LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IX (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 445

STENOGRAMA

 

2020 m. spalio 1 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotoja
I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. spa­lio 1 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 97 Sei­mo na­riai.

Prieš pra­de­dant dar­bo­tvarkės svars­ty­mą, pri­me­nu, kad bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė nuo rug­sė­jo 10 iki spa­lio 10 die­nos yra šie Sei­mo na­riai: L. Bal­sys (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja), Z. Je­dins­kis (Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja), K. Ma­siu­lis (Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja), M. Pui­do­kas (Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė), V. Ras­te­nis (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja), G. Vai­če­kaus­kas (Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja), O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ja). Ger­bia­mie­ji gru­pės na­riai, pri­me­nu, kad slap­ta­sis bal­sa­vi­mas bus 13 va­lan­dą.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2020 m. spa­lio 1 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džio darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dėl dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mo – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF*). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Siū­lau iš dar­bo­tvarkės iš­brau­k­ti 2-15 klau­si­mą – Mo­kes­čių už ap­lin­kos ter­ši­mą – ir no­riu pri­min­ti, kad Sei­mas šiais me­tais pra­tęs­to­je se­si­jo­je pri­ėmė šį įsta­ty­mą, su­si­ju­sį su tar­ša Klai­pė­do­je ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se. Da­bar įsta­ty­mas dar ne­pra­dė­jo ga­lio­ti ir siū­lo­me vėl at­šauk­ti. Frak­ci­jos var­du aš siū­lau iš­brauk­ti, nes ne­gė­dy­ki­me sa­vęs prieš žmo­nes.

PIRMININKAS. J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du taip pat pri­ta­ria­me ko­le­gos A. Sa­la­ma­ki­no pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti ši­tą iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Dvi frak­ci­jos siū­lo iš­brauk­ti 2-15 klau­si­mą. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ar rei­kia bal­suo­ti?

Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Ir vi­sai dar­bo­tvarkei taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

 

10.03 val.

Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. X-1212 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4539(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas – Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4539 pri­ėmi­mas. Ka­dan­gi pa­siū­ly­mų nė­ra, ne­kvie­si­me pra­ne­šė­jų. Yra tik dėl 28 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nis. Dėl 2 straips­nio 28 da­lies. Tei­sės depar­ta­men­to pa­siū­ly­mui pri­ta­ria­me ir vi­siems straips­niams ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 20 straips­nių. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Vi­sas 1 su 20 straips­nių… 1 strai­ps­nis pri­im­tas.

2 straips­nis, tai yra įsi­ga­lio­ji­mas. Pra­šau? Dėl jo pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bals­avo 101 Sei­mo na­rys: 100 – už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4539) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.05 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4541(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.2 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 3, 35 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4541(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1, 2, 3, 4 straips­niams ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 95, vien­bal­siai pri­tar­ta įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4541). Jis pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.06 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 III sky­riaus pa­va­di­ni­mo, 11, 13 ir 14 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4542(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.3 klau­si­mas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo III sky­riaus pa­va­di­ni­mo, 11, 13 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4542(2). Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra gau­ta. Pri­im­da­mi pa­straips­niui pri­ta­ria­me 1, 2, 3, 4 ir 5 straips­niams. Pri­ta­ria­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už. At­si­sa­ko­te. Ta­da ga­li­me bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai 103 pri­ta­rė, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4542(2) bū­tų pri­im­tas. Pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.07 val.

Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4543(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.4 klau­si­mas – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4543(2). Pri­ėmi­mas. Yra du straips­niai. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. 1 ir 2 straips­niams ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių – vien­bal­siai 90 Sei­mo na­rių pri­ta­rė, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4543(2) bū­tų pri­im­tas. Taip ir yra. (Gon­gas)

 

10.08 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 straips­nių ir tre­čio­jo1 skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 105 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4545(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.5 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo straips­nių ir tre­čio­jo1 skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 105 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4545(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1, 2, 3, 4 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Jiems ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 5 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pa­pra­šy­siu I. Ši­mo­ny­tės iš vie­tos pa­ko­men­tuo­ti ko­mi­te­to ne­pri­ta­ri­mą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai, nes šio pa­ke­to to­kia es­mė ir yra, kad ly­di­ma­sis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas yra pri­de­ri­na­mas prie Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pro­jek­to ir tos nuo­sta­tos įsi­ga­lios vė­liau – 2022 me­tais, kaip yra pa­ke­te nu­ma­ty­ta. Tam tik­ra pras­me pa­sta­bos ne­su­pra­to­me ir to­dėl jai ne­pri­ta­ria­me. Ji pa­si­ro­dė tik­rai ne­re­le­van­tiš­ka, nes da­bar to­kios nuo­sta­tos ga­lio­ja, ta­čiau įsi­ga­lio­jus vi­sam pa­ke­tui ga­lios tos nuo­sta­tos, ku­rios su­de­ri­na vi­sas at­skai­to­my­bes vi­sais ly­giais. Siū­lo­me Sei­mui taip pat ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aiš­ku, ir Sei­mas ga­li pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui be šio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Taip ir pri­tar­ta 5 straips­niui.

6, 7, 8, 9 ir 10 straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Jiems ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru sutari­mu.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 87 bal­sa­vo už tai, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4545) bū­tų pri­im­tas. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

10.11 val.

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo išmokų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4546(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.6 klau­si­mas – Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo 19, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4546. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1, 2, 3 ir 4 straips­niams ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru sutari­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai. Vien­bal­siai 92 Sei­mo na­riai pa­tvir­ti­no, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4546) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.12 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straips­nių, ant­ro­jo ir tre­čio­jo skir­snių pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 8 straips­nio pripa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4547(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.7 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo straips­nių, ant­ro­jo ir tre­čio­jo skir­snių pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4547. Pri­ėmi­mas. Taip pat pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straips­niams ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai. Vien­bal­siai 89 Sei­mo na­riai pa­tvir­ti­no, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4547) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.14 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 131, 28, 30 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4548(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.8 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 131, 28, 30 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4548(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5 straips­niams pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių – vien­bal­siai už tai, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4548) bū­tų pri­im­tas. Jis pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.15 val.

Įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. IX-575 3, 16, 22 straips­nių, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4549(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.9 klau­si­mas – Įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4549(2). Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 straips­niams pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra pa­gei­dau­jan­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai už tai, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4549(2) bū­tų pri­im­tas. Jis pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2002 m. ge­gu­žės 30 d. nu­ta­ri­mo Nr. IX-912 „Dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4550(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.10 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2002 m. ge­gu­žės 30 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4550(2). Pri­ėmi­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta. Pri­im­da­mi pa­straips­niui pri­ta­ria­me 1 ir 2 straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nutari­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių. Vien­bal­siai 90 bal­sa­vo už tai, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4550(2) bū­tų pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.17 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 185 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4551(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.11 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 185 ir 589 strai­p­s­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4551(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Pri­im­da­mi pa­straips­niui pri­ta­ria­me 1, 2 ir 3 straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4551(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.19 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 49, 59, 591, 64, 65, 206, 225, 226, 2261, 2262 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 207 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4552(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.12 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 207 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4552(2). Taip pat pri­ėmi­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl kiek­vie­no straips­nio rei­kia bal­suo­ti at­ski­rai. Ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys tu­ri pri­tar­ti, kad tas straips­nis bū­tų pri­im­tas.

Pra­de­da­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui. Pra­ne­šė­ją A. Ši­rins­kie­nę kvie­čiu į tri­bū­ną. Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: vien­bal­siai 90 pri­ta­rė 1 straips­niui.

Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. 2 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 92, vien­bal­siai pri­ta­rė 3 straips­niui.

Dėl 4 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 87 pri­ta­rė 4 straips­niui.

5 straips­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Dėl 5 straips­nio yra pa­tai­sa.

PIRMININKAS. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai pri­ta­rė 5 straips­niui.

To­liau yra Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Jei­gu ne­klys­tu, yra tie­siog straips­nio pa­kei­ti­mas, įra­šy­mas.

PIRMININKAS. At­si­ran­da nau­ja­sis 6 straips­nis.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip. Dėl to, kad aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ta, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­pri­eš­ta­rau­ja stra­te­gi­nio lyg­mens pla­na­vi­mo do­ku­men­tams.

PIRMININKAS. Ma­ny­ki­me, kad yra 29 Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiai pa­tai­sai? Pri­ta­ria­me. Ta­da už vi­są nau­ją 6 straips­nį rei­kia bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai pri­ta­rė 6 straips­niui.

To­liau ei­na 7 straips­nis, bu­vęs 6 straips­nis, dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra. Rei­kia bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Esant bal­sų dau­gu­mai 7 straips­nis pa­tvir­tin­tas.

8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 89 pri­ta­rė 8 straips­niui.

9 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė 9 straips­niui.

10 straips­nis. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė 10 straips­niui.

11 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. 11 straips­niui pri­tar­ta.

12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė 12 straips­niui.

13 straips­nis. Yra Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­siū­lė sa­vo re­dak­ci­ją. Pra­šom ko­men­ta­rą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tie­siog pa­siū­lė ki­taip iš­dės­ty­ti. Bet iš es­mės, taip, dėl įsi­ga­lio­ji­mo tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tas ir 6 straips­nis, jį pri­ėmė­me, nu­ma­tant, kad įsi­ga­lio­ja nuo 2022 me­tų.

PIRMININKAS. Ir ki­tas pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Vėl­gi ko­mi­te­to spren­di­mas yra su­si­jęs su įsi­ga­lio­ji­mo da­ta. Tie­siog tei­sė­kū­ros tech­ni­kos pa­to­bu­li­ni­mas. Įsi­ga­lio­tų 2025 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir su to­kiu pri­ta­ri­mu bal­suo­ja­me dėl vi­so 13 straips­nio.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė 13 straips­niui.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė… Už­si­ra­šė. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ar iš tik­rų­jų jūs ge­rai įsi­gi­li­no­te į tas Sta­tu­to pa­tai­sas? Šiuo me­tu yra siū­lo­ma iš­brauk­ti Sta­tu­to straips­nį, ku­ris reg­la­men­tuo­ja Vy­riau­sy­bės me­ti­nių ata­skai­tų tvar­ką ir dis­ku­si­ją. Leng­va ran­ka yra iš­brau­kia­ma bū­tent ši nuo­sta­ta, šian­dien įve­dan­ti prie­vo­lę Vy­riau­sy­bei pa­teik­ti sa­vo me­ti­nę veik­los ata­skai­tą, ku­rio­je taip pat bū­tų ap­tar­ti ar­ti­miau­sio lai­ko­tar­pio Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tai. Po to šia­me straips­ny­je yra, kad po pa­tei­ki­mo Vy­riau­sy­bės ata­skai­ta svars­to­ma Sei­mo ko­mi­te­te, ren­gia­ma spe­cia­li Sei­mo dis­ku­si­ja ir Sei­mas net ga­li pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją. Ši­ta nuo­sta­ta yra iš­brau­kia­ma.

Jei­gu mes siū­lo­me iš­brauk­ti ši­tą nuo­sta­tą, mes, Sei­mas, at­si­sa­ko­me da­lies ga­lių kon­tro­liuo­ti Vy­riau­sy­bę. Aš ne­su ar­šus Vy­riau­sy­bės kri­ti­kas, kai ku­riais at­ve­jais Vy­riau­sy­bė pa­de­monst­ruo­ja net di­des­nę kom­pe­ten­ci­ją ne­gu Sei­mas, bet pas mus eg­zis­tuo­ja val­džių pa­si­da­li­ji­mo pu­siau­svy­ra, mes esa­me par­la­men­ti­nė res­pub­li­ka. Tai­gi jei­gu mes da­bar leng­va ran­ka pa­tys at­si­sa­ko­me ga­li­my­bės kon­tro­liuo­ti Vy­riau­sy­bę, ne­svar­bu, ko­kia ji bus, ar S. Skver­ne­lio, ar ger­bia­mos I. Ši­mo­ny­tės, bet iš es­mės yra taip, kad vis dėl­to ta nuo­sta­ta su­tei­kia tam tik­rą pa­grin­dą dia­lo­gui, ku­ris ga­li vyk­ti tarp Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės. O jei­gu mes to at­si­sa­ko­me, tai fak­tiš­kai mes su­tei­kia­me vi­sas va­džias Vy­riau­sy­bei, vyk­do­ma­jai val­džiai, ir tam­pa­me tik sta­tis­tais.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ka­dan­gi čia dar ir ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta, tai aš pa­ban­dy­siu ger­bia­mam Po­vi­lui pa­aiš­kin­ti, kas čia vis dėl­to yra da­ro­ma. Rei­kė­jo pa­skai­ty­ti Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas iki ga­lo. Kaip tik at­si­skai­ty­mo tvar­ka Vy­riau­sy­bės yra to­bu­li­na­ma tuo po­žiū­riu, kad kar­tu bus at­si­skai­to­ma ne tik už la­bai ge­rus dar­bus, bet taip pat ir už biu­dže­to re­zul­ta­tus. Tai yra tos at­skai­to­my­bės, ku­rios da­bar yra dvi at­ski­ros, – Vy­riau­sy­bės ata­skai­ta ir Biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nys, ku­ris tei­kia­mas ru­de­nį, yra su­glau­di­na­mi, ter­mi­nai su­de­ri­na­mi taip, kad spė­tų au­di­tuo­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, kad bū­tų su­ves­ti kon­so­li­duo­ti ata­skai­tų duo­me­nys ir Vy­riau­sy­bė, Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, kad ir kas jis bū­tų, at­si­skai­ty­tų ne tik už tai, koks jis rai­te­lis pui­kus, bet ir taip pat už tai, kaip bu­vo pa­nau­do­ti pra­ėju­sių me­tų pi­ni­gai.

To­dėl prie­šin­gai – čia yra pa­sie­kia­mas tas re­zul­ta­tas, už ką mes daž­nai bu­vo­me kri­ti­kuo­ja­mi ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų, kad at­skai­to­my­bė už pi­ni­gus yra sau, o at­skai­to­my­bė už veik­lą yra sau. Da­bar ši­tie da­ly­kai yra su­de­ri­na­mi ir jie bus at­lie­ka­mi vie­nu me­tu. Siū­ly­čiau ne­klai­din­ti Sei­mo, Sei­mas tik­rai pri­ims spren­di­mą, nu­ta­ri­mą dėl do­ku­men­tų, ku­riuos pa­teiks Vy­riau­sy­bė.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to Nr. XIIIP-4552.

 

Šio sta­tu­to pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Pro­jek­tui Nr. XIIIP-4552 pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

10.34 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-815(4) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-815. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – Al­gi­man­tas… A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šau.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ki­tas, ant­ra­sis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir mes pri­ta­ria­me. Tre­čia­sis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia dėl 19 straips­nio 7 da­lies. Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti, ar­gu­men­tai bū­tų to­kie: bu­tą ga­li su­da­ry­ti ir vie­na pa­tal­pa, to­dėl įsta­ty­mo pro­jek­to for­mu­luo­tė yra pla­tes­nė už siū­lo­mą for­mu­luo­tę ir su­da­ran­ti ga­li­my­bes ap­sau­go­ti rū­kan­čio­jo as­mens šei­mos na­rius ir kai­my­nus nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir su to­kiais pri­tar­tais ir ne­pri­tar­tais pa­siū­ly­mais ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 1 straips­niui? Pri­ta­ria­me.

2 straips­nis – taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė ir jie yra su­si­ję su A. Ku­bi­lie­nės pa­siū­ly­mu.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip. Ma­no pa­siū­ly­mas yra pa­vė­lin­ti da­tą, nes anks­tes­nė da­ta bu­vo 2020 m. bir­že­lio 30 d. Tai nuo gruo­džio 31 die­nos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir mes ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti da­tų pa­tai­sy­mui? Pri­ta­ria­me. Ir ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, nuo­lat dau­gė­ja gy­ven­to­jų pra­šy­mų pa­dė­ti šei­moms, mo­te­rims, vai­kams, ku­rie ne­be­ga­li nau­do­tis sa­vo nuo­sa­vy­be dėl nuo­lat iš kai­my­nų sklin­dan­čių ta­ba­ko kva­pų. Gy­ven­to­jai pra­šo įsta­ty­mų lei­dė­jo pa­gal­bos, nes ge­ra­no­riš­ki pra­šy­mai kai­my­nų ne­vei­kia. Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mos vie­no gy­ven­to­jo tei­sės, kai yra pa­žei­džia­mos ki­to gy­ven­to­jo tei­sės – tei­sės kvė­puo­ti šva­riu oru, ne­bū­ti pa­sy­viu rū­ka­liu­mi. Ta­ba­kas žu­do, net jei žmo­gus ne­rū­ko. Kai ku­rie moks­li­niai ty­ri­mai jau ana­li­zuo­ja tre­ti­nį rū­ky­mą. Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je ga­lio­ja tam tik­ra tei­sių hie­rar­chi­ja. Jei at­si­ran­da kon­flik­tas tarp tei­sės ne­var­žo­mai nau­do­tis sa­vo bal­ko­nu ir tei­sės kvė­puo­ti ne­už­terš­tu ta­ba­ko dū­mais oru sa­vo pri­va­čia­me bu­te, aki­vaiz­du, kad žmo­gaus tei­sė į svei­ka­tą tu­ri pri­ori­te­tą prieš tei­sę rū­ky­ti. Ta­vo žmo­gaus tei­sės bai­gia­si ties ki­to žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mu.

Be to, Žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ja vi­sų pir­ma gi­na žmo­gaus tei­sę į svei­ka­tą, tei­sę ne­bū­ti kan­ki­na­mam. Jau dau­ge­lį me­tų daug žmo­nių nuo­lat krei­pia­si į mus su pra­šy­mu. Tad tu­ri­me is­to­ri­nę ga­li­my­bę įsi­klau­sy­ti į žmo­nes – dau­giau ne­gu 52 %, ku­rie mus pa­lai­ko ir pra­šo kreip­tis į jus, kad pri­im­tu­me šį spren­di­mą.

Už­bai­giu pa­si­sa­ky­mą po­no J. Dap­šaus­ko raš­tu, ku­rį ga­vau šian­dien: „Ti­kiuo­si, ne­su­klup­si­te ir pri­si­im­si­te at­sa­ko­my­bę ap­gin­ti žmo­nių ne­gin­čy­ti­ną tei­sę į orą, na­mus be dū­mų.“ Lin­kiu sėk­min­gai bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke, už žo­dį. 12 me­tų ne­rū­kau, tad pa­si­sa­kau ne apie rū­ky­mą, o apie rū­kan­čių­jų kon­tro­lę, nes man vis tiek ne­aiš­ku, kas kon­tro­liuos, dės ant­ran­kius ir baus tuos rū­kan­čiuo­sius. Ką, po­li­ci­ja ne­tu­ri dar­bo, kai vie­no žmo­gaus įgei­džiai ga­li lem­ti ki­tų žmo­nių lais­vus pa­si­rin­ki­mus? Kas at­sa­kys, ko­dėl ne­ga­li­ma su­si­tar­ti gra­žiuo­ju? Ko­dėl rei­kia pas­ku­ti­nį Sei­mo po­sė­dį skir­ti dar vie­nam drau­di­mui lais­vo­je ša­ly­je? Už­draus­ti, aiš­kin­ti, kaip tu­ri­me elg­tis, ką val­gy­ti, kuo kvė­puo­ti. Bal­suo­siu prieš dar vie­ną drau­di­mą Lie­tu­vo­je.

Kai ku­ria­te to­kius su­var­žy­mus, tai tie­siog siū­lau prieš tai per­skai­ty­ti Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos 28 straips­nį. Jį tu­ri ži­no­ti vi­si – ir rū­kan­tie­ji, ir ne­rū­kan­tie­ji. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, nors mes šne­ka­me apie nor­mą, ku­ri prak­ti­ko­je la­bai sun­kiai bus įgy­ven­di­na­ma ar­ba iš­vis prak­tiš­kai ne­įgy­ven­di­na­ma, ta­čiau vis tiek aš pa­si­sa­kau už dėl la­bai pa­pras­tos prie­žas­ties. Ži­no­te, pa­na­šus įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo svars­to­mas prieš ke­le­tą me­tų ir ta­da aš pa­si­sa­kiau prieš, bet ta­da aš gy­ve­nau in­di­vi­du­a­lia­me na­me. Tiems žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na in­di­vi­du­a­lia­me na­me, gal­būt vaiz­das at­ro­do vie­noks, ta­čiau kai per­si­kė­liau gy­ven­ti į dau­gia­bu­tį, aš esu prak­ti­nis pa­vyz­dys to, kaip šis įsta­ty­mas yra rei­ka­lin­gas. Mes tu­ri­me pus­an­trų me­tų vai­ką, ku­riam ne­įma­no­ma mie­go­ti ar per pie­tus, ar va­ka­re ati­da­rius lan­gą, ypač kai karš­tos die­nos, nes kai­my­nai rū­ko ir ne­iš­lai­ky­tas at­stu­mas. Tai yra prak­ti­nis pa­vyz­dys.

