AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-1007 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP–779(2)

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

 

                 Antrasis įstatymo projekto XIIIP-779 (toliau - Projekto) variantas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas padarė pertrauką svarstant pirmojo Projekto varianto atitikimą Konstitucijai. Antrasis Projekto variantas buvo parengtas kartu su Finansų bei Socialinių reikalų ir darbo ministerijomis. Taip pat teikiamas antrojo Projekto varianto aiškinamasis raštas, pagrindžiantis pozityvios diskriminacijos proporcingumą.

                 Teikiamo projekto tikslas yra sudaryti papildomas galimybes gyventojams prisidėti prie profesinių sąjungų instituto stiprinimo Lietuvoje. Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai pagal savo prigimtį skiriasi nuo kitų paramos gavėjų tuo, jog atstovauja socialiai jautriausią ir pažeidžiamiausią darbo santykių šalį (ir apskritai, visuomenės grupę) – darbuotoją. Siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir socialinį teisingumą, ši visuomenės grupė turi būti tinkamai atstovaujama darbiniuose ir kituose santykiuose, o tai išsivysčiusiose visuomenėse atlieka profesinės sąjungos ar jų susivienijimai. Tačiau profesinės sąjungos ir jų susivienijimai iš esmės yra išlaikomi iš paramos gautomis lėšomis.                                                                                                                                  Atsižvelgiant į tai, yra būtina sudaryti sąlygas Lietuvos žmonėms prisidėti prie profesinių sąjungų ir jų susivienijimų stiprinimo ir suteikti jiems teisę skirti didesnę dalį gyventojų pajamų mokesčio. Pažymėtina, jog patys gyventojai ir toliau turės teisę nuspręsti ar skiria savo mokamų mokesčių dalį profesinėms sąjungoms (jų susivienijimams) ar kitiems juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti paramą. Tad šiuo aspektu kitų paramos gavėju padėtis nepablogės, o teikiamas Projektas padės geriau atstovauti ir apginti darbuotojų interesus.                                                                                                Be to, ir šiuo metu paramos gavėjai gali gauti nevienodą gyventojų pajamų mokesčio dalį, nes politinėms partijoms gali būti skiriama tik iki 1 procento (tuo tarpu kitiems paramos gavėjams – iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio). Todėl manytina, jog Projektas nepažeidžia lygiateisiškumo principo, yra socialiai teisingas, o atsirandanti pozityvi diskriminacija kitų paramos gavėjų atžvilgiu – proporcinga. Juo labiau, kad jų padėties visiškai nepablogina.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

 

                 Šio įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas yra Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Tomilinas.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

 

                 Šiuo metu mokesčių administratorius turi pareigą Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pervesti asmenims, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.                    

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

 

Papildant aptariamo įstatymo 34 straipsnį nauja dalimi, joje siūloma nustatyti, jog mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotiems Juridinių asmenų registre, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 3 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 3 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.                               Taigi, profesinės sąjungos ir jų susivienijimai vietoje 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio dalies, galės gauti 3 procentus. Tokiu būdu bus pasiektas esminis projekto tikslas – stiprinamos profesinės sąjungos ir jų susivienijimai, o tai padės geriau atstovauti darbuotojų interesus.

 

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

-

 

 6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

 

          Įstatymo projektas kriminogeninei situacijai ir korupcijai neigiamos įtakos neturės.

      

          7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

 

                      Įstatymo projektas verslo sąlygoms ir jo plėtrai neigiamos įtakos neturės.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

 

          Priėmus įstatymo projektą, atitinkamai reikės keisti šiuos teisės aktus:                                               1) Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                     2) Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (nuo 2017 m. sausio 1 d. − 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. VA-115 redakcija).

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

 

          Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte nėra įtvirtinta naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

 

          Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

 

          Nereikia.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

 

Papildomų valstybės, savivaldybių biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų įstatymo projekto įgyvendinimas nepareikalaus.

 

            13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

 

          Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų nebuvo gauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis

 

          Nėra.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

 

          Nėra.

 

 

Seimo nariai:  

 

Tomas Tomilinas

Vytautas Bakas

Rūta Miliūtė