LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS įstatymo Nr. I-1607 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 STRAIPSNIŲ pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-22 Nr. XIVP-2771

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 1 straipsnyje dėstomo Žemės reformos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 9 straipsnio 1, 2 dalyse, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje, projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 ir 10 dalyse, projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnyje, projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnyje, projekto 7 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje siūloma išbraukti nuostatą, kad keičiamame įstatyme nustatytas funkcijas atlieka Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, ją pakeičiant nuostata, kad tas pačias funkcijas atlieka Vyriausybės įgaliota institucija.

            Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad „Žemės įstatymo (ir kituose lydimuosiuose įstatymų pakeitimų projektuose) pakeitime atsisakoma konkrečių institucijų pavadinimų, visos institucijos įvardijamos kaip „Vyriausybės įgaliota institucija“ ar „Vyriausybės įgaliota institucija ir (ar) įstaiga“, nenurodomi „politiką įgyvendinančių“ institucijų pavadinimai, kad Vyriausybė galėtų spręsti ir tokiu būdu užtikrinama, kad pasikeitus institucijos pavadinimui nebus poreikio keisti daugelio įstatymų vien dėl pasikeitusio pavadinimo. Pažymėtina, kad rengiant ir teikiant teisės aktų projektus turėtų būti laikomasi teisėkūros ekonomiškumo principo, kas reikštų, kad turi būti siekiama mažinti priimamų teisės aktų skaičių, ir teisėkūros tvarumo, konkrečiu atveju įvertinant, ar tikslinga atitinkama teisinio reguliavimo keitimo intervencija <...>“. Kyla abejonių, ar siekis sumažinti priimamų teisės aktų skaičių, keičiant įstatyme nurodytos institucijos pavadinimą, yra labiau svarbus už siekį, kad priimami teisės aktai būtų labiau suprantami, aiškūs tiems asmenims, kuriems ir yra adresuojamos teisės aktų normos, t. y. „teisės vartotojams“. Svarstytina, ar pagrįsta valstybės instituciją, kuri yra konkrečiai įvardinta galiojančio keičiamo įstatymo nuostatose ir ji, atsižvelgiant į projekto aiškinamojo rašto nuostatas, ir toliau vykdys analogiškas funkcijas, įvardinti Vyriausybės įgaliota institucija. Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatytos viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo formos, 1 punkto b papunktyje įtvirtinta, kad viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikti įstatymų įgaliotos valstybės institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte, vadovaujantis įstatymu, reglamentuojančiu bendrą tam tikros visuomenės gyvenimo srities viešojo administravimo subjektų sudarymo ir veiklos tvarką, nurodomas veikiantis ar numatomas steigti viešojo administravimo subjektas (jo pavadinimas ir teisinė forma) ir šiam subjektui nustatomi konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai. Taigi, pagal minėtą Viešojo administravimo įstatymo nuostatą subjektas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, galėtų būti nurodytas poįstatyminiame teisės akte, jeigu tokia galimybė yra įtvirtinta įstatyme, tačiau tokiu atveju ir viešojo administravimo įgaliojimai taip pat nurodomi tame pačiame poįstatyminiame teisės akte. Todėl kyla abejonių, ar projektu keičiamame įstatyme siūloma viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo forma atitinka Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pažymėtina ir tai, kad keičiamame įstatyme pakeitus institucijos pavadinimą, poįstatyminiai teisės aktai, juos derinant su pakeisto įstatymo nuostatomis, taip pat turėtų būti keičiami, vietoj juose nurodyto konkretaus institucijos pavadinimo nurodant, kad atitinkamas funkcijas vykdo Vyriausybės įgaliota institucija. Tai teisinį reguliavimą padarytu dar mažiau aiškesniu.

            Apibendrinant tai, kas išdėstyta, svarstytina, ar projekte nuostata „Vyriausybės įgaliota institucija“ neturėtų būti pakeista nurodant konkrečią valstybės instituciją – Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

2.    Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės įgaliotos institucijos kompetencijai priklausančiais klausimais teisės aktus ir privalomos galios administracinius sprendimus priima šios institucijos vadovas, projekto 2 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje po žodžių „Vyriausybės įgaliotos institucijos“ reikėtų įrašyti žodį „vadovo“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 2 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 9 straipsnio 4 daliai, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 8 daliai, projekto 4 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 daliai, projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsniui, projekto 7 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 4 daliai.

3.    Svarstytina, ar projekto 4 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalies antrojo sakinio „Iki 2015 m. birželio 30 d. kvalifikacijos pažymėjimas gali būti išduotas ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčiam asmeniui, jeigu jis atitinka kitus šioje dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus“ nereikėtų atsisakyti, kaip praradusio aktualumą.

4.    Siekiant suderinti projekte ir su juo susijusiuose projektuose vartojamas formuluotes, projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „skyrių“ įrašytini žodžiai „administracijos padalinių“.

5.    Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 19 straipsnio 10 dalies nuostatų turinys neatitinka šio straipsnio pavadinimo, nes pagal straipsnio pavadinimą šiame straipsnyje yra reglamentuojama skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, o šio straipsnio 10 dalyje siūloma nustatyti skundų dėl valstybinės žemės patikėtinių veiklos, susijusios su valstybinės žemės patikėjimo teisės įgyvendinimu, tvarką, t. y. pagal šias projekto nuostatas būtų nagrinėjami ir skundai dėl visų valstybinės žemės patikėtinių veiklos, nebūtinai susijusios su žemės reformos vykdymu. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos tikslintinos.

6.    Iš projekto 7 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 31 dalies nuostatų nėra aišku, kokie žemės sklypai (valstybinės žemės sklypai ir (ar) privačios žemės sklypai) turimi omenyje, kokios savivaldybės institucijos galėtų teikti šiose projektuose minimus prašymus. Siekiant pašalinti šiuos neaiškumus, projekto nuostatos tikslintinos.

7.    Siekiant suderinti projekto 2 straipsnio pavadinimą su šio straipsnio turiniu, projekto 2 pavadinimą reikėtų išdėstyti taip: „2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas”.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]