Projektas

 

LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

 

2019 m.                                     d. Nr.

Vilnius

 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas A. Volano g. 2, Vilnius, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės __________________ nutarimą Nr. ______ „Dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“, ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, kodas 190775625, buveinės adresas Vingrių g. 6A, Vilnius, atstovaujama pirmininko Andriaus Navicko (toliau – Profesinė sąjunga) (toliau Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerija ir Profesinė sąjunga kartu vadinamos šalimis, kiekviena atskirai – šalimi), sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).
 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalys susitaria, kad sieks gerinti valstybės ir savivaldybių švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo organizavimo, apmokėjimo ir socialines sąlygas, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kitus švietimo strateginius dokumentus, šalies ekonominę raidą ir finansines galimybes.

2. Šalių santykiai grindžiami šiais principais:

2.1. besimokančiųjų išsilavinimo gerinimo pirmenybės;

2.2. lygiateisiškumo, geranoriškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagarbos;

2.3. savanoriškumo ir savarankiškumo, priimant šalims aktualius sprendimus;

2.4. įstatymo viršenybe ir kitų teisės aktų laikymosi;

2.5. prisiimtų įsipareigojimų vykdymo;

2.6. viešumo, atvirumo, informavimo ir konsultavimo.

3. Šalys įsipareigoja:

3.1. vykdyti Sutartį;

3.2. laiku keistis informacija, reaguoti į šalių pasiūlymus, pretenzijas ir prašymus;

3.3. nepažeisti šalių diskrecijos priimant sprendimus;

3.4. siekti, kad būtų formuojamas teigiamas Lietuvos švietimo sistemos įvaizdis.

4. Sutartyje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.
5. Sutarties taikymas:
5.1. vykdant Sutarties II skyriuje numatytus įsipareigojimus pakeisti norminiai teisės aktai  bus taikomi iš valstybės, savivaldybių ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomų švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų (toliau kartu – įstaigos) pedagoginiams darbuotojams;
5.2. Sutarties III skyrius taikomas Profesinės sąjungos nariams. 

 

II SKYRIUS

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SĄLYGOS

 

6. Šalys susitaria:

6.1. nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 10 procentų:

 

Kvalifikacinė kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,60

7,63

7,70

7,84

8,09

8,12

8,16

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

8,17

8,18

8,20

8,24

8,26

8,29

8,35

Vyresnysis mokytojas

 

8,36

8,39

8,44

8,77

8,81

8,86

Mokytojas metodininkas

 

 

8,93

9,10

9,38

9,43

9,48

Mokytojas ekspertas

 

 

10,16

10,33

10,59

10,64

10,68

 

6.2. nuosekliai didinti švietimo pagalbos specialistų (taip pat ir mokyklų bibliotekininkų) ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį;

6.3. 2021 m. inicijuoti trumpalaikį tyrimą dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio ir veiklos efektyvumo. Jo rezultatus naudoti, tobulinant mokytojų darbo apmokėjimo sistemą;

6.4. formuojant atitinkamų metų valstybės biudžetą, atitinkamoms institucijoms siūlyti kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu, kad nacionalinės išlaidos švietimui ir mokslui sudarytų ne mažiau kaip 6 % nuo BVP dydžio;

6.5. didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nekontaktinių valandų skaičių etate nuo 3 iki 6 val., nuo 2021 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą;

6.6. užtikrinant optimalų mokyklų tinklą, švietimo prieinamumą bei siekiant ugdymo kokybės:

6.6.1. vykdyti mokinių (vaikų) skaičiaus klasėse (grupėse) stebėseną ir tais atvejais, kai fiksuojamas didesnis nei teisės aktų nustatytas mokinių (vaikų) skaičius klasėse (grupėse), inicijuoti priemones, kad mokinių (vaikų) skaičius klasėse (grupėse) neviršytų:

6.6.1.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi mokiniai iki 2 m. – 10 mokinių;

6.6.1.2. ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi mokiniai nuo 2 iki 3 m. – 15 mokinių;

6.6.1.3. ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi mokiniai nuo 3 m., ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 20 mokinių;

6.6.1.4. klasėse, kuriose ugdoma pagal pradinio ugdymo programą – 24 mokinių;

6.6.1.5. klasėse, kuriose ugdoma pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas  – 30 mokinių;

