Stenogramą galima rasti:

Seimo posėdžių stenogramų e. leidinys Nr. 11, 2021

Seimo posėdžių stenogramų rinkinys Nr. 2, 2022

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

I (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 20

STENOGRAMA

 

2020 m. gruodžio 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. MAZURONIS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, grįž­ki­te į sa­vo vie­tas, pra­dė­si­me po­pie­ti­nį po­sė­dį. Pra­de­da­me gruo­džio 22 die­nos po­pie­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 108 Sei­mo na­riai. Tę­sia­me biu­dže­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą.

 

14.43 val.

2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mo­jo Sei­mo na­rio A. Žu­kaus­ko 56-asis pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti. (Bal­sai salė­je) Aš da­bar jau pa­skel­biau, kad mes pri­sta­to­me pa­siū­ly­mą. Duo­siu žo­dį dėl ve­di­mo tvar­kos, vis­kas ge­rai.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pa­teik­tas siū­ly­mas yra dėl skait­me­ni­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių ir pa­pil­do­mų iš­tek­lių, in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, sie­kiant įgy­ven­din­ti ko­ky­biš­ką nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si. Kaip ži­no­te, ši­tos pan­de­mi­jos me­tu mes pra­dė­jo­me pla­čiai dieg­ti mo­kyk­lo­se nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si, ta­čiau yra iš tik­rų­jų be­ga­lė pro­ble­mų. Ir tik­rai ver­ta in­ves­tuo­ti ši­tuos pa­pil­do­mus pi­ni­gus, nes ir pra­ėjus pan­de­mi­jai nuo­to­li­nis mo­ky­ma­sis tik­rai vys­ty­sis, tai ro­do pa­sau­li­nė prak­ti­ka. To­dėl kvie­čiu pa­rem­ti ši­tą siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar – ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­rė. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bė siū­lo pri­tar­ti iš da­lies ir skir­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai 11 mln. 700 tūkst. eu­rų skait­me­ni­nio ug­dy­mo plėt­rai ir dėl pan­de­mi­jos pa­tir­tiems mo­ky­mo­si pra­ra­di­mams kom­pen­suo­ti. Šią lė­šų su­mą nu­ro­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­to ant­ra­me prie­de, prie Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mų įter­pus ei­lu­tę „iš jų COVID-19 pan­de­mi­jos pa­da­ri­niams ša­lin­ti“. Tu­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­lis tų lė­šų skait­me­ni­niam mo­ky­mui­si jau bu­vo nu­ma­ty­tos šiais me­tais, to­dėl trūks­ta­ma lė­šų su­ma yra bū­tent to­kia, ku­rią siū­lo skir­ti Vy­riau­sy­bė, ir pa­pil­do­mai tam ne­rei­kia.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ar ger­bia­mą­jį A. Žu­kaus­ką ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies, ar ne?

A. ŽUKAUSKAS (LF). Aš ne­la­bai su­pra­tau, ar ski­ria­ma skait­me­ni­nio mo­ky­mo pa­pil­dy­mui, ar tik­tai ko­vi­do pa­sek­mėms lik­vi­duo­ti?

PIRMININKAS. Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bė iš vi­so ski­ria 11,7 mln. eu­rų ši­tai sri­čiai, iš jų 1,2 mln. yra pa­tir­tiems dėl pan­de­mi­jos mo­ky­mo­si pra­ra­di­mams kom­pen­suo­ti, ki­ta da­lis yra ski­ria­ma bū­tent skait­me­ni­niam mo­ky­mui­si. Ir, kaip mi­nė­jau, li­ku­si lė­šų da­lis, ku­ri yra jū­sų siū­ly­me, šie­met jau yra nu­ma­ty­ta ir pa­pil­do­mai tam skir­ti ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma mi­nist­re. Iš žen­klų su­pran­tu, kad ger­bia­mas ko­le­ga pri­ta­ria, bal­suo­ti ne­rei­kės. Pri­tar­ta iš da­lies. Ki­tas pa­siū­ly­mas… (Bal­sai sa­lė­je)

Su­ta­rė­me, taip, bu­vo­me su­ta­rę, kad dėl ve­di­mo tvar­kos – ger­bia­mas T. To­mi­li­nas. Pra­šom. Tuoj įjung­siu mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ne­vai­din­ki­me, kad nie­ko ne­įvy­ko. Mums, vi­soms opo­zi­ci­jos par­ti­joms, frak­ci­joms, la­bai svar­bu su­ži­no­ti, ku­rį bal­sa­vi­mą jūs, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, įskai­tė­te dėl ger­bia­mo­jo A. Žu­kaus­ko pa­siū­ly­mo. Bu­vo prieš tai bal­suo­ta, prieš per­trau­ką. Pra­šom pa­teik­ti mums in­for­ma­ci­ją ir ta­da mes pra­tę­si­me klau­si­mą. Pa­sa­ky­ki­te.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ka­dan­gi po­sė­džiui tuo me­tu pir­mi­nin­ka­vau ne aš, tai ga­lio­ja bu­vu­sios Pir­mi­nin­kės, tai yra esa­mos Pir­mi­nin­kės, bu­vu­sios po­sė­džio pir­mi­nin­kės pas­ku­ti­nio bal­sa­vi­mo įskai­ty­mas. Ar at­sa­kiau į jū­sų klau­si­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­at­sa­kiau. Jūs dar kar­tą no­ri­te dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šom, dar kar­tą T. To­mi­li­nas dėl ve­di­mo tvar­kos.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Tuo­met mes pra­šo­me opo­zi­ci­jos frak­ci­jų var­du jū­sų, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­ko, kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, ku­ri mums pa­dė­tų iš­si­aiš­kin­ti dėl ši­tos ypa­tin­gos si­tu­a­ci­jos, ku­ri su­si­klos­tė bal­suo­jant dėl biu­dže­to. Mes vi­si bu­vo­me liu­di­nin­kai, ir čia ne­rei­kia vai­din­ti stru­čių ir kiš­ti gal­vas į smė­lį, kaip da­lis val­dan­čio­sios dau­gu­mos nu­bal­sa­vo kar­tu su opo­zi­ci­ja dėl kon­kre­čios… ar­ba, prie­šin­gai, opo­zi­ci­ja nu­bal­sa­vo su da­li­mi bal­sų iš val­dan­čių­jų dėl kon­kre­taus spren­di­mo.

Tai­gi, bu­vo pri­im­tas de­mo­kra­tinis spren­di­mas. Jūs, kaip de­mo­kra­tijos gara­n­tas, šiuo me­tu tu­rė­tu­mė­te kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad duo­tų mums iš­aiš­ki­ni­mą. Jei­gu jūs to ne­pa­da­ry­si­te, opo­zi­ci­ja pa­liks sa­lę.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Aš taip pat ga­liu jums pa­ci­tuo­ti Sta­tu­to ga­li­my­bę, kad jūs ir­gi ly­giai taip pat ga­li­te kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją iš­aiš­ki­ni­mo, nes mus lyg ir vi­skas aiš­ku. Jei­gu yra kam ne­aiš­ku, tu­ri visą tei­sę kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes bal­sa­vi­mas bu­vo aiš­kus, re­zul­ta­tas yra vi­siems ži­no­mas ir… (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­ži­no­mas!“) Ne­ži­no­mas? Tai pa­pra­šy­si­me pa­tiks­lin­ti.

Da­bar ger­bia­mas G. Pa­luc­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų aš no­riu pa­pil­dy­ti ko­le­gų krei­pi­mą­si. Tas ne­aiš­ku­mas iš­li­ko, nes po­nas J. Raz­ma, pir­mi­nin­ka­vęs tuo me­tu, skel­bė bal­sa­vi­mą dėl vi­so, at­ro­do, 55 pa­siū­ly­mo, po to kaž­kam bu­vo ne­aiš­ku, lyg bu­vo iš da­lies, po to bu­vo per­bal­sa­vi­mas ir pa­na­šiai. To­dėl mes pa­lai­ko­me tą krei­pi­mą­si ir no­rė­tu­me iš­si­aiš­kin­ti, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pa­sa­ky­tų, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Sta­tu­tas, ar įvy­ko tei­sėtai tas pa­pil­do­mas bal­sa­vi­mas ir ar bu­vo tei­sin­gai ir de­mo­kra­tiškai iš­reikš­ta Sei­mo na­rių va­lia. Ačiū.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš su­pran­tu čia pa­ki­lu­sias emo­ci­jas, po­nas A. Guo­ga sa­ko, kad to­kių da­ly­kų dar nė­ra ma­tęs, po­nia R. Baš­kie­nė ne­pri­si­me­na, ką yra ma­čiu­si, kai ne vie­ną kar­tą vals­tie­čiai čia, va­do­vau­da­mi Sei­mui, pri­ėmė pa­kar­to­ti­nius spren­di­mus dėl bal­sa­vi­mų, kai pir­mas bal­sa­vi­mas jiems ne­ti­ko.

Šiuo at­ve­ju aš kvie­čiu ger­bia­mus ko­le­gas ne­lau­žy­ti ie­čių, nu­si­ra­min­ti mums pa­tiems val­dan­tie­siems, taip pat kvie­čiu nu­ra­min­ti aist­ras opo­zi­ci­jos na­riams ir pra­tęs­ti bal­sa­vi­mą, nes al­ter­na­ty­va… Aš su­pran­tu, kad mes už­si­žai­dę ga­li­me lik­ti su 1/12 ir tai ne­ten­kins nie­kie­no, nes bus ir pen­si­jos ne­pa­di­din­tos, ir me­di­kų at­ly­gi­ni­mai ne­pa­di­din­ti, ir net pi­ni­gų vak­ci­nai ne­bus. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­žais­ki­me su ug­ni­mi ir pri­im­ki­me at­sa­kin­gus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­kui. Trum­pin­ki­me re­pli­kas. Ger­bia­mas A. Guo­ga. Pra­šom.

A. GUOGA (DPF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, net Bal­ta­ru­si­jos rin­ki­muo­se bu­vo vie­nas bal­sa­vi­mas, net ne­per­bal­sa­vo an­trą kar­tą, o mes per­bal­suo­ja­me an­trą kar­tą, jei­gu yra ne­tin­ka­mas bal­sa­vi­mas? Pa­klaus­ki­te sa­vęs, ar čia yra są­ži­nin­ga po­li­ti­ka mū­sų švie­ti­mo sis­te­mos at­žvil­giu? Tai yra ne­są­ži­nin­ga, ir Dar­bo par­ti­ja pa­liks šį po­sė­dį, jei­gu jūs ši­taip elg­si­tės.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, aš tik­rai pri­imu re­pli­kas, ma­nau, kad ir Lie­tu­vos Sei­me vis­ko bū­na – ir cha­o­so, ir klai­dų, ta­čiau ly­gin­ti su Bal­ta­ru­si­ja mū­sų tur­būt tik­rai ne­rei­kė­tų. Da­bar ger­bia­ma R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, bu­vau pa­mi­nė­ta. Iš­ties rei­kė­tų aiš­ku­mo. Opo­zi­ci­ja la­bai nuo­sek­liai ir tei­sin­gai pra­šo, kad bū­tų pa­sa­ky­ta, ku­ris gi bal­sa­vi­mas bu­vo. Kal­tin­ti vie­niems ki­tus dėl to, kas bu­vo anks­čiau, na, to­kių va­rian­tų ne­bu­vo ir to­kio gru­baus veiks­mo nė­ra bu­vę. Leis­ki­te man taip pat pri­min­ti, o at­min­tį tu­riu pui­kią. Da­bar ne­be­grįž­da­mi į pra­ei­tį, tie­siog siek­da­mi ir su­pras­da­mi, kad rei­kia dirb­ti ir pri­im­ti biu­dže­tą, kad šian­dien tai yra svar­biau­sias da­ly­kas, tie­siog iš­si­aiš­kin­ki­me, pa­da­ry­ki­te, jei­gu rei­kia tech­ni­nę per­trau­ką, bet aiš­ku­mas tu­ri bū­ti, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mas tu­ri bū­ti, jis ga­li bū­ti la­bai grei­tas, ir dirb­ki­me to­liau.

PIRMININKAS. Ge­rai, ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi čia jau ei­lu­tės prie mik­ro­fo­no for­muo­ja­si, o dar­bo­tvarkė ne gu­mi­nė, iki 9 va­lan­dų ry­to po­sė­džiau­si­me. Pas­ku­ti­nė re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ger­bia­mai prem­je­rei I. Ši­mo­ny­tei. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man šian­dien tie­siog sa­la me­du­mi šir­dis be­klau­sant bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės, ku­ri pa­mir­šo su­ra­šy­ti vi­są ai­bę pa­siū­ly­mų į sa­vo biu­dže­tą ir da­bar uo­liai sto­ro­ja­si, kad tie pa­siū­ly­mai biu­dže­te at­si­ras­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­no nuo­šir­dus siū­ly­mas ger­bia­mam pir­mi­nin­kui: leis­ki­te jūs tiems žmo­nėms bal­suo­ti, te­gul jie bal­suo­ja.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me pa­da­ry­ti tech­ni­nę 20 mi­nu­čių per­trau­ką, ir kvie­čiu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją iš­nag­ri­nė­ti šį klau­si­mą.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi mū­sų su­tar­tas lai­kas jau ir pra­ėjo, vir­ši­jo­me su­tar­tą lai­ką, skir­tą per­trau­kai, bet Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos dar ne­ma­to­me re­zul­ta­tų, jie tę­sia sa­vo po­sė­du­ką, tai aš siū­ly­čiau per­ei­ti prie ki­to klau­si­mo. Kai jau tu­rė­si­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­dą, ta­da grį­ši­me prie biu­dže­to pri­ėmi­mo ir ap­si­sprę­si­me, kaip mes to­liau da­ro­me.

 

15.26 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-135(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-135. Ger­bia­ma prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė pa­teiks. Pra­šom į tri­bū­ną.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą už­re­gist­ra­vo­me kar­tu su ko­le­ga M. Ma­jaus­ku, ka­dan­gi no­rė­tu­me ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, jei­gu Sei­mas taip su­tik­tų, iš­spręs­ti vie­ną pro­ble­mą, ku­ri prak­tiš­kai ky­la šiuo me­tu pan­de­mi­jos kon­teks­te, kai yra daug ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vyz­džiui, lab­da­ros pa­ra­mos fon­dų, bet taip pat ir ver­slo or­ga­ni­za­ci­jų, daž­niau­siai mai­ti­ni­mo įstai­gų, ku­rios no­rė­tų teik­ti pa­ra­mą dau­giau­sia me­di­kams, dir­ban­tiems šiuo me­tu pir­mo­je fron­to li­ni­jo­je, pa­vyz­džiui, mais­tą ga­mindamos ir ve­ždamos ar kaip nors ki­taip tą pa­ra­mą su­tei­kdamos. Yra siū­lo­mas Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, kad to­kia pro­ce­dū­ra bū­tų ga­li­ma, kad tai taip pat pa­gal šį įsta­ty­mą bū­tų lai­ko­ma pa­ra­ma ir bū­tų tai­ko­mos vi­sos ki­tos nuo­sta­tos, ku­rios yra nu­ma­ty­tos pa­ra­mai, iš­sky­rus nuo­sta­tas tvar­ky­ti gau­tos pa­ra­mos ap­skai­tą, tai­ko­mą ju­ri­di­niams as­me­nims.

Ana­lo­giš­kai ga­li­ma pri­min­ti me­no kū­rė­jus, ku­riuos taip pat pa­gal šį įsta­ty­mą ga­li­ma rem­ti. Tai as­me­nys, ku­rie da­ly­vau­ja tie­sio­giai eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­da­ri­nius lik­vi­duo­jant ir ša­li­nant, pa­čią si­tu­a­ci­ją lik­vi­duo­jant ir pa­da­ri­nius ša­li­nant, taip pat ga­lė­tų bū­tų taip re­mia­mi. Tuo tiks­lu Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tin­tų tvar­ką, ku­ri leis­tų už­tik­rin­ti, kad čia ne­at­si­ver­tų ko­kia nors lan­da ne­pa­gei­dau­ja­miems da­ly­kams, ta­čiau pa­ti tei­sė taip rem­ti, mū­sų nuo­mo­ne, ga­lė­tų bū­ti nu­sta­ty­ta. Pro­jek­tas bu­vo dar­bo tvar­ka su­de­rin­tas su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Pra­šy­čiau Sei­mo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­ma prem­je­re. Jū­sų no­ri klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­ma prem­je­re, no­rė­jau tik pa­si­tiks­lin­ti. Ar šiuo at­ve­ju pa­gal­ba ir pa­ra­ma ga­li­ma pre­kė­mis ir pa­slau­go­mis, ar gry­nai­siais pi­ni­gais?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ga­li­ma ir pi­ni­gais, ir pa­slau­go­mis, ir pre­kė­mis.

PIRMININKAS. Dė­kui.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Bet, aiš­ku, prak­ti­ko­je dau­giau­sia kal­ba­ma apie pa­slau­gas ir prie­mo­nes, ku­rias, tar­ki­me, ga­lė­tų taip pat rū­pin­ti ju­ri­di­niai as­me­nys.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Klau­sia K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­ma prem­je­re, gerb­ti­na to­kia ini­cia­ty­va, bet kartu me­tu mes at­si­me­na­me Pran­cū­zi­ją, kai su­de­gė No­ter­da­mo ka­ted­ra ir mi­li­jar­das bu­vo pa­skir­tas lab­da­rai ir kom­pen­sa­ci­joms, ver­sli­nin­kai su­rin­ko, bet pas­kui tu­rė­jo vals­ty­bei su­mo­kė­ti mo­kes­čių dar dau­giau. Mū­sų įsta­ty­me to nė­ra nu­ma­ty­ta, bet klau­si­mas, ko­kie sau­gik­liai yra nuo ga­li­my­bės pik­tnau­džiau­ti tuo? Iš tik­rų­jų at­si­ran­da daug no­rin­čių lab­da­rą pa­vers­ti ko­kiais nors ki­tais pi­ni­gais, ku­rie yra le­ga­li­zuo­ja­mi ar­ba su ma­žes­niais mo­kes­čiais. Tai bū­din­ga yra fak­tiš­kai vi­soms Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms, tarp jų ir Lie­tu­vai.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Taip, tuo tiks­lu bū­tent įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta, kad Vy­riau­sy­bė de­ta­li­zuo­tų at­ve­jus ir tvar­ką, kaip ši­ta nuo­sta­ta yra tai­ko­ma, tam, kad tų pik­tnau­džia­vi­mų ne­bū­tų. Tie­siog Vy­riau­sy­bė ne­ga­lė­tų to­kios tvar­kos pa­tvir­tin­ti, jei­gu pats įsta­ty­mas to­kios ga­li­my­bės ne­nu­ma­ty­tų. Aš esu pa­si­tel­ku­si to­kią, na, eks­per­tų ta­ry­bą – vi­suo­me­ni­nin­kų, įvai­rių vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jų, jie tei­kia ir tel­kia pa­ra­mą me­di­kams ko­vo­jant su pan­de­mi­ja. Čia bū­tent tų ins­ti­tu­ci­jų bu­vo nuo­dy­ta ši­ta kliū­tis, kad, tar­kim, koks nors Mais­to ban­kas ne­tu­ri ga­li­my­bės rem­ti me­di­kų, nes jie nė­ra lab­da­ros ga­vė­jai pa­gal tas so­cia­li­nes gru­pes, ku­rios ga­li gau­ti lab­da­rą, taip pat nė­ra ir pa­ra­mos ga­vė­jai, nes pa­ra­mos ga­vė­jai yra biu­dže­ti­nės įstai­gos, o ten, ži­no­te, bū­da­vo įvai­riai su ta pa­ra­ma, ku­ri pa­siek­da­vo įstai­gas, ji daž­nai ne­pa­siek­da­vo pa­čių žmo­nių, ku­riems ta pa­ra­ma yra rei­ka­lin­ga. Vy­riau­sy­bė tie­siog de­ta­li­zuo­tų nuo­sta­tas sa­vo nu­ta­ri­mu tam, kad bū­tų iš­veng­ta pik­tnau­džia­vi­mo, jei­gu Sei­mas pri­tar­tų to­kiai ga­li­my­bei ap­skri­tai.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų už no­ri kal­bė­ti ger­bia­ma V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­ly­čiau pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą, tie­siog pa­ša­lin­ti spra­gą, vi­siš­kai ne­lo­giš­ką spra­gą, ku­ri da­bar truk­do pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie yra pir­mo­je fron­to li­ni­jo­je ko­vo­da­mi su pan­de­mi­ja, tiems, ku­rie sau­go mū­sų ar­ti­muo­sius, kai­my­nus, pa­žįs­ta­mus, juos gy­do. Tik­rai ma­nau, kad svar­bus pa­siū­ly­mas, rei­ka­lin­gas pa­siū­ly­mas. Kvie­čiu jį pa­lai­ky­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ne­ži­nau, ar pa­vy­ko per tą lai­ką įti­kin­ti ger­bia­mą­jį K. Gla­vec­ką, ku­ris už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (MSNG). Aš tik­rai pri­ta­riu tam da­ly­kui, bet no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną da­ly­ką, ku­ris yra iš tik­ro svar­bus ir at­ei­čiai, kad pik­tnau­džia­vi­mai to­je sri­ty­je, kiek man yra ži­no­ma, yra ga­na di­de­lio mas­to. Ir la­bai ge­rai, kad pri­ima­mas toks įsta­ty­mas, bet aš ne­ma­nau, kad vi­sos lan­dos yra už­glais­to­mos ar­ba, ki­taip sa­kant, už­da­ro­mos. To­dėl aš ma­nau, kad ge­rai, ta­čiau yra pro­ble­mų, ku­rias rei­kė­tų spręs­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ar ga­lė­tu­me ta­da, ka­dan­gi ir ger­bia­mas K. Gla­vec­kas ne­bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? La­bai ačiū. Kiek aš ži­nau… Pra­šau ger­bia­mą­ją Sei­mo Pir­mi­nin­kę per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti šį klau­si­mą svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka ir kuo grei­čiau iš­spręs­ti, kad mes ga­lė­tu­me, kaip jau mi­nė­jau, pa­dė­ti me­di­kams vi­sais įma­no­mais bū­dais. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu yra rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti, bal­sa­vi­mas bus 19 val. 15 min. Jei­gu yra rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti, mes vi­siš­kai ne­ga­lė­si­me svars­ty­ti šio klau­si­mo to­liau. Ar tik­rai rei­kalau­ja­te bal­suo­ti? At­si­sa­ko. Ge­rai. La­bai ačiū, ger­bia­mas Pet­rai, už su­pra­ti­mą. Svars­ty­mas bus po tri­jų va­lan­dų. Dė­kui. Ši­tą klau­si­mą svars­ty­si­me po tri­jų va­lan­dų šia­me po­sė­dy­je ir ga­lė­si­me pri­im­ti.

Da­bar prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no jau il­gai sto­vi ger­bia­mas A. Ne­kro­šius. Pra­šom, aš jums tuoj įjung­siu mik­ro­fo­ną.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau tie­siog pa­si­tiks­lin­ti. No­rė­čiau pa­klaus­ti ger­bia­mos Sei­mo Pir­mi­nin­kės, ger­bia­mos Vik­to­ri­jos. No­rė­čiau pa­klaus­ti dėl L. Kas­čiū­no da­ly­va­vi­mo bal­sa­vi­muo­se. Aš pa­žiū­rė­jau, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­tu­te yra bal­sa­vi­mo bū­dai ir tvar­ka. Ir ten 111 straips­nio 3 da­lis, ku­rio­je kal­ba­ma, kad, kaip nau­do­tis elek­tro­ni­ne bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­ma, nu­sta­to at­ski­ra Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­ta in­struk­ci­ja. Ma­no klau­si­mas ger­bia­mai Pir­mi­nin­kei, ka­da ta in­struk­ci­ja bu­vo keis­ta, kad Sei­mo na­rys ga­lė­tų bal­suo­ti nuo­to­li­niu bū­du ne­da­ly­vau­da­mas po­sė­džių sa­lė­je? Ar bu­vo keis­ta tvar­ka, ar čia kaž­koks nau­jas iš­mis­las? To­liau. Ar tik­rai bal­suo­ja Sei­mo na­rys, kaip mes tai ga­li­me pa­tik­rin­ti? Nes šiuo me­tu ne­ma­to­me, ar jis bal­suo­ja, gal kaž­kur ki­tur bal­suo­ja.

To­liau ki­tas klau­si­mas. Ar bu­vo su­da­ry­ta ir ki­tiems Sei­mo na­riams, ku­rie yra izo­lia­ci­jo­je, ga­li­my­bė bal­suo­ti, tai yra Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai? Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas, ar to­kie Sei­mo na­rio bal­sa­vi­mai yra tei­sė­ti? To­dėl pra­šau ger­bia­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kę kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad iš­aiš­kin­tų tai. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas, jei­gu Sei­mo na­rys per­trau­kos me­tu, ma­čiau, in­ten­sy­viai mo­ja­vo ir da­bar bel­džia, tai no­rė­čiau, kad su­teik­tu­mė­te jam žo­dį pa­si­sa­ky­ti, ar jis ne­no­ri į tu­a­le­tą, gal jį ne­lai­mė ko­kia iš­ti­ko. Tai duo­ki­te žo­dį žmo­gui pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Man at­ro­do, mū­sų ko­le­gos būk­le rū­pi­na­si ger­bia­mas ki­tas ko­le­ga, ku­ris jam iš­kvie­tė pa­rei­gū­nus. Ma­tyt, at­si­pra­šo­me už jų su­gaiš­tą lai­ką. Šiaip aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad L. Kas­čiū­nas yra mū­sų Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, mes jį ma­to­me, aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, jį pui­kiai ga­liu ma­ty­ti, ir jis fi­ziš­kai da­ly­vau­ja mū­sų sa­lė­je. O šis bal­sa­vi­mas tie­siog ar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, ar kaž­kur, kur su­da­ry­tos tech­ni­nės ga­li­my­bės, yra tech­ni­nis spren­di­mas, o ne po­li­ti­nis. Aš ga­liu su­teik­ti ger­bia­mai Sei­mo Pir­mi­nin­kei žo­dį, jei­gu jūs tik­rai no­ri­te, bet ma­nau, kad šis klau­si­mas ne­truk­do mums tęs­ti po­sė­džio. Bus iš­si­aiš­kin­ta, vi­si jū­sų klau­si­mai ga­lės bū­ti at­sa­ky­ti ir vė­liau. Bet jei­gu jūs no­ri­te, aš su­tei­kiu jums žo­dį, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Pra­šau.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš siū­ly­čiau šiuos klau­si­mus ad­re­suo­ti ne man, o ger­bia­mam bu­vu­siam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui A. Ve­ry­gai. Jam ži­nant mes tu­rė­jo­me Kan­ce­lia­ri­jos ir val­dy­bos po­sė­dį, ku­ria­me ir ap­ta­rė­me ga­li­mas tvar­kas. Vie­nas iš ap­tar­tų da­ly­kų bu­vo su­da­ro­ma ga­li­my­bė Sei­mo na­riams da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­dy­je ne nuo­to­li­niu bū­du, o sė­dint šio­se bū­de­lė­se. Tai šiuo at­ve­ju, ma­ny­čiau, klau­si­mas ad­re­suo­ja­mas ne man. Kaip kad bu­vo pa­mi­nė­ta, Sei­mo na­rys da­ly­vau­ja ir ne­bal­suo­ja nuo­to­li­niu bū­du.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mas A. Ve­ry­ga per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną no­ri at­sa­ky­ti. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Gal ty­los Sei­mo sa­lė­je, ne­gir­dė­si­me ko­le­gų re­pli­kų.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, pir­miau­sia no­riu pa­pra­šy­ti ne­įdė­ti man idė­jų, ku­rios nė­ra ma­no. Ne ma­no yra idė­ja apie bū­de­les, ne­ži­nau, kas jas su­gal­vo­jo. Aš gal­vo­ju, kad gal mes ne­siųs­ki­me skir­tin­gų ži­nu­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Jei­gu ne­rei­kia ko­le­gai izo­liuo­tis, tai aš ne­su­pran­tu, koks čia žai­di­mas vyks­ta, kam ta­da sė­dė­ti to­je bū­de­lė­je. Jei­gu yra sa­ko­ma, kad tik kaž­kur ša­lia bu­vau ko­ri­do­riu­je, kaž­kur pro ša­lį ėjau, tai nie­kam ne­rei­kia izo­liuo­tis dėl to­kios prie­žas­ties. O jei­gu bu­vo tik­rai kon­tak­tas, tai sė­dė­ji­mas bū­de­lė­je nė­ra jo­kia izo­lia­ci­ja. Jei­gu rei­kia izo­liuo­tis, toks bū­das yra ne­ti­kęs, kiek ži­nau, jis nė­ra nie­kur įtei­sin­tas, o jei­gu ne­rei­kia, dar kar­tą pa­kar­to­ju, aš ne­su­pran­tu, kam ta­da vi­sas ši­tas cir­kas.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ar dar no­ri­te re­pli­kuo­ti, ar ne? Ger­bia­mas D. Gai­žaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Be jo­kios abe­jo­nės. Ko­le­gos, krei­piau­si į po­li­ci­ją, nes ma­niau, kad yra pa­da­ry­tas, ir ma­nau, pa­žei­di­mas. Mes tu­ri­me ro­dy­ti pa­vyz­dį vi­siems gy­ven­to­jams. Jūs, val­dan­tie­ji, prem­je­rė nuo­lat to pra­šo gy­ven­to­jų, kad lai­ky­ki­tės, izo­liuo­ki­tės, ne­va­žiuo­ki­te į ki­tas sa­vi­val­dy­bes, pra­šo pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir taip to­liau. Pa­lau­ki­te, gy­ven­to­jai, iki sau­sio vi­du­rio, jei­gu jūs ma­to­te pa­žei­di­mus, in­for­muo­ki­te.

Da­bar ko­kį mes sig­na­lą siun­čia­me Lie­tu­vos gy­ven­to­jams? Gal ta­da ir­gi ga­li kiek­vie­nas nu­spręs­ti, ar aš čia tu­riu sa­vi­i­zo­liuo­tis, ar ne, o jei­gu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai net ne­va­žiuo­ja, iš kur jie ži­no, ar šiuo me­tu šis žmo­gus ser­ga, ar ne. Jei­gu jis įlin­dęs į bū­de­lę gal­vo­ja, kad vi­ru­sas iš bū­de­lės ne­pa­sklis čia, yra vie­na, bet jei­gu žmo­gus ne­ser­ga, jis ne­si­jau­čia ser­gan­tis, nė­ra ri­zi­kos, jis tu­ri sė­dė­ti čia, apa­čio­je. Tai ne­kei­čia, nei sau­gu­mo mums ne­su­tei­kia dau­giau, nie­ko pa­na­šaus.

Jūs da­bar va­do­vau­ja­te po­sė­džiui, jus ste­bi gy­ven­to­jai. Pa­sa­ky­mas, kad vie­nas ko­le­ga rū­pi­na­si ki­to svei­ka­ta ir taip to­liau, tai yra pa­gir­ti­na. Jūs kiek­vie­ną kar­tą pa­mi­ni­te, jei­gu sa­va­no­riau­ja­te kur nors ir pa­na­šiai, li­go­ni­nė­je, ko­dėl jūs taip da­ro­te? To­dėl, kad ne­ap­krės­tų gy­ven­to­jai vie­nas ki­to ko­vi­du, o tiems, ku­rie jau ser­ga, kad pa­dė­tu­mė­te. Jei­gu ši­tas Sei­mo na­rys ga­li­mai ser­ga, tai jums bus dar­bo dar dau­giau kaip sa­va­no­riui.

O jūs, prem­je­re, ta­da ne­pra­šy­ki­te pi­ni­gų, nes jū­sų par­ti­jos, val­dan­čio­sios dau­gu­mos ko­le­ga vis tiek nie­ko ne­si­lai­ko. Ne­kel­ki­me dvi­pras­my­bių, nes mes ne­ži­no­me, tik­rai gal ser­ga, gal ne­ser­ga, bet ko­kį mes pa­vyz­dį ro­do­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mas ko­le­ga, su­pra­to­me, gal tik­rai šiek tiek re­pli­kas trum­pin­ki­me. Ger­bia­mas J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų ne­už­si­pul­ki­me tų na­rių, ku­rie rū­pi­na­si mū­sų sau­gu­mu dau­giau, ne­gu gal­būt de­rė­tų pa­gal tą si­tu­a­ci­ją. Aš tik at­sa­ky­siu į kon­kre­tų ko­le­gos klau­si­mą, ar ki­ti ga­li pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be. Kiek ži­nau, yra dar ke­tu­rios to­kios dar­bo vie­tos. Jei­gu yra dau­giau no­rin­čių taip pat sau­go­ti sa­ve ir ki­tus, to­kios ap­im­ties to­kia ga­li­my­bė yra. Rei­kia pa­dė­ko­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai, ku­ri la­bai grei­tai re­a­li­za­vo bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro idė­ją, ku­rios jis da­bar, ma­tyt, po­li­tiš­kai kra­to­si, pa­ma­tęs, kad tai ta­po jo ko­le­gų puo­li­mo ob­jek­tu kaž­ko­dėl.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mas A. Vyš­niaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, pir­miau­sia dėl po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos. Opo­zi­ci­ja krei­pė­si į po­li­ci­ją, po­li­ci­ja tu­ri at­vyk­ti, iš­tir­ti si­tu­a­ci­ją ir vis­ką nu­sta­ty­ti. Jei­gu tas bu­vo pa­da­ry­ta, vis­kas, bai­gia­me klau­si­mą. Lau­kia­me tar­ny­bų spren­di­mo. Ly­giai taip pat, kaip ir dėl ki­tų klau­si­mų.

O opo­zi­ci­jai no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad šiais klau­si­mais ga­lė­tų kal­bė­ti žmo­nės, ku­rie pa­tys nė­ra pri­da­rę vi­so­kių sa­vi­i­zo­lia­ci­jos pa­žei­di­mų, ne­są­mo­nių ne­pri­da­rę pa­va­sa­rį. Pri­si­me­na­me vi­sas tas is­to­ri­jas. Tie­siog tu­rė­ki­te šiek tiek mo­ra­lės bent jau kal­bė­ti tie, ku­rie ga­li­te apie tai kal­bė­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­be­įsi­vel­ki­me į tar­pu­sa­vio tam tik­rus pa­si­sa­ky­mus. Ger­bia­ma R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Taip, aš ir­gi apie bū­de­lę ir dau­gu­mos bū­de­lę. Vis dėl­to mes su­da­rė­me iš­skir­ti­nes są­ly­gas vie­nam dau­gu­mos na­riui pa­si­nau­do­ti pa­tal­po­mis, iš ku­rių jis ga­lė­jo ne tik ste­bė­ti po­sė­dį, bet ir bal­suo­ti, nes L. Kas­čiū­no bal­sa­vi­mas yra už­fik­suo­tas per bal­sa­vi­mus. O ki­ti Sei­mo na­riai, ku­rie ar ser­ga, ar izo­liuo­ti, ar pri­va­lo izo­liuo­tis, ar pa­tys nu­spren­dė, kad ga­li­mai tu­rė­jo kon­tak­tą, to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri.

Vi­sų pir­ma val­dy­ba, pri­im­da­ma to­kius spren­di­mus, tu­ri vi­sus in­for­muo­ti, kad to­kia ga­li­my­bė yra, su­da­ry­ti vi­siems są­ly­gas. Ir ke­tu­rios bū­de­lės taip pat ne­iš­spren­džia klau­si­mo, jei­gu mū­sų bus 14. Mes ne­ga­li­me iš­skir­ti vie­no Sei­mo na­rio ir su­da­ry­ti jam ypa­tin­gas są­ly­gas. O šiaip, Lau­ry­nai, at­ro­dai ir tru­pu­tį juo­kin­gai to­je bū­de­lė­je.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Pa­si­ro­do, jūs jį ma­to­te, jei­gu ga­li­te api­bū­din­ti, kaip jis… Ger­bia­mas A. Ne­kro­šius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ka­dan­gi jau pa­si­sa­kiau, tai pa­si­steng­siu trum­pai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta, kad vi­si Sei­mo na­riai yra ly­gūs, tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar Sei­mo na­riui L. Kas­čiū­nui taip pat su­da­ry­tos ga­li­my­bės už­si­ra­šy­ti ko­men­tuo­ti, pa­si­sa­ky­ti, kal­bė­ti. To­dėl pra­šau su­teik­ti Lau­ry­nui žo­dį, kad ji­sai pa­si­sa­ky­tų, kad vis­kas jam ge­rai, jis sau­gus.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kai jis pa­pra­šys žo­džio, aš jam su­teik­siu.

P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų dis­ku­si­ja įvy­ko la­bai įdo­mi. Aš ke­liu klau­si­mą: Sei­mo na­riai ly­gūs? Ne, yra ly­ges­nių. Žiū­rė­ki­te, kas yra. Aiš­kiai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad Sei­mo na­rio dar­bo vie­ta, ne­svar­bu, kad iš­rink­tas vien­man­da­tė­je, vi­sa Lie­tu­va, ir jo dar­bas yra ne­per­trau­kia­mas vi­sas 24 va­lan­das. Stai­ga kaž­koks po­li­ca­jus su­lai­ko A. Ši­rins­kie­nę ir ją nu­bau­džia. Tai pa­lau­ki­te, o jei­gu bū­tų val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas, ar bū­tų nu­baus­tas? Štai mes dar pa­ma­to­me dvi­gu­bus stan­dar­tus, net Kon­sti­tu­ci­ja aukš­čiau po­li­ci­nin­ko, tai kaip da­ry­ti? Jei­gu čia bū­čiau aš ar iš opo­zi­ci­jos, čia su ant­ran­kiais bū­tų iš­ves­tas Sei­mo na­rys.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­kui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Gerb­ki­me vie­ni ki­tus. Tik­rai L. Kas­čiū­nas… Čia bal­suo­ja­ma dėl pa­sta­tų… pa­tai­sų, rei­kia už bal­sų. Kam jis čia rei­ka­lin­gas jums, val­dan­tie­ji, pa­sa­ky­ki­te?

PIRMININKAS. Dė­kui. Ačiū. D. Krei­vys ir ta­da ger­bia­mas V. Ąžuo­las. Su­tar­ki­me, kad jau pas­ku­ti­nės re­pli­kos, ir ju­dė­si­me į prie­kį. Pra­šau.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Aš la­bai trum­pai. Aš gal­vo­ju, kad mes ir taip per il­gai vir­pi­na­me orą, tik­rai spren­džia­me klau­si­mus, ku­rie nė­ra svar­būs Lie­tu­vos žmo­nėms. Biu­dže­tas ir ki­ti klau­si­mai – dar šian­dien tur­būt sė­dė­si­me iki nak­ties. Siū­lau pa­baig­ti šią te­mą ir po­sė­džio pir­mi­nin­kui taip pat už­baig­ti šiuos vi­sus pa­si­sa­ky­mus per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­gos, aš tik no­riu pa­klaus­ti vie­no da­ly­ko: kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę dėl šių dis­kri­mi­na­ci­nių są­ly­gų? Ke­tu­ri opo­zi­ci­jos na­riai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės čia da­ly­vau­ti ir bal­suo­ti. Per biu­dže­to pri­ėmi­mą rei­kia 71 bal­so, kad bū­tų pri­im­ta, bu­vo at­ve­jų, kai bu­vo 69 bal­sai. Va­di­na­si, jei­gu jiems bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė, tie spren­di­mai bū­tų pri­im­ti. Kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę už to­kius veiks­mus?

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ge­ros pa­sta­bos, vis­ką iš­ana­li­zuo­si­me. Da­bar, ka­dan­gi mes klau­si­mą dėl lab­da­ros ir pa­ra­mos svars­tė­me, aš siū­ly­čiau grįž­ti prie klau­si­mo dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo ir čia mums rei­ka­lin­ga Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­da, nes bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka ir jūs tu­rė­jo­te po­sė­dį. Gal jūs iš tri­bū­nos ga­li­te pa­sa­ky­ti? Pra­šom, kaip no­ri­te. Auš­ra Nor­kie­ne, pra­šom.

 

14.45 val.

2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Auš­ri­nė. Ge­rą va­ka­rą, mie­li ko­le­gos. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja po­sė­džia­vo, da­ly­va­vo vi­si 11 ko­mi­si­jos na­rių, še­ši dau­gu­mos, pen­ki ma­žu­mos, pri­ėmė­me spren­di­mą, kad pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų ne­bu­vo. Už bal­sa­vo 6, prieš – 5.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ga­li­me grįž­ti prie pa­tai­sų ir pa­siū­ly­mų svars­ty­mo, bet, ma­tau, dar yra ke­le­tas re­pli­kų per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Bet jau triukš­mas sa­lė­je, gal už­ten­ka. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal tik­rai. Ar ger­bia­mas To­mas su­tin­ka, kad kal­bės vie­nin­te­lis ko­le­ga ir jau vis­kas? Ne­su­tin­ka. Ar Sei­mas ga­li su­tik­ti, kad jūs du pas­ku­ti­niai kal­ba­te ir ta­da pa­baig­si­te? Ge­rai, ko­le­gos, pa­ken­tė­ki­me dar po­rą mi­nu­čių, iš­sa­kys vi­sas re­pli­kas, iš­si­aiš­kin­si­me vi­sus klau­si­mus, ga­lė­si­me ju­dė­ti į prie­kį. Su­ta­ria­me? Ge­rai. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

V. FIODOROVAS (DPF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš ne taip daž­nai pa­si­sa­kau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. No­rė­čiau to­kį… Ne­ži­nau, keis­ta si­tu­a­ci­ja iš­ėjo su ši­tuo klau­si­mu. Ga­li­ma bū­tų pa­va­din­ti, kad to­kia iš rei­ka­lo ir an­tro kar­to. Ly­giai taip pat, kaip iš an­tro kar­to Sei­mas ap­si­spren­dė dėl pa­siū­ly­mo, ly­giai taip pat iš an­tro kar­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ap­si­spren­dė dėl ši­to pa­žei­di­mo ar ne­pa­žei­di­mo. Pir­mu bal­sa­vi­mu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja bal­sa­vo ir bu­vo nu­spren­du­si, kad vis dėl­to pa­žei­di­mas bu­vo, bet…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­rė­čiau…

V. FIODOROVAS (DPF). Aš tik už­baig­siu, ge­rai. Bet, ko­le­gos, ly­giai taip pat, kaip ir dėl pa­siū­ly­mo bal­suo­da­mi li­be­ra­lai, ku­riuos aš la­bai ger­biu, nes kar­tu sė­di­me, per­si­gal­vo­jo, nes ly­giai taip pat, kaip ir anuo klau­si­mu, bu­vo lyg ir ne­su­pra­tę ir bal­sa­vo ki­taip.

PIRMININKAS. Ačiū už jū­sų re­pli­ką. Iš es­mės ne­siū­lau grįž­ti prie to klau­si­mo, ku­rį ką tik iš­gir­do­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­do­je. Ger­bia­mas T. To­mi­li­nas, gal jau ki­tu klau­si­mu? Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pir­miau­sia, ger­bia­mas ve­dė­jau, aš no­riu jums pa­dė­ko­ti už aist­rų nu­ė­mi­mą, už si­tu­a­ci­jos su­re­gu­lia­vi­mą, už krei­pi­mą­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Tai bu­vo tik­rai ge­ras ges­tas opo­zi­ci­jos at­žvil­giu. Bet mū­sų, kaip frak­ci­jos, ne­ten­ki­na ši­tas spren­di­mas. Aš siū­lau tie­siog ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­bal­suo­ti dėl Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­dos ir vi­siems mums pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Aš tik pri­min­siu, kad Sei­mo na­rio man­da­tas yra lais­vas. Jūs ga­li­te bal­suo­ti pa­gal są­ži­nę, ne­bū­ti­nai taip, kaip dik­tuo­ja jū­sų frak­ci­jų va­do­vai. Jūs bal­suo­ja­te dėl žmo­nių, jūs esa­te at­sto­vai. Šį kar­tą, aną kar­tą bal­sa­vo da­lis li­be­ra­lių pa­žiū­rų žmo­nių, bal­sa­vo ki­taip, ne­gu jų va­do­vai lie­pė ar no­rė­jo. Tai yra nor­ma­li prak­ti­ka Sei­me, tuo ir iš­si­ski­ria de­mo­kra­tija, kad čia pri­ima­mi spren­di­mai dau­gu­mos bal­sais. To­dėl mes tu­ri­me vi­si pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už to­kį eti­kos iš­aiš­ki­ni­mą, ku­ris iš es­mės prieš­ta­rau­ja de­mo­kra­tiniams prin­ci­pams. Bet jei­gu mums vi­siems tai tin­ka, tvar­ka, pri­im­ki­me tai, bet ne­pa­li­ki­me to spren­di­mo prieš – 5, už – 6. Tai yra tik­rai per ma­ža gru­pė žmo­nių, kad pri­si­im­tų at­sa­ko­my­bę už šios ka­den­ci­jos prak­ti­ką.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Aš tik­rai pa­si­sten­giau, kad jūs vi­si ga­lė­tu­mė­te iš­sa­ky­ti re­pli­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Bet tik­rai aš siū­lau ju­dė­ti į prie­kį, pri­imu to­kį spren­di­mą kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­da yra nu­skam­bė­ju­si. Ko­mi­si­jos na­riai bal­sa­vo, spren­dė, mes tu­ri­me iš­va­dą ir ne­siū­lau dau­giau grįž­ti prie šio klau­si­mo.

Siū­lau grįž­ti prie biu­dže­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros. 57-asis pa­siū­ly­mas, ku­rį tei­kia Sei­mo na­riai V. Mi­ta­las, K. Ado­mai­tis, T. V. Ras­ke­vi­čius, I. Pa­kar­kly­tė ir S. Leng­vi­nie­nė. Kas ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? Ger­bia­mas V. Mi­ta­las. Pra­šom, žo­dis jums.

V. MITALAS (LF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, ma­no pa­siū­ly­mas yra apie in­ves­ti­ci­jų į švie­ti­mą ko­ky­bę. Per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų mes iš tik­rų­jų ma­tė­me įvai­riau­sių in­ves­ti­ci­jų į švie­ti­mą. Ma­no ne­ra­mu­mas yra tas, kad ne vi­sos jos bu­vo su­pla­nuo­tos, at­ne­šant di­džiau­sią in­ves­ti­ci­nę grą­žą. Iš tik­rų­jų mes tu­ri­me dau­gy­bę re­gio­nų, ku­rie au­ga, tu­ri­me di­de­lių iš­šū­kių, ku­rie mū­sų lau­kia at­ei­ty­je, di­dė­jan­tys re­e­mig­ran­tų srau­tai į Lie­tu­vą. Vi­di­nė mig­ra­ci­ja taip pat rei­ka­lau­ja, kad mes in­ves­ti­ci­nę pro­gra­mą su­dė­lio­tu­me pa­gal moks­lei­vių skai­čiaus po­ky­tį, pa­gal ob­jek­ty­vius ro­dik­lius ir tais ro­dik­liais va­do­vau­tu­mės. Aš ga­vau tam tik­rus at­sa­ky­mus iš švie­ti­mo mi­nist­rės dėl ki­tų me­tų in­ves­ti­ci­nės pro­gra­mos ir to­dėl siū­ly­mą at­si­i­mu. Tau­py­da­mas vi­sų lai­ką, kvie­čiu ju­dė­ti prie ki­tų klau­si­mų. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaž­kaip vėl įsi­vy­ra­vo triukš­mas sa­lė­je. Ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­re, pra­šau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti, tai ta­da la­bai džiu­gu. Dėl vi­so 1 straips­nio ta­da. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti 1 straips­nį? Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 127, bal­sa­vo 127: už – 73, prieš – 7, su­si­lai­kė 47. Tai­gi, 1 straips­niui yra pri­tar­ta.

2 straips­nis. Pir­mas pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio Sei­mo na­rio A. Strel­čiū­no. Ar jūs ga­li­te pri­sta­ty­ti? Tuoj įjung­si­me mik­ro­fo­ną.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš, ma­ty­da­mas to­kią si­tu­a­ci­ją, at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą ir pra­šau ne­bal­suo­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl 2 straips­nio nė­ra. Ar ga­li­me 2 straip­s­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu ne, ta­da bal­suo­ja­me. Kas už, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip. 2 straips­nis.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 124: už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 53. Tai­gi, ke­liau­ja­me to­liau.

3 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai, ga­li­me. 4 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 5 strai­ps­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 6 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 7 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, dėl 7 straips­nio gir­džiu no­rin­čius bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me dėl 7 straips­nio – val­s­ty­bi­nių pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų ba­zė. Bal­suo­ja­me dėl 7 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 129, bal­sa­vo 128: už – 97, prieš – 2, su­si­lai­kė 29. Tai­gi, 7 straips­nis priim­tas.

Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tu­ri­me įvar­din­ti, ko­kį straips­nį pri­ima­me, jo pa­va­di­ni­mą pir­miau­sia. Vi­si straips­niai yra svar­būs, yra biu­dže­to su­dė­ti­nė da­lis, ir taip cho­ru pri­imi­nė­ti – pri­ima­me, ne­pri­ima­me ir taip to­liau – tai yra ty­čio­ji­ma­sis iš žmo­nių. Na, ne­ga­li­ma, čia yra vie­ši fi­nan­sai, ne­ga­li­ma kal­bė­ti nei apie de­fi­ci­tus, nei apie ga­ran­ti­jas, apie vis­ką, taip straips­nį su­ves­ti į vie­ną skai­čių – ne­ga­li­ma taip elg­tis.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, pui­ki pa­sta­ba, bet ne mes įvar­din­si­me, o aš pa­si­steng­siu ta­da įvar­din­ti nuo šiol.

Ta­da 8 straips­nis – pa­pil­do­ma pen­si­jų įmo­ka iš vals­ty­bės biu­dže­to į pen­si­jų fon­dus. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­gir­džiu, kad prieš­ta­rau­tumė­te, va­di­na­si, 8 straips­niui… (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me!“) Bal­suo­ja­me dėl 8 straips­nio. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl 8 straips­nio – pa­pil­do­mos pen­si­jų įmo­kos iš vals­ty­bės biu­dže­to į pen­si­jų fon­dus.

Už­si­re­gist­ra­vo 129, bal­sa­vo 127: už – 84, prieš – 1, su­si­lai­kė 42. Tai­gi 8 straips­nis pri­im­tas.

9 straips­nis. Dėl jo yra vie­nas pa­siū­ly­mas, dėl ku­rio jau bal­sa­vo­me svars­ty­da­mi 1 strai­psnį. Ne­be­rei­kia bal­suo­ti. Ar ga­li­me 9 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) 9 strai­ps­nio pa­va­di­ni­mas? La­bai at­si­pra­šau, ger­bia­mi ko­le­gos: „Įmo­kos į vals­ty­bės biu­dže­tą ski­ria­mos asig­na­vi­mų val­dy­to­jų pro­gra­moms fi­nan­suo­ti“. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me, šiam straips­niui ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, bal­suo­si­me.

To­liau 10 straips­nis. Taip pat… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl 9 straips­nio? Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl 9 straips­nio. Jei­gu taip no­ri­te, ga­li­me bal­suo­ti dėl vi­sų iš ei­lės. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­niau, kad su­tau­py­si­me lai­ko, bet ge­rai, bal­suo­ja­me dėl 9 straips­nio. Bal­suo­ja­me dėl 9 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 127: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 50. Tai­gi 9 straips­niui pritar­ta.

10 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Vals­ty­bės ga­ran­ti­jų ir vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mų ga­ran­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal ga­ran­ti­jas li­mi­tai – 10 straips­nis. Bal­suo­ja­me dėl 10 straips­nio. Mo­ty­vų yra? O, už­si­ra­šė kal­bė­ti ger­bia­mas K. Gla­vec­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ki­to, ne dėl ši­to? Ge­rai.

Tai dėl 10 straips­nio. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, bal­suo­ja­me. Ma­tau, kad yra no­rin­čių bal­suo­si. Bal­suo­ja­me dėl 10 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 128: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 46. Tai­gi 10 straips­nis priim­tas.

11 straips­nis – Vy­riau­sy­bės gry­no­jo sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mo po­ky­čio li­mi­tas. Čia pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ma­tau no­rin­čių kal­bė­ti už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik už­si­ra­šiau ma­ty­da­mas pro­fe­so­riaus ne­ri­mą dėl šio įsta­ty­mo straips­nio. Man no­ri­si pa­ti­kin­ti, kad Vy­riau­sy­bės gry­no­jo sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mo po­ky­čio li­mi­tas bu­vo tik­rai ati­džiai su­dė­lio­tas dar bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės, šios Vy­riau­sy­bės ati­tin­ka­mai pa­tiks­lin­tas, už­tik­rin­ta, kad sko­li­ni­ma­sis yra kon­tro­liuo­ja­mas, 7 % biu­dže­to de­fi­ci­tas yra vien­kar­ti­nis, va­di­na­si, iš­lai­dos yra vien­kar­ti­nės, jų 2022 me­tais ne­be­bus pa­tir­ta, va­di­na­si, de­fi­ci­tas reikš­min­gai ma­žės nuo 7 % iki 2,8 % ir taip sko­los au­gi­mas bus su­val­dy­tas. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. K. Gla­vec­kas – prieš.

K. GLAVECKAS (MSNG). Aš no­riu pa­sa­ky­ti apie ki­tą ri­zi­ką, ku­ri yra. Vi­sų pir­ma vals­ty­bės gry­no­jo sko­li­ni­mo­si įsi­pa­rei­go­ji­mus, ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, mes di­di­no­me be­veik ke­tu­ris kar­tus, aiš­ku, tai yra ne­iš­ven­gia­my­bė, nes si­tu­a­ci­ja – ir eko­no­mi­nė, ir ko­vi­do – la­bai su­dė­tin­ga. Bet ly­gia­gre­čiai vyks­ta ir ki­tų pro­ce­sų. Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas, ma­no su­pra­ti­mu, ki­tais me­tais ga­li pa­teik­ti ko­rek­ci­jas dėl ba­zi­nių pa­lū­ka­nų dy­džio, taip pat ga­li pa­si­keis­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kos rei­tin­ga­vi­mas, o tai reiš­kia, kad tie sko­li­ni­mo­si li­mi­tai iš tik­rų­jų bus la­bai bran­gūs ir pas­kui bus la­bai sun­kiai re­gu­liuo­ja­mi ir tvar­ko­mi ar­ba, ki­taip sa­kant, bus di­de­lė naš­ta, pa­ly­gin­ti su tuo, ką mes da­bar sa­ko­me. Nors, aiš­ku, da­lis jų yra ne­iš­ven­gia­ma.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl 11 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 127 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 48. Tai­gi 11 straips­nis pri­im­tas.

Dėl 12 straips­nio pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. 12 straips­nis skam­ba taip: „Vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir vals­ty­bi­nių pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų sko­li­ni­mo­si li­mi­tai“. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal vis dėl­to ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu, kad no­ri­te bal­suo­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl 12 straips­nio. Dau­giau ta­da ne­klau­siu, bal­suo­si­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 129, bal­sa­vo 129 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 47. Tai­gi 12 straips­nis yra pri­im­tas.

13 straips­nis. Sa­vi­val­dy­bių sko­los, sko­li­ni­mo­si ir ga­ran­ti­jų li­mi­tai ir įsi­sko­li­ni­mų pa­den­gi­mas. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

Ger­bia­ma prem­je­rė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš su­pran­tu, kad prieš mus am­ži­ny­bė, bet vis dėl­to la­bai pra­šy­čiau ko­le­gų bent jau ne­gaiš­ti lai­ko bal­suo­jant už tuos straips­nius, ku­riuos jūs pa­tys pa­ra­šė­te. Tik­rai iro­niš­ka, kai jūs pa­tys bal­suo­ja­te prieš sa­vo biu­dže­to teks­tą.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ge­ra pa­sta­ba. Jau ne tiek daug li­ko tų straips­nių, kaip nors gal pa­baig­si­me. Ger­bia­mas J. Džiu­ge­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną taip pat no­rė­tų. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ži­no­te, aš pri­pra­tęs sė­dė­ti ir čia dar pa­sė­dė­siu. Bet iš tik­rų­jų mū­sų dar­bo­tvarkėje dar yra daug klau­si­mų, po to pra­dė­si­me Už­im­tu­mo įsta­ty­mą ir ki­tus jaut­rius klau­si­mus spręs­ti. Kvies­čiau su­si­mąs­ty­ti ir ne­pra­šy­ti bal­suo­ti po kiek­vie­no straips­nio.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Iš­gir­do­me pa­sta­bas, ta­čiau už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš ger­bia­mas K. Gla­vec­kas. Pra­šom. Mo­ty­vai prieš.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ku­rie kad ir an­trą ka­den­ci­ją esa­te, at­si­min­ki­te, kad biu­dže­tas yra pa­grin­di­nis mū­sų dar­bas, nuo jo pri­klau­so vi­sų mū­sų žmo­nių gy­ve­ni­mas, ver­sli­nin­kų dar­bas, gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mai ir ki­ta, ką mi­nė­jo ir prem­je­rė. To­dėl ne­kal­bė­ti mes tie­siog ne­ga­li­me, tuo la­biau ir ne­bal­suo­ti ne­ga­li­me, nes čia iš­ei­na kaž­koks ša­la­pa­jus.

Da­bar no­riu pa­sa­ky­ti dėl sa­vi­val­dy­bių sko­lų. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja yra ga­na rim­ta vi­siems, ne tik val­dan­tie­siems. Ka­dan­gi GPM pa­ja­mos ma­žės ir ap­skri­tai vi­si pa­grin­di­niai eko­no­mi­niai ro­dik­liai ma­žės, na­tū­ra­lu, sa­vi­val­dy­bės tu­rės ma­žiau ga­li­my­bių ko­fi­nan­suo­ti eu­ro­pi­nius pi­ni­gus, ei­sian­čius ir pa­gal DNR pro­gra­mas, dar ką nors, pa­gal ki­tus fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mi­nius da­ly­kus. Tas klau­si­mas iš tik­rų­jų yra la­bai svar­bus. Aš ma­nau, kai kal­bė­jo­me apie sko­li­ni­mo­si li­mi­tus, mes tu­rė­jo­me vis tiek pa­da­ry­ti lanks­tes­nę sis­te­mą, nors, aiš­ku, dar yra ir kor­po­ra­ci­jų, čia dar ati­tin­ka­mai ne­įtrauk­tos kor­po­ra­ci­jų sko­los ar ben­dro­vių sko­los, ku­rios yra pa­teik­tos pri­va­čiai ir ga­lų ga­le įeis į vals­ty­bės sko­las. Aš abe­jo­ju, tai yra siū­lau prieš bal­suo­jant pa­gal­vo­ti apie tai, ar mes vis­ką pa­da­rė­me tam, kad eu­ro­pi­niai pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti in­ves­tuo­ti ir pa­nau­do­ti at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Už kal­ba M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš kvie­čiu ne­abe­jo­ti ir su­si­mąs­ty­ti, kaip pa­žiū­rė­si­te į akis grį­žę į sa­vo vien­man­da­tes bal­suo­da­mi prieš, nes to­kiu bū­du nu­brauk­si­te ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bėms sko­lin­tis. Tai kvie­čiu bent jau dėl šio punk­to tik­rai ne­abe­jo­ti ir vi­siems ben­dru su­ta­ri­mu bal­suo­ti už tam, kad sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų tęs­ti sa­va­ran­kiš­kus įsi­pa­rei­go­ji­mus ar sa­va­ran­kiš­kai pri­si­im­tas funk­ci­jas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos ir ger­bia­mas Kęs­tu­ti Gla­vec­kai, ape­liuo­ju, iš tik­rų­jų nie­kas ne­sa­ko, kad biu­dže­tas yra ne­svar­bus, ir mes bal­suo­si­me dėl vi­so, mes vi­sa­da bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mų, kai gin­či­ja­mės, kai spren­džia­me, bet dėl tų straips­nių, dėl ku­rių nė­ra pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų, tie­siog de­ra at­si­klaus­ti, ar ne­no­ri­me ben­dru su­ta­ri­mu. Aš dar kar­tą ape­liuo­ju, ar ga­li­me 13 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 125: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 40. Tai­gi 13 straips­niui pri­tar­ta.

14 straips­nis. Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų tei­sės vyk­dant biu­dže­tą. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Ne­be­klau­siu, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ir siū­lau bal­suo­ti dėl 14 straips­nio?

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 124: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 37. Tai­gi 14 straips­nis priim­tas.

To­liau yra 15 straips­nis. Asig­na­vi­mų val­dy­to­jo tei­sė pri­si­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus nau­do­ti biu­dže­to lė­šas. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. bal­suo­ja­me dėl 15 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 125: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 41. 15 straips­nis yra pri­im­tas.

16 straips­nis. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2021–2023 me­tų pro­gra­mos tvir­ti­ni­mas. Yra pa­siū­ly­mų, ta­čiau dėl jų yra su­si­tar­ta jau 1 straips­ny­je, Sei­mas bal­sa­vo. Tai­gi dėl vi­so K. Gla­vec­kas – už.

K. GLAVECKAS (MSNG). Aš iš kar­to ga­liu pa­sa­ky­ti pa­gi­ria­mą­jį žo­dį fi­nan­sų mi­nist­rei, kad mi­nist­rė ne­iš­ta­rė nė vie­no žo­džio „taip“, nes fi­nan­sų mi­nist­ras tu­ri mo­kė­ti de­šimt žo­džių „ne“ ir vie­ną žo­dį „taip“ tuo at­ve­ju, kai jos pa­klau­sia, ar tu gir­dė­jai ma­ne. Tai aš džiau­giuo­si. Iš tik­ro tai, kad jūs ne­da­vė­te, pa­ly­gin­ti ne­iš­mė­tė­te daug pi­ni­gų vien­man­da­ti­nin­kams ar­ba tiems, ku­riems iš tik­ro rei­ka­lin­ga bu­vo, gal ir ne vi­suo­met rei­ka­lin­ga, tai pa­gi­ria­ma­sis žo­dis. Kaip efek­ty­viai tie pi­ni­gai bus iš­nau­do­ti, pa­ma­ty­si­me po me­tų, po ki­tų. Da­bar­ti­niu me­tu aš tik­rai pa­lai­kau tą žo­dį „ne“ ir gal­vo­ju, kad po me­tų bus ga­li­ma pa­sa­ky­ti „taip“, bet to­kio at­ve­jo aš ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl 16 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 126, bal­sa­vo 126: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 49. Tai­gi 16 straips­nis yra pri­im­tas.

17 straips­nis. Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do lė­šų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mas. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Tai­gi siū­lau bal­suo­ti. Už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti taip pat nė­ra dėl 17 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 123: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 42. 17 straips­nis yra pri­im­tas.

18 straips­nis. Ga­ran­ti­nio fon­do lė­šų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mas. Ir­gi pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų ne­gau­ta. Ger­bia­mas ko­le­ga V. Ba­kas už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš. Ne, ne dėl ši­to. Ge­rai, ta­da bal­suo­ja­me dėl 18 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 125: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 44. Tai­gi 18 straips­nis yra

pri­im­tas.

19 straips­nis. Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do lė­šų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mas. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Už­si­ra­šė? Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl 19 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 125: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 42. Tai­gi 19 straips­nis yra pri­im­tas.

20 straips­nis. Vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio val­džios sek­to­riaus ba­lan­so ro­dik­lio už­duo­tys. Pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų ne­gau­ta. Už­si­ra­šė kal­bė­ti ger­bia­mas K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų la­bai įdo­mus ne­su­ta­pi­mas iš­ei­na. Ki­tais me­tais ne blo­ges­nis kaip 7 % de­fi­ci­tas yra nu­ma­ty­tas, taip pat 2021 me­tais yra nu­ma­ty­tas eko­no­mi­kos au­gi­mas iki 5,2 %, ta­da la­bai sun­ku kal­bė­ti apie ko­kį nors vals­ty­bi­nio sek­to­riaus su­ba­lan­sa­vi­mą, nes vie­nu at­ve­ju skai­to­mas yra di­des­nis, ki­tu at­ve­ju di­des­nis au­gi­mas. Ma­no su­pra­ti­mu, arit­me­ti­ka ne­la­bai su­ei­na.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kal­ba už M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­te­ma­ti­ka čia pui­kiai su­ei­na. At­ei­nan­čiais me­tais prog­no­zuo­ja­mas 2,8 % au­gi­mas, 2022 me­tais – 3,1 % ir toks pats 2023 me­tais – tai­gi mes ma­to­me lė­tą eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mą ir ati­tin­ka­mai mes pla­nuo­ja­me nuo­sai­kų biu­dže­to de­fi­ci­to ma­žė­ji­mą nuo 2022 me­tų. Nuo 2021 me­tų iki 2022 me­tų ji­sai stai­giai su­ma­žės, nes ne­be­pa­tir­si­me vien­kar­ti­nių iš­lai­dų. Tai­gi vis­kas yra nuo­sek­liai prog­no­zuo­ta ir su­skai­čiuo­ta taip, jog sko­los au­gi­mas bū­tų tin­ka­mai su­val­dy­tas. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Bal­suo­ja­me dėl 20 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 127 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 127 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 51. Tai­gi 20 straips­nis yra pri­im­tas.

Da­bar iš­sa­ky­si­me mo­ty­vus dėl vi­so biu­dže­to. Yra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Pir­mas kal­ba M. Ma­jaus­kas – už. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų no­riu pra­džio­je pa­dė­ko­ti opo­zi­ci­jai, ku­ri pa­ren­gė šį biu­dže­to pro­jek­tą, pa­ren­gė ir at­li­ko di­de­lį na­mų dar­bą. Iš tie­sų rei­kia pri­pa­žin­ti, kad per­žiū­rė­jo vi­sas iš­lai­das, per­žiū­rė­jo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nors ir da­lies jų ne­nu­ma­tė, vis tiek at­li­ko di­de­lį dar­bą. Taip pat no­riu pa­dė­ko­ti fi­nan­sų mi­nist­rei G. Skais­tei, ku­ri per la­bai ne­di­de­lį lai­ko­tar­pį tu­rė­jo su­žiū­rė­ti vi­sas iš­lai­das, ku­rios ne­bu­vo nu­ma­ty­tos biu­dže­te, ves­ti de­ry­bas, žai­biš­kas de­ry­bas, su vi­sais mi­nist­rais ir už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­nas mi­nist­ras aiš­kiai per­žiū­rė­jo sa­vo sri­tį, per­žiū­rė­jo sa­vo sri­ties įsi­pa­rei­go­ji­mus, juos įtrau­kė į biu­dže­tą ir kar­tu su­si­ta­rė su vi­sais ko­a­li­ci­jos part­ne­riais dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo.

Aš ne­tu­riu net men­kiau­sios abe­jo­nės, kad biu­dže­tui bus pri­tar­ta, jis bus pa­tvir­tin­tas, ir la­bai kvie­čiu ko­le­gas šian­dien ne­lau­žy­ti ie­čių, o su­si­telk­ti prie pa­grin­di­nių iš­šū­kių, ku­rie mū­sų lau­kia už lan­go. Vi­sų pir­ma tai yra ko­vi­do pan­de­mi­jos su­val­dy­mas ir tam tu­ri­me nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Šia­me biu­dže­te yra pa­pil­do­mai 150 mln. eu­rų te­stams, la­bo­ra­to­ri­joms, vak­ci­nai, me­di­kų prie­dams, vais­tams kom­pen­suo­ti. Taip pat pa­pil­do­mai yra apie 1 mlrd. eu­rų, ku­ris yra skir­tas iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas. 500 mln. eu­rų yra So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, 230 mln. eu­rų – Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos, dar 200 mln. eu­rų yra mo­kes­čių ati­dė­ji­mai, tai Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie­mo­nės. Dar yra taip pat šiek tiek įdė­ta ir į re­zer­vą, esant rei­ka­lui.

Taip pat, ko­le­gos, kvie­čiu su­tar­ti dėl to, jog mes grį­ši­me prie šio biu­dže­to ir jį tiks­lin­si­me at­ei­nan­čiais me­tais, kai bus pa­tvir­tin­tas eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo fon­das ir bus nu­ma­ty­tos rei­ka­lin­gos iš­lai­dos trans­for­muo­ti eko­no­mi­ką į aukš­tes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę. Tai­gi kvie­čiu su­si­telk­ti ben­dram dar­bui ir ma­ty­ti iš­šū­kius už lan­go. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Prieš kal­ba R. Že­mai­tai­tis. R. Že­mai­tai­čio nė­ra sa­lė­je? Nė­ra. Ta­da prieš kal­ba K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, sun­ku kal­bė­ti prieš biu­dže­tą, nes aš vi­sus biu­dže­tus ma­tęs ir ži­nau, ką reiš­kia bū­ti val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos pu­sė­je. Bet pa­sa­ky­siu vie­ną es­mi­nį da­ly­ką, kad nei skran­džiai, nei ko­vi­das ne­tu­ri au­sų. Kad ir kaip mes į juos kreip­tu­mėmės, kiek mes jiems pi­ni­gų duo­tu­me, jie vi­suo­met tu­ri ar­ba di­de­lį al­kį, ar­ba ne­su­val­do­mą da­ly­ką.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš tik­rų­jų tu­ri di­džiu­lių iš­šū­kių, mil­ži­niš­kų iš­šū­kių. Aš tik no­riu, kad ta ko­man­da, ku­riai va­do­vau­ja iš tik­rų­jų stip­ri va­do­vė, kad ji bū­tų pa­pil­dy­ta ir ko­man­dos stip­ru­mu, nes to tik­rai ga­li ne­už­tek­ti. Ma­no su­pra­ti­mu, vi­si biu­dže­to ro­dik­liai ir sie­kiai, ku­rie bu­vo da­bar­ti­niai su­de­da­mie­ji, vie­naip ar ki­taip yra su­for­mu­luo­ti bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės. Ir ge­rai, kad da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė tę­sia tą dar­bą. Bet ta prieš­prie­ša, ku­ri iš kar­to at­si­ran­da pa­gal mū­sų lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas, kad ne ce­pe­li­nus, bet vie­nas ki­tą val­go­me, pa­gim­dė tai, kad opo­zi­ci­ja bu­vo vie­naip ar ki­taip iš­muš­ta iš to da­ly­ko, bet ji pa­ti iš da­lies kal­ta.

Aš no­riu pri­min­ti val­dan­tie­siems, kad bet ku­rio­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je ir rin­kos eko­no­mi­ko­je, jei­gu nė­ra kon­ku­ren­ci­jos, nė­ra ge­ro spren­di­mo. Ma­no su­pra­ti­mu, val­dan­čių­jų di­džiau­sia klai­da ren­giant šį biu­dže­tą bu­vo ta, kad bu­vo ban­do­ma su­men­kin­ti ir iš­muš­ti pas­ku­ti­nius li­ku­sius dan­tis opo­zi­ci­jai. Ačiū Die­vui, da­bar kai ku­rie dan­tu­kai at­si­ra­do. Be to mes tik­rai ne­tu­rė­si­me ge­rų spren­di­mų. Kai žmo­nės iš­eis tuš­čiais skran­džiais ir be tų skran­džių au­sų, kai ko­ro­na iš­eis į gat­ves, ta­da mes tu­rė­si­me tik­rai su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją. To­dėl, aš ma­nau, val­dan­tie­ji tu­ri su­pras­ti vie­ną kar­tą, kad jie ne vie­ni Lie­tu­vo­je, kad Lie­tu­va yra ben­dra ir mes tu­ri­me kai ką ben­drai pa­da­ry­ti Lie­tu­vai, ku­ri mu­mis ti­ki. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Už kal­ba P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tik­ro ši­ta biu­dže­to ba­zė yra pa­ruoš­ta bu­vu­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Nors šį biu­dže­tą val­dan­čio­ji dau­gu­ma la­bai stip­riai kri­ti­ka­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ta­čiau jau pa­si­bai­gus rin­ki­mams prem­je­rė pa­sa­kė, kad mes mil­ži­niš­kų di­de­lių ko­rek­ci­jų ne­da­ry­si­me, kad mes tę­si­me bu­vu­sių val­dan­čių­jų po­li­ti­ką. De­ja, taip, kaip ir dėl kiek­vie­no biu­dže­to, Sei­mo na­riai siū­lo la­bai daug pa­tai­sų, dau­giau­sia iš opo­zi­ci­jos ir iš rin­ki­mų apy­gar­dų no­rė­da­mi pa­si­ge­rin­ti rin­kė­jams. Tie siū­ly­mai su­da­ro vos ne treč­da­lį biu­dže­to, be abe­jo, tai bū­tų biu­dže­tui ne­pa­ke­lia­ma naš­ta. To­dėl aš bu­vau nu­spren­dęs pa­lai­ky­ti biu­dže­tą, ka­dan­gi yra tęs­ti­nu­mas, ma­to­me tą si­tu­a­ci­ją, ne­ma­to­me kaž­ko­kio la­bai stip­riai iš­krei­vin­to biu­dže­to, bet man vie­na de­ta­lė. Lais­vės par­ti­ja, ku­ri pu­sę sa­vo pro­gra­mos pri­ra­šė švie­ti­mo ir kul­tū­ros klau­si­mais, ko­kį jie skirs di­džiu­lį dė­me­sį švie­ti­mo klau­si­mams, de­ja, pa­tys pa­siū­lė tik­rai ga­na ge­rą siū­ly­mą ir, ma­nau, dėl to biu­dže­tas ne­bū­tų su­griu­vęs, dėl tų 40 mln. eu­rų ar 46, ir stai­ga pa­si­ro­do, kad jiems svar­biau mi­nist­rų kė­dės, Sei­mo na­rio vie­ta, bū­ti val­džio­je ne­gu jų ver­ty­bi­nės nuo­sta­tos. Gai­la, kad jie iš­da­vė švie­ti­mą, iš­da­vė sa­vo nuo­sta­tas ir iš­da­vė sa­ve. To­dėl nors bu­vau už­si­ra­šęs bal­suo­ti ir jei­gu bū­tų pa­tvir­tin­tas iš pir­mo bal­sa­vi­mo, kaip ir bu­vo Sei­me pa­tvir­tin­tas, tas spren­di­mas, tik­rai bū­čiau bal­sa­vęs už. Šian­dien po to, kai iš­da­vė Lais­vės par­ti­ja, ne­bal­suo­siu prieš ir da­bar dar pa­gal­vo­siu, kaip bal­suo­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dėl ve­di­mo tvar­kos jūs no­rė­jo­te? Dėl ve­di­mo tvar­kos ger­bia­mas V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau tru­pu­tį dė­me­sio. Žiū­rė­ki­te, mes 17 straips­niu bal­suo­si­me už Re­zer­vi­nio fon­do prie­dą, kur pa­tvir­tin­ta są­ma­ta. 16 – Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma. Pra­šom man pa­ro­dy­ti, kur tie prie­dai įkel­ti į Sei­mo duo­me­nų ba­zę? Jų nė­ra. Už ką mes bal­suo­ja­me? Bal­suo­ti ga­li­ma už tuos įsta­ty­mus, ku­rie yra įre­gist­ruo­ti, ku­rie yra įkel­ti. Čia yra pen­ki prie­dai, siū­lo­ma bal­suo­ti dėl dešimties prie­dų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, man Po­sė­džių sek­re­to­ria­tas sa­ko, kad jie yra pri­dė­ti prie įsta­ty­mų. Iš­sprę­si­me tech­ni­nius klau­si­mus, aš ga­vau in­for­ma­ci­ją, kad vis­kas yra ge­rai. Ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Pa­gal Sta­tu­tą pra­šau P. Gra­žu­lio pa­si­sa­ky­mo ne­pri­skir­ti prie pa­si­sa­ky­mų už ir su­teik­ti pa­pil­do­mai iš vi­so ke­tu­riems žmo­nėms.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, kol kas vis­kas yra ge­rai. Prieš kal­ba L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (LVŽSF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, kad tu­rė­jo­me čia il­gą dis­ku­si­ją šian­dien ir tu­rė­jo­me ga­li­my­bę iš­si­ryš­kin­ti, kur yra es­mi­niai skir­tu­mai. Fak­tas, kad biu­dže­to pa­grin­dą su­da­ro mū­sų pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės pa­reng­tas biu­dže­tas, ta­čiau taip pat šio­je sa­lė­je la­bai aiš­kiai iš­ryš­kė­jo ir es­mi­niai skir­tu­mai, ku­rie yra pa­teik­ti biu­dže­te. Nors bu­vo kal­bė­ta apie At­ei­ties DNR pla­ną nuo šių me­tų ba­lan­džio, nuo šių me­tų lie­pos jis yra įgy­ven­di­na­mas, ir bu­vo su­da­ry­tos vi­sos ga­li­my­bės tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­jos frak­ci­jų ir par­ti­jų na­riams įsi­gi­lin­ti ir tu­rė­ti aiš­kią nuo­mo­nę, su­si­da­ro toks jaus­mas, kad vis dėl­to į nau­ją­sias pa­rei­gas at­ei­ta ar­ba ne­įsi­gi­li­nus tam esant ga­li­my­bėms, ar­ba ne­nu­si­tei­kus ope­ra­ty­viai ir lanks­čiai dirb­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­rį pa­straips­niui mes jau per­ėjo­me, yra nu­ma­ty­ta są­ly­ga, kad Vy­riau­sy­bė tas lė­šas, sa­vo nuo­žiū­ra DNR prie­mo­nes per­skirs­tys per asig­na­vi­mų val­dy­to­jus, bet jei­gu bū­tų no­ri­ma ne vis­ką iš es­mės iš­brauk­ti, kaip bu­vo pa­si­rink­ta, o per­žiū­rė­ti, tiks­lin­ti ir pa­ke­liui to­bu­lin­ti ne­nu­brau­kiant iš mū­sų eko­no­mi­kai bū­ti­nų pa­ja­mų 800 mln. su tru­pu­čiu, o iš tik­rų­jų juos ko­re­guo­jant ir tiks­li­nant, tai čia yra es­mi­nis po­žiū­ris į tai, ar mes vis dėl­to no­ri­me skir­ti šias lė­šas, bū­ti­nas lė­šas mū­sų eko­no­mi­kai, ar vis dėl­to gal­vo­ja­me, kad pa­si­im­si­me per­trau­ką, pa­mąs­ty­si­me, pa­gal­vo­si­me, tuo­met grį­ši­me, o tuo me­tu bus pra­ėjęs lai­kas ir ga­li­my­bės, ku­rio­mis mes, kaip vals­ty­bė, anks­čiau sie­kė­me pa­si­nau­do­ti. Aki­vaiz­du, kad tai yra vie­nas es­mi­nių po­žiū­rių, ku­ris mus ir iš­ski­ria dėl šio biu­dže­to, ir aš as­me­niš­kai iš es­mės dėl šios prie­žas­ties ne­ga­lė­siu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai ačiū už iš­sa­ky­tas min­tis. Ar jūs, ger­bia­mas Pet­rai, re­pli­ką no­rė­jo­te? Re­pli­ką no­rė­jo­te? Re­pli­kos bus po bal­sa­vi­mo. Pa­gal 106 straips­nį re­pli­kos sa­ko­mos re­a­guo­jant į kie­no nors kal­bą ar­ba pra­šant ką nors pa­aiš­kin­ti. Ar su­teik­ti žo­dį re­pli­kai, spren­džia po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Aš spren­džiu su­teik­ti jums žo­dį po pro­ce­dū­ros, nes mes jau ir taip… Na, ko­le­gos pa­mes min­tį. Mes da­bar kal­ba­me už, prieš.

Už kal­ba Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tie­siog no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad po la­bai il­go lai­ko, gal net is­to­riš­kai il­go lai­ko, pir­mą kar­tą tu­ri­me biu­dže­tą, ku­ria­me at­si­žvel­gia­ma ne tik į mil­ži­niš­kus iš­šū­kius Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­ko­je ar vi­daus si­tu­a­ci­jo­je, bet ir tarp­tau­ti­nius iš­šū­kius. Tu­ri­me žūs­tan­čius žmo­nes už mū­sų sie­nos Bal­ta­ru­si­jo­je, tu­ri­me lais­vę, ku­ri ten mirš­ta, tu­ri­me nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jas Va­ka­ruo­se, vals­ty­bė­se, ku­rios mums yra la­bai svar­bios, ku­rios for­muo­ja­si, tu­ri­me brek­si­to dra­mą. Ir pir­mą kar­tą po be­veik aš­tuo­ne­rių me­tų yra at­si­žvelg­ta į įvai­rius, ga­li­ma sa­ky­ti, mi­ni­ma­lius di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos po­rei­kius tiek dėl vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo, tiek dėl eko­no­mi­nio at­sto­va­vi­mo. Tai yra mes in­ves­tuo­si­me ne tik į lais­vę ir de­mo­kra­tiją, bet ir į nau­jas rin­kas, tech­no­lo­gi­jas, in­ves­ti­ci­jas į at­ei­tį, į per­spek­ty­vas, ku­rios la­bai daž­nai mums čia pyks­tan­tis ne­la­bai ma­to­mos, ne­la­bai su­pran­ta­mos.

La­bai ačiū šiai Vy­riau­sy­bei už to­kį stra­te­gi­nį po­žiū­rį, nes bū­tent ma­ty­da­mi ša­lį iš ša­lies ga­lė­si­me tuos iš­šū­kius vi­si kar­tu įveik­ti. To­dėl la­bai pra­šau ko­le­gų, ku­rie pa­pras­tai bal­suo­ja vie­nin­gai už tuos už­sie­nio po­li­ti­kos iš­šū­kius, ir šį kar­tą mus vie­nin­gai pa­lai­ky­ti. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Prieš kal­ba V. Ąžuo­las. Ar yra ger­bia­mas?..

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų gal du veiks­niai yra ne­su­pran­ta­mi, ko­dėl bu­vo pa­si­elg­ta taip, tur­būt kaž­kas ne­tei­sin­gai Vy­riau­sy­bei pa­ta­rė. Ko­dėl bu­vo me­cha­niš­kai pa­di­din­tas vals­ty­bės de­fi­ci­tas? Ir ste­bi­na, ko­dėl pa­va­sa­rį net­gi kon­ser­va­to­riai, G. Land­sber­gis pa­si­ti­kė­jo S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­be, su­teik­da­mi jiems įga­lio­ji­mus sko­lin­tis ko­vi­dui su­val­dyti. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta, ir bu­vo iš­nau­do­ta tik pu­sė tos ga­li­my­bės, kas bu­vo leis­ta. Ko­dėl ne­bu­vo ga­li­ma nu­ei­ti tuo pa­čiu ke­liu, pa­si­ti­kė­ti I. Ši­mo­ny­tės Vy­riau­sy­be, su­da­ry­ti ga­li­my­bę jai sko­lin­tis ir pa­gal esa­mą po­rei­kį nau­do­ti tiek, kiek rei­kia lė­šų? Mes da­bar iš kar­to pa­sta­to­me sa­ve į spąs­tus, skir­da­mi tik 1 mlrd. eu­rų ko­vi­dui su­val­dy­ti, kai pui­kiai ži­no­me, kad 2020 me­tais rei­kė­jo 3 mlrd. eu­rų. Klau­si­mas, ko­dėl taip yra el­gia­ma­si?

Ki­tas klau­si­mas – ko­dėl mums ta­po ne­be­svar­bios eu­ro­pi­nės lė­šos? Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad kiek­vie­nas mi­li­jo­nas gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gas mū­sų eko­no­mi­kai, nes da­lis par­ei­na mo­kes­čių pa­vi­da­lu. Bet bu­vo nu­spręs­ta už­trauk­ti stab­dį ir per­kal­ti kuo­liu­kus ar pra­si­stum­dy­ti kaž­ko­kiais in­te­re­sais dėl lė­šų skirs­ty­mo.

Ir ko­kios bus šio re­zul­ta­to pa­sek­mės? Da­bar esa­me ket­vir­ti Eu­ro­po­je pa­gal eu­ro­pi­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mą, bū­si­me pas­ku­ti­niai. Dėl me­cha­ni­nio biu­dže­to de­fi­ci­to pa­di­di­ni­mo pa­si­keis mū­sų sko­li­ni­mo­si rei­tin­gas. Va­di­na­si, mes tu­rė­si­me mo­kė­ti daug bran­giau už pa­sko­las. Dėl ši­tų ke­lių prie­žas­čių, at­lik­tų fak­tiš­kai me­cha­niš­kai, ne­ga­li­me pa­lai­ky­ti šio biu­dže­to, nes tai vals­ty­bei kai­nuos daug.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Už pa­si­sa­kys prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Klau­sau bu­vu­sio Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ir man, tie­są sa­kant, rai­to­ja­si au­sys. Vy­riau­sy­bė pa­tiks­lin­ta­me biu­dže­te pa­di­di­no de­fi­ci­tą 2 pro­cen­ti­niais punk­tais, bet sko­li­ni­mo­si po­rei­kis kaž­ko­dėl su­ma­žė­jo 0,5 mlrd. eu­rų. Ka­žin koks ga­lė­tų bū­ti at­sa­ky­mas į ši­tą pa­ra­dok­są? Ar tik at­sa­ky­mas į ši­tą pa­ra­dok­są nė­ra tai, kad sko­los iš­lai­do­se bu­vo su­dė­ta tai, kas tu­rė­jo bū­ti su­pla­nuo­ta vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­muo­se, bū­tent tai, kas bu­vo pa­da­ry­ta pra­ėju­siais me­tais, kai Vy­riau­sy­bė tie­siog pa­si­di­di­no sko­li­ni­mo­si li­mi­tą ir nu­spren­dė, kad ji ne­pri­va­lo Sei­mui at­si­skai­ty­ti už tai, kaip tie pi­ni­gai bus iš­lei­džia­mi.

Aš ma­nau ki­taip. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad ko­a­li­ci­ja pa­si­ti­ki Vy­riau­sy­be, bet aš tik­rai pa­si­ti­kiu ir Sei­mu. Jei­gu ma­tau, kad ­kam nors pi­ni­gai tu­ri bū­ti iš­lei­džia­mi, aš juos sten­giuo­si su­pla­nuo­ti biu­dže­te, at­neš­ti, at­si­skai­ty­ti ir at­skleis­ti, ne­si­elg­ti taip, kaip el­gė­si bu­vu­si Vy­riau­sy­bė.

Kas at­si­tiks, jei­gu da­bar biu­dže­to ne­bus? Na, ne­bus biu­dže­to, bus 1/12 – 1/12 nuo ko? Juk ne nuo fak­ti­nių šių me­tų iš­lai­dų, o nuo to, kas bu­vo pa­tvir­tin­ta pla­ne. O jūs pui­kiai ži­no­te, kad pla­nas nuo fak­to ski­ria­si mi­li­jar­dais. Jūs sa­ko­te, kad pan­de­mi­jai val­dyti rei­kia 3 mlrd. Kur tie 3 mlrd. bu­vo ta­me biu­dže­te, ku­ris bu­vo pa­teik­tas spa­lio mė­ne­sį? Jų ne­bu­vo.

Ger­bia­mam Lu­kui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad nau­ja Vy­riau­sy­bė ne­pri­va­lo vyk­dy­ti jū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos. Aki­vaiz­du, kad ga­li, jei­gu vyk­do ki­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie jau yra įsta­ty­mais pri­im­ti, juos vyk­do (vai­ko pi­ni­gai, pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas ir vi­si ki­ti da­ly­kai), tai bent jau dėl Re­co­ve­ry and Re­si­lien­ce fon­do lė­šų gal­būt leis­ki­te Vy­riau­sy­bei tu­rė­ti sa­vo pla­ną ir sa­vo nuo­mo­nę. To­dėl ne­si­džiau­giu šiuo biu­dže­tu, bet pra­šau pa­lai­ky­ti, kaip 2012 me­tais Tė­vy­nės są­jun­ga, nu­ė­ju­si nuo val­džios, pa­lai­kė biu­dže­to pro­jek­tą, ku­rį pa­ti pa­tei­kė.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Prieš kal­bės, pas­ku­ti­nius taš­kus su­dės K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš ti­esų šios die­nos te­at­ras, kai sa­lė­je fak­tiš­kai vi­są dar­bo die­ną bu­vo tik kele­tas opo­zi­ci­jos, at­si­pra­šau, jau da­bar po­zi­ci­jos, Sei­mo na­rių (su­skai­čia­vau vie­nu me­tu beveik 70 Sei­mo na­rių sa­lė­je), pa­ro­do bū­tent šios dau­gu­mos am­bi­ci­jas. Tos am­bi­ci­jos, ku­rios bu­vo iki rin­ki­mų apie švie­ti­mo per­ver­smą ir pro­ver­žį, apie pri­ori­te­tus, di­džiu­lius sie­kius ir tiks­lus, ir tai, kas įvy­ko, kad ne­bu­vo pri­tar­ta nė vie­nam opo­zi­ci­jos ir pri­tar­ta tik vie­nam po­zi­ci­jos siū­ly­mui, ro­do, kad šis biu­dže­tas yra iš­kast­ruo­tas, ar ne, ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke? Mes šian­dien la­bai daug šne­kė­jo­me apie gy­vū­nus. Tai ir pa­ro­do, ku­rio­je vie­to­je yra šis biu­dže­tas, ar ne? Kal­bant apie re­gio­nus, ku­rio­je vie­to­je re­gio­nai, vi­si siū­ly­mai, ku­rie bu­vo švie­ti­mo pri­ori­te­to sie­kia­my­bė, taip pat svei­ka­tos ap­sau­gos pri­ori­te­tai – vis­kas bu­vo iš­brauk­ta ir nie­kam bu­vo ne­pri­tar­ta. Tai pa­ro­do, tur­būt sig­na­li­zuo­ja, kad re­gio­nuo­se lau­kia di­džiu­liai po­ky­čiai, kal­bant apie švie­ti­mo in­fra­struk­tū­rą, apie svei­ka­tos in­fra­struk­tū­rą. Ko­le­gos, iš tie­sų ne­ga­liu bal­suo­ti už šį kast­ra­tą ir ra­gi­nu jus taip pat ne­bal­suo­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Vi­sos nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo, dėl vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to. Pra­šom bal­suoti. Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me į sa­vo vie­tas, bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 129 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 128 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 2, su­si­lai­kė 49. 2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) (Plo­ji­mai)

Svei­ki­ni­mai ger­bia­mai prem­je­rei, ger­bia­mai fi­nan­sų mi­nist­rei, vi­sai Vy­riau­sy­bei ir vi­sam Sei­mui, opo­zi­ci­jai taip pat.

Da­bar re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mas P. Gra­žu­lis anks­čiau sto­vė­jo prie mik­ro­fo­no. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Man la­bai gai­la, kad lei­do­te re­pli­ką po­nui E. Gent­vi­lui, de­ja, aš no­rė­jau jam at­sa­ky­ti, bet man ne­su­tei­kė­te… Vi­sur ga­lio­ja dve­jo­pi stan­dar­tai.

Ant­ras da­ly­kas – ma­no kal­bo­je du treč­da­liai bu­vo už biu­dže­tą, tik vie­na de­ta­lė iš­skir­ta, dėl ko aš svars­tau, kaip bal­suo­ti. Ir jei­gu re­pli­ka bū­tų bu­vu­si su­teik­ta lai­ku, aš bū­čiau ba­lsa­vęs už, o da­bar ne­da­ly­va­vau bal­sa­vi­me.

PIRMININKAS. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Svei­ki­nu vi­są Sei­mą, pri­ėmusį biu­dže­tą. Čia yra vi­sų rei­ka­las. Lin­kiu, kad Vy­riau­sy­bė su Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke prie­ša­ky­je iš tik­rų­jų iš­spręs­tų tas pro­ble­mas, apie ku­rias sa­kiau: kad skran­džiai, tu­rin­tys au­sis, gir­dė­tų, kad yra ko val­gy­ti, o ko­ro­na, ku­ri taip pat, at­si­pra­šau, ne­tu­ri au­sų, kad ži­no­tų, kad ji ne­rei­ka­lin­ga Lie­tu­vo­je. Du da­ly­kai, ku­rie rei­ka­lin­gi Lie­tu­vai: pil­ni skran­džiai ir kad ko­ro­na vie­naip ar ki­taip iš čia iš­nyk­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­ma R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Iš­ties lin­kiu sėk­mės įgy­ven­di­nant vi­sus dar­bus, ta­čiau ka­dan­gi Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja bu­vo su­ta­ru­si su­si­lai­ky­ti, tai aš ne­ty­čia su­kly­dau ir ma­no bal­sas, de­ja, taip pat su­si­lai­kau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ne­ži­nau, tik­rai ne į te­mą prie svei­ki­ni­mų dėl biu­dže­to, bet aš ma­čiau, kad L. Kas­čiū­nas kaž­ko­kius žen­klus ro­dė, ne­ži­nau, ką jis ten no­rė­jo, bet pa­klaus­ki­te jo.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Bū­ti­nai iš­si­aiš­kin­si­me, ko­kius žen­klus, gal jau oro trūks­ta to­je ka­bi­no­je. Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš krei­piuo­si į sa­vo ben­dra­var­dį K. Gla­vec­ką. Jei­gu ma­žiau apie skran­dį kal­bė­tų, tai ma­žiau jaus­čiau, kad jis toks tuš­čias yra. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­įsi­vel­ki­me į tar­pu­sa­vio dis­ku­si­ją. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Leis­ki­me re­pli­kuo­ti K. Gla­vec­kui. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, kiek aš ži­nau, jū­sų men­ta­li­te­tas yra iš tik­ro toks men­kas, kad jūs ga­li­te net to­kias pa­sta­bas sa­ky­ti. Bū­da­mas pro­fe­so­rius tu­rė­tu­mė­te gerb­ti ki­tą var­dą. Jei­gu jūs ne­ger­bia­te sa­vęs, tai ne­reiš­kia, kad ki­tų ne­tu­rė­tu­mė­te gerb­ti. Šiaip jau toks smul­kus esa­te pro­fe­so­riu­kas.

PIRMININKAS. La­bai ger­bia­mi pro­fe­so­riai Kęs­tu­čiai jau su­si­tai­ky­mo link. Da­bar kal­ba ger­bia­mas V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra liūd­na žiū­rint į bal­sa­vi­mą. Lie­tu­vos lau­kia sun­kūs lai­kai, nes, de­ja, val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­tu­ri­me.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Vi­sos re­pli­kos iš­sa­ky­tos, ga­li­me ei­ti prie ki­tų klau­si­mų.

 

16.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų, 2022 me­tų ir 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5304(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų, 2022 me­tų ir 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5304. Pra­ne­šė­jas – M. Ma­jaus­kas. Bu­vo pa­siū­ly­mas, tai pra­šom į tri­bū­ną.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, iš tie­sų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas per­žiū­rė­jo tri­me­tį pla­ną ir ko­re­ga­vo. Vė­liau, at­si­žvel­gus į pri­im­tus Sei­mo spren­di­mus dėl pa­pil­do­mų iš­lai­dų, yra pa­teik­tas dar vie­nas pa­siū­ly­mas, ati­tin­ka­mai ko­re­guo­jan­tis tri­me­tį pla­ną nu­ma­tant di­des­nes iš­lai­das. Asig­na­vi­mai 2021 me­tais di­dė­tų 13,3 mln. eu­rų dau­giau, nei bu­vo su­pla­nuo­ta tei­kiant Vy­riau­sy­bės biu­dže­tą ant­ra­jam svars­ty­mui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. Bu­vo pa­siū­ly­mas, ar ne?

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 straips­nis. Bu­vo pa­siū­ly­mas. Ar ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­ty­tų pa­siū­ly­mą, pa­si­kei­tu­sius asig­na­vi­mus? Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Yra pa­pil­do­mas siū­ly­mas. Ūkiš­kai kal­bant, pra­lei­dus vie­ną ki­tą įvar­tį, tu­rė­jo bū­ti pa­pil­do­mai ko­re­guo­ja­mi 2021 me­tų biu­dže­to asig­na­vi­mai, jie ati­tin­ka­mai pa­di­din­ti. Tai­gi, at­si­žvelg­da­mi į tai, ką Sei­mas pri­ėmė prieš tai ką tik bal­suo­da­mas, mes tu­ri­me ko­re­guo­ti tri­me­tį pla­ną. Čia, ma­tyt, ne­la­bai yra dar ko­kių nors ga­li­my­bių, mes tie­siog tu­ri­me pa­tvir­tin­ti tai, ką mes ką tik pa­tvir­ti­no­me bal­suo­da­mi dėl vals­ty­bės biu­dže­to. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mas K. Gla­vec­kas – už.

K. GLAVECKAS (MSNG). No­riu pa­si­sa­ky­ti už, nes to­kie apy­tiks­liai skai­čiai vi­sais lai­kais bū­da­vo, bet jei­gu pa­im­tu­me tų skai­čių ati­ti­ki­mą re­a­li­joms ar­ba tai, kas bu­vo įgy­ven­din­ta, tai pa­pras­tai jie la­bai skir­da­vo­si. Čia ly­giai tas pats bus. Ta ko­rek­ci­ja, ku­rią mes da­bar pri­vers­ti pa­da­ry­ti, iš es­mės di­de­lės ža­los ir įta­kos ne­pa­da­rys, nes, pa­ly­gin­ti su pa­ja­mo­mis, ke­lias­de­šimt ke­li mi­li­jo­nai eu­rų, ku­rie čia bu­vo pa­pil­do­mai pri­im­ti, iš tik­ro ne­įneš cha­o­so ar­ba di­džiu­lės dez­orien­ta­ci­jos. Kai ben­dras skai­čius yra mi­li­jar­dai – 15, 16 mlrd., tai 20, 30 mln. iš tik­ro yra ne­reikš­min­gas dy­dis, ku­rį ga­li­ma lais­vai su­tau­py­ti, pa­vyz­džiui, vyk­dant sau­lė­ly­džio po­li­ti­ką, ma­ži­nant iš­lai­das ir Sei­mui, ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios iš tik­rų­jų kol kas dar yra lin­ku­sios gy­ven­ti kaip ir se­niau, di­din­da­mos sa­vo iš­lai­das ir neat­si­skai­ty­da­mas už sa­vo pa­da­ry­tus dar­bus. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. No­rė­jau siū­ly­ti ben­dru su­ta­ri­mu, bet ma­tau – prieš K. Ado­mai­tis už­si­ra­šęs. Pra­šau.

K. ADOMAITIS (LF). Aš tie­siog pa­si­sa­ky­ti, kad la­bai gai­la, kad mes pri­ima­me siū­ly­mus di­din­ti Sei­mo pa­dė­jė­jams at­ly­gi­ni­mus to­kio de­fi­ci­ti­nio biu­dže­to kon­teks­te. Aš, aiš­ku, su­pras­da­mas ko­a­li­ci­jos po­zi­ci­ją ir pan­de­mi­jos po­zi­ci­ją, bal­suo­siu už, bet tik­rai skau­da­ma šir­di­mi, kad mes pri­ima­me to­kius ne­at­sa­kin­gus spren­di­mus da­lies po­zi­ci­jos bal­sais.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ar rei­kia bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui, nes tai vis tiek yra for­ma­liai per­ke­lia­mi skai­čiai iš biu­dže­to. 2 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. Ne­ma­tau už­si­ra­šiu­sių. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti įsta­ty­mui? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 108, bal­sa­vo 107: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 34. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl 2021 me­tų, 2022 me­tų ir 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5304(3) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas R. Juš­ka. O aš kvie­čiu pir­mi­nin­kau­ti to­liau ko­le­gą…

R. JUŠKA (LSF). Pra­šy­čiau, ne­įvar­din­siu var­do, pa­var­dės, bet pas­ku­ti­niai ko­men­ta­rai, bai­g­ti ši­tas de­ma­go­gi­jas. Tas biu­dže­tas, ku­ris bu­vo pa­tvir­tin­tas ir bal­sa­vo 77 na­riai, nė­ra Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jų at­ly­gi­ni­mams. Tai ben­drai ad­mi­nist­ra­ci­jai, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai ir At­ei­ties ko­mi­te­tui 360 tūkst., tai­gi bai­ki­me es­ka­luo­ti tar­pu­sa­vy­je ir vie­ni ki­tus kal­tin­ti. Be to, tai bu­vo ko­mi­te­tų spren­di­mas.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mas A. Vyš­niaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, kaip to­liau bus su bal­sa­vi­mais, ar bal­sa­vi­mai bus va­ka­re, ar ei­si­me taip, kaip da­bar ėjo­me? Bū­tų la­bai ge­rai iš­lai­ky­ti ben­drą tvar­ką, jei­gu nu­ma­ty­ta 19 val. 15 min. ar kiek, kad ir bal­suo­tu­me tuo me­tu.

