Stenogramą galima rasti:

Seimo posėdžių stenogramų e. leidinys Nr. 10, 2021

Seimo posėdžių stenogramų rinkinys Nr. 2, 2022

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

I (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 18

STENOGRAMA

 

2020 m. gruodžio 17 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­bia­me gruo­džio 17 die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja. Pra­šom.

Da­bar pra­si­de­da gruo­džio 17 die­nos va­ka­ri­nis Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis. Vyks­ta re­gist­ra­ci­ja. Čia re­gist­ra­ci­ja, ne bal­sa­vi­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 87 Sei­mo na­riai.

 

14.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Eval­dą Gra­žį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo teisė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-87(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi įvy­ko slap­tas bal­sa­vi­mas dėl nu­ta­ri­mų. Aš per­skai­ty­siu re­zul­ta­tus. Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Eval­dą Gra­žį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 113, ras­ta biu­le­te­nių 113, ga­lio­jan­čių – 112, ne­ga­lio­jan­tis – 1: už – 98, prieš – 8, su­si­lai­kė 6. Tai­gi svei­ki­nu ger­bia­mą ko­le­gą. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) (Plo­ji­mai)

Aš jums vė­liau su­teik­siu pa­dė­kos žo­dį, jei­gu no­rė­si­te, tie­siog per­skai­ty­siu vi­sus slap­to bal­sa­vi­mo pro­to­ko­lus.

 

14.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vi­ta­li­ją Nor­kū­nai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teismo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-88(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas Sei­mo slap­tas bal­sa­vi­mas bu­vo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vi­ta­li­ją Nor­kū­nai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 113, ras­ta biu­le­te­nių 113, ga­lio­jan­čių – 112, ne­ga­lio­jan­tis – 1: už – 94, prieš – 10, su­si­lai­kė 8. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­nu ger­bia­mą ko­le­gę. (Plo­ji­mai)

 

14.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Ni­dos Gruns­kie­nės sky­ri­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re“ pro­jek­tas Nr. XIVP-112(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ir tre­čias bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Ni­dos Gruns­kie­nės sky­ri­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 113, ras­ta biu­le­te­nių 113, ga­lio­jan­čių – 110, ne­ga­lio­jan­čių – 3: už – 92, prieš – 10, su­si­lai­kė 8. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­nu ir ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ro­rę. (Plo­ji­mai) Jei­gu, ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­tu­mė­te tar­ti ko­kį trum­pą žo­dį, pra­šom ta­da į tri­bū­ną. La­bai trum­pai, jei­gu ga­li­ma.

E. GRAŽYS. La­ba die­na, aš tik­rai ne­gai­šin­siu jū­sų dar­bo. Tik­rai ačiū už pa­si­ti­kė­ji­mą. Ma­nau, tuos 26 me­tus dir­bau iš vi­sos šir­dies, dė­jau vi­sas jė­gas, tai da­ry­siu ir to­liau. Tik­rai ačiū jums. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dė­ko­ja­me jums ir svei­ki­na­me su pa­sky­ri­mu į nau­jas pa­rei­gas. Pra­šom.

Pra­šom, ger­bia­ma Nor­kū­nai­te, žo­dis jums.

V. NORKŪNAITĖ. Ačiū jums vi­siems už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą, ačiū bal­sa­vu­siems už ma­no sky­ri­mą į Ape­lia­ci­nį teis­mą, taip pat ačiū ir tiems, ku­rie ne­bal­sa­vo už ma­ne. Vi­sa­da yra vie­tos to­bu­lė­ti, steng­tis ir tai ska­ti­na ma­ne ju­dė­ti to­liau.

Taip pat ačiū už jū­sų už­duo­tus klau­si­mus, tai bu­vo tik­rai ne­pa­pras­ta pa­tir­tis. Iš jų ma­ty­ti ir­gi tam tik­ri ak­tu­a­lūs mo­men­tai, kur teis­mas… į ku­riuos tur­būt aš, kaip tei­sė­ja, at­ei­ty­je dar at­kreip­siu dė­me­sį, ati­džiau į kaž­ką pa­si­žiū­rė­siu. Kartu no­riu pa­lin­kė­ti jums di­de­lės sėk­mės, stip­ry­bės ir vie­ny­bės to­kiu su­dė­tin­gu Lie­tu­vai lai­ko­tar­piu. La­bai ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dar kar­tą svei­ki­na­me su pa­rei­go­mis vi­sus ger­bia­mus ko­le­gas ir ačiū už vie­ny­bės lin­kė­ji­mą, jos mums tik­rai rei­kia.

 

14.05 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ir dar vie­nas tur­būt mus su­telk­sian­tis pra­ne­ši­mas, tai yra dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo. „Pra­ne­ša­me, kad 2020 m. gruo­džio 16 d. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos po­sė­dy­je ben­dru su­ta­ri­mu frak­ci­jos se­niū­nės pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja iš­rink­ta G. Bu­ro­kie­nė.“ Svei­ki­na­me ko­le­gę su nau­jo­mis pa­rei­go­mis. (Bal­sai sa­lė­je)

Tai­gi tę­sia­me po­sė­dį pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę. 2 klau­si­mas… Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – ger­bia­mas P. Gra­žu­lis. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­riu, ne­ži­nau, ar pa­si­džiaug­ti. Mo­te­rys val­do – vi­sos tei­sė­jos, vi­sos pro­ku­ro­rės, frak­ci­jų se­niū­nės, jų pa­va­duo­to­jos vien mo­te­rys. Te­gy­vuo­ja mo­te­rys, už Lie­tu­vą, vy­rai ir mo­te­rys!

PIRMININKAS. La­bai ačiū.

 

14.06 val.

2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2) (ant­ra­sis svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – 2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2). No­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad pa­gal Sei­mo sta­tu­to 177 straips­nį Sei­mo po­sė­džio me­tu Vy­riau­sy­bės at­sto­vas pra­ne­ša, kas pa­keis­ta vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, ku­rie ko­mi­te­tų, frak­ci­jų ir pa­skir­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai įra­šy­ti į vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, ku­rie at­mes­ti, mo­ty­vuo­ja at­me­ti­mo prie­žas­tis, at­sa­ko į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Po dis­ku­si­jos bal­suo­ja­ma dėl Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pa­sky­ri­mo vie­na­me iš ar­ti­miau­sių Sei­mo po­sė­džių. Tai­gi su­si­pa­ži­no­me su pro­ce­dū­ra. Da­bar aš kvie­čiu ger­bia­mą fi­nan­sų mi­nist­rę G. Skais­tę pri­sta­ty­ti biu­dže­tą. Pra­šau.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). La­ba die­na vi­siems. Pri­sta­ty­siu pa­to­bu­lin­tą biu­dže­to pro­jek­tą ir kuo jis ski­ria­si nuo to, ku­rį tu­rė­jo­me prieš tai.

Pa­grin­di­nis dė­me­sys bu­vo skir­tas ko­vai ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos su­kel­tų nei­gia­mų pa­da­ri­niams ma­žin­ti ir tam skir­ta di­džio­ji da­lis pa­kei­ti­mų. Ant­ras punk­tas yra tei­sės ak­tais nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mas: di­džio­ji da­lis yra su­si­ju­si su in­dek­suo­ja­mo­mis pen­si­jo­mis, Švie­ti­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui dėl įtrau­kio­jo ug­dy­mo, tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms dėl pa­pil­do­mų lie­tu­vių pa­mo­kų ir so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čių vai­kų iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui už­tik­rin­ti.

Kal­bant apie ben­drą si­tu­a­ci­ją, pra­ėju­siais me­tais tu­rė­jo­me ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­mą 4,3 %. Šian­dien pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ma­to­me, kad ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to prog­no­zuo­ja­mas kri­ti­mas yra 1,5 %, ir at­ei­nan­čiais me­tais prog­no­zuo­ja­ma, kad pir­ma­me ket­vir­ty­je dar bus sun­ki si­tu­a­ci­ja, vis dėl­to vė­liau eko­no­mi­ka tu­rė­tų pa­si­tai­sy­ti ir pla­nuo­ja­ma, kad ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­mas bus 2,8 %. Taip pat nu­ma­to­me, kad šie­met vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je augs 9,3 %, o at­ei­nan­čiais me­tais au­gi­mo tem­pas su­lė­tės iki 4,1 %, ta­čiau vis­gi au­gi­mas yra ir tai už­tik­ri­na, kad dar­bo už­mo­kes­čio fon­das augs.

Žiū­rint į pa­ja­mas, tur­būt es­mi­nis po­ky­tis yra su­si­jęs su ko­vi­do pan­de­mi­jai val­dy­ti skir­to­mis lė­šo­mis. Jos iš­lai­dų sri­ty­je au­ga be­veik 1 mlrd., ta­čiau iš biu­dže­to pro­jek­to iš­ima­mos lė­šos, ku­rios su­si­ju­sios su eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­ne. Jos Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nė­ra ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­nu­si ir fi­nan­sa­vi­mas nė­ra ga­ran­tuo­tas, nė­ra aiš­ku, ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis bus įver­ti­na­mi pro­jek­tai ga­lu­ti­nai. To­dėl ap­si­spręs­ta, kad vis­kas, kas su­si­ję su šia prie­mo­ne ir kas bu­vo nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti iš jos, tiek pa­ja­mos, tiek iš­lai­dos iš biu­dže­to pro­jek­to yra iš­ima­mos. Bus biu­dže­to per­žiū­ra, ko ge­ro, pla­nuo­ja­ma pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Kai per­žiū­rė­si­me vi­sus tuos pro­jek­tus, ku­rie bu­vo nu­ma­ty­ti fi­nan­suo­ti iš šios prie­mo­nės, mi­nist­rai ga­lės įver­tin­ti, kiek tie pro­jek­tai, ku­rie anks­čiau bu­vo įtrauk­ti, yra ati­tin­kan­tys da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės įsi­vaiz­da­vi­mą. Gal­būt pa­to­bu­lin­ti tie pro­jek­tai ga­lės grįž­ti į biu­dže­tą.

Kal­bant apie pa­pil­do­mas iš­lai­das, iš­lai­dos au­ga 1,24 mlrd. eu­rų, iš jų 934 mln. yra ski­ria­mi ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos su­val­dy­mui ir 306 mln. ski­ria­mi ki­toms reik­mėms, iš ku­rių, kaip jau mi­nė­jau, di­džio­ji da­lis ei­na įsta­ty­mais nu­ma­ty­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti. Di­džio­ji da­lis au­gan­čių iš­lai­dų ten­ka so­cia­li­nei ap­sau­gai, tai yra 603 mln. Di­džio­ji da­lis jų yra su­si­ju­si, kaip mi­nė­jau, su ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos su­val­dy­mu, taip pat au­gan­čio­mis iš­lai­do­mis pen­si­joms in­dek­suo­ti ir iš­anks­ti­nei pen­si­jai per­skai­čiuoti. Svei­ka­tai ski­ria­ma pa­pil­do­mai 234 mln. eu­rų, eko­no­mi­kai ska­tin­ti – 193 ir ki­toms sri­tims ati­tin­ka­mai po­ky­čiai taip pat ma­ty­ti.

Kal­bant apie ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mui skir­tas lė­šas – 934 mln., iš jų di­džio­ji da­lis yra ski­ria­ma so­cia­li­nei ap­sau­gai – 480 mln., eko­no­mi­kai ska­tin­ti – 230 mln., svei­ka­tos ap­sau­gai – 145 mln. ir taip pat vi­soms ki­toms prie­mo­nėms ski­ria­mi 79 mln. eu­rų.

Kal­bant apie eko­no­mi­kai ska­tin­ti ski­ria­mas prie­mo­nes – 230 mln.: sub­si­di­joms nuo COVID-19 nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms yra ski­ria­ma 150 mln., leng­va­ti­nėms pa­sko­loms nuo COVID-19 nu­ken­tė­ju­siems ver­slams – 30 mln., pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mui smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tams – 16,9 mln. ir ki­tai pa­ra­mai ver­slui – 33,1 mln.

Kal­bant apie svei­ka­tos sri­tį, ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mui ski­ria­mi 145 mln., iš jų 65 mln. yra ski­ria­mi vak­ci­nai įsi­gy­ti pa­gal tai, kiek da­bar yra su­da­ry­ta su­tar­čių jai pirk­ti. Taip pat yra ski­ria­ma 80 mln. įsi­pa­rei­go­ji­mams tie­kė­jams už gy­dy­mo ir me­di­ci­ni­nę įran­gą bei la­bo­ra­to­ri­joms už ty­ri­mus.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai ski­ria­ma 480 mln. Tai yra li­gos ir ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­koms – 120 mln., dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­joms pra­sto­vų me­tu – 180 mln., sub­si­di­joms pra­sto­vų me­tu po pra­sto­vų, iš­mo­koms sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems ir dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms už šių me­tų gruo­džio mė­ne­sį, įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti – 80 mln., iš­mo­koms sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems – 72 mln. ir pa­ko­re­guo­toms dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms – 28 mln.

Taip pat yra au­gi­mas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų. Pa­grin­di­nis au­gi­mas yra su­si­jęs su ge­res­nė­mis gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mo prog­no­zė­mis ir taip pat nu­ma­tant, kad bus kom­pen­suo­ja­mos iš­lai­dos, ku­rios yra už­prog­ra­muo­tos Sei­mo pri­si­im­tais įsi­pa­rei­go­ji­mais. Tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės gau­na 39,9 mln. pa­pil­do­mai nuo pir­mi­nio biu­dže­to pro­jek­to ir taip pat dėl pa­ge­rė­ju­sio gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mo prog­no­zių yra 38,9 mln. pa­pil­do­mai.

Kal­bant apie sko­los pro­jek­ci­jas, šiais me­tais val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas su­da­rys 7 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, iš jų 1,8 % BVP dėl iš­lai­dų, su­si­ju­sių su COVID-19 pan­de­mi­jos pa­da­ri­nių val­dy­mo prie­mo­nė­mis. Dėl to, prog­no­zuo­ja­ma, at­ei­nan­čiais me­tais sko­la iš­augs iki 51,9 % ir at­ei­nan­čiais me­tais taip pat nu­ma­ty­tos pro­jek­ci­jos, kaip sko­la tu­rė­tų at­ro­dy­ti. Ačiū už dė­me­sį ir at­sa­ky­čiau ta­da į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­re. Da­bar už­si­ra­šė Sei­mo na­rių jū­sų pa­klaus­ti. Su­da­ry­si­me ga­li­my­bę. Gal su­tar­ki­me – klaus­ti 10 mi­nu­čių, nes pas­kui dar yra dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šusių la­bai daug Sei­mo na­rių. Vėl­gi bus ne­ma­žai lai­ko iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. Pir­mas klau­sia ger­bia­mas K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, pa­pras­tai įpras­ta yra vi­sus biu­dže­tus va­din­ti ko­kiais nors var­dais – ar­ba de­fi­ci­to, ar­ba ten šal­pos, ar­ba dar ki­tais ne­ge­rais žo­džiais. Jūs pra­ei­tais me­tais pra­ne­ši­me šių me­tų biu­dže­tą va­di­no­te me­lo biu­dže­tu. Sa­ky­ki­te, kai jūs da­bar in­ven­to­ri­za­vo­te biu­dže­tą, in­ven­to­ri­za­vo­te at­ski­ras pro­gra­mas ir kai jūs pa­da­rė­te ko­rek­ci­jas, da­bar aiš­kiai tur­būt pa­ma­tė­te, ku­rios vie­tos yra me­la­gin­gos ir ku­rios ne. Jei­gu ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ki­te bent trum­pai.

Ir ant­ras trum­pas klau­si­mas. Kiek yra ski­ria­ma ar­ba ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja dėl vi­pi­nių pi­ni­gų sky­ri­mo Sei­mo na­riams, ypač tiems, ku­rie yra vien­man­da­ti­nin­kai, nes, kiek su­pran­tu, bal­sa­vi­mui rei­ka­lin­gi bal­sai, o bal­sai pa­pras­tai yra, pa­keis­ti­ne for­ma ta­riant, per­ka­mi, ati­duo­da­mi pi­ni­gai. Kaip ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­bant apie tai, kaip aš ver­ti­nau pra­ėju­sių me­tų biu­dže­tą, aš kal­bė­da­ma apie me­lą kal­bė­jau apie tai, ko­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bė no­rė­jo ar­ba ban­dė pri­mes­ti Sei­mui. Tuo­met kal­bė­jau apie vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo stra­te­gi­ją, ku­ri bu­vo pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bė­je, at­neš­ta į Sei­mą, ta­čiau Sei­me ji taip ir nu­sė­do, nes to­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų bu­vo ne­įma­no­ma pri­si­im­ti. Tie­siog ta­me biu­dže­te bu­vo dau­gy­bė trū­ku­mų tam, ką Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­si­ža­dė­ju­si pa­da­ry­ti sa­vo nu­ta­ri­mu.

Šiuo at­ve­ju ši Vy­riau­sy­bė jo­kių pa­pil­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų dar ne­spė­jo pri­si­im­ti. Per­žiū­rė­jo­me tas ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis, ku­rios yra pri­va­lo­mos, jos yra įgy­ven­din­tos. Kal­bant apie ki­tus pa­pil­do­mus pa­ža­dus, ku­rie bu­vo duo­ti, sten­gia­mės at­si­žvelg­ti į si­tu­a­ci­ją ir vis­gi pa­da­ry­ti taip, kad dar­bo už­mo­kes­tis, ku­ris yra mo­ka­mas vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, ne­nu­ver­tė­tų, ver­ti­nant su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu, to­dėl bu­vo steng­ta­si pa­di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį bent jau tiek, kiek yra prog­no­zuo­ja­ma, kad jis augs vi­so­je ša­ly­je, tai yra 4,1 %.

Kal­bant apie vi­pi­nes lė­šas, aš tu­riu nu­liū­din­ti dau­ge­lį žmo­nių, ku­rie įsi­vaiz­duo­ja, dau­ge­lį vien­man­da­ti­nin­kų, ku­rie gal­vo­ja, kad į VIP’ą ga­li­ma įra­šy­ti bet ku­rį pro­jek­tą, ku­rio ten ne­bu­vo, ir čia tik ge­ros va­lios klau­si­mas, ar tam bus ras­ta pi­ni­gų, ar ne. Pa­gal pa­keis­tą me­to­di­ką ir In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mą nau­ji pro­jek­tai į VIP’ą nė­ra įtrau­kia­mi – yra fi­nan­suo­ja­mi tęs­ti­niai pro­jek­tai, ku­rie ten jau bu­vo. Tai tur­būt pir­mas klau­si­mas yra toks. Tie­siog nau­jų da­ly­kų ne­fi­nan­suo­ja­me. O kal­bant apie tai, kas yra fi­nan­suo­ja­ma pa­gal tą pro­gra­mą, tai yra tur­būt ir kiek­vie­no mi­nist­ro at­sa­ko­my­bė da­li­nant tuos pi­ni­gus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Da­bar frak­ci­jos var­du klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tie­sų aš su­pran­tu, kad jums ne­se­niai pra­dė­jus dirb­ti vis tiek te­ko va­do­vau­tis pa­ta­ri­mais, kaip rei­kė­tų biu­dže­tą ko­re­guo­ti ir ką su juo da­ry­ti. Tur­būt taip ir at­si­ti­ko. Jei­gu ne pa­slap­tis, gal net­gi ga­lė­si­te iš­duo­ti, kas pa­ta­rė.

Ma­no pa­grin­di­nis klau­si­mas toks. Ko­dėl bu­vo me­cha­niš­kai pa­di­din­tas de­fi­ci­tas? Me­cha­niš­kai ta pras­me, kad ne­įtrauk­tos, pa­vyz­džiui, RRF lė­šos? To­kia ša­lis kaip Ai­ri­ja įtrau­kė jas į pa­ja­mas. Ko­dėl ne­bu­vo ei­ta tuo pa­čiu ke­liu, kaip anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė da­rė, kad ko­vi­di­nės prie­mo­nės būtų fi­nan­suo­ja­mos iš sko­lin­tų lė­šų? Kaip mes ži­no­me, su­tei­kė ga­li­my­bę 6 mlrd. pa­si­sko­lin­ti, bet re­a­liai bu­vo pa­nau­do­ti tik 3 mlrd. ir vi­sos ki­tos įvai­rios prie­mo­nės, kur bu­vo ga­li­ma ei­ti tuo pa­čiu ke­liu, kaip anks­čiau da­rė­me.

Aš su­pran­tu, gal­būt kas nors ne­la­bai pa­si­ti­ki Vy­riau­sy­be ir sa­ko, kad ge­riau­sias ke­lias kiek­vie­ną kar­tą ei­ti per Sei­mą. Bet iš tik­rų­jų su­si­dur­si su di­de­le pro­ble­ma, kai kiek­vie­ną kar­tą rei­kės vis nau­jas ko­rek­ci­jas įves­ti, ir tai mums ga­li kai­nuo­ti sko­los rei­tin­go ro­dik­lius. Prie ko pri­ves? Prie bran­ges­nio sko­li­ni­mo­si. Ko­dėl bu­vo pa­si­rink­tas toks ke­lias?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­bant apie pa­ta­ri­mus, tai vi­si pa­ta­ri­mai yra la­bai ge­rai ir aš kvie­čiu pa­ta­ri­nė­ti, kiek ne gai­la. Į vi­sus pa­ta­ri­mus sten­gia­mės at­si­žvelg­ti, kiek jie yra tei­sin­gi. Svars­ty­da­mi biu­dže­to pro­jek­tą su­si­ti­ko­me su vi­sais nau­jai­siais mi­nist­rais ir per­žiū­rė­jo­me kiek­vie­ną sri­tį drau­ge su kiek­vie­nu iš jų. Tur­būt pir­miau­sia at­si­žvel­gė­me į tuos pri­ori­te­tus, ku­riuos tu­rė­jo at­ski­rų sri­čių mi­nist­rai, ir pir­mas pri­ori­te­tas bu­vo, kad ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mo prie­mo­nės vis­gi skaid­riai ma­ty­tų­si biu­dže­te. Kal­bant apie tai, kad pa­si­ti­ki­me ar ne­pa­si­ti­ki­me Vy­riau­sy­be, šia Vy­riau­sy­be tik­rai pa­si­ti­kiu, bet, ma­nau, tam, kad lė­šos bū­tų lei­džia­mos, tu­ri bū­ti duo­tas Sei­mo man­da­tas. To­kia yra Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ja. Man at­ro­do, pir­miau­sia vi­sas iš­lai­das tu­rė­tu­me nu­ma­ty­ti biu­dže­te, nes jas su­pla­nuo­ti šian­dien tik­rai yra įma­no­ma at­si­žvel­giant į tas pa­tir­tis, ku­rias mes tu­rė­jo­me.

Ko­dėl išbrauk­tos RRF lė­šos? Tie­siog to­dėl, kad jų nė­ra. Jei­gu mes šian­dien pri­si­i­ma­me įsi­pa­rei­go­ji­mus, įskai­čiuo­da­mi tas iš­lai­das, ku­rios bus pa­tir­tos šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, o vė­liau Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pri­ori­te­tai pa­si­keis ar jie bus kaž­kaip ne taip trak­tuo­ti, kaip mes juos šian­dien įsi­vaiz­duo­ja­me ar jūs juos įsi­vaiz­da­vo­te, pri­im­da­mi DNR pla­ną, tie­siog vi­sos tos iš­lai­dos nu­guls į mū­sų sko­lą ir bus fi­nan­suo­ja­mos sko­lin­to­mis lė­šo­mis. As­me­niš­kai aš čia ne­ma­tau pras­mės, tie­siog su­lau­ki­me ga­lu­ti­nio su­de­ri­ni­mo su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Aš ne­ma­tau čia di­de­lės pro­ble­mos su­grįž­ti ir pa­to­bu­lin­ti biu­dže­to pro­jek­tą.

Kal­bant apie tai, kaip bu­vo fi­nan­suo­ja­mas ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu, as­me­niš­kai aš ne­ma­nau, kad 3 mlrd. eu­rų ga­li­my­bė pa­si­sko­lin­ti Vy­riau­sy­bei ir iš­leis­ti juos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais bu­vo la­bai skaid­rus spren­di­mas. Man ten tik­rai la­bai dau­ge­lis iš­lai­dų at­ro­do nie­kaip ne­su­si­ju­sios su ko­ro­na­vi­ru­so val­dy­mu ir yra di­de­lis klau­si­mas, ar Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo tam man­da­tą tas iš­lai­das da­ry­ti. Man at­ro­do, daug skaid­riau yra vis­ką su­dė­ti į biu­dže­to pro­jek­tą, ir mes šian­dien vi­si ma­to­me, kur tie pi­ni­gai bus iš­leis­ti. Jei­gu ky­la ko­kių nors klau­si­mų, vi­są lai­ką ga­li­te už­duo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, prieš pa­klaus­da­ma jū­sų pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti, kad šio­mis su­dė­tin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis jūs ra­do­te ga­li­my­bę, ly­gi­nant su pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės pa­reng­tu biu­dže­tu, pa­di­din­ti lė­šas, skir­tas Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos įsi­stei­gi­mui ir veik­lai ki­tiems me­tams. Nors, kaip sa­ko, šei­mos var­das nu­skam­bė­jo re­čiau jū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, bet įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­do­te su kau­pu. Ačiū.

O klau­si­mas bū­tų toks. Man la­bai pa­tin­ka tas skaid­ru­mo ir at­vi­ru­mo prin­ci­pas, ku­rį jūs ne tik de­kla­ruo­ja­te, bet ir de­monst­ruo­ja­te, net­gi sa­ky­da­ma, kai rei­kės, at­ei­si­te vi­du­ry me­tų ir per­žiū­rė­si­te biu­dže­tą. Tai­gi ir Sei­mo na­riai ma­tys, kas vyks­ta, ir tau­ta ma­tys, kas vyks­ta. Už­teks at­si­da­ry­ti tin­kla­la­py­je biu­dže­to pro­jek­tą. Bet vis tiek aš kaip ne fi­nan­si­nin­kė ne­su­pran­tu vie­no da­ly­ko. Kaip ga­lė­jo bu­vu­sio­ji Vy­riau­sy­bė, ži­no­da­ma, kad bus ko­vi­do pro­trū­kis, kad bus pa­pil­do­mų iš­lai­dų, vi­siš­kai jų ne­nu­ma­ty­ti biu­dže­to pro­jek­te? Ar čia yra nor­ma­li prak­ti­ka? Gal aš ko nors ne­su­pran­tu? Man aso­ci­juo­ja­si su tam tik­ru tie­sos slė­pi­mu. Ar aš klys­tu?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no nuo­mo­ne, tai yra to­kia dai­lio­ji fi­nan­sų in­ži­ne­ri­ja, kai tu ban­dai pa­vaiz­duo­ti biu­dže­to de­fi­ci­tą ge­ro­kai ge­res­nį, ne­gu jis iš tik­rų­jų bus, ir jau ži­no­da­mas, kad tų iš­lai­dų bus, jų vis tiek ne­nu­ma­tai. Man at­ro­do, mes pa­gal bu­vu­sią prak­ti­ką tik­rai ga­li­me su­skai­čiuo­ti, kiek dau­giau ma­žiau tų pi­ni­gų rei­kės. O kad tiks­liai ne­už­­da­ry­tu­me sa­vęs į kam­pą, esa­me nu­ma­tę tam tik­rą da­lį ko­vi­di­nių pi­ni­gų lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės re­zer­ve. Tai, man at­ro­do, ir to re­zer­vo dy­džio nu­sta­ty­mas, ir ma­ty­mas biu­dže­to pro­jek­te yra ge­ro­kai skaid­res­nis me­to­das, ne­gu bu­vo da­ro­ma iki šiol. Man at­ro­do, mes, pa­si­lik­da­mi net­gi tam tik­rą lais­vę stum­dy­ti tam tik­ras biu­dže­to ei­lu­tes pa­gal po­rei­kį ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos me­tu, vis dėl­to da­ro­me vis­ką ge­ro­kai skaid­riau ir at­vi­riau tam, kad vi­sa vi­suo­me­nė ži­no­tų, ko­kias iš­lai­das pla­nuo­si­me ir koks yra re­a­lus biu­dže­to de­fi­ci­tas at­ei­nan­čiais me­tais.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Frak­ci­jos var­du klau­sia V. Juk­na.

