LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1183 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2083(3)

 

2024-03-13   Nr. 113-P-8

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, pirmininko pavaduotojas Valentinas Bukauskas, komiteto nariai: Guoda Burokienė, Domas Griškevičius, Bronislovas Matelis, Kęstutis Navickas, Audrius Petrošius, Eugenijus Sabutis, Algis Strelčiūnas, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Rasa Mačiulytė, Rasa Šidlauskaitė, Kristina Šimkutė, Juras Taminskas, padėjėja Vilma Keidūnė.

Kviestieji asmenys: Vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyriausioji patarėja Irina Malukienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Įstatymo projektas teikiamas kartu su Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektu, reg. Nr. XIVP-2066(3), ir vienu iš jo lydimųjų įstatymo projektų - Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektu, reg. Nr. XIVP-2098(3), kuriais siūloma pertvarkyti valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų atlyginimą gaunančių asmenų darbo apmokėjimo sistemą. Pagal Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektą, reg. Nr. XIVP-2098(3), Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų pareiginėms algoms apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų būti taikomas šiame projekte nurodytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, tačiau vertinamame projekte atitinkami pakeitimai nenumatyti, t. y. nenumatoma nuo šios datos atitinkamai sumažinti esamus pareiginius algų koeficientus, taigi būtų nustatytas neišbaigtas, nenuoseklus ir neaiškus nuo 2024 m. sausio 1 d. taikytinas darbo užmokesčio teisinis reguliavimas.

Šiame kontekste pažymėtina, kad atsižvelgiant į valstybės tarnybos sistemos vientisumą (Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje aiškinamą kaip vieną iš valstybės tarnybos konstitucinės sampratos elementų, kartu ir reikalavimų, kurių privalu paisyti organizuojant valstybės tarnybą ir reguliuojant valstybės tarnybos santykius), valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos pertvarka turėtų būti atliekama sistemiškai, neišskiriant tam tikrų valstybės institucijų ar valstybės tarnautojų grupių. Taip pat paminėtina, kad, kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, diferencijuotas valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo santykių teisinis reguliavimas iš principo nėra negalimas, tačiau būtina paisyti konstitucinių asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principų (2007 m. kovo 20 d. nutarimas).

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-15

 

 

 

2. Vadovybės apsaugos įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje, kuri įstatymo projektu nėra keičiama, yra numatyta, kad priedo už tarnybos Lietuvos valstybei metus dydis yra 1 procentas pareiginės algos už kiekvienus metus, įskaičiuojamus į pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytą tarnybos stažą, į jį papildomai įskaitant Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą valstybės tarnautojo tarnybos stažą. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei metus negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Pažymėtina, kad kartu su šiuo projektu teikiamuose Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir su juo susijusiuose įstatymų projektuose įtvirtinamas darbo užmokesčio viešajame sektoriuje reglamentavimas, pagal kurį mokamas priedas už tarnybos stažą laikomas pertekline, su veiklos rezultatais nesusieta darbo užmokesčio dalimi, todėl jo atsisakoma. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad keičiamo įstatymo 47 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai patikslinta ir pareigūnų darbo užmokesčio teisinis reguliavimas būtų suderintas su bendra valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2023-03-15

 

 

 

*

Pasiūlymas:

Siūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui įstatymo projektą Nr. XIVP-2083(3) tobulinti, atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymą.

Pritarti

 

2.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas,

2023-03-15

2

 

 

 

Pasiūlymas:

Nustatyti vienodas Valstybės tarnybos įstatymo ir jo lydimųjų įstatymų įsigaliojimo datas visoms valstybės tarnybos grupėms, tame tarpe ir statutiniams pareigūnams, nuo 2024 m. sausio 1 d.

Pritarti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: įstatymo projektą Nr. XIVP-2083(3) atmesti, nes įstatymo projektu siūlomi pakeitimai integruoti į Seimo  2023 m. gruodžio 19 d. priimtą įstatymą Nr. XIV-2412.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Audrius Petrošius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                 Ričardas Juška

 

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja Rasa Šidlauskaitė