PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234

2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 361, 362, 363, 364, 365 STRAIPSNIAIS IR 38, 39, 40 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-3034(3)

 

2019-03-22

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

19

 

 

Argumentai:

Kadangi Socialinių reikalų ir darbo komitetas apsisprendė dėl „reikšmingos žalos vaiko sveikatai“ sąvokos įvedimo, pritarė jos apibrėžimo formuluotei, tikslintina 365  straipsnio 1 dalis taip, kad nepersidengtų du Komitete svarstyti savarankiški vertinimo kriterijai: „realus pavojus vaiko sveikatai“ (t. y. bet koks realus pavojus nepriklausomai nuo jo lygmens, galimai – ir keliantis reikšmingą žalą sveikatai) bei „pavojus, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai“ (bet koks pavojus, net ir nerealus, tačiau turintis lygmenį – galintis sukelti reikšmingą žalą).

 

Pasiūlymas:

 Pakeisti projekto 19 straipsniu dėstomo įstatymo 365  straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1.  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, nustatęs vaiko apsaugos poreikį, gali paimti vaiką iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą Civilinio kodekso 3.254 straipsnyje nurodytais pagrindais  ir jeigu:

1)  nepavyksta užtikrinti vaikui saugios aplinkos vadovaujantis šio įstatymo 364 straipsnyje nurodytomis priemonėmis ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei arba

2)  364 straipsnyje nurodytų priemonių taikymo metu vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau šeimoje išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei.“

 

2.

22

 

 

Argumentai:  

Įvertinus tai, kad posėdžio Socialinių reikalų ir darbo komitete metu buvo atkreiptas dėmesys, jog projekto 22 straipsniu dėstomo įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje minimos „vaikui ar šeimai teikiamos paslaugos“ yra paslaugos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, yra tikslintina „vaikui ar šeimai teikiamos paslaugos“ sąvoka, nurodant, kad tai yra „vaikui ar šeimai teikiama socialinė paslauga“. Taip pat manytina, kad atvejo vadybininkui būtų reikšminga informacija apie vaiko šeimai bei pačiam vaikui teikiamą švietimą (pvz. faktas, ar vaikas lanko mokyklą, yra neformalių švietimo programų dalyvis ir pan.)  ir dėl to darytini atitinkami šio straipsnio papildymai.

Be to, kaip ir tais atvejais, kai vaiko teisių apsaugos institucijos renka su šeima ar vaiku susijusius duomenis, taip ir tada, kai tai daro atvejo vadybininkas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą turėtų būti apie tai informuojami, nebent yra svarios priežastys, dėl kurių toks informavimas negalimas.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 22 straipsniu dėstomo įstatymo 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai yra tarnybinis būtinumas, atvejo vadybininkas turi teisę neatlygintinai gauti informaciją išvadas iš sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra priregistruotas vaikas, dėl vaikui suteiktų ir reikalingų suteikti sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) išvadas dėl vaiko atstovų pagal įstatymą sveikatos būklės iš sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje jiems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugosjie yra priregistruoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams nurodant, ar jų sveikatos būklė leidžia pasirūpinti vaiku, o iš švietimo, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, teisėsaugos institucijų, vietos bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų – jų turimą informaciją apie vaiką ir jo šeimą. Taip pat atvejo vadybininkas, turi teisę neatlygintinai gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų,  nevyriausybinių organizacijų ar kitų juridinių asmenų apie vaikui ar šeimai jų teikiamas socialines paslaugas arba švietimą. Kai atvejo vadybininkas renka bet kokius su vaiku ar jo šeima susijusius duomenis, vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą informuojami apie asmens duomenų rinkimą, išskyrus tuos atvejus, kai toks informacijos pateikimas prieštarauja vaiko interesams arba nėra įmanomas dėl kitų objektyvių priežasčių;“

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Ramūnas Karbauskis