6.6.2. užtikrinti, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turinčių didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrosios paskirties klasėse, faktinis skaičius būtų dauginamas iš 2 ir, formuojant klases, būtų atsižvelgiama į tokiu būdu padidintą šių mokinių skaičių;

6.6.3. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mažinti didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėse:

6.6.3.1. klasėse, kuriose ugdoma pagal pradinio ugdymo programą – nuo 24 iki 22 mokinių pradedant mažinimą naujai sudaromose 1 klasėse;

6.6.3.2. klasėse, kuriose ugdoma pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo  programas – nuo 30 iki 28 mokinių, pradedant mažinimą naujai sudaromose 5 ir 9 (I gimnazijos) klasėse;

6.7. kasmet skirti lėšų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiui optimizuoti, mokant išeitines išmokas;

6.8. vykdant švietimo tinklo optimizavimą, sutaupytas mokymo lėšas nukreipti švietimo reikmėms. Rekomenduoti mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams) sutaupytas ūkio lėšas nukreipti švietimo reikmėms;

6.9. nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinti lėšų, skiriamų mokykloms mokymo priemonėms, sumą tiek, kad kiekvienai sąlyginei mokytojo pareigybei metams papildomai būtų skaičiuojama po 60 Eur;

6.10. rekomenduoti mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams) ar jų įgaliotiems asmenims, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, nustatyti pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarką;

6.11. rekomenduoti valstybės ir savivaldybių ir švietimo įstaigų vadovams, sudarant kasmetinių atostogų suteikimo eilę, nustatyti, kad pedagoginiams darbuotojams ugdymo proceso laikotarpiu galėtų būti suteikiama iki 10 darbo dienų kasmetinių atostogų;

6.12. didinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokytojams pedagoginėse psichologinėse tarnybose / švietimo pagalbos tarnybose ir (arba) mokyklose.

 

III SKYRIUS

PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS IR JOS NARIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

7. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariams:

7.1. mokinių (studentų) atostogų metu nustatomos trys papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamos per kalendorinius metus, kitu atveju darbuotojas praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad darbuotojui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Šio papunkčio nuostatos nekeičiamos iki Sutarties galiojimo pabaigos;

7.2. suteikiama ne daugiau kaip 10 darbo dienų mokymosi atostogos, atsižvelgus į darbuotojo prašymą ir mokymosi poreikius, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį.

8. Švietimo įstaigos vadovas:

8.1. su profesine sąjunga, kuri atitinka Darbo kodekso 179 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, suderina:

8.1.1. pedagoginių darbuotojų darbo krūvio skirstymą / skirstymo tvarką;

8.1.2. įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, kurioje detalizuojami darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo principai, darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo kriterijai, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemokų ir premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos;

8.1.3. įstaigos darbo tvarkos taisykles;

8.2. pateikia visą informaciją, kurios reikia 8.1 papunktyje nurodytiems dokumentams suderinti.

9. Darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų nariams darbuotojų atstovavimo pareigoms vykdyti mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaroje numatomas Darbo kodekso 168 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbo valandų kiekis per metus (ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų). Kiti darbuotojai, vykdantys darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų narių pareigas, atleidžiami nuo darbo minėtam darbo valandų skaičiui per metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis darbo užmokestis.

10. Įstaigos lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos veiklai vykdyti įstaigos vadovas tarpusavio sutarimu skiria nemokamą patalpą, leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis (kompiuterine įranga, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugomis, skelbimų lenta, transporto ir kitomis priemonėmis).

11. Profesinės sąjungos nariams galioja skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir nacionalinėmis, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo Kolektyvinių sutarčių registre ir galioja ketverius metus.

13. Sutarties sąlygų pakeitimai bei papildymai galioja ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti Kolektyvinių sutarčių registre.

14. Bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Pranešimą apie Sutarties nutraukimą galima pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Ši Sutartis sudaryta  dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties kopija pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

16. Nustačiusios šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, šalys privalo per 10 darbo dienų raštu informuoti viena kitą. Tokiu atveju per 10 darbo dienų vienos iš šalių reikalavimu organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Nesutarimai ir ginčai, atsiradę keičiant ar pildant Sutartį, sprendžiami derybų būdu. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, jie nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras

 

 

Algirdas Monkevičius

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos

pirmininkas  

Andrius Navickas