LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 122 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO nr. xivp-2455

 

2023-05-17  Nr. 102-P-22

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininkės pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojanti Jurgita Sejonienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Kviestieji asmenys: Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vyriausioji specialistė Simona Martinavičiūtė, Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyriausiasis patarėjas Jevgenijus Kuzma.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-09

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 589 straipsnio 8 punkte vietoj žodžių „pažeidimai padaryti už kūrinio (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objekto arba jų dalies padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete)“ įrašytini žodžiai „pažeidimai dėl kūrinio (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objekto arba jų dalies padarymo viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete)“.

Pritarti

Vietoj žodelio „už“ rašytinas „dėl“.

2.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

1,

 

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Seime yra priimtas Administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1131, 1871, 4741 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-4857(3), kuriame yra keičiamas tas pats ANK 122 straipsnis. Priimtame įstatyme nustatyta jo įsigaliojimo data 2023 m. birželio 1 d. Todėl abiejų projektų nuostatos turėtų būti suderintos tarpusavyje.

Taip pat šiame projekte nustatytina įstatymo įsigaliojimo data, ne ankstesnė, nei 2023-06-01.

Pritarti

Patobulinto projekto nuostatos suderintos su jau priimto įstatymo nuostatomis.

Nustatyta įsigaliojimo data – 2023 m. liepos 1 d.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Irena Haase

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė