LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 230

STENOGRAMA

 

2018 m. lapkričio 13 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Vi­sų la­bai pa­si­il­go­me, tad ma­lo­niai pra­šom ne tik ben­drau­ti, bet ir už­im­ti dar­bo vie­tas.

Skel­biu lap­kri­čio 13 die­nos, ant­ra­die­nio, ple­na­ri­nių po­sė­džių pra­džią. (Gon­gas)

Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ko­le­gos, leis­ki­te pa­skelb­ti, kad pa­si­kei­tė bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė, ir nuo šios die­nos Mišrios Seimo na­rių gru­pės at­sto­vas M. Ado­mė­nas da­ly­vaus ši­tos gru­pės veik­lo­je, V. Alek­na, R. Bud­ber­gy­tė, A. Dumb­ra­va, M. Mac­ke­vi­čius, S. Šed­ba­ras ir T. To­mi­li­nas – tai bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė nuo lap­kri­čio 13 die­nos iki gruo­džio 13 die­nos. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Taip pat no­riu per­skai­ty­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pro­to­ko­lo iš­ra­šą. Svars­ty­ta dėl frak­ci­jos se­niū­no ir se­niū­no pa­va­duo­to­jo – rin­ki­mai. Nu­tar­ta Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nu iš­rink­ti J. Sa­ba­taus­ką ir se­niū­no pa­va­duo­to­ju – A. Sy­są. Pri­ima­me jū­sų ži­niai.

 

10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. lapkričio 13 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

O da­bar dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti šios die­nos dar­bo­tvarkę? Bal­suo­ja­me.

Mie­li ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti, kad pa­tvir­tin­tu­me šios die­nos, lap­kri­čio 13 die­nos, ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkę.

Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta. Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 1, su­si­lai­kė 17.

 

10.03 val.

Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2444(2)ES (svars­ty­mas)

 

Lin­kė­da­ma sėk­min­go dar­bo, skel­biu dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mą – Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2444(2). Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. Sin­ke­vi­čių. Ma­lo­nu jus ma­ty­ti. O ger­bia­muo­sius ko­le­gas pra­šy­čiau tru­pu­tį dau­giau dė­me­sio, ty­los.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, la­bas ry­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pra­šom lik­ti tri­bū­no­je, mums rei­kia ap­tar­ti per svars­ty­mą gau­tus pa­siū­ly­mus. Dėl 6 straips­nio yra gau­tas R. Mi­liū­tės pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mo­sios ko­le­gės ne­ma­tau. Aš ma­nau, kad mes su­tar­si­me ir lei­si­me, kad pa­siū­ly­mai bū­tų pa­teik­ti. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pra­šom pri­sta­ty­ti.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo na­rės R. Mi­liū­tės pa­siū­ly­mui. Ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­te yra du jos pa­siū­ly­mai, kei­čia­si įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, to­dėl ko­mi­te­tas su­ti­ko su R. Mi­liū­tės pa­siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­tiks­li­na­me, kad įsi­ga­lio­ji­mo da­ta bū­tų lap­kri­čio 1 die­na, ir ko­mi­te­tas, įver­ti­nęs pa­siū­ly­mus, nu­sta­tė ati­tin­ka­mai. Ga­li­me tam pri­tar­ti?

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ga­li­me.

PIRMININKĖ. Bu­vo pa­siū­ly­ta, kad lap­kri­čio 1 die­na, aš pa­tiks­li­nu – gruo­džio 15 die­na pa­gal R. Mi­liū­tės pa­siū­ly­mą ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mą. O Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras iki gruo­džio 14 die­nos pri­ima šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ja­muo­sius tei­sės ak­tus. To­kie bu­vo pa­siū­ly­mai, ir ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti, kas po svars­ty­mo pri­ta­ria Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui?

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 96 pri­ta­rė Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo.

 

10.06 val.

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 201, 37, 39, 40 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 401 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2388(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 201, 37, 39, 40 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 401 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2388(2). Svars­ty­mas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo A. Bau­ros ne­kvie­čiu… kvie­čiu į tri­bū­ną. Pra­šom, pra­šom. Nors pa­siū­ly­mų ir nė­ra, bet ko­mi­te­to iš­va­dą mes no­ri­me iš­girs­ti.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų, kaip mi­nė­jau, nė­ra, no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je taip pat nė­ra.

 Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš nė­ra, 1 su­si­lai­kė. Po svars­ty­mo pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2388(2).

 

10.07 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2115 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Elek­tro­ni­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2115. Svars­ty­mas. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją pir­mi­nin­ką S. Ja­ke­liū­ną kvie­čiu per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Tik dėl ste­nog­ra­mos, pro­to­ko­lo – čia yra Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo, o ne Elek­tro­ni­kos, tai toks ma­žas pa­ko­re­ga­vi­mas.

O Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas lap­kri­čio 7 die­ną svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir, at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos iš­dės­ty­tas pa­sta­bas ir ar­gu­men­tus, ku­rie daug­maž bu­vo pa­na­šūs ar­ba vie­no­di, nu­spren­dė ne­pri­tar­ti, ar­ba at­mes­ti siū­lo­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma – už ko­mi­te­to siū­ly­mą at­mes­ti. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). At­kreip­siu dė­me­sį, kad jau ant­ras pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti šį abe­jo­ti­ną skaid­ru­mą ža­dan­tį pro­jek­tą. Aš čia švel­niai pa­sa­kiau – abe­jo­ti­ną skaid­ru­mą, bet iš tik­rų­jų šis pro­jek­tas, jei pri­im­tu­me, ga­li vėl at­gai­vin­ti įvai­rias PVM grobs­ty­mo sche­mas, ku­rios su­si­ju­sios su pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais. Ti­kiuo­si, kad bent jau da­bar Sei­mo val­dan­tie­ji įsi­klau­sys į sa­vo Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją, į vi­sų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos po­zi­ci­ją, ir mes ne­be­varg­si­me skir­da­mi dar vie­ną ko­mi­te­tą, nors su­pran­tu, kad pro­jek­to au­to­rius po­nas A. Pa­lio­nis yra la­bai įta­kin­gas ir, ma­tyt, la­bai svar­bus val­dan­čių­jų at­sto­vas, kad ten­ka pa­tai­kau­ti jo ini­cia­ty­voms, bet vis dėl­to gal svei­kas pro­tas nu­ga­lės. Juo la­biau kad Vy­riau­sy­bė ža­da ki­tais me­tais ryž­tin­gai ko­vo­ti su še­šė­liu. To pro­jek­to pri­ėmi­mas, de­ja, veik­tų prie­šin­ga kryp­ti­mi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Skar­džius – prieš at­me­ti­mą.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ne­ga­liu klau­sy­tis ger­bia­mo po­no J. Raz­mos de­ma­go­gi­jos, nes pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, spren­džia­ma ne­be pir­mą ka­den­ci­ją. Ko­dėl Lie­tu­vos ver­slas tu­ri at­sa­ky­ti už, pa­vyz­džiui, Len­ki­jos vals­ty­bė­je vyk­do­mas ma­chi­na­ci­jas? Iš ak­ci­zi­nio san­dė­lio pre­kė iš­ke­liau­ja į ak­ci­zi­nį san­dė­lį, tar­ki­me, gre­ti­mo­je Len­ki­jos vals­ty­bė­je. Ką to­liau da­ro ūkio sub­jek­tai kai­my­ni­nė­je vals­ty­bė­je Len­ki­jo­je ar­ba Lat­vi­jo­je? Lie­tu­vai at­sa­ky­ti už tuos veiks­mus, Lie­tu­vos ver­slui, lai­ky­ti de­po­na­vus mi­li­jo­nus – ver­slas šian­dien ne toks tur­tin­gas, kad ga­lė­tų at­sa­ky­ti už ga­li­mai ne­tei­sė­tus veiks­mus ki­to­je vals­ty­bė­je. At­sa­ko­my­bė yra tarp ak­ci­zi­nių san­dė­lių, o štai mū­sų tei­sė­sau­ga ei­na leng­viau­sia kryp­ti­mi, kaip už­draus­ti ver­slą, ska­tin­ti emig­ra­ci­ją ir vi­sai ne­si­gi­lin­ti į pro­ble­mą. Mes vi­są pra­ėju­sią ka­den­ci­ją nag­ri­nė­jo­me šį klau­si­mą ir ne vel­tui tei­kė­jai yra ir ūkio mi­nist­ras, ir A. Pa­lio­nis, ir ki­ti Sei­mo na­riai, ku­rie įsi­gi­li­nę. Aš ma­nau, prie šio klau­si­mo rei­kia grįž­ti ir jį rei­kia spręs­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti. Bal­suo­jan­tys už bal­suo­ja už ko­mi­te­to pa­siū­ly­tą iš­va­dą at­mes­ti, bal­suo­jan­tys prieš tu­ri ki­tą sa­vo nuo­mo­nę. Pra­šom, skel­biu bal­sa­vi­mo pra­džią.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už ko­mi­te­to pa­siū­ly­tą iš­va­dos pro­jek­tą, siū­lan­tį at­mes­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, bal­sa­vo 89, prieš – 7, su­si­lai­kė 12. Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2115 at­mes­tas.

Re­pli­ka – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ma­no bal­sas yra už.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys taip pat bal­sa­vo, kad at­mes­tu­me mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mes tru­pu­tį len­kia­me lai­ką. Ar su­tik­tų Sei­mo re­zo­liu­ci­jos pra­ne­šė­ja R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė?

 

10.13 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­tei­sė­tų „rin­ki­mų“ Ru­si­jos oku­puo­to­se Uk­rai­nos sri­ty­se“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2900(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mą – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­tei­sė­tų „rin­ki­mų“ Ru­si­jos oku­puo­to­se Uk­rai­nos sri­ty­se“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2900(2). Pra­šau, ko­le­ge.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si tur­būt pui­kiai ži­no­me, kad sa­vait­ga­lį Lu­hans­ke ir Do­nec­ke, oku­puo­to­se Uk­rai­nos te­ri­to­ri­jo­se, vy­ko va­di­na­mie­ji rin­ki­mai. Žo­dį „rin­ki­mai“ rei­kė­tų im­ti į ka­bu­tes.

Iš tik­rų­jų ši­tas veiks­mas, ins­pi­ruo­tas Krem­liaus, vy­ko pa­žei­džiant Mins­ko su­si­ta­ri­mą. Tai ro­do ag­re­sy­vios Ru­si­jos po­žiū­rį į tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad jai yra vie­no­dai ir ji lin­ku­si jų ne­si­lai­ky­ti. Aš ma­nau, kad mū­sų Sei­mas, sek­da­mas ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pa­vyz­džiu, tu­ri ir­gi pa­sa­ky­ti sa­vo la­bai aiš­kią po­zi­ci­ją, kad mes ne­pri­pa­žįs­ta­me sa­vait­ga­lį ten vy­ku­sių rin­ki­mų, kad mes esa­me už Uk­rai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, už jos eu­ro­at­lan­ti­nį ke­lią, kad mes so­li­da­ri­zuo­ja­mės su Uk­rai­nos žmo­nė­mis ir uk­rai­nie­čių tau­ta, ku­ri per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­ty­rė di­de­lių nuos­to­lių vi­so­mis pras­mė­mis: ir de­šim­tys tūks­tan­čių au­kų, ir eko­no­mi­niai da­ly­kai, ir vi­si ki­ti rei­ka­lai, su­si­ję su ka­ru. Tie­siog kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti.

Ačiū ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui už jų pa­lai­ky­mą. Ma­nau, bū­tų tik­rai gra­žus sim­bo­li­nis ak­tas šian­dien, prieš kal­bant po­nui A. Pa­ru­bi­jui ši­to­je tri­bū­no­je, pa­ro­dy­ti so­li­da­ru­mą su Uk­rai­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­le­ge. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Anu­šaus­kas. Pra­šom. Bet jo šiuo me­tu nė­ra. Dau­giau no­rin­čių klaus­ti nė­ra. Dė­ko­ju už pa­tei­ki­mą.

Dis­ku­si­ja. Tuoj įjung­si­me. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je taip pat nė­ra.

Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. Pra­šom, ger­bia­mi ko­le­gos. A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, kar­tais at­ro­do, kad gal to­kie do­ku­men­tai yra tik­tai sim­bo­li­niai, at­krei­pia dė­me­sį ir pa­na­šiai, bet iš tik­rų­jų jie tu­ri la­bai di­de­lę pras­mę, nes tai, prie ko gal­būt yra pri­pra­tu­si tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė – prie nuo­la­ti­nių žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų, prie nuo­la­ti­nio lais­vo žo­džio, lais­vų rin­ki­mų pa­žei­di­mų Ry­tų Uk­rai­no­je… Iš tik­rų­jų mes tu­ri­me bū­ti tie, ku­rie vi­sa­da ro­dys dė­me­sį šiai pro­ble­mai ir kal­bės ne tik Lie­tu­vai, Eu­ro­pai, bet ir vi­sam pa­sau­liui apie tai, kas vyks­ta mū­sų gre­ti­mo­je kai­my­ni­nė­je Uk­rai­no­je. Ži­no­te, jei­gu ne­liks nė vie­no, ku­ris į tai ne­kreips dė­me­sio, jei­gu ne­liks nė vie­no, ku­ris gar­siai apie tai ne­kal­bės tarp­tau­ti­nei ben­druo­me­nei, tai ir re­ži­mas ten Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos jau­sis ne­bau­džia­mas, jau­sis esan­tis šei­mi­nin­kas ir to­liau įve­di­nės sa­vo tvar­ką. Tik­rai la­bai ačiū Rad­vi­lei ir vi­sai ko­man­dai, ku­ri ini­ci­ja­vo ši­tą re­zo­liu­ci­ją, ir kvie­čiu ją pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. G. Ste­po­na­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš taip pat svei­ki­nu dėl lai­ku pa­teik­tos re­zo­liu­ci­jos. Sma­gu, kad to­kia­me kon­teks­te ji svar­s­to­ma, la­bai ti­kiuo­si, kad bus ir pri­im­ta. Ša­lia A. Ar­mo­nai­tės iš­sa­ky­tų ar­gu­men­tų aš tik tiek ga­liu pri­min­ti, kad, pa­leng­va Uk­rai­nos klau­si­mus ir da­lies Uk­rai­nos oku­puo­tų te­ri­to­ri­jų klau­si­mus nu­stu­miant į an­trą pla­ną, yra dar vie­na pro­ga Lie­tu­vai pa­ro­dy­ti sa­vo nuo­sek­lią, tęs­ti­nę ir prin­ci­pi­nę lai­ky­se­ną re­miant Uk­rai­nos sie­kius. Aš ti­kiuo­si, kad to­kių pa­vyz­džių Eu­ro­pos Są­jun­go­je bus dau­giau, ir kvie­čiu bal­suo­ti už šią re­zo­liu­ci­ją. Nuo­sek­li ir prin­ci­pin­ga po­zi­ci­ja tik­rai rei­ka­lin­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Kvie­čiu kal­bė­ti A. Ku­bi­lių. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ma­nau, kad la­bai ge­ra yra re­zo­liu­ci­ja ir ra­gi­nu vi­sus pri­tar­ti. Sim­bo­liš­ka, kad kaip tik šio­mis die­no­mis Vil­niu­je yra su­si­rin­ku­si ir tri­ša­lė Len­ki­jos, Uk­rai­nos ir Lie­tu­vos Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja. Iš­ties ko­le­gos iš Uk­rai­nos ir Len­ki­jos ga­li gir­dė­ti ir šią mū­sų dis­ku­si­ją. Aš ma­nau, kad tai, ką Krem­liaus re­ži­mas or­ga­ni­za­vo da­bar Do­nec­ke ir Lu­hans­ke, kar­tu yra la­bai aiš­kus ir jų pa­reiš­ki­mas, tai yra Krem­liaus pa­reiš­ki­mas, kad jie ne­si­ruo­šia lai­ky­tis Mins­ko su­si­ta­ri­mo. Tai tu­ri­me kon­sta­tuo­ti la­bai aiš­kiai, to­dėl iš tie­sų mū­sų už­da­vi­nys – Lie­tu­vos kar­tu su stra­te­gi­niais part­ne­riais, Len­ki­ja ir kar­tu su pa­čia Uk­rai­na – da­ry­ti vis­ką, kad Uk­rai­nos ke­lias link in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą bū­tų kuo spar­tes­nis, nes tai iš tik­rų­jų leis­tų ga­ran­tuo­ti ir Uk­rai­nos sau­gu­mą, ir jos sėk­mės kū­ri­mą, kas, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tų svar­bu ne tik pa­čiai Uk­rai­nai, bet ir vi­sai Eu­ro­pai. Ir ka­da nors, ti­kė­ti­na, gal ir Ru­si­jai tai pa­dė­tų grįž­ti prie nor­ma­lios vals­ty­bės stan­dar­tų. La­bai svar­bu, kad mes tri­ša­lė­je Asam­blė­jo­je jau svars­to­me ir tai, ką Len­ki­ja ir Lie­tu­va ga­lės pa­da­ry­ti kar­tu 2025–2027 me­tais, kai pra­džio­je Len­ki­ja, po to Lie­tu­va an­trą kar­tą pir­mi­nin­kaus Eu­ro­pos Są­jun­gai.

Štai iš tie­sų, sto­vė­da­mi kar­tu su Uk­rai­nos žmo­nė­mis, jų te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mo, jų sau­gu­mo ir jų in­teg­ra­ci­jos ke­ly­je, mes da­ro­me tai, kas mums il­gai­niui pa­dės ma­ty­ti Eu­ro­pą…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …vie­nin­gą, sau­gią ir tai­kią. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – J. Ja­ru­tis. Pra­šom, ko­le­ga.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū ko­le­goms, iš­sa­kiu­siems tas min­tis Uk­rai­nos at­žvil­giu, ir dė­ko­ju ko­le­gei už iš tik­rų­jų lai­ku pa­teik­tą re­zo­liu­ci­ją. Tai dar vie­nas mū­sų pa­ro­dy­mas, kad mes esa­me su Uk­rai­na nuo prieš ket­ve­rius me­tus pra­si­dė­ju­sių įvy­kių ir esa­me už tai, kad Uk­rai­na bū­tų vie­nin­ga at­ei­ty­je. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­me­sio! Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­tei­sė­tų „rin­ki­mų“ Ru­si­jos oku­puo­to­se Uk­rai­nos sri­ty­se“ pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 109. Vien­bal­siai pri­ta­rė­me Sei­mo re­zo­liu­ci­jai „Dėl ne­tei­sė­tų „rin­ki­mų“ Ru­si­jos oku­puo­to­se Uk­rai­nos sri­ty­se“. (Gon­gas, plo­ji­mai) Dė­ko­ju, ko­le­gos.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis. Pra­šo­me.

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bas ry­tas, ma­lo­nu ma­ty­ti čia mus vi­sus ir mū­sų ger­bia­mus sve­čius. Vyks­ta Tri­ša­lė Asam­blė­ja ir mes sa­lė­je sve­čiuo­se tu­ri­me Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­ką S. Kar­čev­skį (Plo­ji­mai) ir Uk­rai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos Pir­mi­nin­ką A. Pa­ru­bi­jų. (Plo­ji­mai) Kaip ir dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­ta, žo­dį su­teik­si­me Uk­rai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos Pir­mi­nin­kui A. Pa­ru­bi­jui. An­dri­jau, pra­šau.

 

10.22 val.

Uk­rai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos Pir­mi­nin­ko An­drijaus Pa­ru­bi­jaus kal­ba

 

A. PARUBIJUS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma­sis po­ne mar­ša­lek, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mi ko­le­gos! Man di­de­lė gar­bė skai­ty­ti pra­ne­ši­mą šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, ir la­bai sim­bo­liš­ka, kad ma­no šian­die­nos pra­ne­ši­mas yra iš kar­to po to, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas de­monst­ra­vo sa­vo pa­lai­ky­mą Uk­rai­nai. Tai yra la­bai sim­bo­liš­ka ir la­bai cha­rak­te­rin­ga, kad Lie­tu­va vie­na iš pir­mų­jų duo­da sa­vo bal­są pa­lai­ky­da­ma Uk­rai­ną.

Šiais me­tais mes mi­ni­me šimt­me­tį, kai bu­vo at­nau­jin­tos mū­sų vals­ty­bės. Už­va­kar mes šven­tė­me Len­ki­jos at­kū­ri­mą, taip pat šiais me­tais mes šven­tė­me Uk­rai­nos ir Lie­tu­vos vals­ty­bių at­kū­ri­mą. Aš at­si­me­nu, kai prieš šimt­me­tį Uk­rai­na bū­tent kiek­vie­na­me eta­pe jau­tė to­kį pat pa­lai­ky­mą iš Lie­tu­vos. Prieš 100 me­tų, kai mes ko­vo­jo­me už Uk­rai­nos ne­pri­klau­so­my­bę, Uk­rai­na per sa­vo ir Lie­tu­vos sa­va­no­rius ir po di­plo­ma­ti­nio pa­lai­ky­mo vi­są lai­ką kie­tai jau­tė pa­lai­ky­mą. Prieš 50 me­tų, kai vy­ko Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, mes ko­vo­jo­me kar­tu – ir uk­rai­nie­čiai, ir lie­tu­viai. Ir Si­bi­ro ka­lė­ji­muo­se lie­tu­viai ir uk­rai­nie­čiai bu­vo pe­tys į pe­tį kar­tu sa­vo ben­dra ko­va už ne­pri­klau­so­my­bę.

Aš pri­si­me­nu pra­džią prieš 25 me­tus, kai mes vi­si žiū­rė­jo­me į Lie­tu­vą, kai mes vi­si žiū­rė­jo­me į Vil­nių ir ži­no­jo­me: kai Vil­nius pra­dės sa­vo ko­vą, kai Lie­tu­va pra­dės sa­vo ko­vą, ir vi­sos ki­tos vals­ty­bės pa­si­kels bū­tent ši­tai ko­vai. Ir jau to­li­mais 1989 me­tais, kai aš bu­vau dar vi­siš­kai ber­niu­kas, vai­ki­nas, at­va­žiuo­da­vau į Lie­tu­vą, kad spaus­din­tu­me ne­pri­klau­so­mą spau­dą Uk­rai­nai. Mes iš čia vež­da­vo­me per vi­są Uk­rai­ną tam, kad pa­sa­ky­tu­me vi­są tie­są Uk­rai­nai apie mū­sų ko­vą.

Šį mė­ne­sį mes mi­ni­me Mai­da­no me­ti­nes. Lap­kri­čio 21 die­ną mes iš­ėjo­me į Mai­da­ną. Aš tu­rė­jau gar­bę bū­ti vie­nu iš pir­mų­jų, ku­ris iš­ėjo į Mai­da­ną ir pra­dė­jo Mai­da­ną. Vi­są tą mū­sų ko­vos lai­ko­tar­pį kiek­vie­na­me eta­pe mes jau­tė­me Lie­tu­vos ir mū­sų Lie­tu­vos drau­gų pa­lai­ky­mą. Vi­sų pir­ma aš no­riu jums pa­dė­ko­ti nuo vi­sos Uk­rai­nos, nuo vi­sų uk­rai­nie­čių už tą pa­lai­ky­mą, ku­rį mes jau­tė­me 100 me­tų ir ku­rį jau­tė­me ir pas­ku­ti­nius pen­ke­rius me­tus mū­sų ko­vo­je. Ačiū jums.

Šian­dien re­zo­liu­ci­ja, ku­rią jūs pri­ėmė­te, mums pri­me­na, kad ko­va ir to­liau tę­sia­si ir prie­šas yra ne­pa­ki­tęs, mums ir to­liau rei­kia ko­vo­ti už sa­vo ne­pri­klau­so­my­bę. Uk­rai­nie­čiai tę­sia ši­tą ka­rą su gin­klu ran­ko­se, ko­vo­ja už sa­vo lais­vę. Kiek­vie­ną die­ną mū­sų ko­vo­to­jai gi­na vals­ty­bę, ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­be. Mes gir­di­me apie mū­sų vai­ki­nų mir­tis ir apie tas ko­vas, ku­rios vyks­ta vi­so­je fron­to li­ni­jo­je su vals­ty­be, ku­ri tu­ri pa­čią ga­lin­giau­sią ka­riuo­me­nę kon­ti­nen­te. Bet ne­pai­sant to aš ga­liu su pa­si­di­džia­vi­mu pa­sa­ky­ti, kad Uk­rai­nos ka­riai kie­tai sto­vi sa­vo po­zi­ci­jo­se ir kie­tai at­mu­ša pro­vo­ka­ci­jas ir ata­kas. Prieš ke­le­tą die­nų aš bu­vau fron­to li­ni­jo­je su NATO Asam­blė­jos pre­zi­den­te, su po­nia Ra­sa, su di­džia Lie­tu­vos tau­tos duk­ra, ku­ri su­ti­ko nu­va­žiuo­ti į fron­to li­ni­ją. Mes bu­vo­me 100 met­rų nuo fron­to li­ni­jos tam, kad ji ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti vi­sam lais­va­jam pa­sau­liui apie tai, kaip Uk­rai­na ko­vo­ja sa­vo ko­vą.

Šian­dien vi­sas pa­sau­lis mo­bi­li­zuo­ja­si tam, kad pa­lai­ky­tų Uk­rai­ną. Rei­kia la­bai ge­rai su­pras­ti, ir uk­rai­nie­čiai su­pran­ta, kad mes gi­na­me ne vien tik Uk­rai­nos vals­ty­bę, mes gi­na­me ne vien Uk­rai­nos ne­pri­klau­so­my­bę, bet mes gi­na­me ir vi­są lais­vą ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį. Ir tai la­bai ge­rai su­pran­ta čia, Lie­tu­vo­je. Aš pri­si­me­nu tą die­ną, kai Ru­si­jos tan­kai įva­žia­vo į Gru­zi­jos te­ri­to­ri­ją, ta­da mes kal­bė­jo­me Uk­rai­no­je apie tą grės­mę. Bet, de­ja, ne vi­sos vals­ty­bės ta­da adek­va­čiai ga­lė­jo duo­ti at­sa­ką ag­re­si­jai Gru­zi­jo­je. Ir ta­da mes ži­no­jo­me, kad kai pa­sau­lis bus minkš­tas Ru­si­jai, ki­ta bus Uk­rai­na. Taip ir at­si­ti­ko.

Bet da­bar Lie­tu­vo­je, Bal­ti­jo­je vi­si ži­no: jei­gu Uk­rai­na ne­at­si­lai­kys, su­lauks ei­lės ki­tos vals­ty­bės, tos ki­tos vals­ty­bės, ku­rios tu­ri ben­drą sie­ną su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja. Tai tos vals­ty­bės, ku­rios kiek­vie­nais me­tais jau­čia Ru­si­jos ag­re­si­ją skir­tin­gais as­pek­tais. Tai yra ne vien tik mi­li­ta­ris­ti­nė, tai yra ener­ge­ti­kos ag­re­si­ja, tai yra eko­no­mi­nė ag­re­si­ja, tai yra in­for­ma­ci­nė ag­re­si­ja, ku­ri tu­ri la­bai di­de­lę reikš­mę, tai yra hu­ma­ni­ta­ri­nė ag­re­si­ja. Ir mums šian­dien la­bai rei­kia jung­ti mū­sų pa­stan­gas, sie­kiant už­tik­rin­ti mū­sų vals­ty­bės ir vi­so lais­vo pa­sau­lio sau­gu­mą.

Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Uk­rai­nos Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja bū­tent tam ir yra su­šauk­ta, kad mes ap­tar­tu­me ir pa­siū­ly­tu­me tuos al­go­rit­mus, pa­gal ku­riuos ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti sau­gu­mą ener­ge­ti­kos ir eko­no­mi­kos sri­ty­je. Kal­bant apie „Nord Stre­am 2“ ir tą ini­cia­ty­vą, ku­ri bu­vo Tarp­par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je prieš me­tus, ga­lė­tų pa­lai­ky­ti mū­sų Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Mol­do­vos, Uk­rai­nos, Len­ki­jos pir­mi­nin­kai, ir mes kar­tu ga­lė­tu­me de­monst­ruo­ti sa­vo po­zi­ci­ją ne kaip at­ski­ros vals­ty­bės, o kaip vi­so mū­sų re­gio­no po­zi­ci­ją kaip lais­vės… Bū­tent tas tar­pas, ku­ris tu­ri pa­sie­nį su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja, tos vals­ty­bės yra kaip Eu­ro­pos sky­das, ku­ris kiek­vie­ną die­ną gi­na vi­są lais­vą pa­sau­lį nuo V. Pu­ti­no Ru­si­jos ag­re­si­jos. Ir čia yra mū­sų jė­ga, ir čia yra mū­sų per­ga­lės tiks­las.

Kai mes skri­do­me su po­nia Ra­sa sraig­tas­par­niu fron­to link, ji pa­sa­kė, kad kiek­vie­ną sa­vo pra­ne­ši­mą bai­gia žo­džiais: aš ne­no­riu, kad mes dau­giau tu­rė­tu­me at­kū­ri­nė­ti mū­sų vals­ty­bes, mū­sų ne­pri­klau­so­my­bę, mes nie­kam ne­lei­si­me už­grob­ti mū­sų vals­ty­bės, mes ne­lei­si­me, kad mes vėl pra­lai­mė­tu­me, kad mū­sų vai­kai vėl pra­dė­tų ko­vo­ti už ne­pri­klau­so­my­bę. Mū­sų ko­va – tai mū­sų at­sa­ko­my­bė prieš mū­sų se­ne­lius, prieš mū­sų tė­vus, prieš tuos, ku­rie ko­vo­jo ir ati­da­vė sa­vo sie­lą, ir tai mū­sų at­sa­ko­my­bė at­ei­čiai. Bū­tent mū­sų so­li­da­ru­mas, mū­sų drau­gys­tė tarp vals­ty­bių, vi­so lais­vo pa­sau­lio so­li­da­ru­mas mums ga­ran­tuos per­ga­lę ir pa­si­se­ki­mą. Ir aš no­riu pa­lin­kė­ti vi­siems mums ne­pri­klau­so­my­bės ir lais­vės, tvir­tos dva­sios. Aš no­riu pa­dė­ko­ti už vi­są pa­lai­ky­mą, ku­rį mes gau­da­vo­me ir gau­na­me da­bar. Šlo­vė Uk­rai­nai, šlo­vė Lie­tu­vai, ačiū. (Plo­ji­mai)

 

10.32 val.

Len­ki­jos Res­pub­li­kos Se­na­to Pir­mi­nin­ko Stanislavo Kar­čev­skio kal­ba

 

PIRMININKAS. Da­bar kvie­čiu Len­ki­jos se­na­to mar­šal­ką po­ną S. Kar­čev­skį.

S. KARČEVSKIS. Po­ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­ke, po­ne Uk­rai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Aukštieji Rūmai, kolegės ir kolegos. Aš su­jau­din­tas kal­bė­da­mas kaip Len­ki­jos Res­pub­li­kos Se­na­to mar­šal­ka čia, Lie­tu­vos Sei­me, Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vilniuje, iškart po 100-ųjų Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo me­ti­nių. Leis­ki­te len­kų vardu Jums nuoširdžiai padė­koti už vi­sus gausius lietuvių ges­tus, minint šį jubi­lie­jų.

Gė­ris duo­da gė­rį. Ka­dan­gi jis kyla iš Die­vo, ši jū­sų sė­ja pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis mū­sų šir­dy­se tarnauja abie­jų mū­sų tau­tų nau­dai. Tačiau ne vien tik šios metinės ver­čia mus pa­mąs­ty­ti. Prieš 605 me­tus (1413 me­tais) Ho­rod­lė­je len­kų ir lie­tu­vių ri­te­riai su­si­jun­gė į he­ral­di­nes gi­mi­nes. Lie­tu­vos ba­jo­rams suteiktos len­kų ba­jo­rijos po­li­ti­nės tei­sė­s, ir nuo to lai­ko val­dant lie­tu­vių di­nas­ti­jai len­kų ir lie­tu­vių lais­vė bu­vo ta pa­ti. Len­ki­jos Ka­rū­nos ir Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės tau­tos: lie­tu­viai, len­kai, ru­si­nai, kaip pa­sa­ky­tu­me šian­dien – bal­ta­ru­siai ir uk­rai­nie­čiai, kar­tu gynė laisvę.

Tre­čios didžio­sios me­ti­nės, ku­rias šven­čia­me šiais me­tais, ypač mes, par­la­men­ta­rai, tai – 550-osios pirmojo Len­ki­jos is­to­ri­jo­je dve­jų rū­mų Sei­mo, sušaukto 1468 me­tais Al­gir­do anū­ko ir Ge­di­mi­no pro­anū­kio Len­ki­jos ka­ra­liaus Kazimiero Jo­gai­laičio.

Len­ki­jos par­la­men­ta­riz­mo šal­ti­nių taip pat yra ir Veng­ri­jo­je. 1222 me­tais Veng­ri­jos ka­ra­liaus An­driaus II pa­skelb­toje Auk­so bu­lėje atsirado vėliau Vi­du­rio Eu­ro­po­je įsigaliojusi ius resistandi teisė – teisė prie­šin­tis ti­ro­ni­jai, taip pat pir­mos pi­lie­ti­nės tei­sės ri­te­riams. Tie pa­vyz­džiai iš Veng­ri­jos kar­tu su Len­ki­jos sostą perėmusiais Anžiečiais atkeliavo į Len­ki­ją po 1370 me­­tų, o vėliau iš Len­ki­jos po Horodlės unijos – į Lie­tu­vą, Bal­ta­ru­si­ją ir Uk­rai­ną. Po 1569 me­tų jos buvo plėtojamos lenkų ir lie­tu­vių Abie­jų Tau­tų Respublikoje. Mes ga­li­me di­džiuo­tis šia mū­sų tra­di­ci­ja, tai iš jos len­kų ir lie­tu­vių kar­tos sė­mė­si jė­gų ko­vo­ti dėl ne­pri­klau­so­my­bės. To­dėl šią tradiciją smer­kė kaip kaž­ką regresyvų, anar­chiš­ką, ne­pa­žan­gų vi­si tie, ku­rie no­rė­jo mus pavergti.

Pir­ma­sis vi­suo­ti­nis Len­ki­jos Ka­ra­lys­tės Sei­mas su­si­rin­ko 1382 me­tais, o 1386 me­tais į Len­ki­jos sos­tą jis iš­rink­o Lietuvos didįjį kunigaikštį Jo­gai­lą. 1468 me­tais tas Sei­mas ta­po dve­jų rū­mų, o nuo 1493 me­tų bu­vo su­šau­kia­mas re­gu­lia­riai. Nuo 1445 me­tų vei­kė Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės, tai yra dabartinių Bal­ta­ru­si­jos, Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos že­mių, Sei­mas. 1569 metais po Liub­li­no uni­jos šie sei­mai su­si­jun­gė ir suda­rė tuo metu savo aukso am­žių išgyvenančios Abie­jų Tau­tų Respublikos Sei­mą. Kartu tai buvo ir jos par­la­men­ta­riz­mo aukso am­žius, kuris prasi­dėjo 1505 metų Kon­sti­tu­ci­ja Ni­hil no­vi. Ji rė­mė­si prin­ci­pu „Nie­ko apie mus be mū­sų“, ir iki šiol sudaro abie­jų mū­sų tau­tų po­li­ti­nės kultūros pa­grin­dą.

Lais­vi rin­ki­mai – faktas, kad karalių rinko bajorijos bendrija, panaikino sosto paveldėji­mą ir faktiškai pavertė monarchą prezidentu iki gyvos galvos. Pa­gal tei­sę kiek­vie­nas ba­jo­ras ga­lė­jo rinkti ka­ra­lių ir kiek­vie­nas ga­lė­jo juo tap­ti, taip pat kiek­vie­nas rin­ko Sei­mo na­rį ir ga­lė­jo juo tap­ti. Taip su­si­kū­rė di­džiau­sia ana­me pa­sau­ly­je lais­vų žmo­nių – pi­lie­čių, o ne paval­di­nių bendrija. Žeč­pos­po­li­ta bu­vo ypatingas darinys – respublikinė mo­nar­chi­ja, ku­rios pi­lie­čiai „tik to­kiems ka­ra­liams bu­vo pa­val­dūs, ku­r norėjo, kad jie jiems viešpatautų“. Tie­sa, tokių „pi­lie­čių“ bu­vo ma­žu­ma – 8–10 % vi­suo­me­nės, bet šį nuošimtį gyventojų, tu­rinčių vi­sas po­li­ti­nes tei­ses, pažangiausios Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bės pa­sie­kė tik XIX amžiaus antroje pusėje.

XVII am­žiu­je – daugelio ka­rų amžiuje par­la­men­ti­nė Žeč­pos­po­li­tos sis­te­ma ­iro, menko jos tau­tų laisvės. 1709 me­tais Ru­si­ja pažeidė Za­po­ro­žės, tai yra Uk­rai­nos, ne­pri­klau­so­my­bę, 1717 me­tais ap­sup­tas Maskvos pul­kų Žeč­pos­po­li­tos Sei­mas įė­jo į is­to­ri­ją kaip Ne­by­lu­sis sei­mas, ka­dan­gi nė vie­nas te­ro­ri­zuo­tų Sei­mo na­rių ne­iš­drį­so prabil­ti. 1733 me­tais Ru­si­ja gin­k­luo­ta in­ter­ven­ci­ja pa­nai­ki­no lais­vus rin­ki­mus ir pri­me­tė Žeč­pos­po­li­tai ka­ra­lių prieš jos va­lią. Ru­si­ja pa­ra­ly­žia­vo taip pat vi­so­kias re­for­mas, kad pas­kui ins­pi­ruo­tų vi­daus kon­flik­tus, o anar­chi­jos pa­dė­ti­mi pa­tei­sin­tų padalijimus, sa­vo ag­re­si­ją pavadindama tai­kos ir tvar­kos su­grąžini­mu.

1791 m. ge­gu­žės 3 d. Žeč­pos­po­li­tos Sei­mas pri­ėmė an­trą pa­sau­ly­je ir pir­mą Eu­ro­po­je Kon­sti­tu­ci­ją, kurią papildė Abie­jų Tau­tų tarpusavio įsipareigojimas. De­ja, po me­tų ji žlu­go nuo Maskvos prievartos, tačiau Konstitucija bu­vo lais­vės tes­ta­mentas, ku­riuo iki šiol re­mia­si len­kų ir lie­tu­vių kar­tos. Kai po 68 me­tų, 1863 me­tais, buvu­sios Žeč­pos­po­li­tos pi­lie­čiai kar­tu pas­ku­ti­nį kar­tą ki­lo į ko­vą dėl jos at­gi­mi­mo, ko­vo­jo su vė­lia­vo­mis, ku­rio­se bu­vo tri­jų da­lių her­bas: Len­ki­jos ere­lis, Lie­tu­vos Vy­tis ir Šv. My­ko­las arkan­gelas – Ru­si­jos sim­bo­lis. Kovą jie pra­lai­mė­jo, bet nulėmė valstiečių išlaisvinimą. Baudžiavos panaikinimas buvusiose Žeč­pos­po­li­tos žemėse bu­vo ki­toks ne­gu Ru­si­jo­je, valstiečiai tapo žemės sa­vi­nin­kais, tai didino jų at­sparumą ko­mu­niz­mui. 1918 me­tais Lie­tu­vos ir Lenkijos valstiečiai ne­plė­šė dva­rų, o ėjo bal­suoti rinkimuose į Sei­mą ir ėmė­si gin­klo, ir apgy­nė ne­pri­klau­so­my­bę. Mes kar­tu ją pra­ra­do­me po 20 me­tų ir kar­tu at­ga­vo­me dar po 50.

Len­ki­ja pir­ma iš­trū­ko iš iš­ori­nio so­vie­tų im­pe­ri­jos žie­do. Lie­tu­va pir­ma iš­trū­ko iš vi­daus, iš vi­di­nio im­pe­ri­jos žie­do. Leis­ki­te prieš Lie­tu­vos Sei­mą pa­reik­šti sa­vo nuo­sta­bą ir gi­liau­sią pa­gar­bą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės res­ti­tu­ci­jos tė­vams. Len­ki­jos ir Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bė, nors ir at­ski­ra, yra ben­dra, nes ji kar­tu gims­ta ir kar­tu žlun­ga. Mes, pa­mo­ky­ti šios pa­tir­ties, is­to­ri­nės pa­tir­ties, kar­tu tu­rė­tu­me ją puo­se­lė­ti, o kai rei­kia, kar­tu ją gin­ti. Šian­dien ją tu­ri gin­ti Uk­rai­na.

Len­kai ir lie­tu­viai pui­kiai su­pran­ta pri­gim­tį pa­vo­jaus, ku­ris ky­la uk­rai­nie­čiams, to­dėl ne­pri­klau­so­my­bę ir Uk­rai­nos te­ri­to­ri­nį in­te­gralumą lai­ko­me ne­pa­ju­di­na­mais, o vi­so­kį pa­si­kė­si­ni­mą – pa­si­kė­si­ni­mu į mū­sų pa­čių sau­gu­mą.

Mū­sų tri­jų vals­ty­bių Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja tai aiš­kiai pa­sa­kė ir ši­ta po­zi­ci­ja bus ne­kin­tan­ti, ji at­spin­di gi­liau­sius mū­sų vi­sų tau­ti­nius in­te­re­sus. Sau­gu­mas ir tarp­tau­ti­nė Len­ki­jos ir Lie­tu­vos po­zi­ci­ja re­mia­si pri­klau­sy­mu Eu­ro­pos Są­jun­gai ir NATO. Ši sis­te­ma bus pilna ir sta­bi­li, kai jos da­li­mi taps, be­je, Uk­rai­na. Tą karš­tai re­mia­me.

Ačiū jums už dė­me­sį. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju Uk­rai­nos Ra­dos Pir­mi­nin­kui A. Pa­ru­bi­jui ir Len­ki­jos Se­na­to Pir­mi­nin­kui po­nui S. Kar­čev­skiui.

Po­sė­dį tęs Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tę­sia­me po­sė­dį.

 

10.42 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2326(2) (svars­ty­mas)

 

No­rė­čiau pa­skelb­ti dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mą – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas spa­lio 24 die­ną spren­di­mą pri­ėmė to­kį: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Da­bar pa­kvie­siu pa­pil­do­mo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Už­ra­šy­tas N. Pu­tei­kis Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą per­skai­ty­ti, bet jo sa­lė­je… Yra. N. Pu­tei­kis yra. Pra­šau, ko­le­ga, per­skai­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2326. Pa­siū­lė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms pri­ta­rė Au­di­to ko­mi­te­tas, ir Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra.

Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom sa­ky­ti mo­ty­vus. No­rin­čių kal­bė­ti taip pat nė­ra.

Bal­suo­ja­me dėl Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2326(2).

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai, už – 92. Vien­bal­siai po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Vy­riau­sy­bė pra­šo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ga­li­me.

 

10.45 val.

Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2327(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą, ly­di­mą­jį ką tik po svars­ty­mo pri­im­to­jo, Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2327. Kvie­čiu pa­grin­di­nio Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį. Pra­šau, ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to bu­vo Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Tai yra re­dak­ci­niai pa­tai­sy­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, iš­klau­sy­si­me ir pa­pil­do­mo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Ger­bia­mas N. Pu­tei­kis. Ger­bia­mas N. Pu­tei­kis kvie­čia­mas per­skai­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2327(2).

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mams pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dau­giau ar­gu­men­tų?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu V. Po­de­rį, nes gau­tas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Pa­pra­šy­si­me, kad N. Pu­tei­kis… Ger­bia­mas Nag­li, jū­sų dė­me­sio mums la­bai rei­kia svars­tant šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus. Yra Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Pra­šom, jūs Au­di­to ko­mi­te­to var­du tei­kia­te pa­siū­ly­mą dėl 4 straips­nio „Gam­ti­nių du­jų įmo­nių ap­skai­tos at­sky­ri­mas ir vie­šu­mas“. Tei­kė­te pa­siū­ly­mą ko­mi­te­to var­du.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Vie­ną se­kun­dę!

PIRMININKĖ. Jūs siū­lė­te iš­brauk­ti „gam­ti­nių…

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Mes siū­lė­me iš­brauk­ti fra­zę, kad „gam­ti­nių du­jų įmo­nės, ku­rių tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nos yra vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mos, fi­nan­si­nes me­ti­nes ata­skai­tas reng­tų kar­tu su au­di­to­riaus iš­va­da ir teik­tų ko­mi­si­jai“. Mes ma­no­me, kad ši­to sa­ki­nio ne­rei­kia ir siū­lo­me jį iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to mo­ty­vai?

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė, bet tik per­fra­za­vo jū­sų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Ar Au­di­to ko­mi­te­tas su­tin­ka? Su­tin­ka. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rin­tys kal­bė­ti dėl pa­siū­ly­mo. Nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po­zi­ci­jai, ku­riai Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, įver­ti­nęs Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, pri­ta­rė iš da­lies ir pa­tei­kė nau­ją re­dak­ci­ją? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai, už – 97. Dė­ko­ju, ko­le­gos.

 

10.50 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2328(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą ly­di­mą­jį tei­sės ak­tą, dar­bo­tvarkės 1-7.3 klau­si­mą – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2328(2). Pa­grin­di­nis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas – V. Po­de­rys. Pra­šom per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to taip pat yra gau­tas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ku­rį tur­būt pri­sta­tys…

PIRMININKĖ. Ku­rį po to ap­tar­si­me. O da­bar jū­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti iš da­lies. Tai yra ab­so­liu­čiai ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas ir ab­so­liu­čiai ana­lo­giš­kas at­si­žvel­gi­mas, kaip ir Du­jų įsta­ty­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vėl kvie­čiu N. Pu­tei­kį per­skai­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą, o po to ap­tar­si­me pa­siū­ly­mą.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to… Pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Gal, ger­bia­ma­sis Vir­gi­li­jau Po­de­ry, to­li ne­pa­bė­ki­te, bū­ki­te kaž­kur čia ar­čiau, kad jums ne­rei­kė­tų tiek to­li vaikš­čio­ti, nes mums rei­kia kar­tu pri­im­ti spren­di­mą dėl Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo. Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą pri­sta­to N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Iš tie­sų Au­di­to ko­mi­te­to ab­so­liu­čiai ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas, kaip ir prieš tai aš pri­sta­čiau.

PIRMININKĖ. Šiek tiek, gal ne vi­sai ana­lo­giš­kas, bet pa­na­šu­mo yra. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pra­ne­šė­jau, ko­kį ko­mi­te­tas pri­ėmė spen­di­mą?

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas iš es­mės ar­ba iš da­lies pri­ta­rė ir tik pa­siū­lė sa­vo re­dak­ci­ją.

PIRMININKĖ. Jū­sų re­dak­ci­ja. Ar su­tin­ka ko­mi­te­tas?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kal­bė­ti dėl pa­siū­ly­mo nė­ra no­rin­čių­jų. Už vi­są tei­sės ak­tą pra­šo­me iš­sa­ky­ti mo­ty­vus. Dė­ko­ju. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su pri­im­to­mis pa­tai­so­mis, ku­rias ką tik ap­ta­rė­me.

 

10.52 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 30 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2329(2) (svars­ty­mas)

 

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2329(2). Ger­bia­mas Vir­gi­li­jau Po­de­ry, pra­šo­me per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spa­lio 24 die­nos spren­di­mas skam­ba taip: pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. N. Pu­tei­kis – Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­da.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru ko­mi­te­to na­rių su­ta­ri­mu pri­ta­rė šio įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Po svars­ty­mo – mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo ly­di­ma­jam tei­sės ak­tui – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pro­jek­tui? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

 

10.53 val.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2330(2) (svars­ty­mas)

 

1-7.5 – Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2330(2). Pra­šo­me V. Po­de­rį per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to – pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas skam­ba taip: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu N. Pu­tei­kį – Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­da.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šio įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir at­si­žvelg­ti į Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė taip pat ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, to­dėl ma­lo­niai kvie­čiu L. Bal­sį pa­sa­ky­ti, ką jū­sų ko­mi­te­tas nu­spren­dė ir pri­ėmė.

L. BALSYS (LSDPF). Mū­sų ko­mi­te­tas nu­spren­dė pri­tar­ti, bet aš ne­tu­riu po­pie­riaus.

PIRMININKĖ. Mi­nu­tė­lę, tuoj. Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mas.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mū­sų ko­mi­te­tas nu­spren­dė pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, pa­tiks­li­nus jį pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pa­tiks­li­no įver­ti­nęs Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

10.55 val.

Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2331(2) (svars­ty­mas)

 

Ir dar vie­nas pro­jek­tas, ly­din­tis pa­grin­di­nį tei­sės ak­tą, 1-7.6 klau­si­mas – Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straips­nių, dvy­lik­to­jo straips­nio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2331(2). Pa­grin­di­nis – Au­di­to ko­mi­te­tas. N. Pu­tei­kis jau pa­si­ren­gęs per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas dėl šio pro­jek­to, svars­tė ir ben­dru ko­mi­te­to na­rių su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam šio įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį. Pra­šom, ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, spren­di­mas skam­ba taip: pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Au­di­to ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 96 po svars­ty­mo pri­ta­rė Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo pro­jek­tui. Kaip ir mi­nė­jo­me svars­tant pa­grin­di­nį tei­sės ak­tą, tai­ko­ma sku­bos tvar­ka ir pri­ėmi­mas bus vyk­do­mas ket­vir­ta­die­nį. Dė­ko­ju.

 

10.58 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-327 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-953 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-327 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-953. Svars­ty­mas. (Triukš­mas sa­lė­je)

Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Kup­čins­ką per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą. O jei­gu sa­lė­je bū­tų šiek tiek ma­žiau triukš­mo, bū­tu­me la­bai la­bai dė­kin­gi.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na, ko­le­gos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė P. Urb­šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Iš prin­ci­po idė­ja tik­rai yra įdo­mi, tai yra kad sa­vi­val­dy­bės ir ki­tos vals­ty­bės įmo­nės ne­ga­lė­tų pik­tnau­džiau­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­ta, pa­slau­gos ir pre­kės ne­bū­tų per­ka­mos iš sub­tie­kė­jų. Bet ko­mi­te­tas, įver­ti­nęs pa­čią for­mu­luo­tę, siū­lo at­si­žvelg­ti į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, to­dėl siū­lo grą­žin­ti ini­cia­to­riui to­bu­lin­ti. Už – 7, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­tys kal­bė­ti… Mo­ty­vai prieš ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš vis dėl­to kvies­čiau jus įsi­gi­lin­ti į siū­lo­mą pa­tai­są. Es­mė yra to­kia, kad mes tik­rai su­tei­kia­me iš­skir­ti­nę tei­sę sa­vi­val­dy­bėms vyk­dy­ti vi­daus san­do­rius, jei­gu tai ati­tin­ka vie­šą­jį in­te­re­są. Bet nė­ra pa­kan­ka­mų sau­gik­lių, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nė, at­lik­da­ma tą vie­šą­ją pa­slau­gą, dėl vi­daus san­do­rio ga­li pik­tnau­džiau­ti per­leis­da­ma kaip su­bran­go­vui da­lį pa­slau­gų tei­ki­mo pri­va­čiam ūkio sub­jek­tui.

Skai­tau Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, jos yra gry­nai for­ma­lios. Su­ti­ki­te, esant to­kiai jaut­riai si­tu­a­ci­jai, pa­pil­do­mi sau­gik­liai tik­rai ne­pa­kenk­tų, bet aiš­kiau api­brėž­tų, ka­da at­si­ran­da ri­ba, kai vi­daus san­do­rius vyk­do sa­vi­val­dy­bės įmo­nės ir kai jos da­lį pa­slau­gų pa­ve­da at­lik­ti su­bran­go­vams, ku­rie jau yra pri­va­tūs ūkio sub­jek­tai. Aš vis dėl­to kvies­čiau ne­pri­tar­ti for­ma­liai ko­mi­te­to iš­va­dai ir pri­tar­ti ma­no siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už ko­mi­te­to iš­va­dą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti – A. Kup­činskas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, iš tik­rų­jų mes Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te pa­kan­ka­mai įsi­gi­li­no­me į ini­cia­to­rių siū­ly­mą ir tik­rai ži­no­me ne vie­ną at­ve­jį, kai sa­vi­val­dy­bės įmo­nės pik­tnau­džiau­ja esa­ma pa­dė­ti­mi, kai, pa­vyz­džiui, tuos pa­čius švie­so­fo­rus per­ka iš tre­čių­jų tie­kė­jų ir net ne ga­min­to­jų. Pro­ble­ma tik­rai eg­zis­tuo­ja, ta­čiau, įver­ti­nę ati­tik­tį Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mui, siū­ly­tu­me gal­būt kar­tu su Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to at­ski­rais na­riais to­bu­lin­ti ir teik­ti iš nau­jo šią ini­cia­ty­vą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ko­mi­te­to siū­ly­mas bu­vo grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Bal­suo­jan­tys už pri­ta­ria ko­mi­te­to siū­ly­mui, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­jan­tys prieš ma­no, kad rei­kia to­liau tęs­ti svars­ty­mą.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti – 95, prieš – 4, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-953 grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

11.02 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1448 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1448. Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Dumb­ra­vą per­skai­ty­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. DUMBRAVA (TTF). La­ba die­na, mie­li ko­le­gos. Tai­gi Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė to­kį spren­di­mą: at­si­žvel­gus į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos iš­va­das, taip pat įver­ti­nus ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1448 siū­lo­ma at­mes­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Iš­gir­do­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Už ko­mi­te­to iš­va­dą, siū­lan­čią at­mes­ti, kal­ba M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, taip, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, iš tik­rų­jų jau esan­tys tei­sės ak­tai su­da­ro ga­li­my­bę spręs­ti aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­din­tas pro­ble­mas. Kaip bu­vo kal­ba­ma, kad tai yra pa­vie­niai at­ve­jai, iš tik­rų­jų nė­ra pa­vie­niai at­ve­jai, apie ku­riuos mes kal­ba­me. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti įsi­gy­jant ob­jek­tus. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad kal­ba­ma apie nuo­sa­vy­bės tei­sę, apie as­me­nis, ku­rie ne­tu­ri nuo­sa­vy­bės tei­sių, ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, ku­rie jau se­niai gy­ve­na to­se pa­tal­po­se, ir ta pa­tal­pų ver­tė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų, ta­čiau vis dėl­to nė­ra nu­sta­ty­ta, jog už rin­kos kai­ną bū­tų par­duo­da­ma, ir to­kios ap­lin­ky­bės su­da­ry­tų aiš­kią lan­dą pik­tnau­džiau­ti ir taip įsi­gy­ti vals­ty­bei pri­klau­san­tį tur­tą pi­giau, o tai su­ma­žin­tų pa­jamas į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Prieš – V. Ving­rie­nė. Vir­gi­ni­jos ne­ma­tau. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, vis tas žo­dis „pik­tnau­džiau­ti“. Jei­gu ver­tin­tu­me pa­gal vil­nie­tiš­kus maš­ta­bus ar kaip ki­taip pa­va­din­tu­me, tai ga­li­mai ga­li­mas tas pik­tnau­džia­vi­mas. Čia yra kal­ba­ma apie tik­rai kai­me, kai­mo pa­kraš­čiuo­se esan­čius bu­tus, ku­riuo­se de­šimt­me­čius gy­ve­na žmo­nės ir ne­tu­ri ga­li­my­bės. Na­tū­ra­lu, kad kai gy­ve­ni ne sa­va­me bu­te, ver­ti­ni jį vie­naip, o kai gy­ve­ni nuo­sa­va­me, tai ir in­ves­tuo­ji, ir tau­so­ji, ir sau­gai. Ne­ma­nau, kad čia ga­lė­tų bū­ti kaž­ko­kio pik­tnau­džia­vi­mo. Tie­siog ten su ži­bu­riu ne­ra­si ki­to, kas tuos bu­tus pirk­tų. Tie­siog rin­kos kai­na (sa­vi­val­dy­bės tu­ri to­kią prak­ti­ką) nu­sta­to­ma, no­rint par­duo­ti, pa­sam­džius ne­pri­klau­so­mus eks­per­tus. Jei­gu at­si­ran­da dau­giau pir­kė­jų, ta kai­na ky­la, jei­gu ne­at­si­ran­da pir­kė­jų po pir­mo, an­tro, tre­čio kar­to, ta kai­na kren­ta ir to­kiu bū­du tai yra re­a­li­zuo­ja­ma. Aš ma­nau, kad čia yra per­dė­tas būgš­ta­vi­mas dėl kaž­ko­kio pik­tnau­džia­vi­mo, to­dėl ir pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. De­ja, Vir­gi­ni­ja Ving­rie­ne, jūs tuo me­tu kal­bė­jo­te te­le­fo­nu ir aš ne­ga­lė­jau jū­sų pri­kvies­ti, tad kal­bė­jo už­si­ra­šęs J. Ja­ru­tis.

Bal­suo­ja­me. Pa­siū­ly­mas yra at­mes­ti. Bal­suo­jan­tys už bal­suo­ja­te, kad pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti, bal­suo­jan­tys prieš ar­ba su­si­lai­kę tu­ri ki­tą nuo­mo­nę.

Bal­sa­vo 46 Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys at­me­ti­mui, prieš – 29, su­si­lai­kė 20. At­me­ti­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me pa­siū­ly­ti ki­tą ko­mi­te­tą, ku­ris svars­ty­tų mi­nė­tą tei­sės ak­tą. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, bet rei­kia in­for­muo­ti Sei­mą, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas jau svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, tuoj pa­tiks­lin­si­me. Ma­ne in­for­ma­vo Sek­re­to­ria­tas, kad Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė, ir Sei­mas ne­pri­ta­rė. Da­bar svars­tė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, ne­pri­ta­rė ir bu­vo pa­siū­ly­mas, kad svars­ty­tų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ki­tų pa­siū­ly­mų nė­ra?

M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi tai su­si­ję su vals­ty­bės re­sur­sais, tai siū­lau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, ku­ris ga­lė­tų įver­tin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes, taip pat ir pik­tnau­džia­vi­mo ga­li­my­bes pri­ėmus šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me su­tar­ti? G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi tai su­si­ję gry­nai su sa­vi­val­dy­bės tur­tu, tai yra tik Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ka­dan­gi bu­vo du pa­siū­ly­mai, bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Pri­im­ti spren­di­mo pa­ti ne­ga­liu, nes bū­siu ap­skųs­ta Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai. Ap­si­sprę­si­me kar­tu.

Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas – myg­tu­kas „už“, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas – myg­tu­kas „prieš“. Bal­sa­vi­mas al­ter­na­ty­vus.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą – 69, už Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą – 31. Pa­ski­ria­mas ki­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

 

11.09 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2137(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2137. Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Per­skai­ty­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. G. Kin­du­rys. Kvie­čia­me ma­lo­niai, per­skai­ty­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, Tei­sės de­par­ta­men­to ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo
pro­jek­to Nr. XIIIP-2137(2).

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš – 3, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.11 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-2138(2) (svars­ty­mas)

 

Jo ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2138(2). Kaip pa­grin­di­nis bu­vo pa­skir­tas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, to­dėl kvie­čiu G. Kin­du­rį per­skai­ty­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pro­jek­tas pa­teik­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Po­de­rys (Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas) kvie­čia­mas per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to iš­va­doms ir siū­ly­ti pa­skir­tam pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­ly­mus. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. D. Ša­ka­lie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Taip. Dėl anks­tes­nio bal­sa­vi­mo. Ne­ty­čia pa­spau­džiau myg­tu­ką „su­si­lai­ky­ti“, no­rė­jau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, dėl pro­to­ko­lo lie­ka, kad D. Ša­ka­lie­nė pra­ėju­sia­me bal­sa­vi­me balsa­vo…

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Už.

PIRMININKĖ. …pri­tar­da­ma Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Į pro­to­ko­lą taip ir įra­šy­si­me.

Tę­sia­me da­bar­ti­nio įsta­ty­mo svars­ty­mą. Iš­va­dos iš­sa­ky­tos. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, no­rin­čių kal­bė­ti ir sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu ly­di­ma­jam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2138(2).

 

11.13 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo Nr. XIII-1377 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2610(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1377 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2610(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Strel­čiū­ną į tri­bū­ną. Pra­šau per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2610(2) ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą iš­gir­do­me. Pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai ne­bu­vo skir­ti. Dis­ku­si­ja. J. Sa­ba­taus­kas.

Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kvie­čia­me dis­ku­tuo­ti. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2610(2).

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, bū­čiau gal nė­jęs į tri­bū­ną kal­bė­ti dėl šio pro­jek­to, bet man ki­lo di­de­lių abe­jo­nių ir lie­ka klaus­tu­kų. Vi­sai ne­se­niai frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­da­rė to­kią frak­ci­jų ko­a­li­ci­jos su­tar­tį, ku­rio­je bu­vo iš­kė­lę to­kius siū­ly­mus, kiek su­pra­tau, val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai pri­ta­rė, dėl se­niū­nų tie­sio­gi­nio rin­ki­mo. Šia­me pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad se­niū­nams nu­sta­to­mos pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jos ei­ti se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­gas. Nors ka­den­ci­jų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas, po ki­tos ka­den­ci­jos jie pri­va­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se.

Tai man ky­la klau­si­mas, ger­bia­mie­ji val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų ir So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos frak­ci­jų at­sto­vai, ar jūs neap­si­spren­dę, ar jūs ne­ži­no­te, kaip da­ry­ti, ir ko­kios čia ini­cia­ty­vos, kad jei­gu jau lyg ir pri­ta­rė­te nau­jam į ko­a­li­ci­ją at­ėju­sios frak­ci­jos siū­ly­mui rink­ti se­niū­nus, čia da­bar nu­sta­to­te se­niū­nams, nors jie nė­ra nei ati­tin­ka­mo… nei vie­nam sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jui, nei de­par­ta­men­to va­do­vui, nei sky­rių ve­dė­jams, nė­ra nu­sta­to­mos ka­den­ci­jos nei ka­den­ci­jų truk­mė, jie vi­si yra pri­ima­mi ne­ter­mi­nuo­tai į sa­vo pa­rei­gas. Vie­nin­te­lis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas, tar­nau­to­jas, tai yra se­niū­nas, da­bar tu­rės pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją. Dar iš es­mės, nors sa­ko­ma, kad nė­ra ri­bo­ja­mas ka­den­ci­jų skai­čius, ta­čiau pa­sa­ko­te, po dvie­jų ka­den­ci­jų jis tu­rės da­ly­vau­ti kon­kur­se. Šian­dien se­niū­nai nė­ra… (Gar­so įra­šas nu­trūks­ta, ne­gir­dė­ti) Tik sa­vi­val­dy­bių me­rams, vi­ce­me­rams yra ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ja ir jie da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se: me­ras – tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se, vi­ce­me­ras – kaip sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, o po to jis ren­ka­mas… pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, au­to­ma­tiš­kai ne­ten­ka tų pa­rei­gų. Koks čia nau­ja­da­ras? Kaip pa­aiš­kin­si­te ši­tą siū­ly­mą ir su kuo jis bus val­go­mas at­ei­ty­je, kai su­gal­vo­si­te se­niū­ni­jų se­niū­nų rin­ki­mus?

Ma­nau, kad čia vi­siš­kai ne­bran­dus pro­jek­tas, ne­pa­ruoš­tas, ne­iš­dis­ku­tuo­tas. Mū­sų frak­ci­ja ka­te­go­riš­kai ne­pri­tars šiam siū­ly­mui, nes čia yra vi­siš­kas ab­sur­das – iš­ski­ria­mas iš sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jų vie­nin­te­lis tar­nau­to­jas, ku­ris nė­ra nei de­par­ta­men­to va­do­vas, nei sky­riaus va­do­vas, ta­čiau jam įve­da­ma ka­den­ci­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. P. Urb­šys – mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai rei­kė­tų pa­dė­ko­ti ger­bia­mam Ju­liui už pri­mi­ni­mą, kad da­bar tos po­li­ti­nės jė­gos, ku­rios yra dau­gu­mo­je, tiek vals­tie­čiai, tiek da­bar ir tvar­kie­čiai, per rin­ki­mus žmo­nėms kal­bė­jo apie tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų bū­ti­ny­bę. Da­bar, kai vyks­ta svars­ty­mas šio klau­si­mo, jis dau­giau pa­na­šus į de­kla­ra­vi­mą, re­a­lių veiks­mų kol kas ne­ma­ty­ti. Tei­sin­ga pa­sta­ba, bet jei­gu kal­bė­tu­me apie se­niū­nų ka­den­ci­jas, man at­ro­do, tai nė­ra prieš­ta­ra­vi­mas pa­tiems rin­ki­mams, nes nė vie­nas žmo­gus nė­ra iš­ren­ka­mas iki gy­vos gal­vos. Bū­tent rin­ki­mai ir yra tam, kad kart­kar­tė­mis tu­ri at­si­nau­jin­ti ta ins­ti­tu­ci­ja tų as­me­nų at­žvil­giu, rei­kia pa­keis­ti tą pa­tį as­me­nį, tą ins­ti­tu­ci­ją. Ka­den­ci­jų sa­vi­val­dy­bė­se įve­di­mas nė­ra ko­kia nors nau­jo­vė. Da­bar yra ka­den­ci­jos kul­tū­ros dar­buo­to­jams, bib­lio­te­kų va­do­vams, ki­tiems įstai­gų va­do­vams. Se­niū­nas, taip, jis yra ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas, bet kar­tu jis yra, nes kai ku­rios se­niū­ni­jos yra ta­pu­sios kaip biu­dže­ti­nės įstai­gos, jis yra kaip biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas. Man at­ro­do, kad kartkartėmis ga­lė­tų pats se­niū­nas įro­dy­ti, kad jis tik­rai yra pats ge­riau­sias to­je vie­to­je, tai yra bū­tent tie kon­kur­sai. Jam ne­ap­ri­bo­ja­ma tei­sė į ka­den­ci­jas. Jis tik yra įpa­rei­go­ja­mas lai­kas nuo lai­ko pa­si­tik­rin­ti, ar jis iš tik­rų­jų yra pats ge­riau­sias iš vi­sų kan­di­da­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Prieš kal­ba J. Nar­ke­vi­čius. Pra­šom, ko­le­ga.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Iš­ties vėl mes grįž­ta­me prie se­niū­nų tei­sių kaž­ko­kių ap­ri­bo­ji­mų ar­ba iliu­zi­jos pa­ro­dy­mo, kad ne­va mes no­ri­me pa­da­ry­ti se­niū­nus ar­ti­mes­nius rin­kė­jams, gy­ven­to­jams. Jei taip, tai la­bai siek­ti­na ir ska­tin­ti­na, bet ta­da pa­da­ry­ki­me taip, kaip mes, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos na­riai, ne kar­tą sa­kė­me, kad da­ry­ki­me se­niū­ni­jas ren­ka­mą­ja val­džia. Da­ry­ki­me at­vi­rus rin­ki­mus, kad se­niū­nas bū­tų tie­sio­giai rink­tas. Jei­gu mums rei­kia tai­sy­ti Kon­sti­tu­ci­ją, tai pa­da­ry­ki­me ši­tą. Bet ne­da­ry­ki­me pu­siau kaž­ko­kių pseu­do­pa­kei­ti­mų, ku­rie ne­ve­da nie­kur, iš­ski­riant, ką mes no­ri­me. Iš vals­ty­bės tar­nau­to­jų? Se­niū­nas lyg ir vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tas tar­nau­to­jas, net ne įstai­gos va­do­vas. O mes iš­skir­ti­ne tei­se no­ri­me jiems pa­da­ry­ti ka­den­ci­jas, kaip tai da­ro su Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo są­vo­ko­mis. Ko­dėl? Jei­gu mes no­ri­me, vėl kar­to­ju, pa­da­ry­ti at­sto­vau­ja­mą­ją val­džią se­niū­ni­jo­se ar­ti­mes­nę žmo­nėms, tai ryž­ki­mės ir at­li­ki­me es­mi­nius pa­kei­ti­mus. Tie­sio­gi­niai se­niū­ni­jų rin­ki­mai, tie­sio­gi­nės se­niū­ni­jų ta­ry­bos ir ta­da tik­rai bus aki­vaiz­dus ir tei­sin­gas spren­di­mas. Da­bar dėl tos iliu­zi­jos ir pa­ra­dok­so, ir pa­ro­di­jos, ko­kią no­ri­me mes su se­niū­nais pa­da­ry­ti, ka­te­go­riš­kai bal­suo­siu prieš. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2610(2).

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 14, su­si­lai­kė 29. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2855 (pa­tei­ki­mas)

 

No­riu su ju­mis pa­si­tar­ti, šiek tiek len­kia­me lai­ką, gal su­tik­tu­mė­te ir leis­tu­mė­te pa­teik­ti dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą. Ar I. Ši­mo­ny­tė ga­lė­tų pa­teik­ti? Tai bū­tų Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2855. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Sei­mas tu­ri pa­tvir­tin­ti au­di­to ben­dro­vę, ku­ri tu­ri at­lik­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­tą, nes pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip ži­no­te, sa­vo au­di­to at­lik­ti ne­tu­ri tei­sės ir tai bū­tų bet ko­kio au­di­to prin­ci­pų pa­žei­di­mas. Kaip ir kas­met, bu­vo pa­skelb­ta vie­ša at­ran­ka, į ku­rią at­si­lie­pė trys įmo­nės, vi­sos tu­rin­čios pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją at­lik­ti ši­tą dar­bą. Ko­mi­te­tas ver­ti­no tie­siog ra­cio­na­lu­mo ir ma­žiau­sios kai­nos po­žiū­riu, nors la­bai di­de­lių skir­tu­mų ne­bu­vo. Pa­si­rin­ko­me ma­žiau­sią kai­ną, ka­dan­gi kva­li­fi­ka­ci­ja tik­rai at­ro­do tin­ka­ma šiam dar­bui at­lik­ti, ir siū­lo­me Sei­mui pa­tvir­tin­ti Ap­skai­tos ir mo­kes­čių kon­sul­ta­ci­jų įmo­nę kaip tą įmo­nę, ku­ri at­liks Vals­ty­bės kon­tro­lės 2018 me­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. E. Pu­pi­nis klau­sia pir­ma­sis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl tos ma­žiau­sios kai­nos. Ma­žiau­sia kai­na kai ka­da bū­na įtar­ti­na, nes ne vi­sa­da ga­ran­tuo­ja ko­ky­bę.

Ir dar ki­tas klau­si­mas. Ar da­ly­va­vi­mas ne­pa­kan­ka­mai dėl to ak­ty­vus, ar ki­tos įmo­nės ne­tu­ri to­kių pa­jė­gu­mų, ar iš tik­rų­jų ne­da­ly­vau­ja to­dėl, kad šan­sų lai­mė­ti nė­ra dėl ko­kių nors ki­tų kri­te­ri­jų? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Pa­pras­tai da­ly­vau­jan­čių įmo­nių skai­čius yra pa­na­šus – maž­daug trys, ke­tu­rios, pen­kios įmo­nės. Ka­dan­gi yra tam tik­ri iš­anks­ti­niai rei­ka­la­vi­mai ši­tam au­di­tui at­lik­ti, tik­rai bet ko­kia ma­ža au­di­to ben­dro­vė ne­ga­lė­tų to dar­bo at­lik­ti, nes yra tam tik­ri kva­li­fi­ka­ci­jos ir pa­tir­ties rei­ka­la­vi­mai. Šiuo at­ve­ju kai­nų skir­tu­mai tik­rai nė­ra di­de­li, ne­ga­li­me kal­bė­ti, kad kas nors siū­lo dvi­gu­bai ma­žes­nę kai­ną ar ke­lis kar­tus ma­žes­nę kai­ną. Tik­rai skir­tu­mai nė­ra di­de­li, vi­sų įmo­nių kva­li­fi­ka­ci­ja yra pa­kan­ka­ma, to­dėl rink­tis pa­gal ma­žiau­sią kai­ną at­ro­do vi­siš­kai lo­giš­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti la­bai trum­po klau­si­mo. Ar Vals­ty­bės kon­tro­lė tai­ko Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą pa­ren­kant šias įmo­nes? Jei­gu tai­ko, tai ko­kias bū­tent vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Yra krei­pia­ma­si į au­di­to įmo­nes, ku­rios ga­li at­lik­ti to­kį au­di­tą. Iš tų au­di­to įmo­nių, ku­rios at­si­lie­pia ir pa­tei­kia pa­siū­ly­mą da­ly­vau­ti, yra ren­ka­ma­si ir Sei­mas tvir­ti­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į no­rė­ju­sių jū­sų pa­klaus­ti Sei­mo na­rių klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 88, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Au­di­to ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 20 die­ną. Ki­tų pa­siū­ly­mų nė­ra? Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­ta­rė­me.

 

11.27 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 14, 15, 21, 23, 24, 84 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 18, 25 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-1415 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2638(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­liu pra­šy­ti svars­ty­ti 1-12 klau­si­mą, įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2638(2), nors šiek tiek len­kia­me lai­ką? Tai bū­tų Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ga­li­me svars­ty­ti. Dė­ko­ju.

Kvie­čiu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Pa­pir­tie­nę per­skai­ty­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ir nu­spren­dė pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, V. Ačie­nę. Pra­šau, ko­le­ge.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šių me­tų spa­lio 31 die­ną svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir vien­bal­siai jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju jums. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pra­ne­šė­jas – B. Ma­te­lis. Ger­bia­ma­sis Bro­nis­lo­vai, pra­šo­me per­skai­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo, ją svars­tė jū­sų ko­mi­te­tas.

B. MATELIS (MSNG). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra, pa­siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ne­gau­ta. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, vien­bal­siai 91 po svars­ty­mo pri­ta­rė mi­nė­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

11.30 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2540 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2540(2). Ma­lo­niai kvie­čiu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką E. Jo­vai­šą per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą klau­si­mą dėl de­po­li­ti­za­vi­mo, ir ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. S. Tu­mė­nas. Pra­šom, ko­le­ga.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pa­pras­tai mes įsta­ty­mo pa­tai­sas ren­gia­me, kai ma­to­me, įžvel­gia­me tai­sy­ti­nų da­ly­kų, spra­gų, pro­ble­mų. Ši­tą tei­kia­mą pro­jek­tą aš ver­ti­nu skep­tiš­kai, nes, pir­mas da­ly­kas, įra­šo­ma, kad mū­sų ta­ry­bos na­riai ne­ga­li bū­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. Nė­ra pa­ra­šy­ta, ar ga­li bū­ti bu­vęs Pre­zi­den­tas. Pa­vyz­džiui, mes tu­ri­me at­ve­jį Kau­no uni­ver­si­te­te, kai bu­vęs Pre­zi­den­tas gar­bu­sis V. Adam­kus yra ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ir uni­ver­si­te­to lyg­me­niu ma­žas skir­tu­mas, ar bu­vęs Pre­zi­den­tas, ar esa­mas, nes uni­ver­si­te­tui svar­bu, kad toks tau­rus žmo­gus tu­ri ry­šių su pa­sau­liu, yra au­to­ri­te­tin­gas. Ar tai yra nuo­dė­mė, jei­gu jis pa­dės, pa­vyz­džiui, or­ga­ni­zuo­ti part­ne­rys­tę su ki­tų vals­ty­bių uni­ver­si­te­tais?

Tre­čia. Lie­tu­vos mies­to me­ras yra sa­vo mies­to uni­ver­si­te­to ta­ry­bos na­rys. Ar tai yra nuo­dė­mė, kad jis yra pat­rio­tas, ge­riau­siai ži­no sa­vo mies­to po­rei­kius? Aš no­riu pri­min­ti, kad prieš de­šimt me­tų, kai kei­tė­me uni­ver­si­te­tų ta­ry­bas (G. Ste­po­na­vi­čius ga­li tai pa­liu­dy­ti, bu­vo mi­nist­ras), es­mių es­mė bu­vo nau­jas žings­nis, kad uni­ver­si­te­to ta­ry­bą su­da­ry­tų pu­sė aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės na­rių ir pu­sė ta­ry­bos na­rių iš iš­orės. Vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių bu­vo, kad uni­ver­si­te­tas, aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė ne­už­si­da­ry­tų sa­vo pro­ble­mo­se, ne­vir­tų sa­vo sul­ty­se, bet jaus­tų, ko rei­kia sa­vo kraš­tui, ko rei­kia sa­vo mies­tui, ko rei­kia sa­vo re­gio­nui. Ši­tie žmo­nės taip ir at­si­ras­da­vo ta­ry­bo­se.

To­liau mies­to ta­ry­bos na­riai. Mies­to ta­ry­bos na­riai ir­gi yra sa­vo mies­to pat­rio­tai. Aš ne­ma­ny­čiau, kad čia yra di­de­lė nuo­dė­mė, jei­gu jie yra uni­ver­si­te­to ta­ry­bos na­riai. Čia yra ma­no to­kie skep­tiš­ki sa­ky­mai.

Ant­ras da­ly­kas. Vis dėl­to įsta­ty­mo pro­jek­te aš pa­si­gen­du, kad nė­ra pa­ra­šy­ta, nuo ka­da įsi­ga­lio­ja ši­tas įsta­ty­mas. An­tra, ar jis jau bus tai­ko­mas tiems ta­ry­bos na­riams, ku­rie da­bar dir­ba, ar tik ta­da, kai bus nau­jai iš­rink­ti ta­ry­bos na­riai. To­kios yra ma­no skep­ti­ciz­mo prie­žas­tys. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Šian­die­ną svars­ty­mas. Iki pri­ėmi­mo ga­li­ma re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mus ir, ma­nau, tai tiks­lin­ga da­ry­ti. Pa­siū­ly­mų iki šiol ne­bu­vo gau­ta.

Mo­ty­vai. A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom. At­si­sa­ko. G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų aš kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti šiam siū­ly­mui. Nuo 2009 me­tų ga­lio­jan­tis Lie­tu­vo­je aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo mo­de­lis vie­ną iš tiks­lų kė­lė ap­ri­bo­ti po­li­ti­kų ki­ši­mą­si į aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mą, taip pat ger­biant ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­mi­ją, at­ri­bo­jant nuo po­li­ti­kų veik­los cik­liš­ku­mo. Iš tie­sų čia yra ne­di­de­li pa­kei­ti­mai, ku­riais ei­go­je pa­aiš­kė­ju­sias ne­di­de­les spra­gas siū­lo­ma iš­tai­sy­ti. Mes pa­ma­tė­me, kad per pas­ta­ruo­sius tur­būt ket­ve­rius pen­ke­rius me­tus ta­po vos ne nor­ma, kad ko­le­gi­jų ir uni­ver­si­te­tų ta­ry­bo­se yra me­rų, ta­ry­bų na­rių, manydami, kad jie gali pa­dėti. Ke­ti­ni­mai, ge­ri no­rai yra su­vo­kia­mi, bet kar­tais to­kiu bū­du yra pa­da­ro­ma meš­kos pa­s­lauga, nes, prie­šin­gai, at­si­ran­da dau­giau po­li­ti­za­vi­mo, at­si­ran­da skir­tin­gų in­te­re­sų ir, užuot pri­trau­kus per val­dy­mo mo­de­lį iš­ki­lius ver­slo vi­suo­me­nės, kul­tū­ros, me­no žmo­nes, ten tas vie­tas už­ima su po­li­ti­ka su­si­ję žmo­nės. Tik­rai kvie­čiu pri­tar­ti šiam ne­di­de­liam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, ku­rį tei­kia ko­le­gos J. Raz­ma ir E. Pu­pi­nis. Mes tik­rai to­kiu bū­du la­biau pa­si­tar­nau­si­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir jų aka­de­mi­nių ben­druo­me­nių la­bui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar kar­tą no­riu iš­sa­ky­ti sa­vo abe­jo­nes, nes mū­sų po­li­ti­nės ir švie­ti­mo erd­vės val­dy­mo spek­tras yra, ma­ny­čiau, su­sta­ba­rė­jęs, ma­žai kin­ta, yra sta­tiš­kas, ri­bo­ja­mas įvai­riau­sių drau­di­mų, ir aš tik­tai te­no­riu pri­min­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, kad vi­si pi­lie­čiai tu­ri vie­no­das tei­ses tar­nau­ti vals­ty­bei. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2540(2) pri­tar­ta.

11.37 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vil­ta­nos Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-67) pri­ėmi­mas

 

Mie­lie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau pra­šy­ti ir pa­kvies­ti P. Čim­ba­rą (Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas, re­zer­vi­nis 3 ir tik­riau­siai re­zer­vi­nis 4 klau­si­mai) per­skai­ty­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dą dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vil­ta­nos Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­to Nr. PNP-67.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja lap­kri­čio 7 die­ną iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo V. Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą iš Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad po­li­ti­nės par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai yra vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai, taip pat ati­tin­ka­mai pa­keis­ti ki­tus su po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu ir vals­ty­bės biu­dže­tu su­si­ju­sius įsta­ty­mus.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­teik­tą nuo­mo­nę, ki­tą in­for­ma­ci­ją ir ma­ny­da­ma, kad po­li­ti­nes par­ti­jas nu­sto­jus fi­nan­suo­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis bū­tų stip­riai pa­kenk­ta par­ti­nei sis­te­mai, o tai lem­tų (…) nei­gia­mus pro­ce­sus po­li­ti­nei sis­te­mai ir vals­ty­bei. At­si­žvel­gus į vi­sa tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti at­me­ti­mui? Ga­li­me, dė­ko­ju.

 

11.38 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Re­gi­nos Skra­biš­kie­nės pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-68) pri­ėmi­mas

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Re­gi­nos Skra­biš­kie­nės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-68.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Taip pat ko­mi­si­ja lap­kri­čio 7 die­ną iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo R. Skra­biš­kie­nės pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad tei­sės gau­ti nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų vals­ty­bi­nės pen­si­jos ne­pra­ras­tų as­me­nys, iš­vy­kę iš Lie­tu­vos ir apie tai de­kla­ra­vę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas nuo­mo­nes ir į tai, kad, at­si­sa­kius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo są­ly­gos, bus su­dė­tin­ga ­kon­tro­liuo­ti, ar as­muo kar­tu su nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų vals­ty­bi­ne pen­si­ja ne­gau­na ir ki­tos vals­ty­bės pa­na­šaus po­bū­džio pen­si­jos ar ki­to­kios nuo­la­ti­nės kom­pen­sa­ci­nės iš­mo­kos, nes ir ki­tos vals­ty­bės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams mo­ka pa­na­šaus po­bū­džio iš­mo­kas, pa­vyz­džiui, Ru­si­ja, Vo­kie­ti­ja, Iz­ra­e­lis ir taip to­liau.

Be to, ne­li­kus Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo są­ly­gos nu­sta­tant tei­sę gau­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų vals­ty­bės pen­si­jas, as­me­nys, ku­rie nie­ka­da ne­gy­ve­no Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, pa­vyz­džiui, trem­ti­nių vai­kai, ga­lės pre­ten­duo­ti į šią pen­si­ją.

Pa­reiš­kė­jos siū­ly­mas su­si­jęs su pa­pil­do­mo­mis vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Nu­sta­ty­ti, koks skai­čius as­me­nų ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų vals­ty­bi­nes pen­si­jas bū­tų su­dė­tin­ga.

Vie­na aiš­ku – ta­da to­kią tei­sę gau­ti įgy­tų ne­ma­žai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, nie­ka­da ne­gy­ve­nu­sių Lie­tu­vo­je. Pa­reiš­kė­jai vėl de­kla­ruo­tų sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je ir vėl tu­rė­tų tei­sę gau­ti šią vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Da­bar šią pen­si­ją gau­na dau­giau kaip 60 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių. At­si­žvel­gus pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl šios pe­ti­ci­jos no­ri sa­ky­ti mo­ty­vus už siū­ly­mą at­mes­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų mes pa­kan­ka­mai il­gai nag­ri­nė­jo­me šį klau­si­mą, bu­vo gau­tos iš­va­dos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Vis dėl­to kaip kon­tro­lės tam tik­ras me­cha­niz­mas, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma to­kio­mis iš­mo­ko­mis, iš tik­rų­jų bu­vo ap­si­spręs­ta, kad kaip pri­va­lo­mas fak­to­rius tu­rė­tų bū­ti gy­ve­na­ma­sis po­žy­mis, kad bū­tų gy­ve­na­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.

Aiš­ku, čia su­si­du­ria­me su tam tik­ra pro­ble­ma, nes iš tik­rų­jų iš­va­žia­vę žmo­nės ne vi­sa­da no­ri de­kla­ruo­ti sa­vo iš­va­žia­vi­mą. Iš tik­rų­jų, jei­gu jie ne­dek­la­ruo­ja sa­vo iš­va­žia­vi­mo, jie ga­li gau­ti, tu­ri da­ly­vau­ti ir ki­tuo­se mū­sų… so­cia­li­nė­je sis­te­mo­je ir taip to­liau. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, vis dėl­to tei­sin­giau, kai žmo­gus de­kla­ruo­ja sa­vo iš­va­žia­vi­mą, o jei­gu ne­dek­la­ruo­ja, iš tik­rų­jų to­kios pa­ra­mos ne­tu­rė­tų gau­ti. Jei­gu gy­ve­na ki­to­je ša­ly­je, ma­ny­čiau, tu­rė­tų bū­ti re­mia­ma gal­būt tik iš vie­nos pu­sės, ne­vi­sa­pu­siš­kai pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės tei­kia­ma pa­ra­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš at­me­ti­mą – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš tie­siog ap­gai­les­tau­ju dėl mū­sų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tos iš­va­dos, ku­ri ro­do, kad tie­siog jie ne­ži­no šios pen­si­jos pri­gim­ties. Nu­ken­tė­ju­sių trem­ti­nių pen­si­ja at­si­ra­do dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties: ka­dan­gi so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos me­tu mes ne­ga­lė­jo­me įver­tin­ti (at­krei­piu vi­sų Sei­mo na­rių dė­me­sį) ver­tės to dar­bo, ku­rį trem­ty­je at­li­ko mū­sų trem­ti­niai ir po­li­ti­niai ka­li­niai, ir kau­pia­mo­sios da­lies, ku­ri tu­rė­tų bū­ti, ku­rią mes kau­pia­me už įmo­kų dy­dį, bu­vo ne­įma­no­ma įver­tin­ti, to­kių do­ku­men­tų ne­bu­vo ir jų nie­ka­da mes ne­gau­si­me (ga­lų ga­le kaip įver­tin­ti ka­li­nių ar po­li­ti­nių ka­li­nių dar­bą), bu­vo nu­spręs­ta mo­kė­ti kaip prie­dą, kaip vals­ty­bi­nę pen­si­ją, už trem­ties lai­ko­tar­pį, įver­ti­nant jų lai­ko­tar­pį.

Va­di­na­si, ši­tas prie­das tu­ri to­kią pa­čią pri­gim­tį kaip so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ja. O so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ja, nors ir kur tu ke­liau­si, ke­liau­ja pas­kui ta­ve. Mes tie­siog ro­do­me ne­su­pra­ti­mą, ką mes da­ro­me, ir po­žiū­rį į trem­ti­nius taip pat de­monst­ruo­ja­me. To­dėl siū­lau ne­pri­tar­ti. Iš es­mės klau­si­mas ke­lia­mas tei­sin­gai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Bal­suo­jan­tys už pri­ta­ria­te Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti, bal­suo­jan­tys prieš ar­ba su­si­lai­kan­tys ne­pri­ta­ria­te šiai po­zi­ci­jai. Skel­biu bal­sa­vi­mą. Jau pa­skel­bė­me bal­sa­vi­mą, žo­dį re­pli­kuo­ti su­teik­siu po bal­sa­vi­mo.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už siū­ly­mą at­mes­ti – 61, prieš – 11, su­si­lai­kė 14. Pe­ti­ci­ja atmes­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – ger­bia­mas J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš dau­giau no­rė­jau dėl ve­di­mo tvar­kos. Bu­vo pri­ėmi­mo sta­di­ja ir lei­do­te tik po vie­ną kal­bė­ti už ir prieš.

PIRMININKĖ. Čia pe­ti­ci­ja, ger­bia­mas ko­le­ga, dėl pe­ti­ci­jų kal­ba­ma po vie­ną.

Da­bar skel­biu 15 mi­nu­čių per­trau­ką iki 12 va­lan­dos. Vi­liuo­si, kad Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ja tai įver­tins tei­gia­mai.

12 va­lan­dą tę­si­me ry­ti­nį po­sė­dį.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me ry­ti­nį po­sė­dį po per­trau­kos.

 

12.00 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178, 180, 181, 196, 197, 250, 2503, 2521 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2451(2)ES, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 2, 19 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-14.1 ir 1-14.2 klau­si­mai – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2451(2)ES ir Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo ke­lių strai­p­s­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452(2)ES. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Gal A. Ne­kro­šius iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? Ačiū. Svars­ty­mas.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Lap­kri­čio 7 die­ną Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 12 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ir ki­tą gal­būt iš kar­to?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ir ki­tas bū­tų pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 9 – už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dar Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Kas ga­lė­tų? Ligitas Ker­na­gis. Pra­šom. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452. Li­gi­tas Ker­na­gis. Pra­šom, ko­le­ga.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). No­rė­čiau pa­tiks­lin­ti: ne Li­gi­tas Ker­na­gis, Vy­tau­tas. Toks ma­žas pa­tiks­li­ni­mas.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, tik­rai, ne į tą pa­si­žiū­rė­jau.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ne į tą pa­si­žiū­rė­jote, ge­rai. Tai Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Kal­bė­ti už, prieš no­rin­čių nė­ra. Ga­li­me bal­suo­ti po svars­ty­mo? Bal­suo­ja­me.

Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2451. Kas po svars­ty­mo pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai. 65 – už, vien­bal­siai. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2452. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas, ko­le­gos, pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.05 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 90, 93 ir 188 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2525 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­je­ktas Nr. XIIIP-2525. Svars­ty­mas. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Gal A. Ne­kro­šius ga­li, Ag­nės nė­ra. Ačiū. Ag­nė tuo­jau at­eis. Pra­šom, ko­le­ga.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas lap­kri­čio 7 die­ną svars­tė šį pro­jek­tą ir… Bu­vo teik­tas al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2525 at­mes­ti, bal­sa­vo už. Ir už Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2525 grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti 4 bal­sa­vo už. Pri­im­tas pir­ma­sis spren­di­mas.

PIRMININKAS. At­mes­ti, taip? Ačiū. No­rė­tų kal­bė­ti dėl šio įsta­ty­mo. E. Gent­vi­las – prieš. E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Na­tū­ra­lu, aš pa­si­sa­kau prieš at­me­ti­mą, nes ma­tau ar­gu­men­tus, ko­dėl ga­lė­tu­me tęs­ti. Vi­sų pir­ma čia vie­na da­lis bu­vo su­si­ju­si su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų skai­čiu­mi, tai yra kad opo­zi­ci­jai pri­klau­sy­tų ne ma­žiau kaip du. Ši­tas da­ly­kas jau ne taip se­niai yra re­a­li­zuo­tas. Ki­ti da­ly­kai kal­ba apie tai, kad Sei­mo opo­zi­ci­jai bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė dau­giau, daž­niau pa­teik­ti sa­vo re­gist­ruo­tus pro­jek­tus. Pa­vyz­džiui, šio­je se­si­jo­je iš 698 įtrauk­tų į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą pro­jek­tų net 23 % pro­jek­tų yra pa­tei­ku­si Sei­mo opo­zi­ci­ja. Da­bar­ti­nis Sta­tu­tas nu­ma­to, kad kas tre­čią ket­vir­ta­die­nį po­pie­ti­nis Sei­mo po­sė­dis ski­ria­mas opo­zi­ci­jai, bet bai­gė­si tuo, kad opo­zi­ci­ja ne­spė­jo pa­teik­ti dau­giau kaip pu­sės sa­vo re­gist­ruo­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Ma­no ma­ny­mu, mes ga­li­me ar­ba tu­ri­me iš­plės­ti opo­zi­ci­jos tei­ses pa­teik­ti sa­vo įre­gist­ruo­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus. Aš su­tin­ku, kad ga­li­ma dis­ku­tuo­ti dėl for­mu­luo­čių, apie ką kal­ba ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, ga­li­ma kal­bė­ti apie kaž­ko­kios ki­tos pro­cen­ti­nės ri­bos ar­ba pro­cen­ti­nių ri­bų nuo–­iki nu­sta­ty­mą, bet ne­at­mes­ti. Man, pa­vyz­džiui, pri­im­ti­na nuo­sta­ta, už ku­rią pa­si­sa­kė ke­tu­ri Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riai, – grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti. Čia tik­rai ras­tu­me, ką pa­to­bu­lin­ti, ta­čiau kai ban­do­ma ir siū­lo­ma vi­siš­kai at­mes­ti, aš ne­ga­liu su­tik­ti. To­dėl siū­lau bal­suo­ti prieš ko­mi­te­to siū­ly­mą at­mes­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. No­rin­čių kal­bė­ti už nė­ra. Ko­le­gos, tu­ri­me bal­suo­ti po svars­ty­mo už ko­mi­te­to, už at­me­ti­mą. Kas bal­suo­ja už ko­mi­te­to, už at­me­ti­mą, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už at­me­ti­mą – 45, prieš – 23, su­si­lai­kė 7. At­mes­ta.

 

12.09 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 98 ir 208 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2669(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-16 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2669. Šį kar­tą au­to­rius pats A. Ne­kro­šius. Pra­šau, ko­le­ga.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas lap­kri­čio 7 die­ną svars­tė šį pro­je­k­tą ir bu­vo pri­im­tas spren­di­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to pro­jek­tą Nr. XIIIP-2669 su­jung­ti su pro­jek­tu Nr. XIIIP-796. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 12, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, yra 2 straips­nio, 208 straips­nio pa­kei­ti­mas. Yra Sei­mo na­rio J. Ole­ko pa­siū­ly­mas. Gal jis ga­lė­tų pri­sta­ty­ti?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Da­bar tu­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti. Čia mes svars­to­me…

PIRMININKAS. Čia dėl Vy­riau­sy­bės na­rių at­sa­ki­nė­ji­mo į žo­džiu už­duo­da­mus klau­si­mus. Siū­lo­te: „Jei Vy­riau­sy­bės na­riai at­sa­ki­nė­ja į klau­si­mus 30 mi­nu­čių, tuo­met klau­si­mus už­duo­da tik opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai.“ Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Da­bar eg­zis­tuo­ja to­kia ne­ra­šy­ta tvar­ka, ka­da mes su­si­ta­ria­me, jei­gu vyks­ta pus­va­lan­dis, ta­da klau­sia tik opo­zi­ci­ja. Bet tur­būt ga­li­ma ir ki­taip. Aš no­rė­čiau, kad mes pri­tar­tu­me tei­kia­mai pa­tai­sai, kad bū­tų vi­siš­kai tiks­liai pa­gal Sta­tu­tą, nes Sta­tu­te nė­ra nu­ma­ty­ta ki­taip. Yra nu­ma­ty­ta va­lan­da Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mams į klau­si­mus, ta­da klau­sia vi­si pa­gal frak­ci­jų dy­dį. O tas mū­sų tra­di­ci­nis toks veiks­mas fak­tiš­kai eg­zis­tuo­ja pa­žei­džiant mū­sų Sta­tu­tą.

To­dėl jei­gu mes no­ri­me, kad at­ei­ty­je, esant rei­ka­lui, ka­da no­ri­ma dėl to, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­lė­tų iš­spręs­ti ko­kius nors ei­na­muo­sius klau­si­mus ir su­trum­pin­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dos lai­ką, ji tu­rė­tų tam ju­ri­di­nį pa­grin­dą – rei­kė­tų įra­šy­ti to­kią nuo­sta­tą, ku­rią aš tei­kiu, kad jei­gu su­trum­pi­na­ma Vy­riau­sy­bės va­lan­da iki 30 mi­nu­čių, tuo­met klau­si­nė­ja opo­zi­ci­ja. Man at­ro­do, mes tu­rė­tu­me ir Sta­tu­to nuo­sta­tos ati­ti­ki­mą, ir mū­sų fak­ti­nį, re­a­lų Vy­riau­sy­bės va­lan­dos at­sa­ky­mų lai­ką. Kvie­čiu pri­tar­ti ma­no pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, ko­le­ga A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes ga­li­mai siū­ly­mas pa­žei­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, tai yra siū­ly­mas Sei­mo sta­tu­te įtvir­tin­ti ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bės na­riams klau­si­mus už­duo­ti tik opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tiems Sei­mo na­riams ne­de­ra su Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 4 da­ly­je įtvir­tin­tu lais­vo Sei­mo na­rio man­da­to prin­ci­pu ir iš Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tų ky­lan­čiu vi­sų Sei­mo na­rių ly­gy­bės prin­ci­pu.

PIRMININKAS. Ačiū. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl J. Ole­ko pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas bal­suo­ja už, pri­ta­ria J. Ole­ko pa­siū­ly­mui, kas bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko, pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei. (Bal­sai sa­lė­je) At­virkš­čiai, prie­šin­gai. Stab­do­me bal­sa­vi­mą. Dar kar­tą aiš­ki­nu. Kas bal­suo­ja už J. Ole­ko pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­suo­ja­me dar kar­tą. Kas pa­lai­ko J. Ole­ko nuo­mo­nę, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to ne­pri­ta­ri­mui, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, pra­šau vi­sus bal­suo­ti. Pet­rai ir ki­ti, bal­suo­ja­me!

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 76 na­riai: už – 40, prieš – 20, su­si­lai­kė 16. J. Ole­ko pa­tai­sai pri­tar­ta.

Dėl vi­so po svars­ty­mo. Čia yra du straips­niai. Už – no­rin­čių nė­ra. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2669 po svars­ty­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nė, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­so. Yra du straips­niai, 1 strai­­ps­nis, at­kreip­ki­te dė­me­sį, pa­kei­čia mū­sų dar­bo lai­ką, va­ka­ri­nis po­sė­dis pra­si­dės 14 va­lan­dą, jei­gu pri­tar­si­me, dirb­si­me nuo 14 va­lan­dos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 9, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.16 val.

Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-602 2, 3 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2259(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo ke­lių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2259(2). Kvie­čiu L. Mat­ke­vi­čie­nę, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Pra­šom, ko­le­ge. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, at­si­pra­šau.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, lap­kri­čio 7 die­ną ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? A. Vin­kus – už. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Ma­lo­nu, kad yra pa­teik­tas toks Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, iš es­mės su­si­jęs su nau­jai rin­ko­je at­si­ran­dan­čių psi­cho­ak­ty­vių me­džia­gų reg­la­men­ta­vi­mu. Kai per vie­ne­rius me­tus rin­ko­je at­si­ran­da dau­giau nei šim­tas nau­jų psi­cho­ak­ty­vių me­džia­gų, su­pran­tu pro­ble­mos ak­tu­a­lu­mą, ky­lan­čią so­cia­li­nę ri­zi­ką ir ri­zi­kos svei­ka­tai laips­nį. Šios pro­ble­mos valdymo būdo parinkimas, pra­plė­tus pre­pa­ra­to są­vo­kos api­brė­ži­mą, ku­ris ap­im­tų ir nau­jas psi­cho­ak­ty­vias me­džia­gas, įra­šius nau­jas psi­cho­ak­ty­vias me­džia­gas į kon­tro­liuo­ja­mų me­džia­gų są­ra­šus, ir to­liau ki­tas įsta­ty­mą reg­la­men­tuo­jan­čias nuo­sta­tas su­de­ri­nus su ati­tin­ka­mo­mis Eu­ro­pos Par­la­men­tas ir Ta­ry­bos tei­sės ak­tais, ti­kė­ti­na, pa­dės rim­tą pa­grin­dą spren­džiant nau­jų psi­cho­ak­ty­vių me­džia­gų tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo spra­gą, to­dėl pri­ta­riu šiam Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui ir, ži­no­ma, agi­tuo­ju bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2259, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, 84 Sei­mo na­riai vien­bal­siai bal­sa­vo už.

 

12.18 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 2, 45 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 152, 153 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-903 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2769 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-18 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2769. Kvie­čiu D. Ka­mins­ką. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, 2019 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lios Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 15 straips­nis, ku­riuo nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lūs as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų su­tei­ki­mo ter­mi­nai ir nu­ma­ty­tos tei­si­nės pa­sek­mės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms už šių ter­mi­nų ne­si­lai­ky­mą. Straips­nio 10 da­ly­je įtvir­tin­ta, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms už pa­vė­luo­tai su­teik­tas pa­slau­gas 20–50 % bus ma­ži­na­mas fi­nan­sa­vi­mas, at­si­žvel­giant į tai, kiek die­nų pa­vė­luo­tai su­teik­ta pa­slau­ga.

Pa­žy­mė­ti­na, kad Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė svei­ka­tos sis­te­mos vyk­do­mie­ji sub­jek­tai tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, o jos ap­mo­ka­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do ir ki­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių lė­šų. Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mu įtvir­tin­ta, kad pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo drau­di­mi­niai įvy­kiai yra gy­dy­to­jo diag­no­zuo­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu drau­džia­mų as­me­nų svei­ka­tos su­tri­ki­mai ar svei­ka­tos būk­lė, ku­rie yra pa­grin­das pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu drau­džia­miems as­me­nims teik­ti šiuo įsta­ty­mu ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ir ap­mo­kė­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do. Tai­gi pa­grin­di­niuo­se svei­ka­tos sis­te­mą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­tos nuo­sta­tos, ku­rios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms su­tei­kia tei­sė­tą lū­kes­tį, kad jų tei­kia­mos pa­slau­gos bus ap­mo­kė­tos.

Nuo 2019 me­tų sau­sio mė­ne­sio įsi­ga­lio­jus mi­nė­to įsta­ty­mo nuo­sta­toms, ga­li bū­ti su­kur­ta pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja. Už gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų, pas ku­riuos re­gist­ruo­ja­si la­bai daug pa­cien­tų, o šian­dien pa­cien­tas tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti kon­kre­tų spe­cia­lis­tą, at­lik­tą kon­kre­tų, ko­ky­biš­ką dar­bą gy­dy­mo įstai­ga ga­li gau­ti su­ma­žin­tą fi­nan­sa­vi­mą, o tai ga­li at­si­liep­ti tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bei ir pri­ei­na­mu­mui. Be to, nė­ra aiš­ku, kas ap­mo­kės ko­ky­biš­kų, bet pa­vė­luo­tai su­teik­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo iš­lai­das, tai ir me­di­kų dar­bo už­mo­kes­tis, ty­ri­mai, kon­sul­ta­vi­mas, nes pa­čios įstai­gos to­kių re­sur­sų ne­tu­rės. Ma­nau, kad lau­ki­mo ei­lių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ma­ži­ni­mą rei­kė­tų ska­tin­ti, o ne… bau­di­mu.

Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma iš­brauk­ti įsta­ty­mo 153 straips­nio 10 da­lį ir to­kiu bū­du at­si­sa­ky­ti fi­nan­sa­vi­mo įstai­goms ma­ži­ni­mo už tai, kad pa­slau­gą jos su­tei­kia pa­vė­luo­tai. Įsta­ty­me ir šiaip yra nu­sta­ty­ti pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo rei­ka­la­vi­mai su ter­mi­nais, veik­los ko­ky­bės ge­ri­ni­mo ir ver­ti­ni­mo rei­ka­la­vi­mas, o tai sa­vai­me ska­ti­na kiek­vie­ną įstai­gą pa­si­tep­ti. Pri­ėmus ma­no tei­kia­mą įsta­ty­mą, ne­bū­tų ma­ži­na­mas ap­mo­kė­ji­mas už pa­slau­gas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, to­dėl įstai­gos jaus­tų­si tei­siš­kai sau­gios.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. A. Vin­kus – pir­ma­sis. A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Aš bu­vau už­si­ra­šęs dėl mo­ty­vų.

