LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Audito komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 14, 21 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

IR 37 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xIiip-1213

 

2017-11-15  Nr. 141-P-39

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė, komiteto nariai: Rasa Budbergytė, Petras Gražulis, Arvydas Nekrošius, Aušrinė Norkienė, Gintaras Vaičekauskas.

Komiteto biuras: vedėja Sigita Ščajevienė, patarėjos: Laura Pranaitytė, Asta Rubežė, Jolanta Zibavičiūtė, padėjėja Simona Mickevičienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Ekonominio planavimo ir biudžeto skyriaus patarėja, l. v. vedėjo funkcijas Rita Banuškevičienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Sveikatos draudimo skyriaus vedėja Laima Vaičiulienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Sveikatos draudimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Sinkevič, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Vitalija Dagilytė, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-10-17

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisėkūros principams, pastabų neturime, tačiau atkreipiame dėmesį, kad po įstatymo tekstu esantys žodžiai „Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą“ rašomi neparyškintomis raidėmis.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai Antanas Matulas, Juozas Olekas,

2017-11-02

1

 

 

 

Argumentai: Priėmus įstatymo projektą būtų pakeistas dabartinis PSDF biudžeto rezervo dalies lėšų investavimo reglamentavimas ir šią veiklą vykdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Todėl Valstybinė ligonių kasa praras visas teises laikinai laisvas PSDF biudžeto rezervo dalies lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius.

Manau, kad keisti dabar galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą ir jo nuostatas rezervo investavimo klausimais nereikėtų.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 14 straipsnio 3 dalį.

Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį:

„3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas per vidutinės trukmės laikotarpį (3 metus) turi būti subalansuotas.“

Nepritarti

Manytina, kad yra tikslinga galiojančios nuostatos dėl PSDF biudžeto subalansavimo atsisakyti, nes pastaroji prieštarauja aukštesnės galios įstatymui. Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 str. 2 d. nustato, kad kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, valstybės biudžetą ir biudžetus, kurių planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad sprendžiant pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas (PSDF biudžetas sudaro daugiau nei 0,3 proc. BVP)

2.

Seimo nariai Antanas Matulas, Juozas Olekas,

2017-11-02

2

1,2

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnio 1 dalies 6 punktą:

„6) išlaidos privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos  sąnaudoms kompensuoti, įskaitant šių institucijų išlaidas privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimuiužtikrinti;

2. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų veiklos Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytoms išlaidoms gali būti skiriama iki 2 procentų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.“

Nepritarti

Šiuo metu Sveikatos draudimo įstatymo 21 str. 1 d. 6 p. ir 3 d. yra nurodytos vienos iš PSDF biudžeto išlaidų – privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos. Tačiau pagal minėto straipsnio 1 d.
6 p. yra apskaitomos ne tik ligonių kasų, kaip biudžetinių įstaigų, veiklos išlaidos, bet ir visos privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo išlaidos, pvz.: užtikrinamas tinkamas privalomojo sveikatos draudimo informacinių sistemų  funkcionavimas, apmokamos nemokamai išduodamų Europos sveikatos draudimo kortelių, kompensuojamųjų vaistų pasų, tapatybę patvirtinančių lipdukų pagaminimo išlaidos ir kt.

Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projekto
 Nr. XIIIP-1213 iniciatoriai siekia patobulinti Sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų PSDF biudžeto išlaidų pavadinimą, kad jis atitiktų pagal jį apskaitomų išlaidų turinį.

3.

Seimo nariai Antanas Matulas, Juozas Olekas,

2017-11-02

3

1,2

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir kitas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto laikinai laisvas lėšas Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšas laiko privalo laikyti konkurso būdu pasirinktame banke arba investuoja šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarkaValstybinė ligonių kasa laikinai laisvas pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšas gali investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius. Gautos pajamos naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti.

