LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 93, 544 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-02-06 Nr. XIIIP-3130

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Teikiamo projekto 1 straipsniu keičiamas Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnis, papildant jį nauja 7 dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad ANK 93 straipsnio dalys turėtų būti išdėstytos pagal sankcijoje numatytos (-ų) baudos (-ų) vidurkį. Atsižvelgiant į tai, projektu teikiamos naujos administracinio nusižengimo sudėties požymiai turėtų būti aprašyti ne ANK 93 straipsnio 7 dalyje, o šio straipsnio 4 dalyje, atitinkamai pernumeruojant po jos dėstomas straipsnio dalis.

2.    Teikiamo projekto 1 straipsniu papildomos ANK 93 straipsnio 7 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės“; taip pat projekto 2 straipsniu papildomos ANK 544 straipsnio 4 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės partijos finansavimas neturint tam teisės“ – iš esmės dubliuoja Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1751 straipsnio pavadinimą – „Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas“ (past. – žiūrėti kartu su šiuo projektu teikiamo projekto Reg. Nr. XIIIP-3126 2 straipsnį).

Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad projektai Reg. Nr. XIIIP 3126 ir XIIIP-3130 nėra tarpusavyje suderinti. Nėra pateisinama, kad BK straipsnio pavadinimas sutampa su ANK atskirų straipsnių dispozicijomis. Akcentuotina, kad straipsnio dispozicija turėtų būti aprašyta plačiau negu straipsnio pavadinimas.

Kita vertus, priėmus teikiamas pataisas, gali kilti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies atribojimo nuo BK 1751 straipsnio problemų. Dėl tos priežasties rekomenduotina plėsti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies dispozicijų aprašymą, jose galimai įrašant ir konkrečius pažeidimų sudėčių atribojimo kriterijus[1].

3.    Atsižvelgiant į projektu Reg. Nr. XIIIP-3126 BK papildančio 1751 straipsnio dispozcijos konstrukciją (past. – baudžiamoji atsakomybė nustatoma ne tik tam, kas finansavo, bet ir tam, kas priėmė arba panaudojo lėšas ar kitokią materialinę paramą), diskutuotina, ar analogišku aspektu taip pat nereikėtų koreguoti ANK 93 bei 544 straipsnių.

4.    Nėra aiškus projekto 2 straipsniu ANK 544 straipsnį papildančios 4 dalies santykis su šio straipsnio 3 dalimi.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected][1] Pavyzdžiui, sudėtyje nurodant paramos (lėšų) sumą, neviršijančią 500 BBND (MGL).