. Tai gal­būt vie­na ki­tą dub­liuo­jan­čias pro­gra­mas ir rei­kė­jo pra­dė­ti ma­žin­ti. Mes no­ri­me iš­spręs­ti tą pro­ble­mą jung­da­mi uni­ver­si­te­tus. Šian­dien kal­bant apie uni­ver­si­te­tus, ku­rie ne­bu­vo pa­kan­ka­mai po­pu­lia­rūs, pa­vyz­džiui, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­site­tas ne­bu­vo po­pu­lia­rus, nes vi­si rink­da­vo­si leng­ves­nes pro­fe­si­jas, tė­vai duo­da­vo krep­še­lį, kad vai­kas baig­tų aukš­tą­jį moks­lą, ir vai­kas rink­da­vo­si ten, kur leng­viau.

Šian­dien man nuo­sta­bą ke­lia vals­tie­čiai, ku­rių dau­ge­lis bai­gė uni­ver­si­te­tus, ku­rie ben­d­rau­ja su ūki­nin­kais, bai­gu­siais uni­ver­si­te­tus, ne­su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti bent ASU. Ma­ny­čiau, kad že­mės ūkio uni­ver­si­te­tas yra spe­cia­lus uni­ver­si­te­tas, ir aš bi­jau, kad po kiek lai­ko, jun­gian­tis uni­ver­si­te­tams pa­gal jų no­rus, ne­liks kai ku­rių pro­fe­si­jų, ku­rių mums bū­ti­nai rei­kia. Kaip da­bar ma­to­me, džiau­gia­mės eks­por­to au­gi­mu, bet eks­por­tas au­ga iš že­mės ūkio. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ga. M. Pui­do­kas – nuo­mo­nė už.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šios Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je vie­nu iš svar­biau­sių pri­ori­te­tų bu­vo įvar­din­ta švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­ka. Švie­ti­mo sek­to­rius mums yra la­bai svar­bus ne tik vals­ty­bės iš­lai­ky­mo pras­me, de­mo­gra­fine pras­me tam, kad jau­ni žmo­nės rink­tų­si lik­ti Lie­tu­vo­je, bet taip pat ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pras­me. Aš gal­vo­ju, kad nė vie­na pa­žan­gi ša­lis, ir tai mes ma­to­me iš la­bai aiš­kių Skan­di­na­vi­jos ša­lių, Švei­ca­ri­jos pa­vyz­džių, taip pat net iš mū­sų kai­my­nės Es­ti­jos pa­vyz­džio, ne­da­rė švie­ti­mo sri­ty­je ra­di­ka­lių re­for­mų.

Prem­je­ras, Vy­riau­sy­bė, Švie­ti­mo ko­mi­te­tas pu­sę me­tų in­ten­sy­viai dir­bo tam, kad bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti pir­muo­sius žings­nius, kad tai bū­tų sis­te­mi­nė re­for­ma, kad ji bū­tų nuo­sek­li, kad ji ne­bū­tų stu­mia­ma bul­do­ze­rio prin­ci­pu. Aš ma­nau, kad pa­vy­ko su­de­rin­ti daug skir­tin­gų pu­sių, nuo­mo­nių, at­si­žvelg­ta bu­vo tik­rai į daug ką ir šian­dien tu­ri­me la­bai ge­rus pir­muo­sius žings­nius.

Aki­vaiz­du, kad šian­dien Lie­tu­vo­je uni­ver­si­te­tų yra per daug, nes yra 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų, 12 vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų ir 12 vals­ty­bi­nių moks­li­nių ty­ri­mo ins­ti­tu­tų. Tai­gi iš tie­sų jun­gi­mo pro­ce­so rei­kia, bet rei­kia ži­no­ti, kad tas jun­gi­mo pro­ce­sas ne­ga­li bū­ti dirb­ti­nis, jis ne­ga­li bū­ti da­ro­mas pa­grei­tin­tu bū­du, nes ta­da ga­li­ma pa­da­ry­ti daug dau­giau ža­los ne­gu nau­dos. To­dėl kvie­čiu vi­sus ko­le­gas Sei­mo na­rius pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad no­ri­si pa­si­tar­ti ir li­be­ra­lams, ta­čiau gal ga­li­me tai pa­da­ry­ti tru­pu­tį to­liau ir ma­žiau triukš­mau­jant.

Nuo­mo­nė prieš – A. Ar­mo­nai­tė, ku­ri no­ri bū­ti gir­di­ma ir ma­to­ma.

A. ARMONAITĖ (LSF). La­bai dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau bal­suo­ti prieš ši­tą pro­jek­tą, nes iš es­mės vi­siš­kai ne­aiš­ku, kas to­liau vyks su Lie­tu­vos aukš­tuo­ju moks­lu. Čia bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ko­mi­te­tas in­ten­sy­viai dir­bo per šiuos mė­ne­sius, kad bū­tų aiš­kiau. Ma­no nuo­mo­ne, ko­mi­te­tas pa­da­rė vis­ką, kad tas do­ku­men­tas, ku­rį at­ne­šė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė, prem­je­ras ir Vy­riau­sy­bė į Sei­mą, bū­tų vi­siš­kai iš­plau­tas ir lik­tų tuš­čias, kad jis iš es­mės ga­lė­tų reikš­ti ką tik no­ri, kaip kam pa­to­gu.

Aš ma­nau, kad pla­nas pa­lie­ka tam tik­rą va­ku­u­mą ir yra ne­aiš­ku, kas tą va­ku­u­mą už­pil­dys. Ar yra re­for­ma­to­rių ly­de­rys­tė, ar tų žmo­nių, ku­rie no­ri iš­lai­ky­ti sta­tus quo, ku­rie no­ri iš­lai­ky­ti įta­ką aukš­to­sioms mo­kyk­loms ir kai ku­rių jų no­men­kla­tū­roms? Aš iš­ties lin­kiu prem­jerui ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei ryž­to, nes mes pra­ran­da­me la­bai bran­gų lai­ką, mes pra­ran­da­me lai­ką, nes iki šiol ne­tu­ri­me tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je kon­ku­ren­cin­go aukš­to­jo moks­lo ir ver­čia­me sa­vo jau­ni­mą, per­spek­ty­vius stu­den­tus ieš­ko­ti ga­li­my­bių stu­di­juo­ti už­sie­ny­je, t. y. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir Olan­di­jo­je. Aš ti­kiuo­si, kad iki ru­dens Vy­riau­sy­bė su­gal­vos, kaip am­bi­cin­gai, grei­tai ir efek­ty­viai re­for­muo­ti uni­ver­si­te­tus, ir ne­pa­si­duos toms įta­koms, ku­rios vy­rau­ja Sei­mo ko­ri­do­riuo­se ir ka­bi­ne­tuo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė už – A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Čia ly­gi­na­mi pir­ma­sis Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas ir ši­tas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad taip, tie pro­jek­tai ski­ria­si, nors fak­tiš­kai vi­sos de­ta­lės ap­ima tuos pa­čius rė­mus. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui iš­ki­lo klau­si­mas, ei­ti re­vo­liu­ci­jos ar evo­liu­ci­jos ke­liu. Ir, be abe­jo­nės, bu­vo pa­siū­ly­tas evo­liu­ci­jos ke­lias, nes mes pa­ma­tė­me, kad aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė pa­ti su­pra­to, kad rei­kia ieš­ko­ti op­ti­ma­lių ke­lių iš su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos.

Ne vals­tie­čiai čia kal­ti, kad ASU aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė pa­ma­tė sa­vo ke­lią glau­džiai ben­dra­dar­biau­jant su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu. Šis pro­jek­tas su­tei­kia ini­cia­ty­vą ne iš vir­šaus, bet iš apa­čios. Aš ma­nau, kad mū­sų aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė tik­rai yra iš­min­tin­ga ir pa­si­rinks op­ti­ma­liau­sią ke­lią. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – G. Skais­tė. Pra­šau, ko­le­ge.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tai ne­bū­čiau to­kia op­ti­mis­tiš­ka, kad uni­ver­si­te­tų ben­druo­me­nės iš tik­rų­jų su­pra­to, kad jau at­ėjo ta die­na, kai ne­bė­ra ki­to pa­si­rin­ki­mo, kaip tik da­ry­ti re­for­mą. Šian­dien, pa­li­kę vi­są ini­cia­ty­vą ne Vy­riau­sy­bės ran­ko­se, ne Sei­mo ran­ko­se, o pa­čių uni­ver­si­te­tų pa­si­rin­ki­mui, mes pa­lie­ka­me la­bai ne­apib­rėž­tą si­tu­a­ci­ją. Uni­ver­si­te­tai, ku­rie šian­dien pa­reiš­kė no­rą jung­tis ir su­jung­ti sa­vo stu­di­jų pro­gra­mas, iš da­lies to­kiu sa­vo po­el­giu op­ti­mi­zuo­tų sis­te­mą. Ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bės už­da­vi­nys yra iš­rink­ti ne šiaip ge­res­nį va­rian­tą, bet pa­tį ge­riau­sią.

Šian­dien tie pa­si­rin­ki­mai, ku­rie gir­dė­ti iš uni­ver­si­te­tų, ma­no nuo­mo­ne, tik­rai nė­ra tas op­ti­ma­lus ir pats am­bi­cin­giau­sias pla­nas, ko­kį mes ga­lė­tu­me tu­rė­ti Lie­tu­vo­je. Uni­ver­si­te­tų rek­to­riai pa­tys pri­pa­žįs­ta, kad iš­brau­kus kon­kre­čius pa­va­di­ni­mus, kon­kre­čius pla­nus iš šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to, re­for­ma tik­rai su­lė­tės. Kal­bė­da­mi su uni­ver­si­te­tų at­sto­vais daž­nai ma­to­me, kad jų pa­grin­di­nis už­da­vi­nys yra iš­lai­ky­ti sta­tus quo, iš­lai­ky­ti tas dar­bo vie­tas, ku­rias jie tu­ri, ir iš tik­rų­jų to po­ky­čių no­ro ir no­ro kaip nors op­ti­mi­zuo­tis nė­ra la­bai daug. To­dėl šian­dien ši­tas nu­ta­ri­mas ar ga­li pa­blo­gin­ti si­tu­a­ci­ją? Ko ge­ro, ne, jis si­tu­a­ci­jos ne­pa­blo­gins, bet ar jis ją pa­ge­rins, tik­rai už­tik­rin­ti ne­ga­li­me. To­dėl aš as­me­niš­kai siū­lau su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – L. Sta­niu­vie­nė. Ger­bia­mi ko­le­gos, bū­čiau la­bai dė­kin­ga, jei­gu jūs klau­sy­tu­mė­te, ką sa­ko mū­sų Sei­mo na­riai, pa­si­ren­gę iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pla­nas yra toks, koks yra. Prie jo daug dir­b­ta, dis­ku­tuo­ta. Aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ka, mes vi­si ži­no­me, tu­rė­jo vyk­ti jau se­niai. Aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ko­je pa­lik­ta vie­tos tvar­ky­tis uni­ver­si­te­tams pa­tiems. Pir­mie­ji žings­niai yra, kvie­čiu už juos bal­suo­ti. Ma­no nuo­mo­ne, šiuo­se žings­niuo­se yra daug de­mo­kra­tijos aka­de­mi­nei ben­druo­me­nei. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia, Sei­me, daug ie­čių su­lau­žy­ta ir daug lai­ko su­gaiš­ta dėl tei­siš­kai ne­la­bai ką nors įpa­rei­go­jan­čių do­ku­men­tų. Pri­min­siu, kad Sei­mo nu­ta­ri­mas tai nė­ra įsta­ty­mas. Jis iš­reiš­kia tam tik­rą Sei­mo po­zi­ci­ją, bet, de­ja, ta Sei­mo po­zi­ci­ja šiuo at­ve­ju yra vi­siš­kai iš­plau­ku­si. Šiaip Vy­riau­sy­bė ir be ši­tos gai­ša­ties čia, Sei­me, ko­mi­te­te su di­džiau­siais gin­čais vi­sa tai, kas bus da­ro­ma po šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo, ga­lė­jo da­ry­ti ly­giai taip pat ir jo ne­sant. Kas ki­ta bū­tų, jei­gu štai mes, čia skelb­da­mi tą am­bi­cin­gą re­for­mą, šian­dien pri­im­tu­me ko­kias nors reikš­min­gas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios jau veik­tų įpa­rei­go­jan­čiai. De­ja, to nė­ra.

Da­bar tas bal­sa­vi­mas yra dau­giau ti­kė­ji­mo ar ne­ti­kė­ji­mo Vy­riau­sy­be klau­si­mas. Ga­lė­čiau ir aš bal­suo­ti už ši­tą re­for­mą, ku­ri tuo nu­ta­ri­mu skel­bia­ma, jei­gu, pa­vyz­džiui, at­si­sto­tų švie­ti­mo mi­nist­rė ir prem­je­ras ir sa­ky­tų: štai yra len­te­lė, yra nu­ma­ty­ti 2019 me­tų ro­dik­liai. Jei­gu tų ro­dik­lių aukš­to­sios mo­kyk­los ne­pa­sieks, mes at­si­sta­ty­din­si­me, bet, de­ja, to­kio pa­sa­ky­mo, aš ma­nau, mes ne­iš­gir­si­me. Be abe­jo, at­eis tie 2019 me­tai, tuoj bus ran­da­ma tūks­tan­tis prie­žas­čių, dėl ko tie ro­dik­liai dar nė­ra pa­siek­ti. Vėl bus kal­tos ar ko­kios nors truk­dan­čios prof­są­jun­gos, ar dar kas nors. To­dėl tik­rai aš ne­ga­liu bal­suo­ti už vi­siš­kai iš­plau­ku­sią, ne­aiš­kią re­for­mą. Ne­tu­riu to­kio tin­ka­mo pa­si­ti­kė­ji­mo šia Vy­riau­sy­be, kad ga­lė­čiau bal­suo­ti tuo pa­grin­du.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos.

Kvie­čiu ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 77, prieš – 6, su­si­lai­kė 31. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-717(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.33 val.

Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-1702 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4439(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mas – Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-1702 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4439(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Ar yra gau­ta pa­siū­ly­mų? Taip, yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų, to­dėl no­riu ma­ty­ti jus tri­bū­no­je ir mes kar­tu pri­im­si­me. Gal da­bar pir­miau­sia ap­si­tar­ki­me dėl Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo I sky­riaus.

Ei­na­me pa­straips­niui, o pas­kui grį­ši­me prie 1 straips­nio, ku­rio yra nau­ja re­dak­ci­ja. 1 straips­nis – įsta­ty­mo pa­skir­tis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2, 3 strai­p­s­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Vi­są I sky­rių ga­li­me pri­im­ti.

II sky­rius. 4, 5 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. Štai dėl 6 straips­nio yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir iš da­lies pri­ta­rė su­tik­da­mas, kad ša­lia žo­džių „gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą“ bū­tų at­si­sa­ky­ta nu­ro­dy­ti to ap­ra­šy­mo for­mą, t. y. Eu­ro­pass for­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė dar vie­ną pa­siū­ly­mą dėl pro­jek­to 6 straips­nio 4 da­lies. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas šiai pa­sta­bai ne­pri­ta­rė, nes pro­jek­to 6 straips­nio 4 da­ly­je reg­la­men­tuo­ja­mas Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos spren­di­mo dėl as­mens įra­šy­mo į me­dia­to­rių są­ra­šą pri­ėmi­mas ir as­me­nų in­for­ma­vi­mas apie pri­im­tus spren­di­mus. Tai­gi šios nor­mos yra la­bai su­si­ju­sios ir tu­rė­tų bū­ti vie­no­je straips­nio da­ly­je.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me.

Dėl vi­so 6 straips­nio. Ga­li­me jį pri­im­ti su ko­mi­te­to?.. Ga­li­me.

Ki­ti straips­niai. 7 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 8, 9, 10, 11 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti? Jūs už­si­ra­šė­te dėl vi­so, ger­bia­mas Ed­mun­dai? Dėl vi­so. Ga­li­me pri­im­ti. Vi­są II sky­rių taip pat ga­li­me pri­im­ti? Dė­ko­ju.

III sky­rius. 12, 13, 14 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me. Pri­ima­me vi­są III sky­rių.

IV sky­rius. 15, 16, 17, 18, 19 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti, o kar­tu ir IV sky­rių? Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­im­ti.

V sky­rius. 20, 22 straips­niai. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me. Ir vi­są V sky­rių taip pat.

23 ir 24 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ir vi­są VI sky­rių. Dėko­ju.

VII sky­rius. 25, 26, 27, 28 straips­niai. Pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ir kar­tu ga­li­me pri­im­ti VII sky­rių.

VIII sky­rius. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti.

Įgy­ven­di­na­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai – II sky­rius. Ga­li­me pri­im­ti, nes pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti ir vi­są 1 straips­nį su tei­gi­niu, kad tai yra nau­jo­ji re­dak­ci­ja Nr. X-1702, ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. 2 straips­nis, kaip jau mi­nė­jau, yra įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir tai­ky­mas. Jį taip pat ga­li­me pri­im­ti. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš.

Už – E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ten­ka pa­svei­kin­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, kad jis vis dėl­to pri­ėmė Me­dia­ci­jos įsta­ty­mą, ta­čiau gal­būt šiek tiek nu­vi­lia tai, kad bu­vo ne­ieš­ko­ta ki­tų at­ve­jų, kai bū­tų ga­li­ma me­dia­ci­jos bū­du spręs­ti gin­čus. Ma­nau, kad at­si­sa­ky­ta smul­kių gin­čų spren­di­mo dėl fi­nan­si­nių rei­ka­lų. Taip pat, ma­nau, bū­tų ga­li­ma ieš­ko­ti ga­li­my­bės ir gal­būt spręs­ti dar­bo gin­čus, nes iš tik­rų­jų per dar­bo gin­čų ko­mi­si­jas tas pro­ce­sas taip pat nė­ra to­bu­las. Aš no­rė­čiau ir pa­lin­kė­ti, kad gal­būt me­dia­ci­jos plėt­ra vyk­tų Lie­tu­vo­je, nes iš tik­rų­jų daug pro­ce­sų, ku­rie ga­li bū­ti vyk­do­mi su­tar­ti­nai, bet jie vien to­dėl ne­vyks­ta, kad žmo­nės ne­įsi­vaiz­duo­ja, kad ga­li­ma su­tar­ti. Da­bar vi­si ape­liuo­ja į tai, kad teis­mas iš­spręs, bet daž­nai teis­muo­se už­vil­ki­na­mi pro­ce­sai ir iš tik­rų­jų tai yra nuos­to­lin­ga žmo­nėms. Daž­nai teis­muo­se lai­mi ad­vo­ka­tai. Tie pro­ce­sai kai ka­da gal­būt ir spe­cia­liai vyks­ta tam, kad tas žmo­gus su­si­mo­kė­tų dau­giau spren­džiant įvai­rius gin­čus. Ma­nau, kad me­dia­ci­jos įsi­trau­ki­mas į šį pro­ce­są tik­rai yra tei­gia­mas ir tik­rai jis tu­rė­tų plės­tis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. E. Pu­pi­nis la­bai vis­ką tei­sin­gai ir ak­cen­tuo­da­mas pa­sa­kė.

Pra­šom bal­suo­ti dėl Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XIIP-4439.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai ir vi­si 98 Sei­mo na­riai pa­si­sa­kė už, kad Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mas (projektas Nr. XIIP-4439(2)ES) bū­tų pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.39 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 65, 80, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225, 231 straips­nių pakei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2311 ir 2312 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4440(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Jo ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 65, 80, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225, 231 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2311 ir 2312 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4440(2). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką kvie­čiu į tri­bū­ną, nes yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas ir mes pa­straips­niui pri­ima­me. Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 11 straips­nio bu­vo gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį į 11 straips­nį, pil­do­mą nau­ju, tiks­liau, 2311 straips­niu. Jo 5 da­ly­je nu­ro­dy­tos san­trum­pos, ku­rių pa­siū­lė at­si­sa­ky­ti. San­trum­pos LITEKO ir VEP. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė tam pa­siū­ly­mui ir ga­li­me už jį bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Ga­li­me pri­im­ti vi­są 11 straips­nį? Ga­li­me.

Dėl 12 ir 13 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: vi­si 98 vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4440) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.42 val.

Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-826(2) (priėmi­mas)

 

Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-826(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką. Vie­nas straips­nis. Dėl jo yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šo­me pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tus.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba iš es­mės kar­to­ja­ma, nes to­kia pat pa­sta­ba bu­vo gau­ta ir svars­ty­mo me­tu. Svars­ty­mo sta­di­jo­je ko­mi­te­tas la­bai ati­džiai iš­nag­ri­nė­jo, jai ne­pri­ta­rė. Ta­da, pa­teik­da­mas ar­gu­men­tus, kad ga­lio­jan­čios Ant­sto­lių įsta­ty­mo 2 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tos, kad ant­sto­lis ga­li teik­ti šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas pa­slau­gas, jei­gu tai jam ne­truk­do at­lik­ti ant­sto­lio funk­ci­jų, ma­no, kad teik­da­mas sa­vo pa­slau­gas ant­sto­lis, taip yra nu­sta­ty­ta įsta­ty­me, pri­va­lo veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, ki­tų ap­lin­ky­bių, ku­rios ga­lė­tų kel­ti abe­jo­nių dėl jo ob­jek­ty­vu­mo, ne­ša­liš­ku­mo, at­lie­kant įsta­ty­mo nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, vi­sais at­ve­jais tu­ri teik­ti pir­mu­mą įsta­ty­mo nu­sta­ty­toms funk­ci­joms. Jis ne­ga­li teik­ti mo­ka­mų pa­slau­gų vyk­do­mo­se by­lo­se, jei­gu tuo pa­čiu veiks­mu jis tu­ri at­lik­ti pri­vers­ti­nio vyk­dy­mo funk­ci­jas. Tei­kiant pa­slau­gas, tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas funk­ci­jų at­li­ki­mo ir pa­slau­gų tei­ki­mo at­ri­bo­ji­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­sa­ky­tiems ar­gu­men­tams? Ga­li­me. 1 straips­niui su ko­mi­te­to nuo­mo­ne ir pa­kei­ti­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­im­ti? Dau­giau straips­nių nė­ra.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Pra­šom. Skel­bia­me bal­sa­vi­mą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: vi­si 99 vien­bal­siai pri­ta­rė Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-826). (Gon­gas)

 

10.45 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 106 ir 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-431(2) (pir­ma­sis pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 106 ir 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-431. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką. Jūs pra­ne­ši­te mums ge­rą ži­nią, kad pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šian­dien yra pri­ėmi­mo sta­di­ja Kon­sti­tu­ci­jos 106 ir 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­riuo nu­sta­to­ma tei­sė kiek­vie­nam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiui kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tie­sio­giai dėl sa­vo pa­žeis­tų tei­sių, jei­gu prieš tai iš­nau­do­jęs vi­sas tei­si­nes ga­li­my­bes to ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti, t. y. ne­ga­lė­jo ap­gin­ti sa­vo tei­sių. Aiš­ku, jis ne­ga­lės kreip­tis dėl gin­čo su kai­my­nu, bet jis tu­rės tei­sę, kaip ir Sei­mas, kaip ir ki­tos Kon­sti­tu­ci­jos nu­sta­ty­tos ins­ti­tu­ci­jos, gin­čy­ti įsta­ty­mo, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, pa­vyz­džiui, tei­sė­tu­mą, tai yra ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai. Kar­tu to­kią tei­sę įgy­tų ir Sei­mo kon­tro­lie­riai bei ki­ti ati­tin­ka­mi kon­tro­lie­riai, t. y. vai­ko tei­sių, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riai. To­kią tei­sę tu­ri dau­gu­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos, fak­tiš­kai vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čiai ir dau­gu­mos Eu­ro­pos vals­ty­bių pi­lie­čiai.

Aš ma­nau, kad tik­rai se­niai at­ėjo lai­kas, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­lė­tų pats tie­sio­giai kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Šian­dien pir­ma­sis bal­sa­vi­mas, to­dėl la­bai svar­bus vi­sų da­ly­va­vi­mas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jūs tik­riau­siai vi­si gir­dė­jo­te, kad iš­ties la­bai svar­bus bal­sa­vi­mas, pir­ma­sis bal­sa­vi­mas dėl Kon­sti­tu­ci­jos. Mums rei­kia dvie­jų treč­da­lių jū­sų bal­sų, jei­gu bus pri­tar­ta.

Yra trys straips­niai. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Taip pat.

Dėl vi­so Kon­sti­tu­ci­jos straips­nių pa­kei­ti­mo, šeš­to ir sep­tin­to, no­rin­tys kal­bė­ti pra­šo­me sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes ne tiek gal­būt spren­džia­me žmo­nių tei­sę kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, bet ap­skri­tai vals­ty­bės val­dy­mo klau­si­mus. Pa­sa­ky­siu ko­dėl. To­dėl, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pri­ėmęs nuo­sta­tą, kad jų dva­sia, at­si­žvel­giant į laik­me­tį, ga­li keis­tis, jie ga­li keis­ti sa­vo nuo­sta­tas, sa­vo iš­aiš­ki­ni­mus ir t. t. Da­bar mes su­tei­kia­me tei­sę kreip­tis bet kam, pra­ple­čia­me krei­pi­mų­si ra­tą. Jie ir taip per­ra­šo dau­ge­lį klau­si­mų, ku­riuos mes, kaip par­la­men­tas, kaip žmo­nių at­sto­vai, tu­ri­me spręs­ti, jie ima­si sau spręs­ti, iš­aiš­kin­ti, įves­ti są­vo­kas, at­ran­da to­kių da­ly­kų, ku­rie fak­tiš­kai nė­ra Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ti. Spren­džia eko­no­mi­nius, so­cia­li­nius klau­si­mus – vis­ką spren­džia.

Tai­gi, pri­ėmus ši­tą pa­tai­są, iš es­mės jie dik­tuos są­ly­gas, ko­kia tu­ri bū­ti mū­sų so­cia­li­nė sis­te­ma, ko­kia so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­ma, kaip trak­tuo­ti šei­mą ir t. t. – vi­sais klau­si­mais. Mums liks tik įgy­ven­din­ti jų nu­ta­ri­mus. Ir dar kiek­vie­ną kar­tą vis ta dva­sia kis ir po kiek lai­ko mes vėl iš nau­jo tu­rė­si­me vis­ką per­svars­ty­ti. Jei­gu jie ne­bū­tų pri­ėmę to­kios dok­tri­nos, tai bū­tų ga­li­ma su ta Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa su­tar­ti, bet jie to­kiu bū­du, gal iš vie­nos pu­sės ieš­ko sau dar­bo, bus dau­giau dar­bo, bet iš prin­ci­po tai su­jauks mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­są. Žmo­nėms tai ne­pa­tin­ka, jie no­rė­tų pa­tys da­ly­vau­ti, per sa­vo at­sto­vus, kad jie dirb­tų sa­vo dar­bą. Šiaip mes ta­da ga­lė­si­me (…) bus tam tik­ras prie­dė­lis prie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo. Čia yra pa­vo­jai, dėl ku­rių aš su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Ačiū, Ri­man­tai. Nuo­mo­nė už – V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai su­po­nuo­ja ga­li­my­bę žmo­nėms tu­rė­ti dar vie­ną tei­sę kreip­tis į vie­ną iš val­džios ša­kų, gi­nant sa­vo in­te­re­sus, gi­nant sa­ve ir sa­vo ga­li­mai pa­žeis­tas tei­ses ir in­te­re­sus. Aš siū­ly­čiau vis dėl­to su­da­ry­ti to­kią ga­li­my­bę tiek kon­tro­lie­riams, tiek pi­lie­čiams, ku­rie ati­tiks rei­ka­la­vi­mus, kad jie ga­lė­tų teik­ti to­kius krei­pi­mu­sis, skun­dus. Iš tik­rų­jų tai, ką ger­bia­mas ko­le­ga mi­nė­jo apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo veik­lą, yra spe­cia­li­zuo­tas įsta­ty­mas. Tai mes ban­dy­ki­me keis­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mą, nu­ro­dy­da­mi ar įra­šy­da­mi ko­kias nors ri­bas. O šiuo at­ve­ju šne­ka­me apie žmo­gaus ga­li­my­bę gin­ti sa­vo tei­sė­tus in­te­re­sus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, prieš ma­ne kal­bė­jęs ir ki­tą nuo­mo­nę pa­lai­kan­tis ko­le­ga nu­ro­dė, kad iš tie­sų dėl da­bar­ti­nio Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo mums ky­la sa­vo­tiš­kas pa­vo­jus. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­li nu­sta­ty­ti kel­ti al­gas, ne­kel­ti, mo­kes­čius di­din­ti, ne­di­din­ti, da­ry­ti da­ly­kus, ku­rie, pa­vyz­džiui, to­kio­je ša­ly­je kaip Vo­kie­ti­ja Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui yra griež­tai už­draus­ti.

Ką mes da­bar da­ro­me? Mes įsi­ve­da­me dar vie­ną ga­li­my­bę Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui gau­ti už­klau­si­mus ir taip for­muo­ti nuo­mo­nes. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad gy­ven­to­jų ga­li­my­bės, gy­ven­to­jų in­te­re­sai yra gi­na­mi pir­miau­sia per jų at­sto­vus, per Sei­mo na­rius. Jei­gu yra pa­kan­ka­mas pa­grin­das, aš ma­nau, vi­są lai­ką at­si­ras iš­rink­tų at­sto­vų, ku­rie su­for­mu­luos tą už­klau­si­mą. Tai yra tam tik­ras fil­tras. O da­bar at­si­ran­da ga­li­my­bė kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, jei­gu yra in­te­re­sas, tie­siog pa­teik­ti klau­si­mą, ti­kin­tis tam tik­ro at­sa­ky­mo, ku­ris pri­sidės prie kon­sti­tu­ci­nės dok­tri­nos.

Ki­taip ta­riant, jei­gu mums rū­pi ser­gė­ti Kon­sti­tu­ci­ją, ne­tu­rė­tu­me su­da­ry­ti pa­grin­do pa­pil­do­mam kon­sti­tu­ci­niam ak­ty­viz­mui. Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kad pa­si­kei­tus nuo­tai­koms, ti­kė­da­ma­si pa­lan­kaus spren­di­mo, žmo­nių gru­pė tie­siog krei­pia­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir tuo pa­grin­du yra su­for­mu­luo­ja­ma nau­ja dok­tri­na. Kol nė­ra tų sau­gik­lių Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­me, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kin­tų Kon­sti­tu­ci­ją, o ne kur­tų nau­jas nor­mas, iš tik­rų­jų tai la­bai pa­vo­jin­gas ka­na­las, an­ga, spra­ga, ku­rią mes ati­da­ro­me. Aš no­rė­čiau pa­tar­ti, kad jei­gu mums rū­pi iš­sau­go­ti Kon­sti­tu­ci­ją, tai iš­lai­ky­ki­me ir da­bar esa­mą kon­ser­va­ty­vią krei­pi­mo­si tvar­ką.

PIRMININKĖ. A. Ar­mo­nai­tė tu­ri ki­tą nuo­mo­nę ir kal­bės už.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, aš ma­nau, kad mes esa­me la­bai at­sa­kin­go ir svar­baus spren­di­mo aki­vaiz­do­je, ir no­rė­čiau gal­būt nu­ra­min­ti tuos skep­ti­kus, ku­rie sa­ko, kad nė­ra aiš­kių kri­te­ri­jų. Čia yra la­bai aiš­kūs kri­te­ri­jai, kai yra įma­no­mas in­di­vi­du­a­lus kon­sti­tu­ci­nis skun­das. Tik­rai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­bus už­vers­tas ko­kiais nors ne­pa­grįs­tais ir ne­rei­ka­lin­gais krei­pi­mai­sis, prie­šin­gai, tai yra la­bai svar­bus įran­kis kiek­vie­nam pi­lie­čiui gin­ti sa­vo kon­sti­tu­ci­nes tei­ses ir gin­ti sa­vo tei­ses bū­tent pagal kon­sti­tu­cin­gu­mą. Ga­li­my­bė in­di­vi­du­a­liai kreip­tis į kon­sti­tu­ci­nius teis­mus ar į tuos teis­mus, ku­rie sau­go Kon­sti­tu­ci­ją, už­sie­nio vals­ty­bė­se yra ga­nė­ti­nai pla­ti, ma­nau, kad Lie­tu­va ga­li ir tu­ri su­da­ry­ti tei­sę sa­vo pi­lie­čiams kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Kvie­čiu vi­sus ko­le­gas, ra­gi­nu jus bal­suo­ti už ir pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­ky­tus jū­sų sva­rius ar­gu­men­tus. J. Sa­ba­taus­kas – nuo­mo­nė už.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, įsi­skai­ty­ki­te į tai, kas siū­lo­ma pri­im­ti, – kad kiek­vie­nas as­muo ga­lės kreip­tis dėl sa­vo pa­žeis­tų tei­sių, gin­čy­da­mas to tei­sės ak­to, ku­rio pa­grin­du jo tei­sės bu­vo pa­žei­džia­mos, kon­sti­tu­cin­gu­mą. Tie, ku­rie sa­ko, gin­či­ja, kad štai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kaž­ką to­kio, tai ką jūs kal­ba­te? Jūs no­ri­te, kad tik eli­tas ga­lė­tų kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad kiek­vie­nas žmo­gus, gin­da­mas sa­vo tei­ses, ne­ga­lė­tų iš­nau­dot vi­sų ga­li­my­bių?! Čia yra pra­ei­tos die­nos ar­gu­men­tai, pra­ei­to šimt­me­čio, net­gi už­pra­ei­to. Mes tu­ri­me kiek­vie­nam žmo­gui pa­sa­ky­ti, kad tu esi sa­vo li­ki­mo kal­vis, tik ta­vo ran­ko­se ta­vo lai­mė ir tu ją tu­ri gin­ti vi­so­mis prie­mo­nė­mis. Ir štai ta prie­mo­nė, ku­rią mes su­teik­si­me tam kiek­vie­nam mū­sų pi­lie­čiui. Ne­bū­si­me pas­ku­ti­niai Eu­ro­po­je, bū­si­me kaip ir vi­si ki­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čiai, ku­rie ga­li pa­si­nau­do­ti sa­vo vals­ty­bė­je to­kia tei­se. Tai ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dar nuo­mo­nė už – V. Gai­lius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne kar­tą, svars­tant nau­jų tei­sė­jų pa­sky­ri­mo klau­si­mą, aš teik­da­vau pra­ne­šė­jams klau­si­mą – ko­dėl šian­dien teis­mai, ma­ty­da­mi aiš­kų prieš­ta­ra­vi­mą, ma­ty­da­mi tei­si­nį va­ku­u­mą, kon­sti­tu­ci­nį va­ku­u­mą, ne­si­krei­pia į teis­mus? Ma­to­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus, kon­sta­tuo­jan­čius, kad yra vie­no ar ki­to tei­sės ak­to prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Aš ne­ma­tau šių ar­gu­men­tų, kad teis­mas bus už­vers­tas skun­dais, jo­kios lo­gi­kos. Mes tu­ri­me aukš­tą­jį teis­mą, ka­sa­ci­nę ins­tan­ci­ją, yra at­ran­kos pro­ce­dū­ros, ly­giai tie pa­tys me­cha­niz­mai ir daug griež­tes­ni veiks at­ren­kant by­las į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Ne­at­im­ki­me iš žmo­nių kon­sti­tu­ci­nio ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­po ir ne­pa­si­li­ki­me tik sau ir, kaip ma­no ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas įvar­di­no, eli­tui to­kios tei­sės. Ačiū, aš kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai svar­bus jū­sų bal­sa­vi­mas. Kad pri­im­tu­me, rei­kia 94 bal­sų, tad ap­si­spręs­ki­me. Vi­si bal­suo­ki­me ir iš­sa­ky­ki­me sa­vo nuo­mo­nę.

Pir­ma­sis… Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Kęs­tu­ti Ma­žei­ka! Ko­le­ga Smir­no­vai! Vi­sus pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai. Už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. De­ja, Kon­sti­tu­ci­jos 106 ir 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­pri­im­tas po pir­mo­jo pri­ėmi­mo, o ant­ro­jo skelb­ti po tri­jų mė­ne­sių ne­ga­lė­si­me, nes jūs tai įro­dė­te sa­vo bal­sa­vi­mu.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia nu­skam­bė­jo to­kie ar­gu­men­tai, kad tai yra žmo­nių tei­sė. Aš ne­nei­giu tos tei­sės, bet to­kiu at­ve­ju mes tu­rė­tu­me įves­ti nau­ją tvar­ką, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus ir­gi taip pat tie­sio­giai ren­ka žmo­nės. Jie tu­ri bū­ti jų at­sto­vai, o ne pa­skir­ti val­di­nin­kai, ku­rie ieš­ko sau dar­bo. Jei­gu įves­tu­me jų tie­sio­gi­nius rin­ki­mus, taip, ta­da jie re­a­li­zuo­tų sa­vo tei­sę. Bet šiuo at­ve­ju su­si­mąs­ty­ki­me, kaip Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta tą tei­sę re­a­li­zuo­ti. Ir šiaip Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pats daug ką su­gal­vo­jo, ką jis da­bar da­ro, Kon­sti­tu­ci­jo­je nė­ra taip pa­ra­šy­ta. Žmo­nių tei­sė re­a­li­zuo­ja­ma per jų at­sto­vus. Ne­ma­tau tarp Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų nė vie­no jų at­sto­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Dir­ba­me to­liau.

 

11.00 val.

As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-2327 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3996(2) (pri­ėmi­mas)

 

1-5a klau­si­mas – As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-2327 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3996(2). Pra­ne­šė­jas – J. Ja­ru­tis, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Pri­ėmi­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, kaip pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, iš­va­dą.

PIRMININKĖ. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je jūs tie­siog pa­ko­men­tuo­ki­te, ar yra gau­ta pa­siū­ly­mų.

J. JARUTIS (LVŽSF). Jei­gu trum­pai, iš tik­rų­jų gau­ta pa­sta­bų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, į jas be­veik į vi­sas at­si­žvelg­ta. At­lik­tos re­dak­ci­nės pa­tai­sos, taip pat gau­ta iš aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios ver­slą, ku­ri už­si­i­ma as­mens ir tur­to ap­sau­ga…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, mes tuos pa­siū­ly­mus jau ap­ta­rė­me svars­ty­mo me­tu, o da­bar yra pas­ku­ti­nė iš­va­da.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ėmė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai, kur ati­tin­ka­mai pa­reikš­ta, kad pa­sta­bų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­tu­ri. Yra daug straips­nių. 1 straips­nis su­si­de­da iš sky­rių ir ati­tin­ka­mai mes gal­būt pir­miau­sia sky­rius ir pri­im­si­me.

I sky­rius. 1, 2 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti vi­są I sky­rių? Ga­li­me pri­im­ti.

II sky­rius. 3, 4, 5, 6 straips­niai ir vi­sas II sky­rius. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

III sky­rius. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti šiuos straips­nius ir vi­są sky­rių? Ga­li­me pri­im­ti.

IV sky­rius. 15, 16, 17, 18, 19, 20 straips­niai. Pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta ir vi­są IV sky­rių ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

V sky­rius. 21, 22, 23 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti vi­są V sky­rių? Ga­li­me.

VI sky­rius. 24, 25, 26 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti šiuos straips­nius ir vi­są sky­rių? Dė­ko­ju.

VII sky­rius. 27, 28, 29 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti ir vi­są VII sky­rių.

Dėl 1 straips­nio, ku­ris skel­bia apie nau­ją­ją šio įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti.

2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. J. Ja­ru­tis – nuo­mo­nė už. Pra­šom, ko­le­ga.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš trum­pai. Iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mo pa­tai­sy­mas tiks­liau reg­la­men­tuo­ja są­vo­kas, kas yra ap­sau­gi­nin­kas, kas yra ap­sau­gi­nin­ko pa­dė­jė­jas, sta­žuo­to­jas. Įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę fi­zi­niams as­me­nims teik­ti as­mens ir tur­to ap­sau­gos pa­slau­gas, taip pat pa­tiks­li­na­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens ir tur­to ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­rio­se nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai as­me­nims, sie­kian­tiems tap­ti ap­sau­gi­nin­kais, ir t. t. Dau­giau skaid­ru­mo, aiš­ku­mo ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors kai ku­rios įsta­ty­mo nuo­sta­tos ko­mi­te­te kė­lė įvai­rių nuo­mo­nių, gin­čų ir man te­ko dėl to gin­čy­tis, tie­siog no­rė­jau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į ap­sau­gos dar­buo­to­jo tei­ses. Kai at­ei­ty­je svars­ty­si­me įsta­ty­mą dėl žval­gy­bos dar­buo­to­jų tei­sių pa­nau­do­ti prie­var­tos prie­mo­nes, tai pra­šau pri­si­min­ti šį įsta­ty­mą, at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­bar žval­gy­bos dar­buo­to­jai prie­var­tos to­kios, ko­kią su­teik­si­me šiuo įsta­ty­mu ap­sau­gos dar­buo­to­jams, kol kas to­kių tei­sių ne­tu­ri. Jas rei­kė­tų pra­plės­ti ir kuo sku­biau pri­im­ti. To­dėl tie­siog at­krei­piu dė­me­sį, kad pri­va­čios struk­tū­ros kai ku­riais at­ve­jais įgy­ja dau­giau tei­sių ne­gu vals­ty­bi­nės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių iš­sa­ky­ti nuo­mo­nes nė­ra. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­to. Skel­bia­me bal­sa­vi­mą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-3996(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – ger­bia­mo­ji R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­riu pa­pra­šy­ti ma­no bal­są įskai­ty­ti už Kon­sti­tu­ci­jos straips­nio pa­kei­ti­mą. Tie­siog kaž­kas ne­vei­kė.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų bal­sas už, de­ja, ne­kei­čia mū­sų ap­si­spren­di­mo. 91 Sei­mo na­rys bal­sa­vo už Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mą. De­ja, rei­kia 94.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, re­pli­ka. Ko­le­gos, šia­me įsta­ty­me nė­ra nau­ja nuo­sta­ta, kad ap­sau­gos dar­buo­to­jas ga­li pa­nau­do­ti spe­cia­lias prie­var­tos prie­mo­nes. Tie­siog pa­tiks­lin­tos są­vo­kos ir tie veiks­mai, ka­da juos ga­li pa­da­ry­ti. Ačiū.

 

11.07 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 130, 131 ir 506 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3998(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas ką tik mū­sų pri­im­to­jo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 130, 131 ir 506 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3998(2). Ger­bia­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ne­kvie­čiu į tri­bū­ną, nes pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Pa­straips­niui.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir 3 ir 4 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šau ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo. Tai yra ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (projektas Nr. XIIP-3998(2) pri­im­tas. (Gongas)

 

11.08 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 9, 10, 11, 13, 14, 54, 57 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-800(2) (priėmimas)

 

Skel­biu ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, vi­są pa­ke­tą bū­si­mų įsta­ty­mų. Pir­ma­sis – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 9, 10, 11, 13, 14, 54, 57 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-800(2). Jau ne­be­kvie­čiu į tri­bū­ną Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko V. Ba­ko, ka­dan­gi pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ne­bu­vo gau­ta. Kvie­čiu ger­bia­mus Sei­mo na­rius pa­straips­niui pri­im­ti mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti mi­nė­tus straips­nius? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. A. Anu­šaus­kas – nuo­mo­nė už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų pri­ima­mas ga­na svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris reg­la­men­tuos at­ei­ty­je vi­siš­kai nau­ją tvar­ką įsi­gy­jant gin­kluo­tę ir ki­tas kraš­to ap­sau­gai rei­ka­lin­gas pre­kes, pa­slau­gas. Iš­ties at­si­ras cen­tra­li­zuo­ta pir­ki­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Ma­nau, kad iki tų skan­da­lų, ku­rie bu­vo pa­vie­šin­ti per­nai ir šie­met iš pra­ei­ties at­ei­nan­tys, ne­bus pri­ei­ta. Ma­nau, kad ta re­for­ma, ku­ri da­ro­ma da­bar šio­je kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos da­ly­je, or­ga­ni­zuo­jant vie­šuo­sius pir­ki­mus, ati­tin­ka ir ki­tų ša­lių ge­rą­ją prak­ti­ką, to­dėl kvie­čiu vi­sus pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Prie šio įsta­ty­mo bu­vo daug dir­bta, jis at­ei­na iš pra­ei­tų me­tų Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir dar­bo gru­pės, ir ki­tų pa­siū­ly­mų. Ma­nau, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je yra vie­na ge­riau­sių tvar­kų ir įsi­gi­ji­mų sri­ty­je, ta­čiau to­bu­lu­mui ri­bų nė­ra ir ši­tie pa­kei­ti­mai taip pat pa­dės.

Tu­riu šiek tiek abe­jo­nių dėl Gy­ny­bos šta­bo su­grį­ži­mo į anks­tes­nes po­zi­ci­jas, nes rem­da­mie­si tarp­tau­ti­ne pa­dė­ti­mi mes bu­vo­me per­ėję prie ki­to­kios sis­te­mos, bet vis tiek kvie­čiu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš ne­tu­ri­me.

Pra­šo­me ap­si­spręs­ti bal­suo­jant.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai ir vi­si 94 vien­bal­siai pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-800(2). Pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.12 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-801(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-801(2). Pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. Yra du straips­niai. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2018 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vi­si 87 tu­ri vie­ną nuo­mo­nę – už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-801(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.13 val.

Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-802(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-802(2), taip pat ly­di­ma­sis. Tu­ri­me du straips­nius. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. 1 ir 2 straips­nius siū­lau pri­im­ti. Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai – vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-802(2). (Gon­gas)

 

11.14 val.

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 5 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-803(2) (pri­ėmi­mas)

 

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-803(2). Du straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti 1 ir 2 straips­nius? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai ir 86 bal­suo­da­mi pa­si­sa­kė už įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-803(2). Skel­biu įsta­ty­mą pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.15 val.

Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 54 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-804(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 54 straips­nio pa­kei­timo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-804(2). Įsta­ty­mo pro­jek­tas iš dvie­jų straips­nių. Dėl 1 ir 2 strai­ps­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me 1 ir 2 straips­nius pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 85 pa­si­sa­kė už Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to įsta­ty­mo (projektas Nr. XIIIP-804(2) pri­ėmi­mą. (Gon­gas)

 

11.17 val.

Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1022 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-805(2) (pri­ėmi­mas)

 

Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1022 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-805(2). Mi­nė­tas pro­jek­tas taip pat tu­ri du straips­nius. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2018 m. sau­sio 1 d.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai ir vi­si 79 pa­si­sa­kė už įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-805(2). (Gon­gas)

 

11.18 val.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 18 sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-806(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir dar vie­nas iš šio pa­ke­to ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 18 sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-806(2). Trys straips­niai. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 2 strai­ps­nio ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta – įsi­ga­lio­ji­mas 2018 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys – 81 Sei­mo na­rys pa­si­sa­kė už įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-806(2). Pri­im­tas. (Gon­gas)

Pri­ėmė­me vi­są pa­ke­tą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įsta­ty­mų pro­jek­tų.

 

11.19 val.

Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4628(2) (pri­ėmi­mas)

 

No­riu klaus­ti, ar S. Šed­ba­ras su­tin­ka, kad mes pus­va­lan­džiu anks­čiau ga­lė­tu­me pra­dė­ti pri­im­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, pra­si­de­dan­čius nuo Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4628(2)?

Kvie­čiu ger­bia­mą­jį S. Šed­ba­rą – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį ry­tą Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, ke­liems re­dak­ci­niams ko­mi­te­tas pri­ta­rė, o tie, ku­riems ko­mi­te­tas šian­dien ne­pri­ta­rė, jau bu­vo įver­tin­ti klau­sy­mų me­tu ir ko­mi­te­to po­sė­džių me­tu. Tai­gi dėl vi­so pa­ke­to Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­mo­nė yra įver­tin­ta ir į ją at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Gal dar li­ki­te tri­bū­no­je. Pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 8 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia yra gry­nai re­dak­ci­nė pa­sta­ba, teks­tas su­tvar­ky­tas.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Vi­są 8 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

9 straips­nis. Taip pat bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ši­tą pa­sta­bą bu­vo įver­ti­nęs jau anks­čiau – tiek klau­sy­mų, tiek ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu. Šian­dien taip pat ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­tar­ti. Vi­są 9 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­im­tas.

10 straips­nis. Dėl jo taip pat bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir šiek tiek pa­re­da­ga­vo ši­tą straips­nį.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­jai? Ga­li­me. Ga­li­me pri­im­ti vi­są 10 strai­ps­nį? Dė­ko­ju.

11 straips­nis. Dėl jo 6 da­lies taip pat bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pa­siū­ly­mas yra ne­nau­jas, jau įver­tin­tas ko­mi­te­te, to­dėl šian­dien jam ne­bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­tar­ti. Ga­li­me pri­im­ti vi­są 11 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti.

12 straips­nis. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo pa­teik­ta. Ga­li­me juos vi­sus pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 29 straips­nio bu­vo pa­teik­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­siū­lė ko­re­guo­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą, at­si­žvel­giant į Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Ko­mi­te­tas šiems pa­siū­ly­mams pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl 3 da­lies.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Čia vi­si su­si­ję su įsi­ga­lio­ji­mu.

PIRMININKĖ. Su­si­ję su da­tų re­dak­ci­jo­mis.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­im­ti 29 strai­ps­nį. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam pra­ne­šė­jui. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to 4 – už, 4 – prieš. No­rin­čių kal­bė­ti ne­už­si­ra­šė. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4628(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.23 val.

Di­zai­no įsta­ty­mo Nr. IX-1181 2, 16, 511 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4629(2) (pri­ėmi­mas)

 

Jo ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Di­zai­no įsta­ty­mo Nr. IX-1181 2, 16, 511 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4629(2). Gal jau ne­be­kvie­čiu jū­sų, ger­bia­ma­sis Sta­sy, į tri­bū­ną, nes ko­mi­te­tas ga­vo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, iš­va­da yra su­de­rin­ti da­tas. Dėl 1 strai­ps­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl 2, 3, 4 straips­nių ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me. O dėl 5 straips­nio, kaip jau mi­nė­jau, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas su­re­da­guo­ti da­tą – iš ko­vo 15 die­nos, kaip ir pir­ma­ja­me, į ge­gu­žės 1 die­ną. Ga­li­me pri­im­ti vi­są straips­nį? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių… At­si­pra­šau, Di­zai­no įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIP-4629(2), skel­biu jį pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.25 val.

Pa­ten­tų įsta­ty­mo Nr. I-372 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4630(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – Pa­ten­tų įsta­ty­mo Nr. I-372 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4630(2). Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio ne­bu­vo gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 3 strai­ps­nio bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ana­lo­giš­kas kaip ir dėl anks­tes­nio­jo, ku­riam pri­ta­rė­me. Ko­mi­te­tas pa­siū­lė re­da­guo­ti da­tą iš ko­vo 15 die­nos į ge­gu­žės 1 die­ną. Ga­li­me su šia re­dak­ci­ja 3 straips­nį pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė Pa­ten­tų įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIP-4630(2). (Gon­gas)

 

11.27 val.

Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo Nr. VIII-1981 2, 11 ir 551 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIP-4631(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo Nr. VIII-1981 2, 11 ir 551 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4631(2). 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? 2 ir 3 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 4 straips­nis. Ati­tin­ka­mai taip pat, kaip ir an­ks­tes­nių mū­sų ap­tar­tų, įsi­ga­lio­ji­mo lai­kas ge­gu­žės 1 die­na, su­re­da­ga­vi­mas įsi­ga­lio­ji­mo lai­ko. Ga­li­me pri­im­ti 3 ir 4 straips­nius?

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė Pre­kių žen­klų įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIP-4631(2). Pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.28 val.

Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo Nr. IX-352 1, 3, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 2 straips­nio bei 6 prie­dė­lio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4632(2) (pri­ėmi­mas)

 

Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo Nr. IX-352 1, 3, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 2 straips­nio bei 6 prie­dė­lio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4632(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 8 straips­nio bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ana­lo­giš­kas kaip ir dėl an­ks­tes­nių, dėl da­tos su­re­gu­lia­vi­mo ir su­de­ri­ni­mo, skel­biant 2018 m. ge­gu­žės 1 d. Ar ga­li­me pri­im­ti 8 straips­nį šios re­dak­ci­jos? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 87. Vien­bal­siai pri­tar­ta Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mui (projektas Nr. XIIP-4632(2). (Gon­gas)

 

11.30 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2361, 2431, 3041, 3042 straips­niais ir 250, 268, 303, 312, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-554(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu mū­sų dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2361, 2431, 3041, 3042 straips­niais ir 250, 268, 303, 312, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-554(2)ES. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją S. Šed­ba­rą. Pri­ėmi­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­sai ne­se­niai yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Yra ke­le­tas pa­sta­bų. Ta­čiau da­lis jų yra gry­nai re­dak­ci­nės, da­lis jų yra tų pa­čių, ku­rios anks­čiau jau bu­vo įver­tin­tos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu. Nors ko­mi­te­tas dar kar­tą ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės su­si­rink­ti, aš siū­lau ši­tą pro­jek­tą pri­im­ti to­kį, koks yra ko­mi­te­to pa­teik­tas pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar ga­li­me da­bar ap­tar­ti, ku­rių straips­nių čia yra pa­si­kei­ti­mai, įver­ti­nus Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ar jie lie­ka to­kios pat re­dak­ci­jos, ko­kią tu­ri­me da­bar ir ma­to­me įsta­ty­mo pro­jek­te?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Iš es­mės re­dak­ci­ja lik­tų to­kia pa­ti. Tik vie­no­je vie­to­je vie­toj „ir“ at­si­ras­tų žo­de­lis „ar“. Aš ma­nau, kad čia Do­ku­men­tų sky­rius ga­li pa­re­da­guo­ti. Dau­giau jo­kių es­mi­nių pa­sta­bų nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­riu at­si­klaus­ti ger­bia­mo­jo Sei­mo. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiam siū­ly­mui, pri­tar­da­mi Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo po­zi­ci­jai įver­tin­ti Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ku­rios dau­gu­ma pa­sta­bų yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, ir pa­straips­niui pri­im­ti įsta­ty­mą? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

1 straips­nis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straips­niai. Įsi­ga­lio­ji­mas – nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Įver­ti­nę Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Nuo­mo­nė – už, nuo­mo­nė – prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: vi­si 93 vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-554(2). Skel­biu jį pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.33 val.

Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo Nr. VIII-1185 15, 53, 54, 56, 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-807(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Mū­sų dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo Nr. VIII-1185 15, 53, 54, 56, 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-807(2)ES. Ne­kvie­siu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo, nes pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Šio įsta­ty­mo yra sep­ty­ni straips­niai.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­niai. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė. Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-807(2)ES) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.35 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 5, 6, 8, 16, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-375(3) (pri­ėmi­mas)

 

Mes len­kia­me lai­ką, dir­ba­me la­bai su­si­tel­kę. Ar ga­liu kvies­ti V. Po­de­rį ir skelb­ti Ener­geti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 5, 6, 8, 16, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 241 straip­s­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-375(3)? O tai yra su­jung­ti pro­jek­tai: Nr. XIIIP-375, Nr. XIIIP-664 ir Nr. XIIP-4025. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­ne­šė­jas jau tri­bū­no­je ir mes ap­tar­si­me, nes po svars­ty­mo bu­vo gau­ta ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų.

Gal ga­li­me ta­da pa­straips­niui?

Dėl 1, 2, 3, 4 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 5 straips­nio bu­vo gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Pra­šom, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. O pa­tį pa­siū­ly­mą pri­sta­ty­ti, ar ne?

PIRMININKĖ. Ne, tie­siog ak­cen­tuo­ki­te.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui ir pa­sta­bai.

PIRMININKĖ. Ir iš­brau­kia „fi­zi­nių as­me­nų“?

V. PODERYS (LVŽSF). Ir iš­brau­kia, kad iš fi­zi­nių as­me­nų Kai­nų ko­mi­si­ja ne­ga­lė­tų rei­ka­lau­ti duo­me­nų apie tur­tą ir pa­ja­mas.

PIRMININKĖ. Taip. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Ir vi­są 5… Ne, dėl 5 straips­nio dar bu­vo gau­ta dėl ki­tos – antros – da­lies Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to išva­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė tai pa­sta­bai ir at­si­žvel­gė į de­par­ta­men­to pa­sta­bą, kad ne į ener­ge­ti­nės įmo­nės, o į ki­tų as­me­nų pa­tal­pas tik­rin­to­jai ga­lė­tų pa­tek­ti tik ga­vę to as­mens su­ti­ki­mą ar­ba teis­mo lei­di­mą.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, nuo­mo­nei, kaip pri­tar­ta, pri­tar­ti iš da­lies Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­me.

Taip pat bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Siū­lo­ma 241 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą pa­pil­dy­ti ati­tin­ka­ma nuo­sta­ta. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­tar­ti. Es­mė, kad siū­lo per­va­din­ti: ne „po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vie­ša­jai tvar­kai pa­lai­ky­ti“, o pa­va­din­ti, kad ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ga­li pa­si­telk­ti Kai­nų ko­mi­si­ja da­ry­da­ma pa­tik­ri­ni­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me.

Dėl šio straips­nio 6 da­lies yra gau­ta taip pat Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to išva­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. De­par­ta­men­tas siū­lė aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kias tei­ses ir pa­rei­gas pa­tik­ri­ni­mo me­tu tu­ri ne tik ener­ge­ti­nės įmo­nės, bet ir ki­ti tik­ri­na­mi as­me­nys. Tai ir yra pa­da­ry­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­jai ir pa­siū­ly­mui? Ga­li­me pritar­ti.

8 punk­tas. Taip pat gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ta­ria­me. Tai yra ter­mi­ni­jos su­vie­no­di­ni­mas, tei­si­nė tech­ni­ka.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me.

Vi­są 5 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

6 straips­nis. Dėl 6 straips­nio taip pat gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­tas su­abe­jo­jo, ar fi­zi­niams as­me­nims ga­lė­tų bū­ti bau­dos to­kio dy­džio, pa­vyz­džiui, iki 15 tūkst. eu­rų. Ko­mi­te­tas pa­siū­lė 6 tūkst. eu­rų. Ma­no­me, kad taip at­si­žvel­gė­me.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­tar­ti.

Ga­li­me pri­im­ti vi­są 6 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti.

7 straips­nis. Čia pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, ta­čiau no­rė­čiau at­si­klaus­ti pra­ne­šė­jo, ar Kon­tro­lės ko­mi­si­ja iki 2017 m. lie­pos 16 d. pri­ima šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus ir įsi­ga­lio­ja 2017 m. lie­pos 17 d.? Čia su­de­rin­ta ir su­spės?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, čia yra de­rin­ta, ap­svars­ty­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ga­li­me pri­im­ti 7 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri už, ke­tu­ri prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 91. Vien­bal­siai su­ta­rė­me, kad Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-375(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.40 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-665(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis šio įsta­ty­mo pro­jek­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-665(3). Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Jis tu­ri pen­kis straips­nius. 1, 2, 3, 4, 5 straips­niai. No­riu at­si­klaus­ti jū­sų, ar šiuos straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šau bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-665(3)ES). (Gon­gas)

 

11.42 val.

Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-666(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu dar vie­ną ly­di­mą­jį – Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-666. Du straips­niai, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1, 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir 87 Sei­mo na­riai vien­bal­siai pri­ta­rė Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui (projektas Nr. XIIP-666(3)ES). Skel­biu jį pri­im­tą. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau at­si­klaus­ti. Ar da­ro­me pu­sės va­lan­dos per­trau­ką? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs vie­nin­gai no­ri­te dirb­ti to­liau ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai. Dė­ko­ju, dir­ba­me to­liau.

 

11.43 val.

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 401, 471, 472 ir 531 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-417(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 53, 54, 57, 59, 67 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 401, 471, 472 ir 531 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-417(2). Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį. Pri­ėmi­mas. Mums rei­kė­tų ap­tar­ti vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus ir pri­im­ti pa­straips­niui. Gal ta­da pa­gal vi­sus straips­nius nuo­sek­liai ir dir­ba­me? Sei­mo na­riai la­bai su­si­tel­kę, tai mes šian­dien pui­kiai dar­buo­ja­mės.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

12 straips­nis. Dėl jo 6 da­lies yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pra­ne­šė­jau, pra­šau.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mas yra tei­si­nės tech­ni­kos po­bū­džio, su­si­jęs su per­nu­me­ra­vi­mu. To­kiam pa­siū­ly­mui, be abe­jo, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Ir ga­li­me pri­im­ti vi­są 12 strai­ps­nį? Ga­li­me.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straips­niai. Dėl ma­no iš­var­din­tų straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me.

22 straips­nis. Yra gau­tas V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Kad jį ap­tar­tu­me, rei­kia 29 Sei­mo na­rių, lei­džian­čių tai pa­da­ry­ti. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, lei­džian­tys Vir­gi­ni­jui?.. Ma­tau, ran­kų miš­kas. Juo la­biau kad ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti, bet vis tiek pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Pa­tai­sos es­mė yra pa­tiks­lin­ti, ko­kie duo­me­nys…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Su­tei­ki­me žo­dį V. Sin­ke­vi­čiui.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ma­no įre­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mai yra dau­giau re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKĖ. Pir­ma­sis re­dak­ci­nio po­bū­džio.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo ir tiks­lu­mo yra pa­tiks­li­na­ma for­mu­luo­tė. Pri­sta­ty­ti vi­sus iš ei­lės ma­no pa­siū­ly­mus?

PIRMININKĖ. Gal, jei­gu Sei­mo na­riai ne­pri­eš­ta­raus, pir­ma­jam ga­li­me pri­tar­ti, nes tai tik­rai re­dak­ci­nio po­bū­džio ir at­ski­rų­jų nuo­mo­nių ne­bū­tų.

Dėl ant­ro­jo jū­sų pa­siū­ly­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to 22 straips­nio. Pra­šo­te pa­keis­ti 46 strai­ps­nio 1 da­lį. Ko­le­gos su­ta­rė, kad lei­džia pa­teik­ti, pa­tei­ki­te.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ant­ras taip pat yra su­vie­no­di­nti, ka­dan­gi Sei­mas bir­že­lio 20 die­ną pri­ėmė Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-465), tai tiks­lin­ti­na tie­siog są­vo­ka, ku­ri taip pat yra gry­nai re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­siū­ly­mui ar no­ri­te bal­suo­ti? Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju, pri­ta­rė­me, ga­li­me pri­im­ti 22 straips­nį su ko­mi­te­to ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mais.

23 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

Dėl 24 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas pa­keis­ti siū­lo­mo įsta­ty­mo pro­jek­to nau­jo 411 straips­nio 4 da­lį. Pra­šau, ger­bia­ma­sis Jur­gi Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Aš at­si­pra­šau, neat­si­klau­siau, bet aš ti­kiu, kad tik­rai Sei­mo na­riai jums leis pa­teik­ti. Ar no­ri­te bal­suo­ti?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kaip tik ne­pra­šy­siu bal­suo­ti, nes…

PIRMININKĖ. Ne­pra­šy­si­te.

J. RAZMA (TS-LKDF). …ko­mi­te­te dis­ku­ta­vo­me ir tei­kė­jų at­sto­vas ga­ran­ta­vo, kad ma­no ke­lia­mas klau­si­mas yra iš­spręs­tas ki­tais straips­niais. Aš tuo pa­si­ti­kė­da­mas siū­ly­mą at­si­i­mu.

PIRMININKĖ. J. Raz­ma siū­ly­mą at­si­i­ma ir dėl to mes ne­bal­suo­si­me.

Dėl 12 da­lies taip pat yra gau­tas Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys ga­li­my­bei pa­teik­ti? Ma­tau, kad yra tik­rai daug no­rin­čių… Ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Nė­ra rei­ka­la­vi­mo bal­suo­ti. V. Sin­ke­vi­čius pa­tei­kia.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Vėl­gi tiks­li­na­ma są­vo­ka, yra re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba ir pri­de­da­mi žo­džiai „ir“, „ar­ba“, ir tiek.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Pri­tar­ti iš da­lies.

V. PODERYS (LVŽSF). Iš da­lies, at­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to ir Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui? Ga­li­me. 24 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 straips­niai. Jiems pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Gali­me.

33 straips­nis. Pra­šau? 32 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat ne­gau­ta.

33 straips­nis. Dėl jo gau­tas V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, lei­džian­tys pa­teik­ti? Ma­tau, yra. Ger­bia­mas V. Sin­ke­vi­čius pa­teiks sa­vo pa­siū­ly­mą.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Vėl­gi, ko­le­gos, yra re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba, tie­siog su­re­da­guo­tas straips­nis ir pri­dė­ti ke­li pa­tiks­li­ni­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nių už, prieš nė­ra. Dėl vi­so 33 straips­nio no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. 33 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 89 pri­ta­rė Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-417(2)ES, ku­rį skel­bia­me pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.51 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 1.74 ir 4.58 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-418(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so 1.74 ir 4.58 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-418. Čia tu­rė­tų bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da ir pa­siū­ly­mai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1, 2 ir 3 straips­niai. Kaip jau mi­nė­jau, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me šiuos straips­nius pri­im­ti? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Vien­bal­siai pri­im­tas įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-418(2). (Gon­gas)

 

11.52 val.

Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo Nr. XII-791 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-419(2) (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą – Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo Nr. XII-791 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-419(2). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas V. Po­de­rys yra čia. Mes no­ri­me ap­tar­ti. Yra du straips­niai. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ko­mi­te­to pra­ne­šė­jau.

V. PODERYS (LVŽSF). Siū­ly­to­jai, t. y. Tei­sės de­par­ta­men­tas, pri­mi­nė, kad vie­na iš funk­ci­jų, ku­ri yra pa­ra­šy­ta 5 punk­te, jau yra at­šauk­ta cen­tri­niam vals­ty­bi­nio tur­to val­dy­to­jui, to­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te ši­tos penk­to­sios funk­ci­jos tu­ri ne­lik­ti, t. y. ak­ci­jų val­dy­mo.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl ši­to pa­ties straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, lei­džian­tys pa­teik­ti ger­bia­mam ko­le­gai? Yra ben­dru su­ta­ri­mu. Ma­nau, kad yra. Ger­bia­mas Jur­gi Raz­ma, pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu ne­bū­tų pri­im­ta ma­no pa­tai­sa, lik­tų pa­grin­di­nio pro­jek­to keis­ta nuo­sta­ta, kad be­šei­mi­nin­kes už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­jas ga­li­ma la­bai leng­va ran­ka iš­par­ce­liuo­ti apei­nant pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mus. Lyg bū­tų skir­tu­mas, ar tos ak­ci­jos yra gau­tos kaip be­šei­mi­nin­kis tur­tas, ar nuo se­no yra vals­ty­bės. Aš siū­lau tie­siog pa­ra­šy­ti, kad tiek ak­ci­nių ben­dro­vių, tiek už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­jų re­a­li­za­vi­mą ir pri­va­ti­za­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti. Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Taip, ir pri­ta­ria ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas, kad pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. No­rin­čių pa­sa­ky­ti nuo­mo­nę už dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ger­bia­mo Sei­mo na­rio ir ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me.

Dėl vi­so 1 straips­nio. Ga­li­me jį pri­im­ti? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai – vi­si vien­bal­siai pa­si­sa­kė už įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-419(2), ku­rį skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.56 val.

Vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-480 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-716(2) (pri­ėmi­mas)

 

Vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-480 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-716(2). Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to 1 strai­ps­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, lei­džian­tys pa­teik­ti ger­bia­mam ko­le­gai? Bū­tų, ma­tau, ben­dru su­ta­ri­mu. Ger­bia­mas J. Raz­ma pa­tei­kia sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kai pri­ta­rė­te anks­tes­nia­me įsta­ty­me ma­no pa­tai­sai, ši­tai tie­siog bū­ti­na pri­tar­ti, nes čia aš kaip tik siū­lau iš­brauk­ti tą nuo­ro­dą į tą punk­tą, ku­rį mes pa­nai­ki­no­me anks­tes­nia­me pro­jek­te. Čia iš es­mės yra bu­vęs kom­plek­si­nis pa­siū­ly­mas, kad ne­bū­tų tos iš­ly­gos dėl be­šei­mi­nin­kė­mis pri­pa­žin­tų uabʼų ak­ci­jų par­da­vi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas, ma­tau, pri­ta­rė.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Vi­si pri­ta­ria­me. Ar kar­tu su Sei­mo na­rio J. Raz­mos ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis.

V. PODERYS (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau vie­ną pa­sta­bą.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ta­rus Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, ta­da iš įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mo tu­rė­tų bū­ti iš­brauk­tas 19 straips­nio kei­ti­mas, nes to mes jau ne­da­ro­me, ir ati­tin­ka­mai dėl pa­ties pro­jek­to 1 straips­nio kei­ti­mo. Tu­ri bū­ti at­lik­tas tam tik­ras re­da­ga­vi­mas. Tik­tai tai aš no­riu pa­skelb­ti.

PIRMININKĖ. La­bai dė­ko­ju, kad jūs tai skel­bia­te. Re­dak­ciš­kai, iki pa­si­ra­šant ir pri­sta­tant įsta­ty­mo pro­jek­to ga­lu­ti­nę re­dak­ci­ją, bus su­tvar­ky­ta dėl 19 straips­nio ir ati­tin­ka­mai 1 straips­nio.

Dėl 2 ir 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me šiuos straips­nius pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių taip pat nė­ra. Vien­bal­siai įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-716(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Mie­li ko­le­gos, iš tie­sų la­bai džiau­giuo­si. Jei­gu taip daž­niau vien­bal­siai ir to­kiu gra­žiu su­ta­ri­mu, ir to­kiu sklan­džiu dar­bu, tai mū­sų Sei­mo au­to­ri­te­tas tik aug­tų, di­dė­tų, o mū­sų nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas tuo bū­tų grin­džia­mas. Pa­si­džiaug­ti vi­sa­da ne­pro­šal.

 

11.59 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 534 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-911 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 534 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-911. Kvie­čiu… J. Sa­ba­taus­ko ne­ma­tau. Ger­bia­mas S. Še­d­ba­ras ko­mi­te­to var­du. Pa­tei­ki­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors pa­ra­šy­ta, kad ini­cia­to­rius yra J. Sa­ba­taus­kas, bet tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to tei­kia­mas pro­jek­tas. Ką tik pri­imant ši­tą pa­ke­tą, ja­me bu­vo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos. Tai yra dėl pri­pa­ži­ni­mo be­šei­mi­nin­kiu, kas ga­li ini­ci­juo­ti by­lą teis­me. Yra iš­brauk­tos fi­nan­sų ir kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos. Iš­brau­kus Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ką mes ką tik pa­da­rė­me, bū­ti­nai rei­kia ana­lo­giš­ką nor­mą iš­brauk­ti ir pro­ce­si­nia­me įsta­ty­me – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se. To­dėl ir tei­kia­me to­kią Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­są, kur iš­brau­kia­me fi­nan­sų ir kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas ir įra­šo­me vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas. Žo­džiu, bu­vo pa­mirš­tas vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį bū­ti­nai rei­kia iki sau­sio 1 die­nos, iki vi­so pa­ke­to įsi­ga­lio­ji­mo, pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. No­rin­čių jūsų pa­klaus­ti nė­ra.

Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? No­ri­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 534 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui?

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-911 pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­nu­ma­ty­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti III (ru­dens) se­si­jo­je.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau su ju­mis pa­si­tar­ti. Ar mes da­bar ga­li­me im­ti va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės 2a klau­si­mą, ar re­zer­vi­nius? Ga­li­me 2a? (Bal­sai sa­lė­je) Iš­reikš­ki­te nuo­mo­nę.

J. Raz­ma no­ri pa­siū­ly­ti dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš ži­nau, kad yra ir mū­sų frak­ci­jos na­rių, ku­rie tuo klau­si­mu no­ri kal­bė­ti. Kai pri­ėmi­mas yra fik­suo­tas tam tik­ro­je dar­bo­tvar­kės vie­to­je, tai rei­kė­tų gerb­ti. Aš siū­ly­čiau im­ti pro­jek­tus, ku­rie yra ne pri­ėmi­mo sta­di­jos – pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas yra ma­žiau reikš­min­gos sta­di­jos, vis tiek juos tu­rė­si­me ap­svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ge­rai. Iš tik­rų­jų ver­ti­na­me opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mą. Yra no­rin­čių iš­sa­ky­ti po­zi­ci­jas dėl pi­ni­gų plo­vi­mo ir yra nu­sta­ty­tas lai­kas. Jei­gu mes su­tar­tu­me, kad da­bar dir­ba­me nuo 2-3 dar­bo­tvarkės klau­si­mo? Tie­siog svars­to­me. Ga­li­me? Ga­li­me.

 

12.03 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-711(2) (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-711(2). Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Skel­bia­ma ben­dro­ji dis­ku­si­ja. Kvie­čiu kal­bė­ti M. Na­vic­kie­nę. Jos nė­ra. E. Pu­pi­nis. E. Pu­pi­nis yra.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus A. Ne­kro­šius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ačiū už su­teik­tą žo­dį.

Šian­dien vėl ma­to­me tam tik­rą pro­ble­mos spren­di­mo ati­dė­ji­mą, ir tik ne­aiš­ku dėl ko, nes iš tik­rų­jų kaip ir už­te­ko lai­ko vis­kam, gal­būt ne­už­te­ko fi­nan­sų. Apie tai rei­kė­jo pa­sa­ky­ti, kad pro­ble­mos yra ne ko­kie nors ki­ti da­ly­kai, bet fi­nan­sai. Bet vėl­gi, prieš pra­dė­da­mi dar­bą Sei­me, vi­si tu­ri­me pa­skai­čiuo­ti, kiek ga­li­me ža­dė­ti.

Šiuo me­tu ne­ma­žai pe­da­go­gų yra ap­gau­ti, nu­si­vy­lę. Aš ma­tau tai kaip no­rą pa­lauk­ti, kol pro­ble­mos iš­si­spręs sa­vai­me. Kai ku­rios mo­kyk­los, bu­vo ža­dė­ta, kad jos gal­būt ne­už­si­da­rys. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, ra­cio­na­lu­mo gal­būt kai kur ir trūks­ta, bet vėl­gi ne­no­ras tie­siai kal­bė­ti, kad pro­ble­mas no­ri­me iš­spręs­ti ne­spręs­da­mi – tai žmo­nėms su­tei­kia­ma vil­tis, žmo­nės lau­kia ir yra ap­gau­di­nė­ja­mi. Gal­būt tuo me­tu jie lauk­da­mi eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo bū­tų ieš­ko­ję sau dar­bo vie­tų ir to­kiu bū­du pa­ge­ri­nę sa­vo fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Da­bar žmo­nių, mo­ky­to­jų (kai ku­rie ti­kė­jo­si daug iš biu­dže­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, kad vis dėl­to bus su­teik­ta pro­ga ir ga­li­my­bė jiems kaž­kaip iš­gy­ven­ti) yra ne­aiš­ki pa­dė­tis. Ma­nau, čia yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma.

Kal­bant apie to­les­nius spren­di­mus, vėl­gi ati­dėta me­tams. Gal­būt ne­rei­kė­tų ati­dė­ti me­tams, iki ru­dens, gal­būt vis­ką bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti nuo gruo­džio 1 die­nos, nuo fi­nan­si­nių me­tų. Ir šį biu­dže­tą svars­tant ga­li­ma su­spė­ti, esant po­li­ti­nei va­liai, bu­vo ga­li­ma su­spė­ti pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus, ko ir bu­vo ti­ki­ma­si, net­gi Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te bu­vo ti­ki­ma­si, kad spen­di­mas bus su­ras­tas, ir pri­im­ti tą spren­di­mą. Fi­nan­si­niai me­tai pra­si­dės ne rug­sė­jį, gal­būt švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mas rug­sė­jį pra­si­de­da, ta­čiau fi­nan­si­niai me­tai pra­si­de­da sau­sio mė­ne­sį. Ir svars­ty­da­mi biu­dže­tą mes tik­rai ga­li­me bent jau at­kel­ti pu­sei me­tų ir vėl pri­ar­tin­ti tą žmo­nių ne­aiš­kaus bu­vi­mo mo­kyk­lo­se ri­bą. Ma­ny­čiau, kad ga­li­ma su­spė­ti ir tvar­ką pa­si­tvir­tin­ti, kiek ži­nau, dar­bo gru­pės dir­ba, spren­džia dėl to eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo.

Mes esa­me iš­rink­ti ir ne­tu­ri­me taip lais­vai dirb­ti, tu­ri­me įtemp­tai kai ka­da pa­dir­bė­ti, ypač dėl tų skau­džių pro­ble­mų, kur rei­kia stai­giai pri­im­ti spren­di­mus. Ma­ny­čiau, kad ga­li­me su­spė­ti, ar­ba esant rei­ka­lui ga­li­ma pa­dir­bė­ti ir va­sa­rą, pri­im­ti vi­sas tvar­kas ir pa­leis­ti eta­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą, bet blo­giau­siu at­ve­ju – nuo sau­sio mė­ne­sio. Ma­nau, val­dan­tie­ji tu­rė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­ja. Į tri­bū­ną kvie­čiu J. Raz­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, mes tu­ri­me gerb­ti sa­vo vie­šai skelb­tus pa­ža­dus žmo­nėms ar tam tik­rai jų ka­te­go­ri­jai, kaip šiuo at­ve­ju mo­ky­to­jams. Kal­bant apie svars­to­mą pro­jek­tą, pri­min­siu, kad jau tu­rė­da­mi pa­tvir­tin­tą šių me­tų biu­dže­tą mes ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je šių me­tų pra­džio­je pa­sa­kė­me, kad mo­ky­to­jų eta­ti­nis at­ly­gi­ni­mas bus nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Jau ži­no­jo­me, kiek ten yra pi­ni­gų, Vy­riau­sy­bė ži­no­jo. Aš gal­vo­ju, kad va­di­na­mo­ji pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo pro­fe­sio­na­liai, at­sa­kin­gai įsi­pa­rei­go­ti, kad yra ga­li­my­bė per­ei­ti prie eta­ti­nių mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos.

