LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 207

STENOGRAMA

 

2018 m. rugsėjo 18 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 54 Sei­mo na­riai.

 

15.01 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio pra­ne­ši­mas apie ins­ti­tu­ci­nės globos per­tvar­kos įgy­ven­di­ni­mą

 

Pir­ma­sis mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra 2-1 – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Kvie­čiu so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį pa­da­ry­ti pra­ne­ši­mą apie ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos įgy­ven­di­ni­mą. Pra­šom, mi­nist­re.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ti­kiuo­si, kad tu­ri­me šį pus­va­lan­dį, skir­tą deins­ti­tucion­a­li­za­ci­jai, t. y. per­tvar­kai ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios iš tie­sų yra is­to­ri­nis pa­li­ki­mas. Fak­tiš­kai mū­sų tiek vai­kai, tiek ne­įga­lie­ji yra di­džiu­lė is­to­ri­nė sko­la. Jie gy­ve­na ins­ti­tu­ci­jo­se. Ne­ži­nau, kiek jūs esa­te bu­vę kai ku­rio­se jų, ypač ne­įga­lių­jų. Jos, ma­no gal­va, yra to­bu­los de­hu­ma­ni­za­ci­jos vie­tos ta pras­me, kad yra to­li nuo mies­to, dar­buo­to­jų bu­tai yra ša­lia tam, kad ne­rei­kė­tų jų pa­siek­ti per at­stu­mą, fak­tiš­kai vi­sos pa­slau­gos vys­to­mos vie­to­je ir to­je erd­vė­je žmo­nės su­ka­si de­šimt­me­čius.

Kal­bant apie ne­įga­liuo­sius, mes vis dar tu­ri­me to­kių struk­tū­rų. Džiu­gu, kad yra ir po­zi­ty­vių po­ky­čių, kad įstai­gų va­do­vai ima­si ini­cia­ty­vos ir ge­ri­na, mak­si­ma­liai ge­ri­na ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ir pa­slau­gas, ta­čiau pats ins­ti­tu­ci­nis prin­ci­pas, de­ja, de­ja, dar eg­zis­tuo­ja ga­na stip­riai.

Pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad ben­dras deins­ti­tu­ciona­li­za­ci­jos pro­ce­sas, per­tvar­kos pro­ce­sas, nė­ra tik žmo­nių iš ins­ti­tu­ci­jų per­kė­li­mas į ben­druo­me­ni­nius na­mus. Iš tie­sų tai yra vi­sas kom­plek­sas pa­stan­gų. Pir­miau­sia tai yra pa­gal­ba šei­mai, ar mes kal­bė­tu­me apie vai­kus iš ri­zi­kos šei­mų, ar kal­bė­tu­me apie vai­kus su ne­ga­lia; taip pat yra vi­sos pre­ven­ci­nės veik­los – tai tarp­ins­ti­tu­ci­nės pa­stan­gos pa­ma­ty­ti, diag­no­zuo­ti pro­ble­mą ir pa­dė­ti šei­moms kiek ga­li­ma anks­čiau. Be to, at­si­ran­da ir at­ve­jo va­dy­bi­nin­kai, tar­pins­ti­tu­ci­niai ko­or­di­na­to­riai sa­vi­val­dy­bė­se – tiek vie­ni, tiek ki­ti jau eg­zis­tuo­ja. Taip pat yra al­ter­na­ty­vių pa­slau­gų vys­ty­mas. Kal­bant apie vai­kų sri­tį, tai yra kri­zių cen­trai, ne­įga­lių­jų ato­kvė­pio pa­slau­gos ir t. t. Aš vi­sa tai pri­sta­ty­siu.

Dar rei­kia pa­sa­ky­ti, kad kai kal­ba­me apie deins­ti­tu­ciona­li­za­ci­ją, tu­ri­me tris gru­pes, apie ku­rias kal­ba­me. Iš tie­sų tai yra vai­kai, li­kę be tė­vų, taip pat ne­įga­lūs su­au­gę ir ne­įga­lūs vai­kai, jau­ni­mas, tu­rin­tys pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią bei jų šei­mos. Ji yra tar­pi­nė tarp pir­mos ir tre­čios tiks­li­nės gru­pės. (At­si­pra­šau už tech­ni­nius ne­sklan­du­mus. Mi­nė­jo spe­cia­lis­tai, kad ga­li bū­ti pro­ble­mų dėl to­kio vė­luo­jan­čio įsi­jun­gi­mo.)

Aš trum­pai pri­sta­ty­siu vai­ko ge­ro­vės sis­te­mi­nius po­ky­čius, kas ten vyks­ta, ir ta­da ne­įga­lių­jų. Tai iš tie­sų tam po­ky­čiui įvyk­ti rei­ka­lin­gi tei­sės pa­kei­ti­mai ir mes… Kai­rė­je pu­sė­je yra su­ra­šy­ti tei­sės pa­kei­ti­mai, ku­rie su­si­ję su vai­kais ir pa­gal­ba jiems. Tai tiek at­ve­jo va­dy­bos įve­di­mas, pa­gal­bos vai­kui ir šei­mai plėt­ra, kom­plek­siš­kai tei­kia­mų pa­slau­gų įve­di­mas, ba­zi­nių pa­slau­gų pa­ke­tas, vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos pro­ce­dū­ros pa­keis­tos, su­stip­rin­ta vai­ko glo­bos šei­mo­je ir įvai­ki­ni­mo, cen­tra­li­zuo­ta vai­kų tei­sių ap­sau­gos sis­te­ma, taip pat smur­to prieš vai­kus už­drau­di­mas… ir vi­sos ki­tos iš­mo­kos, ku­rio­mis ir­gi pa­de­da­ma šei­moms, pa­iman­čioms vai­ką glo­bo­ti. Taip pat per­tvar­kos dar­bai, su­si­ję su tuo ar ma­žiau su­si­ję, tai yra nau­jų ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų me­to­di­niai do­ku­men­tų pa­ke­tai. Tik­rai yra daug jų su­kur­ta, pa­duo­ta į sa­vi­val­dy­bes, kad ga­li­ma bū­tų nau­jas pa­slau­gas vys­ty­ti. Pra­dė­tos jau nau­do­jant struk­tū­ri­nes lė­šas kom­plek­siš­kai tei­kia­mos pa­slau­gos kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. Ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai ir­gi eg­zis­tuo­ja di­džio­je da­ly­je sa­vi­val­dy­bių. Pa­ly­di­mo­ji pa­gal­ba pa­aug­liams, ku­rie iš­au­ga 18 me­tų, po glo­bos na­mų yra la­bai rei­ka­lin­ga tam, kad pa­dė­tų jau­ni­mui in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Bu­din­čių glo­bo­to­jų, so­cia­li­nių glo­bė­jų sta­tu­sas api­brėž­tas ir pra­dė­ta teik­ti pa­slau­ga. Glo­bos cen­trai, kaip nau­ja struk­tū­ra, ir vi­sos vie­ši­ni­mo veik­los. Tik­rai daug tų dar­bų.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad to­kia pa­grin­di­nė pa­gal­bos šei­mai ir to­kios pre­ven­ci­nės veik­los sche­ma sie­ja­si su at­ve­jo va­dy­ba, ku­ri yra įtei­sin­ta Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­me. Ji­nai yra pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­ta tei­siš­kai ir šiuo me­tu įgy­ven­di­na­ma nuo sau­sio 1 die­nos. At­ro­do, mes ma­to­me, jau fik­suo­ja­me, kad jau duo­da ga­na ne­blo­gų re­zul­ta­tų, nes yra su­tel­kia­mi įvai­rūs specia­lis­tai dėl kon­kre­čios šei­mos si­tu­a­ci­jos. Ta šei­ma ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti ir ri­zi­kos šei­ma, jei­gu tie­siog rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, jei­gu tas yra diag­no­zuo­ja­ma, įvar­di­ja­ma, ta­da pra­si­de­da at­ve­jo va­dy­ba.

Per per­tvar­kos pro­ce­są at­ran­da­mos nau­jos pa­slau­gų for­mos. Kaip ir sa­kiau, iš kom­plek­si­nių pa­slau­gų šei­mai yra bent sep­ty­nios pa­slau­gos, ku­rios yra tei­kia­mos kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. Vi­siš­kai nau­ja for­ma tai yra glo­bos cen­trai, apie ją šiek tiek dau­giau pa­kal­bė­siu, apie pa­ly­di­mą­ją ir­gi šiek tiek pa­sa­kiau ir ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai – vi­sos tos pa­slau­gos tu­ri sa­vo ap­ra­šus, ku­riais ga­li va­do­vau­tis so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, dir­ban­tys sa­vi­val­dy­bė­se, tiek sa­vi­val­dy­bių struk­tū­rų, tiek ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie glo­bos cen­trus, to­kių šiuo me­tu yra 58 įstai­gos. Tai yra so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­ga, ku­ri įgy­ven­di­na vai­ko glo­bė­jo tei­ses ir pa­rei­gas, pa­gal tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį per­duo­da li­ku­sį be tė­vų glo­bos vai­ką, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­tirian­tį vai­ką pri­žiū­rė­ti bu­din­čiam glo­bo­to­jui, tei­kia ir or­ga­ni­zuo­ja so­cia­li­nes pa­slau­gas bei ki­tą pa­gal­bą. Tai­gi tai yra įstai­gos, per ku­rias sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos tvar­ko vai­kų glo­bą. Pri­ori­te­tas yra, kad bū­tent glo­bė­jų cen­trai, glo­bos cen­trai ieš­ko­tų, su­ras­tų, mo­ky­tų glo­bė­jus, ku­riems bū­tų ga­li­ma per­duo­ti vai­kus. Ne į ins­ti­tu­ci­ją, bet bū­tent į šei­mas, ir bū­tent tie glo­bos cen­trai yra už tai at­sa­kin­gi.

Šiuo me­tu yra 177 bu­din­tys glo­bo­to­jai. Tai yra pa­si­ruo­šu­sios šei­mos, į ku­rias ga­li­ma at­ve­­ž­ti vai­kus, jei­gu rei­kia juos pa­im­ti iš ne­sau­gios ap­lin­kos. Tuo­se glo­bos cen­truo­se vei­kia tes­tuo­ti as­me­nys, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, psi­cho­lo­gai ir ki­ti spe­cia­lis­tai pa­gal po­rei­kį. Kas svar­bu? Toks bu­vo ne­aiš­ku­mas iš­ki­lęs šių me­tų pra­džio­je at­ski­riant glo­bė­ją gi­mi­nai­tį, bu­din­tį glo­bo­to­ją ir so­cia­li­nį glo­bė­ją, tai, ben­drais bruo­žais ta­riant, vi­si vai­kai, ku­rie pri­ski­ria­mi ne gi­mi­nai­čiams, va­di­na­mi tos šei­mos, ku­rie nė­ra gi­mi­nai­čiai, bet pri­ima vai­ką į sa­vo glo­bą ir yra įsta­ty­mi­nis vai­ko at­sto­vas, va­di­na­ma­sis so­cia­li­nis glo­bė­jas. Bu­din­tys glo­bo­to­jai ne­tu­ri įsta­ty­mi­nio vai­ko at­sto­vo tei­sių, tei­ses tu­ri cen­tras, ir bū­tent tas glo­bo­to­jas yra tuo tar­pu kaip pa­slau­ga, kad pri­ima vai­ką tam tik­rą trum­pą lai­ką, kol vai­kui su­ran­da­mas glo­bė­jas.

Taip pat yra la­bai aiš­kiai per per­tvar­ką kar­tu su vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma parengta la­bai aiš­ki sche­ma, kur ko­kia ins­ti­tu­ci­ja ima veik­ti, kai su­tei­kia­ma vai­kui glo­ba, ka­da da­ly­vau­ja teis­mas, ka­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Gal čia šiuo at­ve­ju svar­bu, kas vyks­ta po lie­pos 1 die­nos, kai pra­si­dė­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­ma. Ly­gi­nant lai­ko­tar­pius nuo lie­pos 1 die­nos iki rug­sė­jo 30 die­nos, šiuo me­tu mes ga­li­me pa­ly­gin­ti tik iki rug­sė­jo 14 die­nos, iki 17 die­nos, į glo­bą pa­im­tų vai­kų yra ma­žiau nei per­nai ar už­per­nai. Tai yra svar­bu ži­no­ti. Net jei­gu mes kal­ba­me apie tai, kad vai­kų, pa­ima­mų ap­sau­go­ti juos į sau­gią ap­lin­ką, skai­čius tie­siog yra di­des­nis, bet glo­ba su­tei­kia­ma ma­žiau vai­kų. Va­di­na­si, tiek so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, tiek pa­čios šei­mos nu­vei­kia pa­kan­ka­mai daug, kad vai­kai bū­tų grą­ži­na­mi ir jie gy­ven­tų sa­vo šei­mo­se, to­dėl, ma­no gal­va, ši­ta at­ve­jų va­dy­bos sis­te­ma, mo­bi­lių­jų ko­man­dų sis­te­ma vei­kia pre­ven­ciš­kai tam, kad ma­žiau vai­kų pa­kliū­tų į glo­bą. Apie tai mes ga­lė­si­me dau­giau pa­dis­ku­tuo­ti ry­toj So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te.

Jei­gu taip įvar­din­čiau, ko­kia yra da­bar si­tu­a­ci­ja su glo­ba, tai glo­bo­ja­mų iš vi­so mes tu­ri­me 8 tūkst. 400 vai­kų. Bu­din­čių glo­bė­jų šei­mo­se, va­di­na­si, taip lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti yra 346 vai­kai. Tai yra tik­rai ab­so­liu­ti nau­jo­vė, per pas­ta­ruo­sius me­tus su­si­kū­ru­si kaip pa­slau­ga, kaip tin­klas bu­din­čių glo­bė­jų. Šei­mo­se glo­bo­ja­mų vai­kų yra per 5 tūkst., šei­my­no­se – 414, ben­d­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se, apie ku­riuos kal­ba­me kaip al­ter­na­ty­vą ins­ti­tu­ci­nei glo­bai, kol kas gy­ve­na 618 vai­kų, ir to­kių ben­druo­me­ni­nių na­mų yra 80 vi­so­je Lie­tu­vo­je, o ins­ti­tu­ci­jo­se, va­di­na­si, di­des­nė­se nei aš­tuo­ni vai­kai, gy­ve­na 1 tūkst. 666 vai­kai šiuo me­tu.

Kal­bant apie ne­įga­liuo­sius, tai di­na­mi­ka yra ki­to­kia. Su vai­kais mes ju­da­me kur kas spar­čiau deins­ti­tucion­a­li­za­ci­jos pro­ce­se, yra toks ter­mi­nas nu­ma­ty­tas ir įstai­goms, ir sa­vi­val­dy­bėms, kad 2020 me­tais jau ne­be­gy­ven­tų tie 1 tūkst. 666 vai­kai ins­ti­tu­ci­jo­se. Dėl ne­įga­lių­jų ter­mi­nai yra ki­to­kie ir tą ga­li­ma su­pras­ti ko­dėl. Tai tiek dėl to­kio ins­ti­tu­ci­nio pa­si­ren­gi­mo, tiek dėl vi­suo­me­nės pa­si­ren­gi­mo pri­im­ti žmo­nes į sa­vo tar­pą ir už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mas pa­slau­gas. Jei­gu kal­bė­tu­me apie ne­įga­liuo­sius, žmo­nes su ne­ga­lia, tai so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 5 tūkst. 512, tai ins­ti­tu­ci­nė glo­ba. Ki­ti gy­ve­na gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se, yra ir sa­va­ran­kiš­kai gy­ve­nan­čių žmo­nių ir gau­nan­čių lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gą. Tai ir­gi yra nau­ja iš­vys­ty­ta pa­slau­ga. Per 17 tūkst. žmo­nių su ne­ga­lia da­ly­vau­ja vai­ko die­nos cen­truo­se ir pa­slau­ga tei­kia­ma į na­mus 3 tūkst. 300 žmo­nių. To­kia yra šiuo me­tu sta­tis­ti­ka.

Per­tvar­kos pro­ce­se tam, kad ga­lė­tu­me tiek grą­žin­ti tuos, ku­rie gy­ve­na ins­ti­tu­ci­jo­se, tiek už­bėg­ti už akių, kad ne­pa­tek­tų į ins­ti­tu­ci­jas, yra rei­ka­lin­gos al­ter­na­ty­vios pa­slau­gos ir jos šiuo me­tu vys­to­mos, tiek kaip ban­do­mie­ji pro­jek­tai įve­da­mos į sa­vi­val­dy­bę, tiek vi­si ap­ra­šai yra for­mu­luo­ja­mi. Nau­jos pa­slau­gos: as­me­ni­nis asis­ten­tas, įdar­bi­ni­mas su pa­gal­ba, gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, ap­sau­go­to būs­to – tai al­ter­na­ty­vios gy­ve­na­mo­sios erd­vės žmo­nėms su ne­ga­lia tai ins­ti­tu­ci­nei glo­bai, ku­rią mes šiuo me­tu tu­ri­me. Taip pat la­bai svar­bios ato­kvė­pio ins­ti­tu­ci­jo­je ir ato­kvė­pio as­mens na­muo­se pa­slau­gos, ku­rios šiuo me­tu ir­gi reg­la­men­tuo­ja­mos, bei spe­cia­li­zuo­ti slau­gos/glo­bos na­mai kaip pa­siū­ly­mas, tin­ka­mas pa­siū­ly­mas tiems, ku­rie yra gu­lin­tys mū­sų ins­ti­tu­ci­jo­se, bet ten bū­tų kom­plek­si­nės pa­slau­gos kar­tu su mak­si­ma­liai aukš­to stan­dar­to slau­ga.

Kaip pa­vyz­dį ga­li­me pa­ro­dy­ti, kaip yra pi­lo­tuo­ja­ma as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga. Tai yra pa­nau­do­jant struk­tū­ri­nes lė­šas yra su­for­muo­tas as­me­ni­nio asis­ten­to ap­ra­šas, ap­ra­šy­ta, ko­kiai as­me­nų gru­pei bū­tų tei­kia­ma to­kia pa­slau­ga. Šiuo at­ve­ju, pi­lo­to at­ve­ju, yra pa­si­rink­ti pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys nuo 6 iki 65 me­tų, 50 as­me­nų, ku­riems bū­tų su­tei­kia­ma in­di­vi­du­a­li as­me­ni­nio asis­ta­vi­mo pa­gal­ba ke­tu­rias va­lan­das per pa­rą, sie­kiant pa­dė­ti da­lyvau­ti vi­suo­me­nė­je. To­kiai 50 as­me­nų gru­pei rei­kė­tų apie pu­sės mi­li­jo­no eu­rų lė­šų per tam tik­rą lai­ko­tar­pį. Ant­ruo­ju eta­pu nu­ma­to­ma pa­di­din­ti skai­čių nuo 150 iki 200 ga­vė­jų. Bū­tų įtrau­kia­mi klau­sos, re­gos, ju­dė­ji­mo, vi­daus or­ga­nų su­tri­ki­mo ir ki­tos kom­plek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų gru­pės. Ir­gi bū­tų iš­ban­do­ma 150–200 ga­vė­jų. Ir ta­da jau for­mu­luo­ti kaip to­kį na­cio­na­li­nį stan­dar­tą, kad ta pa­slau­ga tu­rė­tų pa­siek­ti tam tik­rą gru­pę vi­so­je ša­ly­je, jau re­mian­tis ne­be struk­tū­ri­niais re­sur­sais, bet vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Skai­čiuo­jant tiek ben­druo­me­nė­je gy­ve­nan­čių žmo­nių po­rei­kį gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, tiek ins­ti­tu­ci­jo­se esan­čių as­me­nų ga­li­my­bes gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, yra su­skai­čiuo­ta, kiek kiek­viena­me re­gio­ne rei­kia ben­druo­me­ni­nių vie­tų – tai ir ben­druo­me­ni­niai na­mai, ir sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, ir ap­sau­go­to būs­to. Di­die­ji re­gio­nai sie­kia virš tūks­tan­čio, ma­žes­ni ke­lis šim­tus. Bet ku­riuo at­ve­ju jas įkur­ti ir pa­ruoš­ti žmo­nėms kaip al­ter­na­ty­vą ins­ti­tu­ci­nei glo­bai – yra ką veik­ti. Ap­skai­čiuo­ta, kad 10 tūkst. gy­ven­to­jų rei­kia 19 to­kių ben­druo­me­ni­nių ap­sau­go­tų būs­tų.

Per­tvar­ka ne­įga­lių­jų sri­ty­je da­ro­ma ki­taip ne­gu vai­kų sri­ty­je. Vai­kų sri­ty­je tai tie­siog vi­sos sa­vi­val­dy­bės įga­li­na­mos, duo­da­ma pi­ni­gų, lė­šų. Ne­įga­lių­jų sri­ty­je mes ren­ka­mės re­gio­nus, ima­me di­dži­ą­sias ins­ti­tu­ci­jas ir kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis for­muo­ja­me re­gio­ni­nius pla­nus, kaip tie žmo­nės su ne­ga­lia, tiek su­au­gę, tiek vai­kai, ga­lė­tų da­ly­vau­ti mū­sų vi­suo­me­nė­je, gy­ven­da­mi tiek ben­druo­me­ni­niuo­se na­me­liuo­se, tiek gau­da­mi už­im­tu­mą, die­nos už­im­tu­mą ir ki­tas pa­slau­gas.

Tai­gi, čia dau­giau ma­žiau pa­ro­dy­ta, ko­kiuo­se re­gio­nuo­se kon­cen­tra­ci­ja. Tai yra ir Kau­no re­gio­nas, ir Tel­šių, ir Tau­ra­gės, dar ke­le­tas Pa­ne­vė­žio re­gio­ne, dar ke­le­tas, ku­riuo­se tie per­tvar­kos pro­ce­sai vyk­tų. Pa­vyz­džiui, Kau­no re­gio­ne yra su­skai­čiuo­ja­mos vi­sos pa­slau­gos, šiuo me­tu tei­kia­mos, kiek yra ga­vė­jų, ir ta­da ku­ria­mas pa­pil­do­mas pla­nas, kiek dar pa­pil­do­mai rei­kia su­kur­ti ben­druo­me­ni­nių pa­slau­gų, nes ma­to­me, kad tas tin­klas, ku­ris eg­zis­tuo­ja re­gio­ne, yra ne­pa­kan­ka­mas, to­dėl tos lė­šos, struk­tū­ri­nės lė­šos, yra ski­ria­mos jam for­muo­ti.

Apie žmo­nių su pro­to ne­ga­lia ap­gy­ven­di­ni­mo mo­ra­to­riu­mą, apie tai no­rė­tų­si pa­sa­ky­ti. Tai yra ter­mi­nai, kaip su­stab­dy­ti ei­les pa­tek­ti į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą. Kol kas mes tu­ri­me du prie­šin­gus pro­ce­sus: ins­ti­tu­ci­nę glo­bą deins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ja­me, tuo tar­pu vis dar yra ei­lės į ją pa­tek­ti. Ir kol mes ne­su­kur­si­me tų pa­slau­gų tin­klo, mes nie­kaip ne­už­tvenk­si­me. To­dėl nu­ma­ty­ta ke­le­tas ter­mi­nų, kad jau nuo sau­sio 1 die­nos į mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo įstai­gas ga­lės pa­tek­ti tik tie as­me­nys, ku­riems nu­sta­ty­tas spe­cia­lus nuo­la­ti­nės slau­gos ir nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros po­rei­kis. At­ski­rais at­ve­jais ga­li bū­ti ri­bo­ja­mas nau­jų ne­įga­lių as­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mas į per­t­var­ko­mų įstai­gų są­ra­šą. Per­tvar­ko­mų įstai­gų są­ra­šas yra ke­lios įstai­gos, kai iš vi­so mi­nis­te­ri­jai pri­klau­so 40.

Nuo 2024 m. sau­sio 1 d. ne­be­bū­tų pri­im­ta nau­jų ne­įga­lių­jų as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­ta pro­to ne­ga­lia ir psi­chi­kos su­tri­ki­mai, ins­ti­tu­ci­nei il­ga­lai­kei so­cia­li­nei glo­bai ir per­tvar­ky­tų li­ku­sius įstai­gų ins­ti­tu­ci­nės sa­va­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos pa­da­li­nius. Va­di­na­si, į per­tvar­ky­tas in­s­ti­tu­ci­jas jau nuo 2024 m. sau­sio 1 d. ne­be­bus pri­ima­mi, o nuo 2030 me­tų į vi­sas mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įstai­gas ne­be­bū­tų pri­ima­mi žmo­nės su pro­to ir psi­chi­ne ne­ga­lia, sie­kiant, kad iki to lai­ko su­si­kur­tų pa­kan­ka­mas ben­druo­me­ni­nių pa­slau­gų ir ben­druo­me­ni­nio ap­gy­ven­di­ni­mo tin­klas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš la­bai at­si­pra­šau, kad jus per­trau­kiu.

L. KUKURAITIS. Čia aš tik pa­lie­ku skaid­rę apie fi­nan­sa­vi­mą…

PIRMININKAS. Jei­gu jūs… nes dar yra no­rin­čių pa­klaus­ti daug. Ačiū.

L. KUKURAITIS. …kad vi­sa tai da­ro­ma iš struk­tū­ri­nių lė­šų: vai­kų glo­bos klau­si­mus – per sa­vi­val­dy­bes, o ne­įga­lių­jų – per re­gio­ni­nius pro­jek­tus kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs mi­nė­jo­te apie so­cia­li­nius glo­bė­jus, ta­čiau tas ins­ti­tu­tas sil­pno­kai vys­to­si, nė­ra per daug pa­trauk­lus kai ku­rio­se vie­to­se. Ką ma­no­te da­ry­ti, nes tur­būt tai yra vie­nas pa­grin­di­nių fak­to­rių, ku­ris spręs­tų pro­ble­mą, ir kaž­kaip jį rei­kė­tų stip­rin­ti. Ar ma­no­te ką nors? Aiš­ku, ten vyks­ta mo­ky­mai, bet iš es­mės žmo­nės ne­la­bai ver­žia­si so­cia­li­niais glo­bė­jais tap­ti. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Taip, iš tie­sų pri­ta­riu jums, kad tai yra tur­būt pa­grin­di­nis mū­sų per­tvar­ko­mas ins­ti­tu­tas, ir kuo dau­giau mes tu­rė­si­me tiek so­cia­li­nių glo­bė­jų, tiek bu­din­čių glo­bo­to­jų, tuo mums rei­kės ma­žiau ben­druo­me­ni­nės ir ins­ti­tu­ci­nės glo­bos. Dėl to struk­tū­ri­nės lė­šos yra nu­kreip­tos bū­tent į glo­bos cen­trus, ku­rie at­sa­kin­gi už su­ra­di­mą, mo­ky­mą ir pa­lai­ky­mą, glo­bė­jų fi­nan­sa­vi­mą tam, kad su­ras­tų, su­kvies­tų, mo­ty­vuo­tų, pa­lai­ky­tų žmo­giš­kuo­sius re­sur­sus, taip pat už­si­tik­rin­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mus dėl di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo, nes sa­vi­val­dy­bės nu­le­mia, kiek pa­pil­do­mai skir­ti lė­šų glo­bė­jams ir glo­bo­to­jams. Tai­gi stip­ri­na­me tuos glo­bos cen­trus, ku­rie yra at­sa­kin­gi už to­kios pa­slau­gos vys­ty­mą. Gal taip.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Mi­nist­re, aš tu­riu klau­si­mą dėl vai­kų glo­bos na­mų. Kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad tai yra ne deins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­ja, o reins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­ja. Kai di­de­lius val­diš­kus glo­bos na­mus pa­kei­čia ma­žes­ni glo­bos na­me­liai, t. y. ne šei­mos, o ma­žes­nė­se gru­pė­se vai­kai gy­ve­na bu­tuo­se, bet tai vis dar nė­ra šei­ma. Ir man at­ro­do, kad šios per­tvar­kos di­džiau­sia pro­ble­ma yra ta, kad mums trūks­ta šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na vai­kus, toms šei­moms trūks­ta pa­slau­gų… ku­rie pa­dė­tų tuos vai­kus au­gin­ti, ir glo­bė­jų. Ten­ka kal­bė­ti su sa­vi­val­dy­bėms. La­bai sun­ku su­ras­ti di­des­niuo­se mies­tuo­se, tai ką jau kal­bė­ti apie ra­jo­nus. La­bai sun­ku ras­ti žmo­nių, ku­rie ryž­tų­si bū­ti tais pro­fe­sio­na­liais glo­bė­jais. Ne­pai­sant to, kad mū­sų kryp­tis yra vi­sai ge­ra, kaip jums at­ro­do, ką vis dėl­to ga­li­ma dar ar­ti­miau­siais me­tais pa­da­ry­ti, kad ati­tai­sy­tu­me tą si­tu­a­ci­ją?

L. KUKURAITIS. Aš vi­siš­kai su ju­mis su­tin­ku dėl prin­ci­po. Aiš­ku, kad vai­kai tu­rė­tų gy­ven­ti šei­mo­je. Jei­gu mes sa­ky­tu­me, kad per­tvar­ka yra tik ben­druo­me­ni­niai na­mai, tai ne­ati­tiktų tik­ro­vės, nes, kaip skai­čiai ro­dė, ben­druo­me­ni­niuo­se na­muo­se gy­ve­na 618 vai­kų, o vien bu­din­čių glo­bė­jų, va­di­na­si, tų, ku­rie pa­ima lai­ki­ną lai­ko­tar­pį, šei­mo­se gy­ve­na 324 vai­kai. Tai ro­do, kad tam tik­ras bu­fe­ris pa­tek­ti į ben­druo­me­ni­nius yra, ne­kal­bant apie tai, kiek dar yra so­cia­li­nių glo­bo­to­jų ir t. t. Šei­mo­se glo­bo­ja­mų vai­kų skai­čius yra kur kas di­des­nis ne­gu ins­ti­tu­ci­jo­se. Ir vi­sa tai yra da­ro­ma.

Ką mes dar ga­li­me su­stip­rin­ti? Kaip ger­bia­mas E. Pu­pi­nis prieš tai pa­klau­sė, tai yra bū­tent tai, kaip ga­li­me stip­rin­ti įtė­vius, stip­rin­ti glo­bė­jus, nes di­džiau­sia pro­ble­ma ir tur­būt di­džiau­sias per­tvar­kos pra­lai­mė­ji­mas yra, kai iš glo­bė­jų šei­mų vai­kai grįž­ta į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą. Čia tik­rai yra… Ta­da mes sa­ko­me: tai yra pra­ra­di­mas. Glo­bos cen­trai yra skir­ti tam, kad nuo su­ra­di­mo per mo­ky­mus ir pas­kui pa­lai­ky­mą, nuo­la­ti­nį pa­lai­ky­mą… pa­slau­gų su­tei­ki­mą glo­bė­jų ir įtė­vių šei­mas pa­lai­ky­tų ir ska­tin­tų dar dau­giau at­si­ras­ti, o tos, ku­rios pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę, pri­si­im­tų dar di­des­nę at­sa­ko­my­bę. Bū­tent glo­bos cen­trų stip­ri­ni­mas, tiek fi­nan­si­nis, tiek kom­pe­ten­ci­nis, yra ke­lias, rak­tas už­tik­rin­ti šiai sis­te­mai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si R. Ta­ma­šu­nie­nė.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas gal ir­gi bū­tų la­bai pa­na­šus ei­nant į tal­ką jums. Jūs čia la­bai gra­žiai pa­mi­nė­jo­te tuos drau­di­mus, ku­rie bus, sa­ky­ki­me, ins­ti­tu­ci­nės glo­bos to­kį pla­ną. Ar jūs tu­ri­te ko­kį nors pla­ną tam stip­rin­ti ir tai pro­ble­mai spręs­ti – dėl glo­bė­jų įsi­tvir­ti­ni­mo ir vai­kų pa­ė­mi­mo į šei­mas, ar mes ga­lė­tu­me pa­ma­ty­ti? Sa­ky­kim, jūs pa­mi­nė­jo­te kai ką – glo­bos cen­trų fi­nan­si­nis pa­stip­ri­ni­mas, kaip jis at­ro­do ki­tų me­tų biu­dže­te, dar ki­tų me­tų biu­dže­te, koks ga­lė­tų bū­ti, kad mes tas pro­ble­mas vis dėl­to per­lauž­tu­me ir iš­spręs­tu­me? Iš tik­rų­jų, nu­va­žia­vę į vie­tas, mes su­si­du­ria­me ir su tais la­bai liūd­nais at­ve­jais, kaip jūs sa­ko­te, kad žmo­nės, pa­ė­mę glo­bo­ti, po to grą­ži­na, ir iš tik­rų­jų tai yra la­bai di­de­lis smū­gis pa­čiai per­tvar­kai.

L. KUKURAITIS. Iš tie­sų pas­ku­ti­nė­je skaid­rė­je, ku­rią, de­ja, iš­jun­gė, bu­vo nu­ro­dy­tos stru­k­tū­ri­nės lė­šos, ku­rios jau da­bar pa­sie­kė ir to­liau pa­sieks sa­vi­val­dy­bes, glo­bos cen­trus, kur­ti glo­bė­jų cen­trus, fi­nan­suo­ti at­ly­gi­ni­mus tam, kad jie kiek ga­li­ma ga­lė­tų pa­dė­ti įtė­viams ir glo­bė­jams. Tai yra svar­bu. Ant­ra­sis as­pek­tas, ku­rį svar­bu, kad ir sa­vi­val­dy­bės įsi­są­mo­nin­tų, yra, kad glo­bos pi­ni­gai vai­kui yra ski­ria­mi bet ku­riuo at­ve­ju. Vai­ko glo­ba pas glo­bė­ją, bu­din­tį glo­bė­ją ar ki­ta for­ma ne­gu ins­ti­tu­ci­jo­je yra žen­kliai pi­ges­nė. Tai­gi mes kal­ba­me apie pi­ni­gus, pi­ni­gų yra, pi­ni­gų glo­bai yra. Tiek, kiek mes su­de­da­me į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, jei­gu mes juos vi­sus skir­tu­me al­ter­na­ty­vioms glo­bos for­moms, mes tu­rė­tu­me pa­kan­ka­mai lė­šų, vi­sos sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų pa­kan­ka­mai lė­šų.

O tą to­kią me­to­di­nę… In­fra­struk­tū­ri­nes lė­šas mes su­tei­kia­me, pa­vyz­džiui, ski­ria­me ir in­fra­struk­tū­rai kur­ti, ir tiems ben­druo­me­ni­niams na­mams kur­ti, ir 30 %, ne ma­žiau kaip 30 %, vai­kų die­nos cen­trams kur­ti kaip al­ter­na­ty­vą, kaip pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, kad vai­kai ne­pa­tek­tų į glo­bos įstai­gas. Tai­gi in­fra­struk­tū­ros lė­šų, ku­rios at­ei­na į sa­vi­val­dy­bes, ne ma­žiau kaip 30 % ski­ria­ma pre­ven­ci­jai ne­pa­tek­ti į glo­bos įstai­gas.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Aš no­rė­jau ger­bia­mo mi­nist­ro… Pa­mi­nė­jo­te daug įvai­rių ga­li­mų glo­bos for­mų, kad ma­žin­tu­me ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, bet taip pat prie glo­bos na­mų ku­ria­si to­kie šei­mų pa­da­li­niai, ku­rie, ma­no ver­ti­ni­mu ir po­žiū­riu, yra ge­riau­sia in­ves­ti­ci­ja, kuo­met ma­ma su vai­kais ar tė­tis su vai­kais ap­gy­ven­di­na­mi kar­tu ir tei­kia­ma vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba: ir tė­vys­tės, ir so­cia­li­niai įgū­džiai, taip pat gy­dy­mas nuo ža­lin­gų ir pri­klau­so­my­bių įpro­čių. Tuo­met vi­sa šei­ma su vai­kais, ku­rie ne­pa­ti­ria to ža­lo­jan­čio stre­so, grįž­ta at­gal į vi­suo­me­nę. Taip, ma­no ver­ti­ni­mu, su­tau­py­tu­me pi­ni­gų. Bet ne čia es­mė, es­mė, kad ir tė­vai taip pat gau­na rei­kia­mą pa­gal­bą. Ta­čiau tai nė­ra reg­la­men­tuo­ta, ma­no po­žiū­riu, ir kai iš tė­vų ne­at­ima­mi vai­kai, vai­kas ne­gau­na lai­ki­nos glo­bos ir ne­gau­na tos glo­bos krep­še­lio. Tai yra tik pi­lo­ti­niai pro­jek­tai kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, bet tai la­bai gra­žūs re­zul­ta­tai. Kas pla­nuo­ja­ma šio­je sri­ty­je, ar jūs ver­ti­na­te ir svars­to­te iš­plės­ti tas pa­slau­gas?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tie kri­zių, mes va­di­na­me kri­zių cen­trais, kur ga­li pa­tek­ti šei­mos kar­tu su vai­kais, tik­rai la­bai svar­bi al­ter­na­ty­vi pa­slau­ga, kad ne­pa­im­tu­me vai­ko, bet vai­kas kar­tu su tė­vais va­žiuo­tų į cen­trą ir ten bū­tų ug­do­mi vi­si rei­ka­lin­gi įgū­džiai. Ši kon­kre­ti pa­slau­ga yra reg­la­men­tuo­ta ir, ma­no gal­va, tiks­li­na­ma pa­gal vai­kų am­žiaus gru­pę, kad šei­moms, ku­rios tu­ri vai­kų iki tre­jų me­tų, yra at­ski­ras kom­plek­sas pa­slau­gų, tarp jų ši­ta ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ga. Ar­ba tai vyks­ta pro­ce­sas, ar­ba jau yra reg­la­men­tuo­ta, ta­da ati­tin­ka­mai tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos ir fi­nan­sų ga­li­my­bės.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Mal­dei­kie­nė.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pra­ne­ši­me ne­gir­dė­jau (gal­būt pra­klau­siau) apie mo­bi­li­ą­sias gru­pes. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te ke­le­tą žo­džių, kaip se­ka­si jas bur­ti, spe­cia­lis­tai, ar yra au­to­mo­bi­liai, kiek gal­būt jau bu­vo iš­vy­ki­mų, kaip se­ka­si? Gal tu­ri­te ko­kių min­čių? La­bai ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų tai yra vai­kų tei­sių per­tvar­kos da­lis. Jos, aiš­ku, su­si­ju­sios su deins­ti­tucion­a­li­za­ci­ja, su glo­bos įstai­gų per­tvar­ka. Vi­suo­se re­gio­nuo­se yra su­for­muo­tos mo­bi­lios ko­man­dos, ta­čiau kon­kre­čius skai­čius, kiek iš­vy­ki­mų, ko­kie at­ve­jai, ko­kie re­zul­ta­tai, mes pa­teik­si­me ry­toj So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Mes tam ruo­šia­mės, taip pat ir šią in­for­ma­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Mal­dei­kie­nė. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Ma­no klau­si­mas gal šiek tiek į šo­ną. Aš ne­ži­nau, ar jūs esa­te bu­vęs Kai­šia­do­ry­se, kur iš tik­rų­jų pa­grin­di­nis nu­va­žia­vi­mas yra tik trau­ki­niu, ne­skai­tant as­me­ni­nio au­to­mo­bi­lio, ir kur yra ki­toks sa­vo­tiš­kas re­zer­va­tas, ku­rį rei­kė­tų deins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ti. Ten yra la­bai aukš­ti laip­tai. Iš­li­pus iš trau­ki­nio, tu tu­ri ei­ti ma­žų ma­žiau­siai šim­tą laip­tu­kų – 50 aukš­tyn, 50 že­myn. Jei­gu esi ne­įga­lus, ra­tu­kuo­se, se­nas, tu­ri vai­ką ant ran­kų, la­ga­mi­nų, tu pa­pras­čiau­siai ne­ga­li nu­ei­ti. Ar mi­nis­te­ri­jai ži­no­ma tai ir ar mi­nis­te­ri­jai ži­no­ma, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir mi­nist­ras R. Ma­siu­lis sa­kė, kad tie­siog nė­ra pi­ni­gų tam da­ly­kui? Va­di­na­si, tie žmo­nės yra įka­lin­ti. Tai gal deins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ki­me vis­ką?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų to­kios si­tu­a­ci­jos aki­vaiz­džiai ro­do, kad mes sa­vo vi­suo­me­nė­je ne­sa­me pa­si­ruo­šę pri­im­ti ne­įga­lių­jų, kad jie gy­ven­tų tarp mū­sų. Vi­siš­kai jums pri­ta­riu. Šiuo at­ve­ju man tai ne­bu­vo ži­no­ma ir aš kal­bė­siu su R. Ma­siu­liu apie tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Svei­ki. Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, gal mi­nist­ro nu­ta­ri­mu bū­tų toks nu­ro­dy­mas. Da­bar vai­kai iš vai­kų glo­bos yra pa­ima­mi ir ap­gy­ven­di­na­mi bu­tuo­se ar na­muo­se. Kal­bu apie nau­jus vai­kus, ku­rių tė­ve­liai at­si­sa­ko, pa­lie­ka li­ki­mo va­liai tuos ma­žus vai­kus ir jie ap­gy­ven­di­na­mi vai­kų glo­bos na­muo­se. Pas­kui pra­ei­na 2–3 me­tai ir vėl jie plė­šia­mi iš tų sie­nų – į ki­tus bu­tus ar na­mus. Tie­siog kad jau nuo da­bar pra­dė­tų ši­tą dar­bą ir ne­įleis­tų į vai­kų glo­bos na­mus tų ma­žų vai­kų, nes jie ap­si­pran­ta, o pas­kui stre­sas, dep­re­si­jos ir vėl iš nau­jo rei­kia iš­gy­ven­ti tuos da­ly­kus.

Ant­ras klau­si­mas bū­tų. Ar tie­sa, kad se­ne­liai, bro­liai, se­sės, jei­gu yra at­ima­mos tei­sės iš tė­vų, ne­ga­li pa­im­ti glo­bo­ti tų sa­vo gi­mi­nės vai­kų? Sklan­do ore, kad yra toks reiš­ki­nys. Bet aš ne­ma­nau, kad taip yra.

Ir pas­ku­ti­nis. Da­bar, kai pa­ima­mi vai­kai – 500 jų ten ir t. t., aiš­ku, tas veiks­mas, po­vei­kis įvy­ko į ge­res­nę pu­sę, nes su­ma­žė­jo smur­to, ta­čiau, kaip aiš­kė­ja, už­te­ko…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). …ko ge­ro, iš tų 500 pa­im­ti gal tik 100 vai­kų. Ar čia ne­trūks­ta pa­tir­ties spe­cia­lis­tams… to­kiems reiš­ki­niams vyk­ti? Ką jūs ga­lė­tu­mė­te į tai at­sa­ky­ti? Dė­ko­ju.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Pir­miau­sia ačiū už pa­siū­ly­mą. Iš tie­sų taip ir tu­rė­tų bū­ti, kad vai­kas pri­ori­te­to tvar­ka tu­rė­tų bū­ti pa­lie­ka­mas gi­mi­nai­čiams, ta­da bu­din­tiems glo­bė­jams, so­cia­li­niams glo­bo­to­jams ir tik ta­da į ben­druo­me­ni­nius na­mus. O ins­ti­tu­ci­niai tu­rė­tų bū­ti vi­siš­kai pas­ku­ti­nė­je se­ko­je. De­ja, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, tu­ri­me pri­pa­žin­ti, nė­ra vi­sų al­ter­na­ty­vių for­mų, iš­sky­rus ins­ti­tu­ci­nes glo­bos vie­tas, ir, de­ja, taip nu­tin­ka. De­ja, taip nu­tin­ka. Ta­čiau tu­rint ter­mi­ną 2020, ka­da vi­si vai­kai jau tu­rė­tų ne­be­pa­tek­ti į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, to­kie at­ve­jai il­gai­niui tu­rė­tų iš­nyk­ti.

Da­bar dėl bro­lių, se­se­rų pa­si­tiks­lin­siu. Kaip yra pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są, rei­kia pa­si­tiks­lin­ti. Aš pri­tar­čiau jū­sų nuo­mo­nei, ku­rią jūs iš­sa­kė­te.

Dėl spe­cia­lis­tų pa­tir­ties. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ne vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se yra di­des­nis ap­sau­go­ja­mų, va­di­na­si, pa­ima­mų ap­sau­go­ti, vai­kų skai­čius. Kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se iš­lie­ka tas pats, kaip bu­vo iki lie­pos 1 die­nos, bet kai ku­rio­se yra žen­kliai pa­di­dė­jęs. Tai ro­do, kad ski­ria­si vai­ko tei­sių trak­ta­vi­mas sa­vi­val­dy­bė­se. Ir da­bar, kai mes įve­dė­me vie­ną, vie­no­dą stan­dar­tą, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, de­ja, tu­ri­me pri­im­ti pir­mą­ją ban­gą vai­kų, kad spręs­tu­me tas si­tu­a­ci­jas, ku­rios, de­ja, bu­vo ri­zi­kin­gos vai­kams. Tai tik­rai yra la­bai aukš­tos ri­zi­kos, aukš­čiau­sios ri­zi­kos si­tu­a­ci­jos, jei­gu vai­kų tei­sių spe­cia­lis­tai pa­ima. Jei­gu yra to­kių at­ve­jų, kad trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, ga­li to­kių pa­si­tai­ky­ti, nes ke­li šim­tai dar­buo­to­jų dir­ba vi­so­je Lie­tu­vo­je, tai mes apie tuos at­ve­jus tik­rai vi­są in­for­ma­ci­ją ren­ka­me, ana­li­zuo­ja­me, da­ro­me at­ve­jo va­dy­bą, pa­tys da­ro­me iš to iš­va­das ir sten­gia­mės, kad taip ne­bū­tų.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, už pra­ne­ši­mą, at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Tie­sa, klau­sian­čių­jų yra dau­giau, bet, de­ja, mū­sų dar­bo­tvarkė taip nu­ma­ty­ta ir mes… Ačiū, mi­nist­re.

L. KUKURAITIS. Ačiū.

 

15.36 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2410, Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-2411 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ir mes per­ei­na­me prie dar­bo­tvarkės 2-2.1 klau­si­mo – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2410. Ge­rai. Kvie­čiu tei­sin­gu­mo mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau. R. J. Da­gys – dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­sy­da­mas da­bar mi­nist­ro at­sa­ky­mų ir mū­sų klau­si­mų, aš ma­nau, kad mums ar­ba rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma dis­ku­si­ja tais klau­si­mais, ar pa­na­šiai, nes kai mes kal­ba­me apie ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, tai vai­ko aki­mis ir šiaip įsta­ty­me iš es­mės tiek glo­bė­jas, tiek lai­ki­nas glo­bė­jas, tiek šei­my­na tai yra ins­ti­tu­ci­jos, jis nė­ra nei įvai­kin­tas, nei at­si­dū­ręs kur nors šei­mo­je. Kai mes vis­ką taip su­pla­ka­me, tai mes nie­ko iš­vis nie­ka­da ne­iš­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Kur jūs siū­lo­te dis­ku­si­ją? Ko­mi­te­te, Sei­me? (Bal­sai sa­lė­je) Čia siū­lo­te, Sei­me dis­ku­tuo­ti? Krei­piuo­si į ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, R. J. Da­gys siū­lo dis­ku­si­ją. Ri­man­te! Ri­man­te! R. J. Da­gys siū­lo pra­tęs­ti dis­ku­si­ją tais klau­si­mais, ku­riuos pri­sta­tė mi­nist­ras. Pra­šo­me nu­spręs­ti, ar ko­mi­te­te, ar Sei­me, ir pa­si­ruoš­ki­te tam. Toks pa­siū­ly­mas yra, už­pro­to­ko­luo­ja­me.

Pra­šau, mi­nist­re.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Aš su­jung­siu abu pro­jek­tus. Abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų tu­ri­nys yra ga­na pa­pras­tas. No­ta­rai ir ant­sto­liai tu­ri iš­skir­ti­nes tei­ses at­lik­ti tam tik­ras tei­si­nes pa­slau­gas, vals­ty­bės pri­skir­tas funk­ci­jas, ku­rių vyk­dy­mą vals­ty­bė pri­va­lo už­tik­rin­ti ir kon­tro­liuo­ti. At­si­žvel­giant į tai, No­ta­ria­to ir Ant­sto­lių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma su­teik­ti vals­ty­bei iš­im­ti­nę pre­ro­ga­ty­vą nu­sta­ty­ti jų įkai­nius ir vyk­dy­mo iš­lai­das. Pa­gal mū­sų pa­teik­tą pro­jek­tą mes sie­kia­me pa­nai­kin­ti pri­va­lo­mą (…) tvar­kos su­de­ri­ni­mą su Ant­sto­lių ir No­ta­rų rū­mais, nes toks pri­va­lo­mas įkai­nių su­de­ri­ni­mas ri­bo­ja vals­ty­bės tei­si­nę dis­kre­ci­ją ir įpa­rei­go­ja nu­sta­ty­ti to­kius at­ly­gi­ni­mų dy­džius, ko­kie yra pri­im­ti­ni no­ta­rams ir ant­sto­liams.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jūs ir taip, pri­im­da­mi vie­ną įsta­ty­mą, pa­leng­vi­na­te ne per se­niau­siai sun­kiai pra­si­sko­li­nu­sių žmo­nių naš­tą, kal­bant ypač apie tą rū­šį žmo­nių, ku­rie tu­ri ma­žas pa­ja­mas, ir su­ma­ži­na­te ant­sto­lių iš­skai­tų dy­džius nuo 70 % iki 50 %, tam tik­rais at­ve­jais – nuo 50 % iki 30 %, tai šian­dien mes pra­šo­me su­teik­ti mums įran­kį ma­žin­ti ant­sto­lių ir no­ta­rų… kai­nas. Jei­gu toks įran­kis mums bus su­teik­tas, kai­nos ma­žės. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis – E. Pu­pi­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ar iš tik­rų­jų pa­kan­ka­mi bus me­cha­niz­mai, ku­rie da­bar yra nu­ma­ty­ti įsta­ty­mu? Iš tik­rų­jų čia ir dėl tų vi­sų ga­li­mų pa­ja­mų vyks­ta dis­ku­si­ja, vie­ni – 15 %, ki­ti – 10 %. Ko­kia jū­sų nuo­sta­ta ir ar bus da­ro­mi ko­kie nors ki­ti žings­niai, nes po­įsta­ty­mi­niais ak­tais gal­būt ga­li­ma bū­tų ką nors su­re­gu­liuo­ti? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas Pu­pi­ni, už to­kį klau­si­mą. Iš tik­rų­jų po­įsta­ty­mi­niais ak­tais, mi­nist­ro įsa­ky­mu su­de­rin­si­me su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba gru­pė ant­sto­lių ir no­ta­rų… nu­sta­ty­mo klau­si­mais. Tiek įkai­niai, tiek vyk­dy­mo iš­lai­dos ma­žė­tų, jei­gu jūs pri­tar­tu­mė­te ir leis­tu­mė­te mums pa­da­ry­ti ši­tą dar­bą.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Nė­ra. L. Tal­mon­tas. Pra­šau, ko­le­ga.

L. TALMONT (LLRA-KŠSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, toks klau­si­mas. Jū­sų no­rai la­bai ge­ri, (…) su­ma­ži­na­te, bet gy­ve­ni­mas yra gy­ve­ni­mas, at­eis ki­tas mi­nist­ras, jis no­rės vėl pa­di­din­ti. Ar ne­bū­tų ge­rai, kaip siū­lo Pre­zi­den­tė, vis dėl­to nu­sta­ty­ti, kiek pro­cen­tų bū­tų pa­tvir­tin­ta Sei­me? Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė?

E. JANKEVIČIUS. Ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ši­tais klau­si­mais ir ma­tant tam tik­rą ge­rą pa­siū­ly­mą bū­tų ga­li­ma su­jung­ti šiuos pro­jek­tus į vie­ną.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai svei­ki­nu jū­sų ini­cia­ty­vas, la­bai džiau­giuo­si, kad tę­sia­te ir bu­vu­sios mi­nist­rės kur­są dėl ant­sto­lių pik­tnau­džia­vi­mo ir so­cia­li­nio jau­tru­mo ne­bu­vi­mo pre­ven­ci­jos. Ma­no klau­si­mas. Gal­būt ga­li­ma ei­ti skait­me­ni­za­ci­jos ke­liu? Iš tik­rų­jų la­bai daug ant­sto­lių da­bar vyk­do­mų funk­ci­jų jau se­niai skait­me­ni­zuo­tos ir yra la­biau vai­dy­ba, kad re­a­liai rei­kia kaž­ką da­ry­ti, ir skai­čiuo­ja­mi tik pi­ni­gė­liai. Vi­sai ne­se­niai ma­čiau by­lą, tie­siog ne by­lą, o žmo­gus skun­dė­si, kad už die­ną vien tik lau­ki­mo yra 300 eu­rų. Čia yra kaž­koks kos­mo­sas. Ma­no klau­si­mas, ar ne­pla­na­vo­te skait­me­ni­zuo­ti? Tai iš tik­rų­jų pa­ma­žin­tų tuos kaš­tus.

E. JANKEVIČIUS. Iš tik­rų­jų yra pro­gra­ma, va­di­na­si IS, vei­kia dar ne vi­sa ap­im­ti­mi. Tai mes ir sie­kia­me iš tik­rų­jų kar­tu su Ant­sto­lių rū­mais kuo la­biau įsi­trauk­ti į tą pro­gra­mą. Bet kal­bant apie tą jū­sų mi­nė­tą pa­vyz­dį, tai jūs kal­ba­te apie pa­pil­do­mas iš­lai­das. Mes po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais tik­rai jas per­žiū­rė­si­me, kad jų ne­at­si­ras­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų mes, kaip Sei­mo na­riai, la­bai daž­nai gau­na­me daug nu­si­skun­di­mų dėl ant­sto­lių dar­bo, dėl ne­tei­sė­tų veiks­mų. Ir daž­nai su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad pa­skam­bi­nus, pa­si­aiš­ki­nus jie grei­tai at­si­tai­so, ką pa­da­rė ne taip. Bū­tų toks klau­si­mas. Ar jiems yra bau­dos la­bai ne­adek­va­čiai ma­žos, kad jie la­bai daž­nai tai da­ro? Ir ki­tas da­ly­kas, ar ne­bū­tų lo­giš­ka pa­ly­gin­ti įkai­nius, ko­kie bu­vo įkai­niai, kai ant­sto­liai bu­vo vals­ty­bės funk­ci­ja, ne pri­va­tus ver­slas, ir šiuo me­tu? Ar ne­pa­si­da­rė taip, kad ten kar­tais vi­si tie įkai­niai iš­au­go, ir tur­būt šian­dien dvi­gu­bai ga­lė­tu­me su­ma­žin­ti?

E. JANKEVIČIUS. Šian­dien aš to pa­ly­gi­ni­mo jums ne­pa­sa­ky­siu, bet taip, iš tik­rų­jų ant­sto­lių pro­ce­si­nius veiks­mus pri­žiū­ri teis­mas, o nepro­ce­si­nius veiks­mus, ma­tyt, apie tai, ką jūs kal­ba­te, pri­žiū­ri Ant­sto­lių rū­mai ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Ir yra dar Ant­sto­lių gar­bės teis­mas. Jei­gu yra nu­si­žen­gi­mų, tai gar­bės teis­mas svars­to ir ski­ria nuo­bau­das.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). O bau­dos nė­ra la­bai ma­žos?

E. JANKEVIČIUS. Di­džiau­sia baus­mė yra pa­ša­li­ni­mas iš pa­rei­gų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi, kaip jūs ži­no­te, ne vie­ną ant­sto­lių veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pro­ce­so pa­kei­ti­mus ren­giau aš su mū­sų frak­ci­jos na­riais ir mes do­mė­jo­mės at­ly­gi­ni­mais kai ku­rių ant­sto­lių, dir­ban­čių su ban­kais, tai, ma­no ži­nio­mis, at­ly­gi­ni­mai iš tik­rų­jų, kaip yra nu­švies­ta ži­niask­lai­do­je, per mė­ne­sį sie­kia iki 37 tūkst. eu­rų, kai ku­rių ne­vir­ši­ja 2–3 tūkst. Ma­no ži­nio­mis, nė­ra aiš­kių kri­te­ri­jų, kaip nu­sta­ty­ti tuos įkai­nius, nė­ra me­to­di­kos, kad vi­sais at­ve­jais bū­tų skaid­riai, tei­sin­gai ir tvar­kin­gai nu­sta­to­mi ant­sto­lių įkai­niai, ko ir yra sie­kia­ma jū­sų pa­kei­ti­mais. Ar ruo­šia­tės reng­ti nau­jus po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus, kad bū­tų su­tvar­ky­ta ši sis­te­ma sis­te­miš­kai ir iš es­mės?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ačiū už tas pa­tai­sas, ku­rias jūs ren­gė­te anks­čiau, di­de­lis dė­kui. Taip, iš tik­rų­jų ruo­šia­mės ir apie tai bus ga­li­ma pla­čiau pa­dis­ku­tuo­ti ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau ke­le­tą me­tų dis­ku­tuo­ja­ma dėl to, kad gal­būt ver­tė­tų nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lią su­mą, nuo ku­rios ant­sto­liai ne­pra­dė­tų iš­ieš­ko­ti, tai yra pri­vers­ti­nis iš­ieš­ko­ji­mas ne­tai­ko­mas tam tik­rai su­mai. Aiš­ku, dėl su­mos dy­džio rei­kė­tų su­si­tar­ti, pa­ieš­ko­ti to va­rian­to. Kaip jūs ma­no­te, ar to­kią su­mą rei­kė­tų nu­sta­ty­ti įsta­ty­me, ar jūs nu­sta­ty­tu­mė­te sa­vo tvir­ti­na­ma tvar­ka? Kaip iš prin­ci­po jūs žiū­ri­te į to­kį pa­siū­ly­mą?

E. JANKEVIČIUS. Ma­nau, kad jū­sų tei­gi­niai yra tei­sin­gi, ga­lė­tu­me dis­ku­tuo­ti apie tai. Įma­no­mi įvai­rūs va­rian­tai – tiek po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se, tiek ir įsta­ty­muo­se. Bet ko­mi­te­to dar­bo me­tu mes ga­lė­si­me įver­tin­ti tuos pa­siū­ly­mus ir į juos at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties svei­ki­na­ma ta jū­sų ini­cia­ty­va, bet aš pa­si­ge­dau vie­no prin­ci­po, įsta­ty­me šiek tiek pa­nai­ki­na­mas skaid­ru­mas tiek dėl ant­sto­lių, tiek dėl no­ta­rų. Bu­vo įpras­ta, kad bū­da­vo me­to­di­ka ir pa­gal tą me­to­di­ką nu­sta­to­mi įkai­niai. Da­bar iš įsta­ty­mo ji tar­si iš­brau­kia­ma ir da­bar ne­aiš­ku, pa­gal ką bus. Tai ar ne­ver­tė­tų pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą, grįž­ti prie tos re­dak­ci­jos ir pa­gal tam tik­rą me­to­di­ką įves­ti for­mu­lę, kas iš ko su­si­de­da ir kaip tie įkai­niai bus tvir­ti­na­mi. Nes jei­gu ne­bus įsta­ty­me įra­šy­ta, ta­da pa­liks mi­nist­rui, o mi­nist­ras pa­gal ge­rą nuo­tai­ką nu­sta­tys įkai­nius, nes įsta­ty­me tas tu­rė­tų bū­ti, nes vi­sur taip yra. Kaip jūs gal­vo­ja­te?

E. JANKEVIČIUS. Me­to­di­ką mes ruo­šia­mės nu­sta­ty­ti po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais, Pre­zi­den­tė tam tik­rą me­to­di­ką siū­lo nu­sta­ty­ti įsta­ty­mu. Vėl­gi įvai­rūs ga­li­mi va­rian­tai. Rei­kė­tų ko­mi­te­tuo­se iš­dis­ku­tuo­ti ir įsi­ver­tin­ti. Mes ma­no­me, kad mū­sų pa­teik­tas pro­jek­tas šian­dien yra tik­rai tei­sin­gas, jis at­riš mū­sų ran­kas ir mes skaid­riai, tei­sin­gai nu­sta­ty­si­me są­ži­nin­gus tiek ant­sto­lių, tiek no­ta­rų įkai­nius.

PIRMININKAS. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš no­riu pa­siū­ly­ti bū­dą, kaip gin­tis nuo ši­tų dvie­jų lo­bis­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų – nuo No­ta­rų ir Ant­sto­lių rū­mų, nes jie daug ne­pel­nė tos kri­ti­kos jū­sų at­žvil­giu, ne­tei­sin­gų fak­tų iš­lei­džia į vie­šu­mą. Jie tu­ri di­džiu­les pa­ja­mas, ga­li sau leis­ti už­sa­ky­ti to­kius pro­pa­gan­di­nius straips­nius ir ki­tą in­for­ma­ci­ją ma­si­nė­se in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se. Aš siū­lau jums at­sa­ky­ti skaid­ru­mu. Vi­suo­me­nė tu­ri tei­sę ži­no­ti no­ta­rų ir ant­sto­lių at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kius ir jų pa­ja­mų vi­dur­kius. Tai jūs to­kias len­te­les ga­lė­tu­mė­te pa­skelb­ti, su­skirs­ty­ti gru­pė­mis: tur­tin­gi no­ta­rai, ne­tur­tin­gi no­ta­rai ir ant­sto­liai. Ma­nau, kad po to­kio pa­skel­bi­mo šiems abiem rū­mams pra­eis no­ras su ju­mis ka­riau­ti ir to­liau im­ti iš gy­ven­to­jų ne­pa­grįs­tai di­de­lius pi­ni­gus.

E. JANKEVIČIUS. Ger­bia­mas Sei­mo na­ry Nag­li Pu­tei­ki, ačiū jums už to­kį pa­siū­ly­mą. Iš tik­rų­jų aš ap­skri­tai no­rė­čiau jums pa­dė­ko­ti, nes, ypač kal­bant apie ant­sto­lius, jūs tik­rai daug mums, mi­nis­te­ri­jai, pa­ra­šė­te raš­tų ir pa­tei­kė­te įvai­riau­sių pa­siū­ly­mų, į ku­riuos mes iš da­lies at­si­žvel­gė­me.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai svei­ki­nu jū­sų ryž­tą. Tik no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl pra­ei­ties. Ar tik­rai Ant­sto­lių rū­mai to­kie ga­lin­gi ir įta­kin­gi, kad mi­nis­te­ri­ja ne­ga­lė­jo iki šio lai­ko su­si­tvar­ky­ti, ir jūs da­bar ima­tės ga­na ryž­tin­gai. Ir gal­būt ko­le­gos pa­klau­sė: ar ne­bi­jo­te to ka­ro? Kaip jums at­ro­do, ko­dėl il­gą lai­ką vi­si tai ži­no­jo, vi­si apie tai kal­bė­jo, bet ne­bu­vo im­ta­si jo­kių prie­mo­nių? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Man la­bai sun­ku at­sa­ky­ti, ko­dėl ne­bu­vo im­ta­si to­kių prie­mo­nių. Bet mes tu­ri­me dia­lo­gą tiek su Ant­sto­lių, tiek su No­ta­rų rū­mais, ir jei­gu jūs mū­sų pro­jek­tui pri­tar­si­te, kai mes de­rin­si­me įkai­nius ir nu­sta­ti­nė­si­me pa­tys, jie vis tiek tu­rės ga­li­my­bę per TAIS pro­gra­mą pa­si­sa­ky­ti ir pa­teik­ti mums pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­kui. Ne­tu­riu klau­si­mų, bet di­de­lė pa­dė­ka jums.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Iš tik­rų­jų kar­tu su Na­cio­na­li­niu skur­do ma­ži­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų tin­klu svei­ki­nu, pri­ta­riu ir la­bai pa­lai­kau šias pa­tai­sas. Kar­tu no­riu pa­klaus­ti, ar mi­nis­te­ri­ja pa­ti im­sis, ar čia, Sei­me, mums ga­li­ma im­tis bū­ti­nų­jų vyk­dy­mo iš­lai­dų tvar­ky­mo, nes, kaip ži­no­te, tai yra pen­ki ne­di­de­li ad­mi­nist­ra­ci­niai veiks­me­liai, ku­rių iš es­mės sa­vi­kai­na yra iki 10 eu­rų, o šian­dien są­skai­to­se, ku­rias man siun­čia žmo­nės, ma­tau ir 399 eu­rus, ir 1 tūkst. 257. Tik­rai gąs­di­nan­čios su­mos. Tad ar įves­ti stan­dar­tą iki 10 eu­rų taip pat yra tarp jū­sų pla­nų?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma Ša­ka­lie­ne, ir už jū­sų vi­sas ini­cia­ty­vas. Iš tik­rų­jų bū­tent tarp pla­nų yra gal­būt ar su­vie­no­din­ti, ar su­ma­žin­ti ant­sto­lių bū­ti­ną­sias iš­lai­das. Tai yra bū­ti­nai pri­ori­te­tas, taip.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Aš la­bai no­riu pa­dė­ko­ti ger­bia­ma­jam mi­nist­rui, kad tie pra­di­niai po­kal­biai ir dar­bai su mi­nist­re M. Vai­niu­te yra tę­sia­mi to­liau, ir tas pro­jek­tas, ku­ris iš tie­sų yra la­bai ak­tu­a­lus, ypač so­cia­liai jaut­rioms Lie­tu­vos žmo­nių gru­pėms, yra la­bai stip­riai pa­ju­dė­jęs. Tik­rai pa­lai­ky­si­me ir lau­kia­me, kad at­ke­liau­tų į Sei­mą. Sėk­mės!

E. JANKEVIČIUS. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs, mi­nist­re, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? Už – N. Pu­tei­kis. Pra­šom, ko­le­ga.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). No­riu pa­dė­ko­ti mi­nist­rui ir at­kreip­ti vi­so Sei­mo dė­me­sį, kad kai mi­nist­rais ski­ria­me ne bu­vu­sius ad­vo­ka­tus, ne bu­vu­sius no­ta­rus ir ne bu­vu­sius ant­sto­lius, dings­ta in­te­re­sų kon­flik­tas, ir nor­ma­lus po­li­ti­kas, at­sto­vau­da­mas nor­ma­liai po­li­ti­nei pro­gra­mai, pra­de­da rū­pin­tis žmo­nė­mis, vyk­do tei­sin­gu­mą ir tai ati­tin­ka ši­tos mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­mą. Ačiū Die­vui, kad toks mi­nist­ras at­si­ra­do, ir ačiū Die­vui, kad yra toks Sei­mas kaip šian­dien ir ga­lų ga­le im­sis ši­tų pri­vi­le­gi­juo­tų­jų kla­sių, pra­dės rū­pin­tis tais žmo­nė­mis. Iki šiol, be­je, tos pri­vi­le­gi­juo­tos kla­sės nau­do­jo­si leng­va­ti­nė­mis mo­kes­čių są­ly­go­mis, ku­rias nu­sta­tė anks­tes­ni sei­mai.

Ra­gi­nu ko­le­gas ne­su­sto­ti ties ši­ta mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va, bet ei­ti to­liau ir ap­mo­kes­tin­ti ši­tas tris pri­vi­le­gi­juo­tas kla­ses, ku­rios tun­ka iš pa­pras­tų žmo­nių ne­lai­mių, ap­mo­kes­tin­ti taip, kaip ap­mo­kes­ti­na­mi vi­si pa­do­rūs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dir­ban­tys as­me­nys. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių prieš. Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2410, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Pra­šom bal­suo­ti, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 83, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Rei­kia pa­pil­do­mų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas? Ar rim­tai? Ne. Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 16 die­ną.

Dar­bo­tvarkės 2-2.2 klau­si­mas – Ant­sto­lių įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2411. Vėl kvie­čiu tei­sin­gu­mo mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių. Pra­šom į tri­bū­ną. Pa­tei­ki­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Abu iš kar­to? Aš gir­dė­jau, kad jūs pri­sta­tė­te. Ge­rai.

Ko­le­gos, ar pa­kan­ka to­kio mi­nist­ro abie­jų pri­sta­ty­mo? Ta­da siū­lau bal­suo­ti ir dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2411. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Dėl Ant­sto­lių įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Taip pat siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (TTF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, la­bai no­rė­tu­me, kad bū­tų ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti pa­pil­do­mam? Ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Du pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai. Ga­li­me pri­tar­ti?

N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Tra­giš­ka die­na ant­sto­lių bai­siems įkai­niams. Sei­me li­ko tik sep­ty­ni jų pa­lai­ky­to­jai.