2. Papildyti 23 straipsnį 5 dalimi Pripažinti netekusia galios 23 straipsnio 5 dalį:

„5. Valstybinei ligonių kasai priėmus sprendimą investuoti laikinai laisvas (šio Įstatymo nustatyta tvarka nepaskirstytas ir mokėjimams atlikti nenaudojamas) Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, jos pervedamos į Finansų ministerijos vardu atidarytą Lietuvos banko sąskaitą. Šias lėšas neatlygintinai valdo ir sprendimus dėl jų investavimo Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad investuotos lėšos ir investavimo metu gautos pajamos Valstybinės ligonių kasos pageidavimu būtų grąžinamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąskaitą. Pajamos, gautos investuojant, naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti. Valstybinė ligonių kasa Finansų ministerijos investavimo išlaidas kompensuoja šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytomis lėšomis.“

Nepritarti

Pagal šiuo metų galiojančio Sveikatos draudimo įstatymo 23 str. 4 d. Valstybinė ligonių kasa laikinai laisvas pagrindinės PSDF biudžeto rezervo dalies lėšas gali investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius, o pagal 31 str. 3 p. Valstybinė ligonių kasa turi teisę įsigyti Vyriausybės ir Lietuvos banko vertybinių popierių ir jais disponuoti.

Atsižvelgiant į tai, kad šios nuostatos nesiūloma atsisakyti, Valstybinė ligonių kasa nepraras galimybės įsigyti minėtų vertybinių popierių.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol laikinai laisvų PSDF lėšų investavimas nebuvo vykdomas, nors šalies valstybinių fondų (pvz., Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, Garantinio fondo, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ir kt.) lėšų investavimo veiklą vykdo Finansų ministerija, turinti patirtį investavimo rinkoje  bei reikalingus žmogiškuosius išteklius, įrankius bei nustatytus mechanizmus. Taigi, įstatymo projektu Nr. XIIIP-1213 siekiama tobulinti reglamentavimą ir nustatyti, kad ir laikinai laisvų PSDF lėšų investavimo veiklą vykdytų Finansų ministerija, tokiu būdu užtikrinant vieningos investavimo politikos įgyvendinimą.

Pažymėtina, kad tobulesnė investavimo politika sudarys sąlygas taupyti viešąsias lėšas, nes šiuo metu bankai juridiniams asmenims už banko sąskaitoje esančius lėšų likučius (dažniausiai viršijančius 1 mln. Eur sumą) taiko neigiamas palūkanas.

4.

Seimo nariai Antanas Matulas, Juozas Olekas,

2017-11-02

4

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį:

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija

1. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisiją iš trijų asmenų 3 metams renka teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos nariai turi būti asmens sveikatos priežiūros specialistai.

2. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija pagal savo kompetenciją kontroliuoja sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą arba siūlo teritorinės ligonių kasos direktoriui sudaryti sutartis su nepriklausomais ekspertais šiai kontrolei atlikti.

3. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos veiklos tvarką nustato teritorinės ligonių kasos nuostatai.

Apsispręsti pagrindiniame komitete

Šiuo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, kiekį, kokybę ir atitiktį joms nustatytiems reikalavimams kontroliuoja teritorinės ligonių kasos (Sveikatos draudimo įstatymo 33 str. 6 p.), o sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 str. 2 p.).

Atsižvelgiant į tai, kad yra dubliuojamos minėtų subjektų funkcijos, manytina, kad yra tikslinga atsisakyti teritorinių ligonių kasų medicininio audito komisijų.

Pažymėtina, kad Valstybės kontrolė taip pat išreiškė abejones dėl minėtų komisijų sudarymo naudingumo ir pateikė rekomendaciją jų atsakyti.

5.

Seimo nariai Antanas Matulas, Juozas Olekas,

2017-11-02

5

 

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Pripažinti netekusį galios 5 straipsnį:

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Nepritarti

Atsižvelgiant į tai, kad Audito komitetas iš esmės pritaria Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1213 nuostatoms, nėra tikslinga atsisakyti įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. XIIIP-1213.

6.2. Pasiūlymai: nėra.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: I. Šimonytė.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

Audito komiteto biuro patarėja Asta Rubežė