Projekto Nr. XIIIP-5099(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1019 2, 5, 6, 12, 23, 28 STRAIPSNIŲ IR

1, 2 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 60 dalį ir ją išdėstyti taip:

„60. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Branduolinės energijos įstatyme, Branduolinės saugos įstatyme, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 3 dalį nauju 3 punktu:

3) organizuoja valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą ir nustato ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką;“.

2. Buvusį 5 straipsnio 3 dalies 3 punktą laikyti 4 punktu.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Radiacinės saugos centras yra reguliuojančioji institucija, įgyvendinanti valstybės politiką radiacinės saugos srityje, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos, išskyrus šios politikos įgyvendinimą vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę, ir dalyvaujanti formuojant valstybės politiką sveikatos apsaugos ministrui pavestoje radiacinės saugos srityje, kuri atlieka šias funkcijas:

1) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus šios politikos įgyvendinimą, vykdant vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę;

2) atlieka vykdo žmonių apšvitos kaip visuomenės sveikatos rizikos veiksnio stebėseną planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos situacijose, atlikdamas objektų, kurie gali lemti žmonių apšvitą, tyrimus;

3) pagal kompetenciją atlieka radiologinių avarijų, išskyrus radiologines avarijas branduolinės energetikos objektuose, pavojų ir rizikos analizę, reikalingą valstybiniam gyventojų apsaugos planui branduolinės ar radiologinės avarijos atveju parengti ar pakeisti;

4) vykdo jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios monitoringą, atlieka radionuklidų pernašos prognozę, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai;

5) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja radiologinių avarijų valdymą, dalyvauja likviduojant jų padarinius ir pagal kompetenciją dalyvauja valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius;

6) kontroliuoja prevencijos priemonių, kuriomis perspėjama apie paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų atsiradimą, įgyvendinimą ir paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų sutvarkymą, teikia išvadą dėl radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų pripažinimo paliktaisiais;

7) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytas funkcijas.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmuo, atitinkantis šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, gali vykdyti veiklą Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyta tvarka užregistravęs veiklą, nurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, arba turėdamas licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą, nenurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas licencijų ar laikinųjų leidimų rūšis, išskyrus veiklas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje. Jeigu asmuo vykdo ar planuoja vykdyti veiklą, kuri turi būti įteisinta išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, ir vykdo ar planuoja vykdyti veiklą, nurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, asmens vykdoma veikla įteisinama išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą arba pakeičiant išduotoje licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas, atskirai neregistruojant veiklos, nurodytos šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše.“

 

5straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, radę, nustatę, sulaikę paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus objektus, įtarę, kad aptiko paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus objektus, ar išlydę paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus objektus, turi pranešti Vyriausybės nustatyta patvirtintose paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„28 straipsnis. Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimas

1. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus (toliau – matavimai) ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, (išskyrus branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas ir kitus asmenis, kurie atlieka matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą tik branduolinės energetikos objektuose), ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti (toliau – aplinkos tyrimai), gali atlikti tik sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būdami pripažinti Radiacinės saugos centro ir turėdami šios reguliuojančiosios institucijos išduotą asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, pripažinimo pažymėjimą (toliau – pripažinimo pažymėjimas). Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos turi būti pripažintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos šios reguliuojančiosios institucijos nustatyta tvarka ir turėti šios reguliuojančiosios institucijos išduotą pripažinimo pažymėjimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas asmenims:

1) asmenims, turintiems licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir atliekantiems savo darbo vietų stebėsenos matavimus ir (ar) savo darbuotojų apšvitos dozių įvertinimą, naudojant darbo vietų stebėsenos matavimų rezultatus;

2) asmenims, atliekantiems aplinkos monitoringo radiologinius tyrimus ir matavimus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme nustatytais pagrindais;

3) asmenims, atliekantiems valstybinio radiologinio monitoringo tyrimus ir matavimus aplinkos tyrimus, jeigu tokie tyrimai yra akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai;

4) asmenims, kurių atliktų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo rezultatai naudojami moksliniams tyrimams;

5) asmenims, turintiems kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą.

3. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti matavimus atliekančius specialistus, apmokytus atlikti konkrečius matavimus ir turinčius tai įrodančius dokumentus, kai siekiama atlikti matavimus;

2) turėti apšvitos dozių įvertinimą atliekančius specialistus, turinčius fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, kai siekiama atlikti apšvitos dozių įvertinimą;

3) turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą. Dozimetrijos tarnybos atliekami išorinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimai ar bandymai turi būti akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai, ir dozimetrijos tarnybos turi turėti galiojantį šios įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą atlikti tyrimus ar bandymus konkretiems parametrams nustatyti;

4) turėti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyta tvarka įvertinto matavimų tikslumo rezultatus.

4. Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, turi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pateikti Radiacinės saugos centrui šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Branduolinės energetikos objekto dozimetrijos tarnyba turi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka pateikti šiai reguliuojančiajai institucijai šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus.

5. Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos įvertina asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, siekiantį įgyti teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, ir išduoda pripažinimo pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti pripažinimo pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja prašymą dėl pripažinimo pateikusį asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą. Jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus pripažinimui būtinus dokumentus, Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti. Pripažintam asmeniui, įskaitant dozimetrijos tarnybą, Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija neterminuotam laikui išduoda pripažinimo pažymėjimą.

6. Pripažinimo pažymėjimą išduoti atsisakoma, jeigu:

1) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti pripažinimui būtini dokumentai ir per Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti;

3) pateikti dokumentai neatitinka sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytų reikalavimų;

4) matavimų tikslumo įvertinimo rezultatai neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyto matavimų tikslumo.

7. Pripažinimo pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti pripažinimo pažymėjimą nepateikimas per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas pripažinimo pažymėjimo išdavimu.

8. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, turi teisę atlikti tik tuos matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, kurie nurodyti jo pripažinimo pažymėjime.

9. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, turi:

1) teikti duomenis Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka. Dozimetrijos tarnyba, turinti pripažinimo pažymėjimą, turi teikti duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kai veiklos vykdytojas įgaliojo dozimetrijos tarnybą tokius duomenis teikti;

2) užtikrinti, kad specialistai, atliekantys matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, tobulintų kvalifikaciją atliekamų matavimų ir (ar) apšvitos dozių, ir (ar) aplinkos tyrimų įvertinimo srityse ir kas 5 metus pateiktų Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus;

3) laikytis įdiegtos kokybės vadybos sistemos reikalavimų ir tobulinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą. Dozimetrijos tarnybos turi laikytis akreditavimo reikalavimų;

4) užtikrinti, kad atliekamų matavimų tikslumas atitiktų šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytą matavimų tikslumą, ir kas 5 metus pateikti Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai matavimų tikslumą patvirtinančius dokumentus.

10. Asmuo, turintis kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, turi laikytis šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nustatyto reikalavimo.

11. Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija raštu įspėja asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintį pripažinimo pažymėjimą, apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nustatę, kad asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą:

1) atliko matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, kurie nenurodyti pripažinimo pažymėjime;

2) neteikė duomenų Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatyta tvarka arba dozimetrijos tarnyba neteikė duomenų Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kai veiklos vykdytojas įgaliojo dozimetrijos tarnybą tokius duomenis teikti;

3) nepateikė Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai dokumentų, nurodytų šio straipsnio 9 dalies 2 ir 4 punktuose;

4) nesilaikė įdiegtos kokybės vadybos sistemos reikalavimų ir netobulino įdiegtos kokybės vadybos sistemos arba buvo sustabdytas ar panaikintas akreditavimo pažymėjimo galiojimas;

5) nesilaikė šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose atitinkamai sveikatos apsaugos ministro arba Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintuose teisės aktuose nustatyto matavimų tikslumo.

12. Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, raštu įspėję asmenį, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintį pripažinimo pažymėjimą, apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nustatę šio straipsnio 11 dalyje nurodytą pažeidimą, nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti. Asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, per nustatytą terminą pašalinęs šio straipsnio 11 dalyje nurodytą pažeidimą, turi apie tai iki termino pažeidimui pašalinti pabaigos raštu pranešti Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai ir pateikti paaiškinimą, kaip pažeidimas buvo pašalintas, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimas buvo pašalintas. Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytas terminas pažeidimui pašalinti gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, dėl objektyvių aplinkybių per nustatytą terminą negali pašalinti pažeidimo ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimui pašalinti.

13. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą:

1) įspėtas apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą dėl šio straipsnio 11 dalyje nurodyto pažeidimo, per Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą šio pažeidimo nepašalino arba nepranešė Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie pažeidimo pašalinimą;

2) raštu kreipėsi į Radiacinės saugos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu sustabdyti pripažinimo pažymėjimo galiojimą.

14. Pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, pateikė Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai šiuos dokumentus:

1) prašymą panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą;

2) paaiškinimą, kaip nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas pripažinimo pažymėjimo galiojimas, buvo pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti (išskyrus šio straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytą atvejį).

15. Pripažinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, raštu kreipėsi į Radiacinės saugos centrą ar Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją su prašymu panaikinti pripažinimo pažymėjimo galiojimą;

2) asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, turintis pripažinimo pažymėjimą, per Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą nepašalino pažeidimo, dėl kurio šio straipsnio 13 dalies 1 punkte nurodytu atveju buvo sustabdytas pripažinimo pažymėjimo galiojimas;

3) atliko matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, jeigu pripažinimo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas;

4) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis pripažinimo pažymėjimą, buvo likviduotas ar reorganizuotas prijungimo (kai juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintis pripažinimo pažymėjimą, prijungiamas prie kito juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), sujungimo, išdalijimo ar padalijimo būdu, fizinis asmuo, turintis pripažinimo pažymėjimą, mirė.

16. Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turinčių galiojantį pripažinimo pažymėjimą, sąrašus skelbia savo interneto svetainėse.

17. Panaikinus pripažinimo pažymėjimo galiojimą šio straipsnio 15 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, asmuo, įskaitant dozimetrijos tarnybą, gali kreiptis dėl naujo pripažinimo pažymėjimo išdavimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pripažinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.

18. Radiacinės saugos centras prižiūri, kaip asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekantys matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas ir kitus asmenis, kurie atlieka matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą tik branduolinės energetikos objektuose, ir (ar) aplinkos tyrimus, laikosi sveikatos apsaugos ministro nustatytų jų pripažinimo reikalavimų. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija prižiūri, kaip branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos laikosi šios reguliuojančiosios institucijos nustatytų jų pripažinimo reikalavimų.

19. Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, vykdydami šio straipsnio 18 dalyje nurodytų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) aplinkos tyrimus, priežiūrą, teikia jiems privalomus vykdyti nurodymus pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių jų pripažinimo reikalavimus, pažeidimus.“

 

7 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedo 14.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.1. darbo vietose, kuriose, nepaisant veiksmų, kurie buvo taikyti optimizuojant radiacinę saugą, metinis vidutinis metinė vidutinė radono tūrinis aktyvumas aktyvumo koncentracija ir toliau viršija sveikatos apsaugos ministro nustatytą atskaitos lygį;“.

 

8 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos

radiacinės saugos įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (OL 2006 L 337, p. 21).

2. 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1).

3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies redakcija:

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas asmenims:

1) asmenims, turintiems licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir atliekantiems savo darbo vietų stebėsenos matavimus ir (ar) savo darbuotojų apšvitos dozių įvertinimą, naudojant darbo vietų stebėsenos matavimų rezultatus;

2) asmenims, atliekantiems aplinkos monitoringo radiologinius tyrimus ir matavimus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme nustatytais pagrindais;

32) asmenims, atliekantiems valstybinio radiologinio monitoringo tyrimus ir matavimus aplinkos tyrimus, jeigu tokie tyrimai yra akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai;

43) asmenims, kurių atliktų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo rezultatai naudojami moksliniams tyrimams;

54) asmenims, turintiems kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą.“

3. 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies redakcija:

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas asmenims:

1) asmenims, turintiems licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir atliekantiems savo darbo vietų stebėsenos matavimus ir (ar) savo darbuotojų apšvitos dozių įvertinimą, naudojant darbo vietų stebėsenos matavimų rezultatus;

2) asmenims, atliekantiems aplinkos monitoringo radiologinius tyrimus ir matavimus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme nustatytais pagrindais;

32) asmenims, atliekantiems valstybinio radiologinio monitoringo tyrimus ir matavimus aplinkos tyrimus, jeigu tokie tyrimai yra akredituoti įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai;

43) asmenims, kurių atliktų matavimų ir (ar) apšvitos dozių įvertinimo rezultatai naudojami moksliniams tyrimams;

54) asmenims, turintiems kitos valstybės narės reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą.;

5) atliekantiems aplinkos tyrimus tik branduolinės energetikos objektuose.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                       Juozas Imbrasas