Projekto Nr. XIVP-2998(2)                                                                                                          lyginamasis variantas                                                 

                                                                                                                                                         

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1934

16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.               d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

            „3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką, pasirašytą ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių arba revizijos komisijos (revizoriaus). Joje turi būti nurodyta: bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą pranešimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat visus bendrijos narius informuodamas elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kurioje ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kurioje ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais išsiųsdamas pranešimą bendrijos narių pateiktais elektroninio pašto adresais ir įkeldamas jį į bendrijos elektroninę informacinę sistemą, jeigu bendrija tokia naudojasi. Pranešime susirinkimo organizatorius turi nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką, ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kurioje ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais, kokiu būdu galima pateikti pasiūlymus ir klausimus.. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose  ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jeigu ją bendrija turi). ”  

 

2  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

              Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Kazys Starkevičius