Jei­gu Vy­riau­sy­bė pra­mie­go­jo ar ban­do aiš­kin­ti, kad ne­si­se­ka kal­bė­tis su prof­są­jun­go­mis, tai aš ma­nau, kad to­kiu at­ve­ju rei­kia pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, pa­da­ry­ti dar­bus per li­ku­sius du mė­ne­sius ir nuo rug­sė­jo 1 die­nos įves­ti eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą. Nė­ra čia kaž­koks su­dė­tin­gas už­da­vi­nys, kad bū­tų ne­įma­no­ma su­ra­šy­ti at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tų, pa­skai­čiuo­ti at­ly­gini­mų.

Ži­no­ma, bū­tų sma­gu vi­sa fi­nan­si­ne ap­im­ti­mi tai įgy­ven­din­ti, kad mo­ky­to­jai pa­jus­tų ūg­telė­ju­sius at­ly­gi­ni­mus, bet man at­ro­do, da­bar yra ne­rei­ka­lin­gi gąs­di­ni­mai ir klai­di­ni­mai, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai su­ma­žės. Kur dings tie pi­ni­gai? Jei­gu da­bar yra tam tik­ra su­ma mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams ir jie yra pa­skirs­to­mi pa­gal vie­ną sis­te­mą, tai kur jie iš­ga­ruos, jei­gu skirs­ty­si­me pa­gal ki­tą sis­te­mą? Taip, aiš­ku, ga­li atsi­tik­ti, kad vie­nam mo­ky­to­jui iš­eis dau­giau, ki­tam ma­žiau, be abe­jo, taip, bet sa­ky­ti, kad vi­siems su­ma­žės, aš ma­nau, yra ne­są­ži­nin­ga.

Pa­ga­liau ma­to­me šie­met biu­dže­to su­rin­ki­mo si­tu­a­ci­ją, ji nė­ra blo­ga. Nė­ra jau čia to­kia di­de­lė pro­ble­ma ru­de­nį pa­ko­re­guo­ti biu­dže­tą. Aš ma­nau, kad tik­rai ne vi­sos mi­nis­te­ri­jos įgy­ven­di­na vi­sus iš­lai­dų pla­nus, ne vi­si in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, kaip pla­nuo­ta, ju­da į prie­kį. Tik­rai ga­li­ma ras­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams spręs­ti. Aš kvie­čiu ne­su­da­ry­ti Vy­riau­sybei šilt­na­mio są­ly­gų, kad ga­lė­tų leng­va ran­ka pa­ža­dė­ti, pas­kui ly­giai taip pat gau­ti me­tus tin­gi­nys­tei. Bal­suo­ki­me, kad iš­lie­ka anks­tes­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas, o Vy­riau­sy­bė, aš ma­nau, su­si­suks ir pa­da­rys tai, ką rei­kia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Sa­lė­je ma­tau M. Na­vic­kie­nę. Kvie­čiu dis­ku­tuoti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik­rai pri­ta­riu daug kam, kas bu­vo pa­sa­ky­ta J. Raz­mos. Ir pri­si­me­nu dis­ku­si­ją So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, su­si­ju­sią bū­tent su šiuo klau­si­mu. Dar kar­te­lį la­bai pra­šau ne­klai­din­ti žmo­nių ir, svar­biau­sia, ne­klai­din­ti Lie­tu­vos mo­ky­to­jų. Tie žmo­nės per il­gai lau­kia sa­vo dar­bo są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mo, per il­gai yra mai­ti­na­mi vi­sų val­džių pa­ža­dais ir šian­dien mes ma­to­me ly­giai tą pa­tį – ma­to­me pro­ce­so vil­ki­ni­mą. Jūs pa­tys, ger­bia­mie­ji, at­ėjo­te su įsta­ty­mo pa­siū­ly­mu, jūs pa­tys pri­ta­rė­te, kad tin­ka­ma da­ta yra rug­sė­jo 1 die­na iš­spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir pa­ga­liau per­ei­ti prie eta­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Nesu­si­skai­čia­vo­me pi­ni­gų ar kaip čia bu­vo? Vi­si bal­sa­vo­me, vi­si pri­ta­rė­me, kad to rei­kia.

Šian­dien mes vėl ma­to­me pra­šy­mus ati­dė­ti, tai yra at­si­trau­ki­mą nuo sa­vo am­bi­cin­go pla­no kuo grei­čiau su­tvar­ky­ti iš­ki­lu­sius fi­nan­si­nius klau­si­mus. Biu­dže­tą mes ly­giai taip pat ga­lė­jo­me per­de­rin­ti. Ga­lų ga­le jį ga­li­ma per­pla­nuo­ti, jei­gu jau nu­sta­ty­tas ter­mi­nas bu­vo rug­sė­jo 1 die­na. Tai, ko­le­gos, aš tik kvie­čiu ne­spe­ku­liuo­ti tam tik­ra in­for­ma­ci­ja, bū­ti at­sa­kin­giems už sa­vo pa­čių pri­im­tus spren­di­mus, ir jei­gu jau nu­spręs­ta nuo rug­sė­jo 1 die­nos iš es­mės spręs­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą, tai bū­ki­me ma­lo­nūs, tai ir pa­da­ry­ki­me taip, kaip pa­ža­dė­jo­me Lie­tu­vos mo­ky­to­jams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu A. Pa­pir­tie­nę.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą bu­vo nu­ma­ty­ta pa­reng­ti ir įdieg­ti Mo­ky­to­jų ir ki­to pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką. Tam bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, į ku­rią bu­vo įtrauk­ti taip pat ir so­cia­li­niai part­ne­riai – švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos.

Šios eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos pa­ren­gi­mas ir įgy­ven­di­ni­mas nu­ma­ty­tas 2018 m. rug­sė­jo 1 d. Tam tu­ri bū­ti 2018 me­tų biu­dže­te ras­ti ir nu­ma­ty­ti di­de­li pi­ni­gai. Eta­ti­nio mo­de­lio ren­gi­mas už­tru­ko, taip, nes tu­rė­jo bū­ti ras­tas su­si­ta­ri­mas su mo­ky­to­jams at­sto­vau­jan­čio­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, kad mo­de­lis bū­tų ko­ky­biš­kas ir pri­im­ti­nas Lie­tu­vos mo­ky­to­jams. Ka­dan­gi ko­ky­biš­kam eta­ti­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gi di­džiu­liai pi­ni­gai, o tai yra mi­ni­ma­liam va­rian­tui 150 mln. eu­rų, o ge­res­niam va­rian­tui – 220 mln. eu­rų, to­kių pi­ni­gų ras­ti šių me­tų biu­dže­te yra ne­re­a­lu. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pra­tę­sus šio įsta­ty­mo 8 strai­ps­nio ir 5 prie­do ga­lio­ji­mo ter­mi­no, mo­ky­to­jams bū­tų tai­ko­mos ben­dro­sios nor­mos, ku­rios ne­at­spin­di mo­ky­to­jų dar­bo spe­ci­fi­kos ir nė­ra tin­ka­mos jų dar­bo už­mo­kes­čiui skai­čiuo­ti, ka­dan­gi yra skir­tin­gos dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos: biu­dže­ti­nin­kų – eta­ti­nė, o mo­ky­to­jų yra ta­ri­fi­nė va­lan­di­nė, tai yra ta­ri­fi­kuo­ja­mos kon­tak­ti­nės va­lan­dos – pa­mo­kos ir ne­kon­tak­ti­nės va­lan­dos ne­tie­sio­gi­niam dar­bui su mo­ki­niais. To­dėl ben­dro­sios biu­dže­ti­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos tai­ky­mas mo­ky­to­jams švie­ti­mo įstai­go­se su­kel­tų su­maiš­tį ir cha­o­są.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ben­dra­me Biu­dže­ti­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­me ko­e­fi­cien­tų apa­ti­nės ri­bos yra žy­miai ma­žes­nės ne­gu Mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ko­je. To­kiu at­ve­ju at­si­ran­da re­a­lus pa­vo­jus, kad, esant ri­bo­tam biu­dže­tui, di­des­nė da­lis mo­ky­to­jų gaus ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus, tai­gi at­ly­gi­ni­mai jiems su­ma­žės.

Dėl kin­ta­mo­sios da­lies skai­čia­vi­mo. Taip pat esant ri­bo­tam biu­dže­tui, švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas bus pri­vers­tas mo­ky­to­jo dar­bo re­zul­ta­tų ne­ver­tin­ti ge­rai, kad ne­reik­tų mo­kė­ti kin­ta­mo­sios da­lies.

Taip pat mo­ky­to­jams ne­pra­tę­sus iš­im­ties ga­lio­ji­mo iki 2018 m. rug­sė­jo 1 d., su­si­da­rys tei­si­nis va­ku­u­mas. Nė­ra bū­do, kaip mo­kyk­lų pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus nuo 2017 m. rug­sė­jo 1 d. Ir tai pa­lies­tų per 56 tūkst. žmo­nių, dar­buo­to­jų. Aš gir­dė­jau įvai­rių ar­gu­men­tų ko­le­gų, pa­si­sa­kan­čių prieš šios iš­im­ties mo­ky­to­jams pra­tę­si­mą. Vie­nas iš ar­gu­men­tų, ku­rį aš gir­dė­jau, ka­dan­gi biu­ro­kratai pa­ža­dė­jo ir ne­iš­te­sė­jo, tai im­ki­me ir nu­baus­ki­me tuos biu­ro­kratus. Man ne­su­pran­ta­mas kai ku­rių Sei­mo ko­le­gų už­si­spy­ri­mas ir ryž­tas vi­sais įma­no­mais bū­dais kenk­ti mo­ky­to­jams ir juos nu­baus­ti taip bau­džiant biu­ro­kratus, pa­ža­dė­jo – lai­ku ne­pa­da­rė.

Na, ge­rai, nu­baus­ki­me biu­ro­kratus, bet ieš­ko­ki­me jiems ki­to­kių baus­mių, kuo čia kal­ti ir dė­ti mo­ky­to­jai? Ar mes tu­ri­me nu­baus­ti per 56 tūkst. Lie­tu­vos mo­ky­to­jų tam, kad kaž­kie­no am­bi­ci­jas pa­ten­kin­tu­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia ne ar­gu­men­tas, kad ne­įvyk­dė pa­ža­dų kaž­kas, kad nu­baus­ki­me biu­ro­kratus. Tai yra aro­gan­tiš­kas no­ras nu­baus­ti nie­kuo dė­tus mo­ky­to­jus ir nu­kreip­ti jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, taip su­ve­dant są­skai­tas su sa­vo po­li­ti­niais opo­nen­tais ir krau­nan­tis sau po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą. Ir tai, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, opo­nen­tai, yra amo­ra­lu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti G. Va­si­liaus­ką.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, šio įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad mo­ky­to­jams, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tams, mo­kyk­lų va­do­vams, jų pa­va­duo­to­jams ug­dy­mui, ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jams Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mas vi­sa ap­im­ti­mi bū­tų tai­ko­mas nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d. Toks re­gu­lia­vi­mas už­tik­rin­tų tin­ka­mą pa­si­ruo­ši­mą įvesti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams. Da­bar mo­ky­to­jai ne­tu­ri eta­tų, jiems tai­ko­mas va­lan­di­nis ta­ri­fi­nis dar­bo ap­mo­kė­ji­mas. Mo­ky­to­jams, dir­ban­tiems pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo, pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir ne­for­ma­lio­jo, iš­sky­rus mo­ky­to­jus, dir­ban­čius pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio, ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­ri­fi­nis at­ly­gis nu­sta­to­mas už 18 pe­da­go­gi­nio dar­bo va­lan­dų per sa­vai­tę.

Dėl pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo de­ra­ma­si su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja nuo šių me­tų sau­sio mė­ne­sio. De­ry­bos ar­tė­ja į pa­bai­gą ir bū­ti­na leis­ti jas re­zul­ta­ty­viai pa­baig­ti. Iki ga­lo ne­at­li­kus ar sku­bo­tai at­li­kus pa­ren­gia­muo­sius dar­bus, įsta­ty­mas mo­ky­to­jams, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tams, mo­kyk­lų va­do­vams ir jų pa­va­duo­to­jams ug­dy­mui, ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jams bus pra­dė­tas tai­ky­ti sku­bo­tai ir ne­pai­sant šių dar­buo­to­jų tei­sė­tų lū­kes­čių, ku­riuos įsta­ty­mų lei­dė­jai de­kla­ra­vo.

Pa­li­kus esa­mą re­gu­lia­vi­mą ir lei­dus įsta­ty­mui pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų at­žvil­giu ga­lio­ti vi­sa ap­im­ti­mi, ne­bus aiš­ku, kaip ap­skai­čiuo­ja­mi pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai, ko­kia bus jų dar­bo lai­ko san­da­ra. To­dėl ga­li su­ma­žė­ti ir taip ne­di­de­li pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai, ka­dan­gi pa­gal esa­mą švie­ti­mo sri­ties fi­nan­sa­vi­mą pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tis pa­sieks tik že­miau­sius įsta­ty­mo reg­la­men­tuo­tus pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus. Ne­sant pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir va­do­vau­jan­tis esa­ma mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ka, įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta pa­rei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­ji da­lis pe­da­go­gams ne­ga­lės bū­ti pa­skir­ta ir iš­mo­kė­ta, nes ug­dy­mo įstai­gos ne­tu­ri tam skir­tų lė­šų. Sku­bo­tas įsta­ty­mo tai­ky­mas vi­sa ap­im­ti­mi pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams ga­li su­kel­ti di­de­lį dar­buo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir di­din­ti so­cia­li­nę įtam­pą.

At­krei­piu dė­me­sį, kad pri­ta­rus įsta­ty­mo pro­jek­tui pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­rei­kės. Jei pro­jek­tui ne­bū­tų pri­tar­ta, su­si­da­ry­tų tei­si­nis va­ku­u­mas, nes ne­bū­tų bū­do, kaip mo­kyk­lų pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams mo­kė­ti nuo 2017 m. rug­sė­jo 1 d. Tai pa­lies­tų dau­giau kaip 56 tūkst. žmo­nių, ku­rie dir­ba su dau­giau kaip 500 tūkst. vai­kų. Švie­ti­mo ir mo­ks­lo mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, jei­gu bū­tų mė­gi­na­ma nuo rug­sė­jo 1 die­nos pra­dė­ti įgy­ven­din­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą, vals­ty­bės biu­dže­tui rei­kė­tų su­ras­ti 150 mln. eu­rų ir at­leis­ti iš dar­bo apie 10 tūkst. pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų. To­kios prie­mo­nės rei­ka­lin­gos sie­kiant su­vie­no­din­ti dvi vi­siš­kai skir­tin­gas dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mas.

To­dėl siū­lau pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIIIP-198 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rį pa­lai­ko ir švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos, ir įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo mo­ky­to­jams, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tams, mo­kyk­lų va­do­vams, jų pa­va­duo­to­jams ug­dy­mui, ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jams da­tą siū­lo­me nu­kel­ti iki 2018 m. rug­sė­jo 1 d.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – E. Jo­vai­ša. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­lai­kau tuos, ku­rie sa­ko, kad rei­kia pri­im­ti šį įsta­ty­mą. Taip pat no­riu šiek tiek grą­žin­ti mū­sų Sei­mo at­min­tį į gruo­džio mė­ne­sį, kai bu­vo pa­pra­šy­ta nu­kel­ti. Čia kaž­ko­dėl vi­si tą mū­sų pra­šy­mą sie­ja su pa­si­ža­dė­ji­mu pa­da­ry­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą. Jo­kio­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, jo­kiais mū­sų pa­ža­dais nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos nie­kas ne­ža­dė­jo įves­ti eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo. No­riu pri­min­ti vi­są is­to­ri­ją.

Is­to­ri­ja štai to­kia. Jūs pri­si­me­na­te, kad 17 mln. Vy­riau­sy­bė su­ra­do anos Vy­riau­sy­bės ne­įvyk­dy­tiems pa­ža­dams. Li­ko 18 mln., mes pra­šė­me Vy­riau­sy­bės ir ti­kė­jo­mės, kad tie li­ku­sie­ji 18 mln. bus su­ras­ti sis­te­mo­je. Tai vi­siš­kai ne­bu­vo sie­ja­ma su eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu. Mes net ne­ga­lė­jo­me to­kių da­ly­kų pa­ža­dė­ti, nes tai yra mil­ži­niš­kos in­ves­ti­ci­jos į ši­tą pro­jek­tą. Jūs gir­dė­jo­te skai­čius. Yra 90 mln., yra 150 mln. ir 220 mln. Pra­šo­me ne­klai­din­ti Lie­tu­vos žmo­nių dėl mū­sų ne­bū­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma val­dan­čio­ji dau­gu­ma, jūs pa­tys pri­ėmė­te šį įsta­ty­mą, dar šiais me­tais pa­tys pri­ėmė­te šį įsta­ty­mą ir pa­ža­dė­jo­te, kad nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lios. Da­bar gąs­di­na­te, kad tam rei­kia pa­pil­do­mų pi­ni­gų, ku­rių jūs ne­tu­ri­te (nors rei­kia pa­pil­do­mų pi­ni­gų), gąs­di­na­te, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai ma­žės. Sun­ku su­pras­ti ir at­ras­ti, kas yra gry­no­ji tie­sa ir ko­dėl jūs da­bar siū­lo­te ati­dė­ti šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą.

Man at­ro­do, kad tai nė­ra nei pi­ni­gų, nei tu­ri­nio klau­si­mas, o ele­men­ta­rus lai­ko klau­si­mas. Tai yra Vy­riau­sy­bės atos­to­gų klau­si­mas ir šį įsta­ty­mą taip ir rei­kė­tų va­din­ti, tai yra Vy­riau­sy­bės atos­to­gų klau­si­mas, nes Vy­riau­sy­bė ne­su­spė­jo pa­reng­ti šio pro­jek­to taip, kad jis bū­tų įgy­ven­din­tas lai­ku. To­dėl aš kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti ir lai­ky­tis nu­sta­ty­to ter­mi­no, kad jau nuo rug­sė­jo mė­ne­sio šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų ir mo­ky­to­jai gau­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – T. To­mi­li­nas. At­si­pra­šau, per svars­ty­mą po vie­ną. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko­te šį pro­jek­tą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 63, prieš – 19, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.26 val.

Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-808(2), Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1996 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-809(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų kodek­so 536 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-810(2), Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-811(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-808(2). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­tys V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bir­že­lio 21 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jam yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Gal ga­li­te ir ly­di­muo­sius kar­tu pri­sta­ty­ti?

V. BAKAS (LVŽSF). Vi­siems ly­di­mie­siems pro­jek­tams taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to S. Šed­ba­ras. Pra­šau.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip jau pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas pa­skel­bė, tai yra įsta­ty­mų pa­ke­tas, nu­ma­tan­tis iš­ple­čia­mas vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos funk­ci­jas. Vie­nas iš ly­di­mų­jų yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ku­rį bir­že­lio 28 die­ną ko­mi­te­tas svars­tė ir vi­sais aš­tuo­niais bal­sais už pri­ta­rė šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Per­ei­na­me prie mo­ty­vų. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­sų ke­tu­rių. Pra­šau.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-755(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Iš ei­lės bū­tų ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-755(2). Pra­ne­šė­jas – J. Baub­lys, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Mi­nu­tę. At­si­pra­šau, įsi­vė­lu­si klai­da. Kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to? A. Bau­ros ne­ma­tau.

Gal ta­da ki­tą klau­si­mą iš?.. Ar­ba J. Raz­ma gal ga­lė­tų pri­sta­ty­ti?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šį pro­jek­tą Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė per ke­lias se­kun­des ir vien­bal­siai jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dėl vi­so dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė, ta­da kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ger­bia­mo J. Raz­mos tik­rai la­bai pra­s­min­gą pa­sa­ky­mą ir pa­siū­ly­mą, kaip gra­žiai bu­vo svars­to­ma dėl bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tų, va­do­vau­da­ma­si tuo, kad pa­va­duo­ju Sei­mo Pir­mi­nin­ką, pa­siū­ly­ti ypa­tin­gą sku­bą ir šian­dien pri­im­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Tik­rai ra­cio­na­lus pa­siū­ly­mas. Ar ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ypa­tin­gai sku­bai? Ačiū, pri­tar­ta.

Ta­da skel­biu pri­ėmi­mą. Ka­dan­gi yra vie­nas straips­nis ir pa­siū­ly­mų nė­ra, ar ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­ma bal­suo­ti?

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: vi­si 86 yra už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-755(2) pri­tar­ta. Jis pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.33 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 7, 10, 11, 16 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-604(3), Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1905 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-605(3), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-606(2), Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-607(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 7, 10, 11, 16 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-604(3). Pra­ne­šė­jas R. Mar­ti­nė­lis pri­sta­to Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pro­jek­to es­mė yra re­or­ga­ni­zuo­ti su­jun­gi­mo bū­du – Vals­ty­bi­nę ge­le­žin­ke­lio ins­pek­ci­ją prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pri­jung­ti prie Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė ir spren­di­mas yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Čia ir ly­di­ma­sis…

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Taip pat yra Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mas. Vy­riau­sy­bė siū­lo pra­šy­ti Sei­mo pri­im­ti sku­bos tvar­ka. Ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai ir­gi yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to svars­ty­ti ir spren­di­mai yra pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, pri­tar­ta ben­dru suta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das pri­sta­to S. Šed­ba­ras ar­ba J. Sa­ba­taus­kas, jei­gu ga­li pa­va­duo­ti ko­le­gą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir, at­si­žvel­gęs į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, Tei­sės de­par­ta­men­to, pa­pil­do­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­sta­bas, pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui: 8 bal­sa­vo už, prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė V. Sin­ke­vi­čius. Nuo­mo­nė už.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris iš es­mės su­jun­gia dvi ins­pek­ci­jas – Ge­le­žin­ke­lio ir Trans­por­to ins­pek­ci­jas. Dau­ge­lis šių ins­pek­ci­jų funk­ci­jų dub­liuo­ja­si. Ma­nau, tai nė­ra di­de­lė op­ti­mi­za­ci­ja – leng­va op­ti­mi­za­ci­ja, bet vis dėl­to ve­da tų efek­ty­ves­nių vals­ty­bės kaš­tų val­dy­mo, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų val­dy­mo link, kad funk­ci­jos ne­si­dub­liuo­tų. Dar­bo vie­tos vis dėl­to liks tos pa­čios, tie­siog dvi ins­pek­ci­jos at­liks tas funk­ci­jas, ku­rios joms ir yra pri­skir­tos. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš. Nie­kas nė­ra už­si­ra­šęs.

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­sų ke­tu­rių.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: 87 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu taip pat ir Vy­riau­sy­bės siū­lo­mai sku­bos tvar­kai? Ačiū, pri­tar­ta.

 

12.37 val.

Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-840 5, 6, 9, 10 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-583(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-840 5, 6, 9, 10 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-583. Pra­ne­šė­jai – L. Mat­ke­vi­čie­nė… At­si­pra­šau, ma­no se­na dar­bo­tvarkė. Pir­mas pra­ne­šė­jas – G. Kin­du­rys iš VVSK.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šis Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bę už­sie­nie­čiams, ku­riems su­teik­tas prie­globs­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, juos įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą. To­kiu bū­du už­sie­nie­čiams, ku­riems su­teik­tas prie­globs­tis Res­pub­li­ko­je, bū­tų su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės są­ly­gos in­teg­ruo­tis. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ki­tas iš­va­das mums pa­teiks L. Mat­ke­vi­čie­nė iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ge­gu­žės 24 die­ną ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pra­šo jū­sų prita­ri­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pri­sta­tys J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to – V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ge­gu­žės 31 dieną svar­s­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pri­ta­rė bal­sų dau­gu­ma. Už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas nė­ra už­si­ra­šęs. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vi­si 87 yra už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 8 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-433 „Dėl Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių pa­sky­ri­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-951 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ga­li­me per­ei­ti prie re­zer­vi­nių klau­si­mų. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 8 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-433 „Dėl Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių pa­sky­ri­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-951. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). No­rė­čiau pa­teik­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma spręs­ti pro­ble­mą, su­si­ju­sią su tuo, kad Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas dar nė­ra pa­skir­tas, ka­dan­gi spe­cia­lio­sios tar­ny­bos dar tu­ri pa­tik­rin­ti jo pa­ti­ki­mu­mą. Ži­nant, kad Sei­mo se­si­ja bai­gia­si, o pa­ti­ki­mu­mo tik­ri­ni­mas iš es­mės už­trun­ka, tai tie­siog pra­šy­čiau Sei­mą pa­skir­ti lai­ki­nuo­ju Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ger­bia­mą­jį skulp­to­rių pro­fe­so­rių S. Žir­gu­lį, ku­ris yra pa­si­rink­tas dėl to, kad yra vy­riau­sias am­žiu­mi Na­cio­na­li­nė­je svei­ka­tos ta­ry­bo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai dėl vi­so. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Tai­ko­me ypa­tin­gą sku­bą. Per­ei­na­me prie svars­ty­mo. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ka­dan­gi yra vie­nas straips­nis, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-951) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-956 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­k­ri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-956. Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, pa­si­kei­ti­mai Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je – A. Nor­kie­nė yra siū­lo­ma šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja. To­dėl ma­lo­niai pra­šau šiems pa­kei­ti­mams pri­tar­ti, nes J. Džiu­ge­lis da­bar sėk­min­gai dir­ba Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nie­kas klaus­ti ne­už­si­ra­šė, taip pat ir kal­bė­ti dėl vi­so. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Svars­ty­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Yra du straips­niai. Ar ga­li­me vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 87, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-956) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-189 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pa­ko­mi­te­čių pir­mi­nin­kų patvirti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-963 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-189 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pa­ko­mi­te­čių pir­mi­nin­kų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-963. Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas va­kar spren­dė ir pri­ta­rė ini­cia­ty­vai, ku­ri jau se­niau bu­vo iš­sa­ky­ta, įkur­ti Šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės pa­ko­mi­te­tį. Tam spren­di­mui ko­mi­te­tas pri­ta­ręs kar­tu iš­rin­ko ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. J. Da­gį. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, pa­ko­mi­te­čio pir­mi­nin­ką, ačiū, kad pa­tai­sė­te, R. J. Da­gį. Nuo šiol mes tu­rė­si­me ke­tu­riuo­se ko­mi­te­tuo­se pa­ko­mi­te­čius. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kur sėk­min­gai dir­ba Trans­at­lan­ti­nių san­ty­kių ir de­mo­kra­tinės plėt­ros pa­ko­mi­te­tis ir pir­mi­nin­kas Ž. Pa­vi­lio­nis, ku­riuo la­bai džiau­gia­mės. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ir Aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų, ino­va­ci­jų ir skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos pa­ko­mi­te­tis ir jo pir­mi­nin­kas T. Lan­gai­tis. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo rei­ka­lų pa­ko­mi­te­tis, pir­mi­nin­kas A. Kir­ku­tis. Tik­rai la­bai nuo­šir­džiai ti­ki­me, kad taip pat sėk­min­gai dirbs di­džiu­lį in­dė­lį ir įdir­bį ši­to­je sri­ty­je tu­rin­tis R. J. Da­gys, kaip Šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės pa­ko­mi­te­čio pir­mi­nin­kas. To­dėl ma­lo­niai pra­šau pri­tar­ti šiam Sei­mo pa­reng­tam nu­ta­ri­mui, ku­rio pa­grin­du ta­po So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to spren­di­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klaus­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš no­rė­jau pa­pra­šy­ti jū­sų pa­tiks­lin­ti, ko­kie tiks­lai yra ke­lia­mi šiam pa­ko­mi­te­čiui. Ir ar po šia ini­cia­ty­va nė­ra pa­slėp­tas sie­kis keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją, su­siau­ri­nant šei­mos sam­pra­tą?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų šis pa­ko­mi­te­tis sa­vo veik­los nuo­sta­tus pa­si­tvir­tins ar­ti­miau­sia­me sa­vo po­sė­dy­je, tai jau pa­lik­ta kaip po­zi­ci­ja bū­tent pa­ko­mi­te­čio veik­lo­je, ta­čiau stei­giant jį ir gal­vo­jant apie tiks­lin­gu­mą vi­sų pir­ma bu­vo gal­vo­ja­ma apie šei­mos, kaip ins­ti­tu­ci­jos, stip­ri­ni­mą, apie ug­dy­mo ir pa­si­ren­gi­mo šei­mai ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo svar­bą. Ma­nau, kad tai nė­ra vie­no įsta­ty­mo pri­ėmi­mo tiks­las. Tai yra kom­plek­si­nis dar­bas, pa­de­dant šei­moms, vai­kams, kad mes tu­rė­tu­me ki­to­kią po­zi­ci­ją Lie­tu­vo­je, bū­tų ma­žiau gal­būt sky­ry­bų, dau­giau pa­si­ren­gi­mo at­sa­ko­my­bei ir šei­mai, kaip mū­sų vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės pa­grin­dui.

PIRMININKAS. Ant­ra­sis klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Aš pa­na­šiai mąs­tau, kaip ir ger­bia­ma­sis My­ko­las. Kas da­bar truk­do dirb­ti, juk tai Sei­mo na­rio prie­der­mė – dirb­ti ir steng­tis da­ry­ti. Aš da­bar taip su­pra­tau, kad jūs įku­ria­te daug vi­so­kių pa­ko­mi­te­čių, tai pa­da­ry­ki­me tiek pa­ko­mi­te­čių, kiek yra lais­vų Sei­mo na­rių, ne­tu­ri pa­rei­gy­bių, ir vi­si bū­si­me vir­ši­nin­kais, ir bus la­bai ge­rai.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Iš tik­rų­jų, jei­gu pa­me­na­te, o jūs pa­me­na­te, kaž­ka­da bu­vo Šei­mos ir vai­ko rei­ka­lų ko­mi­si­ja, ir tai pa­si­tvir­ti­no. Taip, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pri­skir­ta ši­ta funk­ci­ja, ta­čiau įver­ti­nant už­im­tu­mą įvai­rio­se sri­ty­se šio ko­mi­te­to ir dė­me­sį įvai­rioms sri­tims, tu­riu ome­ny ir Dar­bo ko­dek­sui, ir ki­tiems su so­cia­li­ne tei­se su­si­ju­siems klau­si­mams, ma­nau, kad kryp­tin­gas po­žiū­ris Sei­mo ir mū­sų ko­mi­te­to pen­kių na­rių, ku­rie jau įsitraukė, o gal ir dau­giau įsi­trauks į ši­tą veik­lą, dau­giau dė­me­sio, sa­vo as­me­ni­nio lai­ko skir­ti šei­mos po­li­ti­kos klau­si­mams, tai pa­si­tar­naus ben­dram tiks­lui ir ben­dram sie­kiui, kad šei­mos Lie­tu­vo­je jaus­tų­si la­biau pa­ste­bė­tos, jų pro­ble­mos la­biau iš­girs­tos ir tai at­si­spin­dė­tų mū­sų tei­sės ak­tuo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­ro pri­tar­da­mas ši­tam nu­ta­ri­mui aš tik no­riu pa­si­džiaug­ti ir pa­si­gir­ti. Jei­gu Lie­tu­vo­je at­ei­ty­je Po­pie­žius leis­tų ir mo­te­ris da­ry­ti ku­ni­gais, tai mū­sų Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja iš tik­ro tik­tų, nes jos la­bai gra­žus bal­sas ir la­bai švel­nios min­tys, la­bai ar­ti­mos Die­vui Tė­vui ir vi­siems ki­tiems. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Grįž­tant prie te­mos, tai siū­lau ne­pa­lai­ky­ti ši­to nu­ta­ri­mo, nes pir­miau­sia ma­nau, jog te­mos, ku­rios yra tar­si pri­ski­ria­mos ši­tam pa­ko­mi­te­čiui, jos yra kur kas pla­tes­nės ne­gu vie­na sri­tis ir ga­lė­tų bū­ti ke­lia­mos tiek ir ko­mi­si­jo­se, ku­rias mes tu­ri­me ir nag­ri­nė­ja­me tuos klau­si­mus, ir ap­skri­tai tai yra di­des­nio Sei­mo na­rių ra­to rei­ka­las.

Ki­tas da­ly­kas, man tru­pu­tį ke­lia ne­ri­mą pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ra. Su vi­sa pa­gar­ba kaip ko­le­gai, kaip žmo­gui R. J. Da­giui, man tik­rai ky­la abe­jo­nių, ar žmo­gus, ku­ris prie­ši­no­si vai­ko ne­mu­ši­mo įsta­ty­mui ir re­gu­lia­vi­mui, ar jis tin­ka­mai at­sto­vaus ir va­do­vaus šiam pa­ko­mi­te­čiui. Kvie­čiu su­si­lai­ky­ti ar­ba bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už jū­sų nuo­mo­nę. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko­te šį nu­ta­ri­mą, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ki­te prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 5, su­si­lai­kė 16. Nu­ta­ri­mui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

To­liau – svars­ty­mas. Dis­ku­tuoti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kal­bė­ti nė­ra no­rin­čių. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Bal­suo­ja­me ta­da.

Bal­sa­vo 86: už – 67, prieš – 7, su­si­lai­kė 12. Nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Dis­kutuoti už­si­ra­šė A. Ar­mo­nai­tė. Nuo­mo­nė prieš.

A. ARMONAITĖ (LSF). Tie­siog be tų ar­gu­men­tų, ku­riuos ką tik iš­var­di­nau, aš no­riu pa­vie­šin­ti sa­vo lū­kes­tį, kad jei­gu mes vis dėl­to pri­tar­si­me ši­tam pa­ko­mi­te­čiui, kad iš jo ne­gims Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos, kad iš jo ne­gims ben­drai žmo­gaus tei­sėms prieš­ta­rau­jan­tys pa­siū­ly­mai ir prin­ci­pai. Aš to­kią grės­mę įžvel­giu ir kvie­čiu vi­sus rim­tai su­si­mąs­ty­ti, ypač ko­le­gas kai­rė­je. Ma­ne ste­bi­na, ko­dėl so­cial­de­mok­ra­tai pa­lai­ko ši­tą kan­di­da­tū­rą ir ši­tą pa­ko­mi­te­tį.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gal­būt pa­teik­da­ma Sei­mo nu­ta­ri­mą ne­su­spė­jau ir ne­su­ge­bė­jau taip ak­cen­tuo­ti, kad iš­ties pa­grin­di­nė po­zi­ci­ja yra stip­rin­ti šei­mą ir vis­ką pa­da­ry­ti, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ma­žiau sky­ry­bų, ma­žiau ne­san­tai­kos, kad vai­kams, ar jie au­gan­tys šei­mo­se, ar jie glo­bo­ja­mi ki­tų, bū­tų ski­ria­mas di­džiu­lis dė­me­sys. Tie­siog mū­sų, to ko­mi­te­to na­rių, smai­ga­lys ir bū­tų nu­kreip­tas į ver­ty­bi­nius da­ly­kus, ku­rių taip rei­kia Lie­tu­vai, bū­tų nu­kreip­tas į są­ly­gų šei­mai su­kū­ri­mą, pa­slau­gų su­tei­ki­mą, ku­rių taip pat ne­pa­pras­tai rei­kia, kad šei­ma ga­lė­tų at­lik­ti sa­vo funk­ci­ją tin­ka­mai, kad ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ir vai­kų dar­že­liais, ir kt.

Vi­sa tai rei­kia ne tik ma­ty­ti, gir­dė­ti, bet ir reng­ti tei­sės ak­tus, o ki­ta ver­tus, ir pa­tik­rin­ti, ir pa­žiū­rė­ti kon­tro­lę, kiek mes tu­ri­me daug pa­da­ry­ti, kad kiek­vie­nas tei­sės ak­tas bū­tų įver­tin­tas, ko­kį po­vei­kį tu­ri šei­mos ug­dy­mui. Mes vi­si pa­si­sa­ko­me už de­mo­gra­finės po­li­ti­kos svar­bą. Taip pat bū­tų ši­to pa­ko­mi­te­čio veik­los sri­tis gal­vo­ti apie gims­ta­mu­mo ug­dy­mą, apie vai­kų mo­ky­mą. Šis pa­ko­mi­te­tis tik­rai tu­rės daug dar­bo ir, ma­nau, sa­vo veik­la pa­tei­sins sa­vo bu­vi­mą. To­dėl pra­šau tam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSF). Aš tai gal­vo­ju, kad vi­si la­bai ge­rai su­pran­ta­me, kad da­bar tu­rė­si­me fan­tas­tiš­ką vai­ko tei­sių ap­sau­gą, kai žmo­nės, ku­rie pa­tei­si­na smur­tą, kai žmo­nės, ku­rie ma­no, kad vie­nin­te­lė įma­no­ma šei­mos for­ma yra baž­ny­čio­je su­si­tuo­kę vy­ras ir mo­te­ris, ga­lės va­do­vau­ti, kaip mes rū­pi­na­mės vai­kais ir šei­mo­mis. Tai kaip vi­są lai­ką bus iš­rink­tie­ji ir di­džio­ji da­lis vi­suo­me­nės pa­lik­ta už bor­to. Ir kaip vi­są lai­ką bus žai­džia­ma ir įti­ki­nė­ja­ma, kad mes tu­ri­me lai­ky­tis kaž­ko­kių ste­buk­lin­gų ver­ty­bių.

Ma­ne as­me­niš­kai šis spren­di­mas ne tik nu­vy­lė. Man at­ro­do, kad mes to­kiu bū­du šla­piu sku­du­ru į vei­dą tren­kė­me žmo­nėms, ku­rie ir va­sa­rio, ir sau­sio, ir gruo­džio mė­ne­siais sto­vė­jo prie Sei­mo ir pra­šė mū­sų pa­ga­liau pra­dė­ti nor­ma­lią vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mą ir pa­ga­liau pra­dė­ti rū­pin­tis vi­so­mis šei­mo­mis, jų ne­rū­šiuo­jant.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Be abe­jo­nės, šei­ma pa­gal li­be­ra­lus yra vis­kas aiš­ku, jie tei­kė part­ne­rys­tės įsta­ty­mą – vy­ras su vy­ru, mo­te­ris su mo­te­ri­mi. Čia yra aukš­čiau­sios ma­dos, ma­dos šau­ks­mas ir di­džiau­sia li­be­ra­lų ver­ty­bė. Pa­gal jus, po­nai li­be­ra­lai, tu­ri iš­si­skir­ti, tu­ri su­si­dė­ti vy­ras su vy­ru, ta­da bus šei­ma.

Man at­ro­do, kad iš tik­ro yra la­bai džiu­gu, kad at­kreip­tas dė­me­sys, kad su­da­ry­tas pa­ko­mi­te­tis ir va­do­vaus R. J. Da­gys, ku­ris So­cia­li­nių rei­ka­lų ir darbo ko­mi­te­te tu­ri daug pa­tir­ties, ma­to vi­sas pro­ble­mas, daug ini­cia­ty­vų yra tei­kęs ir kon­sti­tu­ci­nes pa­tai­sas, ir ki­tas. Ma­nau, pri­tar­ki­me, nes tai yra vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų mū­sų vals­ty­bė­je. Tik­rai džiu­gu, kad at­kreip­tas į tai dė­me­sys. Ma­nau, kad di­de­le bal­sų per­sva­ra pri­tar­si­me šiai įsta­ty­mo pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš da­lies pri­ta­riu in­ten­ci­jai, kad šei­mas rei­kia stip­rin­ti. Ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, ką tik ką sa­kė ko­le­ga Pet­ras, kad apie 40 % šei­mų iš­si­ski­ria, kad kas tre­čias vai­kas gims­ta ne san­tuo­ko­je, to­dėl koks nors ten­den­cin­gas po­žiū­ris į šei­mas ar gal­būt vie­nų šei­mų iš­kė­li­mas aukš­čiau už ki­tas tik­rai ne­pa­si­tar­nau­tų mū­sų vi­suo­me­nės dar­nai ir ap­skri­tai stip­ri­ni­mui.

To­dėl aš, tie­są pa­sa­kius, skep­tiš­kai ver­ti­nu ši­to pa­ko­mi­te­čio stei­gi­mą, ypač vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos aki­vaiz­do­je. Jei su­si­da­rys to­kia si­tu­a­ci­ja, kad tik vie­nos pa­krai­pos Sei­mo na­riai pe­rims ini­cia­ty­vą svars­tant šį įsta­ty­mą, mes ga­li­me tik­rai la­bai leng­vai per­ei­ti vėl at­gal prieš tą va­di­na­mąją Ma­to re­for­mą. Ma­ny­čiau, kad tik­rai pro­gre­są pa­siek­ti bus kur kas sun­kiau ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais. To­dėl vis dėl­to ra­gi­nu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė už – I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, man at­ro­do, kad čia kaž­ko­kios per­tek­li­nės bai­mės, kad kas nors ką nors uzur­puos. Bet tur­būt tie, ku­rie esa­me ir dir­ba­me Sei­me se­niau, pui­kiai ži­no­me, kai bu­vo at­ski­ra Šei­mos ko­mi­si­ja, tik­rai bu­vo dau­ge­lis klau­si­mų spren­džia­ma ir ne­rū­šiuo­ja­ma, kaip čia kai ku­rios ko­le­gės pa­si­sa­kė, ne­svar­bu, kur tas vai­kas au­ga, ar ne­pil­no­je šei­mo­je, ar pil­no­je šei­mo­je. Bet jei­gu mes iš tik­rų­jų no­ri­me ge­rin­ti de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, tai tu­ri­me at­si­žvelg­ti į mū­sų vai­kų gy­ve­ni­mą šei­mo­se, kad tos šei­mos, ku­rios gal šian­dien dėl ma­te­ria­li­nių prie­žas­čių ne­ga­li tu­rė­ti dau­giau vai­kų… Tai mes ir sten­gia­mės, kad šei­mos po­li­ti­ka ne­bū­tų vien tik so­cia­li­nė po­li­ti­ka, mes šiek tiek pa­si­me­tė­me tarp so­cia­li­nės ir šei­mos po­li­ti­kos.

Ko­dėl tin­ka Ri­man­tas bū­tent į ši­tas pa­rei­gas? Man at­ro­do, kad ne­pa­neig­si­te, kuo­met jis dir­bo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ru, tik­rai šiuos klau­si­mus spren­dė pa­kan­ka­mai po­zi­ty­viai. O bi­jo­ti, kad Ri­mas taps la­bai ra­di­ka­lus šiais ar ki­tais klau­si­mais, – ma­nau, tik­rai su­ge­ba įsi­klau­sy­ti ir bus at­ras­tas vai­kams ir šei­moms nau­din­giau­sias va­rian­tas. Tai­gi aš pa­lai­kau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar vie­na… At­si­pra­šau, nuo­mo­nė prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Ko­le­gos, aš R. J. Da­gį ger­biu kaip sa­vo pa­sau­lė­žiū­rą tu­rin­tį žmo­gų. Dar ta­da, kai jis bu­vo „So­cial­de­mok­ra­ti­ja 2000“, mes tik­rai ne kar­tą esa­me dis­ku­ta­vę ir pa­si­juo­kę, ne pa­si­šai­pę, bet pa­si­juo­kę, kaip sma­gu dis­ku­tuo­ti, kai yra ver­ty­biš­kai vi­siš­kai skir­tin­gi po­žiū­riai. Vi­siš­kai ne­se­niai Ri­man­tą pa­va­di­nau di­džiau­siu man pa­žįs­ta­mu an­ti­li­be­ralu Sei­me. Ri­man­tas sa­ko: ačiū už kom­pli­men­tą. Tai štai ši­taip, aš ma­nau, kul­tū­rin­gai mu­du ben­drau­ja­me.

Aš, bū­da­mas li­be­ra­las, ma­tau Ri­man­to ki­to­kius po­žiū­rius, ku­riuos aš ga­liu gerb­ti, kad žmo­gus ap­skri­tai tu­ri po­žiū­rį. Ta­čiau kal­bant apie ši­to pa­ko­mi­te­čio veik­lą, na, čia ir su­si­du­ria dvi pa­sau­lė­žiū­ros: vie­na pa­sau­lė­žiū­ra, ku­rią tur­būt jau ko­le­gės iš­dės­tė, ir aš joms pri­ta­riu, ir ki­ta pa­sau­lė­žiū­ra, ku­rios lai­ko­si R. J. Da­gys. Dar ka­rtą, ger­bia­mas Ri­man­tai, sa­kau: ger­biu, kad tu­ri pa­sau­lė­žiū­rą, tai yra daug ge­riau, ne­gu tu­rė­ti dum­blą gal­vo­je ir ne­tu­rė­ti jo­kio po­žiū­rio ar­ba šian­dien – vie­no­kį, ry­toj – ki­to­kį. Ta­čiau ma­nau, kad rei­kia ki­to po­žiū­rio į vai­ko tei­ses, į ap­sau­gą, į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, į smur­tą šei­mo­je, ar ga­li­ma smur­tau­ti, ar ne­ga­li­ma, čia mū­sų po­žiū­riai ra­di­ka­liai iš­si­ski­ria. Ir aš, tu­rė­da­mas ši­tą sa­vo po­žiū­rį, no­riu, kad jis taip pat… (Bal­sai sa­lė­je) Ne­rėk, Pet­rai Gra­žu­li! Kad ta­vo var­di­nės, tai ne­reiš­kia, kad ga­li man truk­dy­ti kal­bė­ti. Ži­no­ma, šian­dien ga­li, at­si­pra­šau. Pet­ras ne­ža­da at­si­pra­šy­ti, tai aš už jį at­si­pra­šau. Pra­šau gerb­ti ir ma­no po­žiū­rį ir aš siū­lau ne­bal­suo­ti už R. J. Da­gį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDPF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ne­bū­ki­me, aš ma­nau, mes to­kie ka­te­go­riš­ki tei­sė­jai vie­ni ki­tų at­žvil­giu. Jau tei­sė­jų mū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do dau­giau ne­gu tei­sia­mų­jų.

An­tra. Aš la­bai ger­biu ir pa­lai­kau po­nios R. Baš­kie­nės po­zi­ci­ją, ku­rią iš­sa­kė šei­mos ver­ty­bių at­žvil­giu ir dėl jos rei­ka­lin­gu­mo. Pri­si­me­nu mon­sin­jo­rą, švie­saus at­mi­ni­mo K. Va­si­liaus­ką, ku­ris yra sa­kęs: jei­gu vai­kas ne­bu­vo au­gi­na­mas taip, kad bran­gin­tų gy­ve­ni­mo ver­ty­bes, gė­rį, gro­žį ir tei­sy­bę, jei­gu jis jų ne­pa­ver­čia, jam ne­pa­de­da tė­vai ar mo­ky­to­jai pa­vers­ti mo­ra­li­nė­mis ver­ty­bė­mis, jis nie­ka­da ne­bu­vo jau­nas ir ne­gy­ve­no tei­sin­ga­me ke­ly­je.

Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas. Ma­nau, kad šian­dien po­nas R. J. Da­gys pa­kan­ka­mai iš­ana­li­zuos tą, ką pa­sa­kė opo­nen­tai, ką pa­sa­kė ki­taip mąs­tan­tys, aš tuo įsi­ti­ki­nęs ir pra­šau pa­da­ry­ti tam tik­ras iš­va­das, pa­sta­bas ir ko­re­guo­ti tru­pu­tį sa­vo tak­ti­ką. Aš bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi mo­ty­vai bai­gė­si, kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 5, su­si­lai­kė 13. Nu­ta­ri­mas (projektas Nr. XIIIP-963) pri­im­tas. (Gon­gas)

Grįž­ta­me prie įpras­tos dar­bo­tvarkės. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū už pa­si­ti­kė­ji­mą. Tik­rai tu­riu su­pra­ti­mą, aiš­kų su­pra­ti­mą, pa­sau­lė­žiū­rą, kaip ko­le­gos įvar­di­no. Ne­ma­nau, kad tai yra blo­gis tu­rė­ti ją, bet vi­sa­da de­ri­nu, de­ri­nu vi­sas nuo­mo­nes ir tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­ma­lo­nu gir­dė­ti ko­le­gų pa­sta­bas, kai kal­ba­ma ne­tie­sa. Aš nie­ka­da prieš fi­zi­nes baus­mes ne­su pa­si­sa­kęs, ir ma­no pa­tai­sos bu­vo įre­gist­ruo­tos ir jos nie­ka­da ne­bu­vo kei­čia­mos, prie­šin­gai, ne­gu kal­bė­ju­sie­ji ko­le­gos, ku­rie jau pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Taip pat R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Man iš­ties rū­pi šei­ma, san­ty­kiai, bet vis dėl­to aš ne­ga­liu pa­mirš­ti ir tų vai­kų, ku­rie gy­ve­na be šei­mų. Ne jie yra kal­ti, kad li­ko be šei­mos gy­ven­ti. Šiuo at­ve­ju man iš­ties pri­trū­ko, ką mes gal­vo­ja­me apie pa­tį vai­ką, apie jo as­me­ny­bę, kaip mes jį ap­sau­go­si­me. Lin­kė­čiau pa­ko­mi­te­čiui daug dis­ku­tuo­ti, grei­tai įver­tin­ti ir pa­siū­ly­ti Pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te mo­ky­mą kaip vai­kų ap­sau­gos da­ly­ką mo­ky­to­jams, auk­lė­to­jams, ku­rie yra po tik­rų tė­vų an­tri tė­vai, ar­čiau­siai vai­kų. Dė­ko­ju.

 

13.07 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

PIRMININKAS. Kaip ir ža­dė­jau, grįž­ta­me prie įpras­tos dar­bo­tvarkės. Skel­biu Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. No­rė­čiau in­for­muo­ti ko­le­gas, kad po­sė­dy­je ne­da­ly­vau­ja ke­le­tas mi­nist­rų, ku­rie yra iš­vy­kę ar­ba ko­man­di­ruo­tė­se. Tai yra kraš­to ap­sau­gos, ener­ge­ti­kos, švie­ti­mo ir moks­lo, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rai.

Pir­ma­sis klau­sia G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tu­riu klau­si­mą tra­di­ciš­kai ger­bia­mam S. Skver­ne­liui apie ge­rė­jan­čius san­ty­kius su so­cial­de­mok­ra­tais. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar nė­ra su­si­jęs va­kar die­nos jū­sų frak­ci­jos se­niū­no R. Kar­baus­kio pa­reiš­ki­mas dėl ge­rė­jan­čių san­ty­kių su so­cial­de­mok­ra­tais, ar tai nė­ra tam tik­ras bū­das pirk­ti bal­sus dėl ar­tė­jan­čios urė­di­jų per­tvar­kos? Ar jū­sų, sa­ky­čiau, stip­riai at­lai­dus po­žiū­ris į mi­nist­rą M. Sin­ke­vi­čių, ku­ris, ma­no su­pra­ti­mu, pa­žei­dė eti­ką (pri­pa­žin­ta, anks­čiau yra bu­vę at­ve­jų, kai mi­nist­rai tu­rė­da­vo trauk­tis po to­kių at­ve­jų), ar jū­sų at­lai­dus po­žiū­ris nė­ra su­si­jęs su ar­tė­jan­čia urė­di­jų per­tvar­ka?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tik­rai ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti frak­ci­jos ly­de­rio jau­ti­mo dėl san­ty­kių. Jis ga­lė­tų pats at­sa­ky­ti. Dėl to, ką jūs pa­sa­kė­te, ar tai nė­ra bū­das pirk­ti bal­sus, tai yra nu­si­kals­ta­ma vei­ka, tik­rai ne­ma­nau, kad taip yra ar ga­lė­tų bū­ti.

Dėl mi­nist­ro po­zi­ci­ją aš tik­rai iš­sa­kiau vie­šai ir dar ga­liu pa­kar­to­ti. Lai­ko­tar­pis, ku­ris bu­vo įvar­di­ja­mas ty­ri­me, su­si­jęs su jo bu­vi­mu Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bės me­ru. Tai nie­ko ben­dro ne­tu­ri su mi­nist­ro veik­la. Spren­di­mas, ku­ris pri­im­tas, taip, yra fak­tas, yra pa­žeis­tas įsta­ty­mas, ka­dan­gi ne­bu­vo de­kla­ruo­tas jo bu­vi­mas vi­suo­me­ni­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je, ar­ba kon­kre­čiai me­džio­to­jų bū­re­ly­je. Jis tą pa­da­rė. Tai yra dau­giau for­ma­lus da­ly­kas ir kaip po­li­ti­kui to spren­di­mo pri­ėmi­mas ir pa­vie­ši­ni­mas yra pa­kan­ka­mai rim­tas sig­na­las kal­bant apie po­li­ti­ko re­pu­ta­ci­ją. Šian­dien tik­rai ne­ma­tau pa­grin­do kal­bė­ti apie mi­nist­ro at­sta­ty­di­ni­mą. Jei­gu bū­tų ty­ri­me (kas bu­vo ty­ri­mo ob­jek­tas) nu­sta­ty­ta dėl ga­li­mų spren­di­mų pri­ėmi­mo net ir bū­nant Jo­na­vos me­ru ar­ba tam tik­rų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, tai bū­tų vi­siš­kai ki­to­kia si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si J. Nar­ke­vi­čius.

K. GLAVECKAS (LSF). La­bai ačiū už ga­li­my­bę. Ne­ži­nau, net kam už­duo­ti klau­si­mą, bet tur­būt to­kį ben­drą pa­si­sa­ky­mą. Mes esa­me su­kū­rę ne­ma­žai ins­ti­tu­ci­jų ir Sei­me, ir Vy­riau­sy­bė­je, ku­rios ste­bi ir ban­do val­dy­ti mū­sų emig­ra­ci­ją. Sei­me ta ko­mi­si­ja dir­ba jau pen­kis mė­ne­sius, bet aš pa­žiū­rė­jau sta­tis­ti­ką – per pen­kis mė­ne­sius iš mū­sų iš­va­žia­vo vis tiek apie 10 tūkst. žmo­nių, ne­pai­sant vi­sų mū­sų pa­stan­gų.

Sa­ky­ki­te, ar yra at­lie­ka­mi ko­kie nors skai­čia­vi­mai, ko­kia yra tų iš­va­žia­vu­sių žmo­nių… ar­ba kiek mes iš­ve­ža­me ka­pi­ta­lo per tuos žmo­nes ir kiek mes įsi­ve­ža­me iš ki­tų ša­lių ar dar iš kur nors, nes de­fi­ci­tas iš tik­ro yra di­de­lis? Jei­gu jis to­liau tę­sis, vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad mes tie­siog pri­trūk­si­me dar­bo jė­gos. Be­je, iki to lai­ko ro­bo­tai, bi­jau, dar ne­už­augs tiek, kad ga­lė­tų vi­sus iš­va­žia­vu­sius pa­keis­ti.

Gal so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­ras ga­lė­tų į tai at­sa­ky­ti.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me svars­ty­si­me šią te­mą: tiek mig­ra­ci­jos, tiek de­mo­gra­fijos. Vy­riau­sy­bė­je su­da­ro­ma dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rė­tų pa­teik­ti stra­te­gi­nes gai­res Sei­mui šių me­tų spa­lio mė­ne­sį.

Dėl ka­pi­ta­lo skai­čia­vi­mo. Mes tu­ri­me skai­čius, juos rei­kia pa­vers­ti pi­ni­gais. Iš tie­sų tai la­bai sub­jek­ty­vus bū­das ka­pi­ta­lą ap­skai­čiuo­ti, bet tur­būt vie­nas iš bū­dų.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Nar­ke­vi­čius. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. No­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad 2018 me­tai yra pa­skelb­ti Tra­kų Die­vo Mo­ti­nos pa­veiks­lo 300 me­tų ka­rū­na­vi­mo mi­nė­ji­mo me­tais. Be abe­jo, tai ver­ty­bi­nis įvy­kis. Tuo la­biau kad šven­čia­mas kar­tu su Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mu. Sa­vo nu­ta­ri­mais tą ver­ty­bi­nį įvy­kį įver­tino Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no tarp­ži­ny­bi­nę mi­nė­ji­mo pro­gra­mą, dėl ku­rios ir pa­ra­pi­jie­čiai, ir vi­si yra jums dė­kin­gi.

Be­je, tarp ki­tų prie­mo­nių yra nu­ma­ty­tas paš­to žen­klo spaus­di­ni­mas tai su­kak­čiai at­min­ti. Keis­ta, bet Lie­tu­vos paš­tas jau an­trą kar­tą at­si­sa­ko ir at­me­ta pra­šy­mą iš­leis­ti paš­to žen­klą, skir­tą šiam įvy­kiui pa­mi­nė­ti.

Klau­si­mas bū­tų la­bai de­li­ka­tus. Ar Lie­tu­vos paš­tui, ati­tin­ka­mai Paš­to ko­mi­si­jai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, Baž­ny­čios hie­rar­chų ver­ty­bi­niai spren­di­mai nie­ko ne­reiš­kia, ar jie ieš­ko ko­kių nors for­ma­liz­mų, kad ši­ta prie­mo­nė ne­bū­tų įvyk­dy­ta? Pa­mi­nė­siu tik tai, kad yra su­tar­ta su Len­ki­jos vals­ty­bės paš­tu, ku­ris ma­lo­niai su­ti­ko iš­spaus­din­ti. Bet ar ne­bus la­bai gė­din­ga, jei­gu mes ne­iš­sprę­si­me ši­to klau­si­mo? Pra­šau, gal jums rei­kės mū­sų, Sei­mo, ko­kios nors pa­ra­mos, at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­sa­ky­ti. La­bai ačiū.

R. MASIULIS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Tik­rai kais­ta at­mo­sfe­ra tuo klau­si­mu. Aš pa­tik­rin­siu, ar čia ne­įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas, nes ga­vau sig­na­lų iš paš­to, kad ta ko­mi­si­ja, ku­ri svars­to dėl paš­to lei­di­mo, du kar­tus at­me­tė pra­šy­mą, bet mo­ty­vai ga­li bū­ti ob­jek­ty­vūs, ku­riuos, ma­nau, rei­kė­tų pa­tik­rin­ti, nes ne jūs vie­nas į ma­ne krei­pia­tės tuo klau­si­mu. Lyg ir bu­vo iš­kel­ta… Šiaip paš­tas ne­at­si­sa­ko iš­leis­ti to paš­to žen­klo, bet ko­mi­si­jai iš­ki­lo klau­si­mas, ar tas Tra­kų Die­vo Mo­ti­nos pa­veiks­las yra au­ten­tiš­kas, nes lyg ir yra toks pats Ry­go­je. Ku­ris iš jų yra tik­ra­sis pa­veiks­las, ko­mi­si­ja ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Kaip su­pran­tu, dėl tos abe­jo­nės bu­vo at­si­sa­ky­ta leis­ti tą paš­to žen­klą.

Ką aš pa­da­ry­siu? Gal įsi­gi­lin­siu į šį klau­si­mą, nes jei­gu iš tie­sų is­to­riš­kai (gal ir kul­tū­ros mi­nist­rė man pa­dės?) čia, Lie­tu­vo­je, yra tas tik­ra­sis pa­veiks­las, jei­gu jūs sa­ko­te, ir Len­ki­ja no­ri iš­leis­ti paš­to žen­klą, pa­mi­nė­ti šio pa­veiks­lo ju­bi­lie­jų, tai gal įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas. Tik­rai da­bar ne­rei­kia pyk­ti ant paš­to, nes spren­di­mą pri­ima ko­mi­si­ja, o ko­mi­si­jai yra pa­tei­kia­mi ar­gu­men­tai. Gal­būt tuo­se ar­gu­men­tuo­se įsi­vė­lė ko­kia nors klai­da. Mes tą pra­šy­mą pa­kar­to­si­me, pa­si­žiū­rė­si­me, ko­kia tik­ro­ji si­tu­a­ci­ja. Tik­rai įsi­gi­lin­siu į šį klau­si­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Ruo­šia­si J. Ja­ru­tis.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas bū­tų ger­bia­mam prem­je­rui. Pas­ku­ti­niu me­tu daug po­li­ti­ka­vi­mo, es­ka­la­vi­mo vyks­ta dėl Ge­di­mi­no kal­no ir pi­lies li­ki­mo. Vie­ni ta­ria­mai lyg jau dar­bus da­ro, ki­ti kal­ba, kad iš­vis nė­ra lė­šų ir da­bar pir­ki­mo kon­kur­so… tre­ti ren­gia­si skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, be jū­sų įsi­ki­ši­mo kal­nas nu­gar­mės že­myn su pi­li­mi.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. No­riu pa­tiks­lin­ti, kad įsi­ki­ši­mas jau įvy­ko ir Vy­riau­sy­bė ši­tą klau­si­mą pe­rė­mė į sa­vo dar­bo­tvarkę. Jū­sų tei­gi­niais yra da­lis tie­sos pa­sa­ky­ta. Tie ži­di­niai, ku­rie bu­vo jau iš anks­čiau, kal­bant apie šlai­to slin­ki­mą, dar­bai vyks­ta. Ran­go­vas yra pa­rink­tas, fi­nan­sa­vi­mas nu­ma­ty­tas. Vie­nas šlai­tas ir aikš­te­lė yra tvar­ko­mi ir šiais me­tais tu­ri bū­ti su­tvar­ky­ti. Mes nu­sta­tė­me kal­no tik­rai la­bai rim­tą si­tu­a­ci­ją, kal­bant apie ki­tą šlai­tą ir pa­sta­tą, esan­tį ant kal­no, – rū­mus, ku­rie aki­vaiz­džiai sky­la, tai mes ma­to­me. Pa­da­rė­me, grą­ži­no­me tai mo­ni­to­rin­go sis­te­mai įver­tin­da­mi, kas vyks­ta. To­liau esa­me už­si­brė­žę, Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą pa­žiū­rė­ti kom­plek­siš­kai ir iš es­mės į ši­tą kal­ną, nes da­bar ti­ria­mi at­ski­ri seg­men­tai. Jie yra tvar­ko­mi, po to at­si­ran­da ki­tas ži­di­nys, tre­čias. Kom­plek­siš­kai bus at­lik­tos ši­tos eks­per­ti­zės ir bus pa­siū­ly­ti spren­di­niai. Ka­dan­gi tik­rai lai­kas yra įtemp­tas ir grės­mė yra re­a­li, da­bar ieš­ko­ma bū­dų, kaip bent jau su­stab­dy­ti tai, kas vyks­ta tuo­se ne­prog­no­zuo­tuo­se šlai­tuo­se. Taip pat Lie­tu­vos yra at­lik­tos trys eks­per­ti­zės, vie­na eks­per­tų nuo­mo­nė pa­teik­ta iš už­sie­nio ir pri­im­ti spren­di­mai.

Kal­bant dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos, tai yra su­si­ję su šių me­tų biu­dže­tu, nes rei­kia su­ras­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį, iš­sky­rus tuos pi­ni­gus, ku­rie jau skir­ti. Ši­tas spren­di­mas bus pa­da­ry­tas. Da­bar yra ki­to­kia sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja. Tai bus ar­ba sa­vi­val­dy­bės, ar­ba Vy­riau­sy­bės ly­giu pri­im­tas spren­di­mas ir ta­da iš re­zer­vo lė­šų, nes tai iš tie­sų įsta­ty­mi­nis pa­grin­das – iš­ki­lu­si grės­mė kul­tū­ros pa­min­klui.

Tai­gi nie­kas ne­lau­kia, nie­kas ne­pa­lik­ta li­ki­mo va­liai. Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkėje ši­tas klau­si­mas yra. Kaip jau mi­nė­jau, tai šiuo me­tu yra Vy­riau­sy­bės rū­pes­tis, įgy­ven­di­na­mas per Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du klau­sia J. Ja­ru­tis. Ruo­šia­si A. Pa­lio­nis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau klau­si­mus už­duo­ti dviem mi­nist­rams. Pir­miau­sia su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ži­nia, paš­to re­for­ma lyg ir yra su­stab­dy­ta, bet aš šian­dien ga­vau sig­na­lą iš sa­vo ra­jo­no, kon­kre­čiai Ku­piš­kio, kad ar­ti­miau­siu me­tu yra už­da­ro­mi du paš­to cen­trai apy­lin­kių cen­truo­se ir du mo­bi­lūs paš­tai. Ką ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti šiuo klau­si­mu?

Fi­nan­sų mi­nist­rui. Šian­dien yra bir­že­lio 30 die­na. Tiks­liau, 29 die­na. Ka­da Sei­mo na­riai gaus Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ir są­ra­šą ob­jek­tų, ku­rie ki­tais me­tais bus fi­nan­suo­ja­mi iš Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos? Ačiū.

R. MASIULIS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Ku­piš­ky­je re­for­ma ne­vyks­ta. Re­for­mos, ban­do­mie­ji paš­to re­for­mos ele­men­tai yra Rad­vi­liš­ky­je ir Ute­no­je – tik dvie­jo­se vie­to­se. Ki­tur ji ne­vyks­ta. Ga­li bū­ti, kad pa­tei­kia­ma daug ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos apie pa­čią re­for­mą. Mes ir­gi gau­na­me daug in­for­ma­ci­jos, kad, pa­vyz­džiui, paš­ti­nin­kų pa­slau­ga bus mo­ka­ma ir pa­na­šiai, kas iš tie­sų ne­tie­sa. Bet su paš­tu mes ir­gi kal­bė­si­mės rim­tai, kad pa­čios re­for­mos da­ry­mas tu­rė­tų bū­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu pa­si­tvir­tins šie pir­mie­ji ban­dy­mai.

Ma­no nuo­mo­ne, gal šiek tiek ir per daug sku­ba paš­tas, nes kol mes ne­tu­rė­si­me tvir­to įro­dy­mo, kad tai yra pras­min­ga ir nau­din­ga gy­ven­to­jams re­for­ma, jos tik­rai ne­da­ry­si­me. Sa­ky­čiau, čia yra ažio­ta­žas ir daug ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos, bet, ki­ta ver­tus, paš­to mes pra­šy­si­me, pa­ve­si­me dar ge­riau kon­tro­liuo­ti ir pa­tį in­for­ma­ci­jos srau­to pa­tei­ki­mą ir de­ri­ni­mą. Ir jos ne­da­ry­ti, jei­gu nepa­si­tvir­tins tie pir­mie­ji tes­tai.

V. ŠAPOKA. Aš at­sa­ky­siu į an­trą klau­si­mą. Ka­dan­gi šiuo me­tu pra­si­dė­ju­sios de­ry­bos dėl biu­dže­to ben­drų asig­na­vi­mų su­mų, tai šiuo at­ve­ju, sie­jant tai su nu­ma­to­mais pa­siek­ti tiks­lais ir re­zul­ta­tais, kol kas la­bai anks­ti kal­bė­ti apie kon­kre­čius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus. Bet ku­riuo at­ve­ju ga­lu­ti­nis są­ra­šas di­džių­jų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų bus kar­tu su biu­dže­to pro­jek­tu, ku­rį pa­teik­si­me ru­dens se­si­jo­je.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Pa­lio­nis. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą že­mės ūkio mi­nist­rui. Mi­nis­te­ri­jos tin­kla­la­py­je pa­si­ro­dė Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos re­for­mos gai­rės. Ky­la daug klau­si­mų vien dėl to, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja gi­ria mū­sų Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bą, jos vei­k­lą ir mus nu­ro­do kaip pa­vyz­di­nę ša­lį. Tuo la­biau kad yra at­lik­tas Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vi­daus au­di­tas ly­giai taip pat. Pa­ma­čius Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­sta­ty­mą, ky­la klau­si­mų, kad ku­ria­te vie­ną biu­dže­ti­nę įstai­gą, ki­tą už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę. Iš to ir­gi ky­la klau­si­mas, kad da­lis iš­ei­na į Klai­pė­dą, rei­kės at­leis­ti apie 150 dar­buo­to­jų, tai kaš­tų nau­dos ana­li­zė. Jei­gu to­liau pa­si­gi­li­ntume, šeš­to­je skaid­rė­je, kiek at­si­me­nu, UAB’ui per­duo­si­te tven­ki­nius, po­sky­rius, pa­gal šeš­tą skaid­rę re­a­liai ma­ty­ti, kad jie bus pri­va­ti­zuo­ja­mi. Ar mes, pri­va­ti­za­vę tuos tven­ki­nius, pa­siek­si­me vals­ty­bės tiks­lus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti? No­rė­čiau, kad ne­sku­bė­tu­mė­te, gal rei­kė­tų pla­tes­nės dis­ku­si­jos dėl šios re­for­mos.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ga­li­me su­tar­ti, kad sku­ba­ma ne­bus ir ne­sku­bė­si­me. Aiš­ku, dėl tų skai­čių, ku­riuos įvar­di­na­te, kad 150 žmo­nių tu­ri bū­ti at­leis­ta, mes, kaip ir ki­to­se sri­ty­se, ne­ga­li­me sau to­kios pra­ban­gos leis­ti, bet tai ne­reiš­kia, kad mes ne­už­tik­rin­si­me tų dar­bų, ku­rie da­bar dir­ba­mi, ir ne­reiš­kia, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ki­toks ver­ti­ni­mas bus dar­bų po re­or­ga­ni­za­ci­jos. Mes vi­sa tai pui­kiai su­pran­ta­me. Su­pran­ta­me, kad mes tu­ri­me už­tik­rin­ti tą dar­bą, ku­ris rei­ka­lin­gas vals­ty­bei, žu­vies įvei­si­mą ir žu­vies dau­gi­ni­mą. Mes vi­sa tai la­bai rim­tai ver­ti­na­me, ta re­for­ma tik­rai tų da­ly­kų ne­pa­lies, bet aš jau esu pa­ža­dė­jęs frak­ci­jos na­riams, jū­sų ko­le­goms – ir ger­bia­ma­jam J. Ole­kui, ir dar kaž­ku­riam, kad su­sė­si­me ir ap­tar­si­me vis­ką la­bai smul­kiai ir aiš­kiai. Jei­gu dėl ko nors bus abe­jo­nių, tai ieš­ko­si­me ki­to­kių spren­di­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas L. Ku­ku­rai­čiui. Šian­dien Sei­mas pri­ėmė ga­na svar­bų spren­di­mą, įkur­da­mas Šei­mos pa­ko­mi­te­tį. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad šei­mos yra ne tik tos, ku­rios yra pil­nos, bet ir tos, ku­rios yra ne­pil­nos. De­ja, taip gy­ve­ni­me nu­tin­ka ir Lie­tu­vo­je nu­tin­ka taip ga­na daž­nai, be­veik 40 % šei­mų Lie­tu­vo­je bai­gia sa­vo san­tuo­kas sky­ry­bo­mis. Vals­ty­bė tas šei­mas pa­mirš­ta, daž­nai mo­ra­li­zuo­ja ir ne­re­tai stu­mia į so­cia­li­nį ir fi­nan­si­nį už­ri­bį. Tuo tar­pu tos šei­mos su­si­du­ria su bui­ti­niais rū­pes­čiais, su­si­du­ria su emo­ci­nė­mis kri­zė­mis, be jo­kios abe­jo­nės, ir su fi­nan­si­niais vai­kų iš­lai­ky­mo rū­pes­čiais. Aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kias jūs ma­to­te prie­mo­nes, ku­rio­mis ga­lė­tu­me pa­dė­ti toms šei­moms, ku­rios yra vie­ni­šos, ne­pil­nos, bet, be jo­kios abe­jo­nės, mums, vals­ty­bei, la­bai la­bai svar­bios?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Tik­rai pa­ti var­gin­giau­sia ir la­biau­siai skurs­tan­ti gru­pė tai yra šei­mos, kur yra vie­ni­šas tė­vas ar­ba vie­ni­ša mo­ti­na su vai­kais, iš es­mės iki pu­sės ši­tos gru­pės šei­mų skurs­ta. Tu­ri­me tu­rė­ti la­bai aiš­kią po­li­ti­ką ir kon­kre­čias prie­mo­nes, nes skurs­ta ir šei­mos, ir vai­kai. Ke­le­tą da­ly­kų bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti. Pir­miau­sia tie vai­ko pi­ni­gai, ku­riuos šiuo kon­sul­ta­ci­niu pa­ke­tu esa­me pa­tei­kę, la­biau­siai pa­lies ir dau­giau­siai pri­si­dės prie šei­mų, ku­rios skurs­ta, bū­tent di­de­lė jų da­lis yra, kai yra vie­nas tė­vas ar­ba vie­na mo­ti­na, pri­si­dės žen­klia su­ma.

Taip pat iš­mo­kos už vai­kus. Tie­sa, jos yra la­bai ma­žos, jei­gu ki­tas tė­vas ar­ba mo­ti­na ne­mo­ka, tai vals­ty­bės ski­ria­ma iš­mo­ka yra la­bai ma­ža. Bet da­ro­me pir­mą žings­nį, tai Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą per­ke­lia­me į „Sod­rą“ ir di­di­na­me ad­mi­nist­ra­vi­mą, kad bū­tų kuo di­des­nis su­rin­ki­mas. Ir tai su ta in­ten­ci­ja, kad ga­lė­tu­me per­skirs­ty­ti lė­šas ir skir­ti dau­giau šei­moms.

Tre­čia­sis da­ly­kas yra pa­slau­gos. Ša­lia to, kas bu­vo da­ro­ma, ir to­liau ple­čia­me vai­kų die­nos cen­trų pri­ei­na­mu­mą kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je, taip pat kri­zių cen­trus mo­ti­nai ir vai­kui. Ša­lia to yra pa­leis­tos struk­tū­ri­nės prie­mo­nės – 20 mln. eu­rų sa­vi­val­dy­bės kom­plek­si­nėms pa­slau­goms šei­mai, ten yra la­bai daug prie­mo­nių, ku­rios tie­sio­giai pri­si­dės prie šios gru­pės. Taip pat su vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­ma stip­rin­tu­me so­cia­li­nį dar­bą su šei­mo­mis, ne tik su ri­zi­kos šei­mo­mis, bet su vi­so­mis šei­mo­mis, tam yra nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi eta­tai. Ir ben­dra pa­ra­mos sis­te­ma nuo ki­tų me­tų pa­gal da­bar­ti­nį biu­dže­tą svars­to­ma. Tai bent dvie­jų iš­mo­kų di­di­ni­mas, tai vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dis, to­kiu bū­du ben­dra so­cia­li­nė iš­mo­ka aug­tų, ir šal­pos pen­si­jų di­di­ni­mas. Kai ku­rias šei­mas lie­čia ir šios iš­mo­kos. Kol kas ga­lė­čiau taip pa­ko­men­tuo­ti, bet su­tin­ku, kad rei­kia tiks­les­nių spe­cia­li­zuo­tų prie­mo­nių.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

A. ARMONAITĖ (LSF). Svei­ki. Aš tu­riu klau­si­mą prem­je­rui dėl uni­ver­si­te­tų per­tvar­ky­mo. Mes šian­dien pri­ta­rė­me op­ti­mi­za­vi­mo pla­nui. Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, jū­sų ir mi­nist­rės pro­jek­tas bu­vo kur kas am­bi­cin­ges­nis ir kon­kre­tes­nis. Tie­są sa­kant, Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te jis bu­vo iš­plau­tas, tie­są sa­kant, iš to, už ką Sei­mas bal­sa­vo, ne­aiš­ku, koks yra sil­p­nes­nių uni­ver­si­te­tų li­ki­mas. Ar jūs ga­lė­tu­mė­te vis dėl­to pa­sa­ky­ti, kas lau­kia Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, kas lau­kia Šiau­lių uni­ver­si­te­to, kas lau­kia Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to, ap­skri­tai, kaip at­ro­dys mū­sų aukš­ta­sis moks­las?

Prem­je­re, tu­riu to­kį as­me­ni­nį klau­si­mą. Ar jūs ne­si­jau­čia­te vie­ni­šas, nes man pa­si­ro­dė, kad jū­sų dau­gu­ma su­ga­di­no jū­sų at­neš­tą pro­jek­tą?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Dėl pla­no. Pla­no aš lai­ky­siuo­si nuo­sek­liai, tik­rai ger­biu opo­zi­ci­jos nuo­mo­nę, bet jei­gu kal­bėtume apie es­mę ir re­zul­ta­tą, tai jis nie­ko ne­pa­sikei­tė. Tie pa­tys tiks­lai, kas su­si­ję su re­for­ma. Aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, yra ko­ky­bė, stu­den­tų at­ran­ka, kar­te­lės pa­kė­li­mas, ren­ta­bi­lios pro­gra­mos, dub­liuo­jan­čių pro­gra­mų pa­nai­ki­ni­mas, ge­riau­sių at­rink­tų pro­gra­mų, kur uni­ver­si­te­tai stip­rūs, iš­kė­li­mas, tri­ša­lis fi­nan­sa­vi­mas: uni­ver­si­te­to, vals­ty­bės ir stu­den­to, ne­mo­ka­mas ba­ka­lau­ro moks­las. Tai yra tie tiks­lai, ku­riuos… tarp­tau­tiš­ku­mas, dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Aš ga­liu kar­to­ti, vi­si tie pla­nai yra. Pa­va­di­ni­mai, ku­rie kliū­va, ku­rie ke­lia aist­ras, aš tik­rai ma­nau, kad ši­tas pa­tai­sy­tas, kur jūs sa­ko­te, kad iš­plo­vė, tai prie to iš­plo­vi­mo ir aš pri­si­dė­jau, ka­dan­gi tai yra ma­no įre­gist­ruo­ta pa­tai­sa. Aš ma­nau, kad at­vė­rė dau­giau de­mo­kra­tinio pro­ce­so iš pa­čios ben­druo­me­nės. Tik­rai šian­dien aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kas lau­kia ko­kių uni­ver­si­te­tų. Lau­kia per­mai­nos, nes, įgy­ven­din­da­mi prie­mo­nių pla­ną, tie uni­ver­si­te­tai, ku­rie šian­dien nau­do­ja be­veik 33 % ar 34 % sa­vo re­sur­sų iš­lai­ky­ti in­fra­struk­tū­rai ir ad­mi­nist­ra­ci­nei struk­tū­rai, jie ne­tu­ri at­ei­ties. Tos pro­gra­mos, ku­rios sil­pnos, ku­rios ne­su­ren­ka stu­den­tų, jos ne­tu­ri ga­li­my­bės iš­lik­ti. Tai reiš­kia vie­nin­te­lį da­ly­ką – kon­so­li­da­vi­mą, tų uni­ver­si­te­tų stip­riau­sių sa­vy­bių iš­kė­li­mą.

