PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO NR. I-1495 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

                                          

XIIP-4804                          2017-03-20

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

12

 

Argumentai:

Įvertinant tai, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu priimamas sprendimas yra specialus sprendimas, kuris nesuteikia pilnos teisės užsakovui įgyvendinti projektą, t. y. šis poveikio aplinkai vertinimo sprendimas neleidžia kasti ar kitokiu būdų pradėti vykdyti ūkinę veiklą. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai yra aplinkos apsaugos sąlygų, reikalavimų rinkinys, kuriomis remiantis išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, žemės gelmių išteklių naudojimo leidimas. Įstatymo projekte nurodomas sprendimas dėl poveikio aplinkai nėra sutikimas dėl planuojamos ūkinės veiklos 2014/52/ES direktyvos 1, 8a ir 9 straipsnio prasme. Pagal direktyvos reikalavimus įstatymo projekte siūlomas įtvirtinti sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pagal 2014/52/ES direktyvą yra „kompetentingos institucijos pagrįsta nuomonė“ (Direktyvos 1 str. 2 d. g punktas, angl. reasoned opinion), todėl jis negali būti laikomas galutiniu sutikimu/leidimu veiklos įgyvendinimu. Be to, įstatymo projekte Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai termino apibrėžtis yra platesnė nei pats terminas. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, įstatymo projekte nurodytą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai būtina tikslinti taip, kaip jis suprantamas direktyvoje ir taip, kaip juo vadovaujamasi išduodant leidimus pagal nacionalinę teisę.

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – atsakingosios institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas dokumentas, kuriame nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, numatomas įgyvendinti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir (ar) kompensavimo priemones, galima ar negalima pasirinktoje vietoje atitinka teisės aktų reikalavimus, ir jame nustatomos sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimui.

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Virginija Vingrienė

Simonas Gentvilas

Kęstutis Mažeika