PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1183 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1701

 

2022-06-01

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai:

Įstatymo projektu Nr. XIVP-1701 siūloma numatyti, kad 24 valandas per parą būtų saugomas tik prezidentas, o kiti vadovybei priskiriami asmenys (Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas ir šias pareigas laikinai einantys asmenys) būtų saugomi užsienio vizitų, oficialių susitikimų metu ir kai tiesiogiai vykdo funkcijas, dėl kurių jiems skirta apsauga. Jeigu kyla grėsmė šių asmenų saugumui, jie galėtų būti saugomi ir kitu laiku, o vadovybei priskiriamo asmens gyvenamoji vieta būtų saugoma 24 valandas per parą. Įstatymo įsigaliojimo data - 2022 m. rugsėjo 1 d.

Manytina, kad premjerės ir Seimo pirmininkės inicijuoti įstatymo pakeitimai ir jų įgyvendinimo terminas yra skuboti dėl sekančių priežasčių. Visų pirma, pateiktas įstatymo pataisas premjerė ir Seimo pirmininkė be kitų išsakytų motyvų aiškina ir noru turėti daugiau privatumo, kas leidžia siūlomus įstatymo pakeitimus sieti prie personalijų. Būtina platesnė diskusija ras­ti to­kius spren­di­nius, ku­rie ne­pa­veiks būsimų prem­je­rų ir Sei­mo pir­mi­nin­kų sau­gu­mo si­tu­a­ci­jos, ir kad esant ki­to­kiai jų po­zi­ci­jai ar skir­tin­gai ap­lin­kos veiks­nių si­tu­a­ci­jai tei­sės ak­to nereikėtų vėl keis­ti.

Taip pat pernelyg trumpas laiko tarpas poįstatyminiams aktams parengti, kadangi pagal aptariamas projekto nuostatas teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ribojimas būtų nustatytas ne įstatymu, o poįstatyminiu aktu (Vyriausybės priimtame teisės akte nustatytais pagrindais). Vyriausybė nėra patvirtinusi tvarkos ir atvejų, kai Seimo pirmininkas ir (ar) ministras pirmininkas galėtų (turėtų) būti saugomi ir kitu nei numatyta įstatyme laiku, ir nėra priimtas sprendimas dėl šių vadovybei priskirtų asmenų apsaugos laiko.

Be kita ko, keičiant nusistovėjusią Vadovybės apsaugos tarnybos vykdomų funkcijų sistemą tikėtina atsiras papildomų lėšų poreikis tarnybai funkcionuoti. 

Faktą, kad šiuo metu nereikėtų keisti Vyriausybės ir parlamento vadovų apsaugos režimo patvirtina ir nerami geopolitinė situacija bei valstybės saugumui kylančios grėsmės, kas priešingai nei siūloma įstatymo pakeitimais reikalauja stiprinti valstybės vadovų apsaugą ir tokiu būdu užtikrinti valstybės stabilumą.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei šiuo metu kylančias grėsmes siūlytina numatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą. Įstatymo pakeitimai galėtų įsigalioti po Seimo rinkimų dabartinei Vyriausybei grąžinus įgaliojimus ir sudarius naują Vyriausybę.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto Nr. XIVP-1701 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 2024 m. rugsėjo lapkričio 1 15 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 2024 m. rugpjūčio lapkričio 31 14 d. priimta šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 


 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Saulius Skvernelis