 

15.53 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2443 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, vis tiek kvie­čia­me jus į tri­bū­ną. 2-3 klau­si­mas – Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2443. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

E. JANKEVIČIUS. Tei­kia­me Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio pa­ren­gi­mą pa­ska­ti­no bū­ti­ny­bė už­tik­rin­ti po­li­ti­nių kom­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mą, ne­su­da­ry­ti prie­lai­dų už­sie­nio vals­ty­bėms da­ry­ti po­vei­kį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rin­ki­mų pro­ce­sams ir vi­daus po­li­ti­kos for­ma­vi­mui. Įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – už­tik­rin­ti, kad po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos da­ly­viai tei­si­nių, po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos or­ga­ni­za­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo ir mo­ky­mo pa­slau­gų su­tar­tis ga­lė­tų su­da­ry­ti tik su Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, ki­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je na­rė­je, Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos vals­ty­bė­je na­rė­je ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bė­je įre­gist­ruo­tais ju­ri­di­niais as­me­ni­mis ar­ba pi­lie­čiais. Taip pat pra­plės­ti po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos iš­lai­do­mis pri­pa­žįs­ta­mų iš­lai­dų są­ra­šą ir pa­kel­ti di­džiau­sią vie­no sa­va­ran­kiš­ko po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos da­ly­vio po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos iš­lai­dų dy­dį. Pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš dėl pa­čių po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų da­ly­vių. Kas čia to­kio pa­si­kei­tė, kad anks­čiau bu­vo ne­ga­li­ma, o da­bar ga­li­ma? Dėl ko, ko­kie pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai yra, kad to­kie pa­si­kei­ti­mai at­si­ran­da? Ka­dan­gi anks­čiau bū­da­vo, pa­vyz­džiui, kad sep­tin­tą po­li­ti­nių par­ti­jų pre­ten­den­tų kan­di­da­tų… ap­gy­ven­di­ni­mai vi­so­kie bu­vo iš­im­ti ir pa­na­šiai. Tai iš tik­rų­jų ga­li bū­ti pik­tnau­džia­vi­mo.

E. JANKEVIČIUS. Ne, mes tik­tai iš­plė­tė­me tą są­ra­šą, kai ga­li bū­ti pri­pa­žįs­ta­mos tin­ka­mos iš­lai­dos. Aš ga­liu net ir pa­gar­sin­ti jas, t. y. po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų da­ly­vių tei­si­nių pa­slau­gų su­tar­tims ap­mo­kė­ti, po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų da­ly­vių po­li­ti­nės kom­pa­ni­jos or­ga­ni­za­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo ir mo­ky­mo pa­slau­gų su­tar­tims ap­mo­kė­ti, kan­di­da­to ke­lio­nėms, trans­por­tui ir ap­gy­ven­di­ni­mo iš­lai­doms į rin­ki­mų apy­gar­dą ap­mo­kė­ti. Tik­tai iš­ple­čia­me tą są­ra­šą.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Jūs pri­sta­ty­da­mas la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė­te, kad už­tik­rins skaid­rų fi­nan­sa­vi­mą ir ko­kių nors už­sie­nio ša­lių įta­ka rin­ki­mų ei­gai… to­dėl šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tei­kia­mas. Bet, de­ja, la­bai esu nu­si­vy­lęs, kad čia ga­lės teik­ti pa­slau­gas ne tik Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­ti ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys, įmo­nės, ta­čiau ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NATO ša­ly­se. Mes pui­kiai ži­no­me is­to­ri­jas, kas da­bar de­da­si pa­sau­ly­je, daug dis­ku­tuo­ja­me. Ga­liu už­tik­rin­ti, kad tik­rai ne­bus skaid­ru ir tik­rai bus įta­ka, nes įre­gist­ruo­ti ko­kio­je NATO ar Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je ga­li daug kas, pri­si­deng­da­mi ki­tais var­dais, ki­tais pa­va­di­ni­mais, ir taip da­ry­ti įta­ką. Ir to­kia prak­ti­ka jau yra, ga­liu jums pa­sa­ky­ti. La­bai no­rė­čiau ir vi­liuo­si, gal teik­siu pa­tai­są, kad ne­bū­tų… tik Lie­tu­vo­je, kad bū­tų re­gist­ruo­tos. Aš su­pran­tu – lais­vas pa­slau­gų ju­dė­ji­mas, Eu­ro­pos Są­jun­gos čia tei­sės (la, la, la, la), vis­ką ga­li­me tuo, bet, de­ja, re­a­ly­bė yra ki­to­kia.

E. JANKEVIČIUS. Aš tik­rai ne­no­riu su ju­mis gin­čy­tis. Pro­jek­tas bu­vo pla­čiai de­ri­na­mas ir su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Mes esa­me taip pat EBPO na­riai. Bet tik­rai ko­mi­te­to posėdžio me­tu bus ga­li­ma siū­ly­ti to­kį va­rian­tą. Ir jei­gu dau­gu­ma jū­sų, Sei­mo na­riai, su­tik­si­te, tai tvar­ka.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Pra­šau, ko­le­ga.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar pri­im­si­te drau­giš­ką pa­siū­ly­mą ne­va­din­ti kam­pa­ni­jos kom­pa­ni­jo­mis? Vie­nas pa­pras­tas pa­tiks­li­ni­mas. Pra­šau, jū­sų dar­bui tai pra­vers.

E. JANKEVIČIUS. Bū­ti­nai. Ačiū, ger­bia­mas Ser­ge­jau. Tik­rai sten­giuo­si ir ski­riu kam­pa­ni­ją nuo kom­pa­ni­jos. Tik­tai gal ne­ty­čia…

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ser­ge­jus at­ėmė iš ma­nęs žo­džio tei­sę. Ly­giai tą pa­tį no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Ir jūs pa­kar­to­da­mas dar tą pa­tį kar­to­jo­te. Dar, kad ki­ti iš­girs­tų. Vis dėl­to kom­pa­ni­ja yra po­li­ti­kų sam­bū­ris, o kam­pa­ni­ja – veiks­mas, ku­ria­me vei­kia po­li­ti­kai. Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Kam­pa­ni­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gai­lius. Pra­šau.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, ačiū už pri­sta­ty­mą. Ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip kon­tro­liuo­jan­tis sub­jek­tas kon­tro­liuos tuos pa­slau­gų tei­kė­jus ir jų stei­gė­jus, nes jais, be jo­kios abe­jo­nės, ga­li bū­ti ir ne ben­dri­jos ša­lių gy­ven­to­jai, ga­li bū­ti ir sub­jek­tai, spe­cia­liai įsteig­ti ša­ly­se na­rė­se, ir ter­mi­nai, pro­por­cin­gu­mas yra ne­įma­no­mi. Įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kie čia kaš­tai?

E. JANKEVIČIUS. Be abe­jo­nės, kon­tro­liuo­ti bus sun­ku, bet tai vis tiek ge­res­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas nei yra da­bar. Vis tiek tai pa­leng­vins dar­bą ir ga­li­mai už­kar­dys ne­są­ži­nin­gus veiks­mus, ku­rie ga­li bū­ti at­ei­ty­je.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Prieš no­rė­tų kal­bė­ti V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Aš klau­si­mą, kai už­da­viau mi­nist­rui, iš tik­rų­jų…

PIRMININKAS. Čia ne klau­si­mai. Jūs kal­ba­te dėl… At­si­pra­šau, jūs kal­ba­te dėl mo­ty­vų.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš – taip. Jei­gu mes pa­lik­si­me lan­dą, kad…

PIRMININKAS. Ge­rai. Pra­šau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …Eu­ro­pos Są­jun­gos ar NATO ša­ly­se re­gist­ruo­ti as­me­nys ga­lės taip pat (…) pa­slau­gas, tik­rai ne­už­tik­rin­si­me nei skaid­ru­mo, nei ki­tų ša­lių, pa­ša­li­nių, mums ne­drau­giš­kų ša­lių, įta­kos re­zul­ta­tams. To­dėl ir bal­suo­ju… su­si­lai­ky­siu bal­suo­da­mas. Ne­bal­suo­siu už šį pro­jek­tą. Jei­gu Sei­mas… pa­teik­siu pa­tai­są ir pri­tar­si­me, ta­da bus ga­li­ma bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra su­ta­ri­mo, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2443. Kas už, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 16. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas tai­ky­ti sku­bos tvar­ką. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ar rei­kia ki­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­rei­kia. Ka­dan­gi sku­bos tvar­ka, siū­lo­ma spa­lio 9 die­ną, ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.01 val.

Gin­klų fon­do prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-1485 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339, Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2340, Sprog­me­nų apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1315 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2341, Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2342, Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo srity­je, įsta­ty­mo Nr. XI-1491 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2343, Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2344, Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1022 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2345, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2346 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.1 klau­si­mas – Gin­klų fon­do prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339. Kvie­čia­me pa­tei­ki­mą pa­da­ry­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą E. Mi­siū­ną. Pra­šau, mi­nist­re.

E. MISIŪNAS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke…

PIRMININKAS. Aš pri­me­nu, kad čia dar sep­ty­ni ly­di­mie­ji.

E. MISIŪNAS. Taip, ir ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai.

PIRMININKAS. Taip, sep­ty­ni.

E. MISIŪNAS. Trum­pai apie pro­jek­to tiks­lus: pir­miau­sia re­or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų fon­dą prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir jo funk­ci­jas per­duo­ti ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir pa­siek­ti, kad Gin­klų fon­do funk­ci­jos bū­tų vyk­do­mos efek­ty­viau, taip pat at­si­sa­ky­ti Gin­klų fon­do vyk­do­mos ko­mer­ci­nės veik­los ir ją per­duo­ti pri­va­tiems as­me­nims.

Trum­pai apie pro­jek­to es­mę. Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Gin­klų fon­do vyk­do­mos ūki­nės, ko­mer­ci­nės veik­los, t. y. pre­kiau­ti B, C ka­te­go­ri­jos trum­pai­siais šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis, skir­tais tik trum­pie­siems šau­na­mie­siems gin­klams, jų da­li­mis ir į juos im­por­tuo­ti, įvež­ti ar eks­por­tuo­ti ir per­duo­ti pri­va­tiems as­me­nims. Šiuo me­tu ši tei­sė yra iš­im­ti­nai su­teik­ta tik­tai Gin­klų fon­dui. Taip pat bū­tų at­si­sa­ky­ta vals­ty­bės įstai­gai ne­bū­din­gų ko­mer­ci­nės veik­los funk­ci­jų.

Pri­ėmus pro­jek­tus nu­ma­to­ma Gin­klų fon­do funk­ci­jas per­duo­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui ir ki­toms Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džioms įstai­goms. Na, pa­vyz­džiui, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pla­nuo­ja­ma per­duo­ti šias funk­ci­jas: in­for­ma­ci­jos apie šau­na­mų­jų gin­klų, šaud­me­nų, sprog­me­nų apy­var­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je rin­ki­mą ir tei­ki­mą, pre­ky­bos B, C ka­te­go­ri­jų trum­pai­siais šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis, skir­tais trum­pie­siems, jų da­li­mis, kon­tro­lę. In­for­ma­ci­jos ry­šių de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bū­tų pa­skir­tas gin­klų re­gist­ro tvar­ky­to­ju. Tur­to val­dy­mo ir ūkio de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bū­tų nu­ma­ty­ta ap­rū­pin­ti šių ka­te­go­ri­jų gin­klais… vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų ap­rū­pi­ni­mas šių ka­te­go­ri­jų gin­klais, šaud­me­ni­mis, sprog­me­ni­mis. Taip pat yra siū­lo­ma kon­fis­kuo­tus ir į vals­ty­bės pa­ja­mas per­duo­tus gin­klus re­a­li­zuo­ti per Vy­riau­sy­bės įga­lio­tas ins­ti­tu­ci­jas vie­šų­jų pir­ki­mų reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so… At­si­sa­ko­ma Gin­klų fon­do įga­lio­ji­mo tir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus. Tai­so­mi ki­ti tei­sės ak­tai. Yra iš­brau­kia­mas Gin­klų fon­das kaip pa­va­di­ni­mas. Siū­ly­čiau pri­tar­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ly­di­mie­siems tei­sės ak­tams.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. A. Anu­šaus­kas pir­ma­sis, pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš su­pran­tu, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra skir­tas Gin­klų fon­do lik­vi­da­vi­mui. Aš ne­ži­nau, ma­tyt, ge­rą de­šimt­me­tį įvai­rūs lo­bis­tai mus lau­žė, kad Gin­klų fon­das at­si­sa­ky­tų tos ko­mer­ci­nės veik­los ir vis­kas bū­tų per­duo­ta į jų ran­kas. Vis dėl­to jūs man at­sa­ky­ki­te gal­būt trum­pai, kaip pa­si­keis STT, sau­gu­mo, po­li­ci­jos ap­rū­pi­ni­mas gin­klais ir spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą?

E. MISIŪNAS. Ma­to­te, jei­gu bū­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė ši­toms įstai­goms įgy­ti gin­klus per Gin­klų fon­dą, tai, aiš­ku, bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti, kad gal­būt ne­rei­kė­tų nai­kin­ti Gin­klų fon­do. Bet da­bar yra daug pa­vyz­džių, kai pa­čios įstai­gos net pi­giau ir efek­ty­viau įsi­gy­ja tie­sio­giai iš tie­kė­jų gin­klų, vyk­dy­da­mos vie­šuo­sius pir­ki­mus, nei per Gin­klų fon­dą. Pa­vyz­džiui, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba yra in­for­ma­vu­si, kiek įsi­gi­jo au­to­ma­tų, taip pat po­li­ci­ja su­da­ro su­tar­tis tie­sio­giai su (…) tie­kė­ju ir pirk­da­ma šaud­me­nis.

Mes esa­me nu­ma­tę to­kius at­ve­jus, kad Tur­to val­dy­mo ir ūkio de­par­ta­men­tas prie VRM vals­ty­bi­nes įstai­gas ir ins­ti­tu­ci­jas ap­rū­pin­tų vi­sų ka­te­go­ri­jų gin­klais, šaud­me­ni­mis, sprog­me­ni­mis ir spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis, jei­gu bū­tų toks po­rei­kis pa­čių įstai­gų. Įstai­gos tu­ri tie­sio­gi­nius kon­tak­tus, įmo­nės da­ly­vau­ja vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, pa­tei­kia dar ge­res­nes są­ly­gas, kai­nas ir pa­si­ra­šo su­tar­tis. Tu­ri­me tik­rai ne­ma­žai pa­vyz­džių ir man tik­rai ki­lo klau­si­mas, la­bai pa­grįs­tas, ko­dėl to ne­da­ro Gin­klų fon­das, ar­ba ko­dėl, per­kant per Gin­klų fon­dą, tas pir­ki­nys tam­pa šiek tiek bran­ges­nis. Tu­ri­me skai­čia­vi­mus, tu­ri­me in­for­ma­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, per­nai, gruo­džio 7 die­ną, sto­vė­jau tri­bū­no­je ir tei­kiau iden­tiš­ką įsta­ty­mą dėl Gin­klų fon­do pa­nai­ki­ni­mo. Tą kar­tą Sei­mo sa­lė pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, po tri­jų mė­ne­sių Vy­riau­sy­bė pa­ra­šė nei­gia­mą iš­va­dą be jo­kios ar­gu­men­ta­ci­jos ir pa­sa­kė, kad ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė ir­gi ren­gia tei­sės ak­tus, tai jie bus tei­kia­mi vė­liau. Taip Gin­klų fon­do nai­ki­ni­mas nu­si­tę­sė de­šimt mė­ne­sių.

Trum­pas klau­si­mas, kuo ski­ria­si ma­no pro­jek­tas ir jū­sų pro­jek­tas, nes jie man at­ro­do vi­siš­kai iden­tiš­ki?

E. MISIŪNAS. Tik­rai ne­ga­lė­čiau da­bar at­sa­ky­ti la­bai de­ta­liai, kuo ski­ria­si. Aš at­si­me­nu, bu­vo ver­ti­na­mas jū­sų pro­jek­tas, ir tik­rai mes Vy­riau­sy­bę įkal­bė­jo­me, kad idė­ją pa­lai­ko­me ir idė­ja tik­rai yra svars­ty­ti­na. Tik, aš at­si­me­nu, jū­sų įsta­ty­me bu­vo ke­le­tas niu­an­sų, ku­riuos mes siū­lo­me reg­la­men­tuo­ti ki­taip iš prin­ci­po. Bu­vo nu­ma­ty­ta pri­ori­te­ti­niuo­se dar­buo­se pa­reng­ti Gin­klų fon­do re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­ną ir pa­teik­ti ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus, dėl to bu­vo pa­teik­ta to­kia iš­va­da.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka. Pra­šom, ko­le­ga.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu pa­klaus­ti. Kaip mi­nė­jo­te pri­sta­ty­da­mas, po­li­ci­jai at­si­ras dau­giau funk­ci­jų. Pa­nai­ki­nus Gin­klų fon­dą, tam tik­ras funk­ci­jas pe­rims Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Kaip ži­no­te, pra­ei­tą sa­vai­tę bu­vo pri­im­tas Me­džiok­lės įsta­ty­mas, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas są­va­das. Bu­vo pa­grin­di­nė min­tis, kad me­džio­to­jų są­va­do da­lį funk­ci­jų ly­giai taip pat tu­rės Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, ku­ris jau da­bar tu­ri tam tik­rus duo­me­nis. Bet man te­ko kal­bė­tis su jais, jie lyg ir bai­mi­na­si, kad čia bus per daug funk­ci­jų ir jiems bus tam tik­rų pro­ble­mų. Ar tu­ri­te me­cha­niz­mą, kaip su­val­dy­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją šiuo at­ve­ju, ką jūs pri­sta­tė­te, dėl Gin­klų fon­do ir dėl me­džio­to­jų są­va­do?

E. MISIŪNAS. Ma­to­te, vie­naip ar ki­taip, po­li­ci­ja tą in­for­ma­ci­ją tu­ri. Pro­jek­tas bu­vo ren­gia­mas ir taip pat de­ri­na­mas su su­in­te­re­suo­to­mis įstai­go­mis. Po­li­ci­ja tik­rai yra in­for­muo­ta ir po­li­ci­ja iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas iš­sa­kė pa­lai­ky­mą. Tai nė­ra to­kia funk­ci­ja, ku­rios ne­bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti, nes po­li­ci­ja tik­rai tu­ri duo­me­nų ba­zes ir ga­li­my­bę pri­ei­ti prie įvai­rių duo­me­nų ba­zių, tu­ri tik­rai pui­kių spe­cia­lis­tų, ku­rie tai ga­li da­ry­ti. Aš ne­gir­dė­jau, kad tai bū­tų di­de­lis iš­šū­kis šiuo at­ve­ju Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui ir po­li­ci­jai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, daug vi­so­kių re­for­mų da­ro­te. Kiek­vie­ną kar­tą klau­siu, ar bu­vo da­ry­ta kaš­tų ir nau­dos ana­li­zė?

E. MISIŪNAS. Taip, bu­vo da­ry­ta.

A. SYSAS (LSDPF). Pa­sa­ky­ki­te, ko­kia?

E. MISIŪNAS. Gin­klų fon­dui, pa­vyz­džiui, 2018 me­tais bu­vo skir­ta 275 tūkst. dar­bo už­mo­kes­čiui ir vi­soms ki­toms iš­lai­doms. Ma­no­me, kad re­or­ga­ni­za­vus iš prin­ci­po rei­kės pa­pil­domai per pu­sę ma­žiau – apie 100 tūkst. dar­bo už­mo­kes­čiui. Taip pat bus at­si­sa­ky­ta Gin­klų fon­dui ne­bū­din­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir bus efek­ty­viau įgy­ven­di­na­ma ir vyk­do­ma funk­ci­ja as­me­nims, no­rin­tiems įsi­gy­ti šau­na­mą­jį gin­klą sa­vi­gy­nai, ga­li­my­bė nu­si­pirk­ti taip ge­riau ir pa­pras­čiau.

PIRMININKAS. V. Gai­lius. Ne­triukš­mau­ki­te, ko­le­gos. Pra­šom.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, Gin­klų fon­do per­so­na­las – tai ne vien le­gen­di­niai il­ga­me­čiai jo va­do­vai ir pa­ta­rė­jai, ku­rie rū­pin­da­vo­si iš­skir­ti­nės ko­ky­bės gin­klų tie­ki­mu par­ti­niam ar šiaip no­men­kla­tū­ri­niam eli­tui, bet ir 30 žmo­nių, ku­rie iš tik­rų­jų yra sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai. Kaip sprę­si­te dėl šių žmo­nių, ne­kal­bu apie tuos, ku­rie, dirb­da­mi fon­de, rū­pi­no­si eli­tu, at­ei­ties, ar jiems yra ti­ki­my­bė įsi­dar­bin­ti, kaip jūs mi­nė­jo­te, tas funk­ci­jas pe­ri­man­čiuo­se sub­jek­tuo­se?

E. MISIŪNAS. Ačiū už klau­si­mą. Šian­dien Gin­klų fon­de yra ke­tu­ri sky­riai, yra įsteig­ta 27 pa­rei­gy­bės, už­im­ta 21 pa­rei­gy­bė. Kaip ži­no­te, jau il­gai nė­ra pa­skirs­tas Gin­klų fon­do va­do­vas. Nuo­lat, da­bar jau gal tre­ji ar ket­ve­ri me­tai, jei aš ne­klys­tu, yra lai­ki­nas Gin­klų fon­do va­do­vas. Fak­tas, dar­buo­to­jai, ku­rie dir­ba Gin­klų fon­de, aiš­ku, yra ge­riau­si tos sri­ties spe­cia­lis­tai ir iš­ma­nan­tys ją. Per­ke­liant šias funk­ci­jas į Tur­to val­dy­mo ūkio de­par­ta­men­tą rei­kės dar­buo­to­jų, taip pat, jei bus to­kių as­me­nų, no­rin­čių per­ei­ti į In­for­ma­ti­kos, ry­šių de­par­ta­men­tą, apie dar­buo­to­jus tik­rai bus pa­gal­vo­ta, nes mes su­pran­ta­me, kad dar­buo­to­jai yra pa­ti di­džiau­sia ver­ty­bė.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš. S. Gent­vi­las – už. Pra­šom, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). Pa­ga­liau ma­to­me dar vie­no vals­ty­bi­nio mo­no­po­lio kri­ti­mą, apie jį kal­bė­jo dar ger­bia­mas prem­je­ras S. Skver­ne­lis, kai jis bu­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos mi­nist­ras, bet kon­kre­čių veiks­mų ta­da ne­si­im­ta. Aš ger­bia­ma­jam mi­nist­rui at­sa­ky­siu. Ma­no pro­jek­tas, ku­rį Vy­riau­sy­bė at­me­tė, ne­si­ski­ria nie­kuo, iš­sky­rus tuo, kad aš tu­riu pa­ly­gi­ni­mą, kad šiuo Vy­riau­sy­bės siū­lo­mu pro­jek­tu vis dėl­to lei­džia­ma iš­lai­ky­ti Gin­klų fon­dą ir pa­lik­ti jam vie­ną vie­nin­te­lę funk­ci­ją, t. y. iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl Gin­klų re­gist­ro. Tai­gi įstai­ga lie­ka, nors tik­rai ji ga­lė­tų bū­ti pa­nai­kin­ta. Pro­jek­tas iden­tiš­kas opo­zi­ci­jos pa­teik­tam pro­jek­tui, opo­zi­ci­jos pro­jek­tas at­mes­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu be jo­kios ar­gu­men­ta­ci­jos. Aš la­bai no­rė­čiau pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės spren­di­mą, tik ne­su­pra­tau, kam jums rei­kė­jo įsi­vel­ti į vi­są tą ka­ru­se­lę, nes ga­lė­jo­te pa­lai­ky­ti tie­siog S. Gent­vi­lo gruo­džio 7 die­ną pa­teik­tą ir Sei­mo ben­dru nu­ta­ri­mu pri­im­tą pro­jek­tą. Svei­ki­nu ir kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Prieš – N. Pu­tei­kis. Pra­šom, ko­le­ga.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ar tik­rai vals­ty­bi­nis mo­no­po­lis vi­sais at­ve­jais yra blo­gis? Jei­gu Gin­klų fon­de gru­pė drau­gų už­si­i­mi­nė­jo var­di­nių gin­klų tie­ki­mu no­men­kla­tū­rai, tai rei­kia jo va­do­vus pa­keis­ti, jei­gu tei­sės ak­tai, vi­daus tvar­ka lei­do pik­tnau­džiau­ti, tai rei­kia vi­di­nę kon­tro­lę, vi­di­nį au­di­tą stip­rin­ti ir po­li­ti­nę prie­žiū­rą ir tuos ak­tus keis­ti, bet jei­gu taip, kaip sa­ko A. Anu­šaus­kas, po ši­to spren­di­mo Gin­klų fon­dą rei­kės už­da­ry­ti, tai, pa­vyz­džiui, man ky­la klau­si­mų, ar tik­rai čia rei­kia taip vis­ką pul­ti li­be­ra­li­zuo­ti?

