LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

 

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 4, 16, 17, 20(1), 21(1), 22, 31, 39 IR 48(2) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2832(3)

 

2023-11-08 Nr. 108-P- 49

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo:  Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas,  Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Paulius Saudargas, Lukas Savickas. Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė,  Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-11-08

6

10

1

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.                 Projekto 6 straipsnyje dėstomo Elektros energetikos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 211 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 482 straipsnio 10 dalyje vietoje skaičių ir žodžių „6 dalies 1 ir 2 punkte“ įrašytini skaičius ir žodis „6 dalyje“, nes keičiamo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis iš viso turi tik 2 punktus.

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-11-08

6

7

3

 

2. Projekto 6 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 211 straipsnio 7 dalies 3 punkte nuoroda „šio straipsnio 3 dalies 3 punkte“ tikslintina įrašant „šio straipsnio 4 dalies 3 punkte“.

 

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-11-08

11

5,

6

 

 

N

3. Projekto 11 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad „asmenys, turintys galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus ir norintys pratęsti jų galiojimą šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įstatymo priėmimo dienos privalo pateikti prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl atitinkamo leidimo galiojimo pakeitimo“. Siūloma formuluotė tikslintina atsižvelgus į tai, kad termino tam tikriems veiksmams atlikti pradžia turėtų būti susieta ne su įstatymo priėmimo diena, o su įstatymo įsigaliojimo diena. Siekiant teisinio aiškumo projekto 11 straipsnis turėtų būti papildytas taikymo nuostatomis, reglamentuojančiomis, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis nagrinėjami prašymai dėl atitinkamų leidimų galiojimo pakeitimo, kai šie prašymai pateikti iki įstatymo įsigaliojimo. Be to, formuluotė „šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje“ tikslintina vietoj jos įrašant „šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 41 dalyje“.

Pritarti

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 11 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

„5. Asmenys, turintys galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus ir norintys pratęsti jų galiojimą šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 41 dalyje nurodytam laikotarpiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įstatymo priėmimo įsigaliojimo dienos privalo pateikti prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl atitinkamo leidimo galiojimo pakeitimo.“

2. Papildyti įstatymo projekto 11 straipsnį 6 dalimi:

„6. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateikę prašymus pratęsti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus bei siekdami, kad būtų taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojantys leidimo plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus terminai, privalo kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl ilgesnio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus taikymo. Tuo atveju, kai asmenys kreipiasi dėl naujo  leidimo plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus galiojimo termino taikymo, pateiktas prašymas dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus pratęsimo laikomas negaliojančiu.“

 

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto  sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai

Dainius Kreivys,

Kazys Starkevičius

2023-11-07

3

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad priėmus Projekto 3 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimus nebelieka aiškumo, koks terminas turėtų būti taikomas

 leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, siūlytina tikslinti nuostatas.

Pasiūlymas:

Patikslinti 3 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas:

3. Pakeisti 16 straipsnio 41 dalį ir ją išdėstyti taip:

„41. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus išduodami:

1) 24 mėnesių laikotarpiui statant ar įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW;

2) 48 mėnesių laikotarpiui statant ar įrengiant elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginius, išskyrus šios dalies 1 punkte nurodytas saulės šviesos energijos elektrines, ar ir šio straipsnio 43 punkte nurodytus energijos kaupimo įrenginius, kurių leistina generuoti galia yra didesnė negu 6 MW.“

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

2.

Seimo nariai

Dainius Kreivys,

Kazys Starkevičius

2023-11-07

3

4

 

 

4. Papildyti 16 straipsnį 43 dalimi:

„43. Leidimai tiesti tiesioginę liniją, ir leidimai modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį ir energijos kaupimo įrenginį, kurio leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, išduodami 36 mėnesių laikotarpiui.“

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

3.

Seimo nariai

Dainius Kreivys,

Kazys Starkevičius

2023-11-07

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Projekto 3 straipsnio 3 dalyje siūlomus pakeitimus bei siekiant efektyvaus elektros tinklų pralaidumų išnaudojimo išvengiant situacijos, kai tinklų pralaidumai rezervuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau reali plėtra nevyksta, siūlytina tikslinti gamintojo įsipareigojimą.

Pasiūlymas:

1. Papildyti 7 straipsnį 6 dalimi:

„6. Pakeisti 22 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir ją išdėstyti taip:

6) gamintojo įsipareigojimas turėti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks dokumentas yra reikalingas, ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas šio įstatymo 16 straipsnio 41 dalies 1 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas šio įstatymo 16 straipsnio 41 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

4.

Seimo nariai

Dainius Kreivys,

Kazys Starkevičius

2023-11-07

10

4

 

 

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Pakeisti 482 straipsnio 11 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) asmens įsipareigojimas turėti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu toks dokumentas yra reikalingas, ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami energijos kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas šio įstatymo 16 straipsnio 41 dalies 1 punkte nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami energijos kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas šio įstatymo 16 straipsnio 41 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;“.“

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu  

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Kazys Starkevičius                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė