Projekto Nr. XIVP-2593(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMO NR. X-1207

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra žemės ūkio ministro įgaliota institucija;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 


 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                       Viktoras Pranckietis