PIRMININKAS. Ne­no­ri­te. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš pui­kiai pri­si­me­nu il­gas, karš­tas dis­ku­si­jas šiuo klau­si­mu ly­giai prieš me­tus. Me­di­kų ben­druo­me­nė, svei­ka­tos įstai­gų at­sto­vai, ad­mi­nist­ra­to­riai at­krei­pė dė­me­sį, jog yra ne­pa­si­ruoš­ta įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą, o dau­ge­lis at­krei­pė, kad pats įsta­ty­mas nė­ra tin­ka­mas ir ne­mo­ty­vuos. Mes su ko­le­ge I. Ši­mo­ny­te, A. Ma­tu­lu ir I. De­gu­tie­ne tei­kė­me siū­ly­mą ati­dė­ti įgy­ven­di­ni­mą dve­jiems me­tams. Jūs tuo me­tu ar­gu­men­ta­vo­te, kad ne­rei­kia, už­teks me­tų lai­ko, tin­ka­mai pa­si­ruo­ši­te ir įgy­ven­din­si­te. Tai ar da­bar ga­li­te pri­pa­žin­ti, jog kly­do­te ir iš tik­rų­jų rei­kė­jo ati­dė­ti dve­jiems me­tams, kaip siū­lo­te da­bar. Ar iš tik­rų­jų at­si­ti­ko kaž­kas nau­jo ir vis dėlto tas įsta­ty­mas dėl kaž­ko­kių nau­jų prie­žas­čių tu­ri bū­ti vėl ati­dė­tas?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Aš ir šian­dien ma­nau, kad jo ati­dė­ti iš tik­rų­jų ne­rei­kė­jo, ka­dan­gi rei­ka­lin­gas mo­ni­to­rin­gas, įver­tin­ti, koks yra lau­ki­mo lai­ko­tar­pis. Mes tu­rė­tu­me įver­tin­ti, ko­kios yra… ir tu­rė­tų steng­tis Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas teik­ti dar ki­tus da­ly­kus, kad įver­tin­tu­me, kiek yra ski­ria­ma lai­ko pa­cien­tui, kiek gy­dy­to­jas, jis ir­gi žmo­gus, ga­li pri­im­ti per die­ną pa­cien­tų, ir ta­da spręs­ti dėl pa­čių ter­mi­nų. Šian­dien, kad at­lik­tu­me mo­ni­to­rin­gą, mes tu­rė­tu­me įvyk­dy­ti, kaip sa­kiau, ši­tą ste­bė­se­ną, bet bau­das, ma­nau, kad rei­kia… ir ta­da aš sa­kiau, kad jų tik­rai ne­rei­kė­tų. Mums rei­kė­tų gal­vo­ti apie ska­ti­ni­mo me­cha­niz­mus įstai­goms, kad už ko­ky­biš­kas, lai­ku su­teik­tas pa­slau­gas mes ga­lė­tu­me ap­mo­kė­ti, kad įstai­ga bū­tų mo­ty­vuo­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, tai, ką jūs da­bar at­sa­kė­te M. Ma­jaus­kui, iš es­mės nie­ko ne­su­pra­to­me, kaž­ką su­pla­kė­te, su­ma­lė­te. Tai aš no­riu dar kar­tą pa­klaus­ti ir kad jūs tiks­liai at­sa­ky­tu­mė­te. Ge­rai, prieš me­tus lai­ko jūs ne­su­pra­to­te, kad ne­bū­si­te pa­si­ruo­šę įgy­ven­din­ti ši­tą įsta­ty­mą ir ne­su­ti­ko­te su mū­sų pa­siū­ly­mais. Bet rug­sė­jo mė­ne­sį opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va ko­mi­te­te pa­da­rė­me klau­sy­mus par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mo ir vi­ce­mi­nist­rė K. Ga­ruo­lie­nė šim­tu pro­cen­tų įti­ki­nė­jo, kad įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti yra pa­si­ruoš­ta, nors mes su ko­le­ge I. De­gu­tie­ne sa­kė­me, kad ab­so­liu­čiai nė­ra nie­kam pa­si­reng­ta, ne­vei­kia re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma. Iš es­mės mi­nis­te­ri­ja dve­jus me­tus iš­švais­tė vė­jais, kad šis pre­zi­den­ti­nis įsta­ty­mas nuo nau­jų me­tų pra­dė­tų veik­ti.

Gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti dar kar­tą tiks­liai. Jei prieš me­tus lai­ko ne­at­si­me­na­te, ką sa­kė­te, kaip ga­lė­jo, kas at­si­ti­ko, prieš du mė­ne­sius jūs as­me­niš­kai tei­gė­te, kad įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui pa­si­reng­ta, šian­dien pats tei­kia­te įsta­ty­mų pa­tai­sas, nors ką tik sa­vo kal­bo­je pa­sa­kė­te, kad jūs iš es­mės ne­pri­ta­ria­te toms pa­tai­soms, bet jas tei­kia­te.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Es­mė to­kia. Jūs ir­gi ne­pla­ki­te vis­ko į vie­ną krū­vą. Aš pa­sa­kiau, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas rei­kia ska­tin­ti, jei­gu jos tei­kia lai­ku ir su­tei­kia dau­giau ko­ky­biš­kų pa­slau­gų. O tam, kad mes tu­rė­tu­me ko­kią nors ana­li­zę, dėl ko su­si­da­ro ei­lės ir ką mes tu­rė­tu­me at­ei­ty­je da­ry­ti, mums iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gas mo­ni­to­rin­gas. Dar kar­tą pa­sa­ky­siu, to­dėl ir ne­rei­kė­jo stab­dy­ti šio įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo. O dėl bau­dų. Aš ir anks­čiau sa­kiau, ini­cia­ty­va yra sie­kiant pa­nai­kin­ti įtam­pą to­se įstai­go­se ir me­di­kams pa­nai­kin­ti įtam­pą.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga, no­riu pa­klaus­ti. Iš­ties es­mė ta, kad ma­ži­na­mas fi­nan­sa­vi­mas už pa­vė­luo­tai su­teik­tas pa­slau­gas. No­riu pa­klaus­ti, ar kal­ba­ma apie vi­sas su­teik­tas pa­slau­gas, ar apie bū­ti­ną­sias, tam tik­ras gru­pes gal­būt?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Yra nu­sta­ty­ta, sa­ky­ki­me, per sep­ty­nias die­nas ar kiek die­nų tu­ri pa­kliū­ti dėl pa­slau­gų ar bran­gių ty­ri­mų, yra nu­ma­ty­tos die­nos: sep­ty­nios die­nos, tris­de­šimt die­nų. Jei­gu vir­ši­ja­mas šis lai­ko­tar­pis, tai bū­tent kiek die­nų, tiek – nuo 20 iki 50 % – yra ma­ži­na­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad rei­ka­lin­ga ši įsta­ty­mo pa­tai­sa, nes ne­pa­si­reng­ta tam. Jei­gu pa­lik­tu­me taip, kaip yra, jūs pui­kiai ži­no­te, į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą bu­vo at­ėję Li­go­nių ka­sų at­sto­vai ir sa­kė, kad iš kar­to nu­ken­tė­tų gy­dy­mo įstai­gos, jei­gu tai įsi­ga­lio­tų. Aš to ne­kves­tio­nuo­ju ir la­bai ge­rai, kad su­sku­bo­te tą re­gist­ruo­ti.

Ta­čiau ma­ne ste­bi­na tai, kad dar prieš du mė­ne­sius ta­me pa­čia­me Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te vi­ce­mi­nist­rė K. Ga­ruo­lie­nė tvir­tai pa­sa­kė, kad yra pa­si­reng­ta ir šis įsta­ty­mas ga­li įsi­ga­lio­ti nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Ka­dan­gi jūs esa­te val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, gal ir­gi ko­kių gan­dų ži­no­te, gal čia mes tie­siog per trum­pam pe­ri­odui nu­ke­lia­me? Gal rei­kia il­ges­niam lai­kui, kad ob­jek­ty­viai, tei­sin­gai tas mo­ni­to­rin­gas bū­tų at­lik­tas ir bū­tų pri­im­tas pro­tin­gas spren­di­mas? Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja? Ačiū.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Šian­dien, aš ma­nau, pir­miau­sia pri­im­ki­me bent jau tą spren­di­mą, kad ne­bū­tų va­di­na­mų­jų bau­dų, bū­tų pa­nai­kin­ta įtam­pa, kaip mi­nė­jau, įstai­go­se ir pa­čių gy­dy­to­jų. O šiaip ga­li­me su­sės­ti ir nu­spręs­ti, ką mes to­liau ga­li­me da­ry­ti. Bet šian­dien tai rei­kė­tų pri­im­ti, nes ar­tė­ja sau­sio 1-oji.

PIRMININKAS. Klau­sia Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš pa­lai­kau jū­sų ini­cia­ty­vą, iš tik­rų­jų čia jau ko­le­gos sa­kė dėl abe­jo­nių ir keis­tos si­tu­a­ci­jos. As­me­niš­kai siū­liau iki 2020 me­tų nu­kel­ti, ne­gąs­din­ti žmo­nių, ieš­ko­ti ko­kios nors iš­ei­ties. Tuo me­tu bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ne­ga­li­ma nu­kel­ti dve­jiems me­tams, rei­kia tik me­tams nu­kel­ti ir nuo sau­sio 1 die­nos bū­ti­nai tu­ri bau­dos įsi­ga­lio­ti. Toks bu­vo pra­ei­to ru­dens spren­di­mas, kai čia bal­sa­vo­me.

Da­bar ačiū, su­si­pra­to­te, iš­tai­so­te, ma­tyt, ben­drą klai­dą, ku­ri bu­vo. Bet tur­būt rei­kė­tų pri­im­ti jū­sų siū­ly­mą ir pas­ku­bė­ti dėl ko­kių nors pa­ska­ti­ni­mų už lai­ku su­teik­tas, nes da­bar su­si­darys to­kia si­tu­a­ci­ja, kad ir vė­luo­jan­tys su­teik­ti pa­slau­gas, ir lai­ku tei­kian­tys gaus tą pa­tį ap­mo­kė­ji­mą. Aš kvies­čiau sės­ti už sta­lo grei­čiau ir kar­tu pa­reng­ti ben­dras pa­tai­sas. Ačiū už at­saky­mą.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Be­je, bu­vo­me su­si­ti­kę su pre­zi­den­tū­ros, nes čia va­di­na­ma­sis pre­zi­den­tū­ros įsta­ty­mas, dėl ei­lių bu­vo iš­kel­ta ini­cia­ty­va, bu­vo­me su­si­ti­kę su įvai­riais at­sto­vais, su gy­dy­mo įstai­gų va­do­vais. Bu­vo pa­mi­nė­ta, kad rei­kė­tų gal­vo­ti apie ska­ti­ni­mą ir to ska­ti­ni­mo me­cha­niz­mus. To­dėl aš tik­rai pa­lai­ky­čiau bet ku­rių Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vas su­si­kur­ti tuos da­ly­kus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau, ko­le­ge.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Aš tu­riu to­kį po­li­ti­nį klau­si­mą. Na, iš tik­rų­jų ėjo vi­sas pa­ke­tas la­bai sku­biai įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų ir ministerijos atstovai kaip ir ko­le­gos ti­ki­no, kad mes vis­kam esa­me pa­si­ruo­šę ir taip to­liau. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš jums tu­riu to­kį klau­si­mą. Ko­dėl šio­je tri­bū­no­je sto­vi­te jūs, o ne, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos mi­nist­ras, ku­rio mi­nis­te­ri­ja ir bu­vo at­sa­kin­ga už ter­mi­nus, už įgy­ven­di­ni­mą, už tai, kaip įstai­gos vei­kia? Aš ma­tau to­kią iro­ni­ją jū­sų vei­de, gūž­čio­ja­te pe­čiais, bet man at­ro­do na­tū­ra­lu, kad rei­kė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir čia sto­vė­ti mi­nist­rui, o ne pa­siųs­ti ko­le­gą ko­mi­te­to na­rį, kad jis su­si­rink­tų ug­nį iš opo­zi­ci­jos.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų aš tos ug­nies ne­bi­jau, ka­dan­gi aš, kaip ir kiek­vie­nas jūs, Sei­mo na­rys, tu­riu sa­vo ini­cia­ty­vos tei­sę. Aš ma­tau, ką rei­kia tai­sy­ti, to­dėl ir sto­viu čia.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių kal­bė­ti. A. Vin­kus – už. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). At­si­žvel­giu į ger­bia­mo Sei­mo na­rio D. Ka­mins­ko pri­sta­ty­mą ir taip pat esu įsi­ti­ki­nęs, kad prak­ti­ko­je to­kio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas su­kel­tų daug pro­ble­mų.

Pir­ma, jei­gu įstai­ga ne­su­teiks daug pa­slau­gų per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, tai pa­grin­di­nės prie­žas­tys, la­biau­siai ti­kė­ti­na, bus sub­jek­ty­vios. Tai ga­li bū­tų gy­dy­to­jų ar įran­gos trū­ku­mas, ne­adek­va­tūs pa­cien­tų srau­tai, pa­vyz­džiui, gri­po epi­de­mi­ja ir taip to­liau, ir dar daug vi­sų ki­tų prie­žas­čių.

An­tra, nu­kreip­ti pa­cien­tą į ki­tas įstai­gas iš es­mės ne­re­a­lu, nes to­je pa­čio­je vie­to­vė­je dau­giau įstai­gų yra tik di­de­liuo­se mies­tuo­se, ku­riuo­se si­tu­a­ci­ja dėl ei­lių daž­niau­siai yra la­bai pa­na­ši, o vi­so­je li­ku­sio­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, tai yra ra­jo­nuo­se, yra tik po vie­ną įstai­gą. Iš­siųs­ti Ma­žei­kių ar bet ko­kio ki­to ra­jo­no kai­mo gy­ven­to­ją į ki­tą mies­tą ar ra­jo­ną bus iš es­mės ne­įma­no­ma ir toks mo­de­lis pa­pras­čiau­siai ne­veiks. Nu­bau­dus įstai­gą už pa­slau­gų su­tei­ki­mą ne lai­ku, tai yra su­ma­ži­nus fi­nan­sa­vi­mą 20, 30, 50 %, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, gal­vo­ti, kad jos pa­dė­tis dėl pa­slau­gų tei­ki­mo lai­ku at­ei­ty­je pa­ge­rės, ma­nau, kad taip pat to ne­at­si­tiks. Pa­dė­tis šiuo at­ve­ju, ma­no sam­pro­ta­vi­mu, tik pa­blo­gės.

Per šio klau­si­mo ap­ta­ri­mą gra­žiai pa­sa­kė Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vas: ka­dan­gi nuo sau­sio 1 die­nos įsta­ty­mas su nu­ma­ty­to­mis fi­nan­si­nė­mis nuo­bau­do­mis pra­dės ga­lio­ti, tai, pa­vyz­džiui, San­ta­ros kli­ni­koms fi­nan­sa­vi­mas tu­rės bū­ti su­ma­žin­tas 50 %, tai yra per pu­sę. Ar apie tai iš vi­so ga­li­me dis­ku­tuo­ti? Juk ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas, kad ken­tės ne kas ki­tas, o pa­cien­tai, mū­sų gy­ven­to­jai. Tai­gi la­bai pa­lai­kau siū­ly­mą pa­nai­kin­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas dėl fi­nan­si­nių baus­mių tai­ky­mo, o no­ri­mo re­zul­ta­to siek­ti rei­kia hu­ma­niš­kais me­to­dais, gal­būt, kaip po­nas J. Ole­kas sa­kė, pa­ska­ti­nant, o ne bau­do­mis.

PIRMININKAS. Prieš – A. Ma­tu­las. Pra­šau, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, nie­ko ne­su­pran­tu, aš dau­giau esu prieš to­kį vals­ty­bės val­dy­mą, prieš to­kį svei­ka­tos sis­te­mos val­dy­mą. Aš ne­su­pran­tu nie­ko, nes ši­tas va­di­na­ma­sis pre­zi­den­ti­nis įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas ta­da, kai svei­ka­tos ap­sau­gos pa­ta­rė­ju bu­vo ger­bia­mas A. Vin­kus. Jis ko­mi­te­te ak­ty­viai įro­di­nė­jo, kad ši nuo­sta­ta rei­ka­lin­ga, nors mes sa­kė­me, kad įstai­gas rei­kia ska­tin­ti, o ne baus­ti, nie­kas ne­pa­ge­rės, jei­gu įra­šy­si, kad žmo­gus tu­ri bū­ti pri­im­tas, bran­gus ty­ri­mas at­lik­tas per 30 die­nų, jei­gu ne, ta­da bus tai­ko­ma nuo­bau­da. Šian­dien tie žmo­nės jau šne­ka vi­siš­kai ki­taip.

Jei­gu nor­ma­liai bū­tų dir­ba­ma, man at­ro­do, būtų bu­vę ga­li­ma pa­si­ruoš­ti šį įsta­ty­mą įgy­ven­din­ti, iš­biu­rok­ra­tin­ti sis­te­mą, pa­da­ry­ti įta­ką me­di­kų pa­skirs­ty­mui, kad pe­ri­fe­ri­jo­je dirb­tų gy­dy­to­jai kon­sul­tan­tai, šei­mos gy­dy­to­jai, ne taip, kaip da­bar, vie­nas gy­dy­to­jas ap­tar­nau­ja 2–3 am­bu­la­to­ri­jas. De­ja, ne tas mi­nis­te­ri­jai rū­pė­jo, mi­nis­te­ri­jai rū­pė­jo pri­vers­ti žmo­nes gy­dy­tis pi­giau­siais vais­tais. Šian­dien aš ga­vau ži­nią, kad vie­na vais­tų kom­pa­ni­ja, ku­ri tie­kė mo­der­niau­sius vais­tus nuo mig­re­nos, nuo epi­lep­si­jos, at­ro­do, iš vi­so iš­ei­na iš Lie­tu­vos. Tai štai pa­sek­mė, kad bu­vo už­si­i­ma­ma ne tais da­ly­kais, kuriais rei­kia, ne to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mu. O žmo­nės dė­jo vil­tis, dė­jo vil­tis, kad bus ga­li­ma pa­kliū­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją per 7 die­nas, pas spe­cia­lis­tą, bran­gų ty­ri­mą at­lik­ti per 30 die­nų. De­ja, ta žmo­nių vil­tis su­dau­žy­ta. Aš ma­nau, kad Pre­zi­den­tė tu­ri at­kreip­ti dė­me­sį, man at­ro­do, yra la­bai daug pa­grin­do iš­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą to­kiu svei­ka­tos sis­te­mos val­dy­mu ir to­kiu mi­nist­ro dar­bu, nes tu­ri bū­ti čia at­sa­kin­gas mi­nist­ras, ne Ka­mins­kas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­pli­ka – A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Žo­džiu, ma­nau, kad šian­dien ga­li­me vie­ni ki­tus kal­tin­ti, kas kaip pa­sa­kė, kaip ta­da, ko­kios nuo­mo­nės bu­vo, bet pri­si­min­ki­me vie­ną vie­nin­te­lę tai­syk­lę – klys­ti žmo­giš­ka, jei­gu, sa­ky­kim, kly­dau aš, kai ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta, o klai­dą iš­tai­sy­ti, po­ne Ma­tu­lai, yra die­viš­ka.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2769 po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ar rei­kia pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 18 die­ną.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš no­riu re­pli­ką pa­sa­ky­ti sa­vo drau­gui ger­bia­mam A. Vin­kui. Ger­bia­mas An­ta­nai, mes pa­si­el­gė­me die­viš­kai – mū­sų frak­ci­ja pri­si­dė­jo prie to, kad iš­tai­sy­tų jū­sų klai­das.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, mi­nist­ras… Pra­šau, mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Pra­šom, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū. Ka­dan­gi ke­lis kar­tus bu­vo pa­mi­nė­ta, ko­dėl ne mi­nist­ras, ir bu­vo iš­kel­ta įvai­riau­sių iš­gy­ve­ni­mų, kad yra kaž­ko at­si­sa­ko­ma. Nie­ko nė­ra at­si­sa­ko­ma – nei ei­lių val­dy­mo, nei ter­mi­nų ir ne­rei­kė­tų pai­nio­ti. Yra at­si­sa­ko­ma fi­nan­si­nių nuo­bau­dų. O mi­nis­te­ri­ja to, ką yra įsi­pa­rei­go­ju­si, iš tik­rų­jų ir sie­kia. Jūs tik­rai ma­to­te pa­kan­ka­mai ak­ty­viai be­si­sten­gian­čias įstai­gas ir šei­mos gy­dy­to­jų srau­tus su­ba­lan­suo­ti. Tai ne­rei­kė­tų kel­ti su­maiš­ties ir pin­ti klau­si­mų, ku­rie yra vi­siš­kai ne­su­si­ję – ir vais­tų po­li­ti­kos, ir pa­na­šių da­ly­kų, kur tik­rai mes ma­to­me aiš­kiai ma­žė­jan­čias ir vais­tų kai­nas. Tik­rai aš ma­nau, kad ko­le­gos prieš kal­tin­da­mi ki­tus, pa­gal­vo­ki­te, ko­dėl anks­čiau Lie­tu­va bu­vo su­da­riu­si są­ly­gas pi­ni­gau­tis pa­cien­tų są­skai­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir ko­le­gė A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pra­šy­tu­me gruo­džio 4 die­ną, nes įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja nuo Nau­jų­jų me­tų ir tu­rė­tu­me su­spė­ti pro­ce­dū­riš­kai.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ko­mi­te­tas pra­šo gruo­džio 4 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ar ga­lė­tu­me, A. Pa­lio­nis pra­šo pri­sta­ty­ti du trum­pus klau­si­mus – pro­jek­tą Nr. XIIIP-2819 dėl pro­gra­mos pa­kei­ti­mo ir pro­jek­tą Nr. XIIIP-2814 dėl pi­ni­gų plo­vi­mo. Ga­li­me? Pra­šau. A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

 

12.39 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2819 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šau, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­tar­ti ru­dens dar­bų pro­gra­mai ir pa­pil­dy­ti ją Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu.

PIRMININKAS. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2819, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

Pro­gra­mą pa­kei­tė­me.

 

12.40 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2814 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir da­bar dėl ko ją kei­tė­me, tai yra 2-13.2 klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2814. Pa­tei­ki­mas. A. Pa­lio­nis. Pra­šau.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiuo me­tu fi­nan­sų įstai­gos, nu­sta­ty­da­mos klien­to fi­zi­nio as­mens ta­pa­ty­bę, tu­ri va­do­vau­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir už­sie­nio vals­ty­bės as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tu ar­ba lei­di­mu gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, ku­r yra, be ki­ta ko, nu­ro­dy­ta ir klien­to pi­lie­ty­bė. Kar­tu įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bes klien­to ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti nau­do­ti ir Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bė­je iš­duo­to vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Šiuo me­tu dėl brek­si­to di­de­lis skai­čius fi­nan­si­nių įstai­gų ieš­ko tin­ka­mos ju­ris­dik­ci­jos įsi­steig­ti ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, to­dėl mes, kaip ša­lis, tu­ri­me uni­ka­lų šan­są pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas. Fi­nan­sų rin­kos da­ly­viai iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių la­biau lin­kę rink­tis Es­ti­ją, nes Es­ti­jo­je yra įtei­sin­ta – vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas nau­do­ja­mas ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je są­ly­gos yra ly­giai to­kios pa­čios, už­ten­ka vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Šiuo pro­jek­tu ir siū­lo­me, kad Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bė­je iš­duo­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas bū­tų tin­ka­mas do­ku­men­tas as­mens ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Anu­šaus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, vie­nas klau­si­mas. Ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čia­me do­ku­men­te pa­pras­tai yra pa­ra­šas. Šiuo at­ve­ju, kiek su­pran­tu, jis jau ne­be­bus pri­va­lo­mas? Ar taip?

A. PALIONIS (LSDDF). Pa­ra­šas yra ir ant vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. (Bal­sas sa­lė­je: „Ar vi­sų ša­lių?“) Taip, vi­sų ša­lių. Vi­so­se ša­ly­se, tu­riu me­džia­gą, kur yra iš­duo­da­mas, čia yra Eu­ro­pos ša­lių. Eu­ro­pos ša­lių ati­tin­ka ir reg­la­men­tuo­ja­mas tik­tai Eu­ro­pos.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti, ar vis dėl­to plas­ti­ki­nės kor­te­lės ap­sau­gos ly­gis da­rant san­do­rius yra pa­kan­ka­mas, nes pa­so yra dau­giau iden­ti­fi­ka­vi­mo da­ly­kų? Ir ar tai ne per daug di­de­lė ri­zi­ka bū­tų?

A. PALIONIS (LSDDF). Su­pra­tau jū­sų klau­si­mą.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Nes ga­li bū­ti ir fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos, ir pi­ni­gų plo­vi­mo at­ve­jai, ir taip to­liau. Ačiū.

A. PALIONIS (LSDDF). Su­pra­tau jū­sų klau­si­mą. Iš es­mės ta­pa­ty­bės kor­te­lė ir­gi yra plas­ti­ki­nė, pa­gal ją ir­gi ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti, tik­tai skir­tu­mas, pa­ties pro­jek­to pa­kei­ti­mo skir­tu­mas yra tas, kad pa­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je yra pi­lie­ty­bė, o ant vai­ruo­to­jo tei­sių nė­ra pi­lie­ty­bės. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis na­res, kas kaip reg­la­men­tuo­ja, tai maž­daug pa­si­da­li­nę 50 su 50, tai yra 50 % lei­džia vai­ruo­to­jo tei­ses iden­ti­fi­ka­ci­jai ir 50 % ne­lei­džia. Pi­lie­ty­bės… Ka­dan­gi mes ap­ri­bo­jo­me, kad ne vi­so pa­sau­lio vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mai, o Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, ir vi­sos yra plas­ti­ki­nės, ir vi­sos yra ap­sau­go­tos, ir yra ki­ti bū­dai, jei­gu ky­la įta­ri­mų iden­ti­fi­kuo­ti pi­lie­ty­bę. Čia yra tik­tai klien­to iden­ti­fi­ka­vi­mas, o ne ope­ra­ci­jų at­li­ki­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš. Ga­li­me bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo?

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2814, bal­suo­ja už po pa­tei­ki­mo, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pra­šo­me bal­suo­ti, ko­le­gos!

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 4 die­ną. Tin­ka? Ačiū.

 

12.44 val.

Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2777, Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2778, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2779, Dar­bo ko­dek­so 62, 63, 149 ir 200 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2780, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 114 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2781, Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2782, Garan­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įstaty­mo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2783, Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 851 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2784, Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2785, Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2786, Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2787, Drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2788, Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 18 ir 181 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2789 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, grįž­ta­me prie mū­sų dar­bo­tvarkės. Da­bar vi­sas įsta­ty­mų blo­kas. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą fi­nan­sų mi­nist­rą V. Ša­po­ką. Da­bar vyks 13 įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­tei­ki­mas. Pra­šo­me, mi­nist­re. Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Dar­bo ko­dek­so, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo ir taip to­liau. Klau­si­mai nuo 1-19.1 iki 1-19.13. Pra­šom, mi­nist­re. Įsta­ty­mų blo­kas. Pra­šom.

V. ŠAPOKA. La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Vy­riau­sy­bė tei­kia Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ką tik iš­var­din­tų ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tus. Šie pro­jek­tai pa­reng­ti įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no vie­ną iš prie­mo­nių, tai yra Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo sis­te­mos per­tvar­ky­mą, kon­so­li­duo­jant ju­ri­di­nių as­me­nų re­struk­tū­ri­za­vi­mo ir ban­kro­to tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, di­di­nant ne­mo­ku­mo pro­ce­so efek­ty­vu­mą. Taip pat įgy­ven­di­nant Sei­mo 2016 m. ge­gu­žės 13 d. spren­di­mą su­jung­ti Įmo­nių ban­kro­to ir Įmo­nių re­struk­tū­ri­za­vi­mo įsta­ty­mus, taip pat at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Pa­sau­lio ban­ko, EBPO, Vals­ty­bės kon­tro­lės ir STT re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios su­si­ju­sios su ne­mo­ku­mo pro­ce­su.

Tai ne tik efek­ty­vins ne­mo­ku­mo pro­ce­sus ir su­da­rys są­ly­gas iš­sau­go­ti gy­vy­bin­gus ver­s­lus, bet tai yra ir sig­na­las in­ves­tuo­to­jams, nes leis reikš­min­gai pa­ge­rin­ti Lie­tu­vos ne­mo­ku­mo in­dek­są „Doing Bu­si­ness“.

Ko­kie yra pa­grin­di­niai už­da­vi­niai? Spar­tin­ti ban­kro­to pro­ce­dū­ras, su­da­ry­ti prie­lai­das kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mams ten­kin­ti di­des­ne ap­im­ti­mi, įtvir­tin­ti efek­ty­ves­nį ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rių prie­žiū­ros mo­de­lį. Svar­biau­si nu­ma­ty­ti pa­kei­ti­mai: su­jun­gia­mas ban­kro­to ir re­struk­tū­ri­za­vi­mo re­gu­lia­vi­mas, kei­čia­ma ne­mo­ku­mo sam­pra­ta, pa­gal ku­rią ne­mo­ku­mas ne­reikš ne­iš­ven­gia­mo ban­kro­to, o bus ver­ti­na­mas ir sub­jek­to gy­vy­bin­gu­mas. Tiks­las yra anks­čiau pra­dė­ti spręs­ti fi­nan­si­nes pro­ble­mas ir ini­ci­juo­ti ne­mo­ku­mo pro­ce­są. Ska­ti­na­ma fi­nan­si­nes pro­ble­mas spręs­ti ne teis­mo tvar­ka. Ska­ti­na­mas ju­ri­di­nių as­me­nų re­struk­tū­ri­za­vi­mas, kar­tu di­di­nant to pro­ce­so efek­ty­vu­mą, to­bu­li­na­ma ne­mo­ku­mo pro­ce­so da­ly­vių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ka, nu­sta­to­mas į ban­kro­to pro­ce­so re­zul­ta­tus ir grei­tes­nį pro­ce­są orien­tuo­tas at­ly­gis ad­mi­nist­ra­to­riui, su­pap­ras­tin­tas be­tur­čių įmo­nių ban­kro­to pro­ce­so ad­mi­nist­ra­vi­mas ir lik­vi­da­vi­mas, va­di­na­si, ne­iš­ven­gia­mas grei­tes­nis ir pi­ges­nis spren­di­mas. Au­to­ma­ti­zuo­tas iš­mo­kų iš Ga­ran­ti­nio fon­do sky­ri­mas ir iš­mo­kė­ji­mas, in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas kre­di­to­riams ir ki­toms pro­ce­so ša­lims vie­no lan­ge­lio prin­ci­po. Ban­kro­to ir re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­rių pro­fe­si­jos su­jun­gi­mas į vie­ną. Įtvir­ti­na­mas miš­rus ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rių prie­žiū­ros mo­de­lis, su­ku­riant ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rių sa­vi­val­dą, ku­ri jai leis­tų pri­si­im­ti žy­miai di­des­nę at­sa­ko­my­bę už ši­to pro­ce­so kva­li­fi­ka­ci­ją. Ji vyk­dy­tų kva­li­fi­ka­ci­nius eg­za­mi­nus, pri­žiū­rė­tų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą ir kon­t­roliuo­tų eti­kos tai­syk­lių lai­ky­mą­si. Tuo tar­pu vals­ty­bi­nė prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja pri­žiū­rė­tų, kaip ad­mi­nist­ra­to­riai lai­ko­si ne­mo­ku­mo pro­ce­są re­gu­liuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Įsta­ty­mų pro­jek­tais sie­kia­ma su­da­ry­ti pa­kan­ka­mas prie­lai­das kuo anks­ty­ves­niam per­spek­ty­vių įmo­nių fi­nan­si­nių sun­ku­mų spren­di­mui ir ver­slo tęs­ti­nu­mui, o ban­kro­to at­ve­ju – grei­tam ir kuo dau­giau kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mų ten­ki­nan­čiam įmo­nių lik­vi­da­vi­mui. Vi­du­ti­nė ban­kro­to pro­ce­so truk­mė nuo be­veik dve­jų me­tų su­trum­pė­tų iki be­veik vie­ne­rių me­tų. Efek­ty­ves­nis ban­kro­to pro­ce­sas tu­rės tei­gia­mą įta­ką pro­ble­mi­nių sko­lų kau­pi­mui­si ma­žin­ti, taip pat, ži­no­ma, at­lais­vins tiek fi­nan­si­nius, tiek žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, ku­rie ga­lė­tų bū­tų pa­nau­do­ja­mi ša­lies ver­slo ir ben­drai eko­no­mi­kos plėt­rai.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­tei­kęs iš­va­das. Siū­ly­tu­me pa­sta­bas įver­tin­ti per svars­ty­mus ko­mi­te­tuo­se. At­si­žvel­giant į tai, kad šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas yra pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir sie­kiant pa­ge­rin­ti ir Lie­tu­vos „Doing Bu­si­ness“ rei­tin­gą. At­si­žvel­giant į tuos lai­ko­tar­pius, kuo­met bus at­lie­ka­mas ver­ti­ni­mas, kvies­tu­me svars­ty­ti šiuos pro­jek­tus ru­dens se­si­jo­je. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. V. Ąžuo­las pir­ma­sis. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš dvie­jų da­lių bū­tų ma­no klau­si­mas. La­bai daug ži­no­me tų at­si­ti­ki­mų, tų ty­či­nių va­di­na­mų­jų ban­kro­tų, kai yra ty­čia su­ban­kro­ti­na­mos įmo­nės, po to ku­ria­mos nau­jos įmo­nės, ir tai kaip ka­ru­se­lė jau iš­ei­na. Iš tik­rų­jų re­no­va­ci­jos, ki­to­se sri­ty­se tai kiek­vie­ną die­ną kar­to­ja­si. Ar šie pa­kei­ti­mai nu­ma­to tam tik­rą lan­dų už­kam­šy­mą, kad to ne­vyk­tų?

 Ir ki­tas klau­si­mas bū­tų dėl ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus. De­ja, bet yra blo­gų pa­vyz­džių, kai tam­pa ad­mi­nist­ra­to­riui pel­nin­gu ver­slu tą da­ry­ti – ir vi­so­kius par­da­vi­mus, ir vi­sa ki­ta, ir taip pat yra daug pik­tnau­džia­vi­mo. Tai ar tie pa­kei­ti­mai pa­dės tas spra­gas už­kam­šy­ti?

V. ŠAPOKA. Iš tie­sų šio­je sri­ty­je yra be­ga­lė pik­tnau­džia­vi­mo, ne tik to­se sri­ty­se, ku­rias tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te. Į vi­sas šias pro­ble­mas šie vi­si pro­jek­tai at­lie­pia. Vien kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­siu, kal­bant apie ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mą. Kaip ži­no­me, šiuo me­tu jis yra ypač il­gas ir ga­lų ga­le iš­sun­kian­tis vi­sus įma­no­mus re­sur­sus, tai yra nu­ma­to­mas at­ly­gis, kad jis bū­tų su­da­ry­tas iš kin­ta­mos ir fik­suo­tos da­lies tam, kad bū­tų ska­ti­na­ma kuo grei­čiau tą pro­ce­są įgy­ven­din­ti. Taip pat ne­ma­žai yra pik­tnau­džiau­ja­ma re­struk­tū­ri­za­vi­mu. Vėl­gi yra nu­ma­ty­tos prie­mo­nės, kaip su­ma­žin­ti iki mi­ni­mu­mo to pik­tnau­džia­vi­mo ga­li­my­bes. Pik­tnau­džiau­ja­ma do­ku­men­tų pa­tei­ki­mu, ne­ga­vi­mu. Tam yra vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas. Iš tik­rų­jų yra la­bai daug prie­mo­nių tam, kad tas pro­ce­sas bū­tų efek­ty­vus ir pik­tnau­džia­vi­mo ga­li­my­bė bū­tų mi­ni­ma­li.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis. Pra­šom, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ne­ma­žai at­sa­kė­te, ko no­rė­jau pa­klaus­ti apie ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Iš tik­rų­jų yra tam tik­rų pro­ble­mų, kuo­met ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riai ne­gelbs­ti įmo­nės, o tik pa­pras­čiau­siai no­ri, kad grei­čiau ji suž­lug­tų ir pa­si­im­tų sau pi­ni­gė­lius. To­dėl no­rė­čiau pa­klaus­ti, kiek yra de­rin­ta su ver­slu, nes, ma­čiau, ren­gia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai dau­giau­siai. Ar tai bu­vo de­ri­na­ma, ar šis pro­ce­sas pra­si­dės da­bar, nes ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je bu­vo, kad vis dėl­to kaž­ko­kios aso­ci­juo­tos struk­tū­ros bus įtrauk­tos į tų įsta­ty­mų ren­gi­mą? Kaip šiuo at­ve­ju? Ar ko­mi­te­tai tu­rės kvies­tis ir ben­drau­ti iš nau­jo, ar iš tik­rų­jų tam tik­ri su­si­ta­ri­mai yra pa­siek­ti? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū. Iš tik­rų­jų bu­vo kon­sul­tuo­ja­ma­si su ke­lias­de­šimt ins­ti­tu­ci­jų ir bu­vo or­ga­ni­zuo­tos dvi kon­fe­ren­ci­jos. Pra­si­dė­jo nuo to, kad pa­tei­kė­me sa­vo kon­cep­ci­ją ir ma­ty­mą, taip pat tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas. Vi­suo­se pro­ce­suo­se ak­ty­viai da­ly­va­vo įvai­rios aso­ci­juo­tos struk­tū­ros, tai ma­no­me, kad da­bar­ti­nis va­rian­tas tik­rai yra su­ba­lan­suo­tas. Bet ži­no­ma, kad į ko­mi­te­tus tik­rai lais­va va­lia kvies­ti, ka­dan­gi per­tvar­ka rim­ta, tai dis­ku­si­jų tik­rai ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas. J. Ole­kas, pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia trum­pai taip pa­lie­tė­te tik­tai Tei­sės de­par­ta­men­to ga­na daug, sa­ky­čiau, pa­sta­bų, virš 70. Ma­no bū­tų iš­ryš­kin­tos dvi iš jų: dėl ant­sto­lių įtrau­ki­mo, kad per ant­sto­lius yra siun­ti­nė­ja­mi laiš­kai, ir dėl teis­mų ko­pi­jų vi­siems ant­sto­liams siun­ti­mo, kaip mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­tas ra­šo, to­kios pa­pil­do­mos ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos. Ar tik­rai ne­bū­tų ga­li­ma nau­do­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jomis, sa­ky­ki­me, in­for­ma­ci­nė­mis sis­te­mo­mis dėl tų pa­čių ant­sto­lių pa­skel­bi­mo ir ne­bū­ti­nai siun­ti­nė­ti tuos po­pie­ri­nius va­rian­tus? Ačiū už at­sa­ky­mą.

 V. ŠAPOKA. Aš ma­nau, kad tik­rai šis pa­siū­ly­mas ver­tas dė­me­sio. Ma­nau, ko­mi­te­te bus ga­li­ma jam pri­tar­ti, jei­gu ne­truk­dys kaž­ko­kie tei­si­niai ap­ri­bo­ji­mai. O jei­gu truk­dys, tuos tei­si­nius ap­ri­bo­ji­mus pa­ša­lin­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gai­lius. At­si­sa­ko. Klau­sia L. Sta­ce­vi­čius. Pra­šom.

L. STACEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tę­siant V. Ąžuo­lo klau­si­mą, man iš­ki­lo toks klau­si­mas. Da­bar ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riai yra kaip ir pri­va­tūs ad­mi­nist­ra­to­riai. Ar jūs ne­gal­vo­ja­te apie vals­ty­bi­nius ad­mi­nist­ra­to­rius, kad bū­tų ga­limy­bė šiek tiek kon­tro­liuo­ti ir gal­būt bū­tų ma­žiau ko­rup­ci­jos at­ve­jų dėl ban­kro­to ad­mi­nist­rato­rių?

V. ŠAPOKA. Jei­gu vi­si bus vals­ty­bi­niai, tai sa­vai­me ne­reiš­kia, kad ne­bus ko­rup­ci­niai, jei­gu taip pa­šmaikš­tau­tu­me. O kal­bant apie tarp­tau­ti­nę prak­ti­ką, tai yra pri­va­tūs as­me­nys. Svar­bu, kad bū­tų už­tik­ri­na­ma tin­ka­ma pre­ven­ci­ja pik­tnau­džia­vi­mo ir tin­ka­ma prie­žiū­ra. Ma­nau, vi­si sau­gik­liai, ku­rie įtrauk­ti į pro­jek­tą, tam prie­lai­das su­da­ro.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Bau­ra.

A. BAURA (LVŽSF). Po­ne mi­nist­re, ma­no klau­si­mė­lis bū­tų dėl Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo, jis bū­tų trum­pas. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­ma, ko­kie už­da­vi­niai, ir vie­nas iš jų skam­ba taip: „Įtvir­tin­ti nau­ją ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rių prie­žiū­ros mo­de­lį su­jun­giant ban­kro­to ir re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­rių pro­fe­si­jas į vie­ną, iš vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros per­ei­nant į pu­siau vals­ty­bi­nę, su­ku­riant ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rių sa­vi­val­dą.“ Iš vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros per­ei­nant prie pu­siau – gal šiek tiek pla­čiau ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, kaip čia rei­kė­tų su­pras­ti?

