LIETUVOS RESPUBLIKOS

SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1934 16 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) rengimą, paskatino tai, kad sodininkų bendrijų pirmininkai negali surengti ligetymių visuotinių susirinkimų jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas, nes galiojančio įstatymo 16 str. yra numatyta, kad tokiais atvejais kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai. Pažymėtina, kad to neįmanoma padaryti dėl sekančių priežasčių: nėra žinomi visų sodininkų bendrijos narių kontaktai (gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dauguma sodininkų bendrijos narių būna soduose tik ribotą laiką, senyvo amžiaus sodininkų bendrijų nariai nesinaudoja elektroniniu paštu ir sunkiai naudojasi mobiliaisiais telefonais.

                      Dėl minėtų priežasčių sodininkų bendrijų pirmininkams visiškai nėra įmanoma surengti teisėtą susirinkimą ir juose priimti lygetymius sprendimus dėl valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas. Nepakanka to, po tokių susirinkimų kurie įvyko nesilaikant sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio 3 dalies nuostatų, kyla didžiulė problema dėl sodininkų bendrijos valdymo, nes Registrų centras neįregistruoja naujai išrinktų valdybų ar pirmininkų ir jie negali teisėtai veikti. 

Parengto įstatymo projekto tikslai – Įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad sodininkų bendrijos pirmininkas ar valdyba galėtų organizuoti teisėtus susirinkimus, kuriuose būtų priimami ligetymūs sprendimai, bei naujai išrinktos valdybos ar pirmininkai būtų tinkamai registruojami Registrų centruose.

Parengto įstatymo projekto uždaviniai – Įstatymo projektu siekiama įtvirtinti aiškų ir vienintelį įmanoma sodininkų bendrijų susirinkimų organizavimo būdą, kuris užtikrins susirinkimų organizavimo ir sprendimų priėmimo teisėtumą.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

 Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai yra Seimo nariai Laima Nagienė ir Kazys Starkevičius.

3.  Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

Šiuo metu 16 straipsnio 3 dalimis reglamentuoja, kad jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jeigu ją bendrija turi).

4.  Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio 3 dalies nuostatų pakeitimu siūloma nustatyti aiškius ir įgyvendinamus, bendrijos narių, informavimo apie bendrijos susirinkimus būdus, taip pat užtikrinti bendrijų narių susirinkimų teisėtumą ir juose priimtų sprendimų lygetymumą.

5.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Priimtas įstatymas neturės neigiamų pasekmių.

6. Kokią įtaką įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Priimtas įstatymas tiesioginės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Įstatymo įgyvendinimas neturės tiesioginės įtakos verslui ar jo plėtrai. Ar įstatymų projektai neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams:

Įstatymų projektai strateginio lygmens planavimo dokumentams neprieštarauja. 

8.  Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Priėmus įstatymą jokių teisės aktų keisti ar priimti naujus teisės aktus nereikia. 

9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte nenumatytos naujos sąvokos ir terminai, kuriuos reikėtų įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir yra suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais.  

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, - kas ir kada juos turėtų priimti:

Įstatymams įgyvendinti nereikės priimti įgyvendinamųjų teisės aktų. 

12.  Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Įstatymui įgyvendinti nebus naudojamos valstybės ir savivaldybės biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšos. 

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Įstatymų projektų rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų neprašyta. 

14.  Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems įstatymų projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „sodininkų bendrija“, „bendrijos narių susirinkimas“.  

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

Seimo narys                                                                                         Kazys Starkevičius