LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL ARMANO ABRAMAVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTO   NR. XIVP-1269

 

2022-01-19  Nr. 102-P-4

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Irena Haase, Gabrielių Landsbergį pavaduojantis Andrius Navickas, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Algirdas Stončaitis.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Jūratė Šovienė, laikinai einanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas Sigita Rudėnaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-12-31

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Asmens pasiūlymas

2022-01-04

 

 

 

Manau, kad dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies, Seimas taip pat turėtų atkreipti dėmesį sprendžiant klausimą,  dėl LAT teisėjo A. Abramavičiaus atleidimo pagal šį straipsnį, nes naujajame  DK tokios formuluotės neliko.

Todėl esu įsitikinusi, kad Lietuvos Respublikos teismų  įstatymo 90 str. 2 d. “Atleisti teisėją iš pareigų dėl sveikatos būklės galima tais atvejais, kai per vienerius metus teisėjas serga daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt kalendorinių dienų per paskutinius dvylika mėnesių, arba kai suserga nepagydoma ar kita ilgalaike liga, kliudančia jam eiti teisėjo pareigas.” Prieštarauja Darbo kodekso normoms, nes turi viršesnę galią nei įstatymas.

Nepritarti

Atleidimo pagrindas nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Teismų įstatyme.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Stasys Šedbaras, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas.

 

Komiteto pirmininkas                                                    (Parašas)                                                                                                                   Stasys Šedbaras

 

 

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė