LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL lietuvos respublikos SEIMO NUTARIMO „DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO JĖZUITŲ MISIJOS LIETUVOJE METAIS“ PROJEKTO NR. XIIIP-521(2)

 

2017-11-28  Nr. 106-P-50

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas E. Jovaiša, Komiteto pirmininko pavaduotojas M. Adomėnas, Komiteto nariai E. Pupinis, A. Papirtienė, A. Gumuliauskas, J. Narkevič, D. Kepenis, G. Steponavičius. Komiteto biuro vedėjas K. Kaminskas, biuro patarėja J. Paukštė, padėjėjos J. Antanavičienė, L. Giriūnienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-11-09

 

2

 

 

Projektas iš esmės atitinka Konstituciją, galiojančius įstatymus bei teisės technikos taisykles, tačiau koreguotinas redakciniu aspektu. Projekto 2 straipsnio 2 punkte žodžiai „Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ brauktini kaip pertekliniai. Taip pat Projekto 2 straipsnio 2 punkte minimas „Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos“ pavadinimas turėtų būti suderintas su  šio straipsnio 1 punkte įvardytu  „Jėzuitų misijos Lietuvoje metų komisijos“ pavadinimu.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-11-09

 

 

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. XII-2761 “Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais” ir 2017 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. XIII-679 “Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai Nr. XIIIP–681 “Dėl 2019 metų paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais“, Nr. XIIIP–1043 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“ ir Nr. XIIIP–1289 “Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos žydų metais“.

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės istorinės atminties komisija

2017-11-22

 

2

 

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 15 d. 2018 m. balandžio 15 d. patvirtinti Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos sudarytą veiksmų planą ir 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.“.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas: Iš esmės pritarti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Valstybės istorinės atminties komisijos pasiūlymus patobulintam Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projektui Nr. XIIIP-521(3) ir teikti Seimui jį svarstyti.

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Gumuliauskas.

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais“ projektas Nr. XIIIP-521(3).

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Eugenijus Jovaiša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo kanceliarijos Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Justina Paukštė