LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 32 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-07-03 Nr. XIIIP-970

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 32 straipsnio antrojoje dalyje aptartas trumpinio „ūkio subjektai“ vartojimas, o kitose keičiamo įstatymo 32 straipsnio struktūrinėse dalyse vartojama formuluotė „padariusieji žalos aplinkai ūkio subjektai“ (pavyzdžiui, šio straipsnio antroji dalis). Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio pirmojoje dalyje bei projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštojoje dalyje vartojamos formuluotės „padariusieji žalos aplinkai asmenys“, „padaręs žalą aplinkai asmuo“ turinys. Siekiant pašalinti šiuos neaiškumus, projekto nuostatos tikslintinos.

2. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio antrojoje dalyje siūloma nustatyti, kad „padariusieji žalos aplinkai asmenys taip pat privalo, aplinkos ministro nustatytais atvejais atkurti aplinkos būklę, taikydami aplinkos atkūrimo priemones aplinkos ministro nustatyta tvarka“ (pabraukta mūsų). Atkreipiame dėmesį, kad Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai pagal Konstituciją galima tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės 31 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją teisinis reguliavimas, kuriuo apibrėžiamas asmenų teisių ir pareigų turinys, įtvirtinamos jų įgyvendinimo garantijos, turėtų būti nustatytas įstatyme. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar keičiamame įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte, turėtų būti nustatyti atvejai, kada padariusieji žalos aplinkai asmenys privalėtų atkurti aplinkos būklę, arba bent nustatyti kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti aplinkos ministras nustatydamas tokius atvejus.

3. Projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštoji dalis įsigaliotų kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Vadovaujantis projektu siūlomomis nuostatomis, žalą aplinkai, darančią reikšmingą neigiamą poveikį, padaręs asmuo be kitų numatytų priemonių privalėtų imtis ir aplinkos atkūrimo priemonių aplinkos ministro nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, kad žalą aplinkai sukėlė teršimas, kuris buvo leidžiamas ir atitiko leidimo sąlygas ir teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, taikytus teršimo metu. Manytina, kad įsigaliojus šiems projektu siūlomiems pakeitimams turės būti keičiami ir poįstatyminiai teisės aktai. Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su tuo teisės aktu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar neturėtų būti atitinkamai koreguojama projekto 3 straipsnio 1 dalis, nustatant vėlesnę projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštosios dalies įsigaliojimo datą.

4. Projekto 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse vietoj formuluočių „iki šiuo įstatymu keičiamos“ siūlytina įrašyti 3 dalyje formuluotes „iki šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytos“, o 4 dalyje - „iki šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje išdėstytos“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

J. Bakutis, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]