Iš tie­sų to­kia nor­ma, ži­no­ma, aš su­tin­ku su tuo, bus tik po­pie­ri­nė. Ji prak­ti­ko­je bus ne­įgy­ven­di­na­ma, la­bai sun­kiai įgy­ven­di­na­ma, nes kai už­si­rū­kys, tu iš­kvie­si po­li­ci­ją ar ko­kius pa­rei­gū­nus iš­kvie­si? Kai jie at­va­žiuos, jau nie­kas ne­be­rū­kys. Rei­kės fik­suo­ti pa­čiam? Taip, tai la­bai sun­kiai įgy­ven­di­na­ma nor­ma, bet vis tiek rei­kia, kad ji bū­tų įra­šy­ta įsta­ty­muo­se dėl la­bai pa­pras­tos prie­žas­ties – ši nor­ma ir jos bu­vi­mas tei­si­nė­je sis­te­mo­je bent pre­ven­ty­viai veik­tų tuos žmo­nes ar tuos bu­tų sa­vi­nin­kus, ku­rie gal­būt nuo­mo­ja bu­tus, ar­ba tuos, ku­rie rū­ko, kad pre­ven­ty­vus po­vei­kis bū­tų. Prie­šin­gu at­ve­ju iš tie­sų yra da­lis vi­suo­me­nės, ir čia pui­kiai su­tin­ku su pro­fe­so­riu­mi A. Vin­ku­mi, kad vie­no as­mens tei­sės bai­gia­si ties ki­to as­mens tei­sių pa­žei­di­mu. Šiuo at­ve­ju mes tu­ri­me gerb­ti abi pu­ses, o da­bar­ti­nia­me tei­sy­ne ir da­bar­ti­nia­me tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me abi pu­sės vis dėl­to kol kas nė­ra ger­bia­mos.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš dė­ko­ju An­driui už la­bai gra­žius ar­gu­men­tus. Tai yra tre­čia ka­den­ci­ja, kai ban­do­ma pri­im­ti pa­na­šų įsta­ty­mą. Mū­sų liau­dies pa­tar­lė sa­ko: „Tre­čias kar­tas ne­me­luo­ja.“ Tik­rai šis pro­jek­tas yra, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, tris kar­tus to­bu­les­nis. Pro­jek­tas ne skal­do, o jun­gia Sei­mą. Aš dė­ko­ju ir po­zi­ci­jai, ir opo­zi­ci­jai. Tik­rai ne­bu­vo žiau­raus pa­si­prie­ši­ni­mo. Bu­vo įsi­klau­so­ma į ar­gu­men­tus, kad žmo­gaus tei­sė bai­gia­si ten, kai yra lau­žo­ma ki­to žmo­gaus tei­sė į svei­ka­tą, į svei­ką orą jo nuo­sa­vy­bė­je.

Mes vi­si ga­vo­me va­kar, už­va­kar vėl la­vi­ną laiš­kų iš vi­sos Lie­tu­vos. Ko­le­gos, ne­bus drau­di­mo to­kio, ko­kį tu­ri, pa­vyz­džiui, lat­viai. Tie­siog Lat­vi­jo­je ga­lio­ja ab­so­liu­tus drau­di­mas rū­ky­ti bal­ko­nuo­se ir smul­ki bau­de­lė. Ir vis­kas vei­kia. Pas mus taip ne­bus. Pas mus veiks kon­flik­tų spren­di­mo al­go­rit­mas, į jo ren­gi­mą įsi­trau­kia ir sa­vi­val­dy­bės, ir po­li­ci­ja. Il­gus me­tus dir­bo­me vi­si kar­tu. Aš dė­ko­ju dar kar­tą vi­siems. Bau­da ne­bus pa­grin­di­nė at­gra­sy­mo prie­mo­nė. Ne, bus in­for­ma­vi­mo iš­ti­sa pro­ce­dū­ra kiek­vie­na­me na­me, kur at­si­ras to­kia pro­ble­ma. Jei­gu pro­ble­mos nė­ra, vi­si lais­vai rū­ky­si­me bal­ko­nuo­se. Jei­gu yra kai­my­nas, kaip An­drius mi­nė­jo, ku­ris ne­ga­li gy­ven­ti sa­vo nuo­sa­vy­bė­je ir nuo­lat bū­ti nuo­di­ja­mas, ta­da įsi­jun­gia al­go­rit­mas, in­for­ma­vi­mas, žen­klai. Ta­da ati­tin­ka­mai, svar­biau­sia, žmo­gus tu­rės įran­kį pa­sa­ky­ti sa­vo kai­my­nui – no­riu na­mų be dū­mų.

PIRMININKAS. Lai­kas! Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai pa­lai­kau ir pri­si­de­du prie ko­le­gų ar­gu­men­tų, ku­rie bu­vo įvar­din­ti. Iš tik­rų­jų žmo­gaus tei­sė į svei­ka­tą yra pri­gim­ti­nė tei­sė ir mes tu­ri­me ne vie­ną sri­tį, kur sten­gia­mės tą tei­sę ap­gin­ti, ap­sau­go­ti, tiek kal­bė­da­mi apie ap­lin­ko­sau­gi­nes ini­cia­ty­vas, tiek apie ko­kius nors ki­tus re­gu­lia­vi­mus ar reg­la­men­ta­vi­mus.

Šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie moks­liš­kai įro­dy­tą ri­zi­kos veiks­nį. Yra tik­rai ne­ma­žai pub­li­ka­ci­jų ir ty­ri­nė­ji­mų, ku­rie yra pa­ro­dę, įro­dę, pa­grin­dę pa­sy­vaus rū­ky­mo ža­lą, su­ke­lia­mas įvai­rias li­gas. Tai nė­ra tik es­te­ti­kos, tik ne­ma­lo­naus kva­po klau­si­mas, nes iš tie­sų rū­ky­mo me­tu iš­si­ski­rian­čios me­džia­gos yra re­a­liai pa­vo­jin­gos ir žmo­gui ga­li su­kel­ti įvai­riau­sių svei­ka­tos su­tri­ki­mų.

O kal­bant apie pa­tį re­a­ga­vi­mą, apie nuo­sta­tos įgy­ven­di­ni­mą, iš tie­sų, ma­tyt, rei­kė­tų dar kar­tą ak­cen­tuo­ti, kad tiks­las yra tik­rai ne kur­ti ko­kią nors vi­suo­ti­nio ste­bė­ji­mo ar skun­di­mo tvar­ką ar at­mo­sfe­rą, bet su­teik­ti tei­sę ir ga­li­my­bę žmo­nėms, ku­rie no­ri ap­sau­go­ti sa­vo šei­mą, ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus. Kaip la­bai gra­žiai pa­mi­nė­jo ko­le­ga A. Ma­zu­ro­nis, su­pran­ti, ko­kia tai yra pro­ble­ma, kai pats su ja su­si­du­ri ir pa­jau­ti, ką tai reiš­kia. Tik­rai mes esa­me vi­si ga­vę ne po vie­ną de­šim­tį laiš­kų, ypač iš jau­nų šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, kad joms ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, su­si­kal­bė­ti. Tai to­kios šei­mos tie­siog įgau­tų tei­sę ap­gin­ti sa­vo tei­sę į svei­ka­tą. Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. At­si­pra­šau, už­si­ra­šė A. Anu­šaus­kas. Mo­ty­vai prieš.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, bū­tų ge­rai, kad jūs sa­vo žo­džius apie tei­sę į svei­ka­tą pri­si­min­tu­mė­te, kai pa­si­ra­šo­te nu­ta­ri­mus ir de­šim­ti­mis iš­brau­kia­te vais­tus, ku­riuos žmo­nės nuo­lat var­to­jo ir jiems jie ir­gi gy­vy­biš­kai bū­ti­ni, ir­gi rei­ka­lin­gi jų svei­ka­tai. Aš ga­liu kal­bė­ti ir apie sa­vo tė­vus, ma­nau, kiek­vie­nas iš mū­sų jau su­si­dū­rė­me su kon­kre­čio­mis pa­sek­mė­mis, kon­kre­čiais pa­da­ri­niais. Tai yra pri­gim­ti­nė žmo­gaus tei­sė gau­ti rei­ka­lin­gus vais­tus, o ne to­kius, ko­kius jūs jiems nu­sta­to­te, pa­čius pi­giau­sius. Aš ma­nau, šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi pri­klau­sau ne­rū­kan­tiems vi­są gy­ve­ni­mą ir tu­riu tei­sę apie tai kal­bė­ti, šiuo at­ve­ju jūs kal­ba­te gra­žiai, bet ki­tais at­ve­jais jūs sa­vo spren­di­mais žmo­nes įstu­mia­te į kur kas su­dė­tin­ges­nes si­tu­a­ci­jas, kur jo­kie rū­ky­mo drau­di­mai iš tų si­tu­a­ci­jų ne­iš­trauks. Šiuo at­ve­ju aš tik­rai ne­tu­riu ga­li­my­bės bal­suo­ti, nes ma­no tė­vas rū­ko. Rū­ko ir žmo­nės, ku­rie pa­ty­rė įvai­rių li­gų, kar­tais ne­ga­li keis­ti sa­vo įpro­čių. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li keis­ti įpro­čių. Iš tik­rų­jų aš… Be­je, ne­da­ry­da­mas ža­los ki­tiems ap­lin­kui. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kur da­bar tie vy­res­nio am­žiaus žmo­nės pa­si­trauks: iš­eis į kie­mus ar at­gal į bu­tus, tai yra at­si­ras daug pa­sy­ves­nio rū­ky­mo. Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, mes kal­ba­me apie pa­sek­mes, bet ne apie prie­žas­tis. Svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do to­kiais bū­dais tik­rai ne­įdieg­si­me.

PIRMININKAS. Lai­kas. Bal­suo­ja­me dėl Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-815 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 69, prieš – 4, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-815) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Aš no­riu pa­dė­ko­ti ko­le­goms, ku­rie bal­sa­vo už, nes tiek ma­mos, nėš­čio­sios, ma­ži vai­kai, kū­di­kiai nu­si­pel­no kvė­puo­ti gry­nu oru. Iš tie­sų tie žmo­nės, ku­rie gy­ve­na dau­gia­aukš­čiuo­se, tik­rai jiems yra di­de­lė bė­da, kai rū­ka­lai ky­la į vir­šų, kai jie ne tik pa­tys ne­ga­li bū­ti bal­ko­ne, mig­dy­ti sa­vo vai­kų, jie ele­men­ta­riau­siai ne­ga­li pa­džiau­ti ten net sa­vo rū­bų. Ma­nau, kad tik­rai rei­kia gerb­ti vie­nam ki­to svei­ka­tą. Vie­no žmo­gaus lais­vė pa­si­bai­gia ta­da, kai tu ken­ki ki­tam žmo­gui. Tai yra ypač svar­bus da­ly­kas, tai yra so­cia­li­nis jaut­ru­mas. Tas žmo­gus, ku­ris ne­rū­ko, ne­ken­kia tam žmo­gui, ku­ris rū­ko. Ir man ki­tų Sei­mo na­rių, ku­rie prieš tai kal­bė­jo, žo­džiai tik­rai ke­lia nuo­sta­bą, kai jie sa­ko: ma­no kaž­ku­ris ar­ti­ma­sis rū­ko. Bet ar tai su­tei­kia jam tei­sę kenk­ti tam žmo­gui ir ga­din­ti svei­ka­tą ma­žam kū­di­kiui, ku­ris net ne­tu­ri ga­li­my­bės nuo to ap­si­sau­go­ti. Tik­rai ačiū. Tai yra la­bai svar­bus bal­sa­vi­mas, ku­rio dau­ge­lis žmo­nių la­bai lau­kė.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Spa­lio 1 die­nos pro­ga aš ypač no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ger­bia­mam, so­li­džiam, nuo­sta­biam A. Vin­kui už šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Dė­ko­ju vi­siems Sei­mo na­riams, bal­sa­vu­siems ir už, ir prieš, dė­ko­ju Vy­riau­sy­bei, mi­nist­rui. Tik­rai žmo­nės lau­kia šio spren­di­mo. Šis spren­di­mas mus jun­gia, o ne skal­do. Ačiū, An­ta­nai, jūs nuo­sta­bus. Ti­kiuo­si, kad vi­si su­pra­si­me, kaip įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą. Jis tik­rai įgy­ven­din­ti įma­no­mas. Žmo­nėms nie­kur trauk­tis ne­rei­kės, pa­pras­čiau­siai rei­kia tar­tis su kai­my­nais.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, ne­rei­kė­tų krykš­tau­ti čia dėl to įsta­ty­mo. Aš bal­sa­vau už to­dėl, kad jis yra kol kas tuš­čias. Aš iš vi­so ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip jis bus įgy­ven­di­na­mas ir re­a­li­zuo­ja­mas. Tar­ki­me, net­gi jei­gu… Čia tuš­čias įsta­ty­mas be tu­ri­nio. Aš esu prieš, kad rū­ky­tų bal­ko­nuo­se ir nuo­dy­tų kai­my­nus. Bet žiū­rė­ki­te, kai­my­nas pa­skun­dė, at­ėjo po­li­ci­ja, skam­bi­na į to žmo­gaus, ku­ris rū­ko, du­ris. Jis jo ne­leis. Jis pa­rei­ka­laus at­si­neš­ti teis­mo sank­ci­ją įei­ti į jo bu­tą. Tai­gi ne­gaus. Ir vis­kas tuo ir baig­sis. Čia yra tuš­čias pa­gal tu­ri­nį įsta­ty­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dė­ko­jan­čių nė­ra.

 

10.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. va­sa­rio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1070 „Dėl vals­ty­bės sos­ti­nė­je esan­čios Lu­kiš­kių aikš­tės funk­ci­jų“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5123(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. va­sa­rio 11 d. nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės sos­ti­nė­je esan­čios Lu­kiš­kių aikš­tės funk­ci­jų“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5123(2). Yra vie­nas straips­nis. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų dėl jo ne­gau­ta. Straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Nu­ta­ri­mas – tik tei­si­nis for­ma­lu­mas, ku­ris tu­ri bū­ti pri­im­tas, nes Sei­mas yra pri­ėmęs aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tą. Bet ste­bint kul­tū­ros mi­nist­ro ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mą vil­ki­nant Vy­čio pa­sta­ty­mą Lu­kiš­kių aikš­tė­je ir ste­bint Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko van­gu­mą svars­tant pa­ties ini­ci­juo­tą pro­jek­tą dėl aikš­tės per­da­vi­mo Ge­no­ci­do ty­ri­mo cen­trui, tik­rai ap­ima dvi­pras­miš­kos nuo­tai­kos ir min­tys, kiek yra nuo­šir­dus pats ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ku­ris iš es­mės vie­na ran­ka lyg ir ini­ci­juo­ja vie­nus po­ky­čius, o ki­ta ran­ka tar­si ir­gi pri­ta­ria tiems, ku­rie tą pro­ce­są stab­do.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai yra for­ma­lus ak­tas, ta­čiau prie­žas­tis dar kar­tą pa­kal­bė­ti šia te­ma. La­bai ge­rai, kad Vy­riau­sy­bė­je jau at­si­ra­do pro­švais­čių ir kal­ba­ma­si su sa­vi­val­dy­be dėl ši­tos aikš­tės, ti­kiuo­si, bus su­ras­tas kon­sen­su­sas, su­ta­ri­mas. Ga­liau­siai lais­vės ko­vų pa­min­klas sto­vės, bet, kaip aš ir mi­nė­jau, po­ky­čiai ne­ski­riant lė­šų reiš­kia, kad ar­ba bus ne­vyk­do­mos to cen­tro funk­ci­jos kaž­ka­da, ar­ba žmo­nės nu­ken­tės dėl at­ly­gi­ni­mų. Jau da­bar ži­nau, kad ma­žiau­siai gau­nan­tys žmo­nės Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tre ne­te­ko sa­vo 100 eu­rų prie­dų vien to­dėl, kad, ma­tyt, rei­kė­tų už­kam­šy­ti kaž­kur at­si­ra­du­sias pa­pil­do­mas iš­lai­das. Pa­brė­šiu – ma­žiau­siai už­dir­ban­tys žmo­nės. Tai­gi ir šiuo at­ve­ju, pri­ėmus šį for­ma­lų nu­ta­ri­mą, per­ėjus prie įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo, dar kar­tą jus kvie­čiu iš anks­to gal­vo­ti apie lė­šas. Lė­šas, kad žmo­nės, dir­ban­tys ta­me cen­tre, ne­nu­ken­tė­tų. O nu­ken­čia jau da­bar.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už.

R. J. DAGYS (MSNG). Tik­rai ga­li­ma su­tik­ti su tuo, kad mes at­lie­ka­me tam tik­rą for­ma­lu­mą, bet aš pri­si­jun­giu prie tų ko­le­gų, ku­rie reiš­kia ne­ri­mą, nes mes pri­ėmė­me ne vie­ną aiš­kų spren­di­mą. Čia, Sei­me, vyks­ta tos dis­ku­si­jos, ne­ži­nau, me­tų me­tais, bet pa­gal tai, kaip da­bar vyks­ta pro­ce­sas, su­pran­tu, ma­tau di­džiu­lę ri­zi­ką, kad vis­kas ga­li su­sto­ti, kaip jau su­sto­jo ne vie­ną kar­tą. Čia jau yra mū­sų va­lios rei­ka­las pa­baig­ti šį pro­ce­są. Jei yra žmo­nių, ku­rie ne­su­pran­ta, kas yra ši sak­ra­li, šven­ta vie­ta vi­siems, tai rei­kia tie­siog įsta­ty­miš­kai pa­sa­ky­ti, kad taip tu­ri bū­ti. Jei­gu plia­žas gal­vo­je, na, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad dau­gu­ma žmo­nių plia­žo gal­vo­je ne­tu­ri ir tą pro­ble­mą rei­kia iš­spręs­ti. Bet pri­si­jun­giu prie ko­le­gos A. Anu­šaus­ko, nes Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos cen­tras, kaip vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja, dir­ban­ti šio­je sri­ty­je – mū­sų pa­si­prie­ši­ni­mo is­to­ri­nio pa­vel­do, yra ir­gi po­duk­ros vie­to­je. Tai ro­do ir­gi mū­sų po­žiū­rį į ši­tą pro­ble­mą. Kol mes taip žiū­rė­si­me, bus bė­da. Čia nė­ra di­de­lių lė­šų klau­si­mas, ku­ris ne­iš­spren­džia­mas, čia yra tik va­lios ir no­ro, ir mū­sų kul­tū­ros, ir su­pra­ti­mo apie mū­sų is­to­ri­ją klau­si­mas.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis – mo­ty­vai už.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Na, mes jau an­trą die­ną svars­ty­da­mi šį vi­siš­kai for­ma­lų klau­si­mą ban­do­me pri­temp­ti prie kiek­vie­nam tur­būt pa­to­ges­nės te­mos. Kaip stu­den­tas, at­ėjęs į eg­za­mi­ną, ga­vęs tam tik­rą bi­lie­tą su klau­si­mu, pra­de­da kal­bė­ti blė­nius ar­ba tai, kas jam rū­pi, ar­ba ką jis ma­tė iš ry­to.

Ko­le­gos, ši­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas tie­siog de fac­to ne­be­te­ko ju­ri­di­nės ga­lios ir jį rei­kia pa­nai­kin­ti. O vi­sos tos in­si­nu­a­ci­jos ir tie vi­si de­ba­tai apie Lu­kiš­kių aikš­tės at­ei­tį bus at­ei­ty­je, kai mes sprę­si­me tuos klau­si­mus, ku­rie tu­rės skam­bė­ti čia, Sei­mo sa­lė­je. Tai­gi už­si­im­ki­me įsta­ty­mų lei­dy­ba ir ne­disk­re­di­tuo­ki­me nei pa­tys sa­vęs, nei šios gar­bin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Šis įsta­ty­mas, tiks­liau, šis nu­ta­ri­mas, pri­va­lo bū­ti pa­nai­kin­tas, nes įsi­ga­lio­jo nau­jas įsta­ty­mas. Taš­kas. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 3, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5123) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ra­mu­nės Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5175 (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ra­mu­nės Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5175. Svars­ty­mas. Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę pa­skelb­ti iš­va­dą. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė R. Jur­ku­vie­nės kan­di­da­tū­rą į Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ir pri­ta­rė kan­di­da­tū­rai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Sei­mo na­rį R. J. Da­gį. Dis­ku­si­ja.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti mū­sų ko­mi­te­to na­riams, ku­rie tei­gia­mai bal­sa­vo už to­kį pa­si­rin­ki­mą, pri­ta­ri­mą. Iš tik­rų­jų mes pa­bai­gė­me vie­ną svar­bų eta­pą, pa­bai­gė­me vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios dir­ba su šei­mo­mis, jų rū­pes­čiais, jų bė­do­mis, tin­klo su­kū­ri­mą, ku­ris or­ga­niš­kai pa­dengs vi­są mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos erd­vę nuo vir­šaus, nuo Sei­mo, iki sa­vi­val­dy­bių. Sa­vi­val­dy­bė­se veiks, dau­ge­ly­je jau vei­kia, šei­mos ta­ry­bos, prie Vy­riau­sy­bės ir­gi vei­kia tam tik­ra gru­pė, ku­ri gau­na in­for­ma­ci­ją, ką rei­kė­tų da­ry­ti. Taip pat mes tu­rė­si­me ir Sei­mo ly­giu to­kią at­sto­vau­ja­mą ta­ry­bą.

Tai bus pa­ta­ria­ma­sis or­ga­nas, be jo­kios abe­jo­nės, bet mes daž­nai re­mia­mės mū­sų pi­lie­čių va­lia, tai pi­lie­čiai šiuo at­ve­ju ga­lės sa­vo nuo­mo­nę ir pa­sa­ky­ti.

Bu­vo at­rink­ti kri­te­ri­jai, kad tos or­ga­ni­za­ci­jos ne­bū­tų ko­kios nors pa­vie­nės, kad bū­tų skė­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, kad bū­tų at­sto­vų iš aukš­tų­jų mo­kyk­lų, iš sa­vi­val­dy­bių de­le­guo­tų at­sto­vų. Yra pa­siek­tas tam tik­ras ba­lan­sas ir ma­nau, kad tai yra ge­rai.

Da­bar, svars­ty­da­mi ko­mi­te­te, pa­ma­tė­me vi­są ger­bia­mos R. Jur­ku­vie­nės pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie sa­ve, tik­rai jos biog­ra­fi­ja ir kva­li­fi­ka­ci­ja nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių. Iš tik­rų­jų žmo­gus yra tam dar­bui pa­si­ruo­šęs – dir­bęs ir prak­ti­nį dar­bą, ir ne vie­nas iš­si­la­vi­ni­mas – ir gy­dy­to­jo, ir so­cia­li­nių moks­lų. Tai­gi iš prin­ci­po žmo­gus yra tam da­ly­kui pa­si­ruo­šęs.

Ma­ža to, pa­tys tos or­ga­ni­za­ci­jos žmo­nės de­mo­kra­tiškai iš­si­rin­ko ją sa­vo at­sto­ve, ir mes tu­rė­tu­me gerb­ti jų pa­si­rin­ki­mą, tu­rė­tu­me už tą pa­si­rin­ki­mą bal­suo­ti, nes tai yra vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­lia. Ne­ma­tau ko­kio nors da­ly­ko, dėl ko mes tu­rė­tu­me pro­tes­tuo­ti dėl to­kio rin­ki­mo, tuo la­biau kad pa­čią tą ta­ry­bą mes, Sei­mas, su­da­rė­me už ją bal­sa­vę.

Tik vie­nas da­ly­kas man ke­lia ne­ri­mą – ir ta­da svars­ty­mo me­tu, ir da­bar nu­skam­bė­jo. Ne­var­din­siu ko­le­gų pa­var­džių, bet iš es­mės ne­ra­dus prie­kaiš­tų kan­di­da­tū­rai bu­vo pa­sa­ky­tas prie­kaiš­tas: man jū­sų kon­ser­va­ty­vios pa­žiū­ros yra ne­pri­im­ti­nos. Įsi­klau­sy­ki­me Sei­mo sa­lė­je – mes dėl pa­žiū­rų no­ri­me pra­dė­ti dis­kri­mi­na­ci­ją. Čia ne pir­mą kar­tą. Mes vi­si tu­ri­me sa­vo pa­žiū­ras. Bet jei­gu žmo­gus de­mo­kra­tiškai iš­rink­tas pa­gal pro­ce­dū­ras, ne­tu­rė­tų bū­ti jam me­ta­mi ko­kie nors kal­ti­ni­mai dėl to, kad jo pa­žiū­ros kon­ser­va­ty­vios. Tiks­liau – nor­ma­lios pa­žiū­ros apie vy­rą ir mo­te­rį, apie šei­mą, kam ji rei­ka­lin­ga. Tai yra dau­ge­lio mū­sų toks su­pra­ti­mas. Da­bar kar­tais vis nu­skam­ba, kad šios pa­žiū­ros yra ne­tin­ka­mos, nes kaž­kas ki­taip jas įsi­vaiz­duo­ja. Mes mo­ko­me de­mo­kra­tijos mū­sų kai­my­nus, o pa­tys kar­tais el­gia­mės taip pat. Aš tik­rai pra­šau ne­si­va­do­vau­ti šiuo prin­ci­pu ir pa­tvir­tin­ti siū­lo­mą kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Kan­di­da­tė ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti, tad ei­na­me prie pri­ėmi­mo.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Aš tik­rai siū­lau pa­tvir­tin­ti šią kan­di­da­tū­rą, nes tai yra žmo­gus, tu­rin­tis pa­tir­ties dirb­ti ir prak­ti­nį, ir vi­suo­me­ni­nį dar­bą, ir val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se. Tuo la­biau kad jis at­sto­vau­ja – ne­dirbs pats, jis dir­ba vi­sos ta­ry­bos įga­lio­tas ir, pa­si­da­li­nęs sa­vo funk­ci­jas, su­da­rė dar­bo gru­pes. To­dėl siū­lau tik­rai pa­lai­ky­ti šią kan­di­da­tū­rą ir ne­kves­tio­nuo­ti mū­sų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ap­si­spren­di­mo – jie pa­gal kri­te­ri­jus bu­vo at­rink­ti. Tik­rai siū­lau ją pa­lai­ky­ti ir tik­rai ne­si­va­do­vau­ti tuo prin­ci­pu, kad jei­gu žmo­gaus pa­žiū­ros, kaip ir ma­no, ir dau­ge­lio mū­sų, su­tam­pa į šei­mą, tai yra kliū­tis už­im­ti šį pos­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik­tai no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, kaip ga­li­ma va­din­ti kom­pe­ten­tin­gu as­me­nį, ku­ris nei­gia moks­lo duo­me­nis, ku­ris nei­gia sta­tis­ti­nius duo­me­nis, žmo­gų, ku­ris ne­ma­to smur­to prieš mo­te­ris Lie­tu­vo­je pro­ble­mos? Kaip toks kaip šis žmo­gus ga­li va­do­vau­ti Na­cio­na­li­nei šei­mos ta­ry­bai, kai vie­na iš skau­džiau­sių ir jaut­riau­sių pro­ble­mų Lie­tu­vos šei­mo­se yra smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je? Kaip ga­li toks žmo­gus, ku­ris ne­ži­no, kad šian­dien Lie­tu­vo­je pra­de­da­ma tik­tai 20 % ma­žiau iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, tuo pat me­tu, kai yra 20 % au­gi­mas smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je?

Pa­vyz­džiui, 2018 me­tais gau­ta 42 tūkst. pra­ne­ši­mų ir pra­dė­ta 9,5 tūkst. iki­teis­mi­nių, o 2019 me­tais – 53 tūkst. pra­ne­ši­mų, bet pra­dė­ta 7 tūkst. 695.

Jung­ti­nių Tau­tų spe­cia­lio­ji pra­ne­šė­ja dėl smur­to prieš mo­te­ris aiš­kiai pa­sa­kė, kad di­dė­jan­tis pra­ne­ši­mų skai­čius liu­di­ja vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­bės nu­si­tei­ki­mu ko­vo­ti su smur­tu, prie­šin­gai nei šis as­muo sa­kė pra­ei­ta­me po­sė­dy­je, kad gal­būt pik­tnau­džiau­ja­ma pra­ne­ši­mais dėl smur­to, kad gal­būt kaip tik Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo pri­ėmi­mas iš­pro­vo­ka­vo ne­tei­sin­gus duo­me­nis. Ta­čiau mes ma­to­me si­tu­a­ci­ją, kad jei­gu smur­tau­to­jai ne­pa­ti­ria jo­kių sank­ci­jų, jei­gu ne­spren­džia­mos ši­tos skau­džios šei­mų pro­ble­mos, va­di­na­si, tei­si­nės ir po­li­ti­nės prie­mo­nės nė­ra pa­kan­ka­mos, kad ap­sau­go­tų re­a­lių žmo­nių gy­ve­ni­mus.

Tai aš ne­la­bai su­pran­tu, su ko­kio­mis šei­mo­mis šis as­muo ruo­šia­si dirb­ti, kaip ga­li pa­ta­ri­nė­ti dėl šei­mos po­li­ti­kos for­ma­vi­mo, ne­bent įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad Lie­tu­vos šei­mo­se mo­te­rų nė­ra ar­ba mo­te­rys Lie­tu­vos šei­mo­se nė­ra svar­bios ir pro­ble­mų to­kių spręs­ti ne­rei­kia. Man ky­la la­bai rim­tas klau­si­mas dėl žmo­nių, ku­rie va­di­na šį as­me­nį kom­pe­ten­tin­gu, jų pa­čių gal­būt kom­pe­ten­ci­ja, kal­bant apie šei­mos pro­ble­mas, iš tie­sų yra la­bai vien­pu­sė. Aš tik­tai kvie­čiu ma­ty­ti re­a­lias Lie­tu­vos šei­mų pro­ble­mas, spręs­ti skau­džiau­sias pro­ble­mas ir da­ry­ti tai for­muo­jant įro­dy­mais grįs­tą po­li­ti­ką.

PIRMININKAS. Lai­kas!

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Dė­kui. Dar ne­bu­vo pa­si­bai­gęs ma­no lai­kas. Ačiū.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). Li­be­ra­lių pa­žiū­rų Sei­mo na­riai sto­ja pies­tu prieš siū­lo­mą kan­di­da­tū­rą as­mens, bū­tent da­bar svars­to­mo kaip kan­di­da­to į Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko vie­tą. Aš su­pran­tu jū­sų su­si­rū­pi­ni­mą, bet gal­būt yra skir­tin­gas su­vo­ki­mas, kur yra smur­to prie­žas­tys. Jūs kal­ba­te apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je prieš mo­te­rį, prieš vai­ką, o jūs nors kar­tą pa­si­do­mė­jo­te, o kas ta ar­ti­ma ap­lin­ka, kas tie da­ri­niai yra, kur mu­ša­mi ir žu­do­mi vai­kai? Ar tai yra san­tuo­ki­nės šei­mos? Aš la­bai no­rė­jau su­ži­no­ti ši­tą sta­tis­ti­ką, bet kaž­ko­dėl ne­su­ži­no­jau.

Yra ir ta ki­ta sta­tis­ti­ka, ku­rią jau at­li­ko, sa­ky­kim, Va­ka­rų ša­lys, ta pa­ti Skan­di­na­vi­ja. Pri­ėjo prie iš­va­dos, kad tuo­se da­ri­niuo­se, kur yra vie­na­ly­čiai san­ty­kiai, bū­tent vai­kas jau­čia­si la­biau pa­žei­džia­mas ne­gu esant tiems tra­di­ci­niams san­ty­kiams tarp vy­ro ir mo­ters. Bū­tent te­nai vai­kas la­biau yra pa­žei­džia­mas smur­to at­žvil­giu ir ten yra net di­des­nis sa­vi­žu­dy­bių skai­čius ne­gu, sa­ky­ki­me, to­se tra­di­ci­nė­se san­tuo­ki­nė­se šei­mo­se. Be abe­jo, tas žmo­gus, ku­ris at­ėjo su sa­vo po­žiū­riu, kad šei­ma yra pa­grin­das, su­ku­rian­tis sau­gu­mą tiek vai­kui, tiek mo­te­riai, li­be­ra­lams yra ne­pri­im­ti­nas. Ta­da ky­la klau­si­mas, kas yra, jū­sų su­vo­ki­mu, tas žmo­gaus sau­gu­mas?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia at­sa­ky­siu ko­le­gai P. Urb­šiui. Ty­ri­mai ro­do, kad san­tuo­ki­nis sta­tu­sas ne­tu­ri įta­kos smur­tui ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tai­gi tai, ką jūs sa­ko­te, tie­siog ne­ati­tin­ka tie­sos. Aš tik­rai as­me­niš­kai nie­ko ne­tu­riu prieš ger­bia­mą kan­di­da­tę, ta­čiau jos pa­si­sa­ky­mai apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, jos mė­gi­ni­mai ieš­ko­ti ko­kių nors gi­lu­mi­nių prie­žas­čių ar net­gi kal­bė­ti apie tai, kad mes ne­ži­no­me, kiek kar­tų mo­te­rys smur­tau­ja prieš vy­rus, yra tik­rai mė­gi­ni­mas neig­ti šios la­bai opios pro­ble­mos mas­tą. Pro­ble­mos, ku­ri me­tų me­tus Lie­tu­vo­je nė­ra spren­džia­ma pa­kan­ka­mai veiks­min­gai. Ir man la­bai ne­ra­mu, kad… Taip, mes, li­be­ra­lai, nuo pat pra­džių kal­bė­jo­me apie Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos kaip ne­rei­ka­lin­gos ins­ti­tu­ci­jos kū­ri­mą, kaip biu­ro­kratinės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios ne­vi­siš­kai yra aiš­kus tiks­las. Šian­dien mes vėl tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai yra su­ku­ria­ma dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios, ma­tyt, pa­grin­di­nis tiks­las yra stum­ti tam tik­rą la­bai kon­ser­va­ty­vų po­žiū­rį ir neig­ti la­bai re­a­lias pro­ble­mas, su ku­rio­mis Lie­tu­vos mo­te­rys kas­dien su­si­du­ria.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia aš gal­būt no­riu dar pri­min­ti, jau bu­vo kal­bė­ta kar­tą, kaip bu­vo su­for­muo­ta Šei­mos ta­ry­ba. Šei­mos ta­ry­bai siū­ly­mus dėl kan­di­da­tū­rų tei­kė ir sa­vi­val­dy­bės, ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ir mi­nis­te­ri­ja. Šei­mos ta­ry­bą su­da­ro 15 žmo­nių. Bū­tent pir­mi­nin­ko rin­ki­mai bu­vo pa­ves­ti pa­čiai ta­ry­bai. Ir de­mo­kra­tiniu bū­du 15, kar­tu da­ly­vau­jant kan­di­da­tei, pa­siū­lė bū­tent R. Jur­ku­vie­nę. Aš ma­nau vi­sų pir­ma, kad ne tik smur­to klau­si­mus spręs Šei­mos ta­ry­ba. Di­džiu­lė ei­lė įvai­rių pro­ble­mų ir for­muo­ti po­li­ti­ką – for­muos ne vie­na pir­mi­nin­kė, for­muos vi­sa ta­ry­ba. O mes, ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mi už­da­vė­me daug klau­si­mų. Mums ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­si­ro­dė, kad į vi­sus klau­si­mus bu­vo at­sa­ky­ta pa­kan­ka­mai aiš­kiai, ar­gu­men­tuo­tai ir pa­grįs­tai. Aš ma­nau, pa­dė­jo ir pa­ti prak­ti­nė kan­di­da­tės pa­tir­tis: tai ir dar­bas, va­do­va­vi­mas Kau­no šei­mos ta­ry­bai, dar­bas ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pa­ty­ri­mas dir­bant su­per­vi­zo­re, ir, be abe­jo, to­bu­li­ni­mas tų ži­nių, ku­rios jai rei­ka­lin­gos kaip dės­ty­to­jai, dės­tant ir ko­le­gi­jo­je, ir uni­ver­si­te­tuo­se. To­dėl pra­šau pa­lai­ky­ti ger­bia­mo­sios kan­di­da­tės kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Aš ne­pa­lai­ky­siu kan­di­da­tū­ras to­dėl, kad vi­sų pir­ma nuo­sek­liai prie­ši­nau­si vi­sai ši­tai šei­mos ins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­jai, ku­ri vy­ko pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų. Šei­mas rei­kia pa­lik­ti jų pa­čių rei­ka­lui, šei­mas rei­kia pa­lik­ti žmo­nių rei­ka­lui, o ne vi­sų ši­tų vi­sa­ži­nių po­li­ti­kų, ku­rie de­monst­ruo­ja pseu­do­su­si­rū­pi­ni­mą šei­mo­mis ir da­bar man čia dar vis rė­kau­ja ir kaž­ką veb­le­na. Daug pa­ro­do apie jū­sų kul­tū­rą. (Bal­sai sa­lė­je)

Kan­di­da­tė kal­bė­jo tri­bū­no­je, at­leis­ki­te, bet ne­su­pra­tau nė vie­no at­sa­ky­mo į mū­sų klau­si­mus. Tai yra smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pro­ble­ma ar ne? Vi­sam iš­si­vys­čiu­siam pa­sau­liui at­ro­do, kad yra, vi­si ty­ri­mai ro­do, jog 8 iš 10 at­ve­jų yra prieš mo­te­ris. Žmo­gui, ku­ris pla­nuo­ja pir­mi­nin­kau­ti tai ta­ry­bai, at­ro­do, kad tai yra ne pro­ble­ma. Kaž­kas rim­tai ne­ge­rai su to­kiu spren­di­mu, jei­gu mes jį pa­lai­ky­si­me.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Pir­miau­sia no­riu pa­brėž­ti, kad po­nia Ra­mu­nė kan­di­da­tuo­ja ne į ly­čių ly­gy­bės kon­tro­lie­rės pa­rei­gas, kur tik­rai, man at­ro­do, sun­kiai tik­tų. Aiš­ku, jei­gu rem­tumės vien tik­tai jos at­sa­ky­mais į klau­si­mus, tai kil­tų tam tik­rų abe­jo­nių, kad yra sri­čių, kur tik­rai rei­kė­tų ge­ro­kai su­stip­rin­ti. Man la­bai no­rė­tų­si, kad ir Šei­mos ta­ry­ba tik­rai do­mė­tų­si ne vien tik­tai va­di­na­mo­sio­mis sėk­min­go­mis šei­mo­mis, bet kuo dau­giau dė­me­sio skir­tų ir į kri­ti­nę si­tu­a­ci­ją, vie­to­je esan­čioms šei­moms, nes bū­tent ta­da rei­kia kaž­ko­kios vals­ty­bės pa­gal­bos ir įsi­ki­ši­mo.

 Bet, ki­ta ver­tus, po­nią Ra­mu­nę pa­žįs­tu pa­kan­ka­mai se­niai ir ži­nau, kad ji tik­rai yra nuo­šir­dus, la­bai gi­lus, be­si­mo­kan­tis, ga­lin­tis gir­dė­ti ki­tus žmo­gus. Tai šiuo at­ve­ju aš, vis­gi ap­svars­tęs vi­sus už ir prieš ir gal­vo­da­mas, kad tai yra… ne­la­bai ži­no­da­mas, ko­kia ga­lė­tų bū­ti ge­res­nė kan­di­da­tū­ra šiuo at­ve­ju, jei­gu mes jau įkū­rė­me tą ta­ry­bą, aš siū­ly­čiau bal­suo­ti tik­rai už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. In­ten­ci­ja bu­vo tur­būt la­bai ge­ra, no­rė­jo­me įkur­ti ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri tik­rai tu­rė­tų pa­dė­ti šei­moms. Įkū­rė­me, bet aist­ros to­liau ver­da. Ir čia fa­ri­zie­jai, ku­rie ap­si­me­ta, kad la­bai rū­pi­na­si šei­mo­mis, at­sa­ky­ki­te man, ko­dėl, kai pri­imi­nė­jo­me įsta­ty­mą dėl smur­to, ku­ris dau­giau­siai vyks­ta šei­mo­je, šei­mos są­vo­kos ši­ta­me pa­va­di­ni­me ne­li­ko. Pa­va­di­no­me – ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tai jei­gu mes to­kie šven­ti, tai ra­šy­ki­me vis­ką taip, kaip rei­kia, kur tas smur­tas ir vyks­ta. Įkū­rė­me biu­ro­kratinę ins­ti­tu­ci­ją, šei­mai pa­gal­ba tik­rai rei­ka­lin­ga, bet aš la­bai no­rė­čiau, kad vi­si, ku­rie čia bal­suo­ja už to­kių biu­ro­kratinių ins­ti­tu­ci­jų kū­ri­mą, pri­si­min­tų, kai bal­suo­ja, apie tai įsta­ty­muo­se, kur yra pa­gal­ba šei­moms, kur re­a­liai tei­kia­ma pa­gal­ba šei­moms. Ne po­pie­ri­nė, ne te­ori­nė pa­ta­ri­nė­ti, kaip rei­kia gy­ven­ti. Lie­tu­va nė­ra kon­ser­va­ty­vi vals­ty­bė. Lie­tu­vo­je yra vi­so­kių šei­mų. Ko­dėl aš tą pa­sa­kiau ir Sei­me? Ger­biu, kad žmo­nės tu­ri sa­vo pa­žiū­ras. Bet jei­gu tai yra res­pub­li­ki­nė vals­ty­bi­nė šei­mos ko­mi­si­ja, tai ir po­žiū­riai ne­tu­ri bū­ti an­ga­žuo­ti tik į vie­ną pu­sę.

Dėl to ir ne­ga­liu pri­tar­ti su­per­kon­ser­va­ty­vaus po­žiū­rio į šei­mą žmo­gui. Mes gy­ve­na­me XXI am­žiu­je, o toks vaiz­das, kad Lie­tu­vo­je, dar ir Sei­me čia koks XIX am­žius. Šei­mos sam­pra­ta, pa­gal­ba šei­mai yra šiek tiek pla­tes­nė, ne­gu įsi­vaiz­duo­ja kai ku­rie ma­no ko­le­gos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, ko­le­gos. Tu­rė­si­me bal­suo­ti slap­tai. Pa­brė­žiu, kad bal­suo­si­me dėl R. Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke. Ne­kal­ba­me apie ins­ti­tu­ci­jos kū­ri­mą. No­riu pra­šy­ti, kad bū­tų pa­tvir­tin­tas stan­dar­ti­nis biu­le­te­nis. Pri­ta­ria­me to­kiam pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Bal­sa­vi­mo lai­kas – 13 va­lan­da. Gru­pės na­rius pra­šau ne­pa­mirš­ti su­si­rink­ti.

R. J. Da­gys no­ri re­pli­kuo­ti. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Čia ger­bia­miems ko­le­goms, ku­rie la­bai rū­pi­na­si nau­jau­siais moks­lais ir pa­na­šiai. Jūs nu­ei­ki­te į vie­ną moks­lo įstai­gą, jus iš­vys su to­kiu po­žiū­riu, kad ga­li bū­ti kaž­ko­kios ki­to­kios šei­mos, ne­be vy­ro ir mo­ters. Bet koks ge­ne­ti­kas iš­si­juoks iš jū­sų. Tai yra po­žiū­ris. Ga­lų ga­le Moks­lų aka­de­mi­ja tą pa­tį yra ne kar­tą pa­tvir­ti­nu­si.

Ir dar ma­žas da­ly­kas. Tie žmo­nės, ku­rie įsi­vaiz­duo­ja, gi­na Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją, ku­rio­je ga­li bū­ti 72 ly­tys, tai apie ko­kias ten… ko­dėl tik šei­ma, ko­dėl tik mo­te­ri­mis rū­pi­na­mės? 72 ly­ti­mis rū­pin­ki­tės. Ger­bia­mie­ji, su­si­tvar­ky­ki­te sa­vo mąs­ty­mą pir­miau­sia.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­trau­kiu be­tiks­lę dis­ku­si­ją. Bal­suo­si­me dėl Šei­mos ta­ry­bos. Ačiū.

 

11.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vių kal­bos plėt­ros skait­me­ni­nė­je ter­pė­je ir kal­bos techno­lo­gi­jų pa­žan­gos 2021–2027 me­tais gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4838(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vių kal­bos plėt­ros skait­me­ni­nėje ter­pė­je ir kal­bos tech­no­lo­gi­jų pa­žan­gos 2021–2027 me­tais gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4838(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to at­sto­vę A. Pa­pir­tie­nę pa­skelb­ti iš­va­dą.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė šį nu­ta­ri­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. R. Mi­liū­tė. Ne­ma­tau. A. Kup­čins­kas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą paskelbs.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas nu­ta­rė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat nė­ra už­si­ra­šę. Po svars­ty­mo ir ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

11.19 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5195, Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 13, 14 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5196, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 15 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5197, Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2756 1 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5199 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 5 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5195. Svars­ty­mas. Ir tu­rė­tu­me tur­būt kal­bė­ti iš­kart apie vi­sus ly­di­muo­sius, iš­sky­rus vie­ną, ku­rį svars­tė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, tai yra pro­jek­tas Nr. XIIIP-5198. O drau­ge svars­to­me pro­jek­tus Nr. XIIIP-5195, Nr. XIIIP-5196, Nr. XIIIP-5197, Nr. XIIIP-5199. Ir tiek. Šiuos pro­jek­tus. Ko­mi­te­tas siū­lo grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Pra­ne­šė­ja As­ta Ku­bi­lie­ne, pra­šom į tri­bū­ną.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė šį pa­ke­tą ir vi­sų ke­tu­rių pro­jek­tų spren­di­mai yra iden­tiš­ki, to­dėl aš pa­sa­ky­siu iš kar­to, jums lei­dus. Yra spren­di­mas grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Bal­suo­ta už siū­ly­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai: už – 4, prieš – 4, su­si­lai­kė 3. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ir ta­da bal­suo­ta al­ter­na­ty­viai: už spren­di­mą grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti – 6, už spren­di­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti – 5.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl ko­mi­te­to nuo­mo­nės. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti už įsta­ty­mo pro­jek­to to­bu­li­ni­mą. Iš prin­ci­po pa­ti idė­ja dėl ap­sau­gos prie­mo­nių re­zer­vo yra ge­ra, bet vėl­gi ei­na­ma to­kia lin­kme – vėl tai­ky­ti sank­ci­jas įstai­goms, jas baus­ti ir pa­na­šiai. Iš tik­rų­jų to­kios ten­den­ci­jos jau vi­są Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­bo lai­ko­tar­pį yra, bet iš tik­rų­jų stab­dy­ti veik­los li­cen­ci­ją, jei ne­vyk­dys mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tų rei­ka­la­vi­mų dėl ap­sau­gos prie­mo­nių, kur for­mu­luo­tės yra „ir ki­tų prie­mo­nių“, po to, kad at­sar­gų tu­rė­tų… Iš tik­rų­jų „ki­tos prie­mo­nės“ yra la­bai ne­kon­kre­tu, ga­li­ma įra­šy­ti bet ką. Dėl at­sar­gų ir­gi ky­la iš tik­rų­jų daug klau­si­mų: ko­kiam lai­kui, ar bus skir­tas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas, ar mi­nis­te­ri­ja kom­pen­suos, ar įkai­nis kils. Iš tik­rų­jų dar ir šiuo me­tu nė­ra per­ves­tos įstai­goms lė­šos, ku­rias jos pa­nau­do­jo pa­čio­je pra­džio­je įsi­gy­ti prie­mo­nėms, kai bu­vo COVID pan­de­mi­ja. Tai­gi ir li­cen­ci­ją bus ga­li­ma stab­dy­ti ne­bū­nant net pa­grin­do, ke­liems mė­ne­siams at­sar­gos prie­mo­nių ne­tu­rint, tai čia tik­rai jau ker­ta­si su lo­gi­ka. Ir iš tik­rų­jų aiš­kiai tu­ri bū­ti api­brėž­ta įsta­ty­me ūkio sub­jek­tų kon­kre­čios tei­sės, tei­sė ži­no­ti kon­kre­čiai, ko­kios jiems tai­ko­mos pa­rei­gos. Tai­gi aš siū­lau, kad šis spren­di­mas bū­tų to­bu­li­na­mas, ir pa­si­sa­kau, siū­lau vi­siems pri­tar­ti, kad bū­tų to­bu­li­na­ma.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys. O, at­si­pra­šau, čia po vie­ną tik. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­ly­mas vi­sus pro­jek­tus grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to pa­reikš­tos nuo­mo­nės grą­žin­ti ke­tu­ris pro­jek­tus ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 30, su­si­lai­kė 16 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me pa­skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą. J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Siū­lo­me pa­skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą ki­tu ko­mi­te­tu.

PIRMININKAS. J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Na, kaip aš su­pran­tu, tie­siog tie, ku­rie bal­sa­vo prieš, ma­no, kad pro­jek­to ne­rei­kia to­bu­lin­ti, o jį tie­siog rei­kia at­mes­ti. Tai aš siū­lau al­ter­na­ty­viai bal­suo­ti už at­me­ti­mą.

PIRMININKAS. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Aš siū­lau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, nes ten yra bū­tent so­cia­li­nių klau­si­mų, o ne tei­sės klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Du ko­mi­te­tai pa­siū­ly­ti, bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. (Bal­sai sa­lė­je) Jū­sų pa­siū­ly­mas, Jur­gi Raz­ma, yra ne­sta­tu­ti­nis šio­je sta­di­jo­je. Bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. Va­di­na­si, pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo pa­skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, tie bal­suo­ja už, bal­suo­jan­tys prieš bal­suo­ja už So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Prieš bal­suo­jan­tys pa­si­sa­ko už So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, už bal­suo­jan­tys – už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 46, prieš – 44. Va­di­na­si, dau­gu­ma pa­si­sa­kė už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą.

 

11.26 val.

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-5198(2) (svars­ty­mas)

 

Kvie­čiu A. Sy­są dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-5198. Jūs tu­rė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ar yra pras­mė svar­s­ty­ti, ka­da ki­ti pro­jek­tai yra su­sto­ję.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ačiū už ga­li­my­bę pri­ei­ti prie mik­ro­fo­no. Aš siū­ly­čiau ne­svars­ty­ti, nes jis yra įdė­tas į pa­ke­tą. Aš su­pran­tu, kad da­bar yra to­kia ne­la­bai ge­ra prak­ti­ka, kai su­ker­gia­me įsta­ty­mus, ku­rie ga­lė­tų ei­ti at­ski­rai. Bet ka­dan­gi tai jau pa­da­ry­ta, tai ne­siū­lau at­ski­rai bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą, nors ko­mi­te­tas jam pri­ta­ria. Ne­svars­to­me.

PIRMININKAS. Lau­kia­me, kol pa­si­vys ki­ti įsta­ty­mai, ir šį blo­ką bai­gia­me svars­ty­ti.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­sų pir­ma, no­riu su ju­mis pa­si­tar­ti. Ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mus, na, dar ne vi­sus, bet mes jau ap­svars­tė­me. Ar po to, kai ap­svars­ty­si­me dar Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą, bus ga­li­ma iš va­ka­ri­nės po­sė­džių dar­bo­tvarkės im­ti klau­si­mus? Ga­lė­si­me. Dė­ko­ju.

Da­bar, ka­dan­gi spa­lio 1-oji, dar no­riu pa­si­džiaug­ti, kad šian­dien Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na ir 30-ąjį kar­tą Lie­tu­vo­je ji mi­ni­ma. Tad svei­ki­na­me sen­jo­rus. Taip pat svei­ki­na­me ke­lių po­li­ci­jos dar­buo­to­jus ir dė­ko­ja­me vi­siems už mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mo stip­ri­ni­mą ir ge­rus dar­bus, ku­riuos pa­da­rė.

Da­bar jau su­si­dė­lio­jo­me vi­sas dar­bo­tvarkes.

 

11.28 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 19 ir 22 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4506(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo 19, 22 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4506(2). Kvie­čiu K. Bac­vin­ką. Svars­ty­mas. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­da.

Ger­bia­mas ko­le­ga V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, jei­gu jau pra­dė­jo­te var­din­ti šven­tes, tai iš tik­rų­jų UNESCO dar 1974 me­tais pa­skel­bė Pa­sau­li­nę mu­zi­kos die­ną. Aš ma­nau, kad ta sri­tis yra bū­tent ta, ku­ri ne­pa­lie­ka nė vie­no mū­sų nuo pat gi­mi­mo iki pat iš­ėji­mo iš ši­to pa­sau­lio. Tai­gi, ar jūs at­lie­ka­te, ar jūs klau­so­te, ar jūs ne­ken­čia­te, ar jūs my­li­te mu­zi­ką – ji ly­di vi­sa­da. Tai tur­būt yra vie­nin­te­lė jė­ga, ku­ri tai­kiai ga­li su­vie­ny­ti tai, kas yra ne­su­vie­ni­ja­ma. Tai­gi vi­sus su Mu­zi­kos die­na.

PIRMININKĖ. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju V. Juo­za­pai­čiui, kad pri­mi­nė šią la­bai svar­bią die­ną. Ačiū.

S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Šian­dien dar ir Ka­vos die­na, tad ger­ki­me ka­vą su mu­zi­ka.

PIRMININKĖ. Ma­to­te, ta links­ma gai­da pa­si­džiaug­da­mi ir ma­ty­da­mi, kad K. Bac­vin­ka jau yra tri­bū­no­je… Jis per­skai­tys Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rį jau pa­skel­biau. Pra­šau, ko­le­ga.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas rug­sė­jo 29 die­ną svars­tė šį pro­jek­tą ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ma­tau, kad ir no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je taip pat nė­ra.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

11.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-3289 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5234 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmimas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip ir ta­rė­mės, ga­li­me pra­dė­ti teik­ti va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės įsta­ty­mų pro­jek­tus, jau esa­me pa­si­ruo­šę. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­tau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pra­šė leis­ti pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą… Pir­miau­sia, ka­dan­gi tai ne­bu­vo se­si­jos dar­bų pro­g­ra­mo­je, tai mums rei­kia pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Tai bū­tų dar­bo­tvarkės 2-12.1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5234, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą jū­sų siū­lo­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais. Pri­im­ki­me pir­ma nu­ta­ri­mą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ar man ką nors kal­bė­ti? Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pri­tar­ti, kad bū­tų pa­pil­dy­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 22 d. nu­ta­ri­mu „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tvir­tin­tos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos IV sky­rius „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­jų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių siū­lo­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai“ 108 punk­tu. Čia yra siū­lo­mi de­vy­ni tei­sės ak­tai, su­si­ję su naš­lai­čiais, stu­di­juo­jan­čiais aukš­to­sio­se ir ki­to­se moks­lo įstai­go­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti. Po pa­tei­ki­mo ga­li­ma pri­tar­ti? Mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Svars­ty­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Pa­lau­ki­te mi­nu­tę!

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pa­tei­ki­mas.

PIRMININKĖ. Pir­ma pri­im­ki­me nu­ta­ri­mą. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me, kad pri­im­tu­me Sei­mo nu­ta­ri­mą pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, nes įsta­ty­mų pro­jek­tai su­si­ję su mū­sų ko­vi­du ir pir­mi­nin­kė tuoj apie tai pa­pa­sa­kos pri­sta­ty­da­ma.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gongas)

 

11.33 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5204, Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5205, Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 9 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5206, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to signatarų ir Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. de­kla­ra­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių as­me­nų sta­tu­so įsta­ty­mo Nr. IX-1789 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-5207, Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo Nr. X-980 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5208, Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 2 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5209, Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 17 ir 18 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5210 (pa­tei­ki­mas)

 

O da­bar, ger­bia­mo­ji Ri­man­te Ša­la­še­vi­čiū­te, pra­šo­me pa­teik­ti So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5204 ir ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus – Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo, Šal­pos pen­si­jų, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ir Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos de­kla­ra­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių as­me­nų sta­tu­so, Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos, Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ir Iš­mo­kų vai­kams – vi­sus ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus kar­tu. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip aš jau už­si­mi­niau, ši­tas vi­sas pa­ke­tas at­si­ra­do to­dėl, kad dėl ko­ro­na­vi­ru­so COVID-19 pan­de­mi­jos pli­ti­mo grės­mės vi­so­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je kai ku­rios švie­ti­mo įstai­gos 2020–2021 moks­lo ir stu­di­jų me­tus pra­dė­jo vė­liau nei 2020 m. rug­sė­jo 1 d.

Su­si­da­rius to­kiai si­tu­a­ci­jai, ta si­tu­a­ci­ja su­ke­lia nei­gia­mas pa­sek­mes naš­lai­čių pen­si­nes iš­mo­kas gau­nan­tiems naš­lai­čiams, ku­rie 2020 me­tais bai­gė ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mą ir įsto­jo į švie­ti­mo įstai­gą, ku­rio­je moks­lo ar stu­di­jų me­tai pra­si­dė­jo vė­liau ne­gu rug­sė­jo 1 die­ną, mo­ky­tis pa­gal for­ma­lio­jo pro­fe­si­nio ug­dy­mo pro­gra­mą ar stu­di­juo­ti pa­gal nuo­la­ti­nių stu­di­jų pro­gra­mą. Dėl nu­kel­tų moks­lo ir stu­di­jų me­tų pra­džios jie pra­ra­do tei­sę gau­ti naš­lai­čių iš­mo­ką lai­ko­tar­piu nuo 2020 m. rug­sė­jo 1 d. iki moks­lo ar stu­di­jų me­tų pra­džios. Vi­sas pa­ke­tas yra nu­kreip­tas į tai, kad naš­lai­čiams tuo in­ter­va­lu nuo rug­sė­jo 1 die­nos iki tos die­nos, kai pra­si­dė­jo moks­lo me­tų pra­džia, tie­siog bū­tų iš­mo­kė­tos jiems pri­klau­san­čios iš­mo­kos pa­gal at­ski­rus įsta­ty­mus.

Šių pro­jek­tų nuo­sta­tos bū­tų tai­ko­mos ir tiems, ku­rie jau šie­met yra įsto­ję į mi­nė­tas švie­ti­mo įstai­gas. Pro­jek­tais yra siū­lo­ma as­me­nims su­si­da­riu­sią pen­si­jų ne­pri­emo­ką iš­mo­kė­ti ne vė­liau kaip iki 2020 m. gruo­džio 31 d. kar­tu su mo­ka­mo­mis pen­si­jo­mis. Trum­pai pri­sta­tau vi­sus iš kar­to, nes ko­kių nors iš­skir­ti­nių nuo­sta­tų tuo­se de­vy­niuo­se įsta­ty­muo­se nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si A. Sy­sas, o po to – A. Anu­šaus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ma­ne su­in­tri­ga­vo pa­kei­ti­mo tu­ri­nio san­ty­kis su įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mu. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, įsi­klau­sy­ki­te: Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ir Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. de­kla­ra­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių as­me­nų sta­tu­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jūs kal­ba­te apie sig­na­ta­rų ir par­ti­za­nų… tų as­me­nų vai­kai­čius. Tai gal jau jų vai­kai­čių naš­lai­čius?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Aš kal­bu taip, ir įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mas…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Nes pa­gal naš­lai­čių jie gau­na iki pil­na­me­tys­tės.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Vi­siš­kai tei­sin­gai…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Kur jūs ra­si­te to­kių as­me­nų?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia yra kal­ba­ma iki 24 me­tų, ku­rie stu­di­juo­ja, ne tik iki 18 me­tų. Ta­čiau įsta­ty­me yra įvar­din­ta, vi­sas pa­ke­tas, kiek­vie­nas įsta­ty­mas, kur yra šios nuo­sta­tos vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sios pa­gal esa­mo tei­sės ak­to pa­va­di­ni­mą. Čia kaž­kaip iš­kreip­ti įsta­ty­mų pa­va­di­ni­mų ne­ga­li­me. Jei­gu mes tu­ri­me to­kius įsta­ty­mus, ku­rie kal­ba apie ka­te­go­ri­jas as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos tam tik­ros iš­ly­gos, pa­si­kei­tus esa­mai si­tu­a­ci­jai, vi­si tei­sės ak­tai, kal­ban­tys apie naš­lai­čius, ir tu­ri bū­ti įra­šy­ti. Gal bū­ti, kad gal­būt šian­dien ne­at­si­ras nė vie­no, o gal mes tu­ri­me dau­giau pa­gal tą įsta­ty­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tai kam jį keis­ti?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). To­dėl, kad mes tiks­liai ne­su­skai­čia­vę, kiek yra to­kių as­me­nų. Tei­kia­ma ben­dra nuo­sta­ta – ne­skriaus­ti naš­lai­čių, ku­rie stu­di­juo­ja ar pro­fe­si­nio ren­gi­mo, ar aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Iš es­mės moks­lo me­tai daug kur pra­si­dė­jo rug­sė­jo 14 die­ną, tad kal­ba­ma, kad nuo rug­sė­jo 1 die­nos iki 14 die­nos būtų iš­mo­kė­tas tas skir­tu­mas, ku­rio jie ne­ga­vo.

PIRMININKĖ. Ma­tau, kad J. Sa­ba­taus­kas no­ri pa­tiks­lin­ti sa­vo klau­si­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). La­bai ačiū jums, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu ome­ny, aš ap­skri­tai ne prieš to­kį pa­kei­ti­mą, bet kam keis­ti šia­me įsta­ty­me, kur re­a­liai ne­bus žmo­nių, ku­riems bus ta naš­lai­čių pen­si­ja mo­ka­ma? Aš sa­kau, ne­bent tų as­me­nų, ku­rie įvar­din­ti įsta­ty­me, vai­kai­čiams ga­lė­tų bū­ti mo­ka­ma, jei­gu jie yra naš­lai­čiai, ar­ba įver­ti­nus, kad jų se­ne­lių ne­bė­ra. Nes nė­ra ob­jek­to, kam mo­kė­ti. Su­pran­ta­te?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ju­liau, tiems, ku­rie tu­ri tei­sę, įvar­di­ja­ma. O to­kia tei­sė nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, mes to­kios tei­sės ne­ga­li­me at­im­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Užuot su­tvar­kę pa­gal lo­gi­ką, mes da­bar ban­do­me, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, tvar­ky­ti pa­gal įsta­ty­mą. Nors to­kių žmo­nių nė­ra, mes vis tiek tai­sy­si­me įsta­ty­mą. Tai­sy­ki­me. Bet ma­no klau­si­mas šiek tiek pla­tes­nis, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad nuo­pel­nai ne­pa­vel­di­mi ir net vie­nai naš­lei ne­iš­mo­kė­jo Pre­zi­den­to ren­tos. Čia yra vi­sos vals­ty­bi­nės pen­si­jos. Kaip tai sie­ja­si su Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­na, kad nuo­pel­nai pi­lie­čių yra ne­pa­vel­di­mi?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia mes kal­ba­me ne apie nuo­pel­nus. Kal­ba­me apie vai­kus, ku­rie tu­ri… vai­kus ar vai­kai­čius, kaip Ju­lius įvar­di­jo, ku­rie tu­ri tei­sę į tam tik­ras iš­mo­kas. Bū­tent stu­den­tams mes tas iš­mo­kas ir no­ri­me už dvi sa­vai­tes šiuo įsta­ty­mų pa­ke­tu kom­pen­suo­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau. Taip, A. Sy­sas no­ri pa­tiks­lin­ti sa­vo klau­si­mą. Su­teik­siu.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, skai­ty­ki­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pa­skai­ty­si­me.

A. SYSAS (LSDPF). Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas… Naš­lai­čių pen­si­jos yra pa­vel­dė­ta, nes tai yra iš vals­ty­bi­nių pen­si­jų, čia ne so­cia­li­nio drau­di­mo. Čia yra pa­vel­di­ma už nuo­pel­nus. Naš­lių ir naš­lai­čių ar sig­na­ta­rų vals­ty­bi­nių pen­si­jų ir vi­sų ki­tų. Ko­dėl vie­nu me­tu Lie­tu­vo­je tai­ko­mi du skir­tin­gi re­gu­lia­vi­mo bū­dai?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

A. SYSAS (LSDPF). Jūs ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė!

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). At­sa­ky­ti rei­kia? Ar čia bu­vo tik ko­men­ta­ras? (Bal­sai salė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai. At­sa­kė­te taip, kaip at­sa­kė­te. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no klau­si­mas jau bu­vo už­duo­tas, at­sa­ky­tas, tai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ačiū. Dau­giau no­rin­čių­jų pa­klaus­ti nė­ra. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. No­rin­čių­jų kal­bė­ti nė­ra. Yra rei­ka­la­vi­mas bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me.

Bal­suo­ja­me dėl So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pro­jek­to, kar­tu ir dėl ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra nu­ma­ty­ta ir ne­siū­lo­ma. Pa­siū­ly­mų iš jū­sų taip pat ne­ma­tau. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 5 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu mi­nė­tiems siū­ly­mams.

 

11.43 val.