V. ŠAPOKA. Kal­bant apie įvai­rias pro­fe­si­jas, pa­im­ki­me ar no­ta­rus, ar drau­di­mo bro­ke­rius, fi­nan­sų mak­le­rius, au­di­to­rius, įpras­tai efek­ty­viau­sias bū­na va­di­na­ma­sis miš­rus mo­de­lis, kai kva­li­fi­ka­ci­ja, jos kė­li­mu ir pro­fe­si­ne eti­ka už­si­i­ma sa­vi­val­da. O įsta­ty­mų vyk­dy­mu, pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja už­si­i­ma vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Toks mo­de­lis ir yra pa­siū­ly­tas. Ma­no­me, kad šiuo me­tu tai ge­riau­sia al­ter­na­ty­va.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti už. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų – nuo klau­si­mo 1.19.1 iki klau­si­mo 1.19.13 po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

A. Bau­ra dėl ve­di­mo tvar­kos?

A. BAURA (LVŽSF). Aš tie­siog no­rė­jau pa­pra­šy­ti dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to dėl šio pa­ke­to. Pas­kui ar da­bar ga­liu tą pa­da­ry­ti?

PIRMININKAS. Pra­šom, bet (…).

A. BAURA (LVŽSF). Mes, kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai, esa­me pa­si­žiū­rė­ję, ten, kur Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, dėl 14 tei­sės ak­tų nė­ra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo. Pra­šo­me, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bū­tų įtrauk­tas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, yra pra­šy­mas, kad dėl vi­sų try­li­kos pro­jek­tų bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, ten, kur jo nė­ra, taip? Ar man rei­kia skai­ty­ti vi­sus ko­mi­te­tus? Gal ne­rei­kia, jų są­ra­šą gau­si­te, ko­mi­te­tai ži­nos. Ko­le­gos, siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti?

V. ŠAPOKA. Ru­dens, jei­gu bū­tų ga­li­ma.

PIRMININKAS. Aha! Mi­nist­ras pra­šo ru­dens se­si­jo­je. Ne tiek daug li­ko po­sė­džių. Tuoj pa­žiū­rė­si­me į gra­fi­ką. O ka­da? (Bal­sai sa­lė­je) Kaip sa­ko­te? Yra ra­ci­jos iš tik­rų­jų, jei­gu tai pa­dė­tų ša­lies ver­slui ir pa­na­šiai. Ge­rai. Aš ta­da krei­piuo­si į R. Baš­kie­nę. Ri­ma? Ko­le­gė R. Baš­kie­nė. Ar bū­tų ga­li­ma ši­tą pa­ke­tą įtrauk­ti į šią ru­dens se­si­ją, nors pla­nas bu­vo?.. Ga­li­ma. Ge­rai. Gruo­džio 12 die­ną ar anks­čiau? Gruo­džio 12 die­na. Tin­ka? 4-a. Tai bus dar ir 13 die­ną po­sė­dis. Aš siū­lau 12 die­ną. Ge­rai? At­si­pra­šau, 11 die­ną. Gruo­džio 11 die­ną. Ačiū. Ko­le­gos pri­ta­rė.

Ki­tas įsta­ty­mų blo­kas. Vėl­gi kvie­čia­me fi­nan­sų mi­nist­rą. Tai yra klau­si­mai nuo 1-20.1 iki 1-20.14. Čia Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo ir la­bai daug vi­so­kių ki­tų… Siū­lau mi­nist­rui pri­sta­ty­ti ši­tą vi­są blo­ką. Pas­kui per­ei­si­me prie klau­si­mų. Pra­šom, mi­nist­re.

 

13.00 val.

Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. IX-1709 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2791ES, In­for­muo­tie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. XII-376 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2792ES, Profesio­na­lie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­mo įmo­nių įsta­ty­mo Nr. XII-1467 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2793, Pa­pil­do­mo sa­va­no­riš­ko pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1212 2, 6, 34, 45, 47, 48, 49, 50 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2794, Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 42 straips­nio, 1 ir 3 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2795, Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo Nr. X-1024 2, 29 ir 88 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2796, In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-975 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2797, Įmo­nių, pri­klau­san­čių finansų kon­glo­me­ra­tui, pa­pil­do­mos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2387 1, 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2798, Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2799, Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2800, Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-935 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2801, Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2802, Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo Nr. X-1023 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2803, Ūki­nių ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1804 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2804 (pa­tei­ki­mas)

 

V. ŠAPOKA. Ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas – vie­na iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no prie­mo­nių. Ji skir­ta al­ter­na­ty­vių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių plėt­rai už­tik­rin­ti. Įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą su­da­ro 14 įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pa­grin­di­niai tiks­lai – su­kur­ti pa­lan­kią ko­lek­ty­vi­nę in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų veik­los sri­ties re­gu­lia­vi­mo ir prie­žiū­ros ap­lin­ką, taip pa­di­di­nant Lie­tu­vos, kaip fi­nan­si­nių pa­slau­gų ju­ris­dik­ci­jos, pa­trauk­lu­mą, pa­ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas, pa­leng­vin­ti ka­pi­ta­lo pa­sie­kia­mu­mą bei, ži­no­ma, už­tik­rin­ti tin­ka­mą in­ves­tuo­to­jų ap­sau­gą ir kar­tu įgy­ven­din­ti daug Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų, su­si­ju­sių su pi­ni­gų rin­kos fon­dais, Eu­ro­pos ri­zi­kos ka­pi­ta­lo fon­dų ir Eu­ro­pos so­cia­li­nio ver­slu­mo fon­dų re­gu­lia­vi­mu, maž­me­ni­nių in­ves­ti­ci­nių pro­duk­tų pa­ke­tų ir drau­di­mo prin­ci­pų, pa­grįs­tų in­ves­ti­ci­nių pro­duk­tų pa­grin­di­nės in­for­ma­ci­jos do­ku­men­tu, ir dėl pa­kei­ti­mo ver­ty­bi­niais po­pie­riais.

Ko­kie siū­lo­mi es­mi­niai pa­kei­ti­mai? Tai yra su­pap­ras­tin­tos ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­to­jų veik­los są­ly­gos, pa­ša­li­nat ne­rei­ka­lin­gą per­tek­li­nį re­gu­lia­vi­mą to­kio­se sri­ty­se kaip li­cen­ci­ja­vi­mas, veik­los lei­di­mų iš­da­vi­mas, lei­di­mo pa­tvir­tin­ti ar pri­ta­ri­mo (…) stei­gi­mo do­ku­men­tams pro­ce­dū­ro­se. Nu­ma­ty­ta, kad in­ves­ti­ci­nėms ben­dro­vėms, val­dy­to­jams, tai yra ku­rių tur­tas nė­ra per­duo­da­mas val­dy­ti val­dy­mo įmo­nėms, bus su­tei­kia­mos li­cen­ci­jos, o in­ves­ti­ci­nėms ben­dro­vėms, ku­rių val­dy­mas per­duo­da­mas val­dy­mo įmo­nei, rei­ka­lin­gai šiuo me­tu, rei­ka­lau­ja­mos li­cen­ci­jos ne­rei­kės, bus ap­si­ri­bo­ja­ma pri­ta­ri­mu dėl jų stei­gi­mo do­ku­men­tų.

Taip pat yra su­ma­ži­na­mi rei­ka­la­vi­mai dėl li­cen­ci­ja­vi­mo me­tu rei­ka­lau­ja­mų pa­teik­ti do­ku­men­tų są­ra­šo. Taip ma­ži­na­ma ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­to­jų ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, su­da­ro­ma ga­li­my­bė už­sie­nio al­ter­na­ty­vių ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų in­ves­ti­ci­nius vie­ne­tus ar ak­ci­jas pla­tin­ti ne­pro­fe­sio­na­liems in­ves­tuo­to­jams. Ži­no­ma, yra nu­sta­to­mi to­kio pla­ti­ni­mo rei­ka­la­vi­mai, iš­ple­čia­mas as­me­nų, ga­lin­čių bū­ti tur­to sau­go­to­jais ir de­po­zi­to­riu­mais, są­ra­šas, į jį įtrau­kia­mos li­cen­ci­juo­tos fi­nan­sų mak­le­rio įmo­nės. Nu­sta­to­mas lanks­tes­nis, la­biau ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų spe­ci­fi­kai pri­tai­ky­tas už­da­ro ti­po in­ves­ti­ci­nių ben­dro­vių re­gu­lia­vi­mas to­kio­se sri­ty­se, kaip ka­pi­ta­lo di­di­ni­mas, sa­vų ak­ci­jų su­pir­ki­mas, di­vi­den­dų sky­ri­mo sri­tis. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė įgy­ja­mų spe­cia­lių­jų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų in­ves­ti­ci­nius vie­ne­tus ar ak­ci­jas ap­mo­kė­ti ne pi­ni­gi­niu įna­šu. Įtvir­ti­na­ma ka­te­go­ri­ja „ri­zi­kos, pri­va­taus ka­pi­ta­lo ir ki­tų al­ter­na­ty­vių tur­to kla­sių rin­ka“. Tai su­teiks tei­si­nio aiš­ku­mo ir ska­tins ins­ti­tu­ci­nių… įskai­tant pen­si­jų fon­dų in­ves­ti­ci­jas.

Taip pat pa­gal ES tei­sės ak­tus Lie­tu­vos ban­kas yra pa­ski­ria­mas kaip kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja pa­gal Pi­ni­gų rin­kos fon­dų reg­la­men­tą. Taip pat pa­gal Eu­ro­pos ri­zi­kos ka­pi­ta­lo fon­do ir Eu­ro­pos so­cia­li­nio ver­slu­mo fon­do reg­la­men­to nuo­sta­tas įtvir­ti­na­mos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos tei­sės, ku­rios su­si­ju­sios su ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų ar jų val­dy­to­jų re­gist­ra­vi­mu.

Yra gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos. Kiek at­li­ko­me pir­mi­nį ver­ti­ni­mą, dau­ge­lis pa­sta­bų yra tie­siog tech­ni­nio po­bū­džio. Tai į dau­ge­lį jų tik­rai bus ga­li­ma at­si­žvelg­ti svars­tant ši­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą ko­mi­te­tuo­se. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų no­ri pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pa­tei­kė­te nau­jus pro­jek­tus, ku­rie at­ro­do ge­ri no­rų ve­di­ni, ta­čiau kaip vi­suo­met ži­no­me, jog vel­nias sly­pi de­ta­lė­se. Siū­lo­te dar vie­nas nau­jo­ves, bet no­rė­jau pa­klaus­ti jau apie įgy­ven­di­na­mas nau­jo­ves. Ar esa­te in­for­muo­tas, jog įgy­ven­di­nus mo­kes­čių re­for­mas, tai yra pa­di­di­nus 30 % bru­to at­ly­gi­ni­mą Lie­tu­vo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je stu­di­juo­jan­tys ir su­grį­žę į Lie­tu­vą stu­den­tai tu­rės anks­čiau pra­dė­ti sko­lų mo­kė­ji­mą, mo­kės di­des­nes pa­lū­ka­nas, nors re­a­lios pa­ja­mos į ran­kas dėl to ne­bus pa­di­dė­ju­sios, tai yra ri­ba, ka­da pri­va­lės da­ry­ti mo­kė­ji­mą, jiems pa­kils 30 % ir taip juos ska­tins lik­ti emig­ra­ci­jo­je. No­rė­jau pa­klaus­ti, ar tai dar vie­na mo­kes­čių re­for­mos gri­ma­sa, apie ku­rią ne­pa­gal­vo­jo­te? Ar esa­te in­for­muo­tas ir šią si­tu­a­ci­ją ne­tru­kus sprę­si­te?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą, bet šie pro­jek­tai su mo­kes­ti­niais pa­kei­ti­mais nė­ra su­si­ję.

PIRMININKAS. Ko­le­gos… Ačiū, mi­nist­re, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš. Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų nuo 1-20.1 iki 1-20.14. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo, kvie­čiu bal­suo­ti už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną ir yra įvai­rūs ko­mi­te­tai. Dau­giau­sia Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, vi­sur Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ar rei­kia ki­tų ko­mi­te­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­rei­kia. Dėl 1-20.4 klau­si­mo kaip pa­pil­do­mas yra siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti tam? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū.

Ir, dar kar­tą sa­kau, grį­ši­me gruo­džio 11 die­ną. Ačiū, ko­le­gos.

 

13.07 val.

Pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. X-745 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2807ES, Drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1737 1, 2, 31, 45, 50, 95, 1581, 160, 162, 165, 169, 171 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2808, Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 42 ir 43 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2809 (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl ke­le­tas ki­tų įsta­ty­mų pa­tei­ki­mas. Pri­sta­to fi­nan­sų mi­nist­ras V. Ša­po­ka. Pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2807ES ir dar­bo­tvarkės 1-22.2 klau­si­mas – Drau­di­mo įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2808, taip pat Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 42 ir 43 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2809. Pra­šau, mi­nist­re.

V. ŠAPOKA. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bė tei­kia Pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo, Drau­di­mo įsta­ty­mo ir Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jektus. Pro­jek­tai pa­reng­ti sie­kiant į na­cio­na­li­nę tei­sę per­kel­ti 2016 m. gruo­džio 14 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vą Dėl pro­fe­si­nių pen­si­jų įstai­gų veik­los ir prie­žiū­ros. Ją tu­ri­me per­kel­ti iki 2019 m. sau­sio 13 d.

Ko­kie šios di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mo tiks­lai ir ati­tin­ka­mai įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to pa­kei­ti­mo tiks­lai? Už­tik­rin­ti ge­rą pro­fe­si­nių pen­si­jų aso­cia­ci­jų val­dy­mą ir ri­zi­kos val­dy­mą, va­di­na­mą­jį governance, nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mus teik­ti aiš­kią ir ak­tu­a­lią in­for­ma­ci­ją pro­fe­si­nių pen­si­jų fon­do da­ly­viams, po­ten­cia­liems pro­fe­si­nių pen­si­jų fon­dų da­ly­viams ir pro­fe­si­nių pen­si­jų iš­mo­kų ga­vė­jams. Taip pat reg­la­men­tuo­ti pen­si­jų aso­cia­ci­jų tei­sių ir pa­rei­gų tarp­vals­ty­bi­nį per­lei­di­mą.

Bū­tų to­kie pa­grin­di­niai tiks­lai. De­ta­liau gal ne­pri­sta­ty­siu. Lie­tu­vo­je nė­ra su­si­kū­ru­si nė vie­na pro­fe­si­nių pen­si­jų aso­cia­ci­ja. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė pa­sta­bų, į dau­ge­lį iš jų ga­li­ma at­si­žvelg­ti, nes yra tech­ni­nio po­bū­džio. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Nie­kas ne­no­ri klaus­ti. Ar yra už, prieš? (Bal­sai sa­lė­je) Tuo­jau pa­si­žiū­rė­si­me ir bal­suo­si­me. Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­ta­ria įsta­ty­mų pro­jek­tams Nr. XIIIP-2807, Nr. XIIIP-2808, Nr. XIIIP-2809, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­min­siu, kad pro­jek­tas Nr. XIIIP-2807 yra eu­ro­pi­nis. Po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Dėl pir­mo­jo pro­jek­to Nr. XIIIP-2807 pa­grin­di­niu siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū.

Dėl ant­ro­jo ir tre­čio­jo – tik Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, ki­tų nė­ra. Ar rei­kia? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną. Tin­ka? Tin­ka. Ačiū.

 

13.11 val.

Tei­sė­jų vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1011 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2744, Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 101 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2745, Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2746, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1649 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2747 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, kvie­čia­me į tri­bū­ną tei­sin­gu­mo mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių. Klau­si­mai 1-22.1, 1-22.2, 1-22.3 ir 1-22.4 – pro­jek­tai Nr. XIIIP-2744, Nr. XIIIP-2745, Nr. XIIIP-2746 ir dar vie­nas pro­je­k­tas Nr. XIIIP-2747, tai yra pa­ke­tas. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­rą. Jis jau tri­bū­no­je. Pra­šom, mi­nist­re, vi­sus ke­tu­ris įsta­ty­mus ir pa­tai­sas. Pra­šom.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tie­sų tai yra tech­ni­nio po­bū­džio klau­si­mas, nors ir su­si­jęs su tei­sė­jų pen­si­jo­mis ir pro­ku­ro­rų bei STT pa­rei­gū­nų iš­mo­ko­mis bei kom­pen­sa­ci­jo­mis. Ka­dan­gi Sei­mas bir­že­lį pri­ėmė įsta­ty­mą dėl mo­kes­čių pa­skirs­ty­mo ir nuo ki­tų me­tų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos bus per­ke­lia­mos dar­buo­to­jui, to­kiu bū­du bru­to dar­bo už­mo­kes­tis no­mi­na­liai pa­di­di­na­mas 1,289 kar­to.

Ka­dan­gi tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir STT dar­buo­to­jų kom­pen­sa­ci­jos, iš­mo­kos ir pen­si­jos tie­sio­giai pri­klau­so nuo dar­bo už­mo­kes­čio, iš­ei­tų taip, kad tos pen­si­jos ir ki­tos iš­mo­kos ne­pla­nuo­tai au­to­ma­tiš­kai di­dė­tų. To­dėl mes tei­kia­me tą pa­tai­są, kad pen­si­jos, iš­mo­kos ne­di­dė­tų ne­pla­nuo­tai ir ne­bū­tų ke­lia­mos ne­pa­grįs­tai, o bū­tų iš­lai­ky­tos to pa­ties lyg­mens. Tiek STT, tiek Pro­ku­ra­tū­ra, tiek Tei­sė­jų ta­ry­ba pri­ta­ria, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pri­ta­ria, pa­sta­bų ne­tu­ri. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų Sei­mo na­rių. J. Ole­kas pir­ma­sis. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ačiū už pri­sta­ty­mą ir pa­aiš­ki­ni­mą. Aš tik no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Pir­ma­ja­me įsta­ty­me yra ne tik ši­tas pa­kei­ti­mas, bet yra dar iš­brau­ki­mas – „Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tais vals­ty­bės tei­sė­jų pen­si­jų nuo­sta­tais“. Tai da­bar to­kių nuo­sta­tų jau ne­liks ar ko­kia čia yra si­tu­a­ci­ja?

E. JANKEVIČIUS. Tie­siog ne­liks, o pla­či­ą­ja pras­me kal­bant, tos pen­si­jos ne­di­dės 1,289 kar­to au­to­ma­tiš­kai, liks to pa­ties lyg­mens, ko­kios yra ir da­bar.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Pra­šom, ko­le­ga.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti vi­du­ti­niš­kai, vi­siš­kai ne­no­riu to tiks­lu­mo, ko­kio dy­džio maž­daug yra pa­rei­gū­nų pen­si­jos vi­du­ti­niš­kai, ko­kį dy­dį jos sie­kia?

E. JANKEVIČIUS. La­bai pri­klau­so… Bet čia yra ne tik pen­si­jos, o ir iš­mo­kos. Tai yra ir 600, ir ki­to­kios su­mos, ir di­des­nės, bet ir 500 yra. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu mes ne­pri­im­tu­me ši­tos pa­tai­sos, ta­da biu­dže­tui bū­tų pa­pil­do­mas apie 2 mln. eu­rų ap­kro­vi­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2744, Nr. XIIIP-2745, Nr. XIIIP-2746, Nr. XIIIP-2747. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Kol kas nė­ra pa­pil­do­mų. Ga­li­me pri­tar­ti?

Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

 

13.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2858 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį pir­mą klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2858. Pra­šom, pir­mi­nin­ke. Svars­ty­mas, tie­sa, pa­tei­ki­mo tę­si­nys, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Iš­ties, ger­bia­mi ko­le­gos, įvy­ko Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos po­sė­dis, pir­mi­nin­ku jie iš­si­rin­ko G. Va­si­liaus­ką, tai ati­tin­ka kvo­tas ir ben­drą su­ta­ri­mą. Tie­siog rei­kia pa­tvir­tin­ti, kad vie­toj J. Džiu­ge­lio yra G. Va­si­liaus­kas, ir vi­lia­mės, kad ki­ta­me po­sė­dy­je bus iš­rink­tas ir pa­va­duo­to­jas, ir jie sėk­min­gai dirbs to­liau šio­je ko­mi­si­jo­je. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Ko­le­gos, ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta po svars­ty­mo. Taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti? Ga­li­me po svars­ty­mo?

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2858. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­bu­vo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 51, prieš – 5, su­si­lai­kė 14. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, tuo mes ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas) Į va­ka­ri­nį po­sė­dį ren­ka­mės 15 va­lan­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me, nė­ra pra­ne­šė­jų ir taip to­liau. Ačiū. Ir taip daug klau­si­mų ap­svars­tė­me.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.