Dėl vie­ni­šu­mo. Tik­rai aš, bū­da­mas čia, ne­si­jau­čiu vie­ni­šas, ne­svar­bu, ar kal­bam apie po­zi­ci­ją, ar apie opo­zi­ci­ją. Na­muo­se taip pat ne­su vie­ni­šas ir gy­ve­ni­me ne­su vienišas. Ačiū už di­de­lį rū­pi­ni­mą­si, bet ne­si­jau­čiu vie­ni­šas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si R. Mar­ti­nė­lis.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­klaus­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­ei­tą Vy­riau­sy­bės va­lan­dą aš įtei­kiau to­kį do­ku­men­tą iš Vi­sa­gi­no ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų dėl jų nuo­gąs­ta­vi­mų dėl ra­džio, dėl tri­čio at­si­ra­di­mo pa­tal­po­se, dėl svei­ka­tos būk­lės. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar pla­nuo­ja­te ko­kias nors prie­mo­nes, ar ap­si­lan­ky­ti, ar nu­ra­min­ti žmo­nes? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū. Tik­rai ne­pa­mir­šo­me. Šiuo me­tu tik vi­ce­mi­nist­rė, ku­ri ku­ruo­ja vi­suo­me­nės svei­ka­tą, atos­to­gau­ja. Jai tas do­ku­men­tas yra per­duo­tas, kai ji grįš, tik­rai su­pla­nuo­si­me vi­zi­tą ir pa­ben­dra­vi­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­to. Te­ri­to­ri­niuo­se sky­riuo­se yra kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, ten yra pen­kių sri­čių spe­cia­lis­tai: so­cia­li­nis pe­da­go­gas, spe­cia­lu­sis pe­da­go­gas, ki­ti. Žmo­nės, ku­rie da­bar dir­ba, ke­lia to­kį klau­si­mą, ar edu­ko­lo­gi­ja ne­tik­tų, nes tik­rai daug spe­cia­lis­tų tu­ri pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ir dar dėl ma­gist­ro laips­nio, ku­ris rei­ka­lin­gas te­ri­to­ri­nių sky­rių dar­buo­to­jams. O Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tams to­kio rei­ka­la­vi­mo nė­ra. No­rė­čiau pa­­klaus­ti jū­sų apie jū­sų nuo­mo­nę.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Taip, tai yra pro­jek­tas, ku­ris šiuo me­tu svars­to­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Dėl šios nuo­sta­tos tik­rai ga­li­ma dis­ku­tuo­ti. Bū­tų ge­rai tuos siū­ly­mus pa­teik­ti ir ko­mi­te­tui, kad at­siųs­tų tie dar­buo­to­jai sa­vo siū­ly­mus, ir jie bus įtrauk­ti į svars­ty­mus. Tik­rai ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, tai yra pro­jek­tas. Bet iš­si­la­vi­ni­mas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mas, tam tik­ras ba­zi­nis iš­si­la­vi­ni­mas, mes esa­me už tai.

Da­bar ri­bos. Ko­kios spe­cia­ly­bės ir ko­kio ly­gio iš­si­la­vi­ni­mas, dėl to tik­rai ga­li­me dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKAS. A. Skar­džiaus sa­lė­je ne­ma­tau. Klau­sia M. Bas­tys. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju. Klau­si­mą ad­re­suo­ju pir­ma Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mas prem­je­re, kai jūs vyk­dė­te po­li­ci­jos re­for­mą, kal­bė­jot apie tai, kad po­li­ci­jos tar­nau­to­jai, pa­rei­gū­nai iš­eis į gat­ves, bus dau­giau už­tik­rin­tas vie­ša­sis sau­gu­mas, bus ma­žiau nu­si­kal­ti­mų, bus ge­riau iš­aiš­ki­na­mi ir pa­na­šiai. Šian­dien si­tu­a­ci­ja… Ma­ty­ti, kad kri­mi­no­lo­gi­nė si­tu­a­ci­ja blo­gė­ja. Kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se dau­gė­ja va­gys­čių, tiek au­to­mo­bi­lių, tiek bu­tai api­plė­šia­mi ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Ta pras­me sta­tis­ti­ka yra to­kia, tų nu­si­kal­ti­mų iš­aiš­ki­na­mu­mas taip pat su­dė­tin­gė­ja, nes pa­rei­gū­nai kal­ba apie tai, kad nė­ra iš­tek­lių, nė­ra žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų tir­ti. Sa­ky­ki­te, ką šiuo klau­si­mu gal­vo­ja­te da­ry­ti? Ki­tam klau­si­mui jau ne­be­lie­ka lai­ko, tai dė­ko­ju.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, kad jūs ma­ne dar grą­ži­na­te į ma­no anks­tes­nę pro­fe­si­ją. Tai, kas bu­vo ir kas da­bar yra, tai skir­tin­gi eta­pai. Šiuo me­tu po­li­ci­ja vyk­do tru­pu­tį ki­to­kią re­for­mą. Jie sten­gia­si pa­da­ry­ti taip, kad bū­tų kuo dau­giau re­a­ga­vi­mo eki­pa­žų ir kuo dau­giau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bū­tų ar­čiau klien­tų ar­ba pi­lie­čių. Kaip tai vyks­ta, mes tik­rai ga­li­me ma­ty­ti. Ir sėk­min­ges­nės is­to­ri­jos, ir ma­žiau sėk­min­gos, bet fak­tas, kad po­li­ci­jos po­ky­čiai, ku­rie da­ro­mi šios re­for­mos, taip, at­lie­pia tam tik­rą ko­ky­bę, nes veik­los pa­si­kei­ti­mas yra. Bet kal­bant apie at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą ir tos pro­gra­mos sie­ki­mą tūks­tan­čio, tai yra kal­bant apie pir­mi­nę gran­dį, pa­sie­kė 700 eu­rų ir dau­giau dar šie­met bus pa­da­ry­ta. Tech­ni­kos vi­siš­kas yra at­nau­ji­ni­mas, įran­kiais, rei­ka­lin­gais dar­bui, yra ap­rū­pi­na­ma. Ne­slėp­siu, taip, tai bu­vo ir nuo ma­no lai­kų dar, bet yra vie­nin­te­lė, ma­nau, tei­sin­ga kryp­tis, pri­ori­te­tas po­li­ci­jos veik­los yra smur­ti­niai nu­si­kal­ti­mai. Tai yra tie, ku­rie gra­si­na žmo­gaus gy­vy­bei ir svei­ka­tai. Pa­tys sun­kiau­si. Kal­bant apie sun­kius, la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, sta­tis­ti­ka tik­rai ge­rė­ja ir iš­aiš­ki­na­mu­mas yra ypač aukš­to ly­gio.

Kal­bant apie va­gys­tes, tai nie­ka­da ne­bu­vo kal­bant apie va­gys­tes, kad siek­tų 25 ar dau­giau pro­cen­tų iš­aiš­ki­na­mu­mas. Rei­kia pri­pa­žin­ti, yra tur­ti­niai nu­si­kal­ti­mai, ku­rie šiuo me­tu nė­ra pri­ori­te­tas. Po­li­ci­jos re­sur­sai ri­bo­ti. Jei­gu mes tei­kia­me ir kon­cen­truo­ja­mės į tuos nu­si­kal­ti­mus, ku­rie ke­lia di­džiau­sią grės­mę, kaip mi­nė­jau, gy­vy­bei, svei­ka­tai, ar­ba or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas, tai na­tū­ra­lu, kad ty­ri­mas tik­rai nė­ra pri­ori­te­ti­nis ir nė­ra vis­kas iš­ti­ria­ma, bet nie­kur nė­ra, kad kal­bant apie tur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus bū­tų šim­tu pro­cen­tų iš­aiš­kin­tos va­gys­tės.

O dau­giau ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, ma­tyt, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras, bet šian­dien jis yra iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, 2017 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa, pa­gal ku­rią vi­si pa­gal li­cen­ci­nes au­to­ri­nes su­tar­tis dir­ban­tys žmo­nės ar­ba, tiks­liau, ne dir­ban­tys, o par­duo­dan­tys sa­vo in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę, yra ap­mo­kes­tin­ti „Sod­ros“ mo­kes­čiu, kas yra nei lo­giš­ka, nei kaip nors tai­ko­ma ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Taip pat me­no kū­rė­jų au­to­ri­niai ho­no­ra­rai bu­vo pa­di­din­ti, tu­riu ome­ny­je „Sod­ros“ mo­kes­tį. Po vi­suo­me­nės pra­šy­mo mū­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dar sau­sio mė­ne­sį vie­šai pa­ža­dė­jo, kad ne­del­siant tai bus at­kur­ta. Šian­dien fak­tiš­kai mes tu­ri­me lie­pos 1 die­ną. Nei ki­tos sa­vai­tės, nei juo la­biau šios die­nos dar­bo­tvarkėje ne­ma­tau to klau­si­mo. Va­di­na­si, iki lie­pos 1 die­nos mes jau to ne­be­pa­kei­si­me. Ne­pai­sant to, va­kar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „Ži­nių ra­di­jo“ tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je pa­ti­ki­no, kad jį pa­ti­ki­no prem­je­ras, kad ne tik įsi­ga­lios nau­ja re­dak­ci­ja, bet ir dar bus su­grą­žin­ta ir kom­pen­suo­tos vi­sos tos iš­lai­dos ir vi­si mo­kes­čiai, ku­rie bus su­mo­kė­ti iki tos die­nos. Kaip jūs prog­no­zuo­ja­te, ka­da vis dėl­to tas pa­ža­das bus įvyk­dy­tas ir ar tik­rai įma­no­ma pri­im­ti įsta­ty­mo pa­tai­są at­ga­li­ne da­ta, ir ar ga­li įsi­ga­lio­ti nuo sau­sio 1 die­nos ir bū­ti su­grą­žin­ta, ir kaip nors kom­pen­suo­ta? Jei­gu taip, tai bū­tų la­bai ge­rai, bet no­rė­čiau jū­sų pa­aiš­kini­mo.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš gal pra­dė­siu įžan­ga, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras pa­baigs. Taip, įsta­ty­mo pro­jek­tas yra už­re­gist­ruo­tas. Bu­vo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Vy­riau­sy­bės iš­va­da jau ba­lan­džio mė­ne­sį tei­gia­ma – pri­tar­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad nuo 2016 m. sau­sio 1 d. tos pa­tai­sos įsi­ga­lio­ja. Įsta­ty­mo pro­jek­tas yra Sei­me. Vy­riau­sy­bė sa­vo dar­bą at­li­ko, iš­va­dą pa­tei­kė, pri­ta­rė ir, kiek ma­ne in­for­ma­vo ir frak­ci­jų se­niū­nas, šian­dien šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra įstri­gęs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Kiek ma­čiau tą pro­to­ko­li­nį spren­di­mą, klau­si­mą ati­dė­ti iki ta­da, ka­da bus svars­to­ma kom­plek­siš­kai „Sod­ros“ per­tvar­ka ir t. t. Bet aš ma­nau, kad šian­dien yra vi­sos ga­li­my­bės Sei­me, at­lie­kant pro­ce­dū­rą, nes rei­kia, kad ko­mi­te­tas pri­im­tų spren­di­mą. Bet ko­kį, bet jis jį pri­im­tų. Ir dar ga­li bū­ti, ka­dan­gi se­si­ja bus pra­tęs­ta, pri­im­tume šio­je se­si­jo­je šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Mi­nist­ras ne­no­ri at­sa­ky­ti?

L. KUKURAITIS. Aš pa­tvir­tin­siu. Taip, va­kar bu­vo ko­mi­te­to po­sė­dis ir nu­ma­ty­tas ati­dė­ji­mas, to­dėl jei­gu no­ri­me sku­biau at­lik­ti ne­gu su „Sod­ros“ re­for­ma, ku­rią mes svars­ty­tu­me rug­sė­jo ar spa­lio mė­ne­sį, tai rei­kia ska­tin­ti, sku­bin­ti ir t. t., kad taip nu­tik­tų. Dėl kom­pen­sa­ci­jos rei­kia pa­si­tik­rin­ti įsta­ty­me, bet, man at­ro­do, įsta­ty­mo pro­jek­te to nė­ra.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si D. Ke­pe­nis.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ga­li­ma? Dar kar­tą no­riu prem­je­ro at­si­pra­šy­ti už su­ve­džio­ji­mą, klau­si­mo apie Jū­ros šven­tę ne­bus. Klau­si­mas bus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je cir­ku­liuo­ja be ga­lo daug po­pie­ri­nių pa­žy­mų for­mų. Gal 400, gal 700. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar po pas­ku­ti­nio elek­tro­ni­nės plėt­ros eta­po bus vi­sos for­mos elek­tro­ni­nės, ar vis dar brai­dy­si­me ma­ku­la­tū­ros kal­nuo­se? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų jau ir da­bar da­lies po­pie­rių yra at­si­sa­ky­ta. Jūs ži­no­te, kad ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mos jau se­niai ne­bė­ra po­pie­ri­nės, da­bar gi­mi­mo, mir­ties liu­di­ji­mai yra per­kel­ti į sis­te­mą. Kiek­vie­ną mė­ne­sį ste­bi­me ir mo­ni­to­ruo­jam, kaip kei­čia­si elek­tro­ni­nių re­cep­tų iš­ra­šy­mas, ir yra dar­bo gru­pė, ku­ri sis­te­min­gai per­žiū­ri ap­skri­tai vi­sas for­mas, nes kai ku­rios yra dau­gy­bę me­tų ne­keis­tos ir jau pa­tys svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai tu­ri prie­kaiš­tų ne tik elek­tro­ni­nėms, bet jau ir po­pie­ri­nėms for­moms. O mū­sų am­bi­ci­ja yra iki 2020 me­tų mak­si­ma­liai per­ei­ti ap­skri­tai į elek­tro­ni­nę erd­vę ir mak­si­ma­liai at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių for­mų. Tam rei­kės ir kai ku­riuos tei­sės ak­tus keis­ti, nes kol kas net ir tie, ku­rie tu­ri elek­tro­ni­nes li­gos is­to­ri­jas, vis dėl­to spaus­di­na po­pie­ri­nį va­rian­tą ir jį sau­go, nes taip nu­ma­to tei­sės ak­tai, Ar­chy­va­vi­mo įsta­ty­mas ir pa­na­šiai. Mes to­kią am­bi­ci­ją tu­ri­me, ir ti­kiuo­si, kai at­ei­si­me su siū­ly­mais, jie bus pa­lai­ky­ti – at­si­sa­ky­ti dub­lia­vi­mo po­pie­rių.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis. Ruo­šia­si J. Ole­kas. Gal ne­įdė­jo­te kor­te­lės?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. No­riu kreip­tis į mi­nist­rą R. Ma­siu­lį. Ba­lan­džio mė­ne­sį per­da­viau jums Smil­ty­nės per­kė­los dar­buo­to­jos skun­dą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų. Jū­sų at­sa­ky­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ga­vę au­di­to ata­skai­tą pra­ne­ši­te dėl nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių.

De­ja, pra­ne­ši­mo iš jū­sų ne­ga­vau, ta­čiau dar kar­tą ga­vau laiš­ką dar­buo­to­jos, ku­ri skun­dė­si dėl ne­tei­sė­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų. Štai ką ji ra­šo: „Po at­lik­to įmo­nė­je vi­daus au­di­to su­ži­no­jau, kad įmo­nės va­do­vas iš­si­rei­ka­la­vo per­duo­ti jam dar­buo­to­jo skun­dą. Ma­no nuo­sta­bai, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja per­da­vė įmo­nės va­do­vui ano­ni­miš­ką dar­buo­to­jo skun­dą. Toks mi­nis­te­ri­jos el­ge­sys pa­ro­do aki­vaiz­dų pa­lan­ku­mą įmo­nės va­do­vui. Ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius iš to skun­do tu­ri­nio su­pra­to, koks dar­buo­to­jas jį pa­ra­šė. Dėl Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ne­at­sa­kin­gų veiks­mų dar­buo­to­jas tu­ri jaus­tis ne­sau­giai dar­bo rin­ko­je ir au­ga nu­si­vy­li­mas vals­ty­bės tei­sin­gu­mu. Ten, kur tu­ri bū­ti mo­ra­lė, yra klas­ta.“ Ra­šo bu­vu­si dar­buo­to­ja. Ačiū.

R. MASIULIS. Ačiū jums už klau­si­mą. Taip, mes esa­me kal­bė­ję šiuo klau­si­mu. Si­tu­a­ci­ją aš pa­nag­ri­nė­jau, laiš­ko tik­rai nie­kas ne­per­da­vė va­do­vui. Ty­ri­mo me­tu bu­vo ti­ria­ma si­tu­a­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­teik­ta dar­buo­to­jos ano­ni­mi­nia­me laiš­ke. Iš pa­ties ty­ri­mo ob­jek­to ir klau­si­mų, ku­rie au­di­to­rių bu­vo už­duo­ti ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du jis su­pra­to, apie ku­rią dar­buo­to­ją yra kal­ba­ma, ku­ri dar­buo­to­ja tą skun­dą pa­ra­šė. Ne­bu­vo jo­kios Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos in­ten­ci­jos iš­duo­ti dar­buo­to­ją. Tie­siog pats va­do­vas iš ty­ri­mo po­bū­džio, mes ty­ri­mo po­bū­džio ne­ga­lė­jo­me nu­slėp­ti, nes tas, kas bu­vo ap­skųs­ta…

Ki­tas dar da­ly­kas, kad šį laiš­ką jums dar­buo­to­ja pa­ra­šė, ma­no ži­nio­mis, jau ne­dirb­da­ma pa­čio­je įmo­nė­je, prieš ke­lis mė­ne­sius ji ša­lių su­ta­ri­mu su va­do­vu jau bu­vo iš­ėju­si iš įmo­nės. Pa­sa­ky­mas ir­gi ne­la­bai yra ko­rek­tiš­kas, kad su ja ban­do su­si­do­ro­ti va­do­vas, kai tuo tar­pu ji jau ne­dir­ba ben­dro­vė­je.

Šiuo at­ve­ju, sa­ky­čiau, ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas pa­gal skun­dą ir ty­ri­mo me­tu pats va­do­vas su­pra­to, nes ma­žas ko­lek­ty­vas, kas vis dėl­to jam nu­ro­dė, bet ty­ri­mo mes ne­ga­lė­jo­me ne­at­lik­ti. Jo­kios in­for­ma­ci­jos apie tai, kas tą skun­dą ra­šė, va­do­vui tik­rai ne­bu­vo pa­teik­ta.

PIRMININKAS. J. Ole­ko ne­ma­tau. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si J. Baub­lys.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas bū­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui ger­bia­mam A. Ve­ry­gai. La­bai džiau­giuo­si, kad skau­di vi­suo­me­nės pro­ble­ma al­ko­ho­liz­mas jums as­me­niš­kai rū­pi, nors ne­ma­nau, kad vi­sos prie­mo­nės, ku­rias mes ban­dė­me tai­ky­ti nau­ju įsta­ty­mu, bu­vo re­le­van­tiš­kos.

Ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į vie­ną es­mi­nį da­ly­ką mū­sų re­gio­nuo­se, spren­džiant šį skau­du­lį, t. y. pre­ky­bą al­ko­ho­liu nak­ti­niuo­se taš­kuo­se, va­di­na­muo­siuose ba­ruo­se. Dėl vie­no iš jų Vil­niu­je, bū­tent Nau­jo­jo­je Vil­nio­je, aš pa­ra­šiau jums krei­pi­mą­si. Su­si­du­ria­me su tam tik­ru ci­niz­mu sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jos, kuo­met yra aki­vaiz­dūs fak­tai įro­dy­ti, ir po­li­ci­ja, ir se­niū­nas, ir gy­ven­to­jai de­šim­ti me­tai ži­no, kad ten vyks­ta ta pre­ky­ba al­ko­ho­liu, ta­čiau ko­mi­si­jai vis dėl­to tai nė­ra aiš­kus fak­tas ir spren­di­mai bū­na ne­pri­ima­mi. Bū­na to­kia tar­si re­ko­men­da­ci­ja – te­gul po­li­ci­ja la­biau vyk­do sa­vo dar­bą, o mes li­cen­ci­jos ar­ba dar­bo lai­ko ne­su­ma­žin­si­me.

Kaip ke­ti­na­te prak­tiš­kai pa­dė­ti spręs­ti sa­vi­val­dy­bėms šias pro­ble­mas ir tai­ky­ti įsta­ty­mą?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja, ma­tyt, skir­tin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se yra skir­tin­ga, bet ji tik­rai yra la­bai rim­ta. Sa­vi­val­dy­bės ir da­bar tu­ri to­kią tei­sę ir ga­li­my­bę ši­tas vie­tas su­tvar­ky­ti, tik pro­ble­ma ta, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos daž­niau­siai ne­si­ryž­ta im­tis to­kių spren­di­mų. Jos bet ka­da, va­do­vau­da­mo­si po­li­ci­jos in­for­ma­ci­ja, ga­li ap­ri­bo­ti, pa­vyz­džiui, pre­ky­bos lai­ką ir ne­leis­ti ten par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės tą da­ro, to­kių spren­di­mų ga­li­ma ras­ti Lie­tu­vo­je, nes tik­rai ne vi­sos nau­do­ja­si tei­se.

Kas yra pa­da­ry­ta su vi­su šiuo pa­ke­tu, ku­rį Sei­mas pa­tvir­ti­no? Jūs tur­būt pri­si­me­na­te, yra pri­im­tas spren­di­mas tuo me­tu, kai yra drau­džia­ma pre­ky­ba maž­me­no­je, t. y. kai yra drau­džia­ma pre­ky­ba maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nė­se, iš ba­rų, res­to­ra­nų ne­leis­ti iš­si­neš­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Da­bar tuo yra iš tik­rų­jų pik­tnau­džiau­ja­ma ir tų įran­kių, kaip su­val­dy­ti tą si­tu­a­ci­ją, iki šiol ne­la­bai bu­vo. Bu­vo ga­li­ma va­do­vau­tis tik pa­gal pa­žei­di­mus dėl vie­šo­sios tvar­kos, dėl vi­suo­me­nės skun­dų ir pa­na­šiai. Žmo­nėms nu­si­pir­kus tų gė­ri­mų, jie bū­da­vo ati­da­ro­mi, bet ten pat sto­vė­da­vo in­das su kamš­te­liais ir jie bū­da­vo iš­si­ne­ša­mi.

Tos nau­jos pa­tai­sos, jei­gu jos bus tin­ka­mai įgy­ven­din­tos, su­teiks dar vie­ną įran­kį sa­vi­val­dy­bei pa­pil­do­mai pri­žiū­rė­ti ir efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti. O šiaip tai sa­vi­val­dy­bėms, ku­rioms su­dė­tin­ga bū­da­vo tvar­ky­tis, yra Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, ku­ris tik­rai la­bai ge­ra­no­riš­kai pa­de­da sa­vi­val­dy­bėms. Ži­nau ne vie­ną, kai bū­da­vo va­žiuo­ja­ma tik­rin­ti, ar tik­rai įsta­ty­mo yra lai­ko­ma­si. La­bai pa­dė­da­vo tie ne­pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai, pa­tik­ri­ni­mai su iš ki­to mies­to at­va­žiuo­jan­čiais pa­rei­gū­nais. Ne­var­din­siu kon­kre­čių mies­tų, bet tik­rai prie­mo­nes sa­vi­val­dy­bės ži­no ir tuos įran­kius tu­ri. Da­bar klau­si­mas yra, kaip nau­do­tis. De­par­ta­men­tas, kiek ži­nau, la­bai ge­ra­no­riš­kai ir tei­si­nę pa­gal­bą siū­lo teik­ti toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios nesu­si­tvar­ko su tuo.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ka­dan­gi svar­bią te­mą pa­lie­tė­te, taip, la­bai pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bių. Yra pui­kių pa­vyz­džių, kur tos li­cen­ci­jos yra nai­ki­na­mos ir nak­ti­nės gir­dyk­los už­da­ro­mos. Ki­tur va­di­na­masis eko­no­mi­nis re­zul­ta­tas (ka­bu­tė­se) at­sve­ria vi­sus ki­tus: mo­ra­li­nius, svei­ka­tos, smur­to ir t. t. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­ri­bo­da­mi sa­vi­val­dos tei­sės, kal­bant apie pa­tį li­cen­ci­ja­vi­mą, mes tu­rė­tu­me, ma­tyt, ap­svars­ty­ti kri­te­ri­jus, ka­da tam tik­rų iš­kvie­ti­mų, pa­žei­di­mų skai­čius tu­rė­tų bū­ti im­pe­ra­ty­vas. Aš ga­liu vi­siš­kai su­tik­ti, kad pa­vyz­dys, ką jūs pa­mi­nė­jo­te, ir jū­sų, ir ma­no apy­gar­do­je tas pats yra, kad klau­si­mas yra iš es­mės ne­spren­džia­mas. Ma­ny­čiau, kad tą dis­ku­si­ją mes ga­li­me pra­dė­ti ir su­ras­ti me­cha­niz­mą, kad bū­tų im­pe­ra­ty­vas. Taip, tam tik­ras lais­vės laips­nis kol kas yra, kol spren­di­mai ga­lu­ti­niai ne­pri­im­ti, bet pa­lik­ti to­kią si­tu­a­ci­ją be iš­ei­ties, vien sa­vi­val­dos spren­di­mui, ma­nau, ne­ga­li­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys. Ruo­šia­si L. Sta­niu­vie­nė.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau kreip­tis į že­mės ūkio mi­nist­rą. Ger­bia­mas mi­nist­re, žem­dir­biai dė­jo daug vil­čių į jū­sų at­ėji­mą į šias pa­rei­gas, ti­kė­da­mie­si, kad bus su­pap­ras­tin­ti rei­ka­la­vi­mai ūki­nin­kams, ta­čiau šiuo me­tu ga­lio­ja nuo­sta­ta, toks rei­ka­la­vi­mas, Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai pa­pra­šius, pa­teik­ti vi­sus že­mės val­dy­mo do­ku­men­tus. O jei­gu ne­pa­tei­kia dau­giau kaip 3 % val­do­mos, de­kla­ruo­ja­mos že­mės, yra tai­ko­ma 20 % nuos­kai­ta ir vi­sa ta su­ma grą­ži­na­ma į Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tą.

Šiais me­tais ke­ti­na­ma pa­tik­rin­ti 5 % pa­reiš­kė­jų. Pa­pil­do­mai dar­bu ap­krau­ta Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra, iš­au­gi­na­mas pa­žei­dė­jų pro­cen­tas, nes vis tiek ne vi­si ūki­nin­kai, ypač vi­du­ti­niai ūki­nin­kai, pa­jė­gūs lai­ku su­si­tvar­ky­ti…

PIRMININKAS. Bai­ki­te klau­si­mą.

J. BAUBLYS (LSF). …tuos do­ku­men­tus. No­rė­čiau jū­sų nuo­mo­nės. Ačiū.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, Juo­zai. Dar kar­tą ga­liu pa­ti­kin­ti, kad yra su­si­tar­ta su Na­cio­na­li­ne mo­kė­ji­mo agen­tū­ra, kad že­mės val­dy­mo do­ku­men­tų bus rei­ka­lau­ja­ma tik dviem at­ve­jais: jei­gu yra dvi­gu­bas plo­to de­kla­ra­vi­mas, ir ant­ras at­ve­jis, ka­da yra ri­bų su­si­kir­ti­mas, per­si­den­gi­mas. Vis­kas! Ki­tais at­ve­jais agen­tū­ra že­mės val­dy­mo do­ku­men­tų ne­ga­li rei­ka­lau­ti. Aiš­ku, jei­gu yra plo­to pa­di­dė­ji­mas, pa­di­dė­jus plo­tui, tu­ri bū­ti pa­teik­ti že­mės val­dy­mo do­ku­men­tai. Ki­to­kiu at­ve­ju ne­ga­li rei­ka­lau­ti.

Apie su­pap­ras­ti­ni­mą. Juo­zai, iš tik­rų­jų vis­kas yra da­ro­ma, kad ir ad­mi­nist­ra­vi­mo tai­syk­lės, ir kon­tro­lės me­cha­niz­mai bū­tų pa­pras­ti­na­mi, ir iš tik­rų­jų jau yra ne­ma­žai pa­da­ry­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Sta­niu­vie­nė. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Klau­si­mas ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­rui. Ar ne­pla­nuo­ja­te per­žiū­rė­ti kai ku­rių pa­val­džių Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ins­ti­tu­ci­jų? Pa­vyz­džiui, to­kių kaip Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, Gy­vo­ji gam­ta, nes funk­ci­jos dub­liuo­ja­si. Yra gai­ši­na­mas žmo­nių lai­kas, ski­ria­si at­si­skai­ty­mų lai­kai, žmo­nės iš tik­rų­jų vars­to ke­lių įstai­gų du­ris, gai­ši­na lai­ką. Tie­siog toks klau­si­mas jums.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ne vi­sas pro­ble­mas ga­liu su­pras­ti, bet Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos ir Vals­ty­bi­nio re­gio­ni­nio ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to per­tvar­ka yra pra­si­dė­ju­si. Va­kar Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą dėl Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos lik­vi­da­vi­mo. Įsta­ty­mas dėl vals­ty­bės ap­lin­kos ap­sau­gos kon­tro­lės yra Sei­me. Ti­ki­mės, kad jūs jį grei­tu lai­ku pri­im­si­te ir mes ju­dė­si­me į prie­kį. Taip, mes ma­to­me tas pro­ble­mas, to­dėl esa­me pa­si­ren­gę per­žiū­rė­ti vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos kon­tro­lės sis­te­mą iš es­mės.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Skais­tė. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki. No­rė­jau už­duo­ti klau­si­mą su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ma­no klau­si­mas yra apie vals­ty­bi­nį ke­lią A1 ties Kau­nu. Bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas, iš­skirs­ty­tas į du eta­pus, ir bu­vo prieš mė­ne­sį, at­ro­do, ge­gu­žės vi­du­ry­je su­si­ti­kę Kau­no me­ras su Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vais, ir bu­vo pa­ža­dė­ta, kad rug­pjū­čio pa­bai­go­je jau bus skel­bia­mi kon­kur­sai, o dar­bai pra­si­dės ki­tais me­tais. Tuo tar­pu, kiek aš už­klau­siu ir Vy­riau­sy­bės, ir kiek mes ben­drau­ja­me su Ke­lių di­rek­ci­ja, man kaž­ko­kie mis­ti­niai at­si­ra­ši­nė­ji­mai. Kai pa­klau­si, ka­da kon­kre­čiai pra­si­dės dar­bai ir ar yra nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai, kaž­kaip pra­de­da­ma kal­bė­ti apie nau­jus trans­por­to srau­tų ty­ri­mus, apie kaž­ko­kį mis­ti­nį nau­ją til­tą Kau­no mies­te ir pa­na­šiai. Ar yra tik­rai ko­kių nors kon­kre­čių pla­nų ir ar tik­rai rug­pjū­čio pa­bai­go­je bus skel­bia­mi kon­kur­sai ir pra­si­dės dar­bai 2018 me­tų pra­džio­je, kaip bu­vo pa­ža­dė­ta?

R. MASIULIS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Si­tu­a­ci­ją ži­nau. Kau­no pro­ble­ma greit­ke­ly­je yra, kad di­des­nė da­lis greit­ke­lio šiuo me­tu dėl Kau­no plėt­ros į ki­tą ke­lio pu­sę iš es­mės yra nau­do­ja­ma kaip Kau­no vi­di­nė gat­vė, o ne kaip greit­ke­lis. Pra­va­žiuo­jan­čio trans­por­to yra ma­žiau ne­gu 50 % tuo ruo­žu. To­dėl bu­vo su­tar­ta ir su Kau­no mies­tu yra su­tar­ta, kad tik rug­pjū­čio mė­ne­sį bus da­ro­ma srau­tų ana­li­zė sie­kiant nu­sta­ty­ti, kur vis dėl­to yra tik­ro­ji pro­ble­ma, nes me­tus ir stai­giai sta­tant pa­gal tą pra­di­nį pla­ną, ku­rio ir Kau­no mies­tas pra­šė, t. y. sta­ty­ti ke­tu­rių juos­tų… dar po dvi juos­tas til­tą, kas yra la­bai la­bai bran­gus pro­jek­tas, rei­kia ge­rai pa­sver­ti veiks­mus. Pa­gal srau­tų ana­li­zę ga­li bū­ti vie­nas at­sa­ky­mas, kad, pa­čia­me Kau­no mies­te pa­sta­čius dar vie­ną til­tą, nu­si­im­tų di­džio­ji da­lis tų au­to­mo­bi­lių, ku­rie iš­va­žiuo­ja į au­to­stra­dą. Tai­gi pir­miau­sia rei­kia nu­sta­ty­ti, kur yra pro­tin­giau­sia in­ves­tuo­ti lė­šas, nes pa­tys ži­no­te, kad Ke­lių pro­gra­mos lė­šos nė­ra be­ri­bės.

Ki­tas da­ly­kas – kal­ba apie pa­ža­dė­tas lė­šas. To­kių pa­ža­dė­tų lė­šų dar nė­ra. Yra kal­ba­ma, kad tai ga­lė­tų bū­ti svar­bus pro­jek­tas, ku­riam lė­šos ga­lė­tų bū­ti ras­tos, bet sa­ky­ti, kad jau… Yra pa­ža­dė­tos tos lė­šos, ku­rių pro­jek­tai yra įtrauk­ti į Ke­lių pro­gra­mą. Šiuo at­ve­ju yra tik ti­ria­mo­ji sta­di­ja – nu­sta­ty­ti, koks pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti da­ro­mas, ir ta­da pa­si­žiū­rė­ti, kiek vis dėl­to tam bū­tų lė­šų, nes ga­li bū­ti taip, kad, sta­ty­da­mi til­tą Kau­ne, mes ga­lė­tu­me dvi­gu­bai su­tau­py­ti lė­šų, užuot plė­tę au­to­ma­gist­ra­lę, ku­ri šian­dien, de­ja, dėl plėt­ros nau­do­ja­ma kaip vi­di­nė Kau­no gat­vė. Rei­kia la­bai at­sa­kin­gai tas su­mas skai­čiuo­ti, nes, kaip mi­nė­jau, vi­siems ke­liams ne­už­ten­ka lė­šų. Su­pran­ta­me, kad tai yra vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų mū­sų Lie­tu­vos ke­lių sis­te­mo­je. Iš tie­sų maz­gas apie „Me­gą“ yra di­džiu­lė pro­ble­ma. Tas klau­si­mas vie­naip ar ki­taip bus iš­spręs­tas, bet ne taip, kad Kau­no mies­tas pa­sa­kė, kad bū­tent rei­kia taip da­ry­ti, taip ir da­rys. Rei­kia pro­tin­gai pa­sver­ti, kur dė­ti tas lė­šas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą prem­je­rui. Ger­bia­mas prem­je­re, pra­tę­siu ko­le­gės Auš­ri­nės taip sub­ti­liai pa­lies­tą prie­ka­bia­vi­mo te­mą. Ne­tru­kus iš­klau­sy­si­me ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mą­si dėl Sei­mo na­rio K. Pū­ko pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Iš tie­sų tas pla­čiai nu­skam­bė­jęs at­ve­jis, at­ro­do, sig­na­li­za­vo tam tik­rą pa­žan­gą mū­sų vi­suo­me­nė­je, gal­būt pa­si­kei­ti­mą, kai prie­ka­bia­vi­mas dar­bo vie­to­je jau yra vis dėl­to ver­ti­na­mas kaip rim­tas nu­si­žen­gi­mas. Ta­čiau tuo pat me­tu va­kar bu­vo pa­vie­šin­tas tei­sė­sau­gos spren­di­mas ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl at­ve­jo Pa­ne­vė­žio J. Mil­ti­nio te­at­re, kai te­at­ro va­do­vas yra kal­ti­na­mas iš tie­sų to­kiu ga­na gru­biu sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Pro­ku­ra­tū­ros ar­gu­men­tas yra tas, kad ši vei­ka ne­tu­rė­jo vi­suo­me­ni­nės reikš­mės.

No­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų bū­tent šia­me kon­teks­te, kaip ver­ti­na­te to­kiais at­ve­jais siū­lo­mą pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ką, ku­ri ga­lio­ja Lie­tu­vo­je ir, kiek ži­nau, vos ke­lio­se ki­to­se vals­ty­bė­se, ir ko­dėl, jū­sų nuo­mo­ne, vis dėl­to prie­ka­bia­vi­mas vis dar pas mus la­bai daž­nai ver­ti­na­mas kaip dė­me­sio ne­ver­tas ir tik­rai ne­rim­tas nu­si­žen­gi­mas? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ma­no nuo­mo­ne, tai tik­rai rim­tas nu­si­žen­gi­mas. Tos is­to­ri­jos, ku­rios yra iš­ki­lę, pa­vie­šin­tos, jos ro­do, kad ir žmo­nių, ku­rie pa­ti­ria to­kį prie­ka­bia­vi­mo bū­dą, yra ga­na drą­sių, nes kreip­tis ir dėl ty­ri­mo tik­rai rei­ka­lau­ja daug ir mo­ra­li­nių pa­stan­gų, vi­di­nių pa­stan­gų ži­nant tą ben­drą fo­ną. Aš tik­rai ma­nau, kad yra la­bai svar­bu.

Dėl pri­im­to spren­di­mo. Yra tei­si­nė vals­ty­bė, ir ma­nau, kad pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas ar­ba aukš­tes­niam pro­ku­ro­rui, ar­ba teis­mi­ne tvar­ka tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta.

Kal­bant apie pri­va­taus kal­ti­ni­mo ins­ti­tu­tą, jo tik­rai rei­kia. Tik­tai vėl­gi čia yra tas ver­ti­ni­mo mo­men­tas, kiek jis tu­rė­jo vi­suo­me­ni­nės reikš­mės. Aš tik­rai ne­no­rė­čiau čia de­ta­li­zuo­ti, bet aš ma­ny­čiau, kad rei­kia iš­nau­do­ti vi­sas tei­si­nes ga­li­my­bes ir pro­ce­so nu­sta­ty­ta tvar­ka skųs­ti to­kį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi mi­nist­rai ir prem­je­re, aš no­rė­čiau pir­miau­sia pa­svei­kin­ti Vy­riau­sy­bę, kad Svei­ka­tos apsaugos mi­nis­te­ri­jos pa­vyz­džiu at­si­ra­do pir­mo­ji ša­ki­nė ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis. Tai yra la­bai ge­ras re­zul­ta­tas, ge­ras žings­nis į prie­kį.

Ma­no klau­si­mas bū­tų švie­ti­mo mi­nist­rei, bet jos nė­ra, tai gal­būt so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras ga­lė­tų at­sa­ky­ti. Po to, kai at­si­ra­do pro­ble­ma dėl švie­ti­mo, šian­dien mes kaip tik pri­imi­nė­jo­me įsta­ty­mą dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, dėl pa­pil­do­mo prie­do prie Biu­dže­ti­nin­kų įsta­ty­mo pra­tę­si­mo ga­lio­ji­mo, tai iš es­mės jū­sų mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė to­kį la­bai ele­gan­tiš­ką spren­di­mą, t. y. pa­si­ra­šy­ti ko­lek­ty­vi­nę ša­ki­nę su­tar­tį dėl švie­ti­mo. Ji iš es­mės iš­spręs­tų tei­si­nę pro­ble­mą, ku­rią su­da­rė mū­sų ko­mi­te­tas, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai.

Ma­no klau­si­mas yra toks. Ar toks soc­mi­no ak­ty­vu­mas bu­vo tik iš rei­ka­lo, kai at­si­ra­do pro­ble­ma Sei­me, ar jis bus sis­te­mi­nis? Jei­gu tai bus sis­te­mi­nis reiš­ki­nys, tai aš la­bai svei­ki­nu, nes po to tu­rė­tų sek­ti ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis ir jū­sų, ša­ki­nė, dėl so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ir ki­tų, ir kul­tū­ros.

Aš, aiš­ku, no­rė­čiau į vi­sa tai at­kreip­ti dė­me­sį ger­bia­mo­jo fi­nan­sų mi­nist­ro.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos dėl įsta­ty­mo tik­rai la­bai su­in­ten­sy­vė­jo ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties švie­ti­mo sri­ty­je po­rei­kis. Mes ska­ti­no­me Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją ir pro­fe­si­nes są­jun­gas, kad kiek ga­li­ma grei­čiau ją pa­reng­tų ir tos nuo­sta­tos, ku­rios bu­vo tei­kia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te, bū­tų per­kel­tos į ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Ir tai pa­da­ry­ti iki lie­pos 1 die­nos, nes dar iki įsi­ga­lio­jant Dar­bo ko­dek­sui tai ga­lio­tų vi­sai švie­ti­mo sis­te­mai. Ta­čiau grei­čiau­siai to ne­įvyks, rei­kės, tę­siant ko­lek­ty­vi­nes de­ry­bas, su­tar­ti, ar tai ga­lio­ja tik pro­fe­si­nių są­jun­gų na­riams, ar vi­sai sis­te­mai.

Dėl ki­tų ska­ti­ni­mo. Kaip esu mi­nė­jęs, mes esa­me at­nau­ji­nę su so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis sa­vo ko­lek­ty­vi­nes de­ry­bas. De­ja, kol kas yra pir­mie­ji žings­niai, bet aš spar­ti­nu ir pra­šau, kad bū­tų in­ten­sy­vus pro­ce­sas. Ži­nau, kad mū­sų mi­nis­te­ri­ja yra at­sa­kin­ga pa­kvies­ti ir ki­tas mi­nis­te­ri­jas dėl ša­ki­nio. Kol kas dar to ne­sa­me pa­da­rę, bet ir jū­sų ra­gi­ni­mu, ir pats as­me­ni­ne at­sa­ko­my­be… kad bū­si­me daug ak­ty­ves­ni.

Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Vy­riau­sy­bei. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

 

14.03 val.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio pra­ne­ši­mas (dėl Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko)

 

Per­ei­na­me prie ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo. Tai ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E. Pa­ši­lio pra­ne­ši­mas (dėl Sei­mo na­rio K. Pū­ko). Pra­šom.

E. PAŠILIS. Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je šių me­tų ko­vo 16 die­ną bu­vo pra­dė­tas ir šiuo me­tu at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal po­žy­mius nu­si­kals­ta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 152 straips­nio „Sek­su­a­li­nis prie­ka­bia­vi­mas“ 1 da­ly­je ir 255 straips­nio „Šau­na­mo­jo gin­klo, šaud­me­nų, sprog­me­nų ir sprogs­ta­mų­jų me­džia­gų lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas“ 1 da­ly­je.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­ti duo­me­nys, ku­rie lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad šių me­tų sau­sio–­va­sa­rio mė­ne­siais Sei­mo na­rys K. Pū­kas ga­li­mai sek­su­a­liai prie­ka­bia­vo prie pa­gal tar­ny­bą pri­klau­so­mų ir ki­taip pri­klau­so­mų as­me­nų. Nu­ken­tė­ju­siais dėl sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pri­pa­žin­ti ke­tu­ri as­me­nys.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ke­tu­ri nu­ken­tė­ju­sie­ji ga­li­mai pa­ty­rė bū­tent ty­čia da­ro­mą psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą, ke­lia­mą di­de­lę įtam­pą, de­monst­ruo­ja­mą vir­še­ny­bę ir ga­lią, ne­pri­im­ti­ną, ne­ma­lo­nų ir šiurkš­tų ben­dra­vi­mą, taip pat nu­ro­dy­mus at­lik­ti pa­gal tar­ny­bą ne­pri­klau­san­čias funk­ci­jas, ver­ti­mą vyk­ti su Sei­mo na­riu K. Pū­ku į Sei­mo vieš­bu­čio pa­tal­pas, ku­rio­se jis gy­ve­na ir jas pri­žiū­ri, že­mi­ni­mą as­mens ly­ties, so­cia­li­nės pa­dė­ties pa­grin­du ir įžei­di­mus, ki­tą nu­ken­tė­ju­sių­jų gar­bę ir oru­mą, jų as­me­ny­bę že­mi­nan­tį ben­dra­vi­mą, taip pat įžū­lius, gaš­lius pa­siū­ly­mus, ki­to­kias sek­su­a­li­nio po­bū­džio užuo­mi­nas, ne­cen­zū­ri­nę lek­si­ką, vie­na­ša­liš­kai vys­ty­tus vul­ga­rius po­kal­bius sek­su­a­li­nio po­bū­džio te­mo­mis ir ki­tus ne­pri­im­ti­nus nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims veiks­mus, tam tik­rais at­ve­jais ir ty­či­nį fi­zi­nį kon­tak­tą lie­čiant.

Toks ben­dra­vi­mas ir el­ge­sys su pa­gal tar­ny­bą ir ki­taip pri­klau­so­mais as­me­ni­mis ver­tin­ti­nas kaip prie­ka­bia­vi­mas, sie­kiant sek­su­a­li­nio ben­dra­vi­mo ir pa­si­ten­ki­ni­mo, pa­žei­džian­tis ki­to as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę, že­mi­nan­tis nu­ken­tė­ju­sio­jo gar­bę ir oru­mą.

Šių ga­li­mai įvyk­dy­tų nu­sikals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bes pa­grin­džia iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys: nu­ken­tė­ju­sių­jų, liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mai, daik­tų ap­žiū­ros pro­to­ko­le, daik­tų, do­ku­men­tų sa­va­no­riš­ko pa­tei­ki­mo pro­to­ko­le už­fik­suo­ti duo­me­nys ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys.

Šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu taip pat bu­vo su­rink­ti duo­me­nys, ku­rie lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad nuo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos iki šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sio pra­džios Sei­mo na­rys K. Pū­kas, lai­ky­da­mas tei­sė­tai įsi­gy­tą šau­na­mą­jį gin­klą ir šaud­me­nis sei­fe, esan­čia­me jo dar­bo pa­tal­po­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, ne­už­tik­ri­no šio gin­klo ir šaud­me­nų tin­ka­mo sau­gu­mo. Tuo ga­li­mai bu­vo pa­žeis­tos šau­na­mo­jo gin­klo ir šaud­me­nų lai­ky­mo tai­syk­lės ir dėl to su­da­ry­tos są­ly­gos ki­tam as­me­niui ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­ti šau­na­muo­ju gin­klu.

De­ta­les­ni duo­me­nys ir in­for­ma­ci­ja apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tas rei­ka­lin­gas ty­ri­mui ap­lin­ky­bes yra pa­teik­ti ofi­cia­laus krei­pi­mo­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą teks­te.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 152 straips­nio „Sek­su­a­li­nis prie­ka­bia­vi­mas“ 1 da­lį at­sa­ko tas, ku­ris, siek­da­mas sek­su­a­li­nio ben­dra­vi­mo ir pa­si­ten­ki­ni­mo, vul­ga­riais, pa­na­šiais veiks­mais, pa­siū­ly­mais ar užuo­mi­no­mis prie­ka­bia­vo prie pa­gal tar­ny­bą ir ki­taip pri­klau­so­mo as­mens. Už šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mą nu­ma­ty­tos al­ter­na­ty­vios baus­mės: bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 255 straips­nio „Šau­na­mo­jo gin­klo, šaud­me­nų, sprog­me­nų ar sprogs­ta­mų­jų me­džia­gų lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas“ 1 da­lį at­sa­ko tas, ku­ris pa­žei­dė tei­sė­tai tu­ri­mo šau­na­mo­jo gin­klo, šaud­me­nų, sprog­me­nų ar sprogs­ta­mų­jų me­džia­gų lai­ky­mo tai­syk­les ir dėl to su­da­rė są­ly­gas ki­tam as­me­niui ne­tei­sė­tai jais pa­si­nau­do­ti. Už šio bau­džia­mo­jo nu­sižen­gi­mo pa­da­ry­mą taip pat nu­ma­ty­tos al­ter­na­ty­vios baus­mės: bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba areš­tas.

K. Pū­kas yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 62 straips­ny­je, Sei­mo sta­tu­to 22 straips­ny­je ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rio as­muo ne­lie­čia­mas, Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se taip pat nu­sta­ty­ta, kad ki­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės šiam as­me­niui tai­ko­mos tiek, kiek tai ne­drau­džia­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ar tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 2 straips­nis taip pat nu­ma­to pro­ku­ro­ro, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pa­rei­gą kiek­vie­nu at­ve­ju, kai pa­aiš­kė­ja nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją im­tis vi­sų įsta­ty­mo nu­ma­ty­tų prie­mo­nių, kad per trum­piau­sią lai­ką bū­tų at­lik­tas ty­ri­mas ir at­skleis­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka.

Įver­ti­nus šias Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, nu­sta­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir tai, kad iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me yra at­lik­ti vi­si bū­ti­ni ir įsta­ty­mo ne­drau­džia­mi pro­ce­so veiks­mai, aki­vaiz­du, kad to­les­nis bau­džia­ma­sis pro­ce­sas, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pra­ne­ši­mo apie ty­ri­mą su­ra­šy­mas ir jo pa­tei­ki­mas K. Pū­kui, jo, kaip įta­ria­mo­jo ap­klau­sa, kar­do­mų­jų prie­mo­nių tai­ky­mas yra ne­ga­li­mas, ne­ga­vus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo su­ti­ki­mo.

To­dėl, rem­da­ma­sis tuo, kas iš­dės­ty­ta, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 62 straips­nio 2 da­li­mi, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­li­mi, pra­šau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo leis­ti pa­trauk­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį K. Pū­ką bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui E. Pa­ši­liui už pra­ne­ši­mą.

Leis­ki­te pa­ci­tuo­ti Sei­mo sta­tu­to 23 straips­nį: „Iš­klau­sius ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­ne­ši­mą dėl Sei­mo na­rio pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ėmi­mo ar ki­to­kio jo lais­vės su­var­žy­mo, Sei­mo po­sė­dy­je da­ro­ma ne trum­pes­nė ne­gu vie­nos va­lan­dos, bet ne il­ges­nė nei dvie­jų va­lan­dų per­trau­ka. Po per­trau­kos Sei­mas pri­ima vie­ną iš ke­lių spren­di­mų.“

Skel­biu vie­nos va­lan­dos per­trau­ką.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bai­gė­si ry­ti­nio po­sė­džio va­lan­dos per­trau­ka po ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio pra­ne­ši­mo (dėl Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko), ku­ri bu­vo pa­da­ry­ta pa­gal Sei­mo sta­tu­to 23 straips­nio 1 da­lį. Skel­biu ry­ti­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.