Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR. XIV-1381 57, 59 ir 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 57 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„57 straipsnis. Asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba neturinčių galiojančio pilietybę patvirtinančio dokumento, įrašymas į rinkėjų sąrašus“

2. Pakeisti 57 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmenys, turintys teisę rinkti, tačiau nedeklaravę gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba ilgiau kaip vienerius metus neturintys nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento, norėdami dalyvauti atitinkamuose rinkimuose privalo kreiptis į pasirinktą rinkimų komisiją su prašymu įrašyti juos į rinkėjų sąrašus. Tokių prašymų pateikimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.“

 

2 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Teritorinių policijos įstaigų areštinėse, suėmimo vykdymo ir arešto bei laisvės atėmimo bausmių atlikimo vietose esantys asmenys įrašomi į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie yra deklaravę gyvenamąją vietą, rinkėjų sąrašus. Gyvenamosios vietos nedeklaravęs arba ilgiau kaip vienerius metus neturintis nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento asmuo rašytiniu jo prašymu įrašomas į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje yra jo suėmimo vykdymo arba arešto, arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo vieta, teritorinės policijos įstaigos areštinė, rinkėjų sąrašą. Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, iki pateko į teritorinės policijos įstaigos areštinę, suėmimo vykdymo arba arešto, arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą, negali būti įrašomas į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje yra jo suėmimo vykdymo arba arešto, arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo vieta, arba teritorinės policijos įstaigos areštinė, rinkėjų sąrašą.“

 

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) jeigu rinkėjas nėra įrašytas į rinkėjų sąrašus, nes nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos arba ilgiau kaip vienerius metus neturi nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir gyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija iki 2023 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvenamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas