LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 115, 122, 125, 137, 187, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 1071, 1131 IR 1871 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4857(3)

 

 

2023-04-19 Nr. 102-P-15

Vilnius

 

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojanti Jurgita Sejonienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojanti Danielė Morgana, Česlav Olševski, Vilius Semeška, Julius Sabatauskas, Andrių Vyšniauską pavaduojantis Linas Slušnys.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-07

9

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, siūlome projekto 9 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 205 straipsnio 3 dalyje vartojamą formuluotę „valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui" tikslinti lingvistiškai - „valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui". Analogiško turinio pastaba teiktina ir dėl projekto 9 straipsniu keičiamo ANK 205 straipsnio 6 dalies.

Pritarti

Pasiūlymas:

ANK 205 straipsnio 3 ir 6 dalių dispozicijose brauktinas žodis „kitam“. .

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Irena Haase

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja L. Zdanavičienė