LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Migracijos KOMISIJA

 

PAPILDOMO KOMITETO

I Š V A D O S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ Nr. IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 61, 451 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIP–4306

 

2016 m. gegužės 18 d.

Vilnius

 

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo (vardas, pavardė, institucija):

Seimo Migracijos komisijos nariai – Valdas Vasiliauskas, Mečislovas Zasčiurinskas, Arūnas Dudėnas, Kęstutis Masiulis, Bronius Pauža.

Kviestieji asmenys – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Migracijos reikalų skyriaus patarėja Asta Klapatauskienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komisijos nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams,  teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsnio 2 dalimi siūloma pripažinti netekusia galios įstatymo 2 straipsnio 292 dalį, kurioje yra apibrėžta Užsieniečių registracijos centro sąvoka. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. keičiasi šio centro vykdomos funkcijos ir statusas.  Kaip matyti iš 2016 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-12 patvirtinto Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro reorganizavimo sąlygų aprašo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras (toliau – VSAT Užsieniečių registracijos centras) yra reorganizuojamas, jungimo būdu prijungiant jį prie Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT). Tai reiškia, kad po reorganizacijos visas VSAT Užsieniečių registracijos centro teises ir pareigas perims VSAT. Atsižvelgiant į tai nėra aišku, kodėl projektu nesiūloma atitinkamai keisti kitų įstatymo nuostatų, kuriose minimas Užsieniečių registracijos centras  - įstatymo 2 straipsnio 31 dalies, 67 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 71 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir pan.

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

2.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

2. Projekto 3 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje prieš žodžius „turinčiam diplomatinį pasą“ įrašytinas žodis „užsieniečiui“.

Pritarti.

 

3.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

 

3. Projekto 5 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 9 punkte siūloma atsisakyti termino, per kurį būtų laikoma, kad užsienietis pakartotinai neįvykdė įpareigojimų, numatytų įstatymo 36 straipsnio 1 bei 2 dalyse. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pavyzdžiui, įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatomi įpareigojimai užsieniečiams pranešti atitinkamus duomenis, nustatytas pranešimo terminas yra pakankamai trumpas (7 dienos), be to, šie įpareigojimai yra taikomi ne tik asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje laikinai, bet ir užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai svarstytina, ar įstatyme neapibrėžus pakartotinumo termino, nebūtų neproporcingai apribotos tokių užsieniečių teisės. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pavyzdžiui, Administracinių nusižengimų kodekso, kuris turėtų įsigalioti kartu su teikiamu projektu, 40 straipsnyje, apibrėžiant administracinių nusižengimų pakartotinumą, yra nurodomas vienerių metų terminas.

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

4.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

4. Projekto 8 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 2 punkte vietoj žodžių „nustatytu pagrindu“ įrašytina „nustatytais pagrindais“.

 

Pritarti.

 

5.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

5. Pagal projekto 10 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 441 1 dalies 3 punkto b papunktį leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą (Europos Sąjungos mėlynoji kortelė) būtų išduodamas ir užsieniečiams, kurių profesija nėra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Šią projekto nuostatą būtų galima suprasti kaip leidžiančią, remiantis įstatymo 441 straipsniu, išduoti leidimą laikinai gyventi ir užsieniečiams, nesiekiantiems dirbti aukštos kvalifikacijos darbo ir neturintiems aukštos kvalifikacijos. Pažymėtina, kad tokia projekto nuostata neatitiktų 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvos 2009/50/EB  dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą.

 

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

6.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

 

6. Projekto 12 straipsniu pildomo įstatymo 451 straipsnyje siūloma nustatyti naują leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą – užsieniečiui, kuris ketina užsiimti teisėta  veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių įdiegimu. Pagal keičiamo įstatymo 451 straipsnio 2 dalį kriterijus, pagal kuriuos numatomos įsteigti įmonės veikla laikytina susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių įdiegimu, nustatytų ūkio ministras. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėjęs, kad su asmenų teisių turinio apibrėžimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu.

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

7.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

 

7. Projekto 17 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 62 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymo 58 straipsnio 11 punkte numatytu atveju darbdavys turi pateikti su užsieniečiu sudarytos darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai per 1 mėnesį nuo nacionalinės vizos išdavimo dienos. Pažymėtina, kad iš šiuo metu galiojančių įstatymo 62 straipsnio 2 dalies nuostatų (jų nesiūloma keisti projektu) iš viso nebūtų galima suprasti, kad darbo sutartys su užsieniečiais, kurie pagal įstatymo 58 straipsnį atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, turi būti registruojamos teritorinėje darbo biržoje, todėl nėra aišku, kodėl projekte siūloma nustatyti pareigą pateikti sudarytos su užsieniečiu darbo sutarties kopiją vienu iš įstatymo 58 straipsnyje nustatytų atvejų.

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

8.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamento išvada,

2016-04-27

 

 

 

 

8. Projekto 17 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį. Ši projekto nuostata kelia abejonių keliais aspektais:

1) tokia projekto nuostata galėtų būti diskriminuojami Lietuvos gyventojai, o taip pat ir užsieniečiai tarpusavyje - priklausomai nuo to, kokioje įmonėje jie dirba: įmonėje, kurioje dirba tiek Lietuvos nuolatiniai gyventojai, tiek užsieniečiai, ar įmonėje, kurioje dirba vien užsieniečiai;

2) nėra aišku, kaip būtų užtikrinimas šios projekto nuostatos įgyvendinimas praktikoj;

3) atsižvelgiant į tai, kad ši projekto nuostata būtų taikoma ir užsieniečiams -komandiruotiems darbuotojams, nėra aiškus aptariamos projekto nuostatos ir Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, įpareigojančios taikyti komandiruotiems darbuotojams minimalaus darbo užmokesčio taisykles, tarpusavio santykis.

Atsižvelgti.

Įvertinti pagrindiniame komitete.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: Nevertinta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: Negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komisijos nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo narys Kęstutis Masiulis,

2016-05-12

 

45

1

9,

10,11

Argumentai: žmonės, kurie yra įgiję aukštą išsilavinimą arba turi pripažintų nuopelnų, turi specifinių retų žinių, yra labai vertinami visame pasaulyje, todėl Lietuva taip pat turėtų būti lankstesnė. Reiktų leisti visiems užsieniečiams, kurie gali prisidėti prie valstybės pažangos, apsigyventi ir dirbti mūsų šalyje.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 45 str. 1 d. 9, 10, 11 punktais ir ją išdėstyti taip:

 „9. yra įgijęs aukštesnį nei magistro mokslinį ar akademinį kvalifikacinį laipsnį.

10. yra įgijęs specialių gebėjimų, žino ar

išmano retų disciplinų, kurios yra paklausios pasaulyje.

11. yra apdovanotas pasaulyje pripažintais apdovanojimais, padėkomis, garbės raštais.“

Nepritarti.

 Migracijos komisijos nuomone, Lietuvos Respublikoje pirmiausia būtina sukurti darbo vietas kvalifikuotiems Lietuvos piliečiams, siekiant sumažinti emigrantų srautus. Be to, pažymėtina, kad  išsilavinimo skirtumai įvairiose valstybėse gali labai skirtis. Atkreiptinas dėmesys, kad žymiai svarbesnis už ekonominę pažangą yra nacionalinis saugumas, todėl reikalavimų mažinimas (švelninimas) užsieniečiams, siekiantiems gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje,  turėtų būti nuosaikus ir visapusiškai pagrįstas. 

2.

Seimo nariai:

Gintaras Steponavičius,

Šarūnas Gustainis,

2016-05-11

 

 

 

 

11

1

 

Argumentai: siūlome įtvirtinti lankstesnes sąlygas verslui, atsisakant trijų darbo vietų įsteigimo reikalavimo. Pažymėtina, jog yra veiklos sričių, kur trijų asmenų įdarbinimo reikalavimas iš esmės yra neįgyvendinamas (pavyzdžiui, informacinių technologijų specialistas vienas gali vykdyti veiklą).

 Užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje kontroliuojančios institucijos turi užtikrinti, kad nebūtų steigiamos fiktyvios  įmonės.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar kiti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;“.

Nepritarti.

 Būtina užtikrinti, kad nebūtų steigiamos fiktyvios  įmonės, o šis pasiūlymas yra priešingas – sumažintų  reikalavimą  ir taip galimai sudarytų sąlygas atsirasti didesniam fiktyvių įmonių skaičiui.   

 

6. Komisijos sprendimas: Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui Nr. XIIP-4306, siūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė komisija, pritarti Migracijos komisijos išvadoms.

7. Balsavimo rezultatai: __4_ už; __1_  prieš; _0_  – susilaikė.

8. Komisijos paskirti pranešėjai:  Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas, jam negalint dalyvauti –  Migracijos komisijos pirmininko pavaduotojas Mečislovas Zasčiurinskas.

 

 

Komisijos pirmininkas  ____________  Valdas Vasiliauskas