Projekto XIIIP-2343(2)

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 17 straipsnio 5 dalį.

5. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atlikdamas supaprastintus pirkimus, reikalingus Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytai išimtinei teisei įgyvendinti, vadovaujasi šio įstatymo I skyriaus, išskyrus 8 straipsnio 1 dalį, reikalavimais. Tokie supaprastinti pirkimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtintas specialias pirkimo procedūrų taisykles.

 

2        straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.      Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas