Projekto

                                                                                                        lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399

145 sTRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2021 m.           d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 145 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 145 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„145 straipsnis. Privalomos išvados Išvados dėl įstatymo projekto

1. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, toliau svarstant įstatymo projektą turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Vyriausybės išvados turi būti pateikiamos ir dėl mokesčių įstatymų, kuriuose nustatomi nauji mokesčiai, nauji mokesčio tarifai, mokesčio lengvatos, sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiama apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarka ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principai, projektų.

2. Jeigu įstatymo projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reglamentavimą (nustatyti, pakeisti arba panaikinti teisės subjektų teises arba pareigas, formuluoti tam tikrų sričių reformos kryptis arba raidos strategiją) ir pagrindinis komitetas arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių (bet ne vėliau kaip 72 valandos po svarstymo pagrindiniame komitete pabaigos) paremia tokią iniciatyvą,  nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą Seimo valdybos nustatyta tvarka užsakomas nepriklausomas ekspertinis teisės akto projekto įvertinimas.   Pagrindinis komitetas turi teisę kreiptis į Seimo kanceliarijos padalinius ir (ar) valstybinius mokslinių  tyrimų institutus prašydamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pagal kompetenciją pateikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą dėl įstatymo projekto, jeigu:

1) įstatymo projektu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus visuomeninius santykius, arba yra iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, ir

2) įstatymo projekto iniciatoriai dėl reikalingų specialių ir (ar) mokslinių žinių trūkumo aiškinamajame rašte nėra pateikę išsamaus numatomo teisinio reguliavimo poveikio teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas, vertinimo.

3. Pagrindinis komitetas privalo kreiptis dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išvados, jeigu tokią iniciatyvą savo parašais arba balsuodami dėl to Seimo posėdyje paremia ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių.

4. Kreipdamasis dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išvados, pagrindinis komitetas suformuluoja klausimus dėl įstatymo projekto poveikio ekonomikai, konkurencijai, valstybės finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, žmogaus teisėms, kriminogeninei situacijai, korupcijos mastui, aplinkai, administracinei naštai, regionų plėtrai, reglamentuojamoms profesijoms ir  kitoms  teisinių santykių sritims. Negali būti formuluojami klausimai, į kuriuos atsakyta šio statuto 135 straipsnio 3 dalyje nurodytame aiškinamajame rašte ar 136 straipsnio 2 ir 3 dalyje, 138 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nurodytose išvadose.

5. Jeigu subjektai, į kuriuos pagrindinis komitetas kreipėsi dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadų, pagal kompetenciją negali atsakyti į suformuluotus klausimus, pagrindinis komitetas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pateikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadas pabaigos priima sprendimą inicijuoti viešą kvietimą ekspertams dėl įstatymo projektu numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados pateikimo. Šiuo sprendimu komitetas nustato reikalavimus, keliamus ekspertų kvalifikacijai bei nustato išvados pateikimo terminą. Kvietimą komitetas skelbia Seimo interneto svetainėje. Paskelbus kvietimą, nustatytus reikalavimus atitinkantys ekspertai turi teisę pateikti įstatymo projektu numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą, kurioje būtų atsakyta į visus ar dalį šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka suformuluotų klausimų. Kartu su išvada ekspertai pateikia dokumentus, patvirtinančius kad jie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus,

6. Gavus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išvadas, o jeigu buvo priimtas šio straipsnio 5 dalyje numatytas sprendimas – pasibaigus nustatytam terminui pateikti įstatymo projektu numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadą teisės akto projekto svarstymo procedūra tęsiama.

7. 3. Ekspertinė Šio straipsnio 2 dalyje ir (ar) šio straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais pateikta numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvada yra teisės aktą lydintis dokumentas, pristatomas svarstymų komitetuose ir Seimo posėdyje metu.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Jurgis Razma

Andrius Mazuronis

Vytautas Mitalas

Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė

Paulius Saudargas