LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 46, 47, 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-16 Nr. XIVP-2743

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Vertinant projekto 1 straipsniu keičiamo Švietimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame siūloma nustatyti, kad mokinys turi teisę į valstybės ar savivaldybės apmokamą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, atkreiptinas dėmesys, kad tokia teisė nedera su keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 3 punkte (pagal projektą – 6 punkte) įtvirtinta mokinio prievole mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų. Kitaip sakant, prievolė mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą šiuo metu galiojančiame įstatyme nėra numatyta - atitinkamai valstybė nėra ir įsipareigojusi apmokėti mokymąsi pagal šias ugdymo programas valstybinėse ir savivaldybės įstaigose (tas įtvirtinta ir Švietimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nemokamo ikimokyklinio ugdymo negarantuoja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – šio įstatymo  8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vaikui garantuojamas nemokamas mokymas valstybinėse ir savivaldybių mokyklose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.

2.    Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą siūlome tikslinti, jame akcentuojant būtent mokinio teisę į nemokamą mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, tuo tarpu mokymosi pagal šias programas apmokėjimas (finansavimas) yra ne šio straipsnio, o keičiamo įstatymo septintojo skirsnio, reglamentuojančio švietimo finansavimą, reguliavimo dalykas.

3.    Atsižvelgiant į nuo 2015 m. įsigaliojusią naują Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo redakciją, kuriuo buvo pakeistas šio įstatymo pavadinimas, siūlome patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 12 punktą, 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir 2 dalies 10 punktą, keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 8 dalį ir vietoj nuorodos į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo įstatymą“ pateikti nuorodą į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą“.

4.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 46 straipsnio pakeitimus, siūlytina projekto 1 straipsnio 1 dalimi keisti ne visą keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, o tik papildyti 46 straipsnio 1 dalį 11 punktu. Pritarus šiai pastabai, projekto 1 straipsnio 2 dalimi reikėtų keisti 46 straipsnio 2 dalį (dėstant ją nauja redakcija).

5.    Atsižvelgiant į tai, kad mokinys vargu ar gali būti laikomas savo mokyklai santykiuose su kitais asmenimis ar kitaip viešai atstovaujančiu, mokyklą savimi kažkaip įasmeninančiu asmeniu, diskutuotinas projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos nuostatos, numatančios, kad mokinys privalo savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos, praktinis taikymas.

6.    Svarstytinas projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintos mokinio pareigos gerbti Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius, tikslingumas, nes šios deklaratyvios nuostatos praktinis taikymas, atsižvelgiant į galimos pagarbos išraiškos neapibrėžtumą, iš esmės būtų paremtas tik kažkokiais subjektyviais ją taikančio subjekto įsitikinimais ir kriterijais.

7.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 47 straipsnio pakeitimus, siūlytina projekto 2 straipsnio 1 dalimi keisti ne visą 47 straipsnio 1 dalį, o tik šios dalies 1 punktą. Pritarus šiai pastabai, projekto 2 straipsnio 2 dalimi reikėtų keisti 47 straipsnio 1 dalies 9 punktą, o projekto 2 straipsnio 3 dalimi – 47 straipsnio 2 dalį (dėstant ją nauja redakcija). Nepritarus šiai pastabai, nauja redakcija dėstomo keičiamo įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nereikia dėstyti iš tų struktūrinių dalių (perkeltų iš Teisės aktų registre skelbiamos įstatymo suvestinės redakcijos), kurios įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

8.     Siekiant vartojamų terminų aiškumo ir vienodumo bei atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 68 straipsnio nuostatas, pagal kurias mokytojams yra numatytas darbo apmokėjimas ir į Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje nustatytą garantiją gauti teisingą apmokėjimą už darbą, siūlytume projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių ,,orų ir teisingą atlygį už darbą“ įrašyti žodžius ,,teisingą apmokėjimą už darbą“.

9.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 49 straipsnio pakeitimus, siūlytume projekto 3 straipsniu dėstyti tik atskiras keičiamo įstatymo 49 straipsnio struktūrines dalis, kurias siūloma pakeisti (viso straipsnio nauja redakcija dėstyti nereikia, jeigu nekeičiama daugiau kaip pusė jo struktūrinių dalių)

10.               Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad pedagogams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pedagogų interesams ir ginti jų teises. Siūloma nuostata tikslintina. Pažymėtina, kad pagal keičiamo įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, pedagogas yra asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Todėl atsižvelgiant į tai, manytume, kad logiškesnis būtų toks reguliavimas, pagal kurį profesinės sąjungos atstovautų ne tam tikrą išsilavinimą ar kvalifikaciją turinčius asmenis, bet būtent tuos, kurie dirba mokyklose mokytojais.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]