LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL GALIMO NETEISĖTO INFORMACIJOS RINKIMO APIE ASMENIS IR PANAUDOJIMO, GALIMO NETEISĖTO POVEIKIO ŽVALGYBOS IR KITŲ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ VEIKLAI, GALIMO KIŠIMOSI Į RINKIMŲ PROCESUS 2019 M LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJOS METU, GALIMOS NETEISĖTOS PARAMOS ŠIAI RINKIMŲ KAMPANIJAI, GALIMŲ PRANEŠĖJŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ, GALIMOS NETEISĖTOS ĮTAKOS ĮVEDANT SANKCIJAS BALTARUSIJOS RESPUBLIKAI
PARLAMENTINIO TYRIMO ATLIKIMO SUDARYMO
PROJEKTO

 

2023-10-04 Nr. XIVP-3116

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto pavadinimą siūlome sutrumpinti, nevardijant jame klausimų, kuriais Seimo laikinajai tyrimo komisijai pavedama atlikti parlamentinį tyrimą (visi šie klausimai išvardyti projekto 1 straipsnyje), arba tik labai apibendrintai nurodant pavedamų ištirti klausimų esmę. Be to, komisijos pavadinime vietoj konstrukcijos „dėl parlamentinio tyrimo atlikimo“ vartotina konstrukcija „parlamentiniam tyrimui atlikti“ (žr. Seimo statuto 71 straipsnio 1 dalį). Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas dėstytinas taip: „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“ (arba, pavyzdžiui, taip: „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos su 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų politine kampanija susijusių aplinkybių parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“, ar pan.).

2.    Projekto preambulės antroje pastraipoje prieš žodį „santvarka“ išbrauktinas perteklinis žodis „valstybės“.

3.    Projekto preambulės šeštoje pastraipoje prieš žodžius „apie tai“ įrašytini trūkstami žodžiai „pateiktą informaciją“ (plg. su septinta preambulės pastraipa).

4.    Projekto preambulės šeštoje pastraipoje formuluotę „politiniams (rinkimų) procesams“ siūlytume pakeisti formuluote „politiniam (rinkimų) procesui, nes kalbama tik apie vieną – 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų procesą.

5.    Projekto preambulės aštuntoje pastraipoje prieš žodį „departamento“ įrašytinas žodis „saugumo“.

6.    Projekto preambulės vienuoliktoje pastraipoje vietoj žodžio „įkuriamos“ įrašytinas žodis „įsteigiamos“; vietoj formuluotės „nustatomos specialios galios“ – formuluotė „nustatomi įgaliojimai“; vietoj formuluotės „neperžengtų teisinės sistemos ribų“ – formuluotė „būtų teisėta“.

7.    Projekto preambulės paskutinėje pastraipoje vietoj žodžio „Konstitucinę“ įrašytini žodžiai „oficialiąją konstitucinę“.

8.    Projekto 1 straipsnyje po žodžio „komisiją“ išbrauktinas žodis „dėl“, o po žodžių „Baltarusijos Respublikai“ įrašytini trūkstami žodžiai „parlamentiniam tyrimui atlikti“.

9.     Projekto 1 straipsnyje žodis „rinkimo“ perkeltinas po žodžių „apie asmenis“ (jeigu projekto pavadinimas nebūtų trumpinamas, atitinkamai reikėtų pataisyti ir projekto pavadinimą).

10.     Atsižvelgdami į tai, kad pagal Rinkimų kodeksą rinkimų politinė kampanija apima visą rinkimų procesą (šių sąvokų turinys iš esmės sutampa), projekto 1 straipsnio formuluotę „galimo kišimosi į rinkimų procesus 2019 m Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu“ siūlome pakoreguoti taip: „galimo kišimosi į 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų procesą“ (jeigu projekto pavadinimas nebūtų trumpinamas, atitinkamai reikėtų pataisyti ir projekto pavadinimą).

11.     Projekto 1 straipsnyje prieš žodį „kampanijai“ įrašytinas žodis „politinei“ (jeigu projekto pavadinimas nebūtų trumpinamas, atitinkamai reikėtų pataisyti ir projekto pavadinimą).

12.     Projekto 2 straipsnyje atsisakytina perteklinės nuostatos dalies „laikantis Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principo“ (laikytis šio principo sudarant Seimo komisijas privalu pagal Seimo statutą, taigi tai nurodyti Seimo nutarime nėra poreikio).

13.     Projekto 4 straipsnio 1 punkte žodis „kokius“ keistinas žodžiu „kuriuos“; vietoj formuluotės „kas davė pavedimus ir kada“ įrašytina formuluotė „kas ir kada pavedė ją rinkti“ (analogiškai taisytina ir tokia pat formuluotė 4 straipsnio 2 punkte).

14.     Projekto 4 straipsnio 2 punkte išbrauktina nuoroda skliaustuose „(kreipimasis pridedamas)“, nes pranešėjo kreipimasis į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą negali būti Seimo nutarimo sudedamoji dalis (priedas).

15.     Projekto 4 straipsnio 4 punkte formuluotė „paskelbtus rinkimų kampanijų monitoringo rezultatais“ keistina formuluote „paskelbtais rinkimų politinių kampanijų finansavimo stebėsenos duomenimis“ (žr. Rinkimų kodekso 125 straipsnį).

16.     Projekto 4 straipsnio 5 punkte prieš žodį „štabo“ įrašytinas žodis „rinkimų“; po žodžio „Baltarusijos“ – žodis „Respublikos“.

17.     Projekto 4 straipsnio 6 punkte prieš žodžius „Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui“ įrašytinas žodis „Seimo“.

18.     Sprendžiant dėl projekto 5 straipsnio 1 dalyje teikiamo siūlymo pavesti sudaromai laikinajai tyrimo komisijai parlamentinio tyrimo metu užtikrinti komisijos posėdžių, apklausų viešumą, įvertintina, ar tyrimo objektas nebus įslaptinta informacija.

19.     Projekto 5 straipsnio 2 dalyje prieš žodį „nutarimo“ įrašytinas žodis „Seimo“.

20.     Atsižvelgiant į teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija) patvirtintų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 37.4 papunktį, projekto 4 straipsnyje po punktų numerių turėtų būti rašomi uždaromieji skliaustai, o projekto 5 straipsnio dalys turėtų būti sunumeruotos.

21.     Projektas turėtų būti pataisytas kalbos požiūriu, įskaitant klaidingai nurodytas jį teikiančių Seimo narių pavardes.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. +370 5 209 6160, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. +370 5 209 6898, el. p. viktorija.stauga[email protected]