Da­bar dėl ar­gu­men­to, ku­rį pa­sa­kė mi­nist­ras, kad pri­va­ti­nin­kai par­duo­da tru­pu­tė­lį pi­giau. Tai aš šiuo at­ve­ju grįž­tu prie A. Sy­so klau­si­mo. O jei­gu, su­si­pa­ži­nus su kaš­tų ir nau­dos ana­li­ze, pa­aiš­kė­tų, kad pri­va­ti­nin­kai ty­čia dem­pin­guo­ja kai­nas tam, kad pa­siek­tų da­bar­ti­nį spren­di­mą, ku­rį mums čia Sei­mas siū­lo, ku­rį mums čia Vy­riau­sy­bė siū­lo, gal vis dėl­to rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti ati­džiau ir ne­sku­bė­ti? O gal vis dėl­to pa­aiš­kės, kad tam tik­ro vals­ty­bi­nio mo­no­po­lio bu­vi­mas kaip tik ir stab­do kai­nų di­dė­ji­mą? Aš, ko­le­gos, siū­lau ne­sku­bė­ti, pri­si­min­ti, kad skan­di­na­vai al­ko­ho­lį par­duo­da vals­ty­bi­nė­se par­duo­tu­vė­se ir į biu­dže­tą taip su­ren­ka kur kas dau­giau pi­ni­gų, ne­gu ta pa­ti Lie­tu­va, par­duo­da­ma al­ko­ho­lį ne­vals­ty­bi­nė­se par­duo­tu­vė­se. Aš ne­sa­kau, kad vis­ką rei­kia su­vals­ty­bin­ti, bet ar tik­rai rei­kia pul­ti ir iš­vals­ty­bin­ti tai, kas, pa­vyz­džiui, vei­kia da­bar ge­rai?

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, iš­sa­kė­te mo­ty­vus. Da­bar pri­me­nu, kad mes bal­suo­si­me dėl Gin­klų fon­do įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2339 ir ke­lių ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų: Nr. XIIIP-2340, Nr. XIIIP-2341, Nr. XIIIP-2342, Nr. XIIIP-2343, Nr. XIIIP-2344, Nr. XIIIP-2345, Nr. XIIIP-2346. Kas pri­ta­ria pa­teik­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams su ly­di­mai­siais, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 3, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Da­bar mums rei­kia nu­sta­ty­ti ko­mi­te­tus, ku­rie bus pa­grin­di­niai. Tai­gi dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti, pir­mi­nin­ke, ne­rei­kia ki­tų? Ne­rei­kia. Ačiū. To­liau, dėl Nr. XIIIP-2340 – taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, dėl Nr. XIIIP-2341 – taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Čia dar yra niu­an­sų. Dėl Nr. XIIIP-2342 – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, o dėl Nr. XIIIP-2343 – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir kaip pa­pil­do­mas yra siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Tin­ka? Taip pat dėl Nr. XIIIP-2344 – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, dėl Nr. XIIIP-2345 – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, o dėl Nr. XIIIP-2346 kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už per prieš tai bu­vu­sį bal­sa­vi­mą. Tie­siog ne­vei­kė apa­ra­tū­ra.

PIRMININKAS. Už – ger­bia­mas P. Sau­dar­gas.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ma­no bal­sas taip pat už, nes kor­te­lė tik­rai įdė­ta, bet ne­vei­kia.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis – už. Ne­si­gin­či­ja­me. Ko­le­gos, to­kie ko­mi­te­tai tin­ka? Ačiū. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 20 die­ną. Ačiū. Bai­gia­me šį klau­si­mą.

 

16.17 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 9 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 ir 93 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2367 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įstatymo 9 straips­nio ir ki­tų strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2367. Kvie­čiu vi­ce­mi­nist­rę K. Ga­ruo­lie­nę į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti. Pa­tei­ki­mas. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2367. Pra­šom, vi­ce­mi­nist­re.

K. GARUOLIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. No­riu pri­sta­ty­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­rio tiks­las yra nu­sta­ty­ti pro­ce­dū­ras ir kri­te­ri­jus, ku­riais va­do­vau­jan­tis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos bū­tų įra­šo­mos ir iš­brau­kia­mos iš PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­šo. Iki šiol to­kių pro­ce­dū­rų ir kri­te­ri­jų mes ne­tu­rė­jo­me. Šiuo pro­jek­tu bus nu­sta­to­mas nau­jas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų įra­šy­mo ir iš­brau­ki­mo me­cha­niz­mas, su­si­de­dan­tis iš dvie­jų eta­pų.

Pir­mas eta­pas. Bus su­da­ro­mas kom­pen­suo­ti­nų nau­jų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­šas, į ku­rį bus įtrau­kia­mos pa­slau­gos at­si­žvel­giant į tris ben­druo­sius kri­te­ri­jus. Ir ant­ras eta­pas – As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ver­ti­ni­mo ko­mi­te­tas kom­pen­suo­ti­nas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­še esan­čias pa­slau­gas pri­ori­te­to tvar­ka iš­dės­to pa­gal nu­sta­ty­tus še­šis spe­cia­liuo­sius kri­te­ri­jus ir tei­kia mi­nist­rui siū­ly­mus, ko­kias nau­jas pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma kom­pen­suo­ti ir ko­kias jau kom­pen­suo­ja­mas pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma iš­brauk­ti iš PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mų pa­slau­gų są­ra­šo.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu bus nu­sta­to­mos pro­ce­dū­ros, kaip kei­čia­mas są­ra­šas, t. y. są­ra­šas kei­čia­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu, ko­mi­te­to su­rei­tin­guo­tu ei­liš­ku­mu at­si­žvel­gus į Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos iš­va­dą dėl fi­nan­si­nių ga­li­my­bių bei Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos nuo­mo­nę. Įsta­ty­mo pro­jek­tu bus nu­sta­to­ma ko­mi­te­to, ku­ris ir at­liks ver­ti­ni­mus, su­da­ry­mo tvar­ka, ko­mi­te­to su­dė­tis, na­rių ka­den­ci­ja ir na­rių tvir­ti­ni­mas. Ir svar­biau­sia, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą at­si­ras aiš­kus me­cha­niz­mas ir kri­te­ri­jai, kaip ir ko­kios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos yra įra­šo­mos į PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mų pa­slau­gų są­ra­šą, pro­ce­dū­ra taps skaid­ri ir aiš­ki, o pa­cien­tams bus su­tei­kia­mos ko­ky­biš­kos, sau­gios, ati­tin­kan­čios įro­dy­mais pa­grįs­tos me­di­ci­nos rei­ka­la­vi­mus as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos ir už­tik­ri­na­mas ra­cio­na­lus vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mas. Tai tiek.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis – A. Vin­kus. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, abe­jo­nių ky­la dėl sėk­min­go įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su pa­slau­go­mis, ku­rios jau yra ap­mo­ka­mos iš PSDF biu­dže­to, ta­čiau ku­rių tei­ki­mo są­vo­kos pa­ki­to dėl or­ga­ni­za­ci­nių ir tech­no­lo­gi­nių pa­kei­ti­mų. Nei įsta­ty­mo pro­jek­te, nei aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nė­ra api­bū­din­ta, ką ap­ima są­vo­ka „or­ga­ni­za­ci­niai ir tech­no­lo­gi­niai pa­kei­ti­mai“. Ka­dan­gi ši są­vo­ka tai­ko­ma jau ap­mo­ka­moms iš PSDF biu­dže­to pa­slau­goms, ti­kė­ti­na, kad kal­ba­ma apie to­kioms pa­slau­goms tai­ko­mų kai­nų pa­kei­ti­mą. Ta­da ky­la klau­si­mas. Pa­vyz­džiui, jei kai­na bu­vo nu­sta­ty­ta prieš 5 me­tus, tai per tą lai­ką pa­si­kei­tęs dar­buo­to­jų, tei­kian­čių šią pa­slau­gą, dar­bo už­mo­kes­tis, me­di­ka­men­tų, elek­tros ener­gi­jos, šil­dy­mo ir ki­tų veik­s­nių, su­si­ju­sių su pa­slau­gos tei­ki­mu, kai­nų pa­kei­ti­mas ga­lės bū­ti ver­ti­na­mas kaip or­ga­ni­za­ci­nis pa­si­kei­ti­mas. Ir jei­gu šiuo at­ve­ju at­sa­ky­mas tei­gia­mas, tai šie po­ky­čiai pa­lies dau­gy­bę as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų. Gal ga­lė­tu­mė­te aiš­kiau api­bū­din­ti ko­rek­ci­jas, su­si­ju­sias su pa­slau­gų tei­ki­mo or­ga­ni­za­ci­niais ir tech­no­lo­gi­niais pa­kei­ti­mais, ku­rie įsta­ty­me tik pa­mi­nė­ti, bet de­ta­liau ir aiš­kiau ne­reg­la­men­tuo­ta?

K. GARUOLIENĖ. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­ci­niai pa­kei­ti­mai daž­niau­siai yra su­si­ję su pa­čios pa­slau­gos tei­ki­mo pa­si­kei­tu­sio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Pa­vyz­džiui, at­lie­kant tam tik­rą ope­ra­ci­ją kei­čia­si pa­čios ope­ra­ci­jos nau­do­ji­mo prie­mo­nės, ku­rios yra žen­kliai bran­ges­nės, ir ta­da rei­kia tvir­tin­ti di­des­nes kai­nas. Tam iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų, ir tie­siog tai tu­rės bū­ti dar kar­tą įver­ti­na­ma. Ka­dan­gi nau­jos pa­slau­gos, nau­jos tech­no­lo­gi­jos pa­pras­tai vi­sa­da yra bran­ges­nės, to­dėl tu­ri bū­ti at­lik­tas kom­plek­si­nis me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ačiū ko­le­gai A. Vin­kui, la­bai taik­lų klau­si­mą pa­klau­sė, to­dėl ki­tą klau­si­mą už­duo­siu. Jūs ra­šo­te aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te – PSDF biu­dže­to lė­šo­mis bus ap­mo­kamos tik efek­ty­vios, ko­ky­biš­kos, sau­gios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, ra­cio­na­liai nau­do­ja­mi vals­ty­bės iš­tek­liai. Ir ta­da ra­šo­te: „Sie­kia­ma, kad pa­cien­tai pa­si­ti­kė­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma pla­či­ą­ja pras­me.“ Aš tai su­pran­tu, kad bran­gios pa­slau­gos, kaip ir bran­ges­ni vais­tai, mo­der­nes­ni, bus iš­brau­kia­mos da­bar jau? Ir gal ta­da ga­li­te pa­aiš­kin­ti, ką reiš­kia pa­si­ti­kė­ti svei­ka­tos sis­te­ma siau­rą­ja pras­me?

K. GARUOLIENĖ. Dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti, kad bū­tent šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas ir api­brė­žia, kad iki šiol įra­šant pa­slau­gas ne­bu­vo tai­ko­mas me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mas. Nuo šiol at­si­ran­da pro­ce­dū­ra, kaip bus nau­jos pa­slau­gos įra­šo­mos. Ir vie­nas iš svar­biau­sių ele­men­tų yra me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mas, ku­ris nu­ro­do­mas kaip vie­nas iš tri­jų ben­drų­jų kri­te­ri­jų. Pa­slau­ga tu­rės bū­ti įver­tin­ta. Yra pa­sa­ky­ta, kad ji­nai yra sau­gi, efek­ty­vi ir kad jos nau­do­ji­mas tik­rai da­ro įta­ką pa­cien­tų svei­ka­tai ir ben­driems svei­ka­tos sis­te­mos ro­dik­liams ge­rin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia… (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, iš vie­tos…

K. GARUOLIENĖ. Ne, bran­gios pa­slau­gos ir pi­gios pa­slau­gos – ne­tu­rė­tų bū­ti taip skir­sto­ma. Jos yra rei­ka­lin­gos, jos tu­ri bū­ti sau­gios, nes jei­gu mes nau­do­ja­me kar­tais bran­gią pa­slau­gą, jos už­ten­ka vie­nos, o jei­gu pi­gią pa­slau­gą, ga­li­me teik­ti daug pa­slau­gų ir įta­ka biu­dže­tui bus ta pa­ti. Čia yra tie­siog kom­plek­si­nis ver­ti­ni­mas. Ma­nau, kad ga­lė­si­me vė­liau dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Čia di­de­lę įta­ką tu­rės ko­mi­te­tas toks, šia­me pro­jek­te įvar­din­tas. Jo su­da­ry­mo tvar­ka iš tik­rų­jų la­bai to­kia, sa­ky­čiau, keis­to­ka. Čia nei de­mo­­kra­tija, nei skaid­ru­mu kaip ir ne­kve­pia. Toks pa­sa­ky­mas – vie­no uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės at­sto­vas. Tai gal įvar­din­ki­me ko­kio? Aiš­kiau bū­tų. Pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų tik vie­nas at­sto­vas, o dau­giau vi­si at­sto­vai iš Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų ir pa­čios mi­nis­te­ri­jos. Gal rei­kė­tų dau­giau tei­sių ir ga­li­my­bių iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nes su­teik­ti ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­joms, ir ta­da tos li­go­ni­nės at­sto­vų gal bū­tų nors du, ir iš skir­tin­gų uni­ver­si­te­tų ar iš ko­kių nors ki­tų svei­ka­tos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų?

K. GARUOLIENĖ. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, be abe­jo, šiais klau­si­mais bus ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, kai bus įsta­ty­mas svars­to­mas, bet kaip at­sto­vai bus at­ren­ka­mi – tiek iš pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų, tiek iš gy­dy­mo įstai­gų, vė­liau bus pa­tvir­tin­ta po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais, api­bū­di­nan­čiais šių kan­di­da­tų at­rin­ki­mo tvar­ką. Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra įve­da­mos ka­den­ci­jos – šie at­sto­vai bus kei­čia­mi.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, tik­rai tur­būt ga­liu taip į jus kreip­tis, na, vis­ko jūs čia tei­kia­te dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tų įvai­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų, bet su­si­da­ro ben­dras įspū­dis, kad vis­ką da­ro­te, kad tik pa­cien­tui bū­tų blo­giau. Šia­me įsta­ty­me ir­gi yra pa­ra­šy­ta, kad pa­teik­ti še­ši kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos yra įra­šo­mos į PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­šą, ki­tos yra iš­brau­kia­mos. Vis tiek, jei­gu ren­gia­te įsta­ty­mo pro­jek­tą, tur­būt šian­dien jau yra ži­no­ma, ko­kios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos bus iš­brauk­tos ir ko­kios bus įtrauk­tos. Ar ne­bus taip, kaip A. Ma­tu­las sa­ko, ka­dan­gi jūs vis mi­ni­te aukš­tą­sias tech­no­lo­gi­jas, kad tas pa­slau­gas, ku­rios bran­ges­nės, efek­ty­ves­nės pa­cien­tui, jūs iš­brauk­si­te, nes jos per bran­giai biu­dže­tui at­si­eis…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ge.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). …o įra­šy­si­te pi­ges­nes? Ar jau tu­ri­te tą pre­li­mi­na­rų są­ra­šo pro­jek­tą, kas iš­brauk­ta ir įtrauk­ta?

K. GARUOLIENĖ. Tik­rai pa­slau­gų są­ra­šo nei iš­brau­kia­mų, nei įtrau­kia­mų kol kas ne­tu­ri­me, nes ne­tu­ri­me pa­tvir­tin­to įsta­ty­mo pro­jek­to, o efek­ty­vios pa­slau­gos, ku­rios da­ro įta­ką pa­cien­tų svei­ka­tos ro­dik­liams ir vi­sos sis­te­mos svei­ka­tos ro­dik­liams, tik­rai ne­bus iš­brauk­tos, nes tai prieš­ta­rau­ja me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mo prin­ci­pams.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šau, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­moji vi­ce­mi­nist­re, du trum­pi klau­si­mė­liai. Kaip įstei­gus nau­ją ko­mi­te­tą pa­ge­rės pa­slau­gos? Nes jūs pa­sa­kė­te, kad da­bar jau pa­slau­gos bus fai­nos. Ne­bus pro­ble­mų. Ant­ras. Ar ši­tas ko­mi­te­tas dirbs vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, jei­gu jūs aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­te, kad tam lė­šų ne­rei­kės?

K. GARUOLIENĖ. Ge­rai. Į klau­si­mą, kaip pa­ge­rės pa­cien­tams tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė, no­riu pa­sa­ky­ti, kad da­bar nė­ra me­cha­niz­mo ir nė­ra ga­li­my­bių įra­šy­ti nau­jų pa­slau­gų, su­si­ju­sių su nau­jo­mis, ino­va­ty­vio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Šiuo at­ve­ju mes jau tu­ri­me me­cha­niz­mą ir ga­lė­si­me pra­dė­ti kom­pen­suo­ti, t. y. ap­mo­kė­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų nau­jas tech­no­lo­gi­jas per pa­slau­gas. Iki šiol to­kio bū­do ne­bu­vo.

O dėl an­tro jū­sų klau­si­mo, ku­ris su­si­jęs su ko­mi­te­to veik­la, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad iki šiol to­kios pro­ce­dū­ros… Ten, kaip ma­tė­te, yra nu­ma­ty­ta, kad yra mi­nis­te­ri­jos ir pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, ku­rie yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir ku­rių pa­rei­ga yra at­sto­vau­ti ir dirb­ti to­kiuo­se ko­mi­te­tuo­se, o tie ki­ti at­sto­vai, ne iš mi­nis­te­ri­jos ir ne iš pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų… Tie­siog šiuo me­tu mes to­kio bū­do, kaip juos ska­tin­ti ir ap­mo­kė­ti, ne­tu­ri­me. Ir daž­nai jie sa­va­no­rys­tės prin­ci­pu da­ly­vau­ja to­kiuo­se ko­mi­te­tuo­se, bet to­kia prak­ti­ka tik­rai nė­ra iš­skir­ti­nė Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se. Ne­daug kur ap­mo­ka tų na­rių dar­bą ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, apie ko­mi­te­to dar­bą dar tru­pu­tį no­rė­čiau pa­klaus­ti. Tas ko­mi­te­tas vi­soms ša­lies įstai­goms ar kiek­vie­nai įstai­gai at­ski­rai nu­ma­tys tas pa­slau­gas, ku­rias jos ga­li teik­ti ir ku­rios bus ap­mo­ka­mos? Ar vi­soms bus koks nors ben­dras kri­te­ri­jus?

K. GARUOLIENĖ. Vi­soms.

A. DUMBRAVA (TTF). O at­ski­rai, tar­ki­me, ko­kiai nors li­go­ni­nei?

K. GARUOLIENĖ. Tai pri­klau­sys nuo li­go­ni­nės tei­kia­mų pa­slau­gų spek­tro – jei­gu ji­nai tei­kia daug pa­slau­gų ir tei­kia bū­tent tas su­dė­tin­gas pa­slau­gas, bet tai tai­ko­ma vi­soms įstai­goms.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re. Ne­ma­tau A. Bi­lo­tai­tės. Tai­gi at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš? Prieš – A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties sun­ku su­vok­ti, ko ban­do­ma siek­ti šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, jei­gu no­ri­ma at­lik­ti tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mą. Tai dau­ge­ly­je ša­lių da­ro kvi­ta­vi­mo tar­ny­ba. Da­bar čia ban­do­ma su­kur­ti ko­mi­te­tą, kaip sa­kė ko­le­ga V. Rin­ke­vi­čius, iš mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų, ku­rie gau­na at­ly­gi­ni­mą, bet, kaip sa­kė vi­ce­mi­nist­rė, dar pa­pil­do­mai už­dirbs pi­ni­gų iš tų pa­čių li­go­nių ka­sų, nes da­bar PSDF tei­kia re­ko­men­da­ci­jas, ką įtrauk­ti.

Aiš­kiai pa­ra­šy­ta, ką ko­le­ga A. Vin­kus la­bai gra­žiai pa­sa­kė: jei­gu pa­kis są­nau­dos dėl tech­no­lo­gi­jų, tai bus per­žiū­ri­ma, ar tai nė­ra per bran­gu. To­liau. Sa­ko­ma, bus va­do­vau­ja­ma­si tam tik­rais kri­te­ri­jais, ku­riuos tvir­ti­na pats mi­nist­ras, ir mi­nist­ras pats kreip­sis į tą pa­čią ko­mi­si­ją, ku­rią su­da­ro jo dar­buo­to­jai, – ab­raka­dab­ra. Ir dar vie­na są­ly­ga, kri­te­ri­jus yra, kad ta pa­slau­ga bus ap­mo­ka­ma ir įtrauk­ta, jei­gu ne ma­žiau kaip treč­da­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių ji bus ap­mo­ka­ma, ir jei­gu tas sin­dro­mas bus ne ma­žiau kaip 200 tūkst., vie­nas iš 200 tūkst. at­ve­jų. O jei­gu iš 300 tūkst.? Tai tas žmo­gus jau nie­ko ne­gaus? Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, ne­si­šyp­so­ki­te, tai yra bai­sus įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jūs no­ri­te, ma­no ma­ny­mu, per­so­din­ti žmo­nes ly­giai taip pat gy­dy­tis pi­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir su­kur­ti dar vie­ną nau­ją biu­ro­kratinę sis­te­mą. Jūs iš es­mės tei­kia­te sis­te­mi­nius, kom­plek­si­nius pa­siū­ly­mus. Tai da­bar at­lie­ka PSDF. Ir prie mi­nis­te­ri­jos su­kur­ti dar vie­ną ko­mi­te­tą iš tų pa­čių žmo­nių, ku­rie, kaip jūs sa­kė­te, pa­pil­do­mai už­si­dirbs pi­ni­gų, ma­no ma­ny­mu, yra amo­ra­lu. Ko­le­gos, jei­gu ne­ti­ki­te mū­sų ar­gu­men­tais, pa­ti­kė­ki­te la­bai gra­žiai su­for­mu­luo­tais klau­si­mais ko­le­gų A. Vin­kaus ir V. Rin­ke­vi­čiaus, nes tik­rai to­kiam ža­liam ir ne­aiš­kios pa­skir­ties įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti mes ne­ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ka­dan­gi nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, siū­lau bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2367, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš (ačiū, vi­ce­mi­nist­re) ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 11, su­si­lai­kė 37. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas, su­pran­ta­ma, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ar rei­kia ki­tų? Ne­rei­kia. Ga­li­me pri­tar­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui kaip pa­grin­di­niam? Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 16 die­ną.

 

16.33 val.

Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-602 2 ir 3 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2259 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įstatymo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2259. Kvie­čiu vi­ce­mi­nist­rą A. Še­šel­gį. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

A. ŠEŠELGIS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­me Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo 2 ir 3 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tei­sės ak­to… Ne­gir­dė­ti?

PIRMININKAS. Ban­dy­ki­te kal­bė­ti per mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

A. ŠEŠELGIS. Tei­sės ak­to pro­jek­to es­mė. Pir­ma. Įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti są­vo­ka „pre­pa­ra­tas“, nu­ro­dant, kad są­vo­ka ap­ima ir mi­ši­nį, ku­ria­me yra vie­na ar dau­giau nau­jų psi­chot­ro­pi­nių medžia­gų.

An­tra. Api­brėž­ti są­vo­ką „nau­ja psi­cho­ak­ty­vio­ji me­džia­ga“, kaip nu­ma­ty­ta di­rek­ty­vo­je, ku­ri ap­im­tų gry­nos for­mos ar­ba pre­pa­ra­te esan­čią me­džia­gą.

Tre­čia. Yra pa­kei­čia­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ro­dant, kad nau­jos psi­cho­ak­ty­vio­sios me­džia­gos yra įra­šo­mos į kon­tro­liuo­ja­mų nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų są­ra­šus, nu­ro­dant kon­kre­čių me­džia­gų ar jų da­ri­nių gru­pės pa­va­di­ni­mus, jų tarp­tau­ti­nius pa­va­di­ni­mus. Jei­gu tarp­tau­ti­nių pa­va­di­ni­mų nė­ra, che­mi­nius pa­va­di­ni­mus.

Ket­vir­ta. Nu­ma­to­ma, kad nau­joms psi­cho­ak­ty­vio­sioms me­džia­goms kon­tro­lės prie­mo­nės, įra­šant mi­nė­tas me­džia­gas į kon­tro­liuo­ja­mų me­džia­gų są­ra­šą… yra tai­ko­mas ter­mi­nas.

Penk­ta. Sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo, tiks­li­na­mas nar­ko­ti­kų ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įra­šy­mas į kon­tro­liuo­ja­mų me­džia­gų są­ra­šus.

Pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, bus su­de­rin­tos Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų nuo­sta­tos nau­jų psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų kon­tro­lės sri­ty­je ir bus už­tik­rin­ta, kad to­kioms me­džia­goms bus tai­ko­mos kon­tro­lės prie­mo­nės, įra­šant jas į kon­tro­liuo­ja­mų me­džia­gų są­ra­šą. Pra­šo­me šiam tei­ki­mui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. S. Jo­vai­ša – pir­ma­sis. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, kuo, jū­sų ma­ny­mu, ski­ria­si me­džia­ga nuo pre­pa­ra­to? Ar yra koks nors aiš­kus skir­tu­mas, ku­rį bū­tent Eu­ro­pos Są­jun­ga ir įvar­di­na?

A. ŠEŠELGIS. Me­džia­ga yra, sa­ky­ki­me, kon­kre­ti, ap­čiuo­pia­mas daik­tas, ku­rį ga­li­ma la­bai tiks­liai iden­ti­fi­kuo­ti. Jei­gu mes da­bar kal­bė­si­me apie pre­pa­ra­tus, tai ga­li bū­ti tam tik­ras mi­ši­nys. To mi­ši­nio su­dė­tis, jei­gu ji tu­ri tam tik­rų nar­ko­ti­nių me­džia­gų, yra ko­mi­si­ja, yra la­bo­ra­to­ri­jos, ku­rios, jei­gu įver­tins, kad ten yra nar­ko­ti­nė me­džia­ga, tai ne tik pa­ti me­džia­ga, bet ir pats pre­pa­ra­tas taps są­ra­šo da­li­mi ir bus reg­la­men­tuo­ja­mas nau­do­ji­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja daug pa­stan­gų da­ro ko­vo­da­ma su vi­so­mis blo­gy­bė­mis: rū­ky­mu, al­ko­ho­liu, kaž­kaip la­bai pa­sy­viai ir van­giai dėl psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Pa­va­sa­rį čia pri­ėmė­me įsta­ty­mą, tai ta­da pra­dė­jo­te no­ti­fi­ka­vi­mo ieš­ko­ti, po to ga­vo­me pa­vė­luo­tai. O tuo me­tu į Lie­tu­vą ve­ža­ma to­no­mis, to­no­mis! Pre­kur­so­riai, ku­riais nuo­di­ja­mi žmo­nės ir Lie­tu­vo­je, ir vi­so­je Eu­ro­po­je. Tai ka­da bus toks pat po­žiū­ris kaip į ki­tas kenks­min­gas me­džia­gas mū­sų or­ga­niz­mui?

A. ŠEŠELGIS. Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, jūs pa­lie­tė­te la­bai la­bai jaut­rią te­mą. Ma­no duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną die­ną pa­sau­ly­je yra sin­te­ti­na­mos nar­ko­ti­nės ar­ba to­kių sa­vy­bių me­džia­gos, ku­rios vei­kia žmo­nių psi­chi­ką. Mes, per­žiū­rė­da­mi tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, sten­gia­mės kiek įma­no­ma efek­ty­viau tuos pro­ce­sus su­trum­pin­ti, su­pap­ras­tin­ti, nes var­to­ji­mas pra­mo­nė­je ar­ba ki­to­se veik­lo­se yra la­bai stip­riai pa­pli­tęs ir tam bū­ti­nas tiks­les­nis reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris už­ima lai­ko. Per pas­ku­ti­niuo­sius me­tus, bent jau kiek yra ži­no­mų, nu­sta­ty­ta apie 500 me­džia­gų. Taip, vi­si pre­kur­so­riai, ku­rie yra nau­do­ja­mi, ku­rie ska­ti­na ki­tų nar­ko­ti­nių me­džia­gų grei­tes­nį įsi­sa­vi­ni­mą. Tai yra pro­ce­sai, ir sten­gia­mės, kad tuos pro­ce­sus vyk­dy­da­mos ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų vi­sus įran­kius ir ga­li­my­bes kiek įma­no­ma ope­ra­ty­viau re­a­guo­ti į nau­jų me­džia­gų iden­ti­fi­ka­vi­mą ir jų kon­tro­lę.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Anu­šaus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). No­rė­čiau pa­klaus­ti. Anuo­met, prieš aš­tuo­ne­rius ar kiek me­tų bu­vo šiek tiek pa­spar­tin­tas psi­cho­ak­ty­vių, psi­chot­ro­pi­nių, nar­ko­ti­nių me­džia­gų są­ra­šo su­da­ry­mo pa­pil­dy­mas. Da­bar, pri­ėmus šiuos pa­tai­sy­mus, ar į tuos psi­chot­ro­pi­nių ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų są­ra­šus tų me­džia­gų įra­šy­mas taps spar­tes­nis, tos pro­ce­dū­ros pa­pras­tes­nės? Kas bū­tent pa­si­keis?

A. ŠEŠELGIS. Kaip aš jau mi­nė­jau ir ne­ vel­tui iš­sky­riau pro­jek­to es­mės, sa­ky­ki­me, prie­mo­nes, ku­rios yra nu­me­riais, nes anks­čiau bu­vo ga­li­my­bė nar­ko­ti­nes me­džia­gas įra­šy­ti su prepa­ra­tais ar ati­tin­ka­mais jun­gi­niais, tai bu­vo at­ski­ros me­džia­gos at­ski­ria­mos. Da­bar, jei­gu ko­kia­me nors jun­gi­ny­je yra nar­ko­ti­nė me­džia­ga, tas vi­sas jun­gi­nys ir­gi bus įra­šo­mas. Pa­ti pro­ce­dū­ra kaip to­kia, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pro­ce­dū­ros pa­kei­ti­mo ne­reg­la­men­tuo­ja, tie­siog pra­ple­čia ga­li­my­bes ir pa­grei­ti­na įsi­ga­lio­ji­mą dėl kon­tro­lės.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las. Pra­šom, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš ir­gi pri­si­de­du prie nuo­gąs­ta­vi­mų, ku­riuos iš­sa­kė ko­le­ga A. Sy­sas, kad vis dėl­to nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas plin­ta, plin­ta sil­pnų nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas, ypač tarp jau­ni­mo, kaip al­ter­na­ty­va al­ko­ho­liui. Mi­nis­te­ri­ja į tai tu­rė­tų at­kreip­ti dar di­des­nį dė­me­sį. Ma­tyt, ir mū­sų ko­mi­si­ja. Ka­dan­gi vi­ce­mi­nist­ras kom­pe­ten­tin­gai pri­sta­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir at­sa­kė į ma­no ke­tin­tą už­duo­ti klau­si­mą, re­ko­men­duo­ju pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. A. Sy­sas – už.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, jau A. Ma­tu­las pa­sa­kė, kaip vie­nas iš dau­gia­me­čių ko­mi­si­jos na­rių, la­bai kvie­čiu šį įsta­ty­mą kuo grei­čiau pri­im­ti. Pa­si­nau­do­siu pro­ga, kad yra Sei­mo Pir­mi­nin­kas, ku­ris daž­nai siū­lo svars­ty­ti įsta­ty­mus sku­bos tvar­ka, ir pa­pra­šy­siu, kad šį įsta­ty­mą ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka mes pri­im­tu­me, nes tai iš­gel­bė­tų ne vie­ną gy­vy­bę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se, nes tai yra ga­li­my­bė pi­giai ir daug pa­si­ga­min­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Bal­suo­ja­me? Bal­suo­ja­me. Pra­šom. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2259, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­me­nu, po pa­tei­ki­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­triukš­mau­ja­me, ko­le­gos! Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Rei­kia pa­pil­do­mų? Ne. Pra­šau? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­tu­riu tei­sės. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 6 die­ną. Ačiū.

 

16.43 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2418 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 6 strai­p­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2418. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Kar­baus­kį. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mas Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. Iš tik­rų­jų mes iš­sprę­si­me klau­si­mą, su­si­ju­sį su tuo, kad as­me­nys, ku­rie au­gi­no vai­kus iki tre­jų me­tų nuo 1995 m. sau­sio 1 d. iki 1995 m. gruo­džio 31 d., ne­bu­vo drau­džia­mi vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis, ar­ba lai­ko­tar­piu nuo 2003 m. iki 2016 m. gruo­džio 31 d. vals­ty­bės lė­šo­mis ne­bu­vo drau­džia­mi dėl drau­džia­mų­jų pa­ja­mų tu­rė­ji­mo (ne­pri­klau­so­mai nuo jų dy­džio).

An­tra da­lis. Šne­ka­ma apie su­vie­no­din­tas so­cia­li­nio drau­di­mo ga­ran­ti­jas iš es­mės vi­siš­kai ana­lo­giš­ko­je pa­dė­ty­je esan­tiems as­me­nims, slau­gan­tiems na­muo­se ne­įga­lų as­me­nį. Sie­kia­ma, kad šie as­me­nys ga­lė­tų gau­ti, bū­tų kom­pen­suo­ja­mos jų ne­pri­emo­kos tam, kad jie gau­tų nor­ma­lią pen­si­ją, tai yra vals­ty­bės lė­šo­mis bū­tų drau­džia­mi vi­si tie as­me­nys nuo mi­ni­ma­laus at­lygini­mo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti. Pir­ma­sis – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau. Nė­ra. G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ka­dan­gi tai vis dėl­to su­si­ję su lė­šo­mis, ar ne­bu­vo tar­ta­si su Vy­riau­sy­be, ar ne­rei­kė­tų jos iš­va­dų?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Rei­kia iš­va­dos, taip, be abe­jo­nės, rei­kia iš­va­dos. Aš tik ga­liu pra­neš­ti gal­būt, kad ki­ti klau­sian­tys ži­no­tų, kad pre­li­mi­na­rus po­rei­kis me­tams yra apie 10 mln. eu­rų. Iš tik­rų­jų tas klau­si­mas bu­vo de­rin­tas ir dis­ku­tuo­tas su „Sod­ra“. Tos ga­li­my­bės tik­rai yra. Jie su­pran­ta, kad šis spren­di­mas yra rei­ka­lin­gas, ji­sai yra tei­sin­gas. Bet ku­riuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bės iš­va­da, be abe­jo, rei­ka­lin­ga.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ačie­nė. Pra­šau.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Sa­ky­kit, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, kiek žmo­nių pa­jus nau­dą? Skai­čia­vo­te, kiek tai, ko­kia ap­im­tis yra?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Jei­gu ne­klys­tu, apie 300 tūkst.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, yra toks: ar ne­rei­kė­tų ei­ti dar to­liau ir gal­vo­ti apie sis­te­mi­nę pro­ble­mą, t. y. apie vy­rų ir mo­te­rų pa­ja­mų skir­tu­mus, ne­ly­gy­bę? Aš čia tu­riu prieš sa­ve duo­me­nis. Iš tik­rų­jų vi­so­se pa­ja­mų iki 350 eu­rų pen­si­jos gru­pė­se do­mi­nuo­ja mo­te­rys, nes mo­te­rų gy­ve­ni­mo truk­mė šiek tiek il­ges­nė ne­gu vy­rų, bet per 350 gru­pė­se jau do­mi­nuo­ja vien vy­rai. Čia yra di­de­lė pro­ble­ma. Ma­nau, kad tai yra pir­mas ne­blo­gas žings­nis ta lin­kme ir mes tu­rė­tu­me ju­dė­ti to­liau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ma­nau, kad rei­kia dis­ku­tuo­ti. Jūs ke­lia­te la­bai svar­bią pro­ble­mą.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų ta te­ma pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas gal šiek tiek ki­to­kios for­mu­luo­tės. Ir jis tei­kia­mas ne pir­mą kar­tą, dar prieš gal ko­kius 10 me­tų taip pat bu­vo tei­kia­mas, bet vi­sa­da bu­vo at­me­ta­mas, nes ne­ma­žų fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­kia. Da­bar jūs pa­mi­nė­jo­te skai­čių – 300 tūkst. Iš tik­rų­jų tai ne­įma­no­mas skai­čius, ka­dan­gi tik­rai per tuos me­tus tiek gim­dan­čių ne­bu­vo, nes iš es­mės čia su­da­rys di­džiau­sią da­lį tie, ku­rie tu­rė­jo vai­ku­čius 1995–1996 me­tais ir bu­vo pri­vers­ti ne­iš­bū­ti tre­jų me­tų mo­ti­nys­tės atos­to­go­se.

Da­bar aš no­rė­čiau dar kar­tą pa­tiks­lin­ti to­kį klau­si­mą: ar iš tik­rų­jų „Sod­ra“ pa­ža­dė­jo skir­ti to­kius fi­nan­sus, nes anks­čiau to ne­bu­vo? Ir da­bar tas pas­ku­ti­nis va­rian­tas po So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to nei­gia­mos iš­va­dos taip pat dar su­lau­kė svars­ty­mo sta­di­jos. Tai ar tik­rai pa­ža­dė­ta, ar čia tik­tai toks ban­dy­mas?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Šiuo at­ve­ju sa­kau, tas klau­si­mas bu­vo de­rin­tas su „Sod­ra“. Ki­tas klau­si­mas – bus Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Jei­gu šne­kė­tu­me apie pi­ni­gus ir „Sod­ros“ si­tu­a­ci­ją, jūs tik­riau­siai ži­no­te, kad iš tik­rų­jų juos ly­gin­ti su de­šim­ties me­tų se­nu­mo is­to­ri­ja tie­siog ne­ga­li­ma. Šian­dien pa­dė­tis vi­sai ki­to­kia. Aš džiau­giuo­si, kad šian­dien vals­ty­bė iš tik­rų­jų pe­rė­mė „Sod­ros“ sko­las, vi­sa ki­ta. Tai iš tik­rų­jų ta su­ma „Sod­rai“ nė­ra di­de­lė.

PIRMININKAS. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, su­pran­tu, kad dar iki rin­ki­mų yra, bet dau­ge­lį sei­mų aš pri­si­me­nu, kai tik­tai lie­ka ma­žiau kaip me­tai iki ko­kių nors rin­ki­mų, pra­si­de­da žiū­rė­ji­mas at­gal ir tei­ki­mas įvai­rių įsta­ty­mų. Su­pran­tu, kad tai la­bai jaut­ri te­ma, bet, ger­bia­mas ko­le­ga, ar jūs ga­li­te man pa­sa­ky­ti. Jūs siū­lo­te ati­da­ry­ti Pan­do­ros skry­nią. La­bai daug Lie­tu­vos pi­lie­čių bu­vo dėl kaž­ko ne­draus­ti. Sis­te­ma mū­sų pa­grįs­ta tuo, kad tu­ri­me ma­žas pen­si­jas to­dėl, kad da­lis suk­čiau­ja, ne­mo­ka įmo­kų, ki­tus mes at­lei­do­me nuo ma­žes­nių įmo­kų, o ta­da mes verkš­le­na­me, kad tu­ri­me ma­žiau­sias pen­si­jas. To­kie siū­ly­mai ska­ti­na da­lį žmo­nių to­liau ne­da­ly­vau­ti, nes at­eis koks nors ge­ras Sei­mo na­rys ir pa­siū­lys už juos su­mo­kė­ti.

Tai Pan­do­ros skry­nios es­mė ta, kad tuo ne­si­baigs. Dau­gia­me­tė ma­no pa­tir­tis sa­ko, kad jei­gu pa­da­ro­me ma­žy­tę iš­im­tį vie­nai gru­pei, per de­šimt me­tų tų iš­im­čių at­si­ran­da la­bai daug. Ar ne­rei­kė­tų ge­riau tiems pa­tiems žmo­nėms, ku­rie pri­žiū­ri, glo­bo­ja, už­si­i­ma rū­py­ba, pa­di­din­ti iš­mo­kas da­bar, šian­dien, o ne grą­žin­ti kaž­ko­kius drau­di­mus, ku­rie bu­vo prieš de­šimt me­tų? Aš ma­nau, jiems bū­tų kur kas su­pran­ta­miau, kad jų pa­ja­mos re­a­liai pa­di­dė­jo, nes jie jau šian­dien yra ap­draus­ti.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Jūs tik­rai pui­kiai ži­no­te, kad nuo 2017 m. sau­sio 1 d. vals­ty­bė už­tik­ri­na to­kių as­me­nų drau­di­mą tų ka­te­go­ri­jų, apie ku­rias mes šne­ka­me. Klau­si­mas yra tas, kad vals­ty­bė to ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti anks­čiau. Mes iš tik­rų­jų esa­me pa­jė­gūs ši­tą pro­ble­mą iš­spręs­ti ir, jei­gu mū­sų spren­di­mas 2017 me­tais bu­vo toks tiems, ku­rie ši­tą pro­ble­mą tu­ri ar­ba, ki­taip sa­kant, au­gi­na vai­kus šian­dien, tai mes tik­rai bū­si­me tei­sin­gi iš­spręs­da­mi tą klau­si­mą nuo 1995 me­tų im­ti­nai, kaip sa­kiau, 2003–2016 me­tai.

PIRMININKAS. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, o kas bus su tais žmo­nė­mis, ku­rie ne­bu­vo drau­džia­mi vals­ty­bės, bet drau­dė­si pa­tys in­di­vi­du­a­liai? Ar yra ap­skai­čiuo­tos tos su­mos, ku­rias, aš ne­ži­nau, ko­kiu bū­du rei­kės da­bar grą­žin­ti jiems už tai, kad jie in­di­vi­du­a­liai už sa­ve mo­kė­jo drau­di­mo įmo­kas?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ne­ga­liu at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą, tik­rai ne­su to klau­si­mo nie­kam už­da­vęs, tie­siog man bū­tų sun­ku da­bar ko­men­tuo­ti. Aš tie­siog pa­ban­dy­siu tą klau­si­mą už­duo­ti, ku­rį jūs da­bar tei­kia­te.

PIRMININKAS. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš tik­rai ne­ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me da­bar pai­nio­ti tuos žmo­nes, ku­rie ne­pri­si­de­da prie „Sod­ros“, sa­ky­kim, kaip no­ta­rai, kaip ki­ti, kur iš tik­rų­jų yra di­džiulė spra­ga. Jų įmo­kos yra tik­rai daug ma­žes­nės nei dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tį. Mes čia da­bar kal­ba­me apie tai, kad įtei­si­na­me vai­kų au­gi­ni­mą kaip vi­suo­me­nei nau­din­gą funk­ci­ją ir dar­bą. No­rė­jau pa­klaus­ti, iš tik­rų­jų me­tų lai­ko­tar­piai ga­li bū­ti ir di­des­ni ir ar nė­ra dau­giau spra­gų? Nes iš tik­rų­jų ko­le­ga E. Pu­pi­nis klau­sė, čia ne de­šim­ties me­tų per­spek­ty­va, mes vi­sai ne­se­niai tuos da­ly­kus spren­dė­me ir Vy­riau­sy­bė ta­da bu­vo skep­tiš­ka tuo klau­si­mu. Kas čia pa­si­kei­tė da­bar?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš tik­riau­siai su­pran­tu, kad pir­miau­sia pa­si­kei­tė „Sod­ros“ pa­dė­tis, ir ati­tin­ka­mai aš įsi­vaiz­duo­ju, kad „Sod­ra“ yra su­in­te­re­suo­ta ši­tuo spren­di­mu ma­ty­da­ma, kad jis yra tei­sin­gas tų žmo­nių at­žvil­giu. Ko mes ne­ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti prieš de­šimt me­tų, šian­dien vals­ty­bė… (Bal­sai sa­lė­je) Kaip? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, prieš me­tus mes pri­ėmė­me spren­dimą, jis ga­lio­ja, ir ta pras­me da­bar yra siū­ly­mas, kad ji­sai iš tik­rų­jų bū­tų toks pats vi­siems tiems, ku­riuos tuo lai­ko­tar­piu bu­vo pa­lie­tu­si ta pro­ble­ma.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? M. Ma­jaus­ko ne­ma­tau. E. Pu­pi­nis – už. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip mi­nė­jau, ši pro­ble­ma ga­na se­na, daug kar­tų kel­ta. Iš tik­rų­jų, kaip ir mi­nė­jau, bu­vo ir ma­no pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ka­dan­gi šiuo me­tu ini­cia­ty­vą ro­do ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma, tai aš ma­nau, kad tą pro­jek­tą ga­lė­siu ir at­si­im­ti. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad bu­vo tam tik­ra ne­tei­sy­bė, kai dėl tam tik­ros klai­dos 2005 me­tų, tiks­liau, 1995–1996 me­tų, mo­ti­noms, ku­rios au­gi­no vai­kus, bu­vo ne­su­teik­ta ga­li­my­bė au­gin­ti iki tre­jų me­tų ir bu­vo tik vie­ni me­tai. Iš tik­rų­jų iš­ei­na toks ku­rio­zas kai ka­da, kai mo­ti­na au­gi­no ir su­ta­po vie­ni me­tai, ji­nai da­rė per­trau­ką ir po to, pri­ėmus nau­ją įsta­ty­mą, vėl ga­lė­jo ei­ti mo­ti­nys­tės atos­to­gų. To­kių ku­rio­zų gal­būt ir ne­ga­lė­tų bū­ti, bet, de­ja, taip bu­vo. To­dėl siū­lau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ban­dy­ti ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Sy­sas – prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Aš tik­rai ne­bal­suo­siu prieš, bet su­si­lai­ky­siu. Bet aš no­riu dar kar­tą pa­kal­bė­ti. Jūs pa­si­žiū­rė­ki­te į da­tas to įsta­ty­mo, nes nuo 1990 me­tų ir­gi ne­bu­vo draus­tos, tai ko­dėl tos mo­ti­nos yra blo­ges­nės šian­dien? O ap­skri­tai klau­si­mas, o ką da­ry­si­me su mi­ru­siais, ku­rie ne­ga­vo? Ir­gi? Ši­tie klau­si­mai iš­kils tuoj pat, kai tik pri­im­si­me to­kį įsta­ty­mą.

Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me mo­ky­tis iš tų klai­dų, ku­rias pa­da­rė­me. Ši­tas įsta­ty­mas la­bai ža­lias, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos – tai vie­na­reikš­miš­kai, nes ten ir da­tos su­pai­nio­tos, ir jūs aki­vaiz­džiai ma­to­te. Bet sa­kau, ką mes da­ry­si­me to­liau? Pir­mą žings­nį ga­li­me pa­da­ry­ti, bet mes vėl dai­ry­si­mės tik at­gal, to­dėl ma­no siū­ly­mas – di­din­ki­me iš­mo­kas šian­dien tiems žmo­nėms, ku­rie pa­kliu­vę į to­kią bė­dą, draus­ki­me, mes juos drau­džia­me. Tai yra daug nau­din­giau, nei mes ieš­ko­me 10 mln., juos pa­ima­me iš da­bar­ti­nių žmo­nių, su­mo­ka­me kaž­kam ir ne­at­sa­ko­me į vi­sus klau­si­mus. Sa­kau, ką da­ry­si­me su tais, ku­rie mi­rę? Ar mes kom­pen­suo­si­me, nes vals­ty­bė tu­ri bū­ti tei­sin­ga vi­siems?

Tai­gi ši­tas klau­si­mas ab­so­liu­čiai ne­lie­čia „Sod­ros“, vals­ty­bė skirs iš biu­dže­to. „Sod­ra“ yra tik vyk­dy­to­jas, duos pi­ni­gų – pa­skirs, ne­duos – ne­pa­skirs. Mes jau pa­ban­dė­me at­skir­ti ir, man at­ro­do, jau be­veik iš­gry­ni­no­me, anks­čiau vis­ką už­krau­da­vo „Sod­rai“. Šiuo at­ve­ju tai ne „Sod­ros“ klau­si­mas, pra­šom ne­mai­šy­ti, tai yra siū­ly­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, bet skai­čia­vi­mai man ke­lia ne­ri­mą, nes iš­kils kur kas dau­giau pro­ble­mų, ne­gu su­skai­čia­vo­me kon­kre­čiai, kiek yra to­kių žmo­nių daug­maž, plius mi­nus. Tik­rai per­dė­jo, 300 tūkst. tik­rai to­kių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2418, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, at­si­pra­šau, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ar rei­kia pa­pil­do­mų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 6 die­ną.

Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat bu­vo pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū.

 

16.58 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6.394 ir 6.549 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2446, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2447, Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2448 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8.1, 2-8.2, 2-8.3 klau­si­mai, čia su ly­di­mai­siais. Kvie­čiu V. Si­mu­li­ką. Tai Ci­vi­li­nio ko­dek­so kai ku­rių straips­nių, Že­mės įsta­ty­mo ir Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tai. Pa­teik­si­te vis­ką kar­tu? Pra­šom.

V. SIMULIK (LVŽSF). Kar­to­siuo­si, nes tą pro­jek­tą tei­kiu jau pa­to­bu­lin­tą. Aš no­riu la­bai pa­dė­ko­ti ko­le­goms Sei­mo na­riams, ku­rie iš­sa­kė po­zi­ci­jas. At­si­žvelg­ta į la­bai daug pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų, ku­rios bu­vo STT dėl pir­mo pro­jek­to pa­teik­tos.

Mes, au­to­riai, pui­kiai su­pran­ta­me, kad yra daug ne­aiš­ku­mų ir klau­si­mų. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ke­le­tą mo­men­tų. Pir­miau­sia mes pri­ta­ria­me, kad ir Vy­riau­sy­bės, ir NŽT iš­va­dos, tuo la­biau kad tai (…) dau­giau­sia Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos veik­los pro­ble­ma­ti­ka, ir, aiš­ku, an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. Mes su tuo su­tin­ka­me ir la­bai pra­šo­me, jei­gu po pa­tei­ki­mo bus pri­tar­ta, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta. Bet kaip ir se­niau, taip ir šian­dien nuo­lat gau­nu, ma­nau, kad ir jūs, ku­rie dir­ba­te apy­gar­do­se, gau­na­te, nu­si­skun­di­mų dėl NŽT veik­los.

Pa­vyz­dys. Aš ma­ny­čiau, nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad vals­ty­bi­nė že­mė tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­ma, iš­nuo­mo­ja­ma, kon­tro­liuo­ja­ma, kaip su­ren­ka­mi mo­kes­čiai ir t. t. Bet drįs­čiau pa­sa­ky­ti, kad, ko ge­ro, ge­riau­si vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kai, pri­žiū­rė­to­jai, kaip už tą nu­omą su­ren­ka­mi pi­ni­gai, bū­tų sa­vi­val­dy­bės. Nes NŽT mėgs­ta nu­trauk­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tis ir teis­muo­se 2–3 me­tus teis­tis su ju­ri­di­niais, pri­va­čiais as­me­ni­mis ir daž­niau­siai pra­loš­ti teis­mą, su­mo­kė­ti už teis­mo iš­lai­das 8–10 tūkst. eu­rų, net ne­skun­džiant, tuo tar­pu ir už tą lai­ko­tar­pį ne­gau­nant nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nės že­mės nau­do­ji­mą­si. Są­ly­gi­nai tai yra ir truk­dy­mas ver­slui, nes kai nė­ra su­tar­ties, ver­slas ne­ga­li tuo­se pa­sta­tuo­se, vie­no­kiuo­se ar ki­to­kiuo­se, da­ry­ti ko­kių nors spren­di­mų, kad bū­tų vys­to­mas ver­slas ir mo­ka­mi ki­ti mo­kes­čiai. Su­sto­ja pro­ce­sai ir ta­da at­si­ran­da pro­ble­mų.

Pa­va­sa­rį, lan­kan­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me, te­ko su­si­pa­žin­ti su by­la Čin­ga prieš Lie­tu­vą, kai bū­tent vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nai iš žmo­gaus nu­sa­vi­no 5 arus že­mės. Tai yra la­bai ma­žai, bet tai yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, ku­rią gi­na Kon­sti­tu­ci­ja. Žmo­gus tei­sė­si Lie­tu­vo­je, pra­lai­mė­jo, nu­ė­jo į Eu­ro­pą, Eu­ro­pa pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­va ne­tei­si, nes nuo­sa­vy­bė, jei­gu ji­nai tei­sė­tai įgy­ta ir nė­ra pre­ten­zi­jų dėl jos įgi­ji­mo, yra ne­lie­čia­ma. Ir da­bar vals­ty­bė įpa­rei­go­ta jam kom­pen­suo­ti ati­tin­ka­mai ar­ba pa­gal rin­kos kai­ną, ar­ba grą­žin­ti na­tū­ra tai, kas yra. Pro­ce­sas vyks­ta. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai aš duo­siu pa­klau­si­mą, nes man pa­čiam įdo­mu, kuo tai bai­gė­si. To­kių pra­loš­tų teis­mų dėl nuo­sa­vy­bės da­lies ap­ri­bo­ji­mo ar­ba nu­sa­vi­ni­mo yra 25 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me.

Aš da­viau pa­klau­si­mą mū­sų de­par­ta­men­tams, kad ta ana­li­zė bū­tų at­lik­ta. La­bai įdo­mu, kiek mes ko iš tik­rų­jų pra­ran­da­me. Tie įsta­ty­mai yra su­si­ję su tuo, ką mes, tei­kė­jai, jau prieš tai sa­kė­me, tad no­riu ke­le­tą klau­si­mų iš kar­to at­sa­ky­ti, kad nie­kam ne­kil­tų abe­jo­nių. Tik­rai nie­kas ne­si­ren­gia truk­dy­ti NŽT ar­ba at­ei­ty­je, jei sa­vi­val­dy­bėms bus per­duo­ta ši funk­ci­ja nuo­mo­ti vals­ty­bi­nę že­mę ir rink­ti mo­kes­čius už že­mę – nuo­mos mo­kes­čius, tai tik­rai bū­tų la­bai šau­nu, kad tai vyk­tų be truk­džių, ope­ra­ty­viai ir grei­tai. Da­bar, bent jau kiek aš skun­dų tu­riu, su­tar­ties su­da­ry­mas NŽT su ju­ri­di­niu, pri­va­čiu as­me­niu trun­ka me­tus, pus­an­trų ir dau­giau. Va­di­na­si, už tą lai­ko­tar­pį kiek­vie­ną mė­ne­sį nė­ra gau­na­ma kaž­ko­kių pi­ni­gų į biu­dže­tą. Gal tai ir ne­di­de­li pi­ni­gai – 3, 500, 1 tūkst. eu­rų, bet, su­dė­jus per Lie­tu­vą, to­kių pro­ce­sų yra ne­ma­žai.

Da­bar tik no­riu iš kar­to pa­sa­ky­ti stan­dar­ti­nius klau­si­mus, ku­rie man daž­niau­siai bū­da­vo už­duo­da­mi, kad jūs ži­no­tu­mė­te. Pir­mi­nin­ke, aš pa­pik­tnau­džiau­siu, nes trys pro­jek­tai, tai tru­pu­tį dau­giau.

PIRMININKAS. Bet tu­rė­si­te vis tiek pa­lik­ti lai­ko klau­si­mams. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, dar yra pen­kios mi­nu­tės, pa­li­ki­te lai­ko klau­si­mams.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš pa­si­steng­siu trum­pai. Ma­nęs daž­niau­siai klau­sia ir (…) ins­ti­tu­ci­ja, ar, per­lei­dus sta­ti­nį nau­jam sa­vi­nin­kui, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je iš­nyks­ta se­no sa­vi­nin­ko tei­sės? Tai NŽT trak­tuo­ja taip: jei­gu nu­si­pir­ko nau­jas, ta­da mes žiū­ri­me, kaip ten da­ry­si­me. La­bai gra­žų pa­vyz­dį at­si­me­na­te Kau­ne. Kau­no me­ro, kaip ver­sli­nin­ko, fir­mos įsi­gi­jo že­mę, t. y. pa­sta­tą, ir NŽT sa­ko: o mes da­bar pa­gal­vo­si­me, ar lei­si­me jums su tuo ob­jek­tu ką nors da­ry­ti. Šiaip juo­kin­gai at­ro­do, nes ver­sli­nin­kas iš ver­sli­nin­ko per­ka pa­sta­tą, bet ko­kį, ne­svar­bu – gy­ve­na­mą­jį, an­ga­rą, san­dė­lius, ir ti­ki­si to­liau tai vys­ty­ti. O NŽT, kaip že­mės sa­vi­nin­kė, sa­ko: o mes da­bar, ka­dan­gi jūs nau­jas, pa­gal­vo­si­me, kaip čia bus. O iš tik­rų­jų ju­ri­diš­kai – ne. Jos kaip ir da­bar per­ei­na ki­tam sa­vi­nin­kui su to­mis pa­čio­mis tei­sė­mis į že­mės skly­pą. Vals­ty­bės in­te­re­sas dėl to nė kiek ne­nu­ken­čia, skly­po sta­tu­sas ne­si­kei­čia.

Dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes siū­lo­me, kad mak­si­ma­lus nuo­mos ter­mi­nas bū­tų 99 me­tai, kas se­niai yra įtei­sin­ta, o ūki­nin­kams – 25 me­tai. Bet mes šne­ka­me, kad ne­bū­ti­nai tiek. Vis­kas pri­klau­so nuo tei­sės, tei­sės į pa­sta­tą ar į sta­ti­nį, ar į že­mę, ir tam lai­ko­tar­piui iš tik­rų­jų yra su­da­ro­mas ter­mi­nas – ga­li bū­ti 25 me­tai, ga­li bū­ti 15 me­tų. Vi­sa tai yra ar­gu­men­tuo­ja­ma. Nes jei­gu mes ma­ny­tu­me, kad ver­sli­nin­kas nu­si­pir­kęs ar­ba vals­ty­bė… Kaip pa­vyz­dys – vi­sas se­na­mies­tis. Yra sa­vi­nin­kai. Tai jei­gu ne­pri­žiū­rė­tų pa­sta­tų – jiems tik­rai dau­giau ne­gu 100 me­tų, pri­ta­ria­te, ne? Se­na­mies­tis. Tai ne­pri­žiū­rė­tas pa­sta­tas se­niai bū­tų su­griu­vęs, o jei­gu jis pri­žiū­ri­mas, eks­plo­a­tuo­ja­mas, NŽT šiuo at­ve­ju ar­ba sa­vi­val­dy­bė at­ei­ty­je, jei­gu tai bū­tų nu­spręs­ta ka­da nors, kas, ma­ny­čiau, lo­giš­ka bū­tų, tą ter­mi­ną ga­lė­tų vis pra­tęs­ti, žiū­rė­ti, kaip yra eks­plo­a­tuo­ja­mas pa­sta­tas, kaip yra pri­žiū­ri­mas.

Ir dar šnek­ta yra apie iš da­lies su­griu­vu­sį ar­ba, ne­duok Die­ve, ne­lai­mei at­si­ti­kus, gais­rui, spro­gi­mui, čia, sa­kau, tik­rai, ne­duok Die­ve, kad tai at­si­tik­tų. Dau­ge­lis pa­sta­tų šian­dien yra drau­džia­mi. Ir drau­di­mas kom­pen­suo­ja at­sta­ty­mą. Ir mes no­ri­me, kad tai bū­tų įpa­rei­go­ta, kad vis dėl­to bū­tų lei­džia­ma to pa­sta­to sa­vi­nin­kui at­sta­ty­ti bu­vu­sį pa­sta­tą to­kio pat dy­džio, pa­ra­met­rų, ko­kie bu­vo pro­jek­tuo­se. Neš­ne­ka­me apie plėt­rą ar­ba ko­kius nors po­ky­čius. Šiurkš­čiai pa­sa­kius – tiek. Pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į klau­si­mus, jei­gu aš ži­no­siu. Pra­šom.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Na, ger­bia­mas ko­le­ga, daug čia jūs pri­pa­sa­ko­jo­te apie vis­ką, bet es­mė ta, kad no­ri­ma tai­ky­ti for­mu­lę, kai že­mės sa­vi­nin­kas, jei­gu ant jos yra pa­sta­tas ko­kio nors ki­to fi­zi­nio as­mens, pri­va­lo vos ne nu­pirk­ti tą pa­sta­tą – prie­šin­gu at­ve­ju pa­sta­tą pirks vi­sai ki­tas, tre­čias as­muo. Iš tik­rų­jų čia san­ty­kiai to­kie su­dė­tin­gi. Čia Ci­vi­li­nio ko­dek­so įsta­ty­mą pa­skai­ty­ki­te. Bet klau­si­mas apie kit­ką. Ini­cia­to­rius yra ki­tas Sei­mo na­rys L. Sta­ce­vi­čius. (V. Si­mu­li­ko bal­sas sa­lė­je) Tai jo min­ty­se ki­lo to­kia min­tis. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti – vis dėl­to per pie­vą vaikš­čio­da­mas to­kios min­ties ne­su­gal­vo­si, iš tik­rų­jų no­rė­čiau pa­klaus­ti apie in­te­re­sų gru­pę, ku­ri gru­pė čia siū­lo ir ko­dėl toks klau­si­mas ki­lo, kad per prie­var­tą bū­tų ga­li­ma par­da­vi­nė­ti tą pa­sta­tą sa­vi­nin­kui ar­ba įtrauk­ti nau­ją as­me­nį, ku­ris dis­po­nuo­tų ne tik tuo, ga­li­ma sa­ky­ti, ap­griu­vu­siu tur­tu, bet ir že­me po šiuo pa­sta­tu? Ačiū.

V. SIMULIK (LVŽSF). Pa­tiks­lin­siu, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ir dar no­riu pri­min­ti, kad…

V. SIMULIK (LVŽSF). Pa­tiks­lin­siu. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti skly­po sa­vi­nin­ko pir­me­ny­bės tei­sę pirk­ti ja­me esan­čius pa­sta­tus. Kaip įsi­vaiz­duo­ja­te to­kios tei­sės įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­są ir pa­sek­mes, kaip tai pa­lies­tų vals­ty­bei pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą? Tą klau­si­mą aš jau esu gir­dė­jęs, tai at­sa­ky­siu. Ci­vi­li­nės tei­sės pras­me čia nė­ra joks nau­ja­da­ras. Mes tu­ri­me la­bai ge­rai vei­kian­čią ana­lo­gi­ją ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės ins­ti­tu­te. No­rė­da­mi per­leis­ti ben­dros nuo­sa­vy­bės ob­jek­to da­lį, pir­miau ją pirk­ti pri­va­lo­me pa­siū­ly­ti to ob­jek­to ben­dra­tur­čiui. Ben­dra­tur­čiui. Vi­sa pro­ce­dū­ra, ter­mi­nai ir tvar­ka veik­tų ana­lo­giš­kai. O dėl ko­le­gų, aš la­bai džiau­giuo­si, kad ger­bia­mas Lau­ras yra iš tų jau­nų po­li­ti­kų, ku­ris ėmė­si gi­lin­tis į tą pro­ble­ma­ti­ką. Ma­nau, kad gru­pė pa­si­ra­šiu­sių ko­le­gų pa­si­ruo­šę to­liau dis­ku­tuo­ti apie tai. Mes ne­bi­jo­me jo­kių klau­si­mų, ger­bia­mas ko­le­ga. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs dar ne­pa­mi­nė­jo­te, kad siū­lo­ma įsta­ty­mui ne tik Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet ir an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš sa­kiau pa­čio­je pra­džio­je.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Taip, bet ma­no klau­si­mas vis dėl­to, ar ne­bus su­sie­jant sta­ti­nius ir jau že­mės sa­vi­nin­ką taip tie­sio­giai, NŽT gal to­kios reikš­mės ne­be­tu­rės, ar ne­iš­kils toks da­ly­kas, kaip sa­vo lai­ku bu­vo, kai bu­vo pleš­ki­na­mi pa­sta­tai mies­tuo­se, ti­kin­tis, kad jų vie­to­se at­si­ras vi­siš­kai ki­ti sta­ti­niai? Ar tai ap­ri­bo­ja, ar ap­ri­bos, ar ne­pa­ska­tins? Abe­jo­nių to­kių yra.

V. SIMULIK (LVŽSF). Džiau­giuo­si dėl jū­sų abe­jo­nių. Ačiū už ge­rą klau­si­mą. At­si­me­nu tas is­to­ri­jas Vil­niu­je, kai de­gė la­bai daug įvai­rių pa­sta­tų. Tai mes ir šne­ka­me apie ga­li­my­bę at­sta­ty­ti tą pa­sta­tą, sta­ti­nį pa­gal pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­sta­ty­tas. Fan­ta­zi­ja – la­bai su­dė­tin­gas rei­ka­las. Jei­gu yra pro­jek­tas, jei­gu tas pa­sta­tas yra, tu­ri do­ku­men­ta­ci­ją, tai kur pro­ble­ma? O ko­rup­ci­niai da­ly­kai, ką jūs mi­nė­jo­te, nuo to aš ir pra­dė­jau.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Ger­bia­mas Va­le­ri­jau, tarp ini­cia­to­rių aš bū­čiau pa­siū­lęs pa­kvies­ti ir ger­bia­mą B. Mar­kaus­ką, nes jis tik­rai per­ėjo tą pro­ble­ma­ti­ką, ži­no, dėl že­mė­tvarkos ruoš­da­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mus, ir šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Aš in­ten­ci­ją lyg ir su­pran­tu ge­rą, bet kas vyks re­a­ly­bė­je? Da­bar iš Že­mės įsta­ty­mo jūs iš­brau­kia­te nuo­sta­tas, kad bū­tų ga­li­ma keis­ti pa­grin­di­nę že­mės pa­skir­tį tais at­ve­jais, kai yra nu­ma­ty­tos Vy­riau­sy­bės iš­im­tys. Da­bar ne­be­bus jo­kių iš­im­čių, ne­bus ga­li­ma keis­ti.

Kon­kre­čiai, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se įsi­vaiz­duo­ki­te pres­ti­ži­nė­je mies­to vie­to­je ga­myk­lą se­ną. Jei ne­bus ga­li­ma keis­ti pa­skir­ties, sa­vi­nin­kas, ku­ris bus nu­si­pir­kęs tą se­ną ga­myk­lą, no­rė­da­mas įkur­ti vieš­bu­tį ar gy­ve­na­mą­jį pa­sta­tą, – vis­kas, ne­bė­ra. Jis tik ga­li nu­griau­ti ir ati­duo­ti ši­tą že­mės nuo­mos tei­sę vals­ty­bei. Anks­čiau ar­ba da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me bent iš­im­tys, da­bar jų ne­bus. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te mies­tų cen­truo­se se­nas in­dust­ri­nes vie­tas, ku­rio­se bus kon­ver­si­ja įvyk­dy­ta? Pa­gal jū­sų įsta­ty­mą tai ne­bus įma­no­ma, ne­bent iš­aiš­kin­tu­mė­te ki­taip.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš la­bai džiaug­čiau­si, jei vi­si ko­le­gos, ku­rie tik no­rė­tų, pri­si­dė­tų pa­siū­ly­mais, pa­tai­so­mis, to­bu­lin­tų. To­bu­ly­bei nie­ka­da nė­ra ri­bų, kaip ir per 100 %.

Dėl iš­im­čių. Yra pa­ra­šy­ta, kad Vy­riau­sy­bė ar­ba jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ga­lė­tų pri­žiū­rė­ti vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me vyks­ta. Jei­gu Šiau­liuo­se nu­pirk­si­te bet ku­rią esan­čią ga­myk­lą, dau­ge­liu at­ve­jų at­si­ran­da pre­ky­bos cen­tras, vieš­bu­tis, la­bai su­dė­tin­ga tai tu­rė­tų bū­ti, bet yra ben­drie­ji pla­nai, yra sa­vi­val­dy­bė, ku­ri pri­žiū­ri sa­vo te­ri­to­ri­ją. Va­di­na­si, ver­sli­nin­kas, de­rin­da­mas su val­s­ty­bi­nės že­mės sa­vi­nin­ku, šiuo at­ve­ju NŽT, ką aš ir mi­nė­jau, ge­riau bū­tų, kad sa­vi­val­dy­bė pri­žiū­rė­tų, nes su ja, ko ge­ro, leng­viau bū­tų ko­mu­ni­kuo­ti vie­to­je. Jei­gu ma­tai vie­ti­nį po­rei­kį, ei­ni į sa­vi­val­dy­bę, sa­vi­val­dy­bė kei­čia sa­vo spren­di­mą ir ta­da ga­li­ma leng­viau spręs­ti. Ma­nau, link to ir ei­si­me. Ma­nau, link to ir ei­si­me.

PIRMININKAS. N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ne­no­riu su­tik­ti su S. Gent­vi­lu. Pro­jek­to ren­gė­jo vie­nas punk­tas, man at­ro­do, la­bai ne­tin­ka­mas šiuo at­ve­ju. Ten pa­ra­šy­ta, kad ne­rei­kės NŽT su­ti­ki­mo, kei­čiant že­mės pa­skir­tį. Kaip tik čia mes iš­lais­vi­na­me ran­kas tiems di­die­siems plėt­ris­tams. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je nu­si­per­ka ga­myk­lą ir sta­to dau­gia­bu­čių kvar­ta­lą. Užuot nu­pir­kę že­mę ir su­mo­kė­ję pi­ni­gus į biu­dže­tą, jie tą že­mę to­liau nuo­mo­ja­si mo­kė­da­mi la­bai sim­bo­li­nę že­mės nuo­mos kai­ną, kas, ma­no gal­va, yra biu­dže­to sau­si­ni­mas ir su­si­ni­mas. Šiuo at­ve­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, man at­ro­do, jūs, siek­da­mi ge­rų tiks­lų – pa­dė­ti tiems ma­žiems žmo­nėms da­ry­ti ma­žus da­ly­kus, nau­din­gus vals­ty­bei, ne­ty­čia at­ver­si­te lan­dą pa­tiems di­džiau­siems plėt­ris­tams. Aš pra­šy­siu jū­sų (čia ne klau­si­mas) tie­siog tą vie­tą pa­si­žiū­rė­ti… Jūs, da­ry­da­mi du­re­les, ati­da­rė­te du­re­les pe­lėms, ati­da­ry­si­te du­rims dram­bliams.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad ma­no ko­le­ga Lau­ras įsi­pa­rei­go­ja pa­da­ry­ti klau­sy­mus, jei­gu bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Tik­rai ma­lo­nu bus iš­klau­sy­ti vi­sas tas bai­mes. Tuo la­biau kad tar­ny­bos įver­tins, kiek tai yra re­a­lu ir ga­li­ma. Be vi­so ki­to, vi­są lai­ką yra prie­vaiz­dai: ta pa­ti NŽT ar­ba vals­ty­bi­nes funk­ci­jas at­lie­kan­čios ki­tos tar­ny­bos. Ma­ny­čiau, kad bai­mės ga­li bū­ti, bet ri­bo­ti ver­slui vys­ty­tis ir gal­vo­ti į prie­kį, į at­ei­tį… Tiks­las yra su­rink­ti ir pa­pil­do­mų mo­kes­čių, pi­ni­gų. Aš ką ir mi­nė­jau, dau­ge­liu at­ve­jų yra pik­tnau­džiau­ja­ma ga­lia ne­leis­ti kaž­ko da­ry­ti. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ne­ga­li­ma nu­pirk­ti kon­ku­ren­tą, ku­ris ga­lė­tų su­stab­dy­ti jū­sų ver­slo plėt­rą?

PIRMININKAS. J. Baub­lys. Ar yra J. Baub­lys? Pra­šau.

J. BAUBLYS (LSF). Taip, taip. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs pro­jek­te ra­šo­te, kad že­mės skly­po sa­vi­nin­kas tu­rė­tų pir­me­ny­bę pirk­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus, jei­gu jo skly­pe yra. Bet sa­ky­ki­te, ar ne­ap­sun­kins bū­tent sa­vi­nin­kui par­duo­ti tą ob­jek­tą? Daž­nai kai­muo­se yra pa­kan­ka­mai sun­ku par­duo­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ir jis tu­rės pa­siū­ly­ti už tam tik­rą su­mą pir­miau­sia to skly­po sa­vi­nin­kui. Jei­gu jis ne­su­tiks pirk­ti, ta­da par­duo­ti šiaip ki­tiems, bet už tą su­mą ne­par­da­vęs, tu­rė­tų ma­žin­ti ati­tin­ka­mai kai­ną. Ta­da kaip iš­ei­na? Vėl siū­ly­ti že­mės sa­vi­nin­kui, jei­gu su­ma­ži­na. Juk pro­ce­dū­ra la­bai ne­aiš­ki, il­ga, už­truks. Kaip re­a­liai tai veiks, ar ga­li­te jūs pa­ko­men­tuo­ti? Jei­gu de­ry­bos vis tiek vyks­ta dėl kai­nos nuo­lat, su­si­ta­rus su tuo nau­ju pir­kė­ju, kaip ta­da vyks tas vis­kas? Ačiū.

V. SIMULIK (LVŽSF). Tai jei­gu jūs skai­tė­te vi­są, tai ma­tė­te, kad pa­ra­šy­ta, kad Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka ar­ba jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos. Tai vi­sos tvar­kos bus tos pa­čios, ti­kė­ti­na, NŽT sis­te­ma su­gal­vo­ta, kaip tai da­ry­ti ir pri­žiū­rė­ti. Kad tai bus ne­leng­va, aš su­tin­ku, bet ir šian­dien nė­ra la­bai leng­va. Tuo la­biau kad to par­da­vi­mo kai­my­nui ar­ti­miau­siam ar­ba ben­dra­sa­vi­nin­kiui jau yra vi­sas me­cha­niz­mas, funk­cio­nuo­ja. Tai rei­kia per­kel­ti tik į tą sri­tį.

PIRMININKAS. Ir V. Ving­rie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, Že­mės įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta pa­tai­sa, kad jei­gu nuo­mo­to­jas ne­iš­lai­ko že­mės pa­skir­ties, nau­do­ja ne pa­gal pa­skir­tį, nuo­mos su­tar­tis nu­trau­kia­ma. Ar ne­ver­tė­tų pa­pil­dy­ti ir to­kiu punk­tu, kad jei­gu ji­nai ir ap­lei­džia­ma il­giau, tar­kim, ne­gu tre­ji me­tai, taip pat nu­trau­kia­ma nuo­mos su­tar­tis?

Bet grįž­tu prie ko­le­gų pa­sta­bų dėl nu­kry­pi­mo nuo ben­drų­jų pla­nų. Kaip ir mi­nė­jo, vie­to­je in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų ar ga­myk­lų sta­to­mi dau­gia­bu­čiai, mes tu­ri­me šian­die­ną, tar­kim, Vil­niu­je pro­ble­mų, kai plė­to­ja­mi dau­gia­bu­čiai nau­juo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se in­fra­struk­tū­ros kai­na – mo­kyk­lų, dar­že­lių. Gal įpa­rei­go­ti ir vys­ty­to­jus mo­kė­ti, pri­si­dė­ti į biu­dže­tą in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams vys­ty­ti pri­va­lo­mai?

V. SIMULIK (LVŽSF). Ko­le­ge, jau du siū­ly­mai yra dėl pro­jek­to, aš la­bai džiau­giuo­si.

Dėl plėt­rų vi­sų tai yra sa­vi­val­dy­bė, sa­vi­val­da. Ne­la­bai aš įsi­vaiz­duo­ju, kaip mes ga­li­me sa­vi­val­dy­bei nu­ro­di­nė­ti kai ku­riuos da­ly­kus, bet, ką ir mi­nė­jau per pri­sta­ty­mą, at­ei­ty­je, bent aš įsi­vaiz­duo­čiau, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų bū­ti šei­mi­nin­kas. Taip, tu­rė­tų bū­ti prie­vaiz­das, ku­ris pa­žiū­rė­tų, pri­žiū­rė­ti, bet ne­truk­dy­tų. O kad pik­tnau­džia­vi­mas… Ko­le­ga sa­kė – STT ar ki­tos tar­ny­bos tu­rė­tų įdė­miai tai ste­bė­ti. O vi­si siū­ly­mai, ku­rie yra ra­cio­na­lūs ir pro­tin­gi, ma­nau, at­si­guls po­pie­ri­ne for­ma, siū­ly­mų pa­pil­dy­mų for­ma. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Yra no­rin­čių kal­bė­ti. Prieš – N. Pu­tei­kis. Pra­šau, ko­le­ga.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ga­vau at­sa­ky­mus į pra­ne­šė­jui už­duo­tus klau­si­mus, tai aš at­si­i­mu sa­vo…

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te? Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-8.1, 2-8.2, 2-8.3 klau­si­mų – pro­jek­tų Nr. XIIIP-2446, Nr. XIIIP-2447, Nr. XIIIP-2448. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už (po pa­tei­ki­mo), kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 6 die­ną. Pri­ta­ria­me? Rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da? Rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

 

17.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2160(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, dar tu­ri­me vie­ną re­zer­vi­nį klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2160(2). Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Kvie­čiu A. Kir­ku­tį į tri­bū­ną. Ar yra A. Kir­ku­tis? (Bal­sai sa­lė­je) Yra A. Kir­ku­tis. Pra­šau į tri­bū­ną. Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Ar yra pa­tai­sų? Pra­šom.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vo pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė, na­riai: D. Ka­mins­kas, J. Lie­sys, R. Mar­ti­nė­lis, L. Mat­ke­vi­čie­nė, I. De­gu­tie­nė, A. Ma­tu­las, R. Že­mai­tai­tis, A. Kir­ku­tis, A. Vin­kus. Įver­ti­nę pro­jek­tą pa­gal jo san­ty­kį su Kon­sti­tu­ci­ja, ga­lio­jan­čiais… nu­spren­dė pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Vis­kas?

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Pri­tar­ti įsteig­ti ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ži­nau, mes nie­ko ne­iš­brau­kė­me. A. Ma­tu­las už­si­ra­šė kal­bė­ti. Dak­ta­re, tik­rai ne­iš­brau­kė­me. Gal jūs dėl mo­ty­vų, dak­ta­re? Ger­bia­ma­sis Vin­kau, gal jūs dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė­te? (Bal­sas sa­lė­je) Ne, čia ki­tas, čia dėl vi­so. A. Ma­tu­las. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­ne iš­ties ža­vi pro­fe­so­riaus A. Kir­ku­čio ir po­no D. Ke­pe­nio ener­gi­ja, ryž­tas pa­da­ry­ti vi­suo­me­nę svei­kes­nę, bet ky­la daug abe­jo­nių, ar tie dar­bai, ku­riuos ruo­šia­si da­ry­ti ko­mi­si­ja ir Svei­ka­tos rei­ka­lų pa­ko­mi­te­tis, yra su­de­rin­ti su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Aš jau šian­dien kal­bė­jau, kad pra­ei­tą sa­vai­tę bu­vo pri­sta­ty­ti mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tai. Tų pri­ori­te­tų tarp svei­kos gy­ven­se­nos, gy­ve­ni­mo tau­so­ji­mo… tų pri­ori­te­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­įvar­di­no ir tai bu­vo vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl pro­fe­so­rius A. Kir­ku­tis ko­mi­te­te su­si­lai­kė, nes apie tai ne­bu­vo kal­ba­ma.

Ma­no pa­lin­kė­ji­mas bū­tų de­rin­ti tuos pro­ce­sus, kad pa­ga­liau ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja su­vok­tų, kad iš­ties ska­tin­da­mi pre­ven­ci­ją, pro­fi­lak­ti­ką mes ga­li­me su­tau­py­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to lė­šų. Pa­vyz­džiui, pas­ku­ti­nius dve­jus me­tus yra di­di­na­mos lė­šos vai­kų dan­tų pro­te­za­vi­mui. Jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, vai­kų dan­tų pro­te­za­vi­mui di­di­na­mos lė­šos, o pre­ven­ci­nei pro­gra­mai vi­sai ne­ski­ria­ma lė­šų. Da­nų pa­vyz­dys ro­do, kad po to, kai bu­vo įdie­g­ta pro­gra­ma (tie­siog tė­vų ap­mo­ky­mas, in­di­vi­du­a­lus dar­bas, per­so­na­li­nis dar­bas), per ke­le­tą me­tų Da­ni­jo­je vai­kų, tu­rin­čių ka­rie­są, li­ko tik 8 %, o mū­sų si­tu­a­ci­jo­je, kai ke­le­rius me­tus vyk­do­ma si­lan­ta­vi­mo pro­gra­ma, vai­kų iki 6 me­tų su ka­rie­su yra apie 80 % ir si­tu­a­ci­ja tik blo­gė­ja. Aš lin­kiu jums šias idė­jas per­kel­ti į mi­nis­te­ri­jas, vie­nas da­ly­kas, ki­tas da­ly­kas, kad ne­si­dub­liuo­tų tai, ką jūs ke­ti­na­te da­ry­ti, nes Svei­ka­tos rei­ka­lų pa­ko­mi­te­tyje, ku­riam va­do­vau­ja ko­le­ga G. Kir­ku­tis, jūs spren­džia­te vie­nus da­ly­kus, o da­bar yra įsteig­ta ko­mi­si­ja ir jūs vėl siū­lo­te tam tik­ras gai­res, ku­rių iš es­mės di­džio­ji dau­gu­ma yra su­ra­šy­ta Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mo­je. Ar ne ge­riau bū­tų pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mą, nes bus ruo­šia­mas nau­jas va­rian­tas? Tam mes ko­mi­te­te pri­ta­rė­me pra­ei­tais me­tais. Tie­siog per­kel­ti gai­res, ne­dub­liuo­ti, ne­kur­ti nau­jo do­ku­men­to.

Man ke­lia nuo­sta­bą ir dar vie­nas da­ly­kas, kad kai ku­rie žo­džiai ski­ria­si nuo re­a­ly­bės, nuo dar­bų. Pa­vyz­džiui, jūs tei­gia­te, kad ko­mi­si­ja sieks ir pa­gal gai­res bus sie­kia­ma, kad par­la­men­te vie­ną kar­tą per me­tus vyk­tų dis­ku­si­ja, bū­tų skai­to­mas pra­ne­ši­mas, bet tai yra nu­ma­ty­ta Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos. Ir jau dve­ji me­tai, kai jū­sų dau­gu­ma ne­su­ge­ba su­for­muo­ti Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos, ir jau dve­ji me­tai, kai me­ti­nis pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tą ne­da­ro­mas. O čia jūs siū­lo­te nau­ją va­rian­tą ir pa­na­šiai. Aš su­pran­tu, kad da­bar kal­bu apie ko­mi­si­jos įsta­tus, bet, pa­si­nau­do­da­mas pro­ga, no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš es­mės pri­ta­riu, kad at­si­ra­do to­kia ini­cia­ty­va, bet, ko­le­gos, ta­da dar­bai ne­tu­rė­tų skir­tis nuo žo­džių.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo re­dak­ci­nė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ga­li­me jai pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ko­le­gos, no­rė­čiau pra­šy­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ką… At­si­pra­šau, dar mo­ty­vai. Jei­gu po svars­ty­mo pri­tar­si­me, ta­da ga­lė­si­me pra­šy­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ko ypa­tin­gos sku­bos, kad už­baig­tu­me klau­si­mą. Ge­rai. Už – S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Iš­gir­dęs to­kią aud­rin­gą ger­bia­mo­jo An­ta­no kal­bą, aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­si­ja tik­rai tu­ri pras­min­go dar­bo, net ir aš, kaip ne me­di­kas. Tik­rai Lie­tu­vo­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją ga­li­ma va­din­ti Li­gų mi­nis­te­ri­ja, nes apie 99 % svei­ka­tos ap­sau­gos biu­dže­to ei­na li­goms fi­nan­suo­ti. Ta pre­ven­ci­nė, il­ga­lai­kė veik­la, ku­ria vals­tie­čiai čia už­si­ima, tai pa­ga­liau po dve­jų me­tų įsi­va­žiuo­ja. Kol kas gir­dė­jo­me tik ra­di­ka­lius drau­di­mus, tai už­draus­ti cuk­rų, tai al­ko­ho­lį už­draus­ti, bet pa­ga­liau vyks­ta sis­te­mi­nis dar­bas. Aš la­bai lin­kiu ne­de­rin­ti su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, bet re­or­ga­ni­zuo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­teri­jos veik­lą. Ger­bia­mas A. Ve­ry­ga, ku­ris šiaip yra žmo­gus, la­bai daug dir­bęs su pre­ven­ci­ja, vė­luo­ja su ši­tais dar­bais. Pra­ėjo dve­ji me­tai, mes re­a­liai ne­ma­to­me pre­ven­ci­nio dar­bo, mes ma­to­me tik pa­ro­do­muo­sius, drau­džia­muo­sius da­ly­kus. Aš, bū­da­mas ko­mi­si­jos na­riu, la­bai džiau­giuo­si šios ko­mi­si­jos veik­la ir kvies­čiau pri­tar­ti jos nuo­sta­tams.

PIRMININKAS. Ačiū. Už – A. Vin­kus. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­ža­dė­jo­me, at­si­pra­šau. Duo­ki­me pa­si­sa­ky­ti, ne­bū­ki­me for­ma­lis­tai. Pra­šom. A. Vin­kus. Pra­šom, dak­ta­re.

A. VINKUS (LSDDF). Taip pat pri­ta­riu tos ko­mi­si­jos veik­lai ir nuo­sta­tams, bet vis dėl­to no­rė­čiau, po­ne Ke­pe­ni, kad jūs la­biau pa­si­nau­do­tu­mė­te to­kia di­de­le pa­tir­ti­mi pro­fe­so­riaus G. Kir­ku­čio, kaip mū­sų pa­ko­mi­te­čio… ma­nau, kad daž­niau ko­or­di­nuo­tai ir kar­tu dirb­tu­mė­te. Bet pri­tar­da­mas no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ko­mi­si­jos nuo­sta­tų 4 punk­te kaip ko­mi­si­jos tiks­las yra nu­ma­ty­ta kon­tro­liuo­ti at­sa­kin­gų svei­kos gy­ven­se­nos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Ta­čiau nie­kur nuo­sta­tuo­se nė­ra už­si­min­ta apie po­vei­kį ar prie­mo­nes kon­tro­liuo­ja­moms ins­ti­tu­ci­joms, nu­sta­čius ne­at­sa­kin­gą svei­kos gy­ven­se­nos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą. Ar taip pat nuo­sta­tuo­se ne­tu­rė­tų bū­ti, po­ne Ke­pe­ni, nu­sta­to­mas ir ko­mi­si­jos na­rių skai­čius, jo mi­ni­mu­mas ar mak­si­mu­mas? Tre­čia, ar prie ko­mi­si­jos tei­sių ne­bū­tų tiks­lin­ga nu­ma­ty­ti tei­sę gau­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją iš tam tik­rų šal­ti­nių? Ir pas­ku­ti­nis dėl pro­jek­to nuo­sta­tų taip pat. Gal, at­ro­do, ir ne­rei­kė­tų sa­ky­ti, bet vis vie­na nė­ra pa­kan­ka­mai aiš­ku, ar ko­mi­si­jos po­sė­džių sek­re­to­rius yra ar nė­ra ko­mi­si­jos na­rys. Lin­kiu sėk­mės ir kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas dak­ta­re. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ar rei­kia bal­suo­ti?

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo, po svars­ty­mo, at­si­pra­šau, įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2160, bal­suo­ja­te už, t. y. Sei­mo nu­ta­ri­mui. Kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 76 už. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Pra­šo­me Sei­mo Pir­mi­nin­ko lei­di­mo, Sei­mo Pir­mi­nin­kas link­čio­ja, dėl ypa­tin­gos sku­bos. Ar ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Yra vie­nas straips­nis, ko­le­gos. Re­dak­ci­nę pa­tai­są jau pri­ėmė­me. Ga­li­me pri­tar­ti? Dėl vi­so. A. Vin­kus. Pra­šom. At­si­sa­ko­te, ge­rai, ačiū.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo nutarimo pro­jek­to Nr. XIIIP-2160. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2160) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.27 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, li­ko Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai, bet, kiek ži­nau, jų nė­ra. Yra, at­si­ra­do. Pra­šom. N. Pu­tei­kis no­rė­tų pa­da­ry­ti pa­reiš­ki­mą. Pra­šom, ko­le­ga.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Tie­siog no­rė­jau vi­siems pri­min­ti, kad pra­ei­tas Sei­mas, ma­no gal­va, su­kly­do pa­nai­kin­da­mas pi­lie­čiams tei­sę be ad­vo­ka­to pa­duo­ti ape­lia­ci­nį skun­dą. Tai no­riu vi­siems pri­min­ti, kad ta pro­ble­ma yra. Pra­ne­šu, kad teis­mai už­si­kim­šo to­kiais pro­ce­sais, ku­riuo­se pa­reiš­kė­jai re­mia­si Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių prak­ti­ka, rei­ka­lau­ja taip pat ir ape­lia­ci­nia­me pro­ce­se vie­ną kar­tą pa­si­nau­do­ti tei­se kreip­tis į teis­mą be ad­vo­ka­to. Šiuo me­tu yra Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tuo klau­si­mu, bet tas krei­pi­ma­sis yra at­si­sto­jęs į il­gą ei­lę. Aš ra­gi­nu Sei­mą grįž­ti prie anks­tes­nės tvar­kos, su­teik­ti žmo­nėms to­kią tei­sę ir nu­sto­ti kan­kin­ti juos, su­ma­žin­ti krū­vį Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui ir ei­li­niams teis­mams.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mai ap­svars­ty­ti. Ačiū vi­siems už kon­struk­ty­vų dar­bą. Re­gist­ra­ci­ja. Pra­šom. Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 74 Sei­mo na­riai. Va­ka­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.