LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

jūrinių reikalų komisija

 

PAGRINDINės KOMISIJOS PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projekto nr. XIVP-2289(2)

 

2023-03-22 Nr. 240-P-1

Vilnius

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos pirmininkas Valdas Rakutis, Komisijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas, Komisijos nariai: Valentinas Bukauskas, Ligita Girskienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Ieva Pakarklytė, Gintautas Paluckas, Audrius Petrošius, Arvydas Pocius, Mindaugas Skritulskas, Remigijus Žemaitaitis.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1

Seimo kanceliari-jos Teisės departa-mentas, 2023-03-16.

1

 

11

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 straipsniu tvirtinamų Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų 11 punkte nurodoma, kad į šios komisijos posėdžius gali būti kviečiami Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Aptariamo punkto redakcija tikslintina šiais aspektais. Pirma, atsisakytina ministerijų, kurios yra valstybės įstaigos, išskyrimo iš kitų valstybės įstaigų tarpo, nes aptariamos nuostatos turinys nesuponuoja poreikio ar būtinybės ministerijas įvardyti atskirai. Antra, čia vartojama samprata „valstybės ir nevyriausybinių organizacijų“ suponuoja, kad egzistuoja valstybės organizacijos, tačiau tokių subjektų galiojantys teisės aktai nenumato, todėl neaiškus sąvokos „valstybės organizacijos“ turinys. Trečia, neaišku, koks subjektas turimas mintyje nurodant tiesiog „organizacijas“. Jei aptariamos 11 punkto nuostatos tikslas yra nustatyti, kad į Seimo Jūrinių reikalų komisijos posėdžius gali būti kviečiami Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, siūlytina taip ir nurodyti 11 punkto tekste.

Pritarti

Pasiūlymas:

Projekto 1 straipsniu tvirtinamų Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų 11 punktas:

„11. Komisijos posėdžiai yra atviri. Komisijos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti visi Seimo nariai, be to, į posėdžius gali būti kviečiami Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.“

 

Balsavimo rezultatai: už – 12, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                                                    Valdas Rakutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Jūrinių reikalų komisijos patarėjas Rolandas Juknevičius