PIRMININKAS. Ge­rai, taip ir da­ry­si­me. Bal­suo­si­me, kaip nu­ma­ty­ta, 19 val. 15 min., jei­gu bus rei­ka­lau­ja­ma bal­suo­ti, nes kai ku­rie įsta­ty­mai gal­būt ir ne­kels di­de­lių dis­ku­si­jų. (Bal­sai sa­lė­je)

 

16.43 val.

Di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1012 28, 65 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-133 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-133. Pra­ne­šė­jas – G. Land­sber­gis. Pa­tei­ki­mas. Ger­bia­mas Gab­rie­liau Land­sber­gi, ar ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti įsta­ty­mą? Pra­šau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, pir­mą kar­tą tei­kiu pa­tai­są jau ei­da­mas nau­jas pa­rei­gas. Iš tik­rų­jų ga­nė­ti­nai tech­ni­nė Di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sa, su ku­ria te­ko su­si­dur­ti pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis. Kaip ži­no­te, ku­rie esa­te ma­tę, su­si­dū­rę, kal­bė­ję su di­plo­ma­tais, ži­no­te, kad vie­na iš di­des­nių bė­dų di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je yra va­di­na­ma­sis įdip­lo­ma­ti­ni­mas, tai reiš­kia, kuo­met po­li­ti­nė va­do­vy­bė tu­ri įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ga­li­my­bes su­teik­ti di­plo­ma­ti­nį ran­gą sa­vo po­li­ti­nei ko­man­dai, apei­da­ma ates­ta­ci­nę ko­mi­si­ją ir, ki­taip ta­riant, nu­brauk­da­ma gau­sy­bę me­tų įdir­bio di­plo­ma­tams, ku­rie, no­rė­da­mi gau­ti tą pa­tį ran­gą, tu­ri dirb­ti de­šimt ir dau­giau me­tų, kad ga­lė­tų pa­siek­ti tą sta­tu­są, ku­ris daž­nai yra su­tei­kia­mas tie­siog po­li­ti­ko vie­nu ypu.

Ma­no pir­mo­sio­mis die­no­mis pa­aiš­kė­jo, kad no­rint pa­si­telk­ti po­li­ti­nę ko­man­dą į vi­ce­mi­nist­rų ka­bi­ne­tą, mi­nist­rų ka­bi­ne­tą, ki­taip ta­riant, pa­siū­ly­ti vi­ce­mi­nist­ro po­zi­ci­ją ne di­plo­ma­tams, yra pri­va­lo­ma, pa­brė­žiu, pri­va­lo­ma su­teik­ti di­plo­ma­to ran­gą, iš pra­džių ne­nu­ola­ti­nį, vė­liau yra įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė, kad tas ran­gas tam­pa nuo­la­ti­nis. Tai yra vie­na iš spra­gų, ku­ria nau­do­da­mo­si anks­čiau mi­nist­rų po­li­ti­nės ko­man­dos tap­da­vo mi­nist­rais pa­ta­rė­jais, am­ba­sa­do­riais ir lik­da­vo di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je il­gus me­tus. Man vie­nin­te­lis pa­vyz­dys, su ku­riuo esa­me su­si­dū­rę ne vie­nas: par­duo­tu­vė­je sto­vė­da­mi il­go­je ei­lė­je ma­to­me, kaip žmo­gus ne­ty­čia kur nors su ve­ži­mė­liu pra­de­da į vi­du­rį ei­lės brau­tis ir lyg nie­kur nie­ko at­si­sto­ja prieš jus. Tai ši­taip jau­čia­si dau­ge­lis di­plo­ma­tų, da­ry­da­mi kar­je­rą, kil­da­mi nuo že­miau­sio laip­te­lio aukš­tyn ir ma­ty­da­mi, kaip po­li­ti­nė ko­man­da gau­na ran­gus ir įsi­brau­na į jų ei­lę, ku­ri jiems trun­ka 20 me­tų su­lauk­ti tų po­zi­ci­jų.

Tai­gi aš no­rė­čiau sa­vo dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­ti nuo at­si­sa­ky­mo ši­tų pri­vi­le­gi­jų, pa­nai­ki­ni­mo tiek ir sau pa­čiam ga­li­my­bės su­teik­ti tuos di­plo­ma­ti­nius ran­gus po­li­ti­nei ko­man­dai, tiek ir ki­tiems mi­nist­rams tos ga­li­my­bės ne­be­su­teik­ti. Ma­nau, kad yra tie­siog tei­sin­ga pa­nai­kin­ti vie­ną pri­vi­le­gi­ją ir kar­tu siųs­ti sig­na­lą, kad šiek tiek ki­taip žiū­ri­me į vals­ty­bės sek­to­rių, ger­bia­me tuos di­plo­ma­tus, ku­rie nuo že­miau­sio laip­te­lio da­ro kar­je­rą nuo­sek­liai Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Ti­kiuo­si jū­sų pa­lai­ky­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mas klau­sia ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis. A. Ma­zu­ro­nis at­si­sa­ko, nes ji­sai at­ėjo pir­mi­nin­kau­ti. Skel­biu, kad to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis. Ga­li­te kar­tu ir pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo Gab­rie­liaus. Klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šį siū­ly­mą, nes gal­būt nie­kas to per daug ne­si­ti­kė­jo. Di­plo­ma­ti­nė tar­ny­ba iš tik­rų­jų la­bai il­gai ken­tė­jo nuo po­li­ti­nių vė­jų ir at­kur­ti di­plo­ma­tų mo­ra­lę, kar­je­ros di­plo­ma­tų, ku­rie jau du ar net tris de­šimt­me­čius sau­go mū­sų vals­ty­bės in­te­re­sus su tik­rai ne­pa­kan­ka­mais at­ly­gi­ni­mais ir fi­nan­si­ne pa­ra­ma, ku­rią mi­nist­ras ban­do di­din­ti, – tai pa­gar­ba už to­kį nuo­sek­lu­mą.

Mi­nist­ro no­rė­jau pa­klaus­ti. Ka­dan­gi bu­vu­si Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tei­ku­si įvai­rių di­plo­ma­ti­nių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, ar jūs su­grį­ši­te prie šio klau­si­mo, pa­teik­si­te sa­vo siū­ly­mus? Aiš­ku, vi­sas pa­ke­tas yra svar­bus Sei­mui.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, Žy­gi­man­tai, už klau­si­mą. Tie, ku­rie dir­ba­te So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te ar Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te, ži­no­te, kad Di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mas bu­vo at­neš­tas su pa­tai­so­mis pra­ei­tais me­tais, pra­ei­tą ka­den­ci­ją. Kai ku­rios pa­tai­sos bu­vo ap­svars­ty­tos. Aš tie­siog pra­šiau, kad nau­ja Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti, per­žiū­rė­ti tas pa­tai­sas ir grįž­ti į Sei­mą at­gal su nuo­sek­liai per­žiū­rė­tu vi­su įsta­ty­mu. Ši­tų pa­tai­sų tie­siog rei­kia, kad po­li­ti­nė ko­man­da ga­lė­tų pra­dė­ti dirb­ti, ne­su­teik­da­ma tų di­plo­ma­ti­nių ran­gų, ku­rie yra pri­va­lo­mi pa­gal įsta­ty­mą.

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ki­tas klau­sian­ty­sis – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mas mi­nist­re, tie­siog pa­si­nau­do­siu pro­ga pa­klaus­ti, nes to­kios pro­gos pra­leis­ti ne­ga­liu.

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se mes da­bar tu­ri­me ka­den­ci­ją bai­gu­sio am­ba­sa­do­riaus kė­dę, ji iš tik­rų­jų ne­pa­pras­tai svar­bi. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė, pa­vyz­džiui, jei­gu ten bū­tų nu­siųs­tas mū­sų Ž. Pa­vi­lio­nis, nes tiek svar­bus Lie­tu­vai klau­si­mas, kad mes ne­ga­li­me pa­lik­ti jo nuo­ša­ly. Iš tik­rų­jų ten rei­ka­lin­gas žmo­gus, ku­ris tu­ri pa­ty­ri­mo, ku­ris ge­ba ben­drau­ti ir ku­ris tu­ri la­bai ge­rus ry­šius. Aš ma­nau, kad Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­jai tai la­bai svar­bus klau­si­mas.

O kal­bant dėl po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, tai na­tū­ra­lu, kad vis tiek sa­vi ar­čiau kū­no. Po­nas M. Ado­mė­nas ir­gi yra ne­to­li kū­no, tai yra vi­sa­da grei­čiau pri­ima­mi sa­vi. Aš su­tin­ku su tuo, kad jie ne­tu­rė­tų gau­ti tų ran­gų, tų me­da­lių, ku­rie pri­klau­so ki­tiems, ku­rie iš tik­rų­jų tar­na­vo Lie­tu­vai. Bet į pir­mą klau­si­mą aš tik­rai no­rė­čiau są­ži­nin­go at­sa­ky­mo. Ačiū.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, iš tik­rų­jų pra­leis­ti pro­gą ga­li­te, tai nė­ra už­draus­ta. Bet dėl am­ba­sa­do­rių pa­sky­ri­mo, tai iš tik­rų­jų mes tu­ri­me dau­giau ne­gu vie­ną lais­vą da­bar ypač svar­bią Lie­tu­vai po­zi­ci­ją – tai ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, yra ir mū­sų at­sto­vy­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je, am­ba­sa­da Ber­ly­ne, ku­rios da­bar dar ne­tu­ri at­sto­vų. Be abe­jo­nės, tai yra vie­nas iš pri­ori­te­ti­nių klau­si­mų. Ma­no sie­kis yra ieš­ko­ti tarp tik­rai gau­saus bū­rio Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­du­je ga­bių di­plo­ma­tų, ku­rie ga­lė­tų už­im­ti vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją, apie ku­rias jūs kal­ba­te.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Ba­kas. Ruo­šia­si E. Zin­ge­ris.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­riu pa­klaus­ti. Kal­bant apie di­plo­ma­ti­nę tar­ny­bą šiaip iš di­plo­ma­tų gir­dė­ti to­kių nu­si­skun­di­mų ar, kaip pa­sa­kius, sig­na­lų dėl to, kad ji nė­ra skai­d­ri, nė­ra aiš­ki. Ma­no klau­si­mas. Ar čia vie­nin­te­lė jū­sų ini­cia­ty­va, kal­bant apie di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos skai­du­mą, gal­būt bus dar ko­kių nors ini­cia­ty­vų?

Ir ant­ras klau­si­mas. Ar ši pa­tai­sa ne­pa­da­rys tos tar­ny­bos dar už­da­res­nės? Ar bū­ti­nai čia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri bū­ti ta di­plo­ma­tų kal­ve? Mes tu­ri­me tik­rai Pre­zi­den­to, prem­je­ro pa­ta­rė­jų, ku­rie ku­ruo­ja svar­bius klau­si­mus, są­ži­nin­gai ir pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka pa­rei­gas. Kaip mes ta­da – tų žmo­nių kom­pe­ten­ci­ja tar­si ne­ga­lė­si­me to­liau pa­si­nau­do­ti at­sto­vau­jant vals­ty­bės in­te­re­sams? Pri­pa­žin­ki­me, pa­vyz­džiui, Pre­zi­den­to ar prem­je­ro pa­ta­rė­jo ma­ty­mas, aki­ra­tis ge­ro­kai yra pla­tes­nis ar ta pa­tir­tis…

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Tei­sin­gas klau­si­mas. Jis ga­li kil­ti ne jums vie­nam.

Ma­no as­me­ni­nis po­žiū­ris – di­plo­ma­ti­nė tar­ny­ba yra sta­tu­ti­nė tar­ny­ba. Jūs ži­no­te ki­tas sta­tu­ti­nes tar­ny­bas, kur no­rint gau­ti ant­pe­čius už­trun­ka­ma il­gus me­tus. Tu­rė­ti nuo­mo­nę apie už­sie­nio po­li­ti­ką, iš­ma­ny­ti už­sie­nio po­li­ti­ką, ga­lė­ti pa­tar­ti mi­nist­rui apie už­sie­nio po­li­ti­ką – tik­rai yra pla­tes­nis bū­rys žmo­nių ne­gu tik di­plo­ma­ti­nis kor­pu­sas. Bet tai ne­reiš­kia, kad ge­bė­ji­mas pa­tar­ti ar ge­bė­ji­mas bū­ti ge­ru vi­ce­mi­nist­ru iš kar­to reiš­kia, kad žmo­gus nu­si­pel­nė kirs­ti vi­są ei­lę ir gau­ti ran­gą, ku­ris už­trun­ka 20 me­tų nuo­sek­lios tar­ny­bos, nes tar­ny­ba yra ap­do­va­no­ja­ma, sa­ky­kim, ar­ba at­ly­gi­na­ma ran­gu, kaip ir ki­to­se sta­tu­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se.

Jei­gu aš iš­ma­ny­čiau kraš­to ap­sau­gą, na­cio­na­li­nį sau­gu­mą kaip jūs, ko­le­ga, sa­ky­ki­me, dirb­da­mas ko­mi­te­te, ir vien už iš­ma­ny­mą ar­ba ge­bė­ji­mą pa­tar­ti po­li­ti­niam va­do­vui bū­tų ge­ne­ro­lo ant­pe­čiai ski­ria­mi, ne­at­ro­dy­tų tei­sin­ga. Mes ži­no­me, kiek už­trun­ka me­tų no­rint pa­siek­ti tą kon­kre­čiai dar­bu.

Man at­ro­do, čia rei­kia su­pras­ti ke­lis da­ly­kus. Pir­mas da­ly­kas. Po­li­ti­nė ko­man­da ga­li bū­ti, aš ma­nau, ji yra rei­ka­lin­gas da­ly­kas. At­ne­ša­mos nau­jos idė­jos, nau­ji vė­jai, nau­jas po­žiū­ris. Tai yra gau­tas man­da­tas iš rin­kė­jų tam tik­ram kon­kre­čiam lai­kui. Bet tai ne­tu­ri su­po­nuo­ti nu­kir­ti­mo ei­lės, ku­rio­je bu­vi­mas yra už­tar­nau­tas il­ga tar­ny­ba. Aš skir­čiau tuos du da­ly­kus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia E. Zin­ge­ris. Ruo­šia­si M. Pui­do­kas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bu­vo tos mi­nis­te­ri­jos, ku­rias mes ne­pri­klau­so­my­bės lai­kais su­kū­rė­me iš nie­ko. Aš bu­vau pir­muo­ju Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ir vė­liau tęs­da­mas tą dar­bą ma­čiau, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri fi­nan­suo­ja­ma po Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ma­žiau­siai kaž­ko­dėl mū­sų biu­dže­te, at­ne­ša Lie­tu­vai daug di­des­nį po­li­ti­nį svo­rį, ne­gu Lie­tu­va tu­ri sa­vo eko­no­mi­nį svo­rį. Tai yra ten dir­ban­tys pa­si­au­ko­jamai žmo­nės di­di­na Lie­tu­vos ne tik įvaiz­dį, bet Lie­tu­vos įta­ką pa­sau­ly­je, kas yra be ga­lo svar­bu. Ne to­kia jau di­de­lė lie­tu­vių iš­ei­vi­jos ben­druo­me­nė, o di­plo­ma­ti­nis kor­pu­sas iš es­mės be­veik at­sve­ria tą vi­są įta­ką, ku­rią tu­ri lie­tu­vių iš­ei­viai.

To­dėl jū­sų pa­siū­ly­mas, ku­ris bu­vo, aš no­rė­čiau pri­min­ti, ne sy­kį svars­ty­tas, yra sa­va­lai­kis. Man at­ro­do, ap­skri­tai, tu­rint gal­vo­je jū­sų po­li­ti­nį pa­ty­ri­mą…

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). …bū­tų la­bai ge­rai, jei­gu biu­dže­tas ne šiais, bet ki­tais me­tais Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai bū­tų daug di­des­nis ir kad reikš­mė tos mi­nis­te­ri­jos bū­tų ati­tin­kan­ti jos at­lie­ka­mus dar­bus. Aš la­bai džiau­giuo­si ma­ty­da­mas jus.

PIRMININKAS. Čia, kaip su­pra­tau, ne tiek klau­si­mas, kiek pa­lin­kė­ji­mas bu­vo. Ar no­rė­tu­mė­te at­sa­ky­ti?

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ne­tu­rė­čiau kaip at­sa­ky­ti. Dė­ko­ju už pa­lai­ky­mą.

PIRMININKAS. Ki­tas klau­sian­ty­sis – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų la­bai ge­ra ir svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va, dėl ku­rios no­riu pa­si­džiaug­ti, nes iš tik­rų­jų di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je yra la­bai daug įsi­se­nė­ju­sių pro­ble­mų ir įdi­plo­ma­ti­ni­mas yra tik vie­na iš jų.

No­rė­jau pa­si­tei­rau­ti, ar bus ryž­to re­a­liai keis­ti tą sis­te­mą, ku­ri bu­vo su­si­for­ma­vu­si L. A. Lin­ke­vi­čiaus va­do­va­vi­mo me­tais, kai iš tie­sų tie di­plo­ma­tai, ku­rie tu­rė­da­vo ini­cia­ty­vą tas pro­ble­mas įvar­din­ti, jas įvar­di­nę bū­da­vo nu­bau­džia­mi, kai at­ly­gi­ni­mų ša­ku­tės yra, na, kad nuo mi­nist­ro pri­klau­so, ga­li­ma tiek 50 % pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mą di­plo­ma­tui, tiek su­ma­žin­ti, kas ir­gi at­spin­di prin­ci­pą „my­liu – ne­my­liu“, bet ne ­aiš­kų ir lo­giš­ką ko­pi­mą kar­je­ros laip­tais. Kai bu­vo kar­je­ros di­plo­ma­tams įvar­din­ta, kad jie ga­lės kar­je­rą da­ry­ti di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je ho­ri­zon­taliai, tai tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je be­veik ta­po anek­do­tu ir spar­nuo­ta fra­ze. Vis dėl­to no­rė­jau pa­klaus­ti, ar tik­rai bus ryž­tin­gai kei­čia­ma ta tvar­ka, kad ga­būs di­plo­ma­tai no­rė­tų, ga­lė­tų ir lik­tų dirb­ti di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je?

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Vie­na­reikš­miš­kai. Vie­nas iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos pri­ori­te­tų už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je yra pres­ti­žo pro­fe­si­jai grą­ži­ni­mas. Kai aš prieš 20 me­tų pra­dė­jau dirb­ti di­plo­ma­to dar­bą, pa­me­nu, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir di­plo­ma­tas at­ro­dė sva­jo­nių pro­fe­si­ja. Šian­dien mes ma­to­me, kad su­si­do­mė­ji­mas kon­kur­sais į di­plo­ma­ti­nę tar­ny­bą yra stip­riai kri­tęs. Ne tik al­ga yra, ma­tyt, vie­nas iš ar­gu­men­tų, ko­dėl tai ne­bė­ra taip pa­trau­k­lu. Iš­šū­kių yra tik­rai daug, aps­čiai ir ma­no sie­kis yra ne­da­ry­ti re­vo­liu­ci­jos di­plo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je, bet pa­dė­ti ten, kur ga­li­ma ją su­stip­rin­ti. Kaip ir mi­nė­jau at­sa­ky­da­mas į Ž. Pa­vi­lio­nio klau­si­mą, gal­būt tas at­sa­ky­mas tik­tų ir jums, kad da­bar yra at­vers­tas įsta­ty­mas, ga­li­me da­ry­ti jo pa­kei­ti­mus, ma­žin­ti po­li­ti­kų įta­ką per­so­na­lo pro­ce­sams, už­tik­rin­ti, kad sis­te­ma bū­tų tei­sin­ges­nė, la­biau mo­ty­vuo­jan­ti, grą­žin­ti džiaugs­mą dirb­ti di­plo­ma­ti­nį dar­bą.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų… La­bai dė­kui. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė tik du Sei­mo na­riai, abu už­si­ra­šė už. Gal ga­lė­tu­me ne­kal­bė­ti ir pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? La­bai dė­kui. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­ti siū­lo­ma pa­va­sa­rio se­si­jo­je. (Bal­sai sa­lė­je) Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis pra­šo sku­bos ir svars­ty­mas vis tiek pa­va­sa­rio se­si­jo­je, tai yra pra­tęs­to­je se­si­jo­je.

 

16.57 val.

Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-62(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-62(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų ne­gau­ta. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­kui. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų, pa­tai­sų ne­gau­ta. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­kui.

Dėl vi­so kal­bė­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. R. Že­mai­tai­tis. Jo sa­lė­je ne­ma­tau. M. Ma­jaus­kas at­si­sa­ko kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, bal­suo­si­me 19 va­lan­dą.

 

16.58 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė siū­ly­mą ir bal­sa­vo už 8, prieš ne­bals­vo nė vie­nas, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis į tri­bū­ną kvie­čia­mas K. Gla­vec­kas. At­si­sa­ko­te? Ta­da M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, man at­ro­do, ga­na svar­bus klau­si­mas ir čia bu­vo pa­skleis­ta daug įvai­rios in­for­ma­ci­jos, ne­va Vy­riau­sy­bė pa­si­de­da sau re­zer­vą ne­aiš­kioms iš­lai­doms. No­rė­čiau pra­dė­ti nuo anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės, ku­ri pa­si­tvir­ti­no sko­los li­mi­tą pa­pil­do­mai 4–5 mlrd. ir, ne­tvir­tin­da­ma čia, Sei­me, iš­lai­dų, lei­do ten, kur ma­tė tin­ka­ma, pa­žeis­da­ma Kon­sti­tu­ci­ją. Tai kon­sta­ta­vo Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, tai kon­sta­ta­vo Lie­tu­vos ban­kas ir Vals­ty­bės kon­tro­lė. Šiuo at­ve­ju mes tu­ri­me vi­sai ki­tą si­tu­a­ci­ją, kai Vy­riau­sy­bė nu­ma­to re­zer­vą ir jį įtrau­kia į de­fi­ci­tą. Tai­gi, mes tiks­liai ir aiš­kiai ži­no­me, kiek bus iš­leis­ta, ir tai ma­ty­ti vi­so­se ata­skai­to­se.

Ko­kia tai yra su­ma ir kam nu­ma­to­ma iš­leis­ti? Ben­dra su­ma yra 397 mln. 448 tūkst. eu­rų. Su­ma yra ga­na di­de­lė ir iš tie­sų ke­lia ne­ri­mą, kad to­kią di­de­lę su­mą rei­kia nu­ma­ty­ti re­zer­ve, daug di­des­nę, ne­gu bu­vo iki šiol. Ta­čiau tam yra la­bai ob­jek­ty­vūs ir aiš­kūs pa­grin­di­mai. Šian­dien mes iki ga­lo tiks­liai ne­ži­no­me, kiek rei­kės skir­ti li­gos, ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­koms, kiek dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms, kiek iš­mo­koms sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, nes vi­sa tai pri­klau­so nuo pan­de­mi­jos gy­lio ir pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pio. Tai­gi, kuo il­giau tę­sis pan­de­mi­ja, tuo bus di­des­nis fi­nan­sa­vi­mo rei­ka­la­vi­mas ir Vy­riau­sy­bė tam tu­rės nu­ma­čiu­si kon­kre­čias lė­šas. Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja iš 397 mln. eu­rų nu­ma­ty­ti 396 mln. eu­rų COVID-19 prie­mo­nėms. Iš aš per­skai­ty­siu jas vi­sas, kad ne­kil­tų abe­jo­nių.

Pir­ma. Iš­mo­kos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems – 36 mln. eu­rų; dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka – 14 mln. eu­rų; li­gos, ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­ka – 60 mln. eu­rų; dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­ja pra­sto­vų me­tų – 90 mln. eu­rų; vak­ci­nai įsi­gy­ti – 65 mln. eu­rų. At­kreip­siu dė­me­sį, kad ga­li bū­ti ir dau­giau. Įsi­pa­rei­go­ji­mai tie­kė­jams ir la­bo­ra­to­ri­joms už ty­ri­mus – 55 mln. eu­rų; ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, da­ly­vau­jan­čių ko­ro­na­vi­ru­so val­dy­me, po­rei­kiai – 76 mln. eu­rų.

Tai­gi, taip at­ro­do Vy­riau­sy­bės re­zer­vas. Jis yra skaid­rus ir yra aiš­kiai de­kla­ruo­ta, kur ir kaip pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti nu­ma­ty­tą re­zer­vą, ku­ris yra įtrauk­tas į vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą. Tai­gi, kvie­čiu mie­lus ko­le­gas pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir nu­ma­ty­ti, kad re­zer­ve ga­li bū­ti eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju dau­giau nei 1 % vals­ty­bės re­zer­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Pa­tai­sų ir pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ne­gau­ta. Po svars­ty­mo kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už yra už­si­ra­šęs tik M. Ma­jaus­kas. At­si­sa­ko. Gal ga­li­me pri­tar­ti pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū.

 

17.02 val.

2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5292(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – 2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5292(3). Pra­ne­šė­jas – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5292(3) ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat siū­lo Sei­mui įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Pa­tai­sų, iš­sky­rus Tei­sės de­par­ta­men­to vie­ną pa­sta­bą, į ku­rią ko­mi­te­tas siū­lo at­si­žvelg­ti, dau­giau nė­ra. To­dėl siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. A. Ma­tu­las. Kal­bė­si­te?

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai trum­pai. Iš­ties per ma­no 20 me­tų sta­žą, pa­tir­tį par­la­men­te toks at­ve­jis, ka­da vi­sas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tui, at­ro­do, yra pir­mą kar­tą. Opo­zi­ci­ja, dir­ban­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, iš­ties pa­si­el­gė la­bai ko­rek­tiš­kai, nes pir­mi­nis pro­jek­to va­rian­tas bu­vo teik­tas bū­tent anos Vy­riau­sy­bės, o ši­tas yra aki­vaiz­džiai ge­res­nis, aki­vaiz­džiai yra pa­to­bu­lin­tas į ge­rą­ją pu­sę.

Kaip sa­kiau, spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu, to­dėl ti­kė­siuo­si, kad ir par­la­men­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­tars 2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tui dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, ly­gi­nant, kaip kin­ta biu­dže­tas, su 2020 me­tų pla­nu, jis di­dė­ja 374 mln., ly­gi­nant su pir­mo­sios Vy­riau­sy­bės, bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tu, šis biu­dže­tas pa­ko­re­guo­tas ir di­dė­ja 108 mln.

Pir­mą kar­tą iš es­mės yra iš­spren­džia­mas vals­ty­bės asig­na­vi­mų klau­si­mas, va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė yra pa­ve­du­si ne­ma­žai funk­ci­jų, ku­rios iš es­mės ne­tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, tas funk­ci­jas pa­ve­da ir pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją, pa­gal ki­tus įsta­ty­mus tu­ri nu­ma­ty­ti tam lė­šas. Vi­sa­da tų lė­šų trūk­da­vo ir štai pir­mą kar­tą pa­pil­do­mai yra skir­ta 88 mln., iš vi­so asig­na­vi­mams yra ski­ria­ma dau­giau kaip 202 mln., kad už pa­ves­tas funk­ci­jas su pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bė pir­mą kar­tą vi­siš­kai at­si­skai­ty­tų.

De­ja, to pa­sa­ky­ti ne­ga­li­ma apie vals­ty­bės drau­džia­muo­sius as­me­nis, vals­ty­bės drau­džia­mų as­me­nų yra apie 1,5 mln., ir šian­dien vals­ty­bė tris kar­tus ma­žiau mo­ka įmo­kų už sa­va­ran­kiš­kai be­si­drau­džian­čius as­me­nis. To­dėl tik­riau­siai mes tu­rė­tu­me įsi­pa­rei­go­ti per šią ka­den­ci­ją ar­ba pri­ar­tė­ti, ar­ba su­ly­gin­ti tas įmo­kas ir tai bus iš­ties pa­pil­do­mos pa­ja­mos į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą, bet, be abe­jo­nės, mes ne­ga­li­me ti­kė­tis, kad di­dė­jan­tis svei­ka­tos pa­slau­gų po­rei­kis, o taip yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, vi­so­se vals­ty­bė­se, ypač to­se vals­ty­bė­se, kur vi­suo­me­nė yra se­nė­jan­ti, kur se­nes­nė vi­suo­me­nė… Mes tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ti, kad Pri­va­lo­ma­jam svei­ka­tos drau­di­mo fon­dui tu­ri­me su­ras­ti pa­pil­do­mų šal­ti­nių, o tų pa­pil­do­mų šal­ti­nių yra iš­ties ne­ma­žai, tai yra ir darb­da­vių lė­šos, dėl to rei­kia ap­si­spręs­ti ir pa­ga­liau įves­ti pa­pil­do­mą svei­ka­tos drau­di­mą aiš­kiai api­brė­žiant, ką vals­ty­bė fi­nan­suo­ja ir ko ne­fi­nan­suo­ja.

Dau­ge­ly­je ša­lių pa­pil­do­mą svei­ka­tos drau­di­mą ap­mo­ka darb­da­viai, ati­tin­ka­mai ko­re­guo­jant jų mo­kes­čius, pel­no mo­kes­čius ir ki­tus. Tai čia yra di­džiu­lis šal­ti­nis, taip pat pri­va­čios lė­šos. Mes kaž­ko­dėl net ir pan­de­mi­jos me­tu, užuot pa­si­nau­do­ję kai ku­rių įmo­nių siū­lo­mo­mis pa­stan­go­mis steig­ti ko­vi­di­nes lo­vas ar­ba da­ry­ti la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, dau­ge­lį mė­ne­sių vil­ki­no­me. Čia ir­gi yra di­džiu­lis šal­ti­nis – kai ku­rias funk­ci­jas, teik­da­mi svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, mes ga­li­me per­duo­ti pri­va­čioms sis­te­moms. Yra ir dau­gy­bė ki­tų šal­ti­nių.

Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad spren­džiant pan­de­mi­jos klau­si­mą Vy­riau­sy­bė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­te pa­pil­do­mai su­ra­do 80 mln., kad nu­pirk­tų bū­ti­niau­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, me­di­ci­nos įran­gą. Pa­pil­do­mai vals­ty­bės biu­dže­te yra nu­ma­ty­ti 65 mln. vak­ci­noms įsi­gy­ti. Kaip ma­to­te, ko­le­gos, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas, ly­gi­nant su pir­mu va­rian­tu, ge­ro­kai di­dė­jo, to­dėl dar kar­tą ra­gi­nu pa­ro­dy­ti so­li­da­ru­mą ir vien­bal­siai pri­tar­ti 2021 me­tų PSDF biu­dže­tui.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju ger­bia­mam pra­ne­šė­jui už trum­pą pa­si­sa­ky­mą. Dar vie­na Sei­mo na­rė už­si­ra­šė da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je – J. Se­jo­nie­nė, bet jos sa­lė­je aš ne­ma­tau.

Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų dėl pro­jek­to ne­gau­ta. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai už­si­ra­šė kal­bė­ti tik už. Gal­būt ga­lė­tu­me at­si­sa­ky­ti, ne­kal­bė­ti ir pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū, pri­tar­ta.

 

17.10 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5294(3), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 191, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5295(3), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3011 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5296(3), Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 2, 4, 5, 111, 14, 18, 21 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5297(3), Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biudže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5298(3) (svars­ty­mas)

 

2-6.1 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5294(3). Pra­ne­šė­jas M. Lin­gė. Ir ki­ti ly­di­mie­ji nuo 2-6.2 iki 2-6.5. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te, po­ne Min­dau­gai Lin­ge, pri­sta­ty­ti iš­va­das dėl vi­sų – ir pa­grin­di­nio, ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas gruo­džio 18 die­ną ap­svars­tė Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ko­mi­te­tas, 12 bal­sa­vus už ir 1 su­si­lai­kius, pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Jei­gu jau ga­lė­čiau per­ei­ti ir prie pa­pil­do­mų…

PIRMININKAS. Taip, pri­sta­ty­ki­te dėl vi­sų iš kar­to.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Pa­pil­do­mi. Ko­mi­te­tas taip pat gruo­džio 18 die­ną ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dėl jo taip pat ne­bu­vo gau­ta jo­kių pa­pil­do­mų pa­sta­bų. Už bal­sa­vus 12 ir 1 su­si­lai­kius, ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Ko­mi­te­tas taip pat ap­svars­tė ly­di­mą­jį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dėl jo taip pat pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Pri­im­tas spren­di­mas – ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas taip pat ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Dėl šio įsta­ty­mo bu­vo gau­tas Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, jį ko­mi­te­tas svars­tė.

PIRMININKAS. Pra­šom to­liau. Dar dar­bo­tvarkės 2-6.5 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-5298(3).

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ly­di­ma­sis, taip?

PIRMININKAS. Taip.

M. LINGĖ (TS-LKDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis į tri­bū­ną kvie­čia­mas L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­ju ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams ir prem­je­rei, kad da­ly­vau­ja­te dis­ku­si­jo­je, klau­so­tės ir ga­li­ma kal­bė­ti ne į orą. Tai­gi, dar spa­lio mė­ne­sį teik­da­mas „Sod­ros“ biu­dže­tą džiau­giau­si, kad šiuo įtemp­tu lai­ku pa­vyks­ta teik­ti su­ba­lan­suo­tą „Sod­ros“ biu­dže­tą ir iš­sau­go­ti per šią ka­den­ci­ją su­kaup­tą re­zer­vą. Džiau­giuo­si, kad da­bar svars­to­mo­je ga­lu­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je taip pat yra su­ba­lan­suo­tas ir iš­sau­go­mas re­zer­vas. Su tuo ir svei­ki­nu. Svei­ki­nu taip pat, kad ir pen­si­jos bus di­di­na­mos vi­sa ap­im­ti­mi, tai yra 9,58 %. Dė­me­sio! Be­veik 10 % bus di­di­na­mos pen­si­jos, tam ir­gi pri­ta­rė­me. Iš es­mės bal­suo­si­me už biu­dže­tą, „Sod­ros“ biu­dže­tą, nes jis yra su­for­muo­tas mū­sų Vy­riau­sy­bės pa­teik­to biu­dže­to pa­grin­du ir nu­ma­ty­ti svar­būs so­cia­li­niai ge­ri­ni­mai.

Ta­čiau no­riu pa­kal­bė­ti apie ke­le­tą ne­tie­sų, ku­rios skam­bė­jo for­muo­jant šį ir vals­ty­bės biu­dže­tą. Pir­mo­ji ne­tie­sa. Ne­tie­sa, kad ne­bu­vo nu­ma­ty­tas biu­dže­tas pen­si­joms in­dek­suo­ti, kaip nau­jo­sios dau­gu­mos at­sto­vai ne kar­tą skel­bė vie­šai. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo pa­keis­tas in­dek­sa­vi­mą nu­sta­tan­tis įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos pen­si­jos ne­bū­tų in­dek­suo­ja­mos vi­sai. Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je, ver­ti­nant fi­nan­si­nę vals­ty­bės si­tu­a­ci­ją, tas da­bar jau vi­siems ma­to­mas pla­nuo­ja­mas di­džiu­les sko­las, bu­vo siū­lo­ma in­dek­suo­ti pa­gal pir­mi­nę in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę, ku­ri da­bar siek­tų 7,67 %. Tam pa­grin­di­niam in­dek­sa­vi­mui Vy­riau­sy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si lė­šų biu­dže­te. Dau­giau ne­rei­kė­tų klai­din­ti vi­suo­me­nės. Ta­čiau Sei­mas ne­pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės iš­va­dai ir ap­si­spren­dė bū­ti dos­nes­nis, nu­spren­dė iš­lai­ky­ti Pre­zi­den­to ir Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. Baš­kie­nės pa­teik­tą pa­pil­do­mą 1,21 % in­dek­sa­vi­mą. Tik šiai da­liai bu­vu­si Vy­riau­sy­bė ne­bu­vo nu­ma­čiu­si lė­šų, bet po Sei­mo spren­di­mo lė­šos tik­rai bū­tų at­si­ra­du­sios, kaip jos at­si­ra­do ir da­bar. Vis­kas ge­rai, pen­si­jos augs spar­čiau ir tam mes pri­ta­ria­me. Klau­si­mas Vy­riau­sy­bei, o kas to­liau? Kaip to­liau su spar­tes­niu pen­si­jų di­di­ni­mu? Pa­di­din­ta in­dek­sa­vi­mo for­mu­lė nu­ma­ty­ta tik 2020 ir 2021 me­tams. 2022 me­tais vėl grįž­ta­ma į pir­mi­nę in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę. Ar iš vi­so bus įma­no­ma ro­dant to­kią biu­dže­to sko­lą su bū­si­mais nau­jai­siais sko­li­ni­mo­si rei­tin­gais ne tik nu­ma­ty­ti spar­tes­nį, bet ir už­tik­rin­ti in­dek­sa­vi­mą ap­skri­tai?

Ant­ro­ji ne­tie­sa. Šis biu­dže­tas yra skaid­res­nis už bu­vu­sius, nes ro­do­mos vi­sos pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos. Bent dve­jos iš­lai­dos „Sod­ros“ biu­dže­te tik­rai nė­ra ro­do­mos. Pir­mo­ji – tai li­gos iš­mo­kų, pa­tir­tų dėl ko­vi­do, kom­pen­sa­vi­mas, į „Sod­ros“ biu­dže­tą ne­įtrauk­ti 60 mln. eu­rų, ku­riuos pa­mi­nė­jo ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas svars­tant Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą. „Sod­ra“ tuo tar­pu sa­vo pri­sta­ty­muo­se ro­do po­rei­kį net­gi 120 mln. eu­rų, ta­čiau jie į „Sod­ros“ biu­dže­tą nė­ra įtrauk­ti. Taip pat ne­įtrauk­tos lė­šos vie­ni­šų pen­si­nin­kų pa­pil­do­moms pen­si­joms, ku­rios jau pa­ža­dė­tos nuo lie­pos 1 die­nos, o rei­ka­lin­gų 35 mln. eu­rų nė­ra nu­ma­ty­ta nė vie­na­me – nei „Sod­ros“, nei vals­ty­bės, net­gi ir svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tuo­se. Iš kur bus ima­mos lė­šos, nie­kas ne­ži­no. Tai ar čia tas skaid­raus biu­dže­to for­ma­vi­mo pa­vyz­dys, ku­riuo val­dan­tie­ji tarp gi­ria­si?

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas. Kar­tu su ko­le­ga T. To­mi­li­nu esa­me pa­tei­kę pa­siū­ly­mą, kad vi­si tė­vai, ku­rie lai­ko­si Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­jos ir ne­ve­da vai­kų į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, tu­rė­tų tei­sę im­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir gau­ti li­gos iš­mo­ką. Jei­gu mes iš tie­sų sie­kia­me stab­dy­ti ju­dė­ji­mą ir su­si­bū­ri­mus, tuo­met tu­ri­me pa­dė­ti šei­moms tai įgy­ven­din­ti, o ne ­už­krau­ti jiems vi­są naš­tą – vai­kų prie­žiū­rą, nuo­to­li­nį dar­bą ir ki­tų vai­kų nuo­to­li­nį mo­ky­mą­si ant tė­vų pe­čių. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, dė­kui, pri­ta­ria. Ti­ki­mės pri­ta­ri­mo ir ši­to­je sa­lė­je. Dau­giau apie tai pa­sa­kys ko­le­ga T. To­mi­li­nas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ki­tas Sei­mo na­rys už­si­ra­šęs da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Li­gos ir mo­ti­nys­tės įsta­ty­mo svars­ty­mas yra ge­ras pa­vyz­dys to, kaip ga­li ben­dra­dar­biau­ti nau­jo­ji dau­gu­ma ir da­bar­ti­nė nau­jo­ji opo­zi­ci­ja. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te mes ra­do­me su­ta­ri­mą pa­kan­ka­mai grei­tai ir at­liep­si­me di­de­lio tė­vų bū­rio nuo­gąs­ta­vi­mus ir rū­pes­čius dėl dar­bo nuo­to­li­niu bū­du ir vai­kų prie­žiū­ros. Kaip jūs ži­no­te, šiuo me­tu ga­lio­ja Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­ja, kad tiems, kas ga­li dirb­ti iš na­mų, re­ko­men­duo­ja­ma ne­ves­ti vai­kų į dar­že­lį, tai reiš­kia, kad tuo pa­čiu, dirb­da­mi iš na­mų, pri­žiū­rė­tų sa­vo vai­kus. To­kia re­ko­men­da­ci­ja su­pran­ta­ma, ji at­lie­pia si­tu­a­ci­ją, ta­čiau pa­si­ta­rus So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te yra pa­siū­ly­ta ki­ta for­mu­luo­tė.

Siū­lo­ma iš es­mės tė­vams leis­ti pa­si­rink­ti. Tai yra ar­ba dirb­ti iš na­mų ir pri­žiū­rė­ti vai­ką, yra to­kia ga­li­my­bė, bet tik­riau­siai tas dar­bo ir vai­kų prie­žiū­ros su­de­ri­ni­mas, mes iš sa­vo pa­tir­ties tik­rai ži­no­me, nė­ra vi­siems vi­sa­da pri­im­ti­nas, daž­nu at­ve­ju per daug su­dė­tin­gas ir vai­kui, ir tė­vui ar ma­mai. To­dėl siū­lo­ma leis­ti pa­si­rink­ti ir tiems tė­vams, ku­rie ga­li dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, vis dėl­to pa­si­rink­ti ne­dar­bin­gu­mą, tai reiš­kia ne­dirb­ti, ne­ves­ti vai­kų į dar­že­lį, tai yra lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­jų, ir už tai gau­ti ne­dar­bin­gu­mą, va­di­na­mą­jį biu­le­te­nį.

Tai yra iš es­mės ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja tai, ku­ri bu­vo ko­vo mė­ne­sį, ka­da bu­vo tie­siog už­da­ry­ti vi­si dar­že­liai, bet pas­kui, kaip jūs pri­si­me­na­te, dar­že­liai ta­po pri­ei­na­mi me­di­kų vai­kams, ko­kių nors po­li­ci­nin­kų vai­kams ir taip to­liau, ki­tų pro­fe­si­jų, bū­ti­nų pro­fe­si­jų, at­sto­vams. To­dėl iš es­mės fak­tiš­kai tu­ri­me tą pa­čią si­tu­a­ci­ją da­bar, kai ab­so­liu­čios dau­gu­mos vai­kų re­ko­men­duo­ja­ma ne­ves­ti.

Kal­bant apie žmo­nes, ku­rie tu­ri vai­kų iki aš­tuo­ne­rių me­tų ir ne­ga­li dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, tai taip pat pa­si­rin­ki­mas iš­lie­ka. Vie­na ver­tus, mes tu­ri­me ga­li­my­bę ves­ti vai­kus į dar­že­lį, jei­gu tas dar­bas yra toks, ku­rio tu nie­kaip ne­ga­li nu­trauk­ti ar­ba pa­da­ry­ti per­trau­kos, ne­dar­bin­gu­mo, li­gos ir ne­dar­bin­gu­mo per­trau­kos. Ki­tas va­rian­tas yra pa­im­ti tą ne­dar­bin­gu­mą, jei­gu tai lei­džia dar­bo si­tu­a­ci­ja, ir gau­ti iš­mo­ką už vai­ko prie­žiū­rą na­muo­se.

Tai­gi, ma­nau, tu­ri­me ryž­tis šiam spren­di­mui. Tai, įver­ti­nus pa­va­sa­rio pa­tir­tį, tik­rai ne­bus pi­gus spren­di­mas, ta­čiau žiū­rė­da­mi į tai, kad Vy­riau­sy­bė vis dėl­to pla­nuos per­svars­ty­ti biu­dže­tą ateinančiais me­tais, mes tą spren­di­mą pri­im­ti ga­li­me ir taip pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą dau­ge­liui tė­vų, au­gi­nan­čių vai­kus iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Pas­ku­ti­nis da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė Sei­mo na­rys M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­kar­to­jant to, kas jau bu­vo pa­mi­nė­ta, tie­siog no­ri­si ke­le­tą ak­cen­tų, kal­bant apie ki­tų me­tų „Sod­ros“ va­di­na­mą­jį biu­dže­tą.

Iš­ties, ma­tyt, po­zi­ty­vu yra tai, kad ei­na­mų­jų me­tų re­zul­ta­tą tu­ri­me tei­gia­mą ir da­bar­ti­nia­me pri­ima­ma­ja­me pro­jek­te pa­ja­mos vir­šys iš­lai­das 136 mln. eu­rų. Be abe­jo, po­zi­ty­vus da­ly­kas ir di­de­lis nuo­pel­nas yra, kad tu­rė­jo­me dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mą, ku­rio ben­dra su­ma yra 6,3 %. Tas at­ne­šė dau­giau po­zi­ty­vu­mo, tas lei­do taip pat iš­lai­ky­ti ir at­ver­tą klau­si­mą dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo, su­da­ry­ti ga­li­my­bę jas di­din­ti, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad BVP šiais me­tais ne­au­go. Tai iš­ties po­zi­ty­vi ži­nia, kad mū­sų sen­jo­rams ir vi­siems ki­tiems, gau­nan­tiems so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas, tas in­dek­sa­vi­mas, at­si­ran­dan­tis virš 9 % au­gi­mas tik­rai ne­leis jaus­ti so­cia­li­nės įtam­pos, ku­rios ir šiaip tik­rai ne­ma­ža esa­mos pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu.

Taip pat po­zi­ty­vu, kad ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kos ki­tais me­tais taip pat augs apie 10 % dėl au­gan­čios mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos. Tik­rai po­zi­ty­vu, kad tu­ri­me re­zer­vą, ku­ris yra fak­tiš­kai ne­pa­ki­tęs, prie­šin­gai – be­veik 20 mln. di­des­nis ki­tiems me­tams su­pla­nuo­tas, ne­gu bu­vo šiais me­tais. Tai ben­dra nu­ma­ty­ta su­ma re­zer­ve – 627 mln. eu­rų.

Baig­da­mas no­riu pa­tiks­lin­ti vis dėl­to, kad ne­bu­vo vi­siš­kai taip ne­kal­ta ta­me anks­tes­nia­me Vy­riau­sy­bės pro­jek­te, kad vis­kas jau bu­vo nu­ma­ty­ta ir bu­vo sklei­džia­ma tik kaž­ko­kia dez­in­for­ma­ci­ja, ne­tiks­lu­mai, – iš tie­sų ne­bu­vo nu­ma­ty­ti pi­ni­gai spar­tes­niam pen­si­jų in­dek­sa­vi­mui. Bū­tent įsta­ty­mas pri­im­tas, ta­čiau nei jis at­šauk­tas, ne­pa­neig­ta kaž­ko­kia ki­to­kia nuo­mo­nė iš­sa­ky­ta, o pi­ni­gų tam ne­bu­vo nu­ma­ty­ta – trū­ko 67 mln. Taip pat trū­ko ir iš­ei­nan­čių į iš­anks­ti­nę pen­si­ją kom­pen­sa­vi­mui 9,5 mln. eu­rų. Tai vi­si šie pi­ni­gai ir dar dau­giau, ben­dra su­ma, pa­ly­gin­ti su pir­mi­niu pro­jek­tu, grį­žu­siu iš nau­jai su­for­muo­tos Vy­riau­sy­bės, na, pen­si­jų drau­di­mui yra nu­ma­ty­ta dau­giau ne­gu 95 mln. eu­rų.

Iš tie­sų vi­sa­me šia­me kon­teks­te tu­ri­me su­ba­lan­suo­tą biu­dže­tą, tik­rai tu­ri­me po­zi­ty­vų biu­dže­tą. Iš­lai­ko­me ir tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie bu­vo pri­im­ti anks­čiau, juos vyk­do­me ir žmo­nėms tik­rai šiuo pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, pa­si­tin­kant Nau­juo­sius me­tus, tai yra so­cia­liai po­zi­ty­vi ra­my­bė, at­ei­nan­ti iš mū­sų pri­ima­mų spren­di­mų. To­dėl tik­rai pri­imant spren­di­mą vi­sus kvie­čia­me bal­suo­ti ir pa­lai­ky­ti šį biu­dže­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Pa­si­sa­kė vi­si, no­rin­tys tą pa­da­ry­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je. Dėl klau­si­mo 2-6.4, tai yra dėl Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5297(3), yra gau­ta Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­sa. Jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar jus ten­ki­na toks ko­mi­te­to spren­di­mas? Ten­ki­na. La­bai dė­kui.

Po svars­ty­mo kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už­si­ra­šęs vie­nas Sei­mo na­rys – A. Vin­kus. Po­ne Vin­kau, ar no­rė­tu­mė­te vis dėl­to kal­bė­ti, ar?.. Šiek tiek už­si­ė­męs, kal­ba su ki­tais.

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt dėl vi­so įsta­ty­mų blo­ko po svars­ty­mo ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai ačiū.

 

17.26 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straips­nių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5293(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo Nr. XIII-198 kai ku­rių straips­nių ir ke­lių prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5293(3). Pra­ne­šė­jas – M. Lin­gė. Pra­šau.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Taip pat So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas gruo­džio 18 die­ną ap­svars­tė mi­nė­tą­jį straips­nį… ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­rė pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams ir iš­va­doms.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Dis­ku­tuo­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Po svars­ty­mo kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Gal ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

 

17.27 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dydžio, tai­ko­mo 2021 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5299(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2021 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5299(3). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas ap­svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mą ir, bal­suo­da­mas už – 11, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo, pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Dėl įsta­ty­mas pro­jek­to 3 straips­nio yra gau­ta A. Sy­so pa­tai­sa. Jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Po­no A. Sy­so ne­ma­tau. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te jūs pri­sta­ty­ti Sei­mo na­rio pa­tai­są?

M. LINGĖ (TS-LKDF). Taip. Sei­mo na­rys siū­lė, kad 2021 me­tais ba­zi­nis dy­dis bū­tų di­di­na­mas ne 1 eu­ru, kaip siū­lo Vy­riau­sy­bė, bet 7 eu­rais – iki 183 eu­rų. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam siū­ly­mui, ka­dan­gi pa­pil­do­mai pa­rei­ka­lau­tų per 126 mln. eu­rų. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ar bū­tų no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti prieš pa­siū­ly­mą? K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Svei­ki, aš gal pa­kar­to­siu tai, ką sa­kiau jau anks­čiau. Man at­ro­do, tai yra ne­la­bai at­sa­kin­gas bū­das val­dy­ti vals­ty­bės fi­nan­sus ir ne­la­bai pra­smin­gas, nes mes di­di­na­me 1 eu­ru ba­zi­nį dy­dį. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mas pa­di­dės nuo 1 eu­ro iki… tai yra nuo 7 eu­rų iki dvi­de­šimt ke­lių eu­rų kiek­vie­nam tar­nau­to­jui, tai yra juo­kin­ga su­ma, ku­rios jis net ne­su­pras, kad tas pa­di­dė­ji­mas įvy­ko. In­flia­ci­ja Lie­tu­vo­je nė­ra to­kia di­de­lė ir žen­kli, kad mes tu­rė­tu­me tuos at­ly­gi­ni­mus di­din­ti, o kar­tu mes tu­ri­me pan­de­mi­ją, tu­ri­me di­dė­jan­tį ne­dar­bą, kai mes ne­ga­li­me prog­no­zuo­ti, kiek rei­kės ne­dar­bo iš­mo­kų, kiek rei­kės so­cia­li­nių iš­mo­kų. Aš ne­ga­liu pa­lai­ky­ti to­kio spren­di­mo, ku­ris, na, ko­kio nors re­a­laus po­vei­kio at­ly­gi­ni­mams ne­pa­da­ro, o iš­lai­dų biu­dže­te su­da­ro ne­ma­žą da­lį.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo… (Bal­sai sa­lė­je) Už­si­ra­šė už, at­si­pra­šau. A. Pet­ro­šius už.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau re­pli­kuo­ti ko­le­gai. 1 eu­ras tik­rai nė­ra daug, ta­čiau tai yra žings­nis į prie­kį, ka­dan­gi šiuo klau­si­mu yra už­tik­ri­na­mas tęs­ti­nu­mas, už­tik­ri­na­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai. Bu­vo de­rin­ta­si su įvai­rio­mis or­ga­ni­za­ci­joms prieš tai. Tie­siog mes lai­ko­mės žo­džio ir tu­rė­tu­me pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mi ko­le­gos. Aš tik pri­me­nu, kad po­nas A. Sy­sas siū­lė di­din­ti dau­giau nei 1 eu­ru, bet ne­svar­bu, rei­kia bal­suo­ti dėl jo pa­tai­sos. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te A. Sy­so pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Dėl pa­tai­sų vis tiek bal­suo­ja­me.

Už bal­sa­vo 19, prieš – 20, su­si­lai­kė 6. Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­tai­sai ne­pri­tar­ta. Po svars­ty­mo kal­bė­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to už už­si­ra­šęs M. Pui­do­kas. No­ri­te kal­bė­ti? Ne. Gal ga­lė­tu­me po svars­ty­mo pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

 

17.31 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2693 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5300(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas 2-9 klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2693 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5300(3). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Lin­gė. Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las, jo sa­lė­je ne­ma­tau. Ki­tas Sei­mo na­rys, už­si­ra­šęs da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (DPF). Dė­ko­ju. Ka­dan­gi po­sė­dis šian­dien il­gas, tai steng­siuo­si trum­pin­ti pa­si­sa­ky­mą. Iš tik­rų­jų, kal­bant apie uni­ver­sa­lią iš­mo­ką, yra sma­gu, kad yra iš­lai­ky­tas tęs­ti­nu­mas ir kad bus au­gi­mas iki 70 eu­rų. Jis nė­ra di­de­lis, bet tai yra nuo­sek­lus žings­nis. Kal­bant apie tai, ko lau­kia tiek vie­ni­šos ma­mos, tiek vi­sos šei­mos, tai yra tik­rai la­bai svar­bu ir kar­tu bū­ti­na dis­ku­tuo­ti, ar mes ga­lė­si­me iš­lai­ky­ti to­kį au­gi­mo tem­pą ir iš­sau­go­ti jį at­ei­ty­je. Ar to iš tik­rų­jų pa­kan­ka, kad Lie­tu­vos jau­nie­ji gy­ven­to­jai pa­jus­tų vals­ty­bės rū­pi­ni­mą­si? Kaip mes tu­rė­tu­me gal­vo­ti apie ben­drą pa­gal­bos pa­ke­tą šei­moms su vai­kais? Ar tai tu­rė­tų bū­ti va­do­vė­liai, bū­re­liai ir ki­tas kom­plek­sas, kaip kad yra da­ro­ma kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se? Nes vien pa­čios uni­ver­sa­lios iš­mo­kos kaip to­kios, aki­vaiz­du, kad sie­kiant ge­rin­ti Lie­tu­vos de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją ir rū­pin­tis šei­mo­mis su vai­kais, tik­rai ne­pa­kan­ka.

Kal­bant apie pa­čią iš­mo­kų di­fe­ren­cia­ci­ją, tai ji ir da­bar jau yra, jei­gu yra šei­mos, ku­rio­se yra dau­giau ne­gu du vai­kai ar­ba kai yra au­gi­na­mas ne­įga­lus vai­ku­tis. Bet taip pat, be abe­jo­nės, bū­tų ga­li­ma mąs­ty­ti, kal­bant apie pa­čią di­fe­ren­cia­ci­ją, ar to tik­rai pa­kan­ka? Ar tiems žmo­nėms, ku­rių iš tie­sų pa­ja­mos pa­čios di­džiau­sios ir ku­riems to­kio po­bū­džio iš­mo­kos nė­ra rei­ka­lin­gos, ar ir jie tu­rė­tų gau­ti to­kias iš­mo­kas? To­dėl tik­rai pri­tar­siu šiam pro­jek­tui. Ra­gi­nu ir ko­le­gas pri­tar­ti ir taip pat val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą skir­ti šiai sri­čiai kuo dau­giau dė­me­sio, nes ji yra la­bai svar­bi. Šei­mos, ku­rios au­gi­na vai­kus, yra mū­sų vals­ty­bės pa­ma­tas. At­si­žvel­giant į Lie­tu­vos de­mo­gra­finę pa­dė­tį Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te, tai yra vie­nas iš mū­sų svar­biau­sių už­da­vi­nių, kad mū­sų šei­mos bū­tų gau­sios, ir pa­si­rin­ki­mas, ir pa­si­ry­ži­mas au­gin­ti vai­kus bū­tų ap­do­va­no­tas vals­ty­bės rū­pes­čiu. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ki­tas Sei­mo na­rys, už­si­ra­šęs da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šio­je tri­bū­no­je sto­viu to­dėl, kad nuo­lat gir­džiu pa­svars­ty­mus val­dan­čių­jų, kad rei­kė­tų per­žiū­rė­ti vai­ko pi­ni­gų sis­te­mos es­mę, gal­būt su­griau­ti tą uni­ver­sa­lu­mo pa­grin­dą, ieš­ko­ti ta­ria­mo so­cia­li­nės po­li­ti­kos taik­lu­mo, o iš tie­sų ne­pa­ste­bė­ti dram­blio kam­ba­ry­je. Mes tu­ri­me ge­rė­jan­tį ne­ly­gy­bės ro­dik­lį bū­tent to­dėl, kad lai­ku pri­ėmė­me bū­ti­niau­sius spren­di­mus. Šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis spau­džia žmo­gų nuo­lat to­bu­lin­ti sa­vo įgū­džius. Pan­de­mi­jos, kri­zės, ro­bo­ti­za­ci­jos iš­šū­kiai – vi­sa tai daž­niau­siai šei­mo­je reiš­kia stai­gų pa­ja­mų ne­te­ki­mą. Taip pat au­gant ne­ly­gy­bei mes nuo­lat ste­bi­me, kad kai ben­dras, pa­vyz­džiui, pa­slau­gų ir pre­kių krep­še­lis ne­brangs­ta, brangs­ta es­mi­nė pa­slau­ga, tai yra švie­ti­mo kai­na. Čia yra ben­dra glo­ba­li ten­den­ci­ja.

Šio­je sun­kio­je si­tu­a­ci­jo­je vi­sas pa­sau­lis ieš­ko iš­ei­čių ir vie­na iš jų – tai yra nuo 8-ojo de­šimt­me­čio Ame­ri­ko­je pra­dė­ti eks­pe­ri­men­tai dėl ba­zi­nių pa­ja­mų, ba­zi­nių be­są­ly­gi­nių uni­ver­sa­lių pa­ja­mų. Suo­mi­ja per­nai bai­gė la­bai svar­bų eks­pe­ri­men­tą, ir aš šiek tiek pri­sta­ty­siu jo pre­li­mi­na­rius re­zul­ta­tus. Ko­dėl aš vi­sa tai kal­bu? Aš tai kal­bu to­dėl, kad mū­sų vai­ko pi­ni­gai, tuoj bus svars­to­mas ir ne­mo­ka­mas vai­kų mai­ti­ni­mas, yra tam tik­ra for­ma tų ba­zi­nių pa­ja­mų, ypač per pan­de­mi­ją pa­dė­ju­sių mū­sų šei­moms ne­pra­ras­ti mo­ty­va­ci­jos, ne­nu­kris­ti že­miau skur­do ri­bos ir pa­ge­rin­ti mū­sų vai­kų ir šei­mų skur­do ro­dik­lius.

Tai­gi, suo­miai prieš dve­jus me­tus da­rė eks­pe­ri­men­tą su ba­zi­nė­mis pa­ja­mo­mis – 2 tūks­t. be­dar­bių da­vė be­są­ly­gi­nes 560 eu­rų per mė­ne­sį pa­ja­mas. Pre­li­mi­na­riai sa­vo eks­pe­ri­men­tą api­ben­dri­no taip. Žmo­gaus, be jo­kių są­ly­gų ga­vu­sio dau­giau ne­gu pu­sę tūks­tan­čio eu­rų per mė­ne­sį, mo­ty­va­ci­ja dirb­ti ne­su­ma­žė­jo, jis pa­ty­rė daug ma­žiau stre­so, ma­žiau sun­ku­mų kon­cen­truo­jan­tis, ieš­kant ge­ro, įdo­maus dar­bo, ge­res­ni svei­ka­tos ro­dik­liai.

Šiuo­lai­ki­nis so­cia­li­nis moks­las iš es­mės su­ta­ria, net­gi eko­no­mis­tai su­ta­ria, kad uni­ver­sa­lios pa­ja­mos ne ma­ži­na, o di­di­na žmo­gaus ga­li­my­bes ieš­ko­tis ge­ro, įdo­maus dar­bo, re­a­li­zuo­ti sa­ve. Vie­nas iš suo­mių eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tų yra tai, kad žmo­nės jau­čia­si ga­lin­tys la­biau pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­nės po­ky­čių vyk­dy­mo.

Per 5 mi­nu­tes ne­api­ben­drin­siu tų vi­sų duo­me­nų, aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad mū­sų uni­ver­sa­li iš­mo­ka vai­kams yra di­džiu­lis pa­sie­ki­mas, ku­ris taip pat ma­ži­na stre­so at­ve­jus, stip­ri­na Lie­tu­vos šei­mas, lei­džia joms pan­de­mi­jos me­tu jaus­ti nors šį tra­pų pa­grin­dą po ko­jo­mis. To­dėl džiau­giuo­si, kad val­dan­tie­ji šie­met ne­si­ry­žo jo­kiems po­ky­čiams. La­bai ti­kiuo­si, kad tų po­ky­čių ne­bus ir mes to­liau nuo­sek­liai ei­si­me tuo ke­liu, ku­ris ve­da mus prie ma­žes­nio skur­do, ma­žes­nės ne­ly­gy­bės ir prie di­des­nės pi­lie­ti­nės ga­lios. Be­je, šis ro­dik­lis Lie­tu­vo­je ir­gi ge­rė­ja. La­bai no­riu pa­pra­šy­ti ne­eks­pe­ri­men­tuo­ti su Lie­tu­vos šei­mų gy­ve­ni­mais.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je nė­ra. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to gau­ta nė­ra. Po svars­ty­mo kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už­si­ra­šęs tik T. To­mi­li­nas. Gal­būt ga­li ne­kal­bė­ti? Ar ga­lė­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) La­bai dė­ko­ju.

 

17.39 val.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5301(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5301(3). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas gruo­džio 18 die­ną ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pir­mi­nin­kui nu­si­ša­li­nus nuo bal­sa­vi­mo, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Į tri­bū­ną kvie­čia­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Žu­kaus­kas pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ši­tas pa­tai­sas, ypa­tin­gą dė­me­sį at­krei­pė, ar tik­rai ne­bus stig­ma­ti­zuo­ja­mi vai­kai, pri­pa­ži­no, kad tik­rai ne­bus, ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šęs vie­nas Sei­mo na­rys – M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (DPF). Ypač svar­bus klau­si­mas, mes jį nag­ri­nė­jo­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, ir vi­si pa­kvies­ti eks­per­tai įvar­di­no, kad ši pro­gra­ma, šis pro­jek­tas tik­rai pa­si­tei­si­no. Šiuo me­tu ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas yra su­tei­kia­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir pir­mų kla­sių mo­ki­niams, pa­gal šį pro­jek­tą – taip pat ir ant­ro­kams. Aki­vaiz­du, kad svei­kų ir ge­rų įgū­džių ug­dy­mas tu­ri pra­si­dė­ti nuo ma­žo am­žiaus, o kai mes tai pra­de­da­me for­muo­ti iki­mo­kyk­li­nu­kams ir pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams, tai tik­rai su­tei­kia la­bai ge­rą ba­zę mums for­muo­ti daug svei­kes­nę vi­suo­me­nę.

Kal­bant ap­skri­tai apie pre­ven­ci­ją, Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti di­džiu­lių pi­ni­gi­nių lė­šų, jei­gu nuo ma­žo am­žiaus vai­kams bū­tų ug­do­mi tiek svei­kos mi­ty­bos įgū­džiai, tiek ak­ty­ves­nis ju­dė­ji­mas, nes pre­ven­ciš­kai dau­ge­lis Skan­di­na­vi­jos ša­lių ir ki­tų pa­žan­gių vals­ty­bių tik­rai su­tau­po daug lė­šų, o vi­sa vi­suo­me­nė tam­pa žen­kliai at­spa­res­nė bet ko­kiems su­sir­gi­mams. Tos lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos tiek me­di­kų at­ly­gi­ni­mų au­gi­ni­mui, tiek ki­toms sri­tims, tad tik­rai no­rė­tų­si, kad šis pro­jek­tas ir to­liau tu­rė­tų tęs­ti­nu­mą, nes, aki­vaiz­du, yra pa­si­tei­si­nęs.

Ko ge­ro, mes ne­tu­ri­me, sa­ky­kim, to­kios ga­li­my­bės ir vi­zi­jos, kal­bant apie mū­sų vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, kad ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas bū­tų di­džia­jai da­liai moks­lei­vių, bet bent jau pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams, tai yra 1–4 kla­sių mo­ki­niams, aš ti­kiu, tęs­da­mi šį pro­jek­tą, tik­rai jį tu­rė­tu­me su­teik­ti. Tai tik­rai duo­tų la­bai di­de­lę grą­žą vals­ty­bei, kal­bant apie jos ma­žų­jų pi­lie­čių ug­dy­mą, nes bū­tent tais pir­mai­siais me­tais ir su­si­for­muo­ja ši­tie įgū­džiai. Dėl to ra­gi­nu ko­le­gas pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą, taip pat siek­ti, kad bū­tų jo tęs­ti­nu­mas per at­ei­nan­čius šios ka­den­ci­jos me­tus.

Taip pat svar­bu dė­me­sį skir­ti ne vien tik­tai svei­kam mai­ti­ni­mui, kai į pro­jek­to gran­dį yra įtrau­kia­mi ir mū­sų ūki­nin­kai, kad švie­žias ir svei­kas mais­tas at­si­ras­tų vai­kams mo­kyk­lo­se su ga­li­my­be jį var­to­ti, bet taip pat ir ki­tiems pro­jek­tams, kal­bant apie vai­kų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mą. Šian­dien dau­ge­liu at­ve­jų tiek mo­kyk­lo­se, tiek dar­že­liuo­se, sa­ky­kim, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mas yra la­bai mi­ni­ma­lus, o mū­sų XXI am­žiu­je, kai mes Lie­tu­vo­je ma­žai ju­da­me, daug nau­do­ja­mės iš­ma­nio­sio­mis prie­mo­nė­mis, fi­zi­nio ug­dy­mo trū­ku­mas yra la­bai jun­ta­mas. Tai ma­to­me ir iš aiš­kių svei­ka­tos ro­dik­lių, ty­ri­mų, kai yra ti­ria­mi mū­sų vai­kai.

Kal­bant apie da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę tik­rai bu­vo at­lik­ta daug ty­ri­mų, bu­vo nu­sta­ty­ti bū­dai ir prie­mo­nės, ku­rių rei­kė­tų im­tis, bet šiuo at­ve­ju, vai­kų at­ve­ju, mo­ki­nu­kų at­ve­ju, tik­rai tie spren­di­mai ne­bu­vo pri­im­ti. No­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad nuo re­zul­ta­tų nu­sta­ty­mo ir ana­li­zės bū­tų per­ei­ta prie re­a­lių dar­bų, kad si­tu­a­ci­ja šio­je sri­ty­je keis­tų­si, nes tam tik­rai yra prie­lai­dų ir bū­ti­na tai da­ry­ti. Be spren­di­mų pri­ėmi­mo vi­sos vi­suo­me­nės svei­ka­ta to­liau to­ly­giai pra­stės, o svei­ka­tos ap­sau­gos biu­dže­te at­ei­ty­je mes tik­rai sto­ko­si­me lė­šų tiems da­ly­kams, jei­gu ne­si­rū­pin­si­me tęs­ti­ne šios sri­ties po­li­ti­ka, ku­ri leis il­ga­lai­kė­mis prie­mo­nė­mis spręs­ti šias pro­ble­mas. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je nė­ra. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to taip pat ne­gau­ta.

Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šęs kal­bė­ti T. To­mi­li­nas. At­si­sa­ko. Prieš už­si­ra­šė kal­bė­ti K. Adomai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Aš no­riu pa­brėž­ti, kad šis pro­jek­tas, su­si­tar­ki­me, tik­rai nė­ra kur nors Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je įra­šy­tas kaip pri­ori­te­tas. Man la­bai gai­la, kad kai mes tu­ri­me iš­šū­kių dėl mo­kyk­lų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, dėl skait­me­ni­ni­mo ir in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo, pa­si­ren­ka­me pa­tį pa­pras­čiau­sią bū­dą – val­gy­ti kot­le­tus ir juos grūs­ti ne­mo­ka­mai tiems žmo­nėms, ku­rie to net ne­pra­šo. Įsi­vaiz­duo­ja­me, kad tai pa­dės ko­vo­ti su kaž­ko­kio­mis stig­mo­mis.

Man iš vi­so ky­la klau­si­mas, kaip su stig­mo­mis pa­de­da ko­vo­ti tai, kad į na­mus siun­čia­mas ne­mo­ka­mas mais­tas pir­mo­kams. Jei­gu mes no­ri­me ko­vo­ti su stig­mo­mis, tai pa­da­ry­ki­me, kad pri­va­lo­mas iš­anks­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas, kad ne­bū­tų at­ski­ro mais­to pir­ki­mo. Tai pa­dės ly­giai taip pat ko­vo­ti su stig­mo­mis, bet ne­rei­kės to­kių di­de­lių iš­lai­dų.

Kas dar yra šiek tiek ci­niš­ka šiuo at­ve­ju, mes ne­tu­ri­me pi­ni­gų to­kiems pro­jek­tams šiuo me­tu ap­skri­tai. Tie pa­tys ant­ro­kai, ku­riems jūs da­bar per prie­var­tą no­ri­te įkiš­ti tuos ne­mo­ka­mus pie­tus, ku­rių jie ne­val­gys, jie tu­rės su­mo­kė­ti už tuos pie­tus, kai už­augs ir tu­rės su­mo­kė­ti vals­ty­bės sko­las.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. T. To­mi­li­nas vis dėlto no­ri kal­bė­ti už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Gal­vo­jau, kad ne­bus taip ar­šiai pa­si­sa­ko­ma prieš pa­čių val­dan­čių­jų pa­teik­tą pro­jek­tą, tai vis dėl­to no­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti. Aš siū­ly­čiau ko­le­goms pa­si­do­mė­ti, kaip tas spren­di­mas bu­vo pri­im­tas, ko­kia yra pa­žan­giau­sių vals­ty­bių prak­ti­ka. Mes vi­si no­ri­me ly­giuo­tis į Suo­mi­ją, bet ne­no­ri­me pa­si­do­mė­ti, o kaip ten or­ga­ni­zuo­ja­mas vai­kų mai­ti­ni­mas, ko­dėl tur­tin­giau­sio­se vals­ty­bė­se, kur tik­rai gal ga­lė­tų ne­bū­ti tų ne­mo­ka­mų pie­tų, nes tur­būt ir skur­do ro­dik­liai ki­to­kie, vis dėl­to ei­na­ma uni­ver­sa­lu­mo ke­liu, ieš­ko­ma įvai­riau­sių ga­li­my­bių iš­spręs­ti dvi pro­ble­mas. Tai yra tą jau mi­nė­tą stig­ma­ti­za­vi­mą, tik­rai aki­vaiz­dų. Tie­siog pa­klaus­ki­te vai­kų, ką reiš­kia val­gan­tys, ne­val­gan­tys, kaip apie tai dis­ku­tuo­ja­ma, ko­kie at­si­ran­da epi­te­tai, o prie epi­te­tų at­si­ran­da ir pa­ty­čios, ir taip to­liau.

Bet dar svar­bes­nis as­pek­tas yra svei­kas mai­ti­ni­mas. Bu­vu­si Vy­riau­sy­bė pa­da­rė tik­rai la­bai daug, ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, kad mū­sų vai­kai mo­kyk­lo­se mai­tin­tų­si ge­riau. Tai yra kom­plek­si­niai spren­di­mai, ne tik ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas. Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas pir­miau­sia pra­dė­tas ten, kur bu­vo šve­diš­ki sta­lai, tai la­bai pa­si­tei­si­no. Ta­da bu­vo įvyk­dy­ta mo­kyk­lų ap­klau­sa ir su­rink­ta vi­sų ar­ba ak­ty­viai pa­si­sa­kiu­sių mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir tė­vų nuo­mo­nė. Šie įsta­ty­mai pa­reng­ti la­bai kruopš­čiai ir ko­ky­biš­kai. At­sa­ky­mai tik­rai yra bū­tent tė­vų nuo­mo­nė ir vai­kų nuo­mo­nė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Kaip su­pran­tu, ka­dan­gi bu­vo kal­ban­čių už ir prieš, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo tik­riau­siai ne­ga­lė­si­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me vis dėl­to pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ne? Ati­de­da­me ta­da įsta­ty­mo pro­jek­tą iki bal­sa­vi­mo.

 

17.48 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 481 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-122(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-122(2). Į tri­bū­ną kvie­čia­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Už bal­sa­vus 8, prieš – 2, su­si­lai­kius 1, ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis už­si­ra­šęs, ma­tau, T. To­mi­li­nas. Už­lei­džia L. Ku­ku­rai­čiui. Pra­šom. L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik pa­mi­nė­siu, kad už­si­ra­šiau frak­ci­jos var­du, tu­rė­tų pri­klau­sy­ti tru­pu­tį dau­giau lai­ko. Ge­rai. Apie Už­im­tu­mo įsta­ty­mą la­bai svar­bu kal­bė­tis, nes tai yra ir apie pa­gal­bą Lie­tu­vos vi­suo­me­nei pan­de­mi­jos me­tu, ir taip pat apie mū­sų vie­šuo­sius fi­nan­sus, ir kaip mes juos nau­do­ja­me. Pir­miau­sia trys ge­ri da­ly­kai, o pas­kui tai, ko­dėl aš kvies­čiau ne­bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Ge­ri da­ly­kai. Be­veik vi­sos dar mū­sų Vy­riau­sy­bės su­gal­vo­tos prie­mo­nės yra tę­sia­mos. Va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė ge­ras prie­mo­nes, jos da­bar yra tę­sia­mos, at­nau­ji­na­mos ir ne­per­žen­giant jų yra vei­kia­ma. Ant­ra­sis ge­ras da­ly­kas – aiš­ki bent ar­ti­ma per­spek­ty­va, tai yra pa­ra­ma darb­da­viams ir be­dar­biams ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Tre­čia­sis ge­ras da­ly­kas – pa­si­ma­tė tam tik­ra nau­jo­sios val­dan­čio­sios lai­ky­se­na ver­slo ir pa­žei­džia­miau­sių gru­pių at­žvil­giu.

Da­bar kas stip­riai ir la­bai stip­riai kri­ti­kuo­ti­na. Ly­gi­nant su da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja, nau­jie­ji Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai yra to­kie. Dė­me­sio! Dau­giau ne­gu dvi­gu­bai di­di­na­ma pa­ra­ma ver­slui ir sub­si­di­jos už pra­sto­vas bus mo­ka­mos dvi­gu­bai di­des­nės ir 100 % in­ten­sy­vu­mu. Šiuo me­tu, pri­min­siu, kad mo­ka­ma iki 90 % in­ten­sy­vu­mu tam, kad pa­lai­ky­tu­me so­li­da­ru­mą kar­tu su ver­slu ir ben­drai pri­si­im­tu­me at­sa­ko­my­bę. Šiuo at­ve­ju tik vals­ty­bė pri­si­ims at­sa­ko­my­bę. Ki­tas da­ly­kas, be­dar­bių, gau­nan­čių dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, skai­čius ma­ži­na­mas be­veik 10 kar­tų – nuo 300 tūkst. iki pre­li­mi­na­riai 30 tūkst. Ky­la ke­tu­ri es­mi­niai klau­si­mai.

Pir­ma­sis klau­si­mas. Ko­dėl rei­kia taip iš­pūs­ti sub­si­di­jų už pra­sto­vas prie­mo­nę, kai ji ir iki šiol ge­rai vei­kė? 25 tūkst. įmo­nių ir 215 tūkst. žmo­nių iki šiol pa­si­nau­do­jo sub­si­di­jo­mis už pra­­sto­vas, dar dau­giau įmo­nių ir dar­buo­to­jų šiuo me­tu nau­do­ja­si po­pras­to­vi­nė­mis sub­si­di­jo­mis. Jei­gu vi­sos įmo­nės ir dar­buo­to­jai, ku­rie šiuo me­tu nau­do­ja­si pra­sto­vo­mis ir po­pras­to­vi­ne sche­ma, at­si­rems į nau­jai siū­lo­mą pra­sto­vų me­cha­niz­mą ir jei­gu jiems bus mo­ka­ma vi­du­ti­nė siū­lo­ma pus­an­tro MMA pra­sto­va, 2021 me­tams nu­ma­ty­ta su­ma pra­sto­voms bus iš­nau­do­ta jau per pir­mą­jį me­tų mė­ne­sį. Dė­me­sio, at­krei­piu dar kar­tą – per pir­mą­jį me­tų mė­ne­sį iš­nau­do­si­me 2021 me­tams skir­tą pra­sto­vų da­lį. Ir tai bus dau­giau ne­gu per vi­sus 2020 pan­de­mi­jos me­tus skir­ta pra­sto­voms.

Ko­dėl ver­slui ne­at­si­rė­mus į šią prie­mo­nę, aš ne­ži­nau. Ma­nau, kad ji ga­li tap­ti pa­čia po­pu­lia­riau­sia prie­mo­ne, nes iki šiol tai bu­vo dos­niau­sias pa­siū­ly­mas vi­siems darb­da­viams, – ir pro­gre­sy­viau­siems, ir tiems, ku­rie vos su­du­ria ga­lą su ga­lu ir iš kar­to po pa­ra­mos ga­vi­mo už­si­da­rys, – vi­si nau­do­sis šia prie­mo­ne. Ma­no gal­va, tik­rai. Ži­no­te, kad šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­tis pra­sto­vų me­cha­niz­mas yra pa­kan­ka­mas. Ne­tu­rė­jo­me nei ma­si­nio at­lei­di­mo, nei rim­to už­im­tų­jų dar­bo rin­ko­je krei­vės kri­ti­mo. Kam ne­adek­va­čiai ge­rin­ti ge­rai vei­kian­tį me­cha­niz­mą, aš ne­ži­nau, iš­sky­rus tai, kad su­vo­ki, jog nuo­lat po­li­ti­kus spau­džian­tis ver­slas sa­vo ­ka­da nors pa­sie­kia, jei­gu esant ne šiai val­džiai, tai ki­tai. Ma­no gal­va, tai tie­siog pa­tai­ka­vi­mas ver­slui, lė­šų taš­ky­mas ir ab­so­liu­čiai ne­taik­lus pa­siū­ly­mas, kai kal­ba­ma apie ge­riau­sią mū­sų vi­sų lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Gai­la, kad tai vyks­ta tu­rint be­veik me­tų pa­tir­tį, kaip ir ko­kios prie­mo­nės vei­kia mū­sų ša­ly­je.

Ant­ra­sis klau­si­mas. Bei­eš­ko­da­ma taik­lių spren­di­mų, Vy­riau­sy­bė, ma­no gal­va, per­si­sten­gė su dar­bą pra­ra­du­siais. Šiuo me­tu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je to­kių yra 280 tūkst. Pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus pla­čiai dis­ku­tuo­ta dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka pri­klau­sys tik apie 30 tūkst. asme­nų. Klau­si­mas: kai taip taš­ko­mos lė­šos ver­slui, ar toks dras­tiš­kas tau­py­mas dar­bą pra­ra­du­sių at­žvil­giu yra adek­va­tus? Pri­min­siu fak­tus. Yra dvi skaid­rės. 2008–2011 me­tų kri­zė – iš­mo­kų ga­vė­jų skai­čius per tą lai­ką iš­au­go še­šis kar­tus, o fi­nan­sa­vi­mas – ar­ti aš­tuo­nių kar­tų.

Vi­siš­kai ki­to­kia si­tu­a­ci­ja yra pan­de­mi­jos me­tu. 2020 me­tais so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius kri­to dvi­gu­bai. Jei­gu bent 100 tūkst. žmo­nių nuo sau­sio mė­ne­sio pa­ju­dės į so­cia­li­nės pa­šal­pos sis­te­mą ir tai vis dar bus 100 tūkst. ma­žiau ne­gu 2011 me­tais, la­bai gru­biai skai­čiuo­jant, pa­pil­do­mai jiems rei­kės nuo 150 iki 200 mln. eu­rų lė­šų kas­met bent tre­jus ket­ve­rius me­tus. Ar tiek lė­šų esa­me su­pla­na­vę? Tai vis dėl­to ar taip vi­siš­kai ne­taik­li ši daž­nai kri­ti­kuo­ta iš­mo­ka, su­stab­džiu­si ke­lis šim­tus tūks­tan­čių žmo­nių nuo skur­do ir bent 20 %, kaip ro­do Už­im­tu­mo tar­ny­bos duo­me­nys, jų įdar­bi­nu­si? Tai žmo­nės, ku­rie įsi­dar­bi­no.

Su­tin­ku, kad yra pik­tnau­džia­vi­mo, ir tai nor­ma­lu, nes tai vi­siš­kai nau­ja prie­mo­nė, nie­ka­da ne­bu­vu­si iki šiol, ir pik­tnau­džia­vi­mą tik­rai rei­kia ša­lin­ti, tik­rai rei­kia ma­žin­ti šios prie­mo­nės ap­rėp­tį ir ją da­ry­ti taik­les­nę. Ta­čiau, de­ja, į mū­sų siū­ly­mą kaž­kiek iš­plės­ti ga­vė­jų skai­čių, įtrau­kiant ir tuos, ku­rie dar­bą pra­ra­do iki ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pio, ir amor­ti­zuo­ti ga­li­mai la­bai di­de­lį žmo­nių nu­te­kė­ji­mą į so­cia­li­nių pa­šal­pų sis­te­mą, de­ja, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas neat­si­žvel­gė. Ti­kiuo­si, kad bus at­si­žvelg­ta čia.

Tre­čias klau­si­mas, ar Vy­riau­sy­bė ne­pla­nuo­ja nu­trauk­ti ka­ran­ti­no iki pat ko­vo 10-osios, nes tiek sub­si­di­jos už pra­sto­vas, tiek dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka nu­ma­to­ma iki ka­ran­ti­no pa­bai­gos. Ka­ran­ti­nui bai­gian­tis ši­tų prie­mo­nių ne­lie­ka. Ki­taip sa­kant, jei­gu nu­trauk­si­te ka­ran­ti­ną anks­čiau, su juo baig­sis ir pa­gal­ba pra­sto­voms, ir dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka. Ki­tą die­ną po ka­ran­ti­no nu­trau­ki­mo, net jei­gu bus eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, vi­si liks ant le­do. Jei­gu ne­nu­trauk­si­te, lauk­da­mi nau­jos Sei­mo se­si­jos, la­bai ti­kė­ti­na, kad iš­nau­do­si­te vi­sus sa­vo re­sur­sus, taip pat ir tuos, ku­riuos nu­ma­tė­te re­zer­ve.

Ir pas­ku­ti­nis – ket­vir­tas klau­si­mas, ar šie to­kie prieš­ta­rin­gi siū­ly­mai rem­ti ver­slą ir skriau­s­ti pa­žei­džia­miausius yra tik ko­vi­di­nė ten­den­ci­ja, ar vi­są ka­den­ci­ją to­kia bus so­cia­li­nė po­li­ti­ka: ver­slui dvi­gu­bin­ti, o pa­žei­džia­miau­siems pa­ra­mą ma­žin­ti bent de­šim­tis kar­tų.

Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Į tri­bū­ną kvie­čia­mas A. But­ke­vi­čius. Jo sa­lė­je ne­ma­tau. Ki­tas no­rin­tis dis­ku­tuo­ti – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai­ta ypač di­de­lė ir ypač šiuo su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis tai bū­tų tur­būt ydin­ga, ta­čiau esant ka­rui su vi­ru­su ir jo su­ku­ria­mo­mis pa­sek­mė­mis tai tam­pa ne­iš­ven­gia­ma bū­ti­ny­be. Pa­va­sa­rį vi­so­se pa­ra­mos rū­šy­se do­mi­na­vo uni­ver­sa­lu­mo prin­ci­pas. Tei­sę įgy­da­vo gau­ti pa­ra­mą ir tie, ku­rie nu­ken­tė­da­vo, ir tie, ku­rie ne­bū­ti­nai. Šian­dien ne­be­tu­ri­me nei pra­ban­gos, nei mo­ra­li­nės tei­sės ne­at­sa­kin­gai elg­tis su vals­ty­bės fi­nan­sais, ypač sko­lin­tais, ypač šian­dien, dar ne­ži­no­da­mi, kiek ir ko­kios pa­ra­mos pri­reiks. To­dėl Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tos prie­mo­nės, da­ran­čios pa­ra­mą tiks­les­nę ir taik­les­nę, ver­tos pa­lai­ky­mo.

No­riu su­re­a­guo­ti į tai, ką prieš ma­ne kal­bė­jo bu­vęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras, la­bai uo­liai pa­si­sa­kan­tis už dar­bo iš­mo­kos ba­zės, ga­vė­jų ra­to plė­ti­mą, ta­čiau jūs, mi­nist­re, gi ži­no­te, kad ši prie­mo­nė bu­vo su­pla­nuo­ta iki šių me­tų pa­bai­gos, bu­vu­si jū­sų Vy­riau­sy­bė ki­tiems me­tams ne­nu­ma­tė nė eu­ro ir šian­dien la­bai leng­va siū­ly­ti plės­ti ba­zę, kai ne­sle­gia at­sa­ko­my­bė.

Taip pat no­riu su­re­a­guo­ti į tam tik­rą prieš­ta­ra­vi­mą ir ne­nuo­sek­lu­mą. Iš šios tri­bū­nos ką tik skam­bė­jo, kad yra pa­tai­kau­ja­ma ver­slams ir pa­na­šūs epi­te­tai, ta­čiau kar­tu bu­vo įspė­ta, kad iš­mo­kos baig­sis su ka­ran­ti­nu. Tie­sa, dar pri­dė­čiau – plius vie­nas mė­nuo. Tai vi­si tie siau­ri­ni­mai, vi­si tiks­li­ni­mai yra tik­rai ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, bet kad iš­ties pa­siek­tų tuos ga­vė­jus, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­ra­mos. Šian­dien kai ku­rie ver­slai yra už­da­ry­ti il­gus mė­ne­sius ir po pir­mos ban­gos ne­bu­vo jų at­si­ga­vi­mo, to­dėl rei­ka­la­vi­mas pri­si­dė­ti 10 % ar 30 % no­rint gau­ti sub­si­di­ją jiems tam­pa ne­pa­ke­lia­ma naš­ta. To­dėl ir bū­ti­na ieš­ko­ti spren­di­mų, kad vals­ty­bės pa­gal­ba, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pa­gal­ba at­ei­tų taik­liai ir tiks­liai. Tą, be­je, jūs taip pat ini­ci­ja­vo­te ir kal­bė­jo­te, kai bu­vo svars­to­mas pa­gal­bos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems me­cha­niz­mas, ku­ris iš­ties sa­vo prin­ci­pais ir sa­vo lo­gi­ka su­pa­na­šė­ja su šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai siū­lau pa­lai­ky­ti šį Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Pas­ku­ti­nė dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­rė M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties įdo­mu bu­vo klau­sy­ti pa­si­sa­ky­mo, ger­bia­mas bu­vęs mi­nist­re, ir ap­skri­tai iš ši­tos pu­sės. Jei­gu gal­vo­tu­me apie pa­ra­mą, ku­ri bu­vo nau­do­ja­ma pir­mo­jo ka­ran­ti­no me­tu ir sie­kė be­veik 2,8 mlrd. eu­rų, iš ku­rių 0,5 mlrd. eu­rų bu­vo skir­ta kam, pri­si­min­ki­me: sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tams pro­jek­tė­liams, vien­kar­ti­nėms ne­tva­rioms iš­mo­koms iš­mo­kė­lėms, vi­so­kiai prieš­rin­ki­mi­nei ma­nai iš dan­gaus, da­bar mes kal­ba­me apie tau­py­mą, ne­efek­ty­vias prie­mo­nes, kuo­met biu­dže­te prie­mo­nių, ne­svar­bu, ar tai va­din­si­te tęs­ti­nu­mu, ar ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­lik­ta ly­giai nu­lis, su­pla­nuo­ta ly­giai nu­lis lė­šų. Da­bar aš su­pran­tu, kad yra gal ir di­de­lis no­ras kaip nors kri­ti­kuo­ti, bet pa­gal­vo­ki­me ir apie at­sa­ko­my­bę, ir tai, ką mes ra­do­me, kai rei­kė­jo šį biu­dže­tą to­bu­lin­ti ir pla­nuo­ti vi­sas ki­tas prie­mo­nes.

Da­bar dėl taik­lu­mo. Vi­siš­kai ne­su­tin­ku su tuo, ką sa­ko po­nas L. Ku­ku­rai­tis, kad prie­mo­nės yra skir­tos ver­slui. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nės yra skir­tos iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas. Mes tu­ri­me su­pras­ti, koks da­bar yra lai­ko­tar­pis. Yra ver­slo, ku­ris ab­so­liu­čiai ne­tu­ri jo­kių pa­ja­mų, jo­kių ga­li­my­bių mo­kė­ti jo­kios da­lies prie dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mo, nes nė­ra jo­kios apy­var­tos. Kaip ta­da iš­sau­go­ti dar­bo vie­tą? Re­gist­ruo­tis už­im­tu­mo tar­ny­bo­je? Ma­tė­me, ma­tė­me prie­mo­nę už 200 eu­rų, kai už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ra­vo­si vi­si. Re­gist­ra­vo­si tie žmo­nės, ku­rie už­dir­ba dau­giau ne­gu mi­ni­ma­lią al­gą, nes iš­mo­ka gau­ta dos­nes­nė, re­gist­ruo­jan­tis už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Re­gist­ra­vo­si stu­den­tai, re­gist­ra­vo­si tre­čius me­tus vai­kus au­gi­nan­čios ma­mos, re­gist­ra­vo­si žmo­nės, ku­rie dir­ba še­šė­ly­je, tik tam, kad gau­tų dos­nes­nę iš­mo­ką.

Da­bar jūs ro­dė­te gra­žius skai­čius apie so­cia­li­nę at­skir­tį, apie so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mą. Bet ar ne­bu­vo taip, kad su šia prie­mo­ne jūs su­kū­rė­te dar vie­ną so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mą. Tie­siog žmo­nės iš vie­nos pa­ra­mos sis­te­mos pa­ma­to­mi ki­to­je, o taip ne­tu­rė­tų bū­ti, nes už­im­tu­mo tar­ny­ba tu­ri bū­ti skir­ta tam, kad žmo­nės at­ei­tų su­si­ras­ti dar­bą, grįž­ti į dar­bo rin­ką ir iš­ei­ti iš rė­mi­mo sis­te­mos vi­siems lai­kams.

Kal­bėdami apie taik­lu­mą, tu­ri­me su­pras­ti, kad su šiais la­bai ri­bo­tais vals­ty­bės re­sur­sais ir la­bai ne­di­de­liu lai­ku, ku­rį mes tu­rė­jo­me, pa­da­rė­me vis­ką, ką ga­li­me. Pra­sto­vos, ko­kios yra da­bar, nu­kreip­tos į tuos darb­da­vius, ku­riems yra sun­kiau­sia. Jie ne­ga­li pri­si­dė­ti, ne­ga­li iš­lai­ky­ti sa­vo dar­buo­to­jų, va­di­na­si, jiems tu­ri­me su­teik­ti tas ga­li­my­bes iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas.

Ar ne­pa­da­rė­me klai­dos skai­čiuo­da­mi, ar ne­bus di­des­nės lė­šos, ne­gu mes su­pla­na­vo­me? Mes tai pa­ma­ty­si­me per pir­mą mė­ne­sį. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad šia prie­mo­ne pa­si­nau­dos tie, ku­riems rei­kia la­biau­siai.

Kal­bėdama apie vien­kar­ti­nę iš­mo­ką, dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, no­riu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad tie žmo­nės, ku­rie ne­te­ko dar­bo ka­ran­ti­no me­tu ir ne­tu­ri jo­kios ga­li­my­bės da­bar su­si­ras­ti dar­bą, gaus tą iš­mo­ką. Tie­siog ši prie­mo­nė yra nu­kreip­ta taik­liau­siai į tuos, ku­riems to rei­kia la­biau­siai.

Aš la­bai siū­ly­čiau bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes tų prie­mo­nių žmo­nėms šian­dien la­bai rei­kia. Ir čia ne­be me­tas sa­ky­ti, ką mes da­rė­me, ko ne­da­rė­me. Mes ma­tė­me, ką jūs da­rė­te, jūs da­bar ga­li­te la­bai leng­va ran­ka kri­ti­kuo­ti mū­sų prie­mo­nes, bet šio įsta­ty­mo lau­kia žmo­nės, ku­rie ri­zi­kuo­ja pra­ras­ti sa­vo dar­bo vie­tas. La­bai kvie­čiu, ko­le­gos, bal­suo­ti už, pri­tar­ti, net jei­gu tam tik­ros ap­lin­ky­bės jums at­ro­do ne­pri­im­ti­nos ar ne­tin­ka­mos, bet tik­rai tu­rė­tu­me su­si­telk­ti ir pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma mi­nist­re. Pa­si­sa­kė vi­si, no­rin­tys pa­si­sa­ky­ti svars­ty­mo sta­di­jos dis­ku­si­jo­je.

Į tri­bū­ną kvie­čia­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Lin­gę. Pa­tai­sų svars­ty­mas.

Dėl 48 straips­nio 1 da­lies yra gau­ta Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­sa. Jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­sta­tys pa­tai­są? L. Ku­ku­rai­tis ar T. To­mi­li­nas? L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom pri­sta­ty­ti pa­tai­są.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­tai­sos es­mė yra to­kia, kaip ir mi­nė­jau pra­ne­ši­me, – ne­su­ma­žin­ti taip stip­riai dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos ga­vė­jų skai­čiaus. Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo 300 tūkst., ku­rie ga­vo iki šiol, bū­tų su­ma­žin­ta iki 30 tūkst. Ke­li šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių pa­tir­tų ri­zi­ką ne­tu­rė­ti pa­ja­mų ar­ba, kaip ir mi­nė­jau, at­si­rem­ti į so­cia­li­nės pa­šal­pos sis­te­mą, ku­ri yra tiks­li­nė, te­stuo­ja­ma pa­gal pa­ja­mas ir iš jos žmo­nės iš­ei­na la­bai sun­kiai, jei­gu į ją pa­ten­ka.

To­dėl yra siū­lo­mi trys pa­kei­ti­mai. Iš­mo­ka ga­lio­tų, jei­gu dar­bo san­ty­kiai nu­trauk­ti iki 12 mė­ne­sių iki Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ar ka­ran­ti­no. Šiuo at­ve­ju da­bar pa­teik­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta, jei­gu nuo pir­mos ka­ran­ti­no die­nos nu­trauk­ti san­ty­kiai. Mū­sų gal­va, jei­gu žmo­nės pra­ra­do dar­bą iki ka­ran­ti­no ir prieš mė­ne­sį, prieš du, tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi šios iš­mo­kos at­žvil­giu.

Ant­ra­sis – pra­plės­ti tai­ky­mo lai­ko­tar­pį, ki­taip sa­kant, kad tęs­tų­si tuo me­tu, jei­gu yra bent vie­nas re­ži­mas – ka­ran­ti­nas ar­ba eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja, nes, kaip mi­nė­jau, eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos pa­bai­ga plius vie­nas mė­nuo – ši­tos iš­mo­kos žmo­nės ne­tek­tų, o eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos me­tu tie­siog ne­bū­tų jo­kių pa­ja­mų.

Ir tre­čia­sis – ne­nu­ver­tin­ti ne­dar­bo iš­mo­kų. Jei­gu kam nors rū­pė­tų so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas, tai nie­ka­da ne­leis­tu­me dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms bū­ti di­des­nėms, nes dar dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka duo­da­ma tam tik­ra pras­me ne­nu­si­pel­nius, iš­sky­rus tai, kad tu pra­ra­dai dar­bą ir ne­tu­ri tei­sės į ne­dar­bo iš­mo­ką. Bet jei­gu ta iš­mo­ka yra di­des­nė ne­gu ne­dar­bo iš­mo­ka, o taip pa­si­da­ro, jei­gu mes ne­pri­de­da­me prie tų, ku­rie gau­na ne­dar­bo iš­mo­ką, tų 7 % nuo MMA, tai žmo­nės at­si­du­ria tik­rai to­kio­je so­cia­liai ne­tei­sin­go­je si­tu­a­ci­jo­je ir dėl to yra mū­sų siū­ly­mas ne­nu­ver­tin­ti ne­dar­bo iš­mo­kų ir pri­dė­ti prie kiek­vie­nos ne­dar­bo iš­mo­kos 7 % nuo MMA. To­kie trys kei­ti­mai tvar­kant šią iš­mo­ką 2021 me­tams.

PIRMININKAS. Dė­kui, jūs pri­sta­tė­te vi­sas tris pa­tai­sas dėl 48 straips­nio, bet jos vie­na su ki­ta nė­ra su­si­ju­sios, kaip aš su­pran­tu. Pra­šau, ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi bu­vo pri­sta­ty­ti vi­si siū­ly­mai ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tai, kur ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti pa­siū­ly­mams, yra tie pa­tys. Tie­siog aš įvar­din­čiau api­ben­drin­tai, kad ko­mi­te­te pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tam dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui, ku­riuo sie­kia­ma įtvir­tin­ti taik­les­nį ir tiks­lin­ges­nį dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos sky­ri­mą ir mo­kė­ji­mą, o šiuo Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mu bū­tų iš­plės­tas dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų ga­vė­jų ra­tas, dėl to pri­reik­tų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, ku­rių to­kios iš­mo­kos mo­kė­ji­mo ap­im­čiai nė­ra nu­ma­ty­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ka­dan­gi yra trys pa­tai­sos dėl 48 strai­ps­nio vie­na su ki­ta ne­su­si­ju­sios, tai da­bar dėl pir­mos pa­tai­sos, kur ne anks­čiau kaip 12 mė­ne­sių. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už? T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai no­rė­čiau, kad jūs la­bai aiš­kiai su­vok­tu­mė­te, už ką bal­suo­ja­te. Šian­dien Li­nas pa­ro­dė la­bai svar­bias skaid­res, pa­ro­dė 2008, 2009, 2010 me­tus, kai ne­bu­vo pri­im­ta rei­ka­lin­gų spren­di­mų ir mes tu­rė­jo­me dras­tiš­ką skur­do au­gi­mą ir pa­šal­pų pra­šy­to­jų ar­mi­jos di­dė­ji­mą. 2020 me­tais pri­ėmė­me ki­to­kius kar­tu, ne­rei­kia čia pirš­tais ba­dy­ti, pri­ėmė­me ki­to­kius spren­di­mus, mes juos pri­ėmė­me net­gi ne pa­tys ką nors su­gal­vo­ję, o rem­da­mie­si skur­do tin­klo, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų tin­klo pa­siū­ly­mu, ger­bia­mo R. La­zut­kos ir ki­tų mū­sų pro­fe­so­rių eks­per­tų nuo­mo­ne, kad tu­ri at­si­ras­ti tar­pi­nė gran­dis, tai yra dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka, ku­ri ne­stu­mia žmo­gaus į so­cia­li­nes pa­šal­pas, iš­lai­ko dar­bo pa­ieš­kos sis­te­mo­je, ir bū­tent taip mes iš­ven­gė­me tos il­ga­lai­kės be­dar­bys­tės. Aš su­pran­tu, kad jūs, daž­niau­siai mes vi­si va­do­vau­ja­mės ant­ra­štė­mis ir vi­so­kio­mis pa­sa­ko­mis apie pa­šal­pi­nius, ku­rių ten dau­gė­ja ir taip to­liau. Bet kai at­si­ver­ti sta­tis­ti­ką, kai pra­de­di klau­sy­ti, ką kal­ba eks­per­tai, ma­tai vi­sai ki­tą vaiz­de­lį. Šian­dien dras­tiš­kai, tie­siog iš pe­ties kirs­ti ir de­šimt kar­tų ma­žin­ti iš­mo­kos ga­vė­jų ra­tą yra la­bai pa­vo­jin­ga. Mes ne­di­de­liais pi­ni­gais ga­li­me iš­veng­ti skur­do ir ne­ly­gy­bės au­gi­mo. Taip, tai yra lai­ki­na iš­mo­ka ir rei­kia iš­lai­ky­ti tą lai­ki­nu­mo, sa­ky­ki­me, dva­sią, bet taip kirs­ti iš pe­ties ir su­ma­žin­ti ga­vė­jų ra­tą de­šimt kar­tų yra la­bai ne­at­sa­kin­ga. Da­ry­ki­me at­sa­kin­gą spren­di­mą, mes siū­lo­me kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą, mes siū­lo­me, mes pri­ta­ria­me ga­vė­jų ra­to su­ma­ži­ni­mui ga­na oriam ir di­de­liam, bet ne­kirs­ki­me de­šimt kar­tų šios iš­mo­kos ir pa­gal­vo­ki­me apie žmo­gų ir jo li­ki­mą, apie tą žmo­gų, ku­ris ne­ga­lė­jo ras­ti dar­bo. Pa­vyz­džiui, 2019 me­tų sau­sio mė­ne­sį, kai pra­si­dė­jo ko­vi­das, jis ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių ieš­ko­ti dar­bo.

PIRMININKAS. Labai dė­kui. Prieš pa­tai­są pa­si­sa­ko M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Na, iš tie­sų la­bai keis­ta gir­dė­ti ko­le­gų pa­si­sa­ky­mus, vals­tie­čiai, at­ro­do, pa­tys mu­ša, pa­tys rė­kia. Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jūs sa­ko­te, kad mes ker­ta­me iš pe­ties, tai jūs šau­dė­te iš ly­gia­vamz­džio, nes pa­gal jus nuo sau­sio 1 die­nos bū­tų pa­si­bai­gęs ga­lio­ji­mas vi­sų iš­mo­kų. Apie ką jūs kal­ba­te? Pa­gal jū­sų pro­jek­tą ne­bū­tų dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos, nes tam ne­bu­vo nu­ma­ty­ta jo­kio fi­nan­sa­vi­mo. Tai ką jūs pla­na­vo­te? Kaip jūs kal­ba­te, kad jūs pla­na­vo­te rū­pin­tis žmo­nė­mis, kad jie gau­tų tam tik­ras iš­mo­kas, kai biu­dže­te tų da­ly­kų ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Gal­būt kaž­ko­kiu ab­ra­ka­dab­ros bū­du pla­na­vo­te iš kaž­kur gau­ti pi­ni­gų ir stai­ga pri­im­ti, bet kaip jūs pla­na­vo­te biu­dže­tą, ko­kius jūs pro­jek­tus at­ne­šė­te – nie­ko ne­bu­vo nu­ma­ty­ta.

Ir at­kreip­siu dė­me­sį, kad, na, čia krei­pė­si, sa­ko, Li­nas pri­sta­tė pre­zen­ta­ci­ją, pa­ro­dė gra­žias skaid­res. Tai Li­nas yra ne tik Li­nas, o To­mas – ne tik To­mas. Li­nas bu­vo mi­nist­ras, o To­mas bu­vo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir tu­rė­jo vi­sas ga­li­my­bes iš­spręs­ti, bet ne­iš­spren­dė. Mes spren­džia­me ir da­ro­me vie­ną pa­pras­tą da­ly­ką – už­tik­ri­na­me, kad pa­ra­mą gau­tų ne kas no­ri, o tie, kam rei­kia. Tik tiek.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, ma­tau, no­ri re­pli­kuo­ti L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Pa­tai­sy­siu. Pra­sto­vų sis­te­ma tęs­tų­si nuo sau­sio 1 die­nos ir yra ab­so­liu­čiai tin­ka­ma, ir jos ne­rei­kia iš­pūs­ti dvi­gu­bai ar tri­gu­bai, ką jūs ir da­ro­te. Vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas, mes šian­dien vi­są die­ną dis­ku­ta­vo­me apie skir­tin­gus biu­dže­to for­ma­vi­mo ypa­tu­mus, ar iš­pu­čiam sko­lą, įro­dom pa­sau­liui ir dėl to mū­sų rei­tin­gai kren­ta, ar iš tos sko­los tas prie­mo­nes, ku­rios yra pa­tvir­tin­tos ir su­vei­kia, mes to­liau tę­sia­me. Mes bū­tu­me tę­sę, pa­ro­dė­me skaid­res ir mes at­sa­ko­me už tas skaid­res. Ar jūs at­sa­ky­si­te už sa­vo skaid­res po to, kai ši­tas įsta­ty­mas įsi­ga­lios ir tu­rė­si­me po­vei­kį, mes pa­žiū­rė­si­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. No­riu pa­klaus­ti ini­cia­to­rių. Pa­tai­sos dėl 3 ir 4 da­lių yra su­si­ju­sios, kaip aš su­pran­tu, ir ga­li­ma vie­nu bal­sa­vi­mu spręs­ti dėl jų?

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Dėl 3 ir 4 da­lių, 1 da­lies.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Taip, jos yra su­si­ju­sios. Taip, ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. M. Ma­jaus­kas – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas bu­vęs so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­re, jūs ne­pa­tei­kė­te Sei­mui jo­kio įsta­ty­mo pro­jek­to dėl dar­bo pa­ieš­kos. Pa­gal jus ji­nai bū­tų pa­si­bai­gu­si sau­sio 1 die­ną, ir taš­kas. Jūs ga­li­te kal­bė­ti apie tai, ką gal­būt bū­tu­mė­te da­rę, bet jūs ne­tu­rė­jo­te jo­kio įsta­ty­mo pro­jek­to, jo­kio pra­tę­si­mo ir su biu­dže­tu jo­kio spren­di­mo ne­pa­tei­kė­te. Man at­ro­do, bū­tų la­bai svar­bu tai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, o ne klai­din­ti vi­suo­me­nę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mi ko­le­gos. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pa­var­dė ne­bu­vo pa­mi­nė­ta, tai gal tiek to, pir­ma iš­si­aiš­kin­ki­me su to­mis pa­tai­so­mis. Dėl mo­ty­vų bu­vo pa­si­sa­ky­ta. Pa­tai­sa dėl 3 ir 4 punk­tų. Jos yra su­si­ju­sios, to­dėl skel­biu ben­drą bal­sa­vi­mą dėl šių abie­jų pa­tai­sų. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­soms, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už bal­sa­vo 36 Sei­mo na­riai, prieš – 44, su­si­lai­kė 18. Pa­tai­soms ne­pri­tar­ta.

To­liau tų pa­čių Sei­mo na­rių pa­tai­sos dėl 3 straips­nio 2 da­lies. Pra­šau ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją į tri­bū­ną. Jūs ga­li­te at­si­neš­ti kor­te­lę ir iš čia bal­suo­ti. L. Ku­ku­rai­tis ir T. To­mi­li­nas. Kas pri­sta­tys šią pa­tai­są?

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Čia yra kal­ba­ma apie tai, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka, ku­ri yra nu­sta­ty­ta 200 eu­rų, ne­re­tai tam­pa di­des­ne ne­gu ne­dar­bo so­cia­li­nė iš­mo­ka, ku­rią žmo­nės gau­na il­gą lai­ką dir­bę ir pra­ra­dę dar­bą. Ki­taip sa­kant, mes dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką duo­da­me dy­kai di­des­nę ne­gu tiems, ku­rie dir­bo ir už­si­dir­bo. Mū­sų siū­ly­mas iš­lai­ky­ti tą nuo­sta­tą, ku­ri eg­zis­ta­vo šiais me­tais, pa­di­di­nant ir ne­dar­bo drau­di­mą gau­nan­tiems žmo­nės 7 % nuo MMA. Toks siū­ly­mas iš­lai­ky­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą su jau eg­zis­tuo­jan­čia sis­te­ma.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui ini­cia­to­riams. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Kaip ir dėl anks­čiau bu­vu­sių pa­siū­ly­mų ar­gu­men­tai yra tie pa­tys, kad siū­lo­me lai­ky­tis ini­cia­to­rių, tai yra Vy­riau­sy­bės, pa­teik­tam pro­jek­tui ir pa­siū­ly­mui dėl iš­plės­tos ba­zės… Siū­lo­me at­si­žvelg­ti į tai, kad ne­su­pla­nuo­tos iš­mo­kos, rei­ka­lin­gos lė­šos šiam pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti, ir ko­mi­te­tas siū­lo lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­to tiks­lin­go ir taik­les­nio pa­ra­mos skirs­ty­mo, tiks­li­nės gru­pės nu­si­tai­ky­mo į šią pa­ra­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Už pa­tai­są no­ri šne­kė­ti T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te dar pri­min­ti ke­le­tą ar­gu­men­tų, ko­dėl dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka yra ge­ra prie­mo­nė ir ko­dėl ją siū­lė mū­sų eks­per­tai, taip pat skur­do tin­klas. As­muo yra drau­džia­mas nuo ne­dar­bo ir nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis devynis mė­ne­sius gau­na be­dar­bio iš­mo­ką, ku­ri yra pa­rem­ta jo mo­kes­čiais, iš es­mės jis ją už­si­dir­bo, su­mo­kė­jo už ją mo­kes­čius. Bet kri­zi­niais at­ve­jais dau­ge­lis vy­riau­sy­bių įve­da to­kią iš­mo­ką ir pra­tę­sia be­dar­bio pa­šal­pos mo­kė­ji­mą, kad žmo­gus ne­nu­kris­tų link so­cia­li­nių pa­šal­pų, ne­pra­si­dė­tų jo vi­so gy­ve­ni­mo te­sta­vi­mas ir įvai­riau­sios ki­tos su sa­vi­val­dy­be su­si­ju­sios pro­ce­dū­ros. Tai­gi čia mū­sų iš­mo­ka yra lai­ki­nas spren­di­mas, kad kri­zės me­tu pa­dė­tu­me žmo­gui ne­nu­kris­ti ir pa­lai­ky­ti jo gy­vy­bin­gu­mą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jū­sų vie­nin­te­lis ar­gu­men­tas prieš mū­sų pa­siū­ly­mą yra tai, kad bu­vu­si Vy­riau­sy­bė ir bu­vu­si dau­gu­ma, ku­ri ne­ta­po dau­gu­ma, ta­po opo­zi­ci­ja, kaž­ko ne­pa­da­rė, va­di­na­si, jūs ne­tu­ri­te ar­gu­men­tų. Jūs ne­tu­ri­te jo­kių ar­gu­men­tų prieš skur­do tin­klo ar­gu­men­tus, prieš mū­sų eks­per­tų pa­siū­ly­mus. Jūs pa­tys abe­jo­ja­te sa­vo spren­di­mu. La­bai gai­la.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš pa­tai­są kal­ba J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lis as­pek­tus. Pir­miau­sia tai, kad ši prie­mo­nė, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, ne­bu­vo su­pla­nuo­ta ki­tų me­tų biu­dže­te, už ku­rį bu­vo­te at­sa­kin­gi jūs. Ir ki­tas, gal­būt jums as­me­niš­kai svar­bes­nis ar­gu­men­tas bus, kad vis­gi bu­vęs prem­je­ras sa­kė, jog ši prie­mo­nė ne­pa­si­tei­si­no. Šiek tiek keis­ta, kad jūs da­bar siū­lo­te to­kius pa­siū­ly­mus, ku­rie prieš­ta­rau­ja ben­drai jū­sų bu­vu­sios val­džios lo­gi­kai.

Kvies­čiau ne­pri­tar­ti šiam siū­ly­mui, nes per di­de­lė pra­ban­ga bū­tų švais­ty­tis sko­lin­to­mis lė­šo­mis ka­ran­ti­no aki­vaiz­do­je. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Vi­si pa­si­sa­kė už ir prieš pa­tai­są, to­dėl skel­biu bal­sa­vi­mą. Kas pa­lai­ko Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­są, bal­suo­ja už, kas ne­pa­lai­ko, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už bal­sa­vo 30 Sei­mo na­rių, prieš – 42, su­si­lai­kė 20. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nė Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­sa dėl 3 straips­nio 5 da­lies 1 pun­k­to. Pri­sta­tys po­nas L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ši įsta­ty­mo pa­tai­sa bū­tų apie tai, ko­kį lai­ko­tar­pį mes pla­nuo­ja­me mo­kė­ti tą la­bai žen­kliai su­siau­rin­tą dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką – ar ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, ar ir eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos lai­ko­tar­piu. Jei­gu tik ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, ne­ži­nia, ka­da Vy­riau­sy­bė nu­trauks ka­ran­ti­ną, aš ma­nau, kad sku­bės nu­trauk­ti, nes sub­si­di­jų už pra­sto­vas sche­ma yra per bran­gi mū­sų ša­liai, tai tik­rai sku­bės nu­trauk­ti ka­ran­ti­ną. Va­di­na­si, dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką gaus mė­ne­sį, gal du. O ką to­liau žmo­nės da­rys, vi­siš­kai ne­aiš­ku, ir įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų nė­ra. To­dėl mes siū­lo­me dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką mo­kė­ti ir ka­ran­ti­no, ir eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos me­tu iki pat eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos pa­bai­gos, va­di­na­si – pan­de­mi­jos pa­bai­gos, tai siau­rai da­liai, dėl ku­rios yra tei­kia­mas siū­ly­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti dėl tų pa­čių iš­sa­ky­tų mo­ty­vų, kad mes siū­lo­me lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir jų pa­siū­ly­mų dėl tų pa­čių tiks­lų ir prie­žas­čių, to­kių kaip ne­su­pla­nuo­tos pa­pil­do­mos lė­šos, ple­čia­ma ba­zė gau­ti. Be to, at­krei­piu dė­me­sį, kaip siū­lo au­to­riai, kad tur­būt to­kia si­tu­a­ci­ja, kai vie­nu me­tu bū­tų nu­trau­kia­ma ir eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja, ir ka­ran­ti­nas, var­giai įma­no­ma.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga.

Už pa­tai­są no­rė­tų kal­bė­ti T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­ly­čiau nu­si­ra­min­ti ir la­bai stip­riai ne­si­jau­din­ti dėl biu­dže­to lė­šų nu­ma­ty­mo ar ne­nu­ma­ty­mo šiai prie­mo­nei. Mes pui­kiai gir­dė­jo­me val­dan­čių­jų pa­si­sa­ky­mus, kad biu­dže­tas bus per­žiū­rė­tas, kol baig­sis me­tai. Va­di­na­si, iš es­mės bus vei­kia­ma pa­gal si­tu­a­ci­ją. To­dėl jums jau nu­spren­dus žen­kliai su­siau­rin­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, tur­būt drą­siai ga­lė­tu­mė­te pri­tar­ti bent jau šiai pa­tai­sai, nu­ma­tan­čiai, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka ne­bus at­im­ta vos tik pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui. Bent jau nu­siųs­ki­me prieš Ka­lė­das šią ži­nu­tę la­biau­siai nu­skriaus­tiems, dau­giau­siai mū­sų pa­gal­bos lau­kian­tiems žmo­nėms. Tai tik­rai nė­ra la­bai bran­gu, bet tai bū­tų so­li­da­ru­mo iš­raiš­ka.

Aš su­pran­tu, jūs kal­si­te vi­są lai­ką, kad mes, kaip nu­ei­nan­ti Vy­riau­sy­bė, kaž­ko ne­nu­ma­tė­me. Pa­ti­kė­ki­te, jei­gu mes bū­tu­me ta­pę dau­gu­ma, tas lai­ki­nas prie­mo­nes, ku­rias mes pa­tys iš­ban­dė­me, iš sko­lin­tų lė­šų mums tik­rai bū­tų ne­su­dė­tin­ga tęs­ti. To­dėl tas ar­gu­men­tas jau ne­įdo­mus ir ne­ak­tu­a­lus, ne­kar­to­ki­te jo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ko­le­ga. Prieš pa­tai­są kal­ba S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Aš gir­džiu čia apie ka­lė­di­nes do­va­nas, dar kaž­ko­kias šven­ti­nes pri­vi­le­gi­jas. Jau ne kar­tą bu­vo mi­nė­ta, kad vis dėl­to biu­dže­te pi­ni­gų ne­bu­vo nu­ma­ty­ta ir kaž­kie­no są­skai­ta jas da­bar ban­do­ma pra­muš­ti, ir kuo il­giau. Kas ap­skri­tai yra dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka? Ar yra ži­no­mi skai­čiai, kiek žmo­nių, ku­rie bu­vo su­si­ję su dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka, vis dėlto su­si­ra­do dar­bą? At­virkš­čiai. Aš ži­nau, kad ra­jo­nuo­se, ir mū­sų ra­jo­ne, ne­dar­bas dar la­biau iš­au­go. Kur ta taik­li prie­mo­nė, ku­ri pa­dė­tų ras­ti ko­kį nors dar­bą bū­tent šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu? Juo la­biau kad jau ir bu­vo mi­nė­ta, jū­sų prem­je­ras pa­sa­kė, kad tai bu­vo ne­taik­li ir ne­vei­kian­ti prie­mo­nė, tai bu­vo klai­da.

Dar vie­nas klau­si­mas. Iš kur at­si­ra­do pa­pil­do­mų 30 tūkst., jei­gu ne­klys­tu, be­dar­bių, ku­rie ne­fi­gū­ra­vo dar­bo san­ty­kiuo­se? Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, mes tu­ri­me 30 tūkst. še­šė­li­nių žmo­nių, ku­rie su­re­a­ga­vo į ši­tą ma­lo­nę, už­si­re­gist­ra­vo ne­dar­bo iš­mo­kai gau­ti ir vi­siš­kai ne­si­ruo­šia įsi­dar­bin­ti, tie­siog lau­kia, kiek jiems mo­kės, po to vėl vi­so ge­ro. Jie nie­ko ne­duo­da vals­ty­bei, o val­s­ty­bė kaž­ko­dėl tu­ri ieš­ko­ti pa­pil­do­mų iš­tek­lių, kaip jais pa­si­rū­pin­ti. Kur tie 30 tūkst. žmo­nių? Ko­dėl jie, ga­vę iš­mo­kas, ne­bu­vo su­re­gist­ruo­ti ir ką jie veiks to­liau? Žo­džiu, šiuo at­ve­ju su­pran­tu, kad mes ne­ga­li­me iš tuš­čio mai­šo da­ly­ti dar pa­pil­do­mas ne­pa­sver­tas do­va­nas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Vi­si pa­sa­kė mo­ty­vus už ir prieš. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio ir T. To­mi­li­no pa­tai­sai, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už bal­sa­vo 33 Sei­mo na­riai, prieš – 43, su­si­lai­kė 16. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ap­svars­tė­me vi­sas pa­tai­sas, teik­tas dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Dar yra gau­ta vie­na Sei­mo na­rio M. Lin­gės pa­tai­sa, ta­čiau dėl ter­mi­nų lai­ky­mo­si ji bus svars­to­ma pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to už už­si­ra­šęs kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš dis­ku­si­jų tiek po­zi­ci­jos, tiek opo­zi­ci­jos ga­lė­jo­me įsi­ti­kin­ti, kad kaip prie­mo­nė dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka yra tik­rai svar­bi. Gai­la, kad vals­tie­čiai jos ne­nu­ma­tė. Jo­kios. Pa­li­ko ab­so­liu­tų nu­lį at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te žmo­nėms, ku­rie bū­tų ieš­ko­ję dar­bo.

Dar dau­giau, šian­dien jie ro­do di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir sa­ko, kad mes nu­ma­to­me per ma­žai. Aš vis dėl­to kvies­čiau ne­lau­žy­ti ie­čių dėl to ir pa­si­džiaug­ti, kad Vy­riau­sy­bė ra­do re­sur­sų, ga­na reikš­min­gų, nu­ma­tys net 28 mln. eu­rų. To­kią iš­mo­ką, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, gaus apie 30 tūkst. žmo­nių ir ji­nai tu­rė­tų tęs­tis apie ge­rus ke­tu­ris mė­ne­sius. Jei­gu ma­ty­si­me pa­pil­do­mą po­rei­kį, tiks­lin­si­me biu­dže­tą ir nu­ma­ty­si­me pa­pil­do­mai. Kvie­čiu ne­stre­suo­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ko­le­ga. Prieš kal­ba L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ka­lė­di­nė do­va­na yra jū­sų nau­ja pra­sto­vų sub­si­di­ja­vi­mo sche­ma – vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­ga. Pra­sto­vos vei­kia ir veiks nuo sau­sio 1 die­nos, dėl to aš la­bai rim­tai kvie­čiu val­dan­čiuo­sius pa­im­ti pau­zę ir pa­mąs­ty­ti, ar ta pra­sto­vų sche­ma, ku­rią jūs siū­lo­te, nė­ra per bran­gi Lie­tu­vai, mums vi­siems. Kai kal­ba­me apie ke­lio­li­kos mi­li­jo­nų pa­pil­do­mai pri­dė­ji­mą, dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką… tai ne ke­li šim­tai mi­li­jo­nų kas mė­ne­sį pra­sto­vų me­cha­niz­mui, dėl ku­rio jūs pa­si­ra­šo­te. Šias dis­ba­lan­sas yra per­tek­li­nis, ne­taik­lus.

 At­sa­kant ger­bia­mam M. Ma­jaus­kui, jei­gu bū­tu­me tu­rė­ję po rin­ki­mų tuos du mė­ne­sius, tik­rai bū­tu­me at­ne­šę taik­les­nius siū­ly­mus nuo sau­sio 1 die­nos. Kaip ir mi­nė­jau, mū­sų biu­dže­to for­ma­vi­mo įsi­vaiz­da­vi­mas yra ki­toks, ne­iš­pu­čiant dirb­ti­nai sko­los, ir iš sko­lin­tų lė­šų mes bū­tu­me su­tvar­kę ši­tas iš­mo­kas taip, kad toks dis­ba­lan­sas ne­bū­tų iš­ėjęs. To­dėl siū­lau pa­im­ti pau­zę – nie­kas ne­de­ga. Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką per sau­sio 5, sau­sio 7 die­nas su­si­tvar­ky­si­me vi­si kar­tu, bet dėl pra­sto­vų me­cha­niz­mo rim­tai, la­bai rim­tai kvie­čiu pa­mąs­ty­ti, nes tai yra iš-lai-da-vi-mas, nes me­cha­niz­mas jau vei­kia.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

18.27 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-131 (pa­tei­ki­mas)

 

Ka­dan­gi pa­gal dar­bo­tvarkę, pa­gal lai­ką nu­ma­ty­tas Pre­zi­den­to tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas ir yra pra­ne­šė­jas, tai gal­būt ga­lė­tu­me pa­kvies­ti Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­jį pa­ta­rė­ją S. Krėpš­tą į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mą – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-131.

S. KRĖPŠTA. La­bas va­ka­ras, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, šian­dien esu įpa­rei­go­tas jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to šių me­tų gruo­džio 18 die­nos dek­re­tą, ku­riuo Sei­mui tei­kia­mas svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pre­zi­den­tas ne kar­tą yra nu­brė­žęs kryp­tį, kad Lie­tu­va tu­ri bū­ti stip­ri, ža­lia, ino­va­ty­vi ir tei­sin­ga Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė. Bū­tent siek­da­mas tei­sin­ges­nio ir adek­va­tes­nio as­mens eko­no­mi­nių ir so­cia­li­nių tei­sių už­tik­ri­ni­mo jam ne­te­kus dar­bo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas ini­ci­juo­ja šią įsta­ty­mo pa­tai­są.

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir moks­li­nin­kai ne kar­tą siū­lė pa­keis­ti Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, sie­kiant di­des­nio šios sis­te­mos tei­sin­gu­mo. Iš tie­sų šiuo me­tu ga­lio­jan­čios Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos visai ne­už­tik­ri­na vie­no­dų tei­sių į ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką dir­ban­tiems as­me­nims, gau­nan­tiems so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas, pa­vyz­džiui, su­si­ju­sias su ne­tek­tu ne­dar­bin­gu­mu. As­me­niui, ne­te­kus dar­bo, tei­sės ak­tais nu­sta­ty­ta jam pri­klau­san­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ka yra ma­ži­na­ma ta ne­dar­bo iš­mo­kos da­li­mi, ku­ri vir­ši­ja gau­na­mą so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją. Ak­cen­tuo­ti­na, jog dir­ban­tys so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas gau­nan­tys as­me­nys mo­ka to­kias pat ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas kaip ir ki­tos vi­suo­me­nės gru­pės. Toks ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kų ap­ri­bo­ji­mas ver­tin­ti­nas kaip ne­tei­sin­gas ir ne­tin­ka­mas as­mens eko­no­mi­nių ir so­cia­li­nių tei­sių už­tik­ri­ni­mo po­žiū­riu.

Ša­lies va­do­vo ma­ny­mu, pa­gal so­cia­li­nio drau­di­mo pa­skir­tį ga­li­ma aiš­kiai iš­skir­ti dvi iš­mo­kų rū­šis. Pir­mo­ji – skir­ta kom­pen­suo­ti pra­ras­tą ga­li­my­bę gau­ti pa­ja­mas. Į šią iš­mo­kų rū­šį pa­ten­ka se­nat­vės, ne­tek­to dar­bin­gu­mo, naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jos, pe­ri­odi­nė ir vien­kar­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be.

Ant­ro­ji skir­ta kom­pen­suo­ti pas­ku­ti­nio lai­ko­tar­pio pra­ras­tas fak­ti­nes gau­tas pa­ja­mas ar jų da­lį. Į šią iš­mo­kų rū­šį pa­ten­ka ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ka, li­gos iš­mo­ka, li­gos iš­mo­ka ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be at­ve­ju, pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos iš­mo­ka, mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos.

Ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos tiks­las yra kom­pen­suo­ti da­lį pra­ras­tų pas­ku­ti­nio lai­ko­tar­pio gau­tų fak­ti­nių pa­ja­mų. Ji yra ap­ri­bo­ta lai­ku. Tai yra kar­tu sie­kia­ma ne tik kom­pen­suo­ti re­a­lias prieš tai gau­tas pa­ja­mas, bet ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę as­me­niui per tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tą lai­ką vėl pa­tek­ti į dar­bo rin­ką. To­dėl, įgy­ven­di­nant tei­sin­gą ap­sau­gos nuo ne­dar­bo sis­te­mą, tiks­lin­ga at­sie­ti iš­var­din­tų skir­tin­gų rū­šių iš­mo­kas ir ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos dy­dį ri­bo­ti tik su­sie­jus su tos pa­čios pa­skir­ties iš­mo­ko­mis. Tai­gi li­gos iš­mo­ka, li­gos iš­mo­ka ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be at­ve­ju, pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos iš­mo­ka, mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos.

Siū­lo­mai keis­ti re­gu­lia­vi­mo sri­čiai fak­ti­nės reikš­mės ne­tu­rės se­nat­vės so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ja ir iš­anks­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja, nes as­muo, su­lau­kęs se­nat­vės am­žiaus, ne­ga­li tu­rė­ti be­dar­bio sta­tu­so. Ati­tin­ka­mai jam ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ka nė­ra ski­ria­ma. Siū­lo­mas nau­jas re­gu­lia­vi­mas di­džiau­sią prak­ti­nę įta­ką tu­rės ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos ga­vė­jams, pa­pras­čiau kal­bant, 158 tūkst. dar­bin­go am­žiaus as­me­nims su ne­ga­lia. Tai ypač svar­bu, nes žmo­nių su ne­ga­lia už­im­tu­mas dar­bo rin­ko­je iš­lie­ka aukš­tas… ir, 2019 me­tų duo­me­ni­mis, te­sie­kia 29 %.

Pre­zi­den­tas pa­brė­žia, kad, esant ypač aukš­tam be­dar­bių ir ne­įga­lių­jų skur­do ri­zi­kos ly­giui ša­ly­je, jis ati­tin­ka­mai sie­kia 55 ir 31 %, pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ro­dik­liui iš­lie­kant aukš­tam, žmo­nių su ne­ga­lia ne­dar­bo drau­di­mo sis­te­ma ne­ga­li bū­ti ar­gu­men­tuo­ja­ma vien tik įro­dy­mais visai ne­pa­grįs­tu ne­dar­bo pa­ska­tų ma­ži­ni­mo sie­kiu. Be to, už­im­tu­mo dar­bo rin­ko­je ska­ti­ni­mo po­li­ti­ka tu­rė­tų bū­ti pa­rem­ta vi­sų pir­ma po­zi­ty­vių dar­bo pa­ska­tų for­ma­vi­mu, žmo­gaus mo­ka­mų įmo­kų ir gau­na­mų iš­mo­kų ry­šio stip­ri­ni­mu, efek­ty­via ne­dar­bin­gu­mo ir ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo sis­te­ma, in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką ska­ti­nan­čių ir įga­li­nan­čių ko­ky­biš­kų pa­slau­gų plėt­ra, di­des­niu ak­ty­vių dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių veiks­min­gu­mu, dirb­ti mo­ty­vuo­jan­čia pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ir būs­to po­li­ti­ka. Šie as­pek­tai pa­brėž­ti ir 2020 m. rug­sė­jo 7 d. Vals­ty­bės kon­t­ro­lės vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­to­je.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čiu pa­lai­ky­ti Pre­zi­den­to tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­d­ro­mis pa­stan­go­mis pa­di­din­ti ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos tei­sin­gu­mą. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Jū­sų už­si­ra­šė pa­klaus­ti net aš­tuo­ni Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Jū­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra ci­tuo­ja­mas Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ir jo iš­va­da, kad, trum­pai ta­riant, kai as­muo ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, kad gau­tų ke­lių rū­šių so­cia­li­nę pa­ra­mą, Sei­mas, at­si­žvelg­da­mas į pa­ra­mos pa­skir­tį, vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, ga­li nu­sta­ty­ti są­ly­gas, ku­rio­mis ta pa­ra­ma bus tei­kia­ma. Taip pat tas pats Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad kon­sti­tu­ci­nė… so­cia­li­nių tei­sių sta­tu­sas pats sa­vai­me ne­pa­nei­gia Sei­mo tei­sės nu­sta­ty­ti tam tik­ras at­si­ra­di­mo są­ly­gas ir ri­bo­ji­mus. Tai tie­siog jūs nu­ma­to­te tei­sę, kad bū­tų su­muo­ja­mos, bet ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad tiks­lin­ga bū­tų svars­ty­mo me­tu tiks­lin­ti, nu­sta­tant tam tik­ras są­ly­gas, ar kaž­ko­kios lu­bos, ar su­sie­ta su skur­do ro­dik­liais, ar pa­na­šiai, kad bū­tų ­ko­kie nors dy­džių iš­mo­kų li­mi­tai ap­ri­bo­ja­mi?

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­lie­ka ga­li­my­bę ap­si­spręs­ti Sei­mui, ko­kį prin­ci­pą pa­si­rink­ti. Kal­bant kon­kre­čiai, ar ne­rei­kia pa­pil­do­mų są­ly­gų, tai, mū­sų gal­va, tas nė­ra bū­ti­na, nes da­bar­ti­nė ne­dar­bo sis­te­ma sa­vai­me tu­ri tam tik­ras lu­bas, ji yra ap­ri­bo­ta lai­ku, mes ži­no­me, kad ne­dar­bo iš­mo­ka ma­žė­ja kas tris mė­ne­sius. Tai sa­vai­me yra šio­je sis­te­mo­je ga­lio­jan­čios tam tik­ros lu­bos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tas klau­sian­ty­sis – V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju už žo­dį ir dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti apie pi­ni­gus. Nors ir ne­daug čia rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų ši­tam pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti, bet net ir tas ne­daug – vis tiek ne­dar­bo drau­di­mas šiuo me­tu yra de­fi­ci­ti­nis drau­di­mas. Tai yra iš­mo­kų su­mo­ka­ma dau­giau, ne­gu su­ren­ka­ma įmo­kų. Tai klau­si­mas, ar jūs siū­ly­si­te, ar at­eis tas siū­ly­mas di­din­ti ne­dar­bo įmo­kas, ar kom­pen­suo­ti, pa­vyz­džiui, iš pen­si­nin­kų pi­ni­gų, kur nė­ra de­fi­ci­to ir įmo­kų yra dau­giau ne­gu iš­mo­kų?

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. No­rė­čiau at­sa­ky­da­mas pa­lies­ti po­rą as­pek­tų. Vi­sų pir­ma, ne­dar­bo drau­di­mo ei­lu­tė „Sod­ro­je“ iš prin­ci­po su­ba­lan­suo­ta per il­ges­nį lai­ko­tar­pį. Taip, šiuo me­tu, eko­no­mi­kos sun­kme­čio me­tu, jis yra šiek tiek de­fi­ci­ti­nis, ta­čiau „Sod­ros“ prog­no­zė ro­do, kad iš prin­ci­po vi­dur­kis per ke­le­tą me­tų yra su­ba­lan­suo­tas. An­tra, „Sod­ra“ yra įkal­ku­lia­vu­si į sa­vo biu­dže­tą bū­tent ga­li­mas iš­lai­das, ku­rios, jei­gu bū­tų įsta­ty­mas pa­tvir­tin­tas, nuo lie­pos 1 die­nos siek­tų 1 mln. eu­rų ki­tais me­tais.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si J. Džiu­ge­lis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ger­bia­mi ko­le­gos, mes pre­li­mi­na­riai esa­me įkal­ku­lia­vę į ki­tų me­tų biu­dže­tą rei­kia­mas iš­lai­das. Jos ga­li siek­ti apie 1 mln. eu­rų. Aiš­ku, gal­būt ir nė­ra pa­ti ge­riau­sia prak­ti­ka, kai pas­ku­ti­nę die­ną tei­kia­mi pro­jek­tai, ku­rių iš­lai­dos jau yra įtrauk­tos į biu­dže­tą, bet re­zer­vas tam yra nu­maty­tas.

Kaip ma­tau, čia įsi­ga­lio­ji­mas yra nu­ma­ty­tas nuo lie­pos mė­ne­sio. Tai­gi nė­ra čia ypa­tin­gos sku­bos. Pir­mi­nin­ko, Sei­mo pra­šy­čiau gal­būt gau­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dą iki tol, kol pra­dės svar­s­ty­mą ko­mi­te­tai.

No­rė­jau pa­klaus­ti pra­ne­šė­jo dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų. Ma­tyt, su­si­pa­ži­no­te. Jų yra ne vie­na. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti jas?

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik­rai dė­kui už pa­pra­šy­tą Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Be abe­jo, ji yra rei­ka­lin­ga.

Kal­bant apie Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, be abe­jo, su jo­mis su­si­pa­ži­no­me. Na, su jo­mis iš prin­ci­po ne­su­tin­ka­me ir esa­me nu­si­tei­kę dis­ku­tuo­ti ko­mi­te­tuo­se, nes kai ku­rios iš jų kon­sta­tuo­ja, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Be abe­jo, tai yra tie­sa, ta­čiau tai ne­už­ker­ta ke­lio įsta­ty­mų lei­dė­jui pa­si­rink­ti ki­tą ne­dar­bo drau­di­mo mo­de­lį, ku­ris taip pat vi­siš­kai yra su­de­ri­na­mas, mū­sų nuo­mo­ne, su Kon­sti­tu­ci­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Džiu­ge­lis. Ruo­šia­si L. Ku­ku­rai­tis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, pir­miau­sia dė­ko­ju už ini­cia­ty­vą. Ma­no klau­si­mą už­da­vė M. Ma­jaus­kas ir at­sa­kė, kad yra nu­ma­ty­ta 1 mln. eu­rų. Bet aš vis dėl­to no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti ap­skri­tai dėl už­im­tu­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mo.

Jūs ak­cen­ta­vo­te, kad vis dėl­to ne­įga­lių­jų skai­čius Lie­tu­vo­je yra di­de­lis, o iš jų dir­ban­čių tik­rai yra san­ty­ki­nai ma­žas pro­cen­tas. Mes tik­rai su ju­mis ne vie­ną kar­tą esa­me apie tai jau kal­bė­ję. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ar Pre­zi­den­tas nu­ma­to ko­kius nors es­mi­nius po­ky­čius ar ini­cia­ty­vas, kei­čian­čius ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mo klau­si­mą Lie­tu­vo­je? Aš kal­bu apie at­vi­ros dar­bo rin­kos pri­ei­na­mu­mą ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims ir vals­ty­bės pa­gal­bos prie­mo­nes, kad to­kie žmo­nės ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti. Ačiū.

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ne­įga­lių­jų as­me­nų so­cia­li­niai ir dar­bo rin­kos ro­dik­liai tik­rai nė­ra džiu­gi­nan­tys ir tik­rai tu­rė­tų ju­dė­ti į po­zi­ty­vią pu­sę. Kaip ži­no­me, tam tik­ros įsta­ty­mi­nės per­tvar­kos yra įgy­ven­din­tos. Tur­būt jų po­vei­kis dar nė­ra vi­siš­kai pa­jaus­tas. Žvel­gdami į il­ges­nę per­spek­ty­vą, tik­rai pa­lai­ko­me ir val­dan­čių­jų par­ti­jų pro­gra­mo­se nu­ma­ty­tus sie­kius stip­rin­ti ak­ty­vias dar­bo rin­kos prie­mo­nes ir siek­ti, kad jos tik­rai kur kas la­biau įtrauk­tų ne­įga­liuo­sius as­me­nis į dar­bo rin­ką.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Ruo­šia­si K. Ado­mai­tis.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui už pri­sta­ty­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ma­nau, kad jis tik­rai yra sa­va­lai­kis ir rei­kia dis­ku­tuo­ti. Ta­čiau kal­bant sis­te­miš­kai, aš su­pran­tu jū­sų pa­stan­gas skirs­ty­ti so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas į dvi rū­šis ir tarp jų tu­rė­ti tam tik­rą di­fe­ren­cia­ci­ją. Ne­su tik­ras vi­sai dėl to­kio skirs­ty­mo, nes ir te­ori­nių, ir fak­ti­nių ga­li­my­bių po­žiū­riu tik­rai ga­li nu­tik­ti taip, kad ne­dar­bo iš­mo­ka, sis­te­miš­kai žiū­rint, pri­klau­sy­tų ir pen­si­nin­kams, nes be­dar­bio sta­tu­są pa­keis­ti tik­rai nė­ra sun­ku. Ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos at­ve­ju, jei­gu bus ei­na­ma dar­bo ir šei­mos de­ri­ni­mo di­rek­ty­vos ke­liu ir bus ga­li­my­bė dirb­ti vi­są vai­ko prie­žiū­ros lai­ko­tar­pį, ir­gi ga­li nu­tik­ti ga­li­my­bė, kad tuo me­tu ir­gi pri­klau­sys ne­dar­bo iš­mo­ka ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka. Klau­si­mas, ar ne­su­ku­ria­mas pre­ce­den­tas vi­soms so­cia­li­nių drau­di­mų iš­mo­koms ga­li­mai dub­liuotis at­ei­ty­je ir iš es­mės pa­keisti da­bar eg­zis­tuo­jan­čią sis­te­mą?

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik­rai ne­ma­no­me, kad su­ku­ria­mas pre­ce­den­tas. Da­bar­ti­nis tei­kia­mas pro­jek­tas aiš­kiai nu­ma­to sau­gik­lius, kad tos dvie­jų skir­tin­gų rū­šių iš­mo­kos ne­si­mai­šy­tų ir ne­si­dub­liuo­tų. Na, o jei­gu at­ei­ty­je bus da­ro­mi tam tik­ri po­ky­čiai at­ski­ro­se sri­ty­se, be abe­jo, tie sau­gik­liai tu­rė­tų sek­ti iš pas­kos ir už­tik­rin­ti, kad tam tik­ros iš­mo­kos, ku­rios ne­tu­rė­tų dub­liuo­tis, jos ir ne­si­dub­liuo­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ado­mai­tis. M. Oš­mians­kie­nė ne­be­no­ri klaus­ti.

K. ADOMAITIS (LF). Dė­kui. Aš iš tie­sų tu­riu klau­si­mų, su­si­ju­sių su ši­to pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mu. Aš pa­ste­bė­jau, kad jau prieš po­rą sa­vai­čių bu­vo ki­tas pro­jek­tas, ku­ris ir­gi yra ge­ras sa­vo es­me, bet mi­li­jo­nu eu­rų di­di­na iš­lai­das. Čia mes tu­ri­me po ke­lių sa­vai­čių vėl dar mi­li­jo­no eu­rų pra­šy­mų. Tai ma­no vie­nas klau­si­mas. Kiek dar ten tų mi­li­jo­nų at­eis, kiek čia ga­li­ma ti­kė­tis ir gal­būt ga­li­ma su­si­tar­ti dėl tam tik­ros pa­ke­to ri­bos? Kiek čia tų mi­li­jo­nų ga­li­ma ti­kė­tis?

O ki­tas klau­si­mas – ar bū­tų ga­li­ma lauk­ti ne tik kaip pa­di­din­ti iš­lai­das, bet ir kaip su­ras­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų ar­ba gal­būt su­ma­žin­ti ne­dar­bo iš­mo­kas tuo­met ki­tiems ga­vė­jams, kad bū­tų ga­li­ma iš­lai­ky­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ir jas nu­ma­ty­ti vi­siems, kam pri­klau­so, ku­rie mo­ka įmo­kas už sa­vo dar­bą?

S. KRĖPŠTA. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kaip jau bu­vo mi­nė­ta, iš­lai­dos, su­si­ju­sios su šiuo kon­kre­čiu pro­jek­tu, jau yra įtrauk­tos į „Sod­ros“ biu­dže­tą, ku­ris yra šiuo me­tu svars­to­mas Sei­me, įtrauk­ta į ki­tų me­tų biu­dže­to ei­lu­tes. Kal­bant apie pa­pil­do­mas ini­cia­ty­vas, ku­rios di­din­tų vals­ty­bės pa­ja­mas, tai iš tik­rų­jų ak­ty­viai re­mia­me jau Sei­me svars­to­mą še­šė­lio ma­ži­ni­mo pa­ke­tą, su­si­ju­sį su skait­me­ni­za­ci­ja sta­ty­bų sek­to­riu­je. Tai tik­rai ga­lė­tų ge­ne­ruo­ti di­džiu­les su­mas, jei­gu bū­tų im­ta­si tų žings­nių ir sta­ty­bų ver­slas bū­tų iš­skaid­rin­tas ir skait­me­ni­zuo­tas, ta nau­da ga­lė­tų siek­ti net­gi ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų kiek­vie­nais me­tais. Taip pat Pre­zi­den­tas yra pa­tei­kęs vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mų sis­te­mi­nį pa­ke­tą, ku­ris, mū­sų nuo­mo­ne, tik­rai ge­ne­ruo­tų di­de­lius su­tau­py­mus vie­šų­jų pir­ki­mų iš­lai­dų sri­ty­je. Mes ži­no­me, kad vie­šie­siems pir­ki­mams per me­tus mes iš­lei­džia­me 6 mlrd. eu­rų, tai ga­li­mas su­tau­py­mas bū­tų tik­rai la­bai ap­čiuo­pia­mos sri­ties ir žen­kliai pra­lenk­tų bū­tent ši­tuos kon­kre­čius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos šiuo me­tu tei­kia­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti yra už­si­ra­šę tik už Sei­mo na­riai. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te ne­kal­bė­ti ir pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? La­bai ačiū.

Bu­vo M. Ma­jaus­ko siū­ly­mas kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos. Gal­būt ga­lė­tu­me pri­tar­ti ir­gi ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū. Pa­grin­di­niai ko­mi­te­tai. Siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ir svars­ty­ti siū­lo­ma pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­lė­tu­me pri­tar­ti? Dė­kui.

 

18.42 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-123(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-123(2). Į tri­bū­ną kvie­čia­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Žu­kaus­kas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą siū­ly­mą pa­keis­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 straips­nį taip, kad esą jau­ni moks­lų dak­ta­rai ga­lė­tų gau­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, nei yra da­bar dok­to­ran­to sti­pen­di­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to smul­kiai re­dak­ci­nei pa­tai­sai ir bal­suo­da­mas pri­ta­rė ši­tam pa­kei­ti­mui. Už bal­sa­vo 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

Tu­riu pri­dur­ti, kad ne­pai­sant vi­sų ge­rų no­rų ši­ta pa­tai­sa da­bar su­ku­ria ga­li­my­bę ne tik dok­to­ran­tui gau­ti dau­giau ne­gu moks­lų dak­ta­rui, bet ir net­gi ne­įsto­ju­siam į dok­to­ran­tū­rą ir be­si­ren­gian­čiam sto­ti į dok­to­ran­tū­rą su­si­da­ro są­ly­gos gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu moks­lų dak­ta­rui. Į tai bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys. Mi­nist­rė pa­ti­ki­no, kad taip ne­tu­rė­tų bū­ti, bet vis dėl­to ši­ta pa­tai­sa nė­ra ge­rai su­tvar­ky­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė vie­na Sei­mo na­rė V. Tar­ga­ma­dzė. Pra­šau į tri­bū­ną. Į tri­bū­ną.

V. TARGAMADZĖ (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog no­riu pa­pra­šy­ti pa­lai­ky­ti ši­tą tei­ki­mą, ku­rį tei­kia švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė, nes iš tie­sų tai yra la­bai svar­bu. Dak­ta­rai, ku­rie dir­ba moks­lo ins­ti­tu­tuo­se, no­riu pa­brėž­ti, iš tik­rų­jų gau­na tik ke­lias­de­šimt eu­rų dau­giau ir ei­na jau­nes­nių moks­li­nių ben­dra­dar­bių pa­rei­gas, yra mū­sų po­ten­cia­las. O ir tie, ku­rie dir­ba jau­nes­niai­siais moks­li­niais ben­dra­dar­biais ir ne­ap­si­gy­nę, iš tik­rų­jų yra mū­sų po­ten­cia­las. To­dėl la­bai pra­šau pa­lai­ky­ti mi­nist­rės tei­ki­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Pa­si­sa­kė vi­si, no­rin­tys da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti ne­ma­tau no­rin­čių. Gal ga­lė­tu­me pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

 

18.45 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5368(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5368. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja – P. Kuz­mic­kie­nė. Pra­šom. Bu­vo gau­ti…

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo gau­ti du pa­siū­ly­mai ir jie abu at­mes­ti. Pir­ma­sis…

PIRMININKAS. Gal pa­straips­niui. 1 straips­nis. At­si­im­tas.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). At­si­im­ti.

PIRMININKAS. Dėl 1 straips­nio gau­tas vie­nas Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, ku­rio ne­at­si­ė­mė. Sei­mo na­rai A. Ve­ry­ga, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, Z. Strei­kus ir M. Da­nie­lė siū­lė pa­keis­ti 1 straips­nį ir jį iš­dės­ty­ti tam tik­ra tvar­ka.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Jei­gu ga­li­ma…

PIRMININKAS. Kas pri­sta­tys iš pa­siū­ly­mo ini­cia­to­rių? Po­nas A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mo es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Bu­vo gau­tos aiš­kios re­ko­men­da­ci­jos, siū­ly­mai iš dvie­jų far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tus ren­gian­čių uni­ver­si­te­tų. Siū­ly­mai bu­vo la­bai kon­kre­tūs: ati­dė­ji­mo ter­mi­ną trum­pin­ti, ne­siū­ly­ti ke­le­riems me­tams, nes lai­ko pa­si­reng­ti įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­toms bu­vo tik­rai dau­giau ne­gu pa­kan­ka­mai. Vie­ną kar­tą įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas jau bu­vo ati­dė­tas pen­ke­riems me­tams. Tai yra siū­ly­mas ati­dė­ti tik pus­me­čiui. Per tą lai­ką uni­ver­si­te­tus baigs tik­rai ne­ma­žas skai­čius vais­ti­nin­kų, ku­rie pui­kiau­siai pa­pil­dys dar­bo rin­ką ir ga­lės iš­spręs­ti ke­lia­mas vais­ti­nių pro­ble­mas. Tik­rai kvies­čiau vis dėl­to pri­im­ti ši­tą spen­di­mą, nes pri­va­lo­me įgy­ven­din­ti reg­la­men­tą, su­si­ju­sį su vais­ti­nin­kų ren­gi­mu. Ten tik­rai ne­nu­ma­ty­ti to­kie spren­di­mai, kad ati­dir­bus tam tik­rą lai­ką bū­tų ga­li­ma dir­bti be vais­ti­nin­ko prie­žiū­ros far­ma­ko­tech­ni­kams ir pa­na­šiai. Ma­no­me, kad pu­sė me­tų yra tik­rai dau­giau ne­gu pa­kan­ka­ma.

PIRMININKAS. Pra­šom. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui mo­ty­vuo­da­mas, kad 2021 me­tų lie­pos mė­nuo yra ne­pa­kan­ka­mas lai­kas pa­da­ry­ti rei­kia­mus po­ky­čius, dar ir ver­ti­nant ko­vi­do pan­de­mi­jos ap­lin­ky­bes. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Už pa­tai­są ne­ma­tau no­rin­čių kal­bė­ti. Prieš pa­tai­są – L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Iš tie­sų prieš, ne­pa­lai­kau pu­sės me­tų, nes pa­pras­čiau­siai jau ne vie­ną kar­tą esa­me apie tai kal­bė­ję ir svars­tę. Tai ab­so­liu­čiai nie­ko ne­spren­džia, kad ati­dė­tu­me pu­sei me­tų, sa­ky­čiau, įdo­mu, kad pu­sę me­tų su­tin­ka­me, o dau­giau ne. Jau ne vie­ną kar­tą apie tai dis­ku­tuo­ta, ypač da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kai mes čia svars­to­me, kiek žmo­nių bus be dar­bo, dar ko nors, tai vie­ną kar­tą mes tu­ri­me bū­ti nuo­sek­lūs. Jei­gu yra žmo­nės, ku­rie dir­ba, nie­kas nuo to ne­si­kei­čia, ar pu­sė me­tų, ar dve­ji su pu­se me­tų. Su­tvar­ky­ti švie­ti­mo sis­te­mą, su­tvar­ky­ti ši­tų spe­cia­lis­tų ren­gi­mo sis­te­mą dve­jų su pu­se me­tų vi­siš­kai pa­kan­ka. Ir tik­rai dar ši­to­je ka­den­ci­jo­je ga­li­ma su­tvar­ky­ti šį klau­si­mą. Aš ma­nau, bal­suo­ki­me už pa­siū­ly­tą pa­tai­są… Bal­suo­ki­me prieš pa­siū­ly­tą pa­tai­są ir ta­da pa­li­ki­me tuos dve­jus su pu­se me­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už pa­tai­są pa­si­sa­ko R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip tik bu­vo pa­sa­ky­ta A. Ve­ry­gos, kad jau bu­vo ati­dė­ji­mas, ati­dė­ji­mas bu­vo pen­ke­riems me­tams, tai bu­vo ta­da, kai aš bu­vau mi­nist­rė. Bu­vo pa­tvir­tin­ti ap­ra­šai su pro­fe­si­nė­mis kva­li­fi­ka­ci­jo­mis, bu­vo pa­tvir­tin­ta Švie­ti­mo ir mo­ks­lo… po to, kai bu­vo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mas pen­ke­riems me­tams pra­tęs­tas, bu­vo pa­tvir­tin­tos pro­gra­mos su la­bai aiš­kiu nu­ro­dy­mu, kas yra vais­ti­nin­kas, kas yra far­ma­ko­tech­ni­kas. Bu­vo iš­ly­gi­na­mo­sios stu­di­jos. Vals­ty­bė ir mes, mi­nis­te­ri­ja, tik­rai ti­kė­jo­mės, kad tie, ku­rie no­ri siek­ti vais­ti­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­jos, tai ir pa­da­rys. Ta­čiau 2006 me­tais, ma­no ži­nio­mis, ne­be­su­si­rin­ko pa­gei­dau­jan­čių stu­di­juo­ti.

Jei­gu mes šian­dien pra­tę­si­me dar, sa­ky­ki­me, tre­jiems me­tams, še­še­riems, pen­ke­riems su pu­se, bu­vo prieš tai toks siū­ly­mas, mes, Lie­tu­va, kaip vals­ty­bė, tu­rė­si­me pa­žei­di­mą, nes mes ne­vyk­dy­si­me di­rek­ty­vos. Per po­sė­džius bu­vo iš­sa­ky­tos at­sto­vų po­zi­ci­jos, kad tik­rai pa­žei­di­mo ne­bus, bet mes dar su A. Ve­ry­ga šian­dien ry­te per­žiū­rė­jo­me, pa­si­ta­rė­me ir iš tik­rų­jų mes ga­li­me tu­rė­ti nesu­si­pra­ti­mų. Ne­už­mirš­ki­te, kiek mes ga­vo­me laiš­kų iš vais­ti­nin­kų, ku­rie ne­su­tin­ka pri­žiū­rė­ti far­ma­ko­tech­ni­kų nuo­to­li­niu bū­du ir ne­su­tin­ka su tuo bū­si­mu reg­la­men­ta­vi­mu, koks ga­li bū­ti, jei­gu ne­pri­tar­si­te mū­sų pa­tai­sai. Pra­šau jai pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Vi­si mo­ty­vai dėl pa­tai­sos iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me. Kas už A. Ve­ry­gos, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, Z. Strei­kaus ir M. Da­nie­lės pa­tai­są, bal­suo­ja už, kas prieš – prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už bal­sa­vo 27 Sei­mo na­riai, prieš – 32, su­si­lai­kė 16. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas tik iš vie­no straips­nio, pa­straips­niui ei­ti ne­rei­kia. Dėl vi­so mo­ty­vus už no­ri iš­sa­ky­ti L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ne vie­ną kar­tą kar­to­jau, kad tai yra už dve­jus su pu­se me­tų ir pa­lai­ky­ti šią pa­tai­są kvie­čiu dėl to, kad vien jau pats fak­tas, jog R. Ša­la­še­vi­čiū­tė tei­gia: kai ji bu­vo mi­nist­rė, ši­tą pra­dė­jo ir lei­do to­liau dirb­ti. Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, kas pa­si­keis, jei jie dar dve­jus su pu­se me­tų dirbs. Šio­je ko­vi­di­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, esant šioms kri­zi­nėms są­ly­goms, mes ne­iš­vy­si­me žmo­nių ir dau­giau šią aki­mir­ką ne­ju­din­si­me žmo­nių, ku­riems ir taip šiuo me­tu yra sun­ku. Aš siū­lau bal­suo­ti už dve­jus su pu­se me­tų ir šias mū­sų pa­tai­sas. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš kal­ba A. Ston­čai­tis.

A. STONČAITIS (LVŽSF). Iš­duo­da­mas vais­tus pa­cien­tui vais­ti­nin­kas pri­si­i­ma visą at­sa­ko­my­bę, kad vais­tą iš­duo­da tin­ka­mą, taip pat iš prin­ci­po yra pas­ku­ti­nis as­muo, ku­ris kon­sul­tuo­ja pa­cien­tą ir įsi­ti­ki­na vais­tų tar­pu­sa­vio są­vei­kų su­de­ri­na­mu­mu ir ki­tais veiks­niais, le­mian­čiais pa­cien­to svei­ka­tą. To­dėl vais­ti­nin­kas jo­kiu bū­du ne­ga­li pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės dar ir už nuo­to­li­nę far­ma­ko­tech­ni­kų prie­žiū­rą, juo la­biau ne­sant jo­kio tei­si­nio to­kios veik­los re­gu­lia­vi­mo. Tai yra ne­su­de­ri­na­ma nei su dar­bo spe­ci­fi­ka, nei at­sa­ko­my­be, nei įsta­ty­mais. Ypač nie­kas ne­tik­ri­na far­ma­ko­tech­ni­kų dar­bo sa­vait­ga­liais, kai jie vie­ni dir­ba vais­ti­nė­je.

Ar tik­rai ma­no­te, kad vais­ti­nin­kai lais­vu nuo dar­bo me­tu su­tin­ka nuo­to­li­niu bū­du juos pri­žiū­rė­ti? Net nau­ji far­ma­ko­tech­ni­kai iš kar­to me­ta­mi į dar­bą be kon­tro­lės, pa­pras­ti žmo­nės net ne­įsi­vaiz­duo­ja, kad vais­ti­nė­se ga­li dirb­ti ne vais­ti­nin­kai. To­dėl siū­lau dar kar­tą įsi­klau­sy­ti į tuos ar­gu­men­tus ir tūks­tan­čius, šim­tus gau­tų laiš­kų, kur yra iš­reiš­kia­ma nuo­sta­ta, kad ne­su­tin­ka su nuo­to­li­ne kon­tro­le. Siū­lau pri­tar­ti A. Ve­ry­gos teik­tai pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Už kal­ba J. Se­jo­nie­nė.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai šio įsta­ty­mo šių pa­tai­sų svars­ty­mas už­tru­ko kiek per il­gai. Aš ti­kiuo­si, kad tai bus pas­ku­ti­nis pro­jek­tas ir kad jį pa­lai­ky­si­me. La­bai kvie­čiu tai da­ry­ti. Aiš­ku, ne­abe­jo­ti­na, jau čia daug kal­bė­ta, ar ga­li vais­ti­nin­kai nuo­to­li­niu bū­du pri­žiū­rė­ti far­ma­ci­nin­kus. Iki šiol ga­lė­jo, tai ma­nau, kad ir dar dve­jus me­tus ga­lės. Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad vais­ti­nin­kai ly­giai taip pat nuo­to­li­niu bū­du pri­žiū­ri ir pa­cien­tus, ku­rie per­ka vais­tus in­ter­ne­tu, jei­gu jie ma­no, kad jiems vais­ti­nin­ko kon­sul­ta­ci­ja rei­ka­lin­ga. Ma­nau, kad la­bai ana­lo­giš­kos si­tu­a­ci­jos.

Fak­tas, kad to­kia si­tu­a­ci­ja tęs­tis dar il­giau ne­ga­lės, to­dėl tie­siog rei­ka­lin­gas įsi­pa­rei­go­ji­mas, kad tu­ri­me ta­da ir far­ma­ko­tech­ni­kus reng­ti taip, kaip ren­gia­me far­ma­ci­nin­kus, taip, kaip ren­gia vi­so­je Eu­ro­po­je. Ko­dėl vi­sa Eu­ro­pa ren­gia far­ma­ko­tech­ni­kus pus­an­trų me­tų, o Lie­tu­va, tar­si su­teik­da­ma jiems tik­rai ne­pa­grįs­tų lū­kes­čių, ren­gia juos tre­jus me­tus, su­tei­kia ba­ka­lau­ro laips­nį? Tai vi­siš­kai ne­adek­va­čios si­tu­a­ci­jos. Tas ati­dė­ji­mas įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo tam lai­ko­tar­piui bū­tent tam ir rei­ka­lin­gas, kad ne­lik­tų dau­giau ne­aiš­kių da­ly­kų, su­tvar­ky­tu­me far­ma­ko­tech­ni­kų ren­gi­mą ir vis­kas.

Aš ma­nau, ka­dan­gi po dve­jų su pu­se me­tų Sei­mas bus tas pats, dau­gu­ma, ti­kiuo­si, ir­gi bus ta pa­ti, tai mums tą ir pa­vyks įgy­ven­din­ti su mū­sų Vy­riau­sy­be.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to, ger­bia­mi ko­le­gos, čia ko­le­ga Li­nas pa­mi­nė­jo, kas pa­si­keis per dve­jus su pu­se me­tų. Nie­kas ne­pa­si­keis, tik­tai dar dve­jus su pu­se me­tų bus ati­dė­tas di­rek­ty­vos ga­lio­ji­mas ir reg­la­men­to ga­lio­ji­mas. Ma­nau, jei­gu tik­rai Sei­mas ir to­liau ne­kreips dė­me­sio į pa­cien­tų sau­gą ir rei­ka­la­vi­mus, dėl ko ir yra pri­ima­mos ir di­rek­ty­vos, ir reg­la­men­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys dar­buo­to­jų iš­si­la­vi­ni­mą, jų kom­pe­ten­ci­ją, mes tik­rai krei­p­si­mės į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ros. Tik­rai Lie­tu­va tu­rė­jo dau­giau ne­gu pa­kan­ka­mai lai­ko įgy­ven­din­ti tai, ką rei­kia.

Ga­na žiū­rė­ti į vais­ti­nes tik kaip į ver­slo sub­jek­tą. Vais­ti­nė yra svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mo vie­ta. Ly­giai taip, kaip mes ne­da­ro­me to­kių žai­di­mų pri­pa­žin­da­mi ko­kias nors kom­pe­ten­ci­jas ar leis­da­mi dirb­ti be prie­žiū­ros ki­tiems svei­ka­tos spe­cia­lis­tams, taip ne­tu­rė­tu­me da­ry­ti to ir čia. Kaip ir ko­le­ga Al­gir­das, ra­gi­nu įsi­klau­sy­ti į vais­ti­nin­kų ben­druo­me­nę. Dve­jų su pu­se me­tų ati­dė­ji­mas reikš, kad uni­ver­si­te­tus bai­gę vais­ti­nin­kai ir to­liau ne­bus dar­bi­na­mi, nes vais­ti­nėms yra nau­din­ga tu­rė­ti ma­žiau ap­mo­ka­mus dar­buo­to­jus, jie nie­ka­da vais­ti­nin­ko ne­dar­bins, kol ne­bus prie­vo­lės to da­ry­ti. Ne­leis­ki­me vais­ti­nių tin­klams tau­pant pi­ni­gus ri­zi­kuo­ti pa­cien­tų są­skai­ta ir ne­pri­tar­ki­me šiam pa­kei­ti­mui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už – G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­le­gos, vi­si mū­sų sam­pro­ta­vi­mai, čia aš klau­sau da­bar, grįs­ti yra kaž­ko­kio­mis prie­šų pa­ieš­ko­mis, kad štai vais­ti­nės no­ri kenk­ti, far­ma­ko­tech­ni­kai no­ri kenk­ti, o štai far­ma­ci­nin­kai, jau­nie­ji stu­den­tai, be jo­kios abe­jo­nės, vi­si pa­bai­gę va­žiuos į ma­žą­sias vais­ti­nes ir ten dirbs. Vi­sos tos prie­lai­dos, tie­są pa­sa­kius, yra klai­din­gos, nes nė­ra jo­kios ga­ran­ti­jos, jog far­ma­ci­nin­kai, bai­gę far­ma­ci­jos stu­di­jas, tik­rai va­žiuos ir ten dar­buo­sis. O pri­im­tas spren­di­mas su pus­me­čio ati­dė­ji­mu ar­ba ap­skri­tai be ati­dė­ji­mo tik­rai lem­tų, jog la­bai ne­ma­žai tų va­di­na­mų­jų ma­žų­jų vais­ti­nių, ypač re­gio­nuo­se, tik­rai už­si­da­ry­tų. Ar mes to sie­kia­me? Aš la­bai abe­jo­ju. O čia, kal­bant apie tai, ar bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos per­si­kva­li­fi­kuo­ti, ar pa­ka­ko po­li­ti­nės va­lios, ma­tyt, rei­kė­tų žiū­rė­ti į vi­są tą il­gą­jį lai­ko­tar­pį.

Va­di­na­si, po­li­ti­nės va­lios iš tik­rų­jų iš­spręs­ti pro­ble­mą ir pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją tik­rai ne­bu­vo nė vie­no­je ka­den­ci­jo­je. To­dėl kal­bėdamas apie at­ei­tį tik­rai kvie­čiu vi­sus pri­tar­ti pa­siū­ly­mui pra­tęs­ti ter­mi­ną tre­jiems me­tams ir ati­tin­ka­mai, įver­ti­nus tiek stu­di­jų pro­gra­mas, tiek ki­tas ap­lin­ky­bes, pa­siū­ly­ti spren­di­mo bū­dą, ku­ris bū­tų bent jau kom­pro­mi­si­nis, nes da­bar mes ma­to­me dvi sto­vyk­las, tai yra tiek far­ma­ci­nin­kai ra­ši­nė­ja laiš­kus, tiek far­ma­ko­tech­ni­kai ra­ši­nė­ja laiš­kus. Užuot mes to­liau prie­ši­nę ir mė­gi­nę tie­siog kir­viu iš­spręs­ti pro­ble­mą, tu­rė­tu­me pa­siū­ly­ti sklan­dų per­ėji­mą ir už­tik­rin­ti jo įgy­ven­di­ni­mą per at­ei­nan­čius tre­jus me­tus. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji, iš tik­rų­jų vais­ti­nin­kas nė­ra tik ka­si­nin­kas ar par­da­vė­jas, kas no­ri­ma pa­sa­ky­ti ir pa­da­ry­ti šiuo pro­jek­tu, ir tai, ko sie­kia tur­būt di­die­ji tin­klai. Tai jiems yra la­bai pa­to­gu tu­rė­ti vie­ną kaž­kur to­li sė­din­tį vais­ti­nin­ką, o dir­ba ei­li­niai, pi­giai sam­do­mi dar­bi­nin­kai, ka­si­nin­kai ir taip to­liau. Bet iš tik­rų­jų ša­li­nin­kams rei­kė­tų už­suk­ti į Kau­ne esan­tį Far­ma­ci­jos mu­zie­jų, nes tas spren­di­mas at­ei­ty­je ir­gi bus ap­ta­ri­nė­ja­mas pla­čiai Far­ma­ci­jos mu­zie­ju­je, kur iš tie­sų vais­ti­nin­ko pro­fe­si­ja ir spe­cia­ly­bė yra tur­būt šimt­me­čiais ap­ta­ri­nė­ja­ma, kaip ji vys­tė­si ir koks yra vais­ti­nin­kas šian­dien, ir ko­kia jo pa­skir­tis ir funk­ci­ja. Tai ne tik par­da­vi­nė­ti ir pa­duo­ti pa­gal re­cep­tą vie­ną ar ki­tą vais­tą, bet ir kon­sul­tuo­ti. Ir tai, kas yra kal­ba­ma, – at­ei­ty­je at­lik­ti tam tik­ras pro­ce­dū­ras, net­gi gal­būt skie­py­ti ar at­lik­ti ki­tas in­jek­ci­jas, tik­rai la­bai at­sa­kin­ga ir rei­ka­lin­ga di­de­lė pa­tir­tis.

 Apie 900 vais­ti­nin­kų šian­dien, ma­nau, yra kryž­ke­lė­je, jiems kon­ku­ren­ci­ją ke­lia tie di­džių­jų pre­ky­bos tin­klų sa­vi­nin­kų, ak­ci­nin­kų lū­kes­čiai tie­siog tu­rė­ti pi­gią dar­bo jė­gą ir nu­kon­ku­ruo­ti tuos ma­žuo­sius vais­ti­nin­kus. Iš tie­sų, ko­le­gos, ma­nau, pir­miau­sia tai yra vals­ty­bės in­te­re­sas ir tu­ri­me šiuo at­ve­ju tik­rai ras­ti tą spren­di­mą, kad ne­ati­duo­tu­me rin­kos, ne­pa­leis­tu­me taip, kad kas ką no­ri, tas tą da­ro. To­dėl siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Už pa­si­sa­ko E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Aš su­pran­tu, kad opo­zi­ci­ja da­ro sa­vo dar­bą, na­tū­ra­lu, kri­ti­kuo­ja val­dan­čiuo­sius. Vi­sa tai ge­rai ir na­tū­ra­lu, jei­gu pli­ka akimi ne­ma­ty­tu­me, kad pa­tys nie­ko ne­sa­te pa­da­rę. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, ku­ri bu­vo mi­nist­rė 2014–2015 me­tais, sa­ko – mes jau ta­da pra­dėjo­me da­ry­ti. Tai ko­dėl ne­bai­gė­te iki sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos 2016 me­tais? Nie­ko ne­įvy­ko.

2016–2020 me­tų ka­den­ci­ja – vėl nie­ko ne­įvy­ko. Ne­pai­sant to, po­nas A. Ve­ry­ga šian­dien kri­ti­kuo­ja. Tai ką jūs pa­da­rė­te, kad bū­tų per­kva­li­fi­ka­vi­mas, kad at­si­ras­tų ma­žo­sio­se vais­ti­nė­se be pa­vo­jaus jiems iš­ny­kti tik­rie­ji vais­ti­nin­kai? Ne­pa­da­rė­te. Dar įdo­miau skam­ba kal­ti­ni­mai – tar­nau­jant kaž­ko­kiam stam­biam vais­ti­nių tin­klui. Spė­ju, kas čia tu­ri­ma ome­ny, bet nie­kas taip sa­vo vi­suo­se laiš­kuo­se ir ne­įvar­di­no. Ge­rai, jei­gu da­bar mū­sų siū­ly­mas ati­dė­ti dve­jiems su pu­se me­tų yra tar­na­vi­mas, tai kaip pa­va­din­ti 2012–2016 me­tų ir 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jas? Ta­da ne­bu­vo tar­na­vi­mas? Ko­dėl da­bar kal­ti­na­te, kai pa­tys tą pa­tį da­rė­te?

Aš ma­tau ki­to vais­ti­nių tin­klo, tin­kliu­ko „Ra­mu­nė­lė“, pra­šy­mą. Jie sa­ko, jei­gu da­bar įsi­ga­lio­tų ši­ta tvar­ka nuo sau­sio 1 die­nos, tas ga­lin­gas mil­ži­nas iš 15 vais­ti­nių, tin­klas, tu­rė­tų už­da­ry­ti še­šias vais­ti­nes. Čia yra pro­jek­tas, ku­ris gelbs­ti ma­žą­sias vais­ti­nes pa­pras­tai ma­žuo­se mies­te­liuo­se, ir tai nė­ra iš­ties­ta ran­ka di­die­siems ar di­džiau­siam vais­ti­nių tin­klui, ne­ga­li­ma ši­tuo kal­tin­ti. Siū­ly­mas pu­sei me­tų, aki­vaiz­du, kad nie­ko ne­iš­spręs­tų, to­dėl, ma­no ma­ny­mu, su­trum­pin­tas nuo pen­ke­rių me­tų iki pus­tre­čių me­tų yra ra­cio­na­lus ter­mi­nas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Pas­ku­ti­nis prieš pa­si­sa­ko V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų aš čia klau­sau pa­si­sa­kiu­sių už ar­gu­men­tus ir ne­gir­džiu juo­se riš­lu­mo. Kal­ti­ni­mai, ma­žie­ji, di­die­ji, ar tie­siog taip rei­kia… Gal­būt aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti pa­gal­vo­ti apie vie­šą­jį in­te­re­są…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­ma šiek tiek ty­los, nie­ko ne­gir­dė­ti.

V. BAKAS (MSNG). Mes tu­ri­me spręs­ti klau­si­mus, ku­rie su­si­ję su vie­šuo­ju in­te­re­su. Vie­ša­sis in­te­re­sas yra tas, kad žmo­nės, at­ėję į vais­ti­nes, gau­tų kva­li­fi­kuo­tą pa­slau­gą. Man la­bai keis­ta, kad mes iš tie­sų stab­do­me pa­žan­gą far­ma­ci­jos sek­to­riu­je, iš es­mės stab­do­me tai, kad žmo­nės ga­lė­tų mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, įgy­ti rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, ir nuo­lai­džiau­ja­me in­te­re­sų gru­pėms. Tik­rai ma­žos vais­ti­nės dėl to ne­nu­ken­tė­tų, aš ma­nau, žmo­nės dar ir su­mo­kė­tų dau­giau, jei­gu ži­no­tų, kad juos ap­tar­nau­ja kva­li­fi­kuo­tas vais­ti­nin­kas. Ti­kiuo­si, tuo ir pa­si­nau­dos kai kas kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je. Bet iš tik­rų­jų aš ma­ny­čiau, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ne­skaid­rus ir ke­lia la­bai daug abe­jo­nių dėl to, kad vis dėl­to sie­kia­ma grei­čiau­siai juo tau­py­ti kaš­tus. Ki­tos lo­gi­kos aš čia tik­rai ne­ma­tau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Vi­si, no­rin­tys pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų, tą pa­da­rė. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu me­tu kar­tu su ki­tais bal­sa­vi­mais.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu in­for­muo­ti. Ka­dan­gi bal­sa­vi­mas bu­vo nu­ma­ty­tas 19 val. 15 min., o mes at­si­lie­ka­me pa­gal dar­bo­tvarkę, tai bal­sa­vi­mas vyks ta­da, kai baig­si­me vi­sas bū­ti­nas pro­ce­dū­ras vi­sais dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tais li­ku­siais klau­si­mais.

 

19.06 val.

In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straips­nių, šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir 5, 47 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5310(2) (pri­ėmi­mas)

 

2-14.1 klau­si­mas – In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-975 kai ku­rių straips­nių, šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir 5, 47 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5310(2). Pri­ėmi­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­to yra 30 straips­nių. Dėl jų nė­ra gau­ta jo­kių pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų. Gal­būt ga­lė­tu­me vi­siems įsta­ty­mo straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Už už­si­ra­šė kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas ir K. Gla­vec­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš at­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko. K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­ro ge­ras įsta­ty­mas, bet yra vie­na ma­ža pro­ble­ma, ku­ri ga­li at­si­ras­ti. „Re­vo­lu­tas“ at­si­ve­da į Lie­tu­vą apie 10 mln. nau­jų są­skai­tų tu­rė­to­jų. Ši­tas klau­si­mas, ma­no su­pra­ti­mu, yra la­bai svar­bus tiek prie­žiū­ros pras­me, tiek ir įsi­pa­rei­go­ji­mų pras­me, nes dėl tų 10 mln. są­skai­tų tu­rė­to­jų, ku­rie at­eis, man, pa­vyz­džiui, ne­aiš­ku, koks jų san­ty­kis bus su in­dė­lių drau­di­mu Lie­tu­vo­je, nes Bri­ta­ni­ja iš­ei­na iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Pri­ta­riant bra­vū­riš­kai šiam įsta­ty­mui rei­kia tą tu­rė­ti ome­ny.

Aš ma­nau, tiek FNTT, tiek Lie­tu­vos ban­kas, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų tu­rė­ti tai ome­ny, nes čia at­si­ran­da tam tik­ros po­ten­ci­jos grės­mėms, ku­rios ga­li pri­vers­ti mus nau­do­ti In­dė­lių drau­di­mo fon­dą vi­siš­kai ki­tiems tiks­lams, ne­są­ži­nin­giems da­ly­kams ir ki­tiems. Jo dy­dis nė­ra toks di­de­lis, kad mes ga­lė­tu­me kom­pen­suo­ti tuos pra­ra­di­mus. To­dėl, pa­si­sa­ky­da­mas už, aš tie­siog per­spė­ju ar­ba iš­dės­tau sa­vo nuo­mo­nę, kad tai yra di­džiu­lė ri­zi­ka.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš iš­ties no­rė­čiau pa­an­trin­ti K. Gla­vec­kui. Ka­dan­gi mes ati­da­rė­me Pan­do­ros skry­nią, kad už­ten­ka tei­sių no­rint ati­da­ry­ti są­skai­tą Lie­tu­vo­je, ir ati­da­rė­me dar vie­ną Pan­do­ros skry­nią – pa­vyz­dys yra „Re­vo­lu­to“ klien­tai, vi­si ki­ti klien­tai, ku­rie yra An­gli­jo­je, jie ur­mu bus vi­si per­kel­ti į Lie­tu­vą ir mū­sų In­dė­lių drau­di­mo fon­das, kai at­si­tiks ko­kia bė­da, tu­rės vi­są tą ža­lą at­ly­gin­ti. Va­di­na­si, pri­ėmė­me vis­ką ur­mu, o po to ur­mu rei­kės at­ly­gin­ti nuos­to­lius. Tai kas pri­si­ims tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus ir kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę už tai, va čia ir bus įdo­miau­sia vie­ta. Iš tik­rų­jų bal­suo­jant už tai bus la­bai at­sa­kin­gas spren­di­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­sa­vi­mas tam nu­ma­ty­tu me­tu. (Bal­sai sa­lė­je) M. Ma­jaus­kas dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad va­ka­ras ir vi­si jau pa­var­gę, o pa­si­sa­ky­ti vis tiek rei­kia. Bet kvie­čiu bent kiek į te­mą, apie tai, dėl ko mes čia bal­suo­ja­me, nes tai, apie ką jūs kal­ba­te, nie­kaip nė­ra su­si­ję nei su vai­ruo­to­jo tei­sė­mis, nei su „Re­vo­lu­tu“, nei su Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te. La­bai kvie­čiu tie­siog per­skai­ty­ti, apie ką įsta­ty­mai yra.

 

19.10 val.

Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 67 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5311(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-14.2 klau­si­mas – Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 67 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-5311(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl vi­so kal­bė­ti no­rin­čių nė­ra. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.10 val.

Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 49 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5312(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.3 klau­si­mas – Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 49 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-5312(2). Įsta­ty­mas iš tri­jų straips­nių. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 3 strai­ps­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

19.11 val.

Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.4 klau­si­mas – Kre­di­to uni­jų… (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar ir yra pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2). Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2). Įsta­ty­mas iš tri­jų straips­nių. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl vi­so no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti nė­ra. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.12 val.

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 8, 38 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5314(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.5 klau­si­mas – Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 8, 38 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5314(2). Įsta­ty­mas iš ke­le­to straips­nių. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Šeš­ta­sis skir­snis. Fis­ka­li­nio agen­to funk­ci­jos. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.12 val.

Fi­nan­si­nio tva­ru­mo įsta­ty­mo Nr. XI-393 46 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5315(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.6 klau­si­mas – Fi­nan­si­nio tva­ru­mo įsta­ty­mo Nr. XI-393 46 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5315(2). Įsta­ty­mas iš ke­le­to straips­nių. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Dėl vi­so no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti nė­ra. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.13 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4709(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4709. Pra­ne­šė­jas – M. Ma­jaus­kas. My­ko­lai, pra­šau į tri­bū­ną. Čia yra pa­tai­sų. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, E. Gent­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. GENTVILAS (LSF). 19 val. 15 min. yra nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mas. Da­bar šio pro­jek­to mes nie­kaip ne­spė­ja­me baig­ti, nes už­si­ra­šiu­sių prieš ar už yra ke­tu­ri. Ap­skri­tai rei­kė­tų pa­si­tar­ti, kaip mes da­ro­me po bal­sa­vi­mų. Ar tę­sia­me po­sė­dį, nes lie­ka daug ne­svars­ty­tų klau­si­mų, ar ati­de­da­me tuos klau­si­mus ryt­die­nai? (Bal­sai sa­lė­je) Jie nė­ra su­si­ję su biu­dže­tu, su svar­biau­siu šios die­nos da­ly­ku, rei­kė­tų ap­si­spręs­ti, bet da­bar aš per­spė­ju, po mi­nu­tės pra­si­de­da bal­sa­vi­mas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, prieš du klau­si­mus, prieš šį pri­ėmi­mų blo­ką aš pa­si­sa­kiau, pa­si­ta­riau, kad vi­sus pri­ėmi­mus da­ro­me per­ėję vi­sas bū­ti­nas pro­ce­dū­ras tais klau­si­mais, ku­rie yra dar­bo­tvarkėje. Aš at­si­klau­siau, pa­sta­bų ne­bu­vo. Kaip ir toks ben­dras su­ta­ri­mas yra.

Pra­šau. Po­nas K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ko­le­gos, mes da­bar to­kį kon­ve­je­rį ir to­kio grei­čio pa­da­rė­me, kad mes to­kio ne­tu­rė­jo­me tik­rai per 30 me­tų. Mes da­bar jau duo­da­me, ką tik no­ri­te, ga­li­ma pri­im­ti. Ką tik no­ri, ga­li­ma pa­teik­ti. Bal­sa­vi­mas vė­liau, pas­kui pri­si­mins, kas ne­pri­si­mins, bet žiū­rė­ki­me, ne­įbris­ki­me į to­kią ba­lą, iš ku­rios pas­kui sun­ku bus iš­bris­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­sta­ba pri­im­ta.

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas. Dėl 1 straips­nio gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). „Re­gu­lia­riai“ pa­keis­ti į „pe­ri­odiš­kai“. Tam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Mes pri­ta­ria­me. Sei­mo na­riai I. Ši­mo­ny­tė, G. Skais­tė ir M. Ma­jaus­kas taip pat pa­tei­kė pa­siū­ly­mą.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jei­gu ga­liu, pir­mi­nin­ke, dėl 1 straips­nio.

PIRMININKAS. Taip, pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­si­žvel­giant į pri­im­tą di­rek­ty­vą dėl COVID-19 vak­ci­nos ir tes­tų ga­li­mos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos, yra pa­teik­tas pa­siū­ly­mas pri­tai­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą ir Lie­tu­vo­je įsi­gy­ja­miems te­stams ir vak­ci­nai. To­kiu bū­du bū­tų su­ma­žin­ta te­sta­vi­mo dėl COVID-19 kai­na te­stuo­jan­tis pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Yra pa­teik­tas tri­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas ir ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Čia jūs kaip ir pri­sta­tė­te pa­tai­są. No­rin­čių kal­bė­ti dėl pa­tai­sos už – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Pri­ta­riu leng­va­tai, bet tik no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Pa­ti vak­ci­na, be abe­jo, la­bai svar­bi, at­leis­ta, nu­li­nis ta­ri­fas, bet yra dar la­bai di­de­li ly­dimieji kaš­tai, šal­dy­mo ka­me­ros ir ki­ta. Tai iš es­mės su­da­ro ke­tu­ris pen­kis di­des­nę ver­tę, ar­ba kaš­tus, ne­gu pa­ti vak­ci­na. Tai ar ši­tai da­liai iš­lai­dų taip pat bus tai­ko­mas leng­va­ti­nis PVM ar ne? Jei­gu bus tai­ko­mas vien tik vak­ci­nai, tai an­tra da­lis bus to­kia di­de­lė, kad sun­ku įsi­vaiz­duo­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, gal lei­si­te at­sa­ky­ti?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tai kad čia tik­riau­siai ne klau­si­mų ir at­sa­ky­mų žan­ras, bet kaip ir mo­ty­vas bu­vo už pa­tai­są, bent jau tu­rė­jo bū­ti. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti pa­tai­sai, ku­riai pri­ta­rė ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, vis­gi krei­piuo­si į po­sė­džio pir­mi­nin­ką, gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti lo­gi­ką. Jei­gu po sep­ty­nių pen­kio­li­ka bu­vo nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mas tam, kad žmo­nės su­si­rink­tų ir tuo me­tu bū­tų sa­lė­je, kad jie pa­bal­suo­tų, da­bar mes dvi va­lan­das at­si­lie­ka­me nuo gra­fi­ko, da­bar dvi va­lan­das vi­si bus sa­lė­je ir ta­da ko­kią pras­mę įgy­ja bal­sa­vi­mo ati­dė­ji­mas. Aš ma­nau, kad mes da­bar tu­rė­tu­me pa­bal­suo­ti už tuos klau­si­mus, kur nu­ma­ty­ta, ir ta­da nu­ma­ty­ti ki­tą bal­sa­vi­mą to­liau.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, nu­ma­ty­ti ki­tą bal­sa­vi­mą nė­ra lo­gi­kos, nes vėl rei­kės rink­tis vi­siems. Man at­ro­do, kad mes jau ap­si­ta­rė­me dėl po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos. Bet jei­gu bū­tų kaž­ko­kių ki­tų pa­siū­ly­mų, tai, ži­no­ma, Sei­mas ga­li pa­keis­ti sa­vo spren­di­mą ir pri­im­ti kaž­ko­kią ki­tą tvar­ką. Pra­šom, po­nia An­dri­kie­ne, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

L. L. ANDRIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes ne­ap­si­ta­rė­me. Jūs pa­sa­kė­te, jūs kon­sta­ta­vo­te – bal­sa­vi­mai vyks, kai baig­si­me vi­sus klau­si­mus. Bet jūs su Sei­mu ne­si­ta­rė­te. Pa­si­tar­ki­te.

PIRMININKAS. Tvar­ka. Ta­riuo­si. Ar tin­ka toks va­rian­tas, ku­rį jau kar­tą siū­liau, ar bū­tų ki­to­kių pa­sta­bų?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, ar ga­li­ma už­baig­ti klau­si­mo svars­ty­mą?

PIRMININKAS. Už­bai­gia­me ši­to klau­si­mo svars­ty­mą ir ta­da dar kar­tą pa­si­tar­si­me su Sei­mu, ką da­ro­me su bal­sa­vi­mu.

Dėl įsta­ty­mo 2 straips­nio yra Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės, G. Skais­tės ir M. Ma­jaus­ko pa­tai­sa. Pra­šau, My­ko­lai, gal pri­sta­ty­si pa­tai­są.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Tai yra tech­ni­nio po­bū­džio pa­tai­sa. At­si­žvel­gdamas į tai, kad bu­vo pri­tar­ta pir­mai pa­siū­ly­mo da­liai, kvies­čiau pri­tar­ti ir ant­rai, nes ji yra tech­ni­nio po­bū­džio, tie­siog su­re­da­guo­jan­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tai čia pa­gal jū­sų pa­tai­są at­si­ran­da 2 straips­nis. Ko­mi­te­tas jū­sų pa­tai­sai pri­ta­rė. Ar bū­tų no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti už ir prieš? Ne­ma­tau. Ar bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

Dėl įsta­ty­mo, anks­čiau bu­vo 2 straips­nis, da­bar dėl 3 straips­nio Sei­mo na­riai I. Ši­mo­ny­tė, G. Skais­tė ir M. Ma­jaus­kas taip pat pa­tei­kė pa­tai­są. My­ko­lai, pra­šom, gal ir­gi pri­sta­tyk.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). 3 straips­nis – dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos.

PIRMININKAS. Taip.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų yra pa­siū­ly­mas, kad šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų kuo grei­čiau. Tai nuo 2021 m. sau­sio 1 d., kad at­pig­tų tiek te­sta­vi­mas COVID-19 vi­ru­so, tiek ir elek­tro­ni­nei spau­dai leng­va­ta įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ta­rė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ar bū­tų no­rin­čių kal­bė­ti dėl pa­tai­sos? Ne­ma­tau. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. La­bai dė­kui. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa, ku­rios svars­ty­ti ne­rei­kia, ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­tai­sa dėl pa­va­di­ni­mo. Kaip su­pran­tu, ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė. Ar bū­tų no­rin­čių kal­bė­ti? Ne. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Ap­svars­tė­me vi­sas pa­tai­sas.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Už pa­si­sa­ko A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad la­bai pa­lai­kau pa­čią idė­ją ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius nuo ne­ga­ty­vaus, o kar­tais net trau­muo­jan­čio in­for­ma­ci­jos po­vei­kio. Man at­ro­do, kad nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos vie­šo­jo­je erd­vė­je yra tik­rai per daug ir san­ty­ki­nai per ma­žai po­zi­ty­vios. Šian­dien svars­to­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus su­pran­tu… (Bal­sai sa­lė­je: „Čia ne tas!“) Ne tas? At­si­pra­šau. Ne­ži­nau, aš su­mai­šiau, at­si­pra­šau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš – K. Gla­vec­kas.

A. VINKUS (LVŽSF). Aš ne ten už­si­ra­šiau, aš kal­bė­siu vė­liau.

PIRMININKAS. Vis­kas ge­rai.

K. GLAVECKAS (MSNG). Na, aš ne­su prieš iš es­mės, bet, aiš­ku, PVM su­ma­ži­ni­mas yra la­bai svar­bus. 5 pro­cen­ti­niais punk­tais su­ma­ži­nus te­sta­vi­mo kai­ną, da­bar nuo 70 kai­nuos 3,5 eu­ro pi­giau. Reikš­min­gas da­ly­kas, bet žmo­nėms, ku­rie sa­vo są­skai­ta te­stuo­ja­si, tai, aiš­ku, bus ne taip links­ma ir ne taip tau­pu. O šiaip kal­bant, aš vi­są ši­tą pro­ce­są pa­im­čiau į la­bai di­de­lę prie­žiū­rą ir Vy­riau­sy­bės, ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos, ir vis­ko, nes tiek ten yra ga­li­my­bių per lo­gis­ti­ką, per vis­ką nu­kniauk­ti pi­ni­gų, kad jūs ne­įsi­vaiz­duo­ja­te. Tai­gi aš žiū­rė­čiau la­bai at­sar­giai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, tai iš tie­sų la­bai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, jis ei­na kar­tu su biu­dže­tu ir pri­ima du tik­rai la­bai svar­bius spren­di­mus.

Pir­ma, at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą, ku­ri lei­džia tai­ky­ti leng­va­ti­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fą ko­vi­do vak­ci­nai ir te­stams, tai­ky­ti jį lai­ki­nai. Kaip ir dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, mes su­ma­ži­na­me pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį tiek vak­ci­nai, tiek te­stams nuo 5 % iki nu­lio, o kai ku­riais at­ve­jais nuo 21 % iki nu­lio. Tai leis at­pi­gin­ti tes­tus pri­va­čia­me sek­to­riu­je, nes vak­ci­na vis tiek yra ne­mo­ka­ma.

Ant­ras da­ly­kas, ku­ris yra taip pat la­bai svar­bus, ir tai yra nuo­la­ti­nis ir il­ga­lai­kis spren­di­mas. Eu­ro­pos Są­jun­ga 2018 me­tais pri­ėmė di­rek­ty­vą, nu­ma­tan­čią, jog ga­li­ma tai­ky­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą ne tik tra­di­ci­nei spau­dai, bet ir elek­tro­ni­nei spau­dai. Dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pri­ėmė to­kį spren­di­mą, ir pri­ėmė ne tik mo­ty­vuo­damos, kad spau­da per­si­ke­lia iš tra­di­ci­nės į elek­tro­ni­nę erd­vę, bet ir tuo, kad toks spren­di­mas pa­dė­tų ži­niask­lai­dai sun­kiu ko­vi­do me­tu, kuo­met ži­niask­lai­da ne­ten­ka pa­ja­mų. La­bai svar­bus spren­di­mas Lie­tu­vo­je ne tik tuo po­žiū­riu, bet ir tuo, kad mes ska­ti­na­me ži­niask­lai­dą už­si­im­ti gi­les­niais ty­ri­mais, in­ves­tuo­ti į ty­ri­mus, in­ves­tuo­ti į ti­ria­mą­ją žur­na­lis­ti­ką, nes ši leng­va­ta ga­lio­tų ne re­kla­mi­niam už­sa­ky­mui, o ši leng­va­ta ga­lio­tų kon­kre­čiai pre­nu­me­ruo­ja­mai spau­dai. In­ter­ne­ti­nė spau­da yra kaip „Ver­slo ži­nio­se“ „VŽ pre­mium“ ar „Del­fi plius“, ar „15min. pre­mium“, tai tik tai mo­ka­mai pre­nu­me­ra­tai. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kad elek­tro­ni­nei ži­niask­lai­dai bus ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti. Jei­gu re­kla­ma su­da­ro 80 %, tai ta­da ne­ga­lio­ja leng­va­ta, bet jei­gu 79 %, tai leng­va­ta ga­lio­ja. Ką tai reiš­kia? Į re­kla­mi­nį lei­di­nį įde­di ho­ros­ko­pus ir dar ką nors ir tu gau­ni leng­va­tą. De­ja, bet si­tu­a­ci­ja to­kia.

Dėl ki­to punk­to, dėl vak­ci­nų, kad jos bus pi­ges­nės ar ne pi­ges­nės. Jos nei pi­ges­nės, nei bran­ges­nės ne­bus, nes far­ma­ci­ja Eu­ro­pos Są­jun­gą par­klup­dė ant ke­lių – įve­dė fik­suo­tas kai­nas vak­ci­noms. Ir ne­ga­no to, kad tos kai­nos yra fik­suo­tos, vals­ty­bės tu­rės nu­pirk­ti ne tiek, kiek rei­kia joms vak­ci­nos, o tris kar­tus dau­giau, pen­kis kar­tus dau­giau, še­šis kar­tus dau­giau, ne­gu rei­kia. Va­di­na­si, da­lį vak­ci­nų mes tu­rė­si­me pa­pras­čiau­siai iš­mes­ti ir taip bus iš­mes­ti mi­li­jo­nai. Si­tu­a­ci­ja yra to­kia.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už – M. Pui­do­kas. Ne­ma­tau jo sa­lė­je, ta­da – V. Gap­šys.

V. GAPŠYS (DPF). Dė­ko­ju. Tik­rai mes šiuo pro­jek­tu nei vak­ci­nų per­ka­me, nei par­duo­da­me, to­dėl aš ma­nau, kad idė­ja pri­im­ti ši­tą pro­jek­tą ir leng­va­tas, ku­rias ga­li­ma pa­nau­do­ti pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas, yra ge­ra – pro­jek­tas bu­vo iš­sa­miai iš­dis­ku­tuo­tas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, siū­lau jį pa­lai­ky­ti, nes tai yra su­ba­lan­suo­tas pro­jek­tas. Vals­ty­bei jis tik­rai ne­kai­nuos daug pi­ni­gų ir, aš ma­nau, mes ga­li­me ju­dė­ti į prie­kį dis­ku­tuo­da­mi ir tik­rai ra­si­me ge­rų spren­di­mo bū­dų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (DPF). Ko­le­gos, ra­gi­nu pa­lai­ky­ti, nes pa­va­sa­rį, kai ša­ly­je bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas dėl COVID-19 vi­ru­so pan­de­mi­jos, ži­niask­lai­dos prie­mo­nės su­si­dū­rė su žen­kliu pa­ja­mų iš re­kla­mos ma­žė­ji­mu. Aki­vaiz­du, kad ži­niask­lai­da, ypač elek­tro­ni­nė, yra svar­bi ir bū­ti­na žmo­nių in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė, o vals­ty­bė­je to­kio­mis są­ly­go­mis pri­va­lo­me ją stip­rin­ti.

Kal­bant apie jos si­tu­a­ci­ją, PVM leng­va­ta iš tik­rų­jų pa­ge­rin­tų elek­tro­ni­nės ži­niask­lai­dos si­tu­a­ci­ją, to­dėl 2020 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį re­gist­ra­vau Sei­me siū­ly­mą tai­ky­ti leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą elek­tro­ni­nei ži­niask­lai­dai. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me šis siū­ly­mas ne­bu­vo pri­im­tas, bet ti­kiuo­si, kad da­bar ma­ty­da­mi ben­drą­ją si­tu­a­ci­ją šio pro­jek­to pa­lai­ky­mo tik­rai su­lauk­si­me. Pri­min­siu, kad šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je leng­va­ti­nis 5 % PVM ta­ri­fas yra tai­ko­mas laik­raš­čiams, žur­na­lams bei ki­tiems pe­ri­odi­niams lei­di­niams. Ma­nau, kad kri­zės at­ve­ju tik­rai bū­tų tei­sin­ga tą pa­čią PVM leng­va­tą tai­ky­ti ir elek­tro­ni­nei ži­niask­lai­dai. To­dėl kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si no­rin­tys kal­bė­ti dėl mo­ty­vų kal­bė­jo. Da­bar no­riu dar kar­te­lį pa­si­tar­ti su Sei­mu dėl bal­sa­vi­mo, nes bal­sa­vi­mui skir­tas lai­kas jau pra­ėjo. Lyg ir bu­vo­me su­ta­rę, kad bai­gia­me vi­sus dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tus klau­si­mus ir ta­da bal­suo­ja­me. Ar yra ki­to­kių pa­siū­ly­mų? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra ki­to­kių pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­lio­ja tai, ką su­ta­rė­me. La­bai dė­kui.

 

19.28 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 441 straips­niu ir nau­ja VII da­li­mi ir 95 straips­nio pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2372 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-43(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 441 straips­niu ir nau­ja VII da­li­mi ir 95 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2372 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-43(2). Pri­ėmi­mas. Įsta­ty­mas iš dvie­jų straips­nių. Iš vie­no straips­nio. Dėl mo­ty­vų no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti nė­ra. Bal­sa­vi­mas tam nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

19.28 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 3, 6, 21, 24 straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-34(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 kai ku­rių straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-34(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 4 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 5 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 6 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. No­rin­čių kal­bė­ti dėl ben­dro dėl mo­ty­vų ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas tam nu­ma­ty­tu me­tu.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ste­biu bal­sa­vi­mus ir ma­tau, kad ne­da­ly­vau­ja L. Kas­čiū­nas. No­rė­čiau pa­klaus­ti, gal bū­de­lė­je bai­gė­si de­guo­nis ar kas nors, pa­žiū­rė­ki­te, ar gy­vas žmo­gus?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų su­si­rū­pi­ni­mas la­bai rim­tas ir pri­im­tas. Tik­rai pa­žiū­rėsi­me.

 

19.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2). Pri­ėmi­mas. Sei­mo nu­ta­ri­mas iš dvie­jų straips­nių. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas tam nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.30 val.

Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5024(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 kau­si­mas – Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5024(2). Pri­ėmi­mas.

Į tri­bū­ną kvie­čia­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Žu­kaus­kas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė šio įsta­ty­mo pa­tai­sas ir pri­ta­rė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­jai, vi­soms pa­tai­soms. Taip pat svars­tė Sei­mo na­rių gru­pės siū­lo­mas pa­tai­sas, ku­rių es­mė yra, kad šį ap­do­va­no­ji­mą teik­tų ne Sei­mas, o Sei­mo val­dy­ba. Ši­toms pa­tai­soms ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Iš tie­sų si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad iš prin­ci­po yra du Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to va­rian­tai. Gal­būt ga­lė­tu­me al­ter­na­ty­viai bal­suo­ti, nei­ti per?.. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, pri­sta­ty­ti… Pra­šom, po­ne Pranc­kie­ti, pri­sta­ty­ti jū­sų tei­kia­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas. Iš vie­tos.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo Pir­mi­nin­kė tu­rė­jo pri­sta­ty­ti, jos yra ir pir­ma­sis pa­ra­šas po tuo pa­siū­ly­mu. Tas pa­siū­ly­mas, tik­rai taip, yra kaip ne vi­siš­kai al­ter­na­ty­vus, bū­tų ne­tei­sin­ga taip sa­ky­ti, bet iš es­mės tai yra va­rian­tas, į ku­rį bu­vo su­rink­ti vi­si pa­siū­ly­mai, va­rian­tas, ku­rį pa­si­ra­šė vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai ir vi­sų frak­ci­jų se­niū­nai, iš­sky­rus gal vie­ną frak­ci­ją, ku­ri dar ne­bai­gė svars­ty­ti šio klau­si­mo. Šia­me pro­jek­te yra at­si­žvelg­ta į vi­sas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir su­kur­tas toks pro­jek­tas, ku­ria­me… tie­siog at­ski­ro­mis pa­tai­so­mis pa­tai­sy­ti bū­tų bu­vę su­dė­tin­ga. Šiam pro­jek­tui yra pri­ta­ręs ir anks­tes­nis Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Mes iš es­mės ti­kė­jo­mės, kad jis bus Sei­me ir tę­si­me tą ben­drą veik­lą. Es­mi­nis skir­tu­mas yra, kaip įvar­di­jo A. Žu­kaus­kas, pir­mi­nia­me va­rian­te taip ir bu­vo siū­ly­ta, kad bū­tų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri at­rink­tų kan­di­da­tus. Ko­mi­si­ja bū­tų su­da­ry­ta iš vi­sų Sei­mo frak­ci­jų. Ta ko­mi­si­ja, at­rin­ku­si kan­di­da­tus, pa­teik­tų Sei­mo val­dy­bai. Ji tu­rė­tų ga­li­my­bę nu­spręs­ti, kam su­teik­ti tą ap­do­va­no­ji­mą.

To­liau. Jei­gu kal­bė­tu­me iš es­mės apie tą pro­jek­tą, ku­ris lik­tų ne­pa­kei­tus, tai bū­tų maž­daug toks, kad rei­kia iš­rink­ti dau­giau­siai bal­sų su­rin­ku­sius as­me­nis ir vie­ną per me­tus bū­tų ga­li­ma ap­do­va­no­ti šiuo ap­do­va­no­ji­mu. To­dėl bū­tų di­de­lis su­var­žy­mas, tie­siog bū­tų su­var­žy­ta ga­li­my­bė tu­rė­ti tą ap­do­va­no­ji­mą kaip ope­ra­ty­vų ap­do­va­no­ji­mą, ypač jei­gu jį teik­tu­me už­sie­nio sve­čiams, ku­rių at­va­žia­vi­mai vi­sa­da bū­na ne prieš me­tus ži­no­mi. To­kiu bū­du de­vy­nių Sei­mo na­rių ka­den­ci­jo­je iš­rink­ta ko­mi­si­ja at­rink­tų, val­dy­ba jį ga­lė­tų pa­skir­ti. Tie­siog iš­vis tu­rė­tu­me Sei­mo ap­do­va­no­ji­mą, ku­riuo ga­li­ma bū­tų ap­do­va­no­ti. Šian­dien mes to­kio ne­tu­ri­me.

Ži­no­ma, tiks­las bu­vo įam­žin­ti A. Stul­gins­kį. Jis ski­ria­mas už de­mo­kra­tijos ir par­la­men­ta­riz­mo plėt­rą. Už vals­ty­bin­gu­mo – ski­ria­mas G. Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės ap­do­va­no­ji­mas. Vis­kas iš­lie­ka lyg ir su­rink­ta į vie­ną nuo­mo­nę. Pa­si­ra­šė dau­giau kaip 30 Sei­mo na­rių ši­tą to­kį al­ter­na­tyvų, ar­ba pa­pil­dy­tą, api­ben­drin­tą siū­ly­mą. To­dėl kvies­čiau… (Bal­sas sa­lė­je: „Kiek kai­nuos, ga­li­te pa­sa­ky­ti?“) Kvies­čiau…

PIRMININKAS. Tik­riau­siai kvies­tu­mė­te pa­lai­ky­ti sa­vo tei­kia­mą va­rian­tą.

V. PRANCKIETIS (LSF). …pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už jū­sų tei­kia­mą va­rian­tą no­rė­tų kal­bė­ti V. Ra­ku­tis. Ar jūs už ko­mi­te­to, ar už?..

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą dėl to­kio žen­klo stei­gi­mo, kad mū­sų Sei­mas tu­rė­tų, Sei­mo Pir­mi­nin­kas sa­vo ran­ko­se tu­rė­tų to­kį pui­kų įran­kį tiek pa­gerb­ti iš sve­ti­mų ša­lių at­vy­ku­sius at­sto­vus, tiek žmo­nes, ku­rie nu­si­pel­nė Sei­mo tra­di­ci­jų. Ir šis mū­sų spren­di­mas su­da­ry­tų są­ly­gas stip­rin­ti mū­sų Sei­mo pres­ti­žą, nes mes da­bar daž­nai vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­do­me kaip ne­su­ta­rian­tys, kaip be­si­gin­či­jan­tys, ne­su­ge­bė­da­mi kar­tais pa­teik­ti sa­vęs kaip vie­nos svar­biau­sių – sei­mi­nės Res­pub­li­kos ins­ti­tu­ci­jos įvaiz­dį. Pa­si­sa­kau už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­kys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ko­le­gos, da­bar pa­si­sa­ko­me tur­būt dėl pa­tai­sos.

PIRMININKAS. Dėl pa­tai­sos.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Aš su­pra­tau, kad ger­bia­mas V. Ra­ku­tis kal­ba ap­skri­tai apie idė­ją įsteig­ti A. Stul­gins­kio žvaigž­dę. Pra­dė­siu tur­būt nuo pa­ties pa­va­di­ni­mo. Kaž­ko­dėl da­bar siū­lo­ma kaip pa­tai­sa – A. Stul­gins­kio de­mo­kra­tijos žvaigž­dė, lyg ga­li­ma su­pras­ti, kad A. Stul­gins­kis tu­rės sa­vo de­mo­kra­tiją. Su­pras­čiau, kad gal­būt ki­toks pa­va­di­ni­mas ga­lė­tų bū­ti – de­mo­kra­tijos plėt­ros žmo­nėms… įtei­ki­mas tu­rė­tų bū­ti.

Aiš­ku, čia vėl­gi kon­cep­ci­jos klau­si­mas, ar tai tu­ri bū­ti la­bai svar­bus ap­do­va­no­ji­mas, ar tai įpras­tas, pri­ly­gi­na­mas žen­kle­liui, ku­rį Sei­mo Pir­mi­nin­kė ga­lė­tų įtei­ki­nė­ti ir į kai­rę, ir į de­ši­nę. Jei­gu to­kio žen­kle­lio reik­mė yra, iš tik­rų­jų gal­būt ne­rei­kė­tų pa­va­din­ti to­kio gar­bin­go žmo­gaus var­du – A. Stul­gins­kio, kai bus ga­li­ma, val­dy­bos spren­di­mu, A. Stul­gins­kio žvaigž­dę da­lin­ti kiek­vie­nam at­va­žia­vu­siam sve­čiui, pas­kui pa­žiū­rė­ti, kad sve­čias gal­būt su­si­kom­pro­mi­ta­vo, pas­kui gal­būt įteik­ta lie­tu­viui, ku­ris su­si­kom­pro­mi­ta­vo, nes, kaip ir mi­nė­jau, tai bus da­ro­ma val­dy­bos spren­di­mu, o ne Sei­mo nu­ta­ri­mu, kaip kad aukš­to ly­gio ap­do­va­no­ji­mas yra Lais­vės pre­mi­ja. Tai su­pran­tu.

Aiš­ku, šiuo at­ve­ju ma­ny­čiau, kad vis dėl­to A. Stul­gins­kio žvaigž­dė tu­rė­tų bū­ti, kaip yra pro­jek­te, įtei­kia­ma, kai ko­mi­si­ja, kaip ir Lais­vės pre­mi­jos at­ve­ju, nu­spren­džia ir tvir­ti­na nu­ta­ri­mu Sei­mas. Ta­da, aš ma­nau, tai bū­tų rim­tas ap­do­va­no­ji­mas, kaip kad kal­bė­jo ger­bia­mas V. Ra­ku­tis, kad iš tik­rų­jų tai tu­rė­tų bū­ti vie­ni­jan­tis, ne tik už de­mo­kra­tijos plėt­rą, bet ir už val­s­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mą. A. Stul­gins­kis bu­vo dau­giau vals­ty­bi­nin­kas, gal­būt ir de­mok­ra­tas.

Vis dėl­to siū­lau pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to spren­di­mą, ku­riuo bu­vo pri­tar­ta, kad vis dėl­to tai bū­tų aukš­tes­nio ly­gio ap­do­va­no­ji­mas, o ne val­dy­bos spren­di­mu. O gal­vo­jant apie ap­do­va­no­ji­mą ki­to­kį, ku­ris rei­ka­lin­gas gal­būt Sei­mo Pir­mi­nin­kui sve­čiams, tai ga­li­ma bū­tų pa­gal­vo­ti apie ki­to­kį pa­va­di­ni­mą, ma­siš­kai bū­tų ga­li­ma da­lin­ti tuos ap­do­va­no­ji­mus. Vis dėl­to siū­lau ne­pri­tar­ti šiam siū­ly­mui, o pri­tar­ti A. Stul­gins­kio žvaigž­dei su vi­so­mis pa­tai­so­mis, ku­rios bu­vo pri­im­tos Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­tin­ku su tuo, ką vi­si ko­le­gos kal­bė­jo, bet aš no­riu pa­klaus­ti, iš ko ta žvaigž­dė bus pa­ga­min­ta ir kiek ji kai­nuos. Jei­gu ją iš blė­kos da­ry­si­me, tai ji ne­bus nie­ko ver­ta, o žvaigž­dė iš tik­ro tu­rė­tų bū­ti pa­ga­min­ta iš rim­to me­ta­lo ir su rim­to­mis iš­lai­do­mis. Pa­pras­čiau­sia Lais­vės pre­mi­ja – tai 5 tūkst., o A. Stul­gins­kio tu­rė­tų bū­ti ne ma­žiau kaip 10 tūkst. ar­ba bent jau 5 tūkst. eu­rų pa­ti žvaigž­dė. Tai pa­gal­vo­ki­te, iš kur tuos pi­ni­gus gau­si­me, gal ži­no­te pa­pil­do­mus šal­ti­nius. Aš ma­nau, tik iš At­ei­ties ko­mi­te­to są­skai­tos. Iš kur ki­tur?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­sa­kė, po­nas V. Pranc­kie­tis pri­sta­tė vi­są blo­ką pa­tai­sų. Bu­vo iš­klau­sy­ti mo­ty­vai už, prieš. For­mu­luo­ju prin­ci­pi­nį bal­sa­vi­mą. Kas už, bal­suo­ja už, tie pa­lai­ko po­no V. Pranc­kie­čio ir dau­ge­lio Sei­mo na­rių, virš 30, bu­vo mi­nė­ta, siū­ly­tas pa­tai­sas, tą blo­ką, ku­rį jis pri­sta­tė, kas bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. Po­nas V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ma­nau, kad toks bal­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti nu­kel­tas prie tų bal­sa­vi­mų, kai bus vi­si bal­sa­vi­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Kai tu­rės ga­li­my­bę su­si­rink­ti…

PIRMININKAS. Čia yra pa­tai­sa, ka­dan­gi for­min­ta kaip pa­tai­sa, ma­tyt, bū­tų lo­giš­ka svars­ty­ti kaip ir vi­sas pa­tai­sas, ku­rias svars­tė­me iki šiol. Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­siu for­mu­luo­tę. Kas bal­suo­ja už, bal­suo­ja už po­no V. Pranc­kie­čio ir 30 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­tą pa­tai­sų blo­ką, kas bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko, bal­suo­ja už Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­tą va­rian­tą.

Už – 45, prieš – 16, su­si­lai­kė 35. Ne­pri­tar­ta po­no V. Pranc­kie­čio siū­lo­mam vi­sam blo­kui.

Pra­šau Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, ta­da pa­straips­niui per­ei­si­me vi­sus straips­nius. At­ei­ki­te į tri­bū­ną, yra pa­tai­sų.

Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj. Ačiū. Dėl 2 da­lies taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­li­me pri­tar­ti.“) Pri­ta­ria­me.

Dėl 2 straips­nio 6 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, dė­kui. Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė, dėl to pa­ties 2 straips­nio 6 da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, tre­čia Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me.

Dėl 3 straips­nio 1 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 3 straips­nio 3 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 2 straips­nio 5 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 8 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 9 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. 4 straips­nis… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­so 3 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Dėl 4 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 4 straips­nio 2 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ki­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba taip pat dėl 2 da­lies, jai ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 4 straips­nio 3 da­lies pa­sta­bų nė­ra. Dėl 5 straips­nio… (Bal­sai sa­lė­je) Vi­sam 4 straips­niui pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me.

Dėl 5 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me. Dėl 2 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Vėl­gi pri­ta­ria­me. Dėl 2 da­lies vėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­kui.

Dėl 6 straips­nio 3 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me. La­bai dė­kui. Dėl 4 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me. 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui. Pri­tar­ta.

Dėl 7 straips­nio 2 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me. Dėl 4 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to trys pa­sta­bos, joms vi­soms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 7 straips­niui su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis? Pri­ta­ria­me. Dė­kui.

Vis­kas. Pri­ta­rė­me vi­siems straips­niams. Da­bar dėl vi­so. La­bai ačiū pra­ne­šė­jui. Dėl vi­so no­rin­čių šne­kė­ti ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu me­tu.

 

19.44 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 341, 37, 38, 39, 40, 401, 403, 404, 43, 45, 461, 47, 48, 51, 52 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 321, 405 straips­niais, 342 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo tre­čio­jo skirsnio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5373(2), Ne­pil­na­me­čių apsau­gos nuo nei­gia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mo Nr. IX-1067 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5374(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12, 79, 124, 136, 146, 477, 502 ir 548 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5375(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-20.1 klau­si­mas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 321, 405 straips­niais, 342 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir įsta­ty­mo tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5373(2). Svars­ty­mo sta­di­ja.

Pra­šau G. Bu­ro­kie­nę per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad pa­ma­tė­te. Frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos, ka­dan­gi dau­gu­ma tik­riau­siai…

PIRMININKAS. Iki ka­da per­trau­kos?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ma­nau, kad rei­kė­tų Kul­tū­ros ko­mi­te­tui su­si­rink­ti ir ap­svars­ty­ti, iš­klau­sy­ti vi­sas pu­ses, nes ga­vo­me la­bai įdo­mių laiš­kų iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rių, kad jie ne­bu­vo iš­klau­sy­ti. Ma­nau, kol jie to ne­pa­da­rys, tai iki tol.

PIRMININKAS. Tai yra pus­va­lan­džio per­trau­ka ar­ba iki ki­to po­sė­džio.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Kol ko­mi­te­tas ap­svars­tys, kol įgy­ven­dins, tai ir bus taip – iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Sta­tu­te yra du va­rian­tai: ar­ba pu­sės va­lan­dos per­trau­ka, ar­ba iki ki­to posė­džio.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Iki ki­to po­sė­džio. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du pra­šo­ma šio įsta­ty­mo pro­jek­to ir su­si­ju­sių tei­sės ak­tų per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Bal­suo­ja­me. Kas už, bal­suo­ja už, kas prieš, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Taip pat ir dėl ly­di­mų­jų.

Už – 55, prieš – 24, su­si­lai­kė 15. Dėl 2-21, 2-22 ir 2-23 skel­bia­ma per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. 2-21 klau­si­mą jau ap­svars­tė­me.

 

19.46 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-96 (pa­tei­ki­mas)

 

2-22.1 – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­ja – M. Da­nie­lė. Ir ly­di­mie­ji, kar­tu su 2-22.1 ir 2-22.2. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną I. Pa­kar­kly­tė.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau 30 mi­nu­čių per­trau­kos. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du pra­šo­te pu­sės va­lan­dos per­trau­kos? Pra­šy­mas tei­sė­tas. Skel­bia­me bal­sa­vi­mą dėl Lais­vės frak­ci­jos pra­šy­mo dėl įsta­ty­mų blo­ko per­trau­kos.

Už bal­sa­vo 50, prieš – 38, su­si­lai­kė 10. Skel­bia­ma pu­sės va­lan­dos per­trau­ka dėl abie­jų tei­sės ak­tų.

 

19.48 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl smul­kaus ver­slo dis­kri­mi­na­ci­jos, val­dant COVID-19 pandemi­ją, ven­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-120 (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da pas­ku­ti­nis šios die­nos dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl smul­kaus ver­slo dis­kri­mi­na­ci­jos, val­dant COVID-19 pan­de­mi­ją, ven­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-120. Pra­ne­šė­ja – L. Mo­ge­nie­nė. Pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du pra­šy­mas per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Skel­biu bal­sa­vi­mą. Kas už per­trau­ką, bal­suo­ja­te už, kas prieš – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 54, prieš – 38, su­si­lai­kė 9. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar li­ko re­zer­vi­nių klau­si­mų. No­riu vėl kreip­tis pa­si­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne, ne.“) Ne, vis­kas, ge­rai. Gal bent J. Raz­mos yra du re­zer­vi­niai? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne, ne.“) Ne. Vis­kas, su­pra­tau. Vis­kas. Pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo ka­da mes pra­dė­si­me spren­di­mus pri­im­ti, kas gar­siau šūk­te­li? Jei­gu kaž­kas pa­mo­juo­ja – ne ne, pir­mi­nin­kas iš­si­gąs­ta ir sa­ko ne. Pa­siū­ly­ki­te bal­suo­ti ir ma­ty­si­me. Ma­no pro­jek­tai iš vi­so yra dvie­jų mi­nu­čių klau­si­mas.

PIRMININKAS. R. Juš­ka.

R. JUŠKA (LSF). Ko­le­gos, aš dėl re­zer­vi­nių la­bai pra­šy­čiau, kad bū­tų pri­tar­ta. No­riu pri­min­ti, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dėl nuo­to­li­nio dar­bo yra pa­teik­tas re­zer­vi­nis. Jei­gu šian­dien mes ne­svars­to­me, mes pa­lie­ka­me pa­baig­da­mi se­si­ją Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją be ga­li­my­bės dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, re­a­guo­da­mas į po­no J. Raz­mos pa­sa­ky­mą no­riu pa­klaus­ti, nuo ka­da mes se­lek­ty­viai pa­si­ren­ka­me, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kie­no klau­si­mus svars­ty­ti? Jei­gu po­no J. Raz­mos – nu­si­len­kia­me. Aš la­bai ger­biu po­ną J. Raz­mą, bet ne­la­bai pro­fe­sio­na­lu.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Po­nas R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dėl dar­bo­tvarkės. Mes ry­te pri­ėmė­me, nu­bal­sa­vo­me, kad lie­ka tie klau­si­mai, ku­riuos pri­ėmė­me, o da­bar šau­kia­me ne, ne, ne ir iš­brau­kia­me. Kaž­kaip ne­side­ri­na.

PIRMININKAS. Vis­kas aiš­ku, su­pra­tau. Svars­to­me vi­sus re­zer­vi­nius klau­si­mus to­liau. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, sa­va­ran­kiš­kai pra­tę­siu po­sė­dį tol, kol ap­svars­ty­si­me vi­sus re­zer­vi­nius klau­si­mus. Po jų bus bal­sa­vi­mai. Vis­kas.

 

19.51 val.

Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 2, 4, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5174(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5174(2). (Bal­sai sa­lė­je)

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Gy­vū­nų klau­si­mus rei­kia spręs­ti die­ną, to­dėl pra­šo­me svars­ty­mo per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šy­mas per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Pra­šo­me bal­suo­ti. Kas už per­trau­ką, bal­suo­ja už, kas prieš – prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už – 51, prieš – 43, su­si­lai­kė 13. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

19.52 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 281 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5155(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 281 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5155(2). (Bal­sai sa­lė­je) Į tri­bū­ną kvie­čia­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to at­sto­vas S. Šed­ba­ras pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Kas iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to ga­lė­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Tik per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu 7 bal­sais už pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir iš­va­dai. Tik­rai la­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Dis­ku­si­jo­je no­rin­čių da­ly­vau­ti Sei­mo na­rių nė­ra, kal­bė­ti dėl mo­ty­vų taip pat ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas kar­tu su vi­sais bal­sa­vi­mais. (Bal­sai sa­lė­je) Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo? La­bai tei­sin­ga pa­sta­ba. Ga­li­me. La­bai ačiū.

 

19.54 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2022 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos ka­rai­mų me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4926(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2022 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos ka­rai­mų me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4926(2). Pra­ne­šė­jas – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ačiū, kad iš pa­gar­bos ka­rai­mams ne­pa­pra­šė­te per­trau­kos. Pa­gar­sin­siu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą, ku­ri skam­ba taip. Spren­di­mas: pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4926, ko­mi­te­to iš­va­doms ir teik­ti Sei­mui svars­ty­ti nu­ta­ri­mą, kad 2022 me­tai bū­tų pa­skelb­ti Lie­tu­vos ka­rai­mų me­tais. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

Ko­kios yra dvi prie­žas­tys? Rei­kia at­si­žvelg­ti į tai, kad 2022 me­tais su­kan­ka 625 me­tai nuo Lie­tu­vos Di­džio­jo Ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to kvie­ti­mo ka­rai­mams įsi­kur­ti Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je. No­ri­me… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Už­ten­ka, taip?

Ta­da an­tra. Svar­bu, kad iki 2021 m. spa­lio 1 d. bū­tų su­da­ry­ta pro­gra­ma ir pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bė­je, taip pat nu­ma­ty­ti 2022 me­tų biu­dže­te lė­šų. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti ne­ma­tau. Dėl mo­ty­vų už no­ri pa­si­sa­ky­ti V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Taip, aš už ir vi­sus ska­ti­nu bal­suo­ti už. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? La­bai ačiū.

 

19.56 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 pa­pil­dy­mo 111 straips­niu įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-119(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 pa­pil­dy­mo 111 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-119(2). Pra­ne­šė­jas – E. Sa­bu­tis. Pra­šom.

E. SABUTIS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis šių me­tų gruo­džio 18 die­nos ne­ei­li­nia­me po­sė­dy­je svars­tė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 pa­pil­dy­mo 111 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pri­ta­rė­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­toms pa­sta­boms, jas įver­ti­no­me, ir ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-119(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti no­rin­čių Sei­mo na­rių nė­ra. Mo­ty­vai. Už no­ri pa­si­sa­ky­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, jei­gu jau Vy­riau­sy­bė ga­li dirb­ti, Sei­mas ga­li dirb­ti pa­gal nau­ją pri­im­tą įsta­ty­mą, tai iš tik­rų­jų tu­ri­me leis­ti ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū.

 

19.57 val.

Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2771 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-117(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2771 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-117(2). Pra­ne­šė­ja – P. Ku­z­mic­kie­nė. Iš Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to yra kas nors, kas ga­lė­tų? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pra­šom pri­sta­ty­ti iš­va­dą dėl al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Taip, ko­le­gos. Ko­mi­te­te bal­sa­vo­me dėl šio pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rių ne­ma­tau. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so kal­bė­ti taip pat nė­ra no­rin­čių. Gal ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū.

 

19.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos Že­mai­čių vys­ku­po (1849–1875 m.), švie­tė­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, blai­vy­bės są­jū­džio or­ga­ni­za­to­riaus Mo­tie­jaus Kazimie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIVP-110 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos Že­mai­čių vys­ku­po (1849–1875 m.), švie­tė­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, blai­vy­bės są­jū­džio or­ga­ni­za­to­riaus Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIVP-110. Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šis pro­jek­tas yra pa­si­ra­šy­tas be­veik vi­sų Že­mai­čių gru­pės na­rių, ku­rių mes tu­ri­me 23. M. K. Va­lan­čius gi­mė 1801 m. va­sa­rio 28 d. ir 2021 me­tais bus 220 me­tų nuo jo gi­mi­mo. Iš tik­rų­jų yra su­pla­nuo­ta ir įvai­rių ren­gi­nių: su Ka­ta­li­kų baž­ny­čia yra su­pla­nuo­ta kon­fe­ren­ci­ja (jei­gu bus ga­li­my­bė ir baig­sis ka­ran­ti­nas) Sei­me ir ap­skri­tai Že­mai­ti­jos mies­tai, tu­rin­tys mo­kyk­lų, ku­rios yra pa­va­din­tos gim­na­zi­jo­mis daž­niau­siai M. K. Va­lan­čiaus var­du, ruo­šia­si pa­mi­nė­ti šią šven­tę. Ypač ruo­šia­si Var­nių sa­vi­val­dy­bė, tai yra se­niū­ni­ja, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Aš ma­nau, kad da­bar dėl lai­ko sto­kos, vi­si ne­be­no­ri­me sė­dė­ti, aš ne­pa­sa­ko­siu jo nuo­pel­nų – nuo­pel­nų ka­ta­li­kiš­kai Baž­ny­čiai, nuo­pel­nų švie­ti­mui, nuo­pel­nų iš­sau­go­ji­mui lie­tu­vy­bės, nuo­pel­nų blai­vy­bės ju­dė­ji­mui, ku­ris bu­vo prie jo įsteig­tas. Jis pats kaip vys­ku­pas bu­vo po­pu­lia­rus. At­kreip­siu dė­me­sį, kad vys­ku­po val­dy­mo me­tu bu­vo pa­sta­ty­tos ar­ba re­konst­ruo­tos net 32 baž­ny­čios, tarp jų ir Kau­no ar­ki­ka­ted­ra ba­zi­li­ka. Aš ma­nau, kad iš tie­sų… pra­šau jū­sų pa­lai­ky­ti mū­sų Že­mai­čių gru­pę ir pa­skelb­ti 2021 me­tus vys­ku­po M. K. Va­lan­čiaus me­tais.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų klaus­ti už­si­ra­šė ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, pui­ki že­mai­čių ini­cia­ty­va, pui­ki as­me­ny­bė, pui­ki 220 me­tų su­kak­tis. Ta­čiau kaip čia at­si­ti­ko, ar že­mai­čiai bu­vo už­mir­šę, ar įstri­go, nes da­bar keis­tai skam­ba nu­ta­ri­me – iki gruo­džio 31 die­nos pa­reng­ti vi­są pro­gra­mą ir ją pa­tvir­tin­ti. Ant­ras, dar keis­tes­nis da­ly­kas – 2021 me­tų biu­dže­te ras­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­gra­mai įgy­ven­din­ti, o šian­dien mes jau pri­ėmė­me biu­dže­tą. Ar ir čia ne­at­si­tiks taip, kaip su V. Ma­čer­niu, kai šian­dien mes ne­sky­rė­me lė­šų V. Ma­čer­nio me­tų įam­ži­ni­mo da­ly­kams? Kaip čia at­si­ti­ko, kad taip su­si­vė­li­no­te?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Kaip ži­no­me, ta mū­sų Že­mai­čių gru­pė su­si­kū­rė tik lap­kri­čio pa­bai­go­je, tie­siog tur­būt ne­bu­vo ga­li­my­bių su­si­rink­ti, po­sė­džiau­ti, pri­im­ti spren­di­mus. Man te­ko im­tis ini­cia­ty­vos, aš dar kaž­kaip ne­pa­pra­šiau ir ger­bia­mo J. Raz­mos, kad iš kar­to leis­tų pa­teik­ti. Aš ne­ma­nau, kad…

Vi­sų pir­ma, dėl svars­ty­mo me­tu nu­ro­dy­tos pro­gra­mos da­tos. Ta da­ta iš tik­rų­jų yra tai­sy­ti­na. Aš ma­nau, daug­maž sau­sio mė­ne­sį bus ga­li­ma tą pro­gra­mą pa­reng­ti. Dėl fi­nan­sa­vi­mo. Aš ne­ma­nau, kad čia rei­kė­tų tiek lė­šų, kiek rei­kė­jo dėl Že­mai­ti­jos me­tų. Tie­siog per įvai­rius fon­dus, per Kul­tū­ros ta­ry­bą ar pa­na­šiai vie­nam ki­tam ren­gi­niui, aš ma­nau, ir po biu­dže­to pri­ėmi­mo, nes tie pi­ni­gė­liai kai kur kai ku­riais at­ve­jais skirs­to­mi ir ko­vo mė­ne­sį, yra M. Va­lan­čiaus drau­gi­ja Že­mai­ti­jo­je, ku­ri ga­li pa­ra­šy­ti pro­jek­tus lė­šoms gau­ti. Jei­gu no­ri­ma, vi­sa­da vis­ką ga­li­ma iš­spręs­ti. Ne­rei­kia no­rė­ti daug, rei­kia no­rė­ti tiek, kiek bū­ti­na, ir ras­ti bū­dų tik­rai ga­li­ma.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tas klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si M. Pui­do­kas.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Iš tie­sų, ger­bia­ma po­nia, jūs ką tik pa­sa­kė­te: jei­gu no­ri­ma, tai tik­rai ga­li­ma pa­da­ry­ti. Aiš­ku, jūs de­monst­ruo­ja­te, kad jūs tik­rai to ne­no­rė­jo­te pa­da­ry­ti. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je mes vi­si kar­tu bu­vo­me su­ta­rę, kad to­kie me­tai bus skel­bia­mi vė­liau­siai pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. Pa­pras­tai tai yra svars­to­ma Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jo­je (trum­pes­nis pa­va­di­ni­mas) ir pa­na­šiai. Da­bar, kai jūs pa­tei­kia­te to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, li­kus sa­vai­tei iki Nau­jų­jų me­tų, iki tų me­tų, kai mes jau pa­skelb­si­me, tai yra tie­siog ne­pa­gar­ba ir M. Va­lan­čiaus at­mi­ni­mui, ir ap­skri­tai. Jūs sa­ko­te, kad gal Kul­tū­ros ta­ry­ba. Ko­kia ta­ry­ba? Jau bai­gė­si kon­kur­sai ki­tiems me­tams. Apie ką mes kal­ba­me? Ne­skir­da­mi nė vie­no cen­to šiai pro­gra­mai, mes pa­skelb­si­me me­tus. No­ri­me ap­si­juok­ti? Kas tai yra? Tai yra vi­siš­kai ne­įti­kė­ti­na. Kur jūs bu­vo­te pa­va­sa­rį? Ten ir­gi bu­vo Že­mai­čių gru­pė, ir vi­so­kių ki­tų. Ne­bū­ti­nai rei­kia bū­ti že­mai­čiu, kad iš­pa­žin­tu­mei M. Va­lan­čių. Tai tie­siog yra ne­pa­gar­ba M. Va­lan­čiaus at­mi­ni­mui ir Sei­mui, mums pa­tiems. Ne­ga­li­ma taip da­ry­ti – skelb­ti ko­kius nors me­tus, li­kus sa­vai­tei iki me­tų pa­bai­gos.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas Vy­tau­tai, vi­sų pir­ma, jūs, kaip Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys, ir ži­no­te, iki ka­da ir kaip rei­kia pa­skelb­ti, ko­kios da­tos. Pa­vyz­džiui, aš pir­mą kar­tą gir­džiu, kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je jau rei­kia skelb­ti dėl ki­tų me­tų. Aš ne­ma­nau, kad ne­pa­gar­ba, aš tik sa­kau, kad iš tik­rų­jų yra ga­li­my­bių, aš ma­nau, jų rei­kia ieš­ko­ti ir ras­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Iš tie­sų, kal­bant apie ca­ri­nę oku­pa­ci­nę po­li­ti­ką, tai tau­tos gir­di­ma bu­vo vie­na iš po­li­ti­nių prie­mo­nių ir tai, ką įvyk­dė vie­na iš mū­sų iš­ki­liau­sių as­me­ny­bių vys­ku­pas M. Va­lan­čius, ne­abe­jo­ti­nai bu­vo ne tik blai­vy­bės ska­ti­ni­mas, bet ir tau­tiš­ku­mo, vi­sos mū­sų Lie­tu­vos stip­ri­ni­mas ir at­gai­vi­ni­mas.

Ma­no klau­si­mas bū­tų, kad, kal­bant apie to­kią iš­ki­lią as­me­ny­bę, ką mi­nė­jo ir ko­le­ga V. Juo­za­pai­tis, ar bus pa­kan­ka­mai lai­ko pa­si­reng­ti, da­bar pri­ėmus spren­di­mą dėl vys­ku­po M. Va­lan­čiaus me­tų, kad iš tie­sų tie me­tai bū­tų pa­žy­mė­ti tin­ka­mai, kad jie tu­rė­tų sa­vo žy­mę Lie­tu­vos gy­ve­ni­me 2021 me­tais, nes tik­rai mes tą da­ro­me la­bai pa­vė­luo­tai, pa­čio­je me­tų pa­bai­go­je, o vi­si vals­ty­bi­nės reikš­mės pro­jek­tai yra su­pla­nuo­ja­mi ge­ro­kai anks­čiau. Ko ge­ro, ir jūs tai ži­no­te. Gal ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti? Dė­kui.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Aš lyg ir at­sa­kiau į ši­tą klau­si­mą. Dar ant­rin­da­ma jums dėl jo veik­los dėl blai­vy­bės ir dar­bo, ku­ris bu­vo įdė­tas, no­riu pa­sa­ky­ti, kad gal tru­pu­tį su­truk­dė ki­tas da­ly­kas, ki­tas pro­jek­tas, su­si­jęs su M. Va­lan­čiu­mi. Jis bu­vo įre­gist­ruo­tas bu­vu­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės L. Mat­ke­vi­čie­nės dėl at­min­ti­nos die­nos, su­si­ju­sios su M. Va­lan­čiu­mi ir blai­vy­be, skel­bi­mo. Jis bu­vo įre­gist­ruo­tas kur kas anks­čiau, ta­čiau nie­ko pa­da­ry­ta ne­bu­vo. Aš su­ži­no­jau tik ta­da, kai pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie M. Va­lan­čių, bū­tent ru­de­nį po rin­ki­mų, kad bu­vo to­kių min­čių ir idė­jų, bet jos taip pat ne­bu­vo re­a­li­zuo­tos. To­dėl pa­si­rin­ki­mą, ar at­min­ti­na die­na, ar me­tai, be abe­jo, nu­lė­mė, kal­bė­jau su mū­sų Že­mai­čių gru­pės na­riais, tai, kad mums tiks­lin­giau bū­tų, jei­gu Sei­mas pri­tar­tų pa­skelb­ti me­tus.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti dėl šven­to sek­ma­die­nio. Ka­dan­gi tai yra M. Va­lan­čius, mū­sų blai­vy­bės sim­bo­lis, no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti dėl al­ko­ho­lio lai­ko ap­ri­bo­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo sek­ma­die­niais. Au­to­rius sė­di už jū­sų nu­ga­ros aukš­čiau, žo­džiu, skais­tyk­lo­je jis da­bar, šiuo me­tu. Ką ma­no jū­sų Že­mai­čių gru­pė šiuo klau­si­mu – dėl sek­ma­die­nio?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Tiks­liau, kad po 15 va­lan­dos bū­tų lei­džia­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį – jūs tą pro­jek­tą tu­ri­te gal­vo­je ir tą klau­si­mą? Su že­mai­čiais kol kas ne­kal­bė­jau, bet as­me­niš­kai aš šiam siū­ly­mui ne­pri­tar­čiau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų pa­klau­sė vi­si Sei­mo na­riai. Už pro­jek­tą pa­si­sa­ko G. Sur­plys.

G. SURPLYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jau yra vė­lu, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų taip, pro­jek­tas at­ėjo vė­lai, bet ir M. Va­lan­čius gi­mė ly­giai prieš 220 me­tų, ne prieš 219, ne prieš 218. Tu­rė­jo­me Sei­mo rin­ki­mus ir to są­ly­go­tus po­ky­čius. Idė­jos at­ei­na ta­da, ka­da at­ei­na. Aš tik­rai pa­si­ra­šiau už šį pro­jek­tą ir aš kvies­čiau tiek Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) bi­čiu­lių gru­pę, tiek Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pę, tiek ki­tas gru­pes (Sos­ti­nės gru­pę įkū­rė­me) at­liep­ti že­mai­čių lė­tą bū­dą, in­te­re­są ir tik­rai pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Gal­būt mes ga­li­me ko­re­guo­ti jo teks­to nuo­sta­tas dėl Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos pa­tei­ki­mo ir net­gi dėl lė­šų asig­na­vi­mo, nes vėl­gi tu­ri­me ki­tą la­bai ne­tra­di­ci­nę si­tu­a­ci­ją, kai pa­va­sa­rį Vy­riau­sy­bė ža­da at­neš­ti biu­dže­to ko­rek­ci­jas, tai gal ten bū­tų ga­li­ma įra­šy­ti tuos pi­ni­gus, rei­ka­lin­gus M. Va­lan­čiaus me­tams. Toks bū­tų pa­siū­ly­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prieš kal­ba V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš ne­ži­nau, ar čia man da­bar re­a­guo­ti. Ne, ne­at­si­im­siu žo­džio vis tiek. Mie­li po­nai, iš tik­rų­jų lė­tu­mas lė­tu­mu, bet jūs gi ne­bu­vo­te kur nors vai­kų dar­že­ly­je ar kur nors li­go­ni­nė­je, ar kur nors, ne­ži­nau, sa­na­to­ri­jo­je, ar ki­ta­me pa­sau­ly­je. Vi­si bu­vo­te čia, Sei­me, ki­ti bu­vo Vy­riau­sy­bė­je, pla­na­vo­te biu­dže­tą ir pui­kiai vi­si su­pran­ta­te, ypač Sei­mo na­riai, ku­rie dir­ba ne pir­mą, ne an­trą ir ne tre­čią ka­den­ci­ją, kad vi­sos lė­šos yra pro­jek­tuo­ja­mos pra­de­dant va­sa­ros lai­ko­tar­piu vė­liau­siai. To­dėl vi­sa tai, ką jūs no­ri­te švęs­ti ki­tais at­ei­nan­čiais me­tais, rei­kia su­pro­jek­tuo­ti ar­ba bent jau pa­sa­ky­ti, kad tai bus pra­dė­ta da­ry­ti. Da­bar, kai lie­ka sa­vai­tė, bū­ki­te žmo­nės, na, ne­juo­kin­ki­te pa­sau­lio, taip ne­ga­li­ma iš sa­vęs ty­čio­tis iš tik­rų­jų.

Mes šian­dien už lan­go iš tik­rų­jų tu­ri­me pan­de­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir vi­sa ki­ta, ir jūs da­bar vėl kal­ba­te, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri su­ras­ti lė­šų M. Va­lan­čiaus me­tams ap­mo­kė­ti. Taip, mes gar­bin­si­me M. Va­lan­čių vi­sais įma­no­mais bū­dais, bet pa­skelb­ki­me ta­da sim­bo­li­niais me­tais ar­ba tą sim­bo­li­nę vie­ną die­ną, bet jei­gu jūs net­gi ne­tu­ri­te pro­gra­mos ap­ma­tų, jūs ką, Vy­riau­sy­bę įpa­rei­go­si­te ar jūs pa­tys, ta Že­mai­čių gru­pė, su­sė­si­te da­bar sau­sy­je ir su­da­ry­si­te pro­gra­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs vis­ką ga­li­te. Taip, čia vie­nas že­mai­tis aiš­ki­no, kad mes vis­ką ga­li­me. Tru­pu­tį ne tas žan­ras, čia yra Sei­mas, čia yra tau­tos at­sto­vy­bė. Gal­vo­ki­me, ką da­ro­me, po­nai, ir bū­ki­me at­sa­kin­gi vis dėl­to. Nors aš su­pra­tau, kad prem­je­rė ne­pri­eš­ta­rau­tų tur­būt. Gal jie tu­ri kur nors pa­si­slė­pę ši­tų pi­ni­gų. Aš siū­ly­čiau su­si­lai­ky­ti vis dėl­to šiuo at­ve­ju. Ne dėl M. Va­lan­čiaus, tik­rai gar­bė jam, bet tie­siog, kad esa­me ap­si­lei­dė­liai. Pri­pa­žin­ki­me, kad tik­rai ge­ro­kai pa­vė­la­vo­me. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui už iš­sa­ky­tus mo­ty­vus. Kaip su­pran­tu iš pas­ta­ro­jo pa­si­sa­ky­mo, pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu ne­pa­vyks. Ge­rai, ta­da bal­suo­si­me prie vi­sų bal­sa­vi­mų.

 

20.11 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5106 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis 7 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5106. Pra­ne­šė­jas – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi tau­py­siu jū­sų bran­gų lai­ką, nes va­ka­ras jau ar­tė­ja. Tur­būt esa­te su­si­pa­ži­nę su Bib­lio­te­kų įsta­ty­mu, ku­ris yra iden­tiš­kas Kul­tū­ros ir Mu­zie­jų įsta­ty­mams, tad toks tech­ni­nis da­ly­kas, kad Bib­lio­te­kų įsta­ty­mas bū­tų pri­jung­tas prie Kul­tū­ros ir Mu­zie­jų, kad ga­lė­tų Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dų ren­gė­jai ruoš­tis šiam dar­bui. Tas klau­si­mas, jei­gu kas ne­ži­no­te, dėl kon­kur­so tarp ka­den­ci­jų bū­tent re­gio­nuo­se. Tuo me­tu, ne­se­niai bu­vo pa­teik­tas klau­si­mas dėl kul­tū­ros cen­trų ir mu­zie­jų, pa­tei­ki­mo sta­di­ją per­ėjo, per 100 bal­sų su­rin­ko. Tie­siog tau­pau lai­ką.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri trys Sei­mo na­riai. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aki­vaiz­du, kad jūs tę­sia­te pra­dė­tą sa­vo pa­siū­ly­mų mo­de­lį su cen­trais, su mu­zie­jais. Ar at­ėjo ži­nių iš Lie­tu­vos, kad esant da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai, kai rei­ka­lin­gas kon­kur­sas ant­rai ka­den­ci­jai, at­si­ra­do daug pa­vo­jų ir nė­ra kas dir­ba? Pa­vyz­džiui, mies­tuo­se, aš ži­nau, jo­kių pro­ble­mų nė­ra, tų kan­di­da­tų po ke­lis, bū­na, pre­ten­duo­ja, ta­čiau ra­jo­nuo­se, įta­riu, trūks­ta. Ar tu­ri­te ži­nių, to­kių sta­tis­ti­nių, ar ne?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, jūs pats fak­tiš­kai ir at­sa­kė­te į klau­si­mą, kad trūks­ta, nes į tai su­re­a­ga­vo vi­sos aso­cia­ci­jos – bib­lio­te­kų, mu­zie­jų, kul­tū­ros, dėl to ir bu­vo mo­ty­va­ci­ja čia sto­vė­ti prie tri­bū­nos ir pa­dė­ti bū­tent toms įstai­goms, nes pra­ei­na pen­ke­ri me­tai ir įvyks­ta kon­kur­sas, ta­čiau žmo­nės pa­ima pa­sko­las ir pa­na­šiai, ne­no­ri ri­zi­kuo­ti. To­dėl šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dy­bės pa­čios nu­spręs­tų, su­da­ry­da­mos ko­mi­si­jas, ir įver­tin­tų. Yra ke­li žo­džiai: „ge­rai“ ar­ba „la­bai ge­rai“, ir ei­na an­trą ka­den­ci­ją. Po ant­ros ka­den­ci­jos jau yra kon­kur­sas. Toks da­ly­kas yra. Taip, trū­ku­mas yra.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Gar­bu­sis ko­le­ga, pri­min­ki­te, ka­da bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ris pa­kei­tė va­do­vų pa­sky­ri­mą, ir at­si­ra­do tos ka­den­ci­jos. Prie ku­rios val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir kas bal­sa­vo už tas ka­den­ci­jas, gal ga­li­te man pri­min­ti? Ačiū.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, gar­bu­sis ko­le­ga, aš ne­se­niai, kai pri­sta­čiau Kul­tū­ros ir Mu­zie­jų įsta­ty­mus, tas pa­tai­sas, ku­rias rei­kia bū­ti­nai pa­da­ry­ti, ir įvar­di­nau to­kius ke­lis žo­džius: „ne­lik­ti klai­do­je“. Taip, bu­vu­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ku­ri ieš­ko­jo ben­dro, taip pa­sa­kius, spren­di­mo, ban­dė, kad ge­riau bū­tų, bet si­tu­a­ci­ja pa­si­ro­dė to­kia, kad yra tam tik­rų tai­sy­ti­nų da­ly­kų, dėl to ir at­ėjau čia siū­ly­ti pro­jek­to tai­sy­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia K. Bar­to­še­vi­čius.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū. Ar no­rė­jau pa­klaus­ti, po­ne Šar­knic­kai, jū­sų aiš­ki­ni­me nė­ra iš es­mės nu­ro­dy­ta jo­kių spe­cia­lis­tų iš­va­dų. Ar su spe­cia­lis­tais bus kaip nors kon­sul­tuo­ja­ma­si, kad at­liep­tų abi pu­ses, ar ne? Ačiū.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pa­kar­to­siu, aso­cia­ci­jos krei­pė­si, o dėl spe­cia­lis­tų, eks­per­tų ir pa­na­šiai – tik­rai tu­rė­si­te, nes jūs esa­te ir­gi iš­va­dų ren­gė­jas su ko­le­ga Kęs­tu­čiu, tik­rai ten iš­gir­si­te tuos ver­ti­ni­mus ir pa­gal tai jūs tur­būt ir nu­sprę­si­te teik­da­mi Kul­tū­ros ko­mi­te­te. Ta­da ir pri­im­si­me spren­di­mą kar­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už įsta­ty­mo pro­jek­tą šne­ka V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. R. Šar­knic­ko yra pa­sver­tas ir la­bai ge­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas. O eks­per­tai? Kas ga­li bū­ti ge­riau už bu­vu­sius me­rus ir tuos, kur bu­vo su­si­ję su bib­lio­te­ko­mis, su šiuo prak­ti­niu dar­bu. Rei­kia pa­lai­ky­ti šią la­bai ge­rą R. Šar­knic­ko ini­cia­ty­vą. Ko­le­gos, pa­da­ry­si­me ge­rą dar­bą ir vals­tie­čiai iš­tai­sys sa­vo klai­das, ir to­liau ne­rei­kės jiems at­gai­lau­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš – A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kai ši­tas įsta­ty­mas kaip ka­den­ci­jų įsta­ty­mas bu­vo pri­ima­mas, tiek ši­tos, tiek ir ki­tų sri­čių pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo pa­ska­tin­ti krau­jo apy­ta­ką, krau­jo apy­ta­ką to­kio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Va­do­vo pa­si­kei­ti­mas iš es­mės reiš­kia, kad at­si­ran­da ga­li­my­bė nau­jai ko­man­dai, spren­džia­mos tos pro­ble­mos, ku­rios bu­vo įsi­se­nė­ju­sios, ir pa­na­šiai. Da­bar mes no­ri­me iš­lai­ky­ti tam tik­ras no­men­kla­tū­ri­nes sis­te­mas, ku­rių tik­rai yra la­bai daug, ypač re­gio­nuo­se. Aš esu iš re­gio­no ir tik­rai nė­ra jo­kios pro­ble­mos da­ry­ti kon­kur­sus, ieš­ko­ti nau­jų žmo­nių. Jei­gu no­ri, ga­li su­ras­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Ka­dan­gi pa­si­sa­kiu­sių­jų bu­vo ir už, ir prieš, su­pran­tu, kad ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo ne­pa­vyks pri­tar­ti, to­dėl dėl klau­si­mo ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mą. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pa­tiks­lin­ti ger­bia­mo V. Val­kiū­no re­pli­ką, kad pa­da­ry­si­me ge­rą dar­bą. Šiuo at­ve­ju iš­tai­sy­si­me blo­gą dar­bą, ku­rį bu­vo pa­da­rę tie, ku­rie da­bar no­ri tą ge­rą dar­bą pa­skelb­ti pa­sau­liui. Bet aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­tei­kė­jo, ir vi­sų tų, ku­rie šian­dien ste­bi, žiū­ri ir ti­ki­si, tik­rai tas dar­bas ne­bus pa­da­ro­mas la­bai grei­tai, įskai­tant ir Kul­tū­ros cen­trų, ir Bib­lio­te­kų, ir Mu­zie­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mą, ji­sai bus da­ro­mas kom­plek­siš­kai, de­ri­nant su Vy­riau­sy­be. Iš tik­rų­jų tai nė­ra vie­na­die­nis da­ly­kas ir mes ne­tu­ri­me vėl sku­bė­ti, kad ne­pa­da­ry­tu­me tų klai­dų, ku­rias jūs pa­da­rė­te. Iš tik­rų­jų mes tu­ri­me ras­ti ben­drą su­ta­ri­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną po­nas R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, ne­si­dai­ry­da­mi į pra­ei­tį, tai­sy­ki­me dėl žmo­nių. Kan­di­da­tas iš Ma­ri­jam­po­lės, ne­at­si­me­nu pa­var­dės, ro­dos, A. Vyš­niaus­kas, nau­jas žmo­gus, tai dėl to dar ne­ži­nau. (Bal­sai sa­lė­je) Jau lai­mės. Dėl leng­va­bū­diš­ku­mo ir pa­na­šiai, tai mes kaip tik tu­ri­me duo­ti in­jek­ci­ją da­ly­vau­ti, kad at­va­žiuo­tų iš sos­ti­nės į tuos re­gio­nus dirb­ti. Yra ke­li pa­vyz­džiai, kai at­va­žia­vę ir sėk­min­gai dir­ba. Tai dėl to at­gai­vi­ni­mo, kaip sa­ko­te, švie­žio krau­jo ir pa­na­šiai, tai mes kaip tik tuo pa­tai­sy­mu ir pri­si­dė­tu­me vi­si kar­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mi pra­ne­šė­jai. Dar pa­pil­dy­siu, kad dėl mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

20.18 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-136 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis 8 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-136. Pra­ne­šė­jas – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, dar yra iš­rin­k­ta vie­nos ko­mi­si­jos, šiuo at­ve­ju Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Sei­mo na­rė V. Gi­rai­ty­tė, ją siū­lo­ma ir pa­tvir­tin­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti po pa­tei­ki­mo, o dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Po svars­ty­mo pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Bal­suo­si­me prie vi­sų bal­sa­vi­mo klau­si­mų.

 

20.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pakeitimo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-137 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-137. Pra­ne­šė­jas – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat la­bai trum­pas for­ma­lus pro­jek­tas dėl ke­le­to ko­mi­te­tų su­dė­ties kei­ti­mo. Pir­miau­sia į At­ei­ties ko­mi­te­tą įra­šo­me so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vą K. Vil­kaus­ką, nes jie ne­bu­vo anks­čiau pa­tei­kę. Taip pat aš ap­si­kei­čiu su ko­le­ge A. Bi­lo­tai­te ko­mi­te­tais ir tuo­met Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ga­lų ga­le tu­rės vie­ną mo­te­rį tarp sep­ty­nių sa­vo na­rių, o Au­di­to ko­mi­te­te vie­nu mi­nist­ru bus ma­žiau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jus pa­klaus­ti. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti ne­ma­tau. Ap­si­sprę­si­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to bal­sa­vi­mo me­tu.

 

20.21 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-96 (pa­tei­ki­mo tęsinys)

 

In­for­muo­ju, kad jau bai­gė­si pu­sės va­lan­dos per­trau­ka dėl klau­si­mų 2-22.1 ir 2-22.2 – pro­jek­tų Nr. XIVP-95 ir Nr. XIVP-96. Tai Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­ma­sis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čia­me į tri­bū­ną M. Da­nie­lę pri­sta­ty­ti abu pro­jek­tus.

