LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS

Įstatymo NR. IX-547 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xivp-2636(2)

 

2023-05-17  Nr. 103-P-21

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Rasa Petrauskienė, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Vaida Budzevičienė – Respublikos Prezidento patarėja, Vaidotas Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo grupės vadovas,   Violeta Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2023-05-16)

 

2

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Siekiant teisinio reguliavimo sistemiškumo ir nuoseklumo bei atsižvelgus į tai, kad keičiamo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 1 straipsnyje numatyta, jog šis įstatymas nustato ne vieno, o kelių fondų (Valstybinio socialinio draudimo fondo, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo) biudžetų turinį, šių biudžetų rengimo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 6 – 11 dalyse apibrėžtas sąvokas reikėtų tikslinti ir jose apibrėžti Valstybės socialinių fondų biudžetus ir kitus atitinkamus rodiklius.

 

Pritarti.

Argumentai: pritariant pastabai patikslinti keičiamo įstatymo 2 straipsnio 6–11 dalyse apibrėžtas sąvokas.

 

Pasiūlymas:

Keičiamo įstatymo 2 straipsnio 6–11 dalis išdėstyti taip:

,,6. Valstybės socialinio fondo biudžetas socialinių fondų biudžetai – kaupimo principu rengiamasi ir Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamasi Valstybės socialinio fondo socialinių fondų pajamų ir sąnaudų planasi biudžetiniams metams.

7. Valstybės socialinio fondo biudžeto socialinių fondų biudžetų rezultatasai – valstybės socialinio fondo socialinių fondų biudžetinių metų pajamų ir sąnaudų skirtumasai – pertekliusiai arba deficitasai.

8. Valstybės socialinio fondo socialinių fondų įplaukos – valstybės socialinio fondo socialinių fondų lėšos, faktiškai gautos teikiant teisės aktais pavestas šio fondo šių fondų ir kitas viešąsias paslaugas.

9. Valstybės socialinio fondo socialinių fondų išlaidos – valstybės socialinio fondo socialinių fondų lėšos, faktiškai išmokėtos teikiant teisės aktais pavestas šio fondo šių fondų ir kitas viešąsias paslaugas.

10. Valstybės socialinio fondo socialinių fondų pajamos – kaupimo principu apskaitomos valstybės socialinio fondo socialinių fondų, teikiant teisės aktais pavestas šio fondo šių fondų ir kitas viešąsias paslaugas, gautos, gaunamos arba gausimos pajamos, neatsižvelgiant į įplaukų gavimo laiką.

11. Valstybės socialinio fondo socialinių fondų sąnaudos – kaupimo principu apskaitomos valstybės socialinio fondo socialinių fondų, teikiant teisės aktais pavestas šio fondo šių fondų ir kitas viešąsias paslaugas, patirtos, patiriamos arba patirsimos sąnaudos, neatsižvelgiant į jų patyrimo laiką.“

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2023-05-16)

 

6

 

 

 

2. Keičiamo įstatymo 6 straipsnio 3 punkto siūlytina atsisakyti atsižvelgiant į naujai įtvirtintus fondų sudarymo principus.

 

Pritarti.

Argumentai: pritariant pastabai atsisakyti nuostatos, kuri nebeaktuali.

Pasiūlymas:

Keičiamo įstatymo 6 straipsnyje išbraukti 3 punktą ir šį straipsnį išdėstyti taip:

,,6 straipsnis. GF biudžeto pajamos

GF biudžeto pajamas sudaro:

1) darbdavių mokamos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytos socialinės įmokos į GF;

2) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

3) iš darbdavių gautinos lėšos GF administratoriaus reikalavimams tenkinti;

4) 3) fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos socialinės įmokos;

5) 4) iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos;

6) 5) pajamos už investuotas laikinai laisvas GF lėšas;

7) 6) kitos teisėtai gautinos lėšos.“

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Justas Džiugelis

 

 

Patarėja Diana Jonėnienė