LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 362 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2023-01-16 Nr. XIVP-2380

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Vertinant tai, kad Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 76 straipsnio 1 dalyje numatytos prevencijos priemonės, taikomos nuteistiesiems, siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves iš esmės apriboja nuteistųjų teises, svarstytina, ar nereikėtų patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalies, nustatant, kad šioje dalyje nurodytiems klausimams spręsti gali, o kai teikimas ar prašymas paduotas remiantis nuteistojo padėtį bloginančiais pagrindais, privalo būti rengiamas teismo posėdis.

2.         Atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalyje kai kurios norminio turinio nuostatos išdėstytos skliaustuose. Pažymime, kad norminio pobūdžio teisės aktų nuostatos turėtų būti dėstomos formuluojant jas kaip aiškias ir tikslias taisykles, o ne pateikiant skliaustuose pavyzdžius, paaiškinimus, sąlygas ar pan.; atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalies nuostatų formuluotės taisytinos, atsisakant skliaustų.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

E. Drėgvaitė, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (85) 239 6843, el. p. [email protected]