M. DANIELĖ (LF). La­bai ačiū, kad su­lau­kė­te. Ar ge­rai ma­ne gir­di­te, nes la­bai svar­bu, kad ge­rai gir­dė­tu­mė­te.

Pats svar­biau­sias mū­sų stra­te­gi­jos as­pek­tas – per­ėji­mas nuo baus­me grįs­tos sis­te­mos prie nu­kreip­tos į svei­ka­tą. Šis po­ky­tis mus at­ve­dė į moks­lo įro­dy­mais grįs­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką, ku­rio­je svar­bią vie­tą už­ima žmo­gaus tei­sės. Pir­mą kar­tą Lie­tu­va at­si­žvel­gė į vi­sus ker­ti­nius nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos as­pek­tus. Tai nė­ra ma­no žo­džiai. Šiuos žo­džius Jung­ti­nė­se Tau­to­se per­nai ta­rė Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Aš sto­vė­jau to­je sa­lė­je tarp ki­tų de­le­ga­tų, ten bu­vau su tarp­tau­ti­ne de­le­ga­ci­ja, ir be­pro­tiš­kai di­džia­vau­si mū­sų ša­li­mi ir jos moks­lu pa­grįs­tu ir pa­žan­giu po­žiū­riu į nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką. Prie ma­nęs pri­ėjo dau­gy­bė ki­tų ša­lių de­le­ga­tų ir spe­cia­lis­tų ir gy­rė mū­sų ša­lies po­zi­ci­ją ir pui­kią mū­sų mi­nist­ro kal­bą.

Šian­dien šio­je sa­lė­je, aš ži­nau, bus daug po­li­ti­ka­vi­mo, ta­čiau aš taip pat ži­nau, kad mes vi­si su­ta­ria­me šiuo klau­si­mu, kad vi­si tu­ri­me rei­kia­mas ži­nias apie tai, kad šiuo me­tu vei­kian­ti sis­te­ma Lie­tu­vo­je yra ydin­ga, kad ji yra per­tek­li­nė, kad ji nė­ra pa­grįs­ta moks­lu ir kad moks­lo įro­dy­mai jau se­niai ir aiš­kiai ro­do, kad bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai ne tik ne­ma­ži­na nar­ko­ti­kų pa­pli­ti­mo vi­suo­me­nė­je, ne­ma­ži­na jų var­to­ji­mo, ta­čiau ir di­di­na mū­sų vi­suo­me­nei ža­lą, ku­rią pa­ti­ria­me dėl per­tek­li­nio per­se­kio­ji­mo.

Vi­si ži­no­me, kad dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų ma­žus kie­kius be tiks­lo pla­tin­ti ska­ti­na ir ra­gi­na Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja. Va­di­na­si, Jung­ti­nių Tau­tų agen­tū­ros, tai yra Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, taip pat Jung­ti­nių Tau­tų nar­ko­ti­kų ir nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos biu­ras, ku­ris yra spe­ci­fi­nė or­ga­ni­za­ci­ja šiems klau­si­mams spręs­ti, – vi­sos šios agen­tū­ros kar­tu ra­gi­na per­žiū­rė­ti ir pa­nai­kin­ti bau­džia­muo­sius įsta­ty­mus, ka­da tai yra su­si­ję su ma­žais nar­ko­ti­kų kie­kiais be tiks­lo pla­tin­ti.

Kas ne­la­bai daug ži­no­te apie Jung­ti­nes Tau­tas, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši or­ga­ni­za­ci­ja yra la­bai kon­ser­va­ty­vi. Ji tu­ri mil­ži­niš­ką au­to­ri­te­tą, ji nie­ka­da ne­sa­kys nie­ko, kas ne­bus pa­grįs­ta la­bai stip­riais moks­lo įro­dy­mais. Juo­kau­da­ma ga­liu jums pri­min­ti, kaip at­ro­dė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­ja dėl kau­kių ko­vi­do me­tu, kai trūks­tant moks­lo įro­dy­mų or­ga­ni­za­ci­ja del­sė iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Tai­gi, Jung­ti­nės Tau­tos ga­li bū­ti net­gi del­si­mu daž­niau kal­ti­na­mos, kad jos per il­gai už­trun­ka su­rink­ti vi­sus moks­lo įro­dy­mus ir su­for­mu­luo­ti sa­vo po­zi­ci­ją, to­dėl nie­ka­da nie­ka­da sa­vo pa­reiš­ki­muo­se ne­sa­kys nie­ko, kas ga­li bū­ti ri­zi­kin­ga, pro­gre­sy­vu, nau­ja ar ne­pa­tik­rin­ta tvir­tais moks­lo įro­dy­mais.

Šian­dien mes ma­to­me Lie­tu­vo­je mū­sų nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, per­tek­li­nės nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, ke­lia­mą ža­lą. Mes per tre­jus me­tus du kar­tus iš­au­gi­no­me ma­ža­reikš­mių by­lų skai­čių, mū­sų ty­rė­jai, pro­ku­ro­rai, mū­sų tei­sė­jai vargs­ta su by­lo­mis už 0,06 THC, ku­rių ran­da pe­le­nuo­se. Mū­sų tei­sėt­var­ka ne tik skęs­ta šių by­lų per­tek­liu­je, mes taip pat tu­ri­me su­ma­žė­ju­sį, penk­ta­da­liu su­ma­žė­ju­sį, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų skai­čių dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo. Tai reiš­kia, kad šian­dien kruopš­čiai dir­ba­me tam, kad nu­baus­tu­me sa­vo pi­lie­čius, bet ne­be­at­ran­da­me re­sur­sų tik­ro­sioms pro­ble­moms, tai yra pla­ti­ni­mo pro­ble­moms spręs­ti.

Bau­džia­mo­ji sis­te­ma ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia mū­sų jau­nus žmo­nes. Du treč­da­liai by­lų yra iš­kel­ta žmo­nėms iki 30 me­tų am­žiaus ir šian­dien su pra­šy­mu iš­girs­ti ma­no žo­džius į jus krei­pė­si 21 jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Tai­gi taip pat di­dė­ja vi­suo­me­nės ir tei­sė­sau­gos su­si­prie­ši­ni­mas. Po­li­ci­ja šian­dien įgau­na prie­šo įvaiz­dį, nes su­si­tel­kia dėl įsta­ty­mų bū­tent į mū­sų ne­prob­le­mi­nių ir vi­sais ki­tais klau­si­mais daž­niau­siai pa­rei­gin­gų pi­lie­čių per­se­kio­ji­mą. Ta­da di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų po­li­ci­ja, ne­pa­gar­ba jai ir ne­ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Ir ga­liau­siai bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai yra vie­na di­džiau­sių kliū­čių kreip­tis pa­gal­bos, to­dėl Lie­tu­va yra an­ti­re­kor­di­nin­kė dėl nau­jų ŽIV at­ve­jų skai­čių, kai tai su­si­ję su žmo­nė­mis, ku­rie var­to­ja in­jek­ci­nius nar­ko­ti­kus, taip pat per­do­za­vi­mo mir­čių skai­čių, he­pa­ti­to C pa­pli­ti­mo ir ki­tų su tuo su­si­ju­sių pro­ble­mų.

Šian­dien aš siū­lau at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nio ir ne­rei­ka­lin­go rep­re­si­nio po­žiū­rio į sa­vo pi­lie­čius ir su­re­gu­liuo­ti baus­mes. Baus­mės liks, tie­siog jos bus pro­por­cin­gos, ati­tiks moks­lo įro­dy­mus ir Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas. Taip pat mums rei­kia su­si­telk­ti į tas prie­mo­nes, ku­rios yra veiks­min­gos, tai yra į pre­ven­ci­ją, ža­los ma­ži­ni­mą ir gy­dy­mą. Jei­gu bai­mi­na­tės, kad ne­liks baus­mės ži­nu­tės, tai baus­mės ži­nu­tė tik­rai liks. Bus ir by­lų, bus ir svars­ty­mų, bus ir bau­dų, bus ir siunti­mų gy­dy­tis. Tie­siog tai spręs šiek tiek ki­tas teis­mas, tai yra Ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas.

Por­tu­ga­li­ja nar­ko­ti­kus dek­ri­mi­na­li­za­vo prieš 20 me­tų, ji per­sio­rien­ta­vo nuo baus­mės į svei­ka­tos ap­sau­gą ir pa­sie­kė tik­rai ne­blo­gų re­zul­ta­tų, sa­ky­čiau, ge­rų re­zul­ta­tų, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas su­ma­žė­jo, o šian­dien tas var­to­ji­mas tarp jau­nų žmo­nių yra ma­žes­nis, ne­gu mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je. Jei­gu prieš 20 me­tų bū­tu­me svars­tę šį žings­nį, bū­tu­me bu­vę pro­gre­sy­vūs, ta­čiau šian­dien mes tie­siog da­ro­me tai, kas yra pa­tik­rin­ta moks­lo, pa­tir­ties ir lai­ko – tie­siog esa­me kaip vi­si.

Ačiū. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti la­bai daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, vie­nas žan­ras yra iš tri­bū­nos kal­bė­ti lo­zun­gais, ki­tas rei­ka­las yra pa­ra­šy­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą įsta­ty­mą, ku­ris spręs­tų pro­ble­mą, ne­su­kur­da­mas dar dau­giau rū­pes­čių. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, nors kal­ba­te tai, kas ma­no šir­džiai ar­ti­ma, įsta­ty­mas pa­ra­šy­tas ne iki ga­lo ko­rek­tiš­kai ir tu­ri ne vie­ną trū­ku­mą. Ap­mau­du, kad sku­bė­jo­te re­gist­ruo­ti įsta­ty­mą, pra­ne­šė­te apie tai ži­niask­lai­dai, o tik po to at­ėjo­te pa­ro­dy­ti įsta­ty­mą, ku­rį tei­kia­te, ir pa­pra­šė­te pa­ra­šo. Ki­tą kar­tą aš kvies­čiau pa­si­tar­ti su ko­le­go­mis, ypač opo­zi­ci­jos na­riais. Aš as­me­niš­kai tar­da­vau­si su A. Ši­rins­kie­ne dėl įsta­ty­mų, ku­riems ji­nai opo­nuo­da­vo, nes, man at­ro­do, jos nau­din­gi pa­ste­bė­ji­mai.

Bet klau­si­mas jums: kaip bus už­tik­rin­ta pa­gal­ba ser­gan­tiems ir tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bę žmo­nėms, nes tik pa­keis­ti įsta­ty­mą ne­už­teks, kaip bus už­tik­rin­tas fi­nan­sa­vi­mas tu­rin­tiems pro­ble­mų dėl pri­klau­so­my­bių?

M. DANIELĖ (LF). Taip, be jo­kios abe­jo­nės, la­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą, mums tik­rai rei­kės spręs­ti ir pa­ga­liau iš tik­rų­jų spręs­ti ir gy­dy­mo klau­si­mą, nes į gy­dy­mą mes orien­ta­vo­mės per ma­žai, mes švais­tė­me lė­šas ne­rei­ka­lin­giems teis­mams, ne­rei­ka­lin­gam per­se­kio­ji­mui, o štai pi­ni­gų ten, kur jų la­biau­siai rei­kė­jo, tai yra pre­ven­ci­jai ir gy­dy­mui, taip pat ža­los ma­ži­ni­mui, mes il­gus de­šimt­me­čius ne­ra­do­me. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad šis žings­nis mus pa­stū­mės su­si­telk­ti ir pa­ga­liau in­ves­tuo­ti ne į baus­mes, o tuos pi­ni­gus skir­ti svei­ka­tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si T. V. Ras­ke­vi­čius.

A. ARMONAITĖ (LF). Iš tie­sų, vie­nas da­ly­kas yra kal­bė­ti, ki­tas da­ly­kas yra dirb­ti su žmo­nė­mis, ku­rie yra kri­mi­na­li­zuo­ja­mi. Jūs į po­li­ti­ką at­ėjo­te iš ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri dir­bo su to­kiais žmo­nė­mis. Kai ku­rie mū­sų ko­le­gos gal­būt tu­ri ir pa­grįs­to skep­sio, jog šis pro­jek­tas dek­ri­mi­na­li­zuo­ja ne tik ne­di­de­lį kie­kį ka­na­pių, tai yra ab­so­liu­čiai la­biau­siai pa­pli­tu­si me­džia­ga, bet ir ki­tas me­džia­gas, jų ne­di­de­lius kie­kius. Ar ga­lė­tu­mė­te iš sa­vo pa­tir­ties, taip pat iš tos pa­tir­ties, ku­rią su­kau­pė­te tarp­tau­ti­nė­je ap­lin­ko­je, pa­sa­ky­ti, ko­dėl yra svar­bu vis­ką dek­ri­mi­na­li­zuo­ti, ne­di­de­lius kie­kius, bū­tent tuos kie­kius, ku­riuos žmo­nės tu­ri ne dėl pla­ti­ni­mo, o su sa­vi­mi?

M. DANIELĖ (LF). Aš gal jus pa­pil­dy­siu, aš dir­bau vy­riau­sy­bi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Aš pen­ke­rius me­tus dir­bau Pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre, kur taip pat tie­sio­giai dir­bau ir su pri­klau­so­mais as­me­ni­mis. Dir­bau su ben­druo­me­nė­mis Cen­tri­nė­je Azi­jo­je, Ry­tų Eu­ro­po­je, Vi­du­rio Eu­ro­po­je. Tik­rai la­bai ge­rai ži­nau ši­tą klau­si­mą iš ar­ti. Taip, žmo­nės, ku­rie pri­klau­so­mi nuo stip­res­nių me­džia­gų, yra di­džiau­sias tai­ki­nys tei­sė­sau­gai. De­ja. Jie tik­rai yra nuo­šir­džiai bau­džia­mi pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, jiems yra ski­ria­mos di­džiu­lės baus­mės, jie, aiš­ku, pi­ni­gų su­mo­kė­ti toms bau­doms pa­gal BK ne­tu­ri, jie klimps­ta į ant­sto­lius, jie yra stu­mia­mi į vi­suo­me­nės pa­raš­tes. Ne­gau­nant pa­gal­bos, nuo­lat bau­džiant ir bau­džiant, at­si­ran­da taip pat su­si­prie­ši­ni­mas su bet ko­kia tei­sė­sau­ga, ne­ti­kė­ji­mas jo­kia vals­ty­bės sis­te­ma.

Kai Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja kal­ba apie ža­lą, ku­rią kri­mi­na­li­za­ci­ja su­ke­lia vi­suo­me­nės svei­ka­tai, tai ta vi­suo­me­nės svei­ka­tos ža­la yra, kai kal­ba­me bū­tent apie šiuos žmo­nes, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos, gy­dy­mo, so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo, mo­ty­va­ci­jos ir ki­tų da­ly­kų, ku­rių mes šian­dien, esant rep­re­si­nei sis­te­mai, ne­su­tei­kia­me.

Dar at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad kie­kiai yra tik­rai skir­tin­gi, mes kal­ba­me apie la­bai ma­žus kie­kius, jie yra skir­tin­gi kiek­vie­nai me­džia­gai. Tik­rai nė­ra taip, kad re­ko­men­da­ci­jos bū­tent dėl kie­kio yra vi­soms me­džia­goms vie­no­dos: jei­gu tai he­roi­nas, tai iš prin­ci­po yra la­šai – 0,02 gra­mo, man at­ro­do, jei­gu tai ka­na­pės, tai yra, aiš­ku, di­des­nis kie­kis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų klau­sia T. V. Ras­ke­vi­čius. Ruo­šia­si M. Ma­ti­jo­šai­tis.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Yra toks ge­ras po­sa­kis, kad dvi­ra­čio an­trą kar­tą ne­iš­ra­si. La­bai dė­ko­ju jums už pri­sta­ty­mą, ku­ria­me la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­te, kad bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai ne­ma­ži­na var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo, ta­čiau da­ro įvai­ria­pu­sę ža­lą tiek vi­suo­me­nei, tiek žmo­nėms, ku­rie su­si­du­ria su ta sis­te­ma. Man la­bai pa­ti­ko jū­sų min­tis, kad ši­tas spren­di­mas yra pra­ei­ties spren­di­mas. Bū­tu­me bu­vę pro­gre­sy­vūs, jei­gu bū­tu­me jį pa­da­rę prieš 20 me­tų. Ta­čiau dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas yra tik pir­mas žings­nis ku­riant ne į bau­di­mą, o į svei­ka­tos prie­žiū­rą orien­tuo­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką.

Ma­no klau­si­mas bū­tų ne apie pra­ei­tį, o apie at­ei­tį. Kai įvyk­dy­si­me dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, kai už­tik­rin­si­me var­to­ji­mo pro­ble­mų tu­rin­tiems žmo­nėms tin­ka­mą svei­ka­tos ap­sau­gą, kaip jums at­ro­do, ko­kių dar žings­nių mums rei­kė­tų im­tis, kad jau­ni žmo­nės tu­rė­tų su­pra­ti­mą apie tai, ko­kią ža­lą da­ro jiems nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas ir kaip tų pri­klau­so­my­bių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti? Ačiū.

M. DANIELĖ (LF). La­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą. Ži­no­te, ma­no vie­nas pa­cien­tas, kai at­ėjo gy­dy­tis, pa­sa­kė: aš čia pa­te­kau per ak­ci­ją. Jūs esa­te ka­da nors pa­te­kę per ak­ci­ją gy­dy­tis? Ak­ci­ja bu­vo pa­pil­do­mos vie­tos gy­dy­tis, ap­mo­kė­tos iš sa­vi­val­dy­bės lė­šų, kai po­li­ci­ja, ta­bo­re su­ga­vu­si žmo­gų, ne­bau­dė jo bū­tent su­si­ta­ri­mo prin­ci­pu ir siun­tė gy­dy­tis. Gal ko­kius du žmo­nes at­siun­tė po­li­ci­ja, vi­si li­kę pa­tys ėjo į ko­mi­sa­ria­tą, pa­tys vy­ko į po­li­ci­ją ir pra­šė tų siun­ti­mų gy­dy­tis. Toks yra po­rei­kis ir tiek rei­kia žings­nių at­lik­ti šio­je sri­ty­je.

Aš ti­kiu, kad su­kū­rę, tai yra da­bar žen­gę šį žings­nį, pra­dė­ję rim­tai žiū­rė­ti į pri­klau­so­mų žmo­nių gy­dy­mą ir į šią pro­ble­mą, mes la­bai grei­tai su­ma­žin­si­me di­de­lę da­lį pro­ble­mų, tu­ri­mų da­bar, nes daug žmo­nių sa­vo no­ru at­eis gy­dy­tis, jie tik­rai to la­bai no­ri. Kai mes kal­ba­me apie jau­nus žmo­nes, mums tik­rai rei­kės kal­bė­ti ir apie švie­ti­mą, mums rei­kės kal­bė­ti apie ža­los ma­ži­ni­mo pa­slau­gas, efek­ty­vias pre­ven­ci­jos pa­slau­gas. Apie tai mes kal­ba­me jau la­bai se­niai, tai ga­lė­tu­me kaip tik jau pra­dė­ti ir veik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis. Ruo­šia­si V. Mi­ta­las.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji įsta­ty­mo tei­kė­ja Mor­ga­na Da­nie­le, esa­te dir­bu­si Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jo­je, ži­nau, kad daug ke­lia­vo­te, nuo­la­tos skai­to­te tarp­tau­ti­nę moks­li­nę li­te­ra­tū­rą. Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai pa­si­da­lin­ti sa­vo įžval­go­mis apie už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, apie tai, kaip tos ša­lys iš­gy­ve­na po to­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo ir ar ten iš tik­rų­jų at­si­ve­ria ta Pan­do­ros skry­nia?

M. DANIELĖ (LF). Ačiū. Nar­ko­ti­kų po­li­ti­kai aš ati­da­viau de­šimt sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų. Aš ne tik Jung­ti­nių Tau­tų Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ta­ry­bo­je bu­vau, bet aš dir­bau tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, aš ra­šiau moks­lo ti­ria­muo­sius dar­bus ir tik­rai čia ga­lė­čiau pa­sa­ko­ti jums la­bai il­gai, kaip vei­kia sis­te­ma. Ta­čiau iš tik­rų­jų Eu­ro­po­je mes tu­ri­me to­kią ten­den­ci­ją, kad vi­sos ša­lys jau įsi­klau­so ir į Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas, ga­lų ga­le mes tu­ri­me Eu­ro­pos pla­ną nar­ko­ti­kų klau­si­mu. Jis yra ir­gi ab­so­liu­čiai orien­tuo­tas į svei­ka­tą ir re­mia­si to­mis pa­čio­mis Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis. Tai­gi dis­ku­si­jos ir žings­niai ge­rė­ji­mo ar­ba svei­ka­tos lin­kme vyks­ta dau­ge­ly­je vals­ty­bių Eu­ro­po­je.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad su di­džiau­siu var­to­ji­mo pa­pli­ti­mu Eu­ro­po­je su­si­du­ria to­li gra­žu ne Olan­di­ja, kaip čia bu­vo ban­do­ma klai­din­ti žmo­nes, o Pran­cū­zi­ja. Pran­cū­zi­ja tu­ri pa­čius griež­čiau­sius įsta­ty­mus Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ten bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gre­sia ir už var­to­ji­mą. Ta­čiau net Pran­cū­zi­ja, nuo 1970 me­tų tu­rė­ju­si ši­tą kri­mi­na­li­za­ci­ją, pra­de­da kreip­ti jau vi­sai ki­ta lin­kme sa­vo dar­bus, E. Mak­ro­nas pats ėmė­si ini­cia­ty­vos ir taip pat švel­ni­na baus­mes. Tai val­s­ty­bės, ku­ri su­si­du­ria su di­džiau­sia var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo Eu­ro­po­je pro­ble­ma, ga­lė­tų bū­ti tar­si kri­ti­kuo­ti­nas žings­nis. Ko­dėl švel­ni­na, jei­gu pro­ble­ma yra di­džiau­sia? To­dėl ir švel­ni­na, kad mes su­pran­ta­me, kad rei­kia ki­tų prie­mo­nių – tų prie­mo­nių, ku­rias mums nu­ro­do moks­las, bū­tent svei­ka­tos prie­mo­nių spręs­ti šiuos klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau, kad šie klau­si­mai pa­siek­tų au­sis ir tų, ku­rie iki šiol su šia pro­ble­ma ne­bu­vo tiek su­si­dū­rę ir ne­ži­no, ko­kios yra ten­den­ci­jos ir ko­kia yra tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka. Jūs sa­vo kal­bo­je pa­mi­nė­jo­te Por­tu­ga­li­ją. Aš už­me­čiau akį į duo­me­nis: tik­rai ne tik su­ma­žė­jo, bet dau­giau nei 10 kar­tų su­ma­žė­jo mir­čių nuo nar­ko­ti­kų per­do­za­vi­mo ir dau­giau ne­gu 75 kar­tus su­ma­žė­jo nau­jų ŽIV at­ve­jų. Tai yra la­bai stip­rus skai­čius nag­ri­nė­jant vie­nos ša­lies pa­vyz­dį. Gal­būt jūs ga­li­te ir dau­giau pa­vyz­džių pa­teik­ti apie tai, ku­rios ša­lys pa­na­šų vir­smą kaip ir Por­tu­ga­li­ja pa­da­rė ir ką tai reiš­kia jų ana­lo­giš­kiems duo­me­nims?

M. DANIELĖ (LF). Iš tie­sų to­kių at­ski­rų duo­me­nų ne­su­si­ra­šiau, ga­lė­tu­me pa­ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, su Če­ki­ja dėl li­gų pa­pli­ti­mo. Pa­vyz­džiui, vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas C – 15 % žmo­nių, var­to­jan­čių nar­ko­ti­kus, jį tu­ri, Lie­tu­vo­je jį tu­ri 77 %, ŽIV Lie­tu­vo­je tu­ri 12 %, Če­ki­jo­je – 0,4 %. Kai kal­ba­me bū­tent apie in­jek­ci­nį var­to­ji­mą, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės nau­do­ja­si ne­ste­ri­lio­mis prie­mo­nė­mis, ko­dėl pas­ku­bo­mis jas iš­me­ta bet kur mies­te, krū­muo­se ir taip to­liau, ko­dėl ne­at­ne­ša į kon­tei­ne­riu­kus, ko­dėl plin­ta tas vi­ru­sas, yra bū­tent dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ku­ri ra­gi­na žmo­nes kuo grei­čiau at­si­kra­ty­ti, sa­ky­ki­me, įro­dy­mų, kad tik jie ne­bū­tų nu­baus­ti, o ne iš tik­rų­jų kreip­tų­si pa­gal­bos ar­ba net sau­giai uti­li­zuo­tų rei­kia­mas prie­mo­nes. Tų pa­vyz­džių iš tik­rų­jų yra daug, jų tik­rai ga­li­ma ras­ti EMC, tai yra Eu­ro­pos mo­ni­to­rin­go cen­tro, tin­kla­la­py­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Klau­si­mams ir at­sa­ky­mams skir­tas lai­kas bai­gė­si. La­bai jums ačiū.

Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo už no­ri pa­si­sa­ky­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo posėdžio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, tik­rai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas ir nors to­li gra­žu ne­to­bu­las, aš ti­kiu, kad ko­mi­te­tai su­dė­lios jį to­kį, kad jis spręs­tų pro­ble­mas, o ne su­kur­tų dar dau­giau rū­pes­čių.

Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­kei­tę įsta­ty­mą mes tik­rai ne­iš­sprę­si­me dau­gu­mos pro­ble­mų. La­bai svar­bu ma­ty­ti, jog nar­ko­ti­kai iš­lie­ka mū­sų vi­suo­me­nės pro­ble­ma ir dek­ri­mi­na­li­zuo­da­mi mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad ne­pa­sių­si­me ži­nios vi­suo­me­nei, kad nar­ko­ti­kus ga­li­ma var­to­ti, kad tai yra nor­ma­lu ir kad tai yra pri­im­ti­nas reiš­ki­nys. Mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad baus­mė bū­tų adek­va­ti, bet ne­ga­li­ma nor­ma­li­zuo­ti nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo, to­dėl la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas pla­tus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas apie nar­ko­ti­kų da­ro­mą ža­lą.

Ant­ras da­ly­kas, tu­ri­me už­tik­rin­ti ser­gan­čių ir tu­rin­čių pri­klau­so­my­bę gy­dy­mą. La­bai tei­sin­gai ir gra­žiai skam­ba, kai sa­ko­me, tu­ri­me ne so­din­ti žmo­nes į ka­lė­ji­mą, tuos, ku­rie tu­ri pri­klau­so­my­bių, o su­teik­ti jiems vi­są ge­riau­sią gy­dy­mą, bet prak­ti­ko­je mes ne­su­tei­kia­me to gy­dy­mo ir ne­su­tei­kia­me pa­gal­bos. Tai­gi iki pri­ėmi­mo, iki įsta­ty­mo pri­ėmi­mo mes bū­ti­nai tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad pa­gal­ba yra pri­ei­na­ma. Tik už­tik­ri­nę vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą ir pri­ei­na­mą gy­dy­mą tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bių mes ga­lė­si­me tvir­tai ir ra­mia są­ži­ne bal­suo­ti už dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, ku­rį aš ir pa­lai­kau. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­ga­liau at­ėjo­me iki šios ši­zo­fre­ni­jos – iš pra­džių su­ga­din­ti svei­ka­tą, o pas­kui tai­sy­ti.

Įsta­ty­mas sa­ko: ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia jau­nus žmo­nes, o kur at­sa­ko­my­bė jau­nų žmo­nių pa­gal įsta­ty­mą ir už pa­čių at­ei­tį? Kas yra tei­kė­ja? Sei­mo na­rė M. Da­nie­lė, Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vė, anks­čiau dir­bu­si Res­pub­li­ki­nia­me pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre ir ėju­si Me­to­di­nio va­do­va­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, 2020 m. gruo­džio 14 d. „Ži­nių ra­di­jo“ tie­sio­gi­nės tran­slia­ci­jos me­tu pri­si­pa­ži­no, kad yra var­to­ju­si nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Pa­klaus­ta lai­dos ve­dė­jo, ar yra rū­kiu­si žo­lę, Sei­mo na­rė at­sa­kė (ci­tuo­ju): „Tai ži­no­ma“.

Iš pa­si­sa­ky­mo nė­ra aiš­ku, ar šiuo me­tu vis dar var­to­ja nar­ko­ti­nes prie­mo­nes ir da­bar, pri­sta­ty­da­ma šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ar nė­ra var­to­ju­si šian­dien ir da­bar nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Taip pat Sei­mo na­rė nu­ro­dė, kad dėl nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mo te­ko pa­dė­ti ar­ti­miems žmo­nėms, gau­ti jiems gy­dy­mą. Ko­kį gy­dy­mą?

Šiuo me­tu nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mas, kai šių prie­mo­nių nė­ra pa­sky­ręs gy­dy­to­jas, už­trau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nį. Nė­ra ži­no­ma, kiek kar­tų nar­ko­ti­nes prie­mo­nės bu­vo var­to­ja­mos, ar Sei­mo na­rė tu­ri įspė­ji­mų ir nuo­bau­dų pa­gal šį ar ki­tą straips­nį, o gal­būt pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 ar 260 straips­nius, nes po ra­di­jo lai­do­je bu­vu­sio pri­si­pa­ži­ni­mo tam­pa ne­be­aiš­ku, gal­būt Sei­mo na­rė ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis su tiks­lu ar be tiks­lo jas pla­tin­ti, kai as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bas, bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų ar net iki 15 me­tų, jei ty­čia. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Lai­kas! Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi du įsta­ty­mų pro­jek­tai, tai dar vie­nam su­tei­kiu žo­dį už ir prieš. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną E. Gent­vi­las – už.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Jau net ne­be­si­ti­kė­jau, bet tas baikš­tu­sis Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas su­tei­kė man tei­sę.

Ger­bia­mie­ji, vis dėl­to mes įsi­klau­sy­ki­me į moks­lo ar­gu­men­tus. Da­bar pa­da­ry­tas iš­puo­lis ad ho­mi­nem, tai yra prieš žmo­gų, prieš M. Da­nie­lę. Ne­la­bai įpras­ta to­kia tra­di­ci­ja. Kal­bė­ki­me apie ar­gu­men­tus, ku­riuos pa­tei­kia moks­las. M. Da­nie­lė tik per­tei­kia mums tuos ar­gu­men­tus.

Tra­di­ci­jos įvai­rio­se ša­ly­se iš tik­rų­jų bau­gi­nan­čios ir gy­do­mos štai to­kiu dek­ri­mi­na­li­za­vi­mu. Aš pa­si­sa­kau taip pat už tą dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą. Jau ma­tau, kad V. Val­kiū­nas į ma­ne ar­šiai žiū­ri. No­riu pa­sa­ky­ti, aš ne­su rū­kęs žo­lės, ne­su var­to­jęs nar­ko­ti­kų… Ro­dai, kad aš kvai­las esu, taip? Ge­rai, Val­kiū­nai, bet apie ta­ve ir­gi šiek tiek gal­būt pa­sa­ko to­kie žen­klai. Tai štai, aš ne­su var­to­jęs ir nie­kam ne­lin­kiu pra­dė­ti, kad ne­įklimp­tų į tą liū­ną, iš ku­rio ke­lias yra mir­tis, kri­mi­na­li­nė pra­ei­tis ar­ba gy­dy­mas. Tai, ką siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­tas, yra nuo kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link gy­dy­mo tų žmo­nių, ku­rie tu­ri pro­ble­mų, ku­rie pri­si­da­rė pro­ble­mų. Rei­kia tai pri­pa­žin­ti. Da­bar skai­čiai Lie­tu­vo­je ro­do, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų nuo 1 tūkst. iki 1 tūkst. 800 kri­mi­na­li­za­vi­mo at­ve­jų dėl leng­vų­jų nar­ko­ti­kų ma­žo kie­kio tu­rė­ji­mo. Ar mes no­ri­me di­din­ti skai­čių nu­si­kal­tė­lių, ku­riuos rei­kės anks­čiau ar vė­liau gy­dy­ti? Ar be kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link tų žmo­nių ci­vi­li­zuo­to gy­dy­mo? To­dėl aš pa­si­sa­kau už per­ėji­mą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės link ad­mi­nist­ra­ci­nės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš su­teik­da­mas žo­dį pa­si­sa­ky­ti prieš V. Ba­kui, no­riu E. Gent­vi­lui re­pli­kuo­ti, kad kai rei­ka­las pa­kvim­pa žo­le, net ir baikš­tu­sis po­sė­džio pir­mi­nin­kas iš­drą­sė­ja. Pra­šom, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ačiū Mor­ga­nai, pri­sta­ty­mas bu­vo gra­žus. Bet jei­gu pa­im­tu­me vi­są ši­tą va­jų, kam­pa­ni­ją, pa­žiū­rė­tu­me pla­čiau, kai ji pra­si­dė­jo maž­daug prieš po­rą me­tų, kai žmo­nės bu­vo gąs­di­na­mi, jog už ma­žą kie­kį nar­ko­ti­kų yra so­di­na­ma į ka­lė­ji­mus, į dis­ku­si­jas įtrau­kia­mi tei­sė­jai, pa­da­ry­ta to­kia vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­ja, ku­rios šian­dien yra tam tik­ras fi­na­li­za­vi­mas, man ky­la klau­si­mas. Mor­ga­na, aš jums ne­už­da­viau, ko jūs sie­kia­te? Iš ši­tos kam­pa­ni­jos ne­aiš­ku, ar jūs sie­kia­te le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, ar dek­ri­mi­na­li­zuo­ti at­sa­ko­my­bę? Aš to ne­su­pra­tau nei iš tos kam­pa­ni­jos, ku­rią čia jū­sų ko­le­gės anks­čiau vyk­dė ir vi­sa par­ti­ja, bet ir ko­kia yra šiaip, pa­juo­kau­jant, ži­nu­tė? Aš per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją bu­vau vie­na­me ka­lė­ji­me, ten žmo­nės, nu­teis­ti 6–8 me­tams už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, la­bai džiau­gia­si šiuo pro­jek­tu, sa­ko, at­eis, dek­ri­mi­na­li­zuos, gal­būt yra šan­sas iš­ei­ti anks­čiau. Aš no­riu pa­klaus­ti, kiek nu­teis­tų žmo­nių iš­eis, nes tuo bu­vo gąs­di­na­ma? Ir net bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas ga­lio­ja at­gal, ko­le­gos. Jei­gu tu pri­ėmei bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą, jis tai­ko­mas at­gal. Tai su ko­kia pro­ble­ma mes su­si­dur­si­me? To­dėl aš tik­rai ma­tau, kad pro­jek­tas ne­pa­reng­tas. Man pa­na­šu į kam­pa­ni­ją, ku­ria sie­kia­ma le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, jį pa­ska­tin­ti. Ne­aiš­kūs tiks­lai, to­dėl aš kvies­čiau su­si­lai­ky­ti ir dar kal­bė­tis apie tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi, kaip su­pran­tu, ben­dro su­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­bus, ap­si­sprę­si­me dėl jų bal­sa­vi­mo me­tu. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik no­rė­jau dėl ve­di­mo tvar­kos ir dėl mū­sų svars­ty­mo pro­cedū­ros. Iš es­mės mes tu­rė­tu­me for­muo­ti įro­dy­mais grįs­tą po­li­ti­ką. Tai la­bai no­rė­tų­si, kad ko­le­gos ir svars­ty­tų įro­dy­mus, ko­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tas bus efek­ty­vus, ko­kiais moks­lo duo­me­nimis re­mia­si, ir tai ver­tin­tų. Ši­tie ad hoc, ad ho­mi­nem iš­puo­liai prieš žmo­gų, ku­ris pri­sta­tė pro­jek­tą, man at­ro­do, tik­rai ne­da­ro gar­bės Sei­mui. No­rė­čiau, kad ap­si­spręs­tu­me, ką mes svars­to­me – žmo­gų ar moks­lu pa­grįs­tus duo­me­nis?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tei­sin­ga pa­sta­ba.

 

20.48 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-135(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­me vi­sus dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tus klau­si­mus. Ei­na­me prie bal­sa­vi­mo. 2-1 klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Sei­mas pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo. Pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). No­rė­tu­me pa­siū­ly­ti pa­pil­do­mus ko­mi­te­tus – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Taip pat ma­no­me, kad tiks­lin­ga ap­svars­ty­ti ir Pri­klau­so­my­bių ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

PIRMININKAS. Ge­rai, tik dar ne­pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, gal ne­bus pri­tar­ta ir ne­rei­kės ko­mi­te­tų. Kai pri­tar­si­me, ta­da ir pa­skir­si­me.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ma­nau, kad pri­tar­si­me. Ir dar Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me prie 2-1 klau­si­mo. Bu­vo pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Sei­mo Pir­mi­nin­kė siū­lė ypa­tin­gą sku­bą, to­dėl da­bar rei­kė­tų svars­ty­mo sta­di­jo­je… Nė­ra no­rin­čių dis­ku­tuo­ti. Po svars­ty­mo dėl mo­ty­vų pa­si­sa­ky­ti taip pat nė­ra no­rin­čių. Gal ga­lė­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 4 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dėl 5 straips­nio pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

Dėl vi­so pa­si­sa­ky­ti už no­ri M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo posėdžio pir­mi­nin­ke. La­bai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris už­tik­rins du da­ly­kus – vie­ną, kad as­me­nys, ku­rie gau­na pa­ra­mą ir ku­rie nė­ra re­gist­ra­vę­si lab­da­ros pa­ra­mos ga­vė­jais, ne­tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Pa­pras­tai kal­bant, jei­gu me­di­kas, ug­nia­ge­sys, sa­va­no­ris, dir­ban­tis eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos me­tu, lik­vi­duo­jan­tis pa­da­ri­nius, gau­na ne­mo­ka­mą ki­bi­ną, pi­cą ar sriu­bos puo­dą, jam su­val­gius ne­rei­kė­tų dar pa­pil­do­mai pil­dy­ti mo­kes­čių de­kla­ra­ci­jos ir su­mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Tai pa­ska­tin­tų vi­suo­me­nę au­ko­ti ir rem­ti žmo­nes, ku­rie dir­ba fron­to li­ni­jo­se.

Ant­ras la­bai svar­bus da­ly­kas, kad įmo­nės, ku­rios nu­spręs rem­ti me­di­kus, ku­rios nu­spręs rem­ti sa­va­no­rius, po­li­ci­nin­kus ar ug­nia­ge­sius, ga­lės ši­tą pa­ra­mą at­skai­ty­ti du kar­tus iš sa­vo pa­ja­mų. Tai­gi, bus reikš­min­ga pa­ska­ta rem­ti įmo­nes, ypač šiuo la­bai la­bai su­dė­tin­gu me­tu. Mes už­tik­rin­si­me ir ga­li­my­bę rem­ti, ir pa­ska­tą rem­ti. La­bai ti­kiuo­si, kad nors vie­ša­sis sek­to­rius daž­nai la­bai lė­tai vei­kia, lė­tai re­a­guo­ja ir už­trun­ka vi­sos pro­ce­dū­ros, pri­va­tus ir ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius su­ge­bės veik­ti grei­tai ir taik­liai ir tam mes su­kur­si­me vi­sas pa­ska­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si no­rin­tys pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų pa­si­sa­kė. Bal­suo­ja­me dėl Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 116, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-135) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.52 val.

Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-62(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-62(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 115, prieš – nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-62) pri­im­tas. (Gon­gas)

Nuo 2-4 iki 2-10 klau­si­mo – įsta­ty­mų pro­jek­tams bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

20.53 val.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5301(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5301(3). Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 107, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

20.54 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 481 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-122(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-122(2). Bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 82, prieš – 7, su­si­lai­kė 28. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

20.55 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5368(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straips­nių pakei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-2017 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5368(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 71, prieš – 14, su­si­lai­kė 16. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5368(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.56 val.

In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straips­nių, šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir 5, 47 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5310(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.1 klau­si­mas – In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir 5, 47 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5310(2). Bal­sa­vi­mas dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 106, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5310(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.57 val.

Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 67 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5311(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.2 klau­si­mas – Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 67 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5311(2). Bal­sa­vi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 108, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5311(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.58 val.

Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 49 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5312(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.3 klau­si­mas – Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 49 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5312(2). Bal­sa­vi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 107, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5312(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.59 val.

Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.4 klau­si­mas – Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2). Bal­sa­vi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 109, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5313(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.59 val.

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 8, 38 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5314(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.5 klau­si­mas – Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 8, 38 straips­nių ir šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5314(2).

Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5314(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.00 val.

Fi­nan­si­nio tva­ru­mo įsta­ty­mo Nr. XI-393 46 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5315(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14.6 klau­si­mas – Fi­nan­si­nio tva­ru­mo įsta­ty­mo Nr. XI-393 46 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5315(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5315(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.01 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4709(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4709(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4709(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.02 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 441 straips­niu ir nau­ja VII da­li­mi ir 95 straips­nio pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2372 38 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-43(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 441 straips­niu ir nau­ja VII da­li­mi ir 95 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2372 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-43(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-43(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.03 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 3, 6, 21, 24 straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-34(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 kai ku­rių straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-34(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-34(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.05 val.

Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5024(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

2-19 klau­si­mas – Sei­mo ap­do­va­no­ji­mo – Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5024(2). Bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 109, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5024(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mas Sei­me, dė­ko­ju už tai, kad mes šian­dien įam­ži­no­me 135-ųjų me­ti­nių ju­bi­lie­jaus pro­ga A. Stul­gins­kį, pa­ger­bė­me jį Sei­mo ap­do­va­no­ji­mu. Jį ga­lė­si­me, de­ja, vie­ną kar­tą per me­tus įteik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mu. Ačiū.

 

21.06 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-96 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. To­liau bal­sa­vi­mas dėl 2-22.1 ir 2-22.2 klau­si­mų. Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 4831 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-95 ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-96. Bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 57, prieš – 24, su­si­lai­kė 20. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, svars­ty­ti siū­lo­ma… Pra­šau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ma­no pa­siū­ly­mas te­be­ga­lio­ja. Pa­pil­do­mais ko­mi­te­tais siū­lo­me skir­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą ir Pri­klau­so­my­bių ko­mi­si­ją. Taip pat pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Svei­ka­tos rei­ka­lų, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai ir Pri­klau­so­my­bių ko­mi­si­ja.

Pra­šau. Po­nas T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas mie­lai su­tin­ka bū­ti kaip pa­pil­do­mas.

PIRMININKAS. Ge­rai. A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Šiaip ka­dan­gi Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, tai Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir­gi tu­rė­tų svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas, čia dėl pa­pil­do­mų bu­vo klau­si­mas. Ko­le­gos, ar ga­li­me?..

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Per­duo­du, kad Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja ir­gi su­tin­ka svars­ty­ti pa­pil­do­mai.

PIRMININKAS. Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja. Ger­bia­mi ko­le­gos, M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu mes, dau­ge­lis mū­sų, tu­ri­me įsi­vaiz­da­vi­mą, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti tas pro­jek­tas, ar tik­rai rei­kia dar Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ma­no toks klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Aš gal kvies­čiau Sei­mą ap­si­spręs­ti, nes, man at­ro­do, čia pu­sė Sei­mo svars­tys, pu­sė ko­mi­te­tų. Gal ga­lė­tų Sei­mas ap­si­spręs­ti?

PIRMININKAS. Dė­kui. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš taip pat pra­šy­čiau Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ją skir­ti kaip pa­pil­do­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. K. Ma­siu­lis dar no­ri kaž­ką pa­siū­ly­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš trum­pai. Ne­iš­ma­nau aš tų ka­na­pių, bal­sa­vau tik dėl ko­a­li­ci­jos so­li­da­ru­mo, bet jei­gu jūs ne­suor­ga­ni­zuo­si­te ge­ros moks­li­nės dis­ku­si­jos, tai, ži­no­ki­te, ki­tą kar­tą ma­no bal­so ne­bus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui už ver­tin­gą pa­si­sa­ky­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mi – Svei­ka­tos rei­ka­lų, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai, Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­ja, Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja ir vis­kas. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos bal­suo­si­me at­ski­rai. Ar ga­li­me dėl ši­tų ko­mi­te­tų ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) La­bai ačiū. Ta­da dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dar bu­vo pa­siū­ly­mas at­si­spręs­ti Sei­mui. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 36, su­si­lai­kė 19. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ne­si­krei­pia­me.

 

21.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos Že­mai­čių vys­ku­po (1849–1875 m.), švie­tė­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, blai­vy­bės są­jū­džio or­ga­ni­za­to­riaus Mo­tie­jaus Kazimie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIVP-110 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos Že­mai­čių vys­ku­po, švie­tė­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, blai­vy­bės są­jū­džio or­ga­ni­za­to­riaus Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIVP-110. Bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 1, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­ma – Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti pra­tęs­to­je ru­dens se­si­jo­je. La­bai dė­kui.

Dėl prieš tai bu­vu­sio nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo – svars­ty­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

21.12 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5106 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 7 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5106. Bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš – 5, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

 

21.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-136 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-136. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-136) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pakeitimo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-137 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-137. Bal­sa­vi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 112, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-137) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

21.15 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Už­si­ra­šiu­si L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­bas va­ka­ras to­kį vė­ly­vą va­ka­rą. Aš apie Ka­lė­das. Ka­lė­dos – ste­buk­lų me­tas. Taip jau nu­ti­ko, kad į ma­no ran­kas pa­te­ko tik­ras ste­buk­las – Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Se­na­sis tur­gus ak­ci­nin­kų su­tar­ties pro­jek­tas. Štai ji­sai. Skai­tant ši­tą slap­tą ste­buk­lą, ku­rį už klai­pė­die­čių nu­ga­ros ty­liai ren­gia Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rio, val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vo kon­ser­va­to­riaus A. Pet­rai­čio bro­lis R. Pet­rai­tis, ga­li­mai su kon­ser­va­to­rių vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ži­nia, imu aik­čio­ti iš nuo­sta­bos. Kas čia ste­buk­lin­go, pa­gal­vo­jo­te. Klau­sy­ki­te, ger­bia­mi ko­le­gos.

Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė Til­žės tur­gus, ku­rios ak­ci­nin­kai yra jau mi­nė­to kon­ser­va­to­riaus bro­lis ir tė­vas, pla­nuo­ja ga­li­mai gau­ti do­va­nų sa­vi­val­dy­bės įmo­nę – už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę Se­na­sis tur­gus, esan­čią Klai­pė­dos mies­to šir­dy­je, pa­čia­me cen­tre. Su­tar­ties pro­jek­te ra­šo­ma, kad už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė Til­žės tur­gus, tai yra R. Pet­rai­tis, įsi­gi­jo pra­džio­je 49 % Se­no­jo tur­gaus ak­ci­jų. Ak­ci­jas per­ka iš ban­ke pa­im­to kre­di­to, ku­rio grą­ži­ni­mas pri­klau­so nuo įsi­gy­tos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės mo­ka­mų di­vi­den­dų. Ką tai reiš­kia? Pir­kė­jas, tai yra mi­nė­tas R. Pet­rai­tis, pa­ima kre­di­tą ak­ci­joms įsi­gy­ti, mies­tie­čiams pri­klau­san­ti įmo­nė iš­mo­ka di­vi­den­dus kon­ser­va­to­riaus bro­liui, o jais ver­sli­nin­kas ap­mo­ka iš ban­ko pa­im­tą kre­di­tą. Taip iš­ei­na, kad klai­pė­die­čiai, jei­gu to­kia su­tar­tis bū­tų pa­lai­min­ta Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bo­je, tai vi­sai įma­no­ma, nes kon­ser­va­to­riai yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, nu­pirk­tų ak­ci­jas po­li­ti­ko bro­liui ir dar su­mo­kė­tų už kre­di­tą pa­lū­ka­nas. Va čia tai do­va­na!

Krei­piuo­si į Lie­tu­vos ver­sli­nin­kus – gel­bė­ki­te Klai­pė­dą nuo Pet­rai­čių šei­mos! Krei­piuo­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas – gin­ki­te klai­pė­die­čių tei­sė­tus in­te­re­sus! Krei­piuo­si į Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bą, po­li­ti­kus, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus – stab­dy­ki­te de­ry­bas, nes klai­pė­die­čiai su to­kio­mis su­tar­ties są­ly­go­mis ne­su­tin­ka, to­dėl grą­ži­na ši­tą su­tar­ties pro­jek­tą svars­ty­ti jos ini­cia­toriams – kon­ser­va­to­riams. No­rė­jau grą­žin­ti po­nui J. Raz­mai, ta­čiau jis iš­ėjo, tad pa­duo­siu kitiems.

Lin­kiu, kad šven­tos Ka­lė­dos at­neš­tų į jū­sų šei­mas ra­my­bę, ši­lu­mą, ar­tu­mą. Ta­čiau ti­kiu, kad to­kiam ste­buk­lui, apie ku­rį kal­bė­jau, ne­bus lem­ta iš­si­pil­dy­ti. Ki­tą kar­tą pa­si­sa­ky­siu apie tos pa­čios šei­mos bio­du­jų ver­slą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną die­nos dar­bą no­rė­tų api­ben­drin­ti S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Li­gi­ta, kol to­li ne­nu­ė­jo­te, ga­li­te man at­sa­ky­ti į vie­ną klau­si­mą. Ar Klai­pė­dos Pet­raus­kų gi­mi­nė­je yra dau­giau kon­ser­va­to­rių? Ma­ne do­mi­na A. Pet­raus­ko bro­lio, to, ku­ris kon­ser­va­to­rius, uoš­vės, žmo­nos, mar­čios po­li­ti­nė pri­klau­so­my­bė.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­rei­kia…

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ki­tą sy­kį pa­si­ruoš­ki­te, ge­rai? Mes ta­da re­a­guo­si­me.

PIRMININKAS. Ne­rei­kia at­sa­ki­nė­ti, vis­kas ge­rai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, vis­kas, bai­gė­me šios die­nos dar­bus. Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 71 Sei­mo na­rys. Gruo­džio 22 die­nos Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialde­mo­kratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak­cija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.