Projekto lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGALBINIO APVAISINIMO įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMo projektas

2016 m. ....... d. Nr. .....

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Lytinės ląstelės ir embrionai negali būti komercinių sandorių objektas. Ši nuostata neriboja lytinių ląstelių donoro teisės gauti kompensaciją už lytinių ląstelių donorystės metu patirtas išlaidas. Kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Vaikui, gimusiam pagalbinio apvaisinimo būdu panaudojant donoro lytines ląsteles, taip pat lytinių ląstelių donorui teismo leidimu gali būti suteikta informacija apie atitinkamą lytinių ląstelių donorą ar vaiką, gimusį panaudojant donoro lytines ląsteles, jeigu ši informacija reikalinga dėl vaiko ar lytinių ląstelių donoro sveikatos ar kitų svarbių priežasčių. Vaikas, gimęs pagalbinio apvaisinimo būdu panaudojant ne apvaisinamos moters ar jos sutuoktinio (sugyventinio) lytines ląsteles, turi teisę sužinoti lytinių ląstelių donoto tapatybę, kai sulaukia pilnametystės ar įgyja visišką veiksnumą. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Papildyti 3 straipsnį 11 dalimi ir ją išdėstyti taip:

11. Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimas iš jos yra draudžiami, išskyrus žmogaus lytines ląsteles ir embrioną, skirtus autologiniam naudojimui. Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją yra galimas tik gavus sveikatos apsaugos ministro leidimą. Žmogaus lytinių ląstelių ir embriono, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos tvarką bei žmogaus lytinių ląstelių ir embriono  tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.”

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybė skatina pagalbinio apvaisinimo technologijų, kuriomis siekiama embrionų gyvybingumo ir didžiausios saugaus nėštumo bei gimdymo tikimybės, taip pat kuriomis embrionai sukuriami panaudojant šaldytas moteriškas lytines ląsteles, vystymą.  Embrionų gali būti sukuriama tiek, kiek vienu metu pavyksta sukurti, tačiau galutinį sprendimą dėl sukuriamų embrionų skaičiaus priima abu sutuoktiniai (sugyventiniai), pasitarę su gydytoju. Sprendimas fiksuojamas medicinos dokumentuose, gavus informuoto paciento rašytinį sutikimą. Vienu metu į moters organizmą perkeliamų embrionų skaičius negali viršyti trijų.  Embrionų sukurti leidžiama tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters organizmą, bet ne daugiau trijų. Abu sutuoktiniai (sugyventiniai), pasitarę su gydytoju, priima galutinį sprendimą dėl sukuriamų embrionų skaičiaus. Medicinos dokumentuose taip pat fiksuojama informacija apie:

1) paimtų moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

2) subrendusių moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

3) apvaisintų moteriškų lytinių ląstelių skaičių;

4) embrionų, tinkamų perkelti į moters organizmą, skaičių;

5) į moters organizmą perkeltų embrionų skaičių;

6) šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais saugomų embrionų skaičių.;

7) embrionų, kurie buvo saugomi šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, perkėlimą į moters organizmą.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Sukurti, tačiau dėl embrionų kūrimo metu nenumatytų aplinkybių, įskaitant moters sveikatos būklę, į moters organizmą neperkelti embrionai laikomi lytinių ląstelių banke. Nenumatytų aplinkybių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Lytinių ląstelių banke embrionai saugomi ir naudojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

"1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio liepos 1 d.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 20167 m. gruodžio birželio 310 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

Asta Kubilienė

Povilas Urbšys

Agnė Širinskienė

Rima Baškienė

Rita Tamašunienė

Laurynas Kasčiūnas