1990 ir 1991 me­tų Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jo var­do įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5232 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­tau, yra pa­si­ren­gęs A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šau leis­ti pa­teik­ti dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mą. Tai bū­tų 1990 ir 1991 me­tų Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jo var­do įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5232. Pra­šom, ko­le­ga. Bet da­bar po vie­ną, nes tai yra du at­ski­ri įsta­ty­mų pro­jek­tai. Pir­miau­sia pro­jek­tas Nr. XIIIP-5232. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą mes no­rė­jo­me pa­teik­ti kaip nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, bu­vo­me pa­tei­kę sa­lė­je, ta­čiau Tei­sės de­par­ta­men­tas ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad tai ga­li pa­žeis­ti Kon­sti­tu­ci­ją, to­dėl tą pa­tį teks­tą mes pa­tei­kė­me kaip įsta­ty­mo va­rian­tą. Fak­tiš­kai dau­giau čia nie­ko nau­jo, ką aš bu­vau pri­sta­tęs prieš ke­lias sa­vai­tes, nė­ra. Tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si P. Urb­šys.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti. Pa­pras­tai tuos tei­si­nius sta­tu­sus, su­si­ju­sius su Ne­pri­klau­so­my­bės gy­ni­mu, pri­im­da­vo Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras. Da­bar ši funk­ci­ja, ma­tau, tap­tų kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro įga­lio­ji­mu. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, tai yra tas tiks­lus ad­re­sa­tas? Daug in­for­ma­ci­jos ir apie tuos lai­kus kau­pė sa­vo lai­ku cen­tras. Jei­gu pri­si­min­si­te nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų įsta­ty­mą, tai jis ap­ima daug pa­čių įvai­riau­sių ka­te­go­ri­jų as­me­nų iki pat 1991 me­tų.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, ger­bia­mas ko­le­ga, kad nė­ra pa­ra­šy­ta kon­kre­čiai Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šia­me įsta­ty­me. Čia la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja pa­ren­gia ir pa­tvir­ti­na Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jo tei­si­nio sta­tu­so pri­pa­ži­ni­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo ir jų ap­skai­tos nuo­sta­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia P. Urb­šys. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, jūs pui­kiau­siai ži­no­te, kad prieš ku­rį lai­ką bu­vo siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris bū­tent api­brėž­tų sta­tu­są tų lais­vės gy­nė­jų, ku­rie pri­klau­so or­ga­ni­zuo­toms struk­tū­roms, ir tų, ku­rie ne­pri­klau­sė jo­kioms struk­tū­roms. Vi­si pui­kiau­siai ži­no­te, kad ta­da įvy­ko dis­ku­si­jos ir tų dis­ku­si­jų pa­grin­du vis dėl­to bu­vo pri­ei­ta prie nuo­sta­tos, kad dėl tų as­me­nų, ku­rie ne­pri­klau­sė or­ga­ni­zuo­toms struk­tū­roms, bū­tent dėl jų sta­tu­so api­brė­ži­mo, iš­ki­lo dau­giau­sia pro­ble­mų. Bu­vo nu­spręs­ta vis dėl­to re­gist­ruo­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų fik­suo­ja­ma ben­dra nuo­sta­ta, kas yra tas lais­vės gy­nė­jas, o po to at­ski­rais įsta­ty­mais reg­la­men­tuo­ti at­ski­rų gru­pių sta­tu­so api­brė­ži­mą. Jūs da­bar vėl tar­si grįž­ta­te at­gal. Ar jūs esa­te tik­ras, kad mes da­bar šio­je se­si­jo­je ga­lė­si­me pri­im­ti ši­tą siū­lo­mą jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Na, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar esi tik­ras, ar netik­ras. Vis­kas yra mū­sų ran­ko­se, ta­čiau man la­bai svar­bu yra dar­bo re­zul­ta­tas, o ne pats pro­ce­sas. Šiuo at­ve­ju nu­ta­ri­mas bu­vo pro­ce­sas, ku­ris, de­ja, ga­lė­jo nie­kaip ne­si­baig­ti. To­dėl, no­rė­da­mi, kad tas pro­ce­sas tu­rė­tų re­zul­ta­tą, mes kaip tik ir pa­tei­kė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tie­sų tur­būt bus čia ne­aiš­ku­mų dėl tų vi­sų do­ku­men­tų ir tų įro­dy­mų. Pa­vyz­džiui, žmo­gus Sau­sio 13-ąją sto­vė­jo čia, prie par­la­men­to, ap­lin­kui va­ži­nė­jo tan­kai. Tai koks do­ku­men­tas ga­li bū­ti tas pa­grin­di­mas, ar tai liu­di­ji­mai, ar šiaip kaž­ko­kie?.. Su­pran­tu, jei­gu tu prie bokš­to pa­kliu­vai po tan­ku ir bu­vai gy­dy­mo įstai­go­je, tai ten ir­gi yra vi­so­kių klau­si­mų, pa­vyz­džiui, nu­sta­to kur­tu­mo pa­di­dė­ji­mą. Ko­kio ly­gio do­ku­men­tai bus rei­ka­lin­gi ir kaip jūs tai įsi­vaiz­duo­ja­te? Ačiū.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi prie šio teks­to bu­vo dirb­ta il­gai, tai iš tik­rų­jų to­kie klau­si­mai bu­vo ke­lia­mi, ką ir jūs da­bar ke­lia­te. Bet tam yra, sa­ky­čiau, or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios at­sto­vau­ja ši­tiems žmo­nėms, ku­rios ve­da jų ap­skai­tą, ir tai ne­reiš­kia, kad jo­kių do­ku­men­tų nė­ra, jie yra. Pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi, tap­ti tos or­ga­ni­za­ci­jos na­riu yra ne taip leng­va, nes vis dėl­to yra daug gy­vų liu­di­nin­kų ir jie liu­di­ja. Ka­dan­gi įsta­ty­me yra nuo­sta­ta, kad tvar­ką nu­sta­tys Vy­riau­sy­bė, ma­nau, kad jie pa­si­nau­dos ir mū­sų pa­tir­ti­mi, tos dar­bo gru­pės, ku­ri ren­gė ši­tą teks­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal­būt ir rei­kia tuos var­dus su­teik­ti, gal­būt rei­kia ir pa­žy­mė­ji­mą įteik­ti, bet ką tas tam žmo­gui dar pa­pil­do­mai su­tei­kia? Aš kaž­ka­da tei­kiau Lai­do­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jūs bal­sa­vo­te prieš. Ko­kia nau­da da­bar bus iš to var­do ir pa­žy­mė­ji­mo su­tei­ki­mo? Ačiū.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, kad toks tei­sės ak­tas at­si­ras­tų, ini­cia­to­riais bu­vo bū­tent tos ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų or­ga­ni­za­ci­jos. Jos iš tik­rų­jų la­bai no­rė­jo, kad bent po 30 me­tų nuo tų įvy­kių jie bū­tų vis dėl­to pa­ste­bė­ti vals­ty­bės ir bent su­teik­tas ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jo var­das. Tai bu­vo jų no­ras, tei­sė­tas jų no­ras.

Be abe­jo­nės, mū­sų ko­mi­si­ja, ku­ri dir­ba prie ši­to do­ku­men­to, at­si­lie­pė į jų to­kius pa­gei­da­vi­mus. Jie tik­rai nu­si­pel­nė per 30 me­tų, kad jie bū­tų pa­žy­mė­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, bu­vo daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų dėl pir­mo jū­sų nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Vėl kar­to­ja­si pa­sta­bos, net­gi dėl jū­sų ter­mi­no­lo­gi­jos. Ką da­ry­si­te su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Tam yra svars­ty­mo sta­di­ja ir tik­rai at­si­žvelg­si­me į pa­sta­bas.

A. SYSAS (LSDPF). Ne­pa­da­rė­te pa­mo­kų.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Bet svar­biau­sia, kad šis do­ku­men­tas pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą tik­rai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. P. Urb­šys. Pra­šau. Mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). Gal bū­tų įdo­mu Sei­mo na­riams su­si­pa­žin­ti su prie­šis­to­re, kaip at­si­ra­do ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bu­vo pa­reng­tas nu­ta­ri­mas, ku­ris vis dėl­to aiš­kiai api­brėž­tų vals­ty­bės po­žiū­rį, kas yra lais­vės gy­nė­jas. Tas nu­ta­ri­mas at­si­ra­do po il­gų dis­ku­si­jų, kai bu­vo ban­do­ma ši­tą sta­tu­są api­brėž­ti. Bu­vo ras­tas kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas.

De­ja, vy­riau­sia Sei­mo pri­žiū­rė­to­ja – Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė nu­spren­dė, kad to ne­ga­li bū­ti, ir ta­da ta­me nu­ta­ri­me įžiū­rė­jo Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mą trak­tuo­da­ma vie­ną žo­dį, aiš­ku, Tei­sės de­par­ta­men­tas prie to pri­si­dė­jo, kad yra pa­var­to­tas žo­dis „pa­ves­ti“ Vy­riau­sy­bei. Nors tas žo­dis bu­vo pa­keis­tas į „pa­siū­ly­ti“, bet vis tiek bu­vo nu­tar­ta su­sta­b­dy­ti ši­to nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mą ir da­bar pra­stum­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris iš es­mės at­kar­to­ja tai, kas yra nu­ta­ri­me.

Fak­tiš­kai mes su­grįž­ta­me at­gal. Tas Sei­mo na­rys, ku­ris pri­sta­tė ši­tą pro­jek­tą, ne­at­sa­ko už tai, ar jis bus pri­im­tas. Jei­gu no­ri­ma vėl imi­tuo­ti pro­ce­są ir vėl ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jus lai­ky­ti mū­sų po­li­ti­nių am­bi­ci­jų ir sa­vo ne­kom­pe­ten­ci­jos įkai­tais, tai, aiš­ku, ei­ki­me šiuo ke­liu, bet, ži­no­te, šiuo at­ve­ju ge­riau da­ry­ti tai ne­gu nie­ko. Aš pri­tar­siu šiam pro­jek­tui su vil­ti­mi, kad ga­lų ga­le mes iš­va­duo­si­me lais­vės gy­nė­jus nuo tų po­li­ti­kų, ku­rie tik sa­ve ma­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja bū­tų kaip pa­pil­do­ma. Lap­kri­čio 5 die­ną ti­ki­mės su­grįž­ti į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę svars­ty­ti. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me.

 

11.53 val.

Lais­vės gy­nė­jo-ka­rio sa­va­no­rio tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4967 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas – Lais­vės gy­nė­jo-ka­rio sa­va­no­rio tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4967. A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šau. Pa­tei­ki­mas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū pir­mi­nin­kei. No­riu pa­sa­ky­ti, kad vėl­gi ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas gi­mė po il­gų dis­ku­si­jų dar­bo gru­pė­je. Šiuo įsta­ty­mu nu­sta­to­me lais­vės gy­nė­jo-ka­rio sa­va­no­rio tei­si­nį sta­tu­są. Tai yra tų žmo­nių, ku­rie da­vė prie­sai­ką ir gy­nė mū­sų vals­ty­bę nuo 1990 m. ko­vo 11 d. iki 1991 m. rug­pjū­čio 21 d. Va­di­na­si, iki pu­čo pa­bai­gos, nes bū­tent gy­nė­jai-ka­riai sa­va­no­riai iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad po pu­čo iš tik­rų­jų ga­na grei­tais, spar­čiais tem­pais pra­dė­jo sa­va­no­rių gre­tos di­dė­ti. To­dėl mes ap­ima­me ši­tą lai­ko­tar­pį ir vėl­gi siū­lo­me Vy­riau­sy­bei pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti lais­vės gy­nė­jo-ka­rio sa­va­no­rio tei­si­nio sta­tu­so pri­pa­ži­ni­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mą ir jų ap­skai­tos nuo­sta­tus. Tai tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Anu­šaus­kas no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ką tik po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­tar­ta tam an­ks­tes­niam pro­jek­tui, ku­ris, jei ne pa­žo­džiui, iš­sky­rus pa­tį api­brė­ži­mą, iš es­mės ati­tin­ka ir šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ana­me taip pat kal­ba­ma apie žmo­nes, ku­rie pri­klau­sė or­ga­ni­zuo­toms struk­tū­roms, tai šiuo at­ve­ju ar ne­bū­tų lo­giš­kiau, kad jie vi­si bū­tų vie­na­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Koks čia tas skir­tu­mas?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Su­pran­tu jū­sų… Ačiū už klau­si­mą. Su­pran­tu jū­sų klau­si­mo es­mę. Aš no­riu pa­sa­ky­ti štai ką, kad vis dėl­to bu­vo ka­te­go­riš­kai pa­si­prie­šin­ta, kad bū­tų vie­nas įsta­ty­mas dėl tų pa­čių as­me­nų, ku­rie da­vė prie­sai­ką vals­ty­bei ir ku­rie ne­da­vė prie­sai­kos vals­ty­bei. To­dėl, be abe­jo­nės, mes ga­li­me tuos, ku­rie da­vė prie­sai­ką, va­din­ti ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jais, ta­čiau ypa­tin­gas lais­vės gy­nė­jo-ka­rio sa­va­no­rio sta­tu­sas bū­tent ir at­si­spin­di šia­me įsta­ty­me, jis skir­tas tik­rai tai, sa­ky­čiau, ne­la­bai di­de­lei gru­pei žmo­nių, ku­rie, ne­pai­sy­da­mi pa­vo­jų sa­vo gy­vy­bei, da­vė prie­sai­ką vals­ty­bei. Jie fi­gū­ruo­ja ir kraš­to ap­sau­gos są­ra­šuo­se. Tai­gi čia tik­rai yra toks es­mi­nis skir­tu­mas ir es­mi­nis, sa­ky­čiau, tų or­ga­ni­za­ci­jų pra­šy­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai. P. Urb­šys – mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai vėl pri­vers­tas ste­bė­tis, nes prieš tai pa­siū­ly­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš tik­rų­jų ban­do api­brėž­ti, kas yra Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jas, ir kar­tu ap­ima tuos, ku­rie da­vė prie­sai­ką ir bu­vo or­ga­ni­zuo­to­se su­ka­rin­to­se struk­tū­ro­se. Da­bar tei­kia­mas ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kad dar tiems, ku­rie bu­vo su­ka­rin­to­se struk­tū­ro­se ir da­vė prie­sai­ką, at­si­ras­tų pa­va­di­ni­mas „lais­vės gy­nė­jas-ka­rys sa­va­no­ris“. Tai da­bar vie­nu įsta­ty­mu jis ga­lės bū­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jas, pa­gal ši­tą įsta­ty­mą jis dar tu­rės an­trą pa­žy­mė­ji­mą – Lie­tu­vos gy­nė­jas-ka­rys sa­va­no­ris. Štai iki ko­kio ab­sur­do pri­ve­da, sa­ky­ki­me, tos vy­riau­sio­sios Sei­mo pri­žiū­rė­to­jos am­bi­ci­jos. Da­bar mes iš es­mės pri­vers­ti pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ban­dy­ti su­val­dy­ti šį ab­sur­dą. Vie­naip ar ki­taip, aš vis dėl­to vi­liuo­si, kad ši pri­žiū­rė­to­ja nors vie­ną kar­tą pri­si­ims at­sa­ko­my­bę ir pa­da­rys vis­ką, kad mes šios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je iš tik­rų­jų pri­im­tu­me šiuos jos ins­pi­ruo­ja­mus įsta­ty­mus ir pa­gerb­tu­me tuos žmo­nes, ku­rie bu­vo pa­si­ruo­šę au­ko­tis dėl vals­ty­bės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ma­nau, kad Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja sėk­min­gai pa­si­dar­buos ir ga­li­mai su­jungs, pa­da­rys taip, kad mums vi­siems bū­tų pra­smin­gas ir nau­din­gas, o svar­biau­sia – Lie­tu­vos žmo­nėms. Da­bar su­tar­ki­me, kad kaip pa­grin­di­nis (kaip ir dėl pir­mo­jo) siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­ma – Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 5 die­ną. P. Urb­šys no­ri pa­siū­ly­ti? Ar re­pli­ką?

P. URBŠYS (MSNG). Aš tik­rai su­pran­tu, kad kul­tū­ra…

PIRMININKĖ. Gar­siau, jei­gu ga­li­ma.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai aš su­pran­tu, kad kul­tū­ra ga­li bū­ti vi­sa ap­iman­ti są­vo­ka. Bet mes kal­ba­me apie Lie­tu­vos gy­nė­jus. Tai jei­gu mes juos jau pri­ski­ria­me prie kul­tū­ros sri­ties, ta­da aš su­pran­tu Kul­tū­ros ko­mi­te­to da­ly­va­vi­mą. Da­bar man lie­ka ne­aiš­ku, ko­dėl šis ko­mi­te­tas yra kaip pa­grin­di­nis? Iš es­mės dėl Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos yra lo­gi­kos, dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, ku­ris bu­vo, ir­gi yra lo­gi­kos. Ne­bent vėl no­ri­ma pri­de­rin­ti prie, sa­ky­kim, vie­nos pri­žiū­rė­to­jos ir ki­to Sei­mo gas­pa­do­riaus, sa­ky­ki­me, no­rų ir am­bi­ci­jų, ta­da aš su­pran­tu, kad Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ga­lė­tų bū­ti kaip pa­grin­di­nis.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra, ir P. Urb­šio no­riu klaus­ti, ar yra jū­sų frak­ci­jos siū­ly­mas ki­to ko­mi­te­to kaip pa­grin­di­nio, ar ga­li­me pri­tar­ti tam, kaip ir bu­vo siū­lo­ma, – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas?

P. URBŠYS (MSNG). Aš tik­rai ne­tu­riu frak­ci­jos įga­lio­ji­mų, nes mū­sų yra tik du na­riai, ne­bent, jei­gu V. Ba­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja, gal mes ga­li­me pa­siū­ly­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­si­spręs­ki­me. Dėl Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos kaip pa­pil­do­mos su­ta­rė­me. Dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to yra siū­ly­mas, bū­tų al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas: pir­mas – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, ant­ra­s siū­ly­mas bu­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me. Myg­tu­kas „už“ – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, myg­tu­kas „prieš“ – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už Kul­tū­ros ko­mi­te­tą – 44, už Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą – 31. Pa­grin­di­niu lie­ka Kul­tū­ros ko­mi­te­tas dėl šių abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ir bu­vo­me su­ta­rę, skelb­si­me ir 12 val. 30 min. vyks Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, klau­si­nės Sei­mo opo­zi­ci­ja ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė. Tad dir­ba­me to­liau pa­gal va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę.

 

12.01 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432. P. Čim­ba­ras jau tri­bū­no­je. Pa­tei­ki­mas.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las pa­nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­nes nuo­sta­tas ne­įga­lių­jų so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ga­vė­jų, ku­rie ne­te­kę vie­no ar dvie­jų tė­vų, at­žvil­giu nu­sta­tant jiems tei­sę gau­ti šal­pos naš­lai­čių pen­si­ją. Kar­tu tai yra tiks­las ten­kin­ti D. Jap­ke­vi­čiaus pe­ti­ci­ja pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad šal­pos naš­lai­čių pen­si­ja bū­tų mo­ka­ma ne­pai­sant as­mens gau­na­­mos so­cia­li­nio drau­di­mo ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos. Ši pe­ti­ci­ja bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ir Sei­mas jau bal­sa­vo. Ačiū.

Pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos šal­pos pen­si­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­tos šal­pos naš­lai­čių pen­si­jos mo­ka­mos ne­pai­sant to, kad as­muo gau­na šal­pos ne­įga­lu­mo ar šal­pos se­nat­vės pen­si­ją, ta­čiau ne­mo­ka­mos tuo at­ve­ju, kai as­me­niui pa­skir­ta so­cia­li­nio drau­di­mo ne­tek­to dar­bin­gu­mo ar se­nat­vės pen­si­ja. Ka­dan­gi šal­pos naš­lai­čių pen­si­jos mo­ka­mos net tuo at­ve­ju, kai šios pen­si­jos ga­vė­jas dir­ba ar tu­ri drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, ma­ny­ti­na, kad ne­įga­lūs nuo vai­kys­tės (naš­lai­čių pen­si­jos mo­ka­mos tik ne­pil­na­me­čiams ar­ba ne­įga­liais iki 24 me­tų am­žiaus pri­pa­žin­tiems as­me­nims, jei­gu jie vi­są lai­ką nuo pri­pa­ži­ni­mo ne­įga­liais die­nos yra ne­įga­lūs) so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ga­vė­jai, ku­rių mi­ręs vie­nas iš tė­vų (ar­ba abu tė­vai) ne­bu­vo įgi­jęs sta­žo so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jai gau­ti, yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi šal­pos pen­si­jų ga­vė­jų at­žvil­giu, nes pra­ran­da tei­sę gau­ti naš­lai­čių iš­mo­ką. Pro­jek­tas pa­reng­tas kar­tu su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Ji taip pat ma­to spra­gą, to­dėl pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja… So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pri­ta­rė ir to­dėl dar kar­tą pa­kar­to­siu – čia yra spra­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Pa­tei­kė­te. Bet prieš tai dar at­sa­ky­ki­te į klau­si­mus. A. Sy­sas. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, lo­py­da­mi ši­tą spra­gą, mes iš­spren­džia­me vi­sas spra­gas? Kiek aš pri­si­me­nu, yra ir ki­tų ana­lo­giš­kų at­ve­jų, kai žmo­gus tu­ri pa­si­rink­ti vie­ną iš mo­ka­mų. Ar ne­bus taip, kad vie­ną už­lo­po­me, bet dar ke­li lo­pai lau­kia? Ačiū.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū už pa­sta­bą. Tik­rai spra­gų yra ir ne vie­na, ger­bia­mas ko­le­ga. Bet ką no­rė­čiau pa­brėž­ti? Ši­tą spra­gą pa­ste­bė­jo ir no­rė­jo spręs­ti pa­ti vi­suo­me­nė pe­ti­ci­ja. Aš tru­pu­tį pa­si­ge­dau pa­čios mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vos, nes kar­tais man ky­la toks įta­ri­mas, kad mi­nis­te­ri­ja pa­čią spra­gą ma­to, bet kai ne­ke­lia­mos pro­ble­mos, ji ne­tei­kia. Tik­rai spra­gų yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū. Kiek to­kių žmo­nių yra spra­go­je Lie­tu­vo­je iš vi­so ir kiek tai pa­pil­do­mai vals­ty­bei at­si­ei­tų lė­šų?

P. ČIMBARAS (MSNG). Aš tik­rai ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti, nes tuos duo­me­nis tu­ri So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Apie tai tik­rai ne­bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma, tik­rai ne­ga­liu. Bet tik vie­na, kad ne­be­liks dis­kri­mi­na­ci­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. Ga­li­te at­si­sės­ti. Iš ei­lės ei­si­me to­liau pa­gal dar­bo­tvarkę.

No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ga­li­me. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra nu­ma­ty­ta ir pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 10 die­ną. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me ben­dru su­tari­mu.

 

12.06 val.

Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įstatymo Nr. XIII-2886 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5149 (pa­tei­ki­mas)

 

Pa­gal va­ka­ri­nę dar­bo­tvarkę 2-14 klau­si­mas – Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5149. Z. Je­dins­kį pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos šiuo klau­si­mu.

PIRMININKĖ. Iki ki­to po­sė­džio? Taip. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Yra pra­šy­mas frak­ci­jos var­du da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 23, prieš – 28, su­si­lai­kė 14. Per­trau­ka iki ki­to, tai reiš­kia – va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je pa­tei­ki­mą da­ry­si­me.

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ne­ma­tau pra­ne­šė­jo.

 

12.08 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119. P. Ne­vu­lis. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­me Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­tą ad­mi­nist­ra­ci­niu ak­tu Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka nu­sta­to­mų že­mės ser­vi­tu­tų są­ra­šą, į jį įtrau­kiant at­ly­ginti­nio že­mės ser­vi­tu­to nu­sta­ty­mą pri­va­čios že­mės skly­pams, į ku­riuos at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės, ja­me esan­čių ki­tiems as­me­nims pri­klau­san­čių sta­ti­nių eks­plo­a­ta­vi­mui. To­kiu bū­du tei­si­nio san­ty­kio ša­lys įgau­tų tei­si­nio api­brėž­tu­mo, bū­tų už­kirs­ta ga­li­my­bė vie­nai iš ša­lių pik­tnau­džiau­ti jai pri­klau­san­čio­mis tei­sė­mis, bū­tų žen­kliai su­ma­žin­tos ša­lių iš­lai­dos spren­džiant gin­čus teis­mi­nio pro­ce­so me­tu, nuo teis­mų bū­tų nuim­tas krū­vis spren­džiant by­las dėl to­kių ser­vi­tu­tų nu­sta­ty­mo ir lei­di­mų vyk­dy­ti sta­ty­bos dar­bus, rei­ka­lin­gus tin­ka­mam sta­ti­nių eks­plo­a­ta­vi­mui už­tik­rin­ti.

Šiuo me­tu dau­gu­ma mi­nė­tų vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­čių yra pa­si­bai­gu­sios, be­si­bai­gian­čios. Sta­ti­nių, esan­čių ant mi­nė­tų že­mės skly­pų, sa­vi­nin­kai tam, kad ga­lė­tų ir to­liau nau­do­tis jiems pri­klau­san­čiais sta­ti­niais, tu­ri iš nau­jo su­si­tar­ti su že­mės skly­pų sa­vi­nin­kais, tai yra įsi­gy­ti nuo­sa­vy­bės tei­se ar­ba iš­si­nuo­mo­ti že­mės skly­pą, ant ku­rio sto­vi jų sta­ti­niai. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia B. Ma­te­lis. Pra­šom, ko­le­ga. Ruo­šia­si G. Bu­ro­kie­nė.

B. MATELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­pras­tai, kai kas nors iš jū­sų tei­kia to­kias pa­tai­sas, tai jos bū­na nau­din­gos ar­ba stam­biems žem­val­džiams, ar­ba me­džio­to­jams, ar­ba žve­jams. Sa­ky­ki­te, kuo šis įsta­ty­mas bus nau­din­gas stam­biems ūki­nin­kams? Ačiū.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Mes tik­rai tei­kia­me klau­si­mus to­kius, ku­rie bū­tų nau­din­gi vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms, o ne kaž­ko­kiems stam­biems ūki­nin­kams ar dar kaž­kam.

Šis pro­jek­tas bū­tų nau­din­gas vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms, nes, aš jau pa­mi­nė­jau, yra daug teis­mi­nių gin­čų, kur tik­rai žmo­nės, tu­rin­tys sa­vo pa­sta­tus, sto­vin­čius ant ki­to žmo­gaus skly­po, ne­ga­li vyk­dy­ti jo­kios ūki­nės veik­los. Va­di­na­si, ne­ga­li re­mon­tuo­ti pa­sta­to, ne­ga­li ki­tos veik­los vyk­dy­ti ir taip to­liau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, kaip čia at­si­ti­ko, kad vie­no šei­mi­nin­ko že­mė­je ki­to šei­mi­nin­ko pa­sta­tas ir po tiek me­tų rei­kia spręs­ti šią pro­ble­mą?

P. NEVULIS (LVŽSF). Tai va į šį klau­si­mą bū­tų ga­li­ma at­sa­ky­ti klau­si­mu: kaipgi čia taip at­si­ti­ko, ku­riais me­tais ir kas tą įsta­ty­mą bu­vo pri­ėmę? Čia bu­vo tik­rai įsta­ty­mo spra­ga, ku­rią mes da­bar sten­gia­mės pa­tai­sy­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me? Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Že­mės įsta­ty­mo 23 strai­ps­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas nė­ra siū­lo­mas, nie­kas ne­siū­lo pa­pil­do­mo. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 10 die­ną. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.12 val.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4695 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4965. Ma­lo­niai kvie­čiu J. Imb­ra­są. Pa­tei­ki­mas.

J. IMBRASAS (LVŽSF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pri­sta­tau Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, jo es­mė yra to­kia: as­me­niui, no­rin­čiam nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so­ma­me skly­pe mies­te pa­sta­ty­ti ne di­des­nį kaip 80 kvad­ra­ti­nių met­rų ne­su­dė­tin­gą sta­ti­nį, tai yra gy­ve­na­mą­jį būs­tą, bu­vo nu­ma­ty­ta prie­vo­lė gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą. Nuo 2012 me­tų ga­lio­jo pa­keis­ta nuo­sta­ta, kad ne­rei­kė­jo lei­di­mo, bet dėl kaž­ko­kių prie­žas­čių kaž­kam bu­vo kaž­ko­kių in­te­re­sų at­si­ra­dę ir vėl bu­vo at­šauk­ta, ir vėl bu­vo pa­keis­tas įsta­ty­mas, kad tas lei­di­mas rei­ka­lin­gas.

Tuo įsta­ty­mu, ku­ris ga­lio­ja, džiau­gė­si la­bai jau­nos šei­mos, ma­žiau pa­si­tu­rin­čios – su­ma­ži­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta tiek pa­čiam sta­ty­to­jui, tiek sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je sta­ty­bų la­bai daug ir gau­ti lei­di­mą to­kiam pa­pras­tam sta­ti­niui kaip vie­no bu­to gy­ve­na­mas na­mas už­trun­ka ke­lis mė­ne­sius. Tai truk­do lai­ką ir tiems pa­tiems dir­ban­tiems, ir tam pa­čiam sta­ty­to­jui, ku­ris no­ri to­kį pa­sta­tą pa­sta­ty­ti. Jei­gu bū­tų klau­si­mų, ma­lo­niai at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­si­mų yra. Pir­ma­sis klau­sia P. Sau­dar­gas. Ruo­šia­si A. Skardžius.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ko­dėl bū­tent 80 kvad­ra­ti­nių met­rų? Ar to­dėl, kad anks­čiau ga­lio­jo to­kia tvar­ka, jūs to­dėl pa­si­rin­ko­te? Ki­tas klau­si­mas. Ar ne­iš­kris da­bar iš ben­dros sis­te­mos toks ne­rei­ka­la­vi­mas sta­ty­bos lei­di­mo? Ko­kių do­ku­men­tų ta­da rei­kės, kas liks žmo­nėms, no­rin­tiems pa­si­sta­ty­ti ne­di­de­lį sta­ti­nį, ko­kios biu­ro­kratinės pro­ce­dū­ros dar lik­tų?

J. IMBRASAS (LVŽSF). Na, ne­pa­va­din­čiau gal biu­ro­kratinėmis, bet kiek­vie­ną sta­ti­nį, ypač sta­ty­da­mas mies­te, ne­pa­sta­ty­si ne to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri nu­ma­ty­ta ben­dra­ja­me pla­ne, de­ta­lia­ja­me pla­ne, kad tik ten ga­li­ma sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį būs­tą, ga­lų ga­le pa­gal ben­drą­jį pla­ną yra reg­la­men­tuo­ta, kur yra dau­gia­aukš­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, kur yra ko­te­džo ti­po. Vėl­gi tų da­ly­kų ne­ga­lės ig­no­ruo­ti, ga­lų ga­le pro­jek­tą de­ri­na di­plo­muo­tas ar­chi­tek­tas, iš­duo­da­mos iš anks­to sa­vi­val­dy­bės są­ly­gos dėl pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos, vyks­ta de­ri­ni­mas su vi­so­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų. Tai­gi čia įsi­vaiz­duo­ti, kad tas lei­di­mas, kad lyg ir ne­rei­kia lei­dimo, leis pa­sta­ty­ti bet kur, bet kam ir bet ką, tai taip nė­ra. Kai di­de­li sta­ti­niai, va­di­na­mi ypa­tin­gais, ar­ba dau­gia­aukš­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, ar­ba ki­tos pa­skir­ties, ku­rie da­ro įta­ką, sa­ky­kim, trans­por­to srau­tų pa­si­kei­ti­mui, at­si­ran­da pa­pil­do­mų par­ka­vi­mo pro­ble­mų, ten tas ant­ras fil­tras (va­din­čiau tą lei­di­mą) gal ir rei­ka­lin­gas, bet šiuo at­ve­ju, kai nuo­sa­va­me skly­pe tas ne­di­de­lis na­me­lis, tik­rai tas fil­tras yra per­tek­li­nis, o vi­si ki­ti sau­gik­liai lie­ka. To­kia ir yra šio įsta­ty­mo es­mė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. A. Skar­džiaus nė­ra. E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų su­pran­ta­ma, kad dėl re­mon­to, res­tau­ra­vi­mo gal­būt te­nai vis­kas ir ge­rai, bet dėl sta­ty­bos… Vėl­gi mies­tai sta­to­mi, pla­nuo­ja­mi, da­ro­mi de­ta­lūs pla­nai ir taip to­liau. Vis dėl­to ar 80 kv. met­rų gy­ve­na­ma­sis na­mas ne­iš­kris iš ben­dro kon­teks­to ir per šią sky­lu­tę ne­pra­dės ei­ti tie, ku­rie sta­tys du na­mus? Čia kai ku­rios įmo­nės sta­tė su­glaus­tus nu­ga­ro­mis ir taip to­liau. Ar tik­rai nė­ra ri­zi­kos mies­te pa­ska­tin­ti to­kią ne­tvar­kin­gą ir ne vi­sai tei­sin­gą sta­ty­bą? Ačiū.

J. IMBRASAS (LVŽSF). Dė­kui už klau­si­mą. Ger­bia­mas Ed­mun­dai, ne­ga­li bū­ti du na­mai 80 kv. met­rų. Ne­ga­li bū­ti du na­mai vie­na­me skly­pe. Tai bus jau 160 kv. met­rų. To­kios bai­mės lyg ir ne­tu­rė­tų bū­ti. Bet, sa­kau, per­ei­na vi­są de­ri­ni­mą, vi­są fil­trą per de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ras. Čia vien tik­tai tas la­bai svar­bus da­ly­kas – su­tau­po­me sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų lai­ko ir to pa­ties sta­ty­to­jo, ku­ris… Vil­niu­je iki pu­sės me­tų rei­kia lauk­ti lei­di­mų. Ypač jau­ni­mas la­bai džiau­gia­si bu­vu­sia, ga­lio­ju­sia pa­tai­sa. Pa­vyz­džiui, pa­žiū­rė­ki­te, ki­to­se ša­ly­se vėl­gi da­bar, ma­tyt, at­si­sa­ko­ma tų di­de­lių na­mų, kaip pas mus kaž­ka­da bu­vo ban­ga. Aha, lei­džia sta­ty­ti na­mą, tai da­bar sta­ty­siu 2 ar 3 aukš­tų, o po to už­da­ro ir pa­lė­pę, ir an­trą aukš­tą ir gy­ve­na pir­ma­me aukš­te. Tos ban­gos nė­ra. Da­bar, žiū­rė­ki­te, lof­tus sta­to ar­ba ir daug ma­žes­nės kvad­ra­tū­ros bu­tai. Tik­rai ne­ma­tau čia ko­kių ri­zi­kų, o bus tik pa­leng­vi­ni­mas vi­siems – ir sta­ty­to­jui, ir dir­ban­tie­siems sa­vi­val­do­je, ku­rie tuos da­ly­kus for­mi­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas. Pra­šau.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš dan­gaus tik­rai ta nuo­sta­ta nau­ja­me Sta­ty­bos įsta­ty­me ne­bu­vo iš­kri­tu­si, o tai bu­vo ir Sta­ty­bos ins­pek­ci­jos, ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo žmo­nių nuo­ro­da, kad rei­kia tai pa­da­ry­ti, jei­gu jūs sa­ko­te, 80 kv. met­rų – ne­rei­kia. Tur­būt jūs, kaip vil­nie­tis, ge­riau ži­no­te, kiek kai­nuo­ja že­mė, sa­ky­si­me, Žvė­ry­ne. Štai mes lei­si­me te­nai sta­ty­ti be jo­kių lei­di­mų. Yra že­mės ga­ba­liu­kas ir sta­to. Tu­rė­si­me daug pro­ble­mų. Čia ne­kal­bė­ki­me apie, sa­ky­sim, Va­rė­no­je ar kur nors ki­tur, kur žmo­gus no­ri pa­si­sta­ty­ti na­mą. Aiš­ku, jis sta­tys jį di­des­nį – 100 kv. met­rų ar dau­giau, na­mą jau rei­kia vis tiek su kaž­ko­kia per­spek­ty­va sta­ty­ti. Aš ne­la­bai su­pra­tau, kur jūs čia kam leng­vi­na­te? Ar tiems, ku­rie gy­ve­na Žvė­ry­ne ir no­ri pa­si­sta­ty­ti, ar ki­tiems?

J. IMBRASAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tuoj pa­aiš­kin­siu, jei­gu jūs ko nors ne­su­pra­to­te. Vil­niu­je lei­džia­ma cen­tre, kad ir Žvė­ry­ne, sta­ty­ti na­mą tu­rint 4 arų skly­pą. Iš es­mės vi­suo­se ki­tuo­se mies­to pa­kraš­čiuo­se – ne ma­žiau kaip 6 arai. Bet sta­tant yra reg­la­men­tuo­ta, koks to skly­po už­sta­ty­mo pro­cen­tas ga­li bū­ti. Jis ne­pa­sta­tys, esant 4 arams, Žvė­ry­ne ko­kio nors di­de­lio pa­sta­to. Jis tik­tai to­kį ar­ba vie­nu ki­tu met­ru di­des­nį ir ga­lės pa­sta­ty­ti, ne dau­giau. Vis­kas yra reg­la­men­tuo­ta. Jei­gu val­di­nin­kai at­lie­ka są­ži­nin­gai sa­vo pa­rei­gas, jo­kių to­kių da­ly­kų ne­ga­li ir ne­tu­ri at­si­tik­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ga­li­te sės­ti.

J. IMBRASAS (LVŽSF). Dė­kui.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai. P. Sau­dar­gas. Pra­šau, ko­le­ga.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ži­no­ma, šį pro­jek­tą svars­ty­si­me, ti­kiuo­si, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, jei­gu jam po pa­tei­ki­mo bus pri­tar­ta, tik­rai ap­svars­ty­si­me vi­sus už ir prieš, bet pra­di­nė­je sta­di­jo­je vis tik­tai kaip idė­jai aš siū­ly­čiau pri­tar­ti. Iš tik­rų­jų žmo­nės, sie­kian­tys pa­si­sta­ty­ti ne­di­de­lį sta­ti­nį – tik 80 kvad­ra­tų, tik­rai čia ne­kal­ba­me apie dau­gia­bu­čius ko­te­džus, ir ki­tur, kur daž­niau­siai ky­la tos pro­ble­mos… Aš ži­nau, kad daug ir Vil­niu­je, sta­tant be lei­di­mų ar­ba tu­rint ne to­kį lei­di­mą, bu­vo iš­ki­lu­sių pro­ble­mų. Ma­žas na­me­lis nie­kam tur­būt pro­ble­mų ne­ke­lia, jei­gu nu­spren­džia žmo­nės sta­ty­ti. Pro­ble­mas ke­lia, kai ne­si­lai­ko­ma rei­ka­la­vi­mų ir tik­rai iš­ei­na­ma už 80 kvad­ra­tų ri­bų. Aš ma­ny­čiau, kad nu­krau­ti biu­ro­kratiją šiuo at­ve­ju tik­rai bū­tų svei­ka. Aš kvie­čiu bent jau pra­di­nia­me eta­pe pa­lai­ky­ti ko­le­gas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų prieš nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Pra­šom, ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas nė­ra siū­lo­mas. Ir siū­lo­ma svar­sty­ti lap­kri­čio 5 die­ną. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Štai, ko­le­gos, dir­ba­me pui­kiai.

 

12.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-3289 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5237 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18.1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo. Ma­tau, už­ra­šy­ta S. Gent­vi­las ir K. Bac­vin­ka. Si­mo­nas, pra­šau. Taip, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

J. Ja­ru­tis dėl ve­di­mo tvar­kos?

J. JARUTIS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, frak­ci­jos var­du pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Iki ki­to po­sė­džio pra­šo­te per­trau­kos. Ge­rai, svars­ty­si­me va­ka­ri­nia­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Taip, bal­suo­ja­me. Gal­būt bus la­bai ma­žai pri­ta­rian­čių. Kas už tai, kad da­ry­tu­me per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio dėl dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mo?

Bal­sa­vo 72: už per­trau­ką 45, prieš – 18, su­si­lai­kė 9. Skel­bia­ma per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

12.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-3289 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5238 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas. Kvie­čiu P. Čim­ba­rą. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-5238. Pir­miau­sia mes tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą, ar pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šau pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 22 d. nu­ta­ri­mu Nr. XIII-3289 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mos IV sky­rių „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­jų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių siū­lo­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai“ 108 punk­tu dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių klaus­ti nė­ra. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Svars­ty­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po svars­ty­mo pri­ta­ria­me. Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Vie­nas strai­ps­nis – pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.25 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5220 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šom pa­teik­ti Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5220.

P. ČIMBARAS (MSNG). Šis pro­jek­tas vi­siš­kai įgy­ven­di­na Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ki­taip ta­riant, šis pro­jek­tas yra vi­siš­kai toks pats, ko­kį Sei­mas bu­vo pri­ėmęs, tik iš jo iš­brauk­tos vi­sos nuo­sta­tos, dėl ku­rių Pre­zi­den­tas yra pa­reiš­kęs abe­jo­nių. Šį pro­jek­tą ly­gi­nant su už­va­kar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tu pro­jek­tu, šiek tiek dub­liuo­jamos tik dvie­jų straips­nių da­lys iš 14-os straips­nių. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti ko­dėl.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja nuo­lat to­bu­li­na žu­vi­nin­kys­tės val­dy­mą, pa­tei­ku­si Sei­mui pa­reng­tą pro­jek­tą, ren­gia nau­jus pa­kei­ti­mus, ku­rie ne­ap­ima prieš tai Sei­mui pa­teik­to įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Ma­no pro­jek­tu įsta­ty­mas tiks­li­na­mas, aiš­kiau įve­da­mos nau­jos bū­si­mos są­vo­kos, tiks­li­na­mas svar­bus tausios ir at­sa­kin­gos žve­jy­bos žu­vi­nin­kys­tės duo­me­nų su­rin­ki­mas, pa­leng­vi­na­ma in­flia­ci­nė naš­ta pri­va­čių ak­va­kul­tū­ros tven­ki­nių sa­vi­nin­kams, įve­da­mos nau­jos bū­ti­nos nuo­sta­tos, sau­gant vie­ti­nę eko­sis­te­mą, sve­ti­mus ir ne­vie­ti­nius van­dens or­ga­niz­mus. Įsta­ty­mas pa­pil­do­mas nau­jais pa­tiks­lin­tais Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tais ir ki­to­mis svar­bio­mis bū­ti­no­mis nuo­sta­to­mis. Tai tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­rias kaip bū­ti­niau­sias, iš­dis­ku­tuo­tas pa­ren­gė žve­jų ben­druo­me­nės ir pa­tei­kė Sei­mui Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

At­krei­piu dė­me­sį, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas jau ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je ga­lė­tų svars­ty­ti abu pro­jek­tus. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Prieš tai dar rei­kia at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus. E. Pu­pi­nis klau­sia pir­ma­sis. Ruo­šia­si A. Sa­la­ma­ki­nas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų jūs taip už­si­spy­ru­siai dar­buo­ja­tės šio­je sri­ty­je dėl ver­sli­nės žve­jy­bos, bet iš ki­tos pu­sės la­bai in­ten­sy­viai dir­ba ir tie, ku­rie ap­skri­tai no­ri už­draus­ti bet ko­kią ver­sli­nę žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se. Iš tik­rų­jų gal ga­li­te at­skleis­ti, ko­kios ga­lė­tų bū­ti pa­sek­mės, jei­gu iš tik­rų­jų ta žve­jy­ba bū­tų už­draus­ta? Ačiū.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, da­bar apie ku­rią žve­jy­bą jūs no­rė­jo­te ma­nęs pa­klaus­ti? Bal­ti­jos jū­ros, to­li­mų­jų plau­kio­ji­mų, vi­daus van­de­nų? Pra­šom pa­tiks­lin­ti.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų vi­daus van­de­nų ir prie­kran­tė­se.

P. ČIMBARAS (MSNG). Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, ši­tas įsta­ty­mas ne­kal­ba apie vi­daus van­de­nis. Kaip jūs ži­no­te, sė­di mi­nist­ras, da­bar vi­daus van­de­ny­se yra spe­cia­li­zuo­ta žve­jy­ba, nes mi­nis­te­ri­ja ne­ski­ria li­mi­tų, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ne­ga­li pa­skir­ti kvo­tų. Tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­daus van­de­ny­se ver­sli­nė žve­jy­ba ne­vyk­do­ma. O tie, ku­rie no­ri už­draus­ti ir Bal­ti­jos jū­ro­je, ir Kur­šių ma­rio­se, tai rei­kia dis­ku­tuo­ti, nes mū­sų kai­my­ni­nės ša­lys vi­daus van­de­ny­se lei­džia žve­jo­ti, tai yra žve­jo­ja ir len­kai, ir bal­ta­ru­siai, o pas mus už­draus­ta. To­dėl čia yra dis­ku­si­nis klau­si­mas, ko­dėl jie žve­jo­ja, o mes ne. Rei­kia dėl šio klau­si­mo dis­ku­tuo­ti su Ap­lin­kos mi­niste­ri­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, lei­džia­me pa­klaus­ti ir pa­bai­gia­me šio klau­si­mo svars­ty­mą, ta­da pra­dė­si­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Pa­bai­gia­me? Ačiū už pri­ta­ri­mą. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mas ko­le­ga Pet­rai, aš tik­rai ža­viuo­si ta­vo no­ru ką nors pa­da­ry­ti žve­jy­bos sri­ty­je ne­įtar­da­mas, kad čia yra koks nors lo­biz­mas ar kas nors. Bet va­kar mes ir ko­mi­te­te kal­bė­jo­me, ir fak­tiš­kai ko ko­le­ga Ed­mun­das klau­sė. Gal­būt iš tie­sų bai­ki­me tą ka­rą, kai ne­aiš­ku, kas su kuo ka­riau­ja, lyg ir žve­jai mė­gė­jai su žve­jais ver­sli­nin­kais. Iš­mo­kė­ki­me kom­pen­sa­ci­jas tiems žve­jams, ku­rie dar ban­do žve­jo­ti, už­si­im­ti ver­sli­ne žve­jy­ba, aš kal­bu apie jū­rą, ir vis­kas. Pa­da­ry­ki­me, kad Lie­tu­vo­je iš vi­so ne­bū­tų jo­kios ver­sli­nės žve­jy­bos, tik bliz­gi­nin­kai žve­jo­tų, ir vi­si bū­tų lai­min­gi. Ir tiems, ku­rie į tą ka­rą pa­si­nė­rė, gal­būt bus leng­viau, nors aš abe­jo­ju, ar jie ne­ras ki­tos sri­ties, kur ka­riau­ti. Kaip jūs ma­no­te? Tiek lai­ko mes da­bar lu­pa­mės, jau 16 me­tų apie tai dis­ku­tuo­ja­me.

P. ČIMBARAS (MSNG). Al­gi­man­tai, ga­liu pa­sa­ky­ti, jū­sų tei­sin­gas pa­ste­bė­ji­mas. Tik man tru­pu­tį keis­ta, jei­gu Bal­ti­jos jū­ro­je, prie­kran­tė­je, žve­jo­ja ir žve­jys mė­gė­jas, ir žve­jys ver­sli­nin­kas, va­di­na­si, abi tos gru­pės se­ki­na iš­tek­lius. Bet da­bar mes no­ri­me pa­trauk­ti vie­nus į šo­ną, o pa­lik­ti ki­tus. Tai pa­lau­ki­te, jei­gu įsta­ty­mas lei­džia žve­jo­ti ir mes no­ri­me pa­trauk­ti žve­jus ver­sli­nin­kus, tai su­mo­kė­ki­me kom­pen­sa­ci­ją, ver­sli­nin­kai su­tin­ka, pri­ima­me įsta­ty­mą, drau­džian­tį žve­jo­ti ver­sli­nin­kams, ir pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta. Vie­nin­te­lė pro­ble­ma – nie­kas ne­no­ri jiems su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jos. Nes iš tik­rų­jų, jei bū­tų pa­keis­tas įsta­ty­mas, bū­tų pa­žeis­ti tei­si­niai lū­kes­čiai: įsta­ty­mas lei­do, o po to įsta­ty­mas ne­lei­džia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ras­ki­me kom­pen­sa­ci­ją ir vi­si su­tiks, ir bū­si­me lai­min­gi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš­ties nuo­sta­bu gir­dė­ti, kad tiek so­cial­de­mok­ra­tai, tiek dar­bie­čiai su­pran­ta, kad ver­sli­nė žve­jy­ba tik­rai ne­tu­ri per­spek­ty­vos. Tik­rai ta dis­ku­si­ja apie kom­pen­sa­ci­jas yra, ma­nau, ją tu­ri­me pra­tęs­ti ir pa­baig­ti. Aš tik no­riu pa­klaus­ti dėl šio pro­jek­to, nes pa­si­žiū­rė­jau – tei­kė­jas esa­te jūs vie­nas. Gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kios aso­cia­ci­jos ar as­me­nys pa­dė­jo jums pa­reng­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riems gal­būt čia bū­tų dau­giau­sia nau­dos iš jo?

P. ČIMBARAS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš Sei­me dir­bu aš­tuo­ne­rius me­tus ir aš­tuo­ne­rius me­tus ku­ruo­ju tą sri­tį. Aš ne vie­ną pro­jek­tą esu pa­ren­gęs, ir Sta­ty­bos įsta­ty­mą, ir Žve­jy­bos, bet šiuo at­ve­ju, ko ge­ro, ne­su­py­ki­te, mi­nist­re, bet, ko ge­ro, ge­riau su­pran­tu apie žve­jy­bą ne­gu jūs. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

P. ČIMBARAS (MSNG). Jūs iš­spręs­ki­te kom­pen­sa­ci­jas, ta­da ir jūs su­pra­si­te vi­są to įsta­ty­mo es­mę. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. At­sa­ky­mai į klau­si­mus pa­teik­ti. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 10 die­ną. Pri­tar­ta? Pri­tar­ta.

 

12.31 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

12 val. 31 min. pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį.

Ger­bia­mie­ji Vy­riau­sy­bės na­riai, dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga Ke­pe­ni, pra­šom leis­ti vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, ne­truk­dy­ti mi­nist­rams. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rys V. Ker­na­gis pir­ma­sis klau­sia. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ne­ma­tau ger­bia­mo V. Ker­na­gio. Tad klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ar ne­ma­tau kul­tū­ros mi­nist­ro, ar jis pa­si­slė­pęs? Kur jis, dan­gu­je?

PIRMININKĖ. Nuo­to­li­niu bū­du.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Nuo­to­li­niu bū­du. Ger­bia­mas mi­nist­re, gal­būt ir prem­je­ras čia at­sa­kys dėl tos Lu­kiš­kių aikš­tės epo­pė­jos, kai čia prieš sa­vai­tę ar kiek Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ini­cia­ty­va ir uo­lu­mu bu­vo pri­im­tas po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, pa­tai­sa, dėl Lu­kiš­kių aikš­tės per­da­vi­mo Gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui, o va­kar mi­nist­ras ofi­cia­liai pa­reiš­kė, kad yra pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas, kad lie­ka sa­vi­val­dy­bės dis­po­zi­ci­jo­je ir ji ad­mi­nist­ruos tą aikš­tę. Ne­pai­sant to, Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­reiš­kė, kad kaip jis pa­sa­kys, taip ir bus. Gal vis dėl­to Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, ar ji dar ei­na ko­kias nors pa­rei­gas, ar vis dėl­to vyk­do­mą­ją val­džią jau pe­rė­mė Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas? Ačiū.

M. KVIETKAUSKAS. La­ba die­na. Ačiū už klau­si­mą. Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė pri­ėmė siū­ly­mą, kaip įgy­ven­din­ti Lu­kiš­kių aikš­tės įsta­ty­mo nuo­sta­tas pa­gal esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą pa­kei­čiant pa­nau­dos su­tar­tį su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be. No­riu pa­brėž­ti – pa­gal esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Ar gir­di­si?

PIRMININKĖ. Gir­di­si.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Gir­di­si.

M. KVIETKAUSKAS. No­riu pa­brėž­ti, pa­gal esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, mū­sų ma­ny­mu, yra pa­siek­tas tin­ka­mas spren­di­mas. Jei­gu Sei­mo va­lia bū­tų pri­im­ta pa­tai­sa, ku­riai po pa­tei­ki­mo dau­gu­ma pri­ta­rė, tuo­met tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra ki­toks, tuo­met at­si­ran­da nau­jas val­dy­to­jas Ge­no­ci­do cen­tras ir spren­di­mai su tuo su­si­ję jau yra ki­to­kie. Sei­mo va­lia yra ap­si­spręs­ti, ar bus pri­tar­ta pa­teik­tai pa­tai­sai.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš dar pa­pil­dy­siu mi­nist­rą.

PIRMININKĖ. Pra­šau, prem­je­re.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ma­tyt, vi­si su­pran­ta­me ir pri­ta­ria­me, kad vi­siš­kai ne­svar­bu bū­tų, ar yra aikš­tės val­dy­to­jas. Svar­bu, kad aikš­tės sta­tu­sas bū­tų toks, dėl ku­rio mes ir Sei­me ne kar­tą esa­me va­lią iš­reiš­kę, ir vi­suo­me­nės di­džio­ji da­lis, ma­tyt, tą tu­ri. Vėl pri­ta­riu mi­nist­rui, yra pa­teik­ti siū­ly­mai dėl šios aikš­tės rep­re­zen­ta­ci­nės funk­ci­jos, kaip jai tu­rė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­ma ir kaip įpras­min­ta, ji tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti už­da­ra aikš­tė, o pri­ei­na­ma vi­suo­me­nei ir taip to­liau. Jei­gu tos su­tar­ties są­ly­gos yra pri­im­ti­nos Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei, tai, ma­nau, to ir pa­kan­ka. Jei­gu ne, ta­da ga­li­ma da­ry­ti ki­tus žings­nius, bet, be jo­kios abe­jo­nės, Sei­mas tu­ri tei­sę dėl šio įsta­ty­mo pri­im­ti vie­ną ar ki­tą spren­di­mą, o Vy­riau­sy­bė bet ko­kiu at­ve­ju tą spren­di­mą vyk­dys, ne tik Vy­riau­sy­bė, bet ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si R. Bud­ber­gy­tė.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas yra mi­nist­rui A. Ve­ry­gai. Ger­bia­mas mi­nist­re, šį­ryt nau­jas žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas skel­bia, kad per ka­ran­ti­ną ko­vo 25 die­ną jū­sų spren­di­mu bu­vo nu­tar­ta skir­ti 1 mln. 200 tūkst. eu­rų už dvi va­lan­das tru­ku­sius nuo­to­li­nius mo­ky­mus. Ne­pai­sant to, kad jū­sų po­li­ti­nės jė­gos ly­de­riai nuo­lat įvai­riai men­ki­na tiek ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, tiek ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios už­duo­da ne­pa­to­gius klau­si­mus, aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis bu­vo pri­im­tas toks spren­di­mas, kai po ke­lių sa­vai­čių už ana­lo­giš­kus mo­ky­mus bu­vo su­mo­kė­ta 24 kar­tais pi­giau?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Tik la­bai keis­tai tą klau­si­mą su­for­mu­la­vo­te, pa­mi­nė­jo­te su­mą už dvi va­lan­das. Tai ne už dvi va­lan­das. Bu­vo ap­mo­ky­ta la­bai daug dar­buo­to­jų ir kiek­vie­no dar­buo­to­jo mo­ky­mas tru­ko dvi va­lan­das. Džiau­giuo­si, kad la­bai tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te an­trą da­lį, kad po ke­lių sa­vai­čių kaž­kas pa­pil­do­mai mo­kė. Aš no­riu tik pri­min­ti, kad tuo me­tu, kai mums rei­kė­jo ap­mo­ky­ti tūks­tan­čius gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų nau­do­tis gy­vy­bi­ne įran­ga, mes ne­tu­rė­jo­me ke­lių sa­vai­čių. Tai bu­vo die­nų klau­si­mas. Aš ga­liu tik pri­min­ti, tuo me­tu as­me­niš­kai te­ko ra­gin­ti ir var­din­ti sa­vi­val­dy­bes, ku­rių me­di­kai dar ne­už­si­re­gist­ra­vo, ne­at­si­lie­pė ir ne­si­mo­kė. Tuo me­tu to­kio skai­čiaus žmo­nių to­kiu bū­du ne­su­ve­žant jų į vie­tą, bū­tent nuo­to­li­niu bū­du, ne­iš­pla­ti­nant vi­ru­so mums nie­kas ne­siū­lė. Aš, aiš­ku, as­me­niš­kai ne­da­ly­vau­ju tuo­se pir­ki­muo­se, bet tik­rai ga­liu pa­ti­kin­ti, kad be rei­ka­lo yra ieš­ko­ma kaž­ko­kių są­sa­jų. Tuo me­tu pa­slau­gos bu­vo įsi­gy­tos iš to, iš ko bu­vo įma­no­ma įsi­gy­ti, o ne iš to, kas te­oriš­kai ka­da nors po ke­lių sa­vai­čių ką nors ga­lė­jo pa­siū­ly­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). No­rė­čiau pa­klaus­ti mi­nist­ro A. Ve­ry­gos. Mi­nist­re, jūs vi­są lai­ką esa­te tik­rai toks, ku­ris mo­ka­te duo­ti ge­rus at­sa­ky­mus. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Per ket­ve­rius val­dy­mo me­tus jūs ne kar­tą eks­pe­ri­men­ta­vo­te su mū­sų žmo­nių, pa­cien­tų svei­ka­ta. Pir­mas eks­pe­ri­men­tas bu­vo dėl pi­giau­sių vais­tų, po to dėl ati­dė­tų pa­slau­gų per ka­ran­ti­ną. Šiuo me­tu jūs pra­dė­jo­te eks­pe­ri­men­tuo­ti su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­niais dėl pi­giau­sio vais­to sky­ri­mo hi­per­ten­zi­jai gy­dy­ti. Sa­ky­ki­te, mi­nist­re, ar jūs ne­įžvel­gia­te, kad ne tik di­di­na­te ri­zi­ką jau­niems žmo­nėms nu­mir­ti nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų dėl to­kio nak­ti­nio eks­pe­ri­men­to, ku­rį jūs da­bar įve­dė­te, bet taip pat ir de­monst­ruo­ja­te di­de­lį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų dak­ta­rais, mū­sų me­di­kais ne­leis­da­mas iš tie­sų in­di­vi­du­a­li­zuo­tai žiū­rė­ti į pa­cien­to gy­dy­mą?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ti­kiuo­si, kad at­sa­ky­mas ne­nu­vils. Pir­miau­sia dėl eks­pe­ri­men­ta­vi­mo. Aš tik­rai nie­kuo ne­eks­pe­ri­men­tuo­ju, be rei­ka­lo per­ver­ti­na­te ma­ne, spren­di­mus dėl vais­tų įtrau­ki­mo ir kom­pen­sa­vi­mo tik įfor­mi­na, pa­si­ra­šo mi­nist­ras. Iš tik­rų­jų svars­to ko­mi­si­ja, ku­rio­je yra ir pa­cien­tai, ir me­di­kai. Jie pri­ima, aš ti­kiuo­si, mo­ty­vuo­tus spren­di­mus, pa­svė­rę vi­sas ap­lin­ky­bes. Dėl hi­per­ten­zi­jos gy­dy­mo bū­tų ge­rai, kad ne­klai­din­tu­me vi­suo­me­nės. Tvar­ka nė­ra įsi­ga­lio­ju­si, ka­dan­gi nė­ra eks­per­tų su­ta­ri­mo, ji yra ati­dė­ta. Ži­nau, kad ki­tą sa­vai­tę vėl yra su­pla­nuo­tas su­si­ti­ki­mas, spe­cia­lis­tai su­si­rinks ir to­liau dis­ku­tuos.

Tik­rai nie­kas ne­ri­zi­kuos pa­cien­tų svei­ka­ta. Kaip ir sa­kiau, dėl vais­tų įtrau­ki­mo ar kaž­ko­kių iš­im­čių spren­džia ko­mi­si­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja pa­cien­tai, taip pat tu­ri tei­sę bal­suo­ti, pa­si­sa­ky­ti. Dėl tų spren­di­mų, ku­rie yra švie­žiau­si, pa­cien­tai ne­pri­eš­ta­ra­vo ši­tiems spren­di­mams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si E. Zin­ge­ris.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tu­riu klau­si­mą ener­ge­ti­kos mi­nist­rui. Sei­me svars­to­me Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pro­jek­tą – Al­ter­na­ty­vių de­ga­lų įsta­ty­mą. Įsta­ty­mas skel­bia, kad į LNG du­jas, į ter­mi­na­lo du­jas, įmai­šius 10 % bio­me­ta­no, jos jau tam­pa al­ter­na­ty­viais de­ga­lais. Kaip tai ga­li bū­ti, kad iš­kas­ti­nis ku­ras tam­pa al­ter­na­ty­viais de­ga­lais, kaip ir eta­no­lis, kaip ir iš rap­sų iš­spaus­tas alie­jus? Šiam tiks­lui yra ski­ria­ma 770 mln. sko­lin­tų pi­ni­gų, kad už juos pus­vel­čiui, už pu­sę kai­nos, bū­tų ga­li­ma nu­pirk­ti 10 tūkst. vil­ki­kų ir 2 tūkst. au­to­bu­sų. Ne­gi ne­už­ten­ka fan­ta­zi­jos, kaip iš­leis­ti sko­lin­tus pi­ni­gus, ger­bia­mas mi­nist­re?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Siū­ly­čiau ne­klai­din­ti ir Sei­mo na­rių, ir Vy­riau­sy­bės, ir vi­suo­me­nės. Įsta­ty­me nie­ko ne­kal­ba­ma apie jū­sų mi­ni­mus 770 mln. Yra iliust­ra­ci­nis pa­vyz­dys. Jei­gu bū­tų to­kiu bū­du, kaip siū­lo­ma įsta­ty­me, sie­kiant šių tiks­lų trans­for­muo­ja­mas trans­por­to sek­to­rius, tai to­kia pa­ra­ma ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma, bet dėl jos sky­ri­mo tu­ri bū­ti ap­si­spren­džia­ma at­ski­rai. Ši­tie pi­ni­gai tik­rai nė­ra įsta­ty­mo ob­jek­tas. Pir­mas da­ly­kas.

Ant­ras as­pek­tas. Kal­bant dėl jū­sų mi­nė­tų 10 %, tai bū­tent įsta­ty­me siū­lo­ma su­sie­ti, kad to­kiu at­ve­ju, jei­gu bū­tų re­mia­mas sun­ku­sis trans­por­tas, taip pat tu­ri bū­ti ska­ti­na­ma ir bio­me­ta­no ga­my­ba Lie­tu­vo­je. To­je var­to­ji­mo gran­dy­je taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mos pa­ska­tos.

Dėl jū­sų mi­nė­tų pro­cen­tų ga­li bū­ti dis­ku­si­ja ir tik­rai, ma­nau, mes pa­lai­ky­tu­me ir su­tik­tu­me, jei­gu tas pro­cen­tas ga­lė­tų bū­ti di­di­na­mas ir dau­giau ga­lė­tų bū­ti bio­me­ta­no, bet tu­ri­me su­pras­ti, kad bio­me­ta­nas taip pat tu­ri sa­vo kai­ną. Tam, kad tai bū­tų kon­ku­ren­cin­gas pro­duk­tas, toks siū­ly­mas ir bu­vo pa­teik­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi ne­bu­vo V. Ker­na­gio, o E. Zin­ge­riui ne­pa­vy­ko už­si­re­gist­ruo­ti, tai da­bar su­tei­kia­me žo­dį pa­klaus­ti Ema­nu­e­liui. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Šir­din­gai dė­kui. Aš no­rė­čiau mie­lo ko­le­gos L. Lin­ke­vi­čiaus pa­klaus­ti, pir­miau­sia pa­dė­ko­ti. Jūs 72 kar­tus da­vė­te in­ter­viu dėl po­nios S. Ci­cha­nous­ka­jos ir tik­rai ačiū už tai, tei­gia­mus in­ter­viu, ži­no­ma.

Inau­gu­ra­ci­ja pra­ėjo ma­žo­je ne­le­ga­lio­je ap­lin­ko­je ši­to po­no, ku­ris sa­ve va­di­na pre­zi­den­tu, ku­rio mes ne­va­di­na­me pre­zi­den­tu. O po­nios S. Ci­cha­nous­ka­jos prie­sai­ka iš es­mės įvy­ko Bal­ta­ru­si­jo­je šim­ta­tūks­tan­ti­nės žmo­nių mi­nios aki­vaiz­do­je, kol ji dar bu­vo Bal­ta­ru­si­jo­je. Tai­gi, įvy­ko. Ar mes ga­lė­tu­me pra­dė­ti va­din­ti po­nią S. Ci­cha­nuos­ka­ją Bal­ta­ru­si­jos ly­de­re ofi­cia­liai ir su­for­mu­luo­ti ga­lų ga­le per mū­sų vi­sus už­sie­nio ko­mi­te­tus…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Lai­kas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). …su­for­mu­luo­ti šį jos sta­tu­są ga­lu­ti­nai, jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­de­dant, ir vi­so­se mū­sų struk­tū­ro­se? La­bai jums ačiū.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Ma­nau, kad ta te­ma jau esa­me dis­ku­ta­vę vie­šo­jo­je erd­vė­je la­bai daug. Šiaip mes ją vie­šai ir va­di­na­me ly­de­re, tau­tos ly­de­re, na­cio­na­li­ne ly­de­re, lais­vės sim­bo­liu – įvai­riai. Ta­čiau pri­me­nu, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tų mes ne­pri­pa­žįs­ta­me, tai mes jų ne­pri­pa­žįs­ta­me vi­so­mis pras­mė­mis, tai ir­gi aki­vaiz­du. Kiek te­ko su Sviat­la­na kal­bė­ti, ji taip pat pui­kiai su­pran­ta sa­vo vaid­me­nį, at­sa­ko­my­bę ir tik­rai da­ro vis­ką, kas įma­no­ma, va­do­vau­da­ma ko­or­di­na­ci­nei ta­ry­bai, kad bū­tų tam tik­ras de­mo­kra­tinis pro­ce­sas, ku­ris ves­tų prie nor­ma­lių rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tus pri­pa­žin­tų tiek Bal­ta­ru­si­jos žmo­nės, tiek ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė. Čia yra tai, ką ji da­ro. Tu­ri­me vi­so­ke­rio­pai jai pa­dė­ti.

Apie tai kal­ba­me tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se ir Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bo­je apie tai bu­vo kal­ba­ma. Ta ko­or­di­na­ci­nė ta­ry­ba yra ta ins­ti­tu­ci­ja, su ku­ria kal­ba­si ly­de­riai. Ji ne­se­niai su­si­ti­ko su Pre­zi­den­tu E. Mak­ro­nu, su­si­tiks su kanc­le­re A. Mer­kel, kal­bės Pran­cū­zi­jos par­la­men­te. Bu­vo su­si­ti­ku­si Eu­ro­pos Par­la­men­te su pir­mi­nin­ku. Tai ro­do jos de fac­to pri­pa­ži­ni­mą kaip part­ne­rės ir tai, ma­nau, yra tai, apie ką mes kal­ba­me. Tad čia pa­pil­do­mai ko nors da­ry­ti ne­rei­kia, tie­siog rei­kia pa­dė­ti, kiek tai įma­no­ma, jo­kiu bū­du ne dirb­ti už tą ta­ry­bą, bet pa­dė­ti tos ta­ry­bos veik­lai ir tiems sie­kiams, ku­rie yra aki­vaiz­džiai lo­giš­ki.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­ma vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, šian­dien lais­vos ša­lies Sei­mas įtei­si­no dar vie­ną drau­di­mą – drau­di­mą dėl rū­ky­mo vals­ty­bė­je. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kaip at­ro­dys rū­kan­čių­jų kon­tro­lė, gau­dy­mas ir bau­di­mas? Po­ne Ri­ta, iš anks­to dė­ko­ju už nuo­šir­dų at­sa­ky­mą. Ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Taip ir at­ro­dys, kaip Sei­mas pri­ėmė. Iš tik­rų­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo il­gai de­rin­tas, ir pa­rei­gū­nai su­de­ri­no, ka­da ga­lų ga­le bus įsi­ki­ša­ma po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, nes pir­muo­ju eta­pu pa­ti na­mų ben­dri­ja ar­ba su­teiks lei­di­mą rū­ky­ti, ar­ba ne­su­teiks, čia yra dar na­mų ben­dri­jos spren­di­mai. Bus na­mų, kur rū­ky­ti bus ga­li­ma, aš taip ti­kiuo­si, gal­būt ten, kur tik­rai bus drau­džia­ma, jei­gu žmo­gus pik­tnau­džiau­ja. Pir­miau­sia na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius tu­rė­tų re­a­guo­ti į kai­my­nų pa­sa­ky­mą, kad žmo­gus vis tiek ne­si­lai­ko nu­sta­ty­tų tai­syk­lių, tuo­met dar yra sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sios tvar­kos sky­rių, jei­gu to­kių yra sa­vi­val­dy­bė­se, ir tik kraš­tu­ti­niais at­ve­jais bus įsi­ki­ša­ma pa­rei­gū­nų. Toks al­go­rit­mas: pir­miau­sia re­a­guo­ti į tik­rą at­ve­jį, jau į tam tik­rą ke­lią – per­ei­tą ty­ri­mą ar­ba įspė­ji­mo sis­te­mą, tik tuo­met pa­si­telk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus.

Iš tik­rų­jų ver­ti­nant ir la­bai nuo­šir­džiai jums at­sa­kant, pa­rei­gū­nų vi­soms funk­ci­joms, ku­rių kas­dien vis dau­gė­ja, tiek pa­jė­gų mes ne­tu­ri­me, kad blaš­ky­tu­mės, ir prie pa­grin­di­nių funk­ci­jų, ku­rias tu­ri at­lik­ti mū­sų pa­rei­gū­nai, dar pa­pil­do­mai už­krau­ti, sa­ky­ki­me, nau­jų… Bet įsta­ty­mas pri­im­tas ir pa­rei­gū­nai yra tie žmo­nės, ku­rie vi­sa­da vyk­do jiems pa­ves­tas funk­ci­jas. Bus su­dė­lio­ti al­go­rit­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si P. Čim­ba­ras.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bus so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nist­rui. Su­pran­tu, kad Len­kų ri­ki­mų ak­ci­ja prieš rin­ki­mus iš­trau­kė sa­vo se­ną sva­jo­nę ir idė­ją dėl 13 pen­si­jos. Aš ma­nau, kad tai yra pa­tai­ka­vi­mas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, nes ir ant po­nios R. Baš­kie­nės vei­do yra 13 nu­me­ris, ma­tau, ir ant ki­tų čia, sa­lė­je, daž­nai ma­tau, prem­je­ras ne­už­si­dė­jo kau­kės, tiks­liau, ki­to­kią kau­kę už­si­dė­jo, at­si­pra­šau.

Aiš­ku, jie nu­ro­do, kad rei­kės la­bai su­ma­žin­ti tą su­mą pi­ni­gų, ne­nu­ro­dy­da­mi šal­ti­nių. To­dėl, ger­bia­mas mi­nist­re, gal jūs ga­li­te at­sa­ky­ti į ma­no klau­si­mą. Iš tri­jų at­sa­ky­mų pa­si­rin­ki­te vie­ną. Ko­kiu bū­du sprę­si­te šį klau­si­mą? Sko­lin­si­tės pi­ni­gus? Ant­ras: 12 mė­ne­sių pen­si­ją pa­da­lin­si­te į 13 pen­si­jų? Ar di­din­si­te at­ly­gi­ni­mus? Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Man už­ten­ka.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų taip, ap­skri­tai šios 13 pen­si­jos sta­tu­sas at­si­ra­do mū­sų dis­ku­si­jo­se bent jau pas­ta­rą­jį pus­me­tį, ga­na daug apie jį kal­ba­me, net ir ta 200 eu­rų iš­mo­ka, ku­ri bu­vo mo­kė­ta su ko­vi­di­nė­mis lė­šo­mis, jau ape­lia­vo į 13 pen­si­jos tam tik­rą sta­tu­są. At­ro­do, kad bū­tent pa­na­šų va­rian­tą siū­lo len­kų po­li­ti­kai. Da­bar šiuo at­ve­ju 13 pen­si­ja yra ke­lio­li­ko­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Kai mes kal­ba­me apie jos ga­li­mą bu­vi­mą mū­sų ša­ly­je ar ne, iš tie­sų tai la­bai su­sie­ta su tuo, kas bus val­džio­je ir pri­ims spren­di­mus. Aš ma­nau, kad vis tiek ši­tuos spren­di­mus ga­liau­siai pri­ims ki­tas Sei­mas. Bet ka­dan­gi ke­lių par­ti­jų pro­gra­mo­je yra ši pen­si­ja, iš tie­sų apie ją rei­kia dis­ku­tuo­ti. Kai Vy­riau­sy­bės bus pa­pra­šy­ta iš­va­dos, mes at­sa­ky­si­me, kaip da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ver­ti­na ši­tą siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia P. Čim­ba­ras. Ruo­šia­si A. Bi­lo­tai­tė.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­čiau pa­klaus­ti ap­lin­kos mi­nist­ro. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau tam­pa kas­die­ny­be su­si­dū­ri­mas su vil­kais. Gy­ve­nu gra­žia­me kraš­te, Mo­lė­tuo­se, gy­ve­ni­me ne­su ma­tęs vil­ko, ap­lin­ki­niams ir­gi tai bū­da­vo re­te­ny­bė. Da­bar aš ir pats esu su­si­dū­ręs, ir ma­no ko­le­ga prieš dvi die­nas ry­te su­si­dū­rė su sep­ty­niais. Fak­tiš­kai kas­dien vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad yra da­ro­ma ža­la, su­si­du­ria­ma su vil­kais, kai jie jau at­ei­na į gy­ven­vie­tes. Ko­kią ga­li­te pa­siųs­ti ži­nią vi­suo­me­nei, žem­dir­biams, ku­riems da­ro­ma ža­la? Ko­kių ini­cia­ty­vų jūs im­si­tės at­ei­ty­je? Ar li­mi­tus jūs di­din­si­te, ar ža­lą ban­dy­si­te dau­giau kom­pen­suo­ti? La­bai ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų pir­miau­sia rei­kia pa­sa­ky­ti, kad vi­sa ža­la, ku­rią pa­ti­ria ūki­nin­kai, jau nuo pra­ei­tų me­tų, jei­gu ne­klys­tu, yra kom­pen­suo­ja­ma iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos. Sa­vi­val­dy­bėms tie­siog rei­kia su­rink­ti duo­me­nis ir tin­ka­mai juos pa­teik­ti, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­ma žmo­nėms, pa­de­da­ma.

Iš tie­sų vil­kų ap­skai­ta ir ge­ne­ti­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi tik­rai in­ten­sy­viai. Rei­kia pa­pra­šy­ti, kad vi­si, ku­rie su­si­du­ria, kaip jūs sa­ko­te, ar už­fik­suo­ja vie­naip ar ki­taip – Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos yra su­kur­tas por­ta­las, kur ga­li­ma pa­teik­ti duo­me­nis, taip įve­da­mi į ap­skai­tą, nes per pas­ku­ti­nes žie­mas, kai nė­ra snie­go, iš tie­sų ap­skai­tos ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti. Tik to­kiu bū­du yra nu­sta­to­ma, kiek Lie­tu­vo­je yra vil­kų, koks su­me­džio­ji­mo li­mi­tas bus pa­skir­tas nuo spa­lio 15 die­nos. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad vil­kus, ke­lian­čius grės­mę žmo­nėms ar­ba da­ran­čius di­de­lę ža­lą gy­vu­liams, ga­li­ma me­džio­ti ir ne me­džiok­lės se­zo­no me­tu. Šie­met krei­pė­si pen­kios sa­vi­val­dybės, ki­tos kaž­ko­dėl ne­si­krei­pė, nors tik­rai tam prie­lai­dų ga­lė­jo bū­ti. To­dėl ir­gi gal­būt rei­kėtų tai ži­no­ti. Pa­gal pa­teik­tą pro­jek­tą yra 175 vil­kai, o pa­skai­čiuo­ta bū­tent pa­gal pa­tvir­tin­tą me­to­di­ką.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Žvel­giant į pas­ku­ti­nius įvy­kius at­ro­do, kad nau­do­jan­tis pan­de­mi­ja bu­vo įjung­tas pa­si­pel­ny­mo ir švais­ty­mo me­cha­niz­mas. Ke­tu­ris kar­tus bran­giau įsi­gy­ti auk­si­niai tes­tai, 24 kar­tus bran­giau įsi­gy­ti auk­si­niai mo­ky­mai. Ger­bia­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­re, kaip čia at­si­ti­ko jū­sų mi­nis­te­ri­jo­je, ar jūs tie­siog ne­val­dė­te si­tu­a­ci­jos, o gal­būt ir pats pri­si­dė­jo­te ir bu­vo­te šios sis­te­mos da­lis? Ar pri­si­im­si­te as­me­ni­nę ir po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už šiuos įvyk­dy­tus pir­ki­mus?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už to­kį skam­bų pa­reiš­ki­mą ir klau­si­mą. Tuo me­tu, kai rei­kė­jo val­dy­ti ko­vi­dą, ir bu­vo pri­im­ti vi­si rei­ka­lin­gi spren­di­mai, kad si­tu­a­ci­ja bū­tų su­val­dy­ta, ir ji bu­vo su­val­dy­ta. To­dėl aš ir ga­liu ra­mia są­ži­ne bū­ti šian­dien čia ir žiū­rė­ti jums į akis, nes žmo­nės tik­rai pa­da­rė tai, ką rei­kė­jo tuo me­tu ir kas bu­vo įma­no­ma. Aš jau ko­men­ta­vau tiek dėl mo­ky­mų, tiek dėl tes­tų, ne kar­tą tą da­riau. Da­bar at­si­su­kus at­gal, kai kaž­kas ži­no ko­kių nors pa­tir­čių, kaž­kas ga­lė­jo ką nors ge­riau pa­siū­ly­ti, tuo me­tu ne­bu­vo to­kių pa­siū­ly­mų. Ir da­bar tai, ką jūs kal­ba­te, yra vi­so la­bo spe­ku­lia­ci­jos jau pra­ėjus tam tik­ram lai­kui. Jos, aš ma­nau, yra tik­rai la­bai ne­są­ži­nin­gos. Kas yra blo­giau­sia, kad tai la­bai de­mo­ty­vuo­ja tuos žmo­nes, ku­rie tuo me­tu tu­rė­jo šiuos spren­di­mus pri­im­ti ir ku­riems ne­bu­vo leng­va tą da­ry­ti. Aš ti­kiuo­si, kai at­eis pa­na­ši si­tu­a­ci­ja, at­si­ras vals­ty­bė­je vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie val­dys kri­zes, o ne bėgs į krū­mus, bi­jo­da­mi ko­kių nors ty­ri­mų ar pas­kui po­li­ti­nio su­si­do­ro­ji­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Ba­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Vi­sų pir­ma už ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pį no­rė­čiau pa­dė­ko­ti vi­sam mi­nist­rų ka­bi­ne­tui. Klau­si­mą už­duo­du ger­bia­mam prem­je­rui ir ger­bia­mai R. Ta­ma­šu­nienei. Ma­ty­da­mas, kaip rim­tai ver­ti­na­mas Z. Je­dins­kio pa­siū­ly­mas dėl 13-o­sios pen­si­jos, no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip jūs rim­tai ver­ti­na­te Z. Je­dins­kio pa­si­sa­ky­mą prieš pen­kias die­nas, kad Lie­tu­vo­je de­mo­kra­tijos nė­ra, de­ja, Lie­tu­vo­je yra dik­ta­tū­ra. Šiuo at­ve­ju, ger­bia­mas prem­je­re, kas tą dik­ta­tū­rą čia su­kū­rė, nes tai yra ne šiaip at­si­tik­ti­nis žmo­gus, bet ko­a­li­ci­jos part­ne­ris, są­ra­šo ly­de­ris? Ir, ger­bia­ma vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, jums at­sa­kin­gos yra vi­daus sta­tu­ti­nės tar­ny­bos, kaip jūs ver­ti­na­te sa­vo są­ra­šo ly­de­rio to­kį pa­si­sa­ky­mą? Ar jūs pik­tnau­džiau­ja­te sa­vo sta­tu­ti­nė­mis tar­ny­bo­mis, nes Lie­tu­vo­je, jū­sų są­ra­šo ly­de­rio tei­gi­mu, yra ne de­mo­kra­tija, o dik­ta­tū­ra? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už pa­lin­kė­ji­mus. Taip pat no­riu pa­dė­ko­ti ir Sei­mo na­riams ir pa­lin­kė­ti sėk­mės po sa­vai­tės vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se. Ne­gir­dė­jau aš ger­bia­mo ko­le­gos Z. Je­dins­kio pa­si­sa­ky­mo, ne­ga­lė­čiau da­bar ko­men­tuo­ti ar­ba in­ter­pre­tuo­ti. Ma­nau, kad tik­rai esa­me de­mo­kra­tinė vals­ty­bė jau 30 me­tų, tu­ri­me bran­džią, va­ka­rie­tiš­ką de­mo­kra­tiją. Tai to­kia ma­no po­zi­ci­ja. Jei kas nors gal­vo­ja ki­taip, tai gal­būt tu­ri ar­gu­men­tų ir tuos ar­gu­men­tus ga­li pa­grįs­ti. Kaip ir tarp Vy­riau­sy­bės na­rių lyg ir dik­ta­to­rių nė­ra, o ki­tur tai, ma­nau, ir­gi nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ri­ta Ta­ma­šu­nie­ne, no­ri­te ko­men­tuo­ti? At­sa­ky­ti. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš tik­rai ne­si­i­mu ver­tin­ti iš kon­teks­to iš­trauk­to vie­no žo­džio, o da­bar rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, tų žo­džių skam­ba la­bai daug iš vi­sų par­ti­jų, iš vi­sų ko­a­li­ci­jos ir opo­zi­ci­jos na­rių. Tai taip ir ver­ti­nu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). La­bai ačiū. Aš tie­siog no­riu pa­pra­šy­ti svei­ka­tos mi­nist­ro ne­spe­ku­liuo­ti pa­rei­gū­nais, ku­rie at­lie­ka są­ži­nin­gai dar­bą, o pa­aiš­kin­ti iš tie­sų kai­nos kil­mę, ir vis­kas. Ne­rei­kia tuo spe­ku­liuo­ti. Tik­rai ge­rai, kad jie at­lie­ka. Pa­aiš­kin­ki­te, kaip 24 kar­tus bran­giau bu­vo nu­pirk­ti mo­ky­mai, nes kai­nos, ku­rias ap­ra­šo, įspū­din­gos.

Aš klau­si­mą prem­je­rui ar­ba tei­sin­gu­mo mi­nist­rui no­riu už­duo­ti tru­pu­tį rim­tes­nį. Kas pa­si­rink­si­te? Žiū­rė­ki­te, da­bar sklei­džia­mos to­kios spe­ku­lia­ci­jos, kad į rin­ki­mus rei­kės at­ei­ti su sa­vo ra­šik­liais, kau­kė­mis. Aš taip gal­vo­ju, gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, kaip bus iš tie­sų ir kas bus su tais, ku­rie ne­tu­rės ra­šik­lių?

Ir, ki­ta ver­tus, gal iš tik­rų­jų ver­ta pla­čiau pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, kaip rei­kės bal­suo­ti. Jei­gu pro­ble­ma dėl ra­šik­lių, ga­li­ma jų nu­pirk­ti, jei­gu tik­rai juos rei­kia at­si­neš­ti. Tie­siog no­rė­čiau pla­čiau, nes aš gir­džiu to­kių nuo­gąs­ta­vi­mų žmo­nių, ir net­gi sa­vo­tiš­kų ne­ri­mo žen­klų. Rei­kia sklan­džių rin­ki­mų, tai gal pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip jie vyks.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ma­nau, kad tik­rai Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­nė­ti­nai daug ko­mu­ni­kuo­ja ir aiš­ki­na, kas no­ri, ga­li iš­girs­ti, bet kas ne­iš­girs­ta, rei­kia dar kar­tą pa­aiš­kin­ti. Iš tie­sų šie rin­ki­mai bus ki­to­kie – rei­kės dė­vė­ti ir ap­sau­gi­nes kau­kes ir pra­šo­ma at­si­neš­ti ra­šik­lių, ir lai­ky­tis tos dis­tan­ci­jos, ir or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mus taip, kad srau­tai ne­si­mai­šy­tų – per vie­ną pu­sę iš­ei­tų, per ki­tą at­ei­tų. Pui­kiai ži­no­te, yra pri­im­ti spren­di­mai ir dėl il­ges­nio iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo, ir apy­lin­kių dar­bo lai­ko pa­anks­ti­ni­mo. Jei­gu žmo­nės at­eis ne­tu­rė­da­mi ko nors iš tų atri­bu­tų ar ra­šik­lio, ar kau­kės, tai tik­rai tą gaus rin­ki­mų apy­lin­kė­je. Vi­sos są­ly­gos su­da­ry­tos, no­riu pa­brėž­ti, sau­giai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą, da­ly­vau­ti de­mo­kra­tijos šven­tė­je, iš­reikš­ti sa­vo va­lią. Jo­kių nuo­gąs­ta­vi­mų, jo­kių ri­bo­ji­mų nė­ra.

Dar dau­giau, bus su­da­ry­tos są­ly­gos ir bal­suo­ti na­muo­se, net ir tiems žmo­nėms, ku­rie yra ir sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, ir gy­dy­mo įstai­go­se. Rin­ki­mai tu­ri įvyk­ti kaip įpras­ta – de­mo­kra­tišku, skai­d­riu bū­du, ta­čiau lai­kan­tis tų są­ly­gų, ku­rios šian­dien yra bū­ti­nos. Tik­rai žmo­nės tu­rė­tų ne­si­bai­min­ti. Kas ne­tu­ri, sa­ky­ki­me, kau­kių, ne­dė­vi jų, bus tik­rai ap­rū­pin­ta. Tam yra skir­tos lė­šos, nu­pirk­tos prie­mo­nės ir pa­da­lin­tos rin­ki­mų apy­gar­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar tei­sin­gu­mo mi­nist­ras? Taip.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­si Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me prem­je­rui, Vy­riau­sy­bės na­riams. Prem­je­re, pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je). Ki­tas mik­ro­fo­nas. Kaž­kas la­bai pa­si­sku­bi­no iš­jung­ti mik­ro­fo­ną. Vie­ną mi­nu­tė­lę. Ne­be­ga­li­te įjung­ti. Tai pa­lin­kė­ji­mas – vi­siems sėk­mės. Mik­ro­fo­nas įjung­tas, bet Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį bai­gia­me, vi­siems dė­ko­ja­me.

Re­gist­ruo­tis ne­ga­li­me, ma­lo­niai kvie­čiu vi­sus at­lik­ti slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi tu­rė­jo­me bal­sa­vi­mą, tai tę­sia­me ry­ti­nį po­sė­dį.

14.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ra­mu­nės Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5175(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

No­rė­čiau su­pa­žin­din­ti su bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tais dėl R. Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš­duo­ta iš vi­so biu­le­te­nių – 77, ras­ta – 77, ga­lio­jan­čių – 76, ne­ga­lio­jan­čių – 1.

Už bal­sa­vo 60, prieš – 11, su­si­lai­kė 5. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Ra­mu­nės Jur­ku­vie­nės pa­sky­ri­mo Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke“ pri­im­tas. (Gon­gas)

Kar­tu skel­biu, kad ry­ti­nis spa­lio 1 die­nos Sei­mo po­sė­dis yra baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.