V. JUKNA (DPF). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti dėl sa­vi­val­dy­bių ir re­gio­nų at­skir­ties. Su­pran­tant, kad dėl šios ko­vi­do si­tu­a­ci­jos ma­žės sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų su­rin­ki­mas, iš tie­sų rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip bus fi­nan­suo­ja­mos in­ves­ti­ci­jos ir kad ne­su­trik­tų sa­va­ran­kiš­kų funk­ci­jų vei­ki­mas, nes dėl to tik di­dės re­gio­ni­nė at­skir­tis. Tai no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Ar ne­nu­ma­to­te pa­pil­do­mų prie­mo­nių tam, kad bū­tų vi­siš­kai kom­pen­suo­ja­mos pra­ras­tos pa­ja­mos, taip pat ko­kiu bū­du bus už­tik­ri­na­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ir kad ne­nu­ken­tė­tų sa­va­ran­kiš­kos funk­ci­jos? Gal­būt pla­nuo­ja­te di­din­ti sko­li­ni­mo­si li­mi­tus ar­ba lanks­čiau leis­ti pa­nau­do­ti ne­pa­nau­do­tas lė­šas? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pa­gal da­bar­ti­nį biu­dže­to pro­jek­tą sa­vi­val­dy­bių si­tu­a­ci­ja ap­skri­tai yra tik­rai ge­res­nė, yra 38,9 mln. pa­pil­do­mai ski­ria­ma dėl ge­res­nių gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio prog­no­zių, tai ke­liau­ja sa­vi­val­dy­bėms, taip pat kom­pen­suo­ja­mos vi­sos iš­lai­dos, ku­rios yra su­si­ju­sios su cen­tri­nės val­džios pri­ima­mais spren­di­mais, tai yra 39,9 mln. pa­pil­do­mų pi­ni­gų vi­soms sa­vi­val­dy­bėms. Sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos iš­vis au­ga 13 mln. Ma­no­me, kad pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją tik­rai pa­da­rė­me la­bai ne­ma­žai tam, kad sa­vi­val­dy­bių ben­dra eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja bū­tų ge­res­nė. Taip pat sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bės yra šiek tiek lais­ves­nės dėl tai­syk­lių nu­sta­ty­mo sko­lin­tis 1,5 % ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­ma mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus nu­ma­ty­tu lai­ku. Ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą. Dė­ko­ju. Da­bar dis­ku­si­ja.

Kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, ar ga­li­me su­tar­ti, kad dis­ku­si­joms ski­ria­me va­lan­dą lai­ko? Ne­prieš­ta­rau­ja nie­kas, tai nu­ma­to­me dis­ku­si­joms va­lan­dą lai­ko. Ži­no­ma, su­da­ry­si­me ga­li­my­bę pa­klaus­ti vi­soms frak­ci­joms, vi­sų frak­ci­jų at­sto­vams, tai­gi, ne vi­sai pa­gal už­si­ra­šy­mo ei­lę, bet ir iš ei­lės, kad ga­lė­tų pa­kal­bė­ti vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai. Pir­mas kal­ba ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kal­bė­siu trum­pai ir iš es­mės. Iš tie­sų ga­li­me pa­sa­ky­ti daug kar­čių žo­džių bu­vu­siai Vy­riau­sy­bei, ta­čiau no­riu kreip­tis į sa­vo ko­le­gas ko­a­li­ci­jos part­ne­rius ir pa­siū­ly­ti ne­vers­ti pus­la­pių at­gal, ne­si­aiš­kin­ti šian­dien, kas kal­tas, bet su­si­kon­cen­truo­ti į pa­grin­di­nius svar­biau­sius iš­šū­kius.

Ir čia aš ma­tau du iš­šū­kius. Pir­ma, tai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mas. Tu­ri­me nu­ma­ty­ti rei­ka­lin­gą fi­nan­sa­vi­mą vak­ci­nai įsi­gy­ti, tam nu­ma­ty­ti 65 mln.; nu­ma­ty­ti tes­tų, la­bo­ra­to­ri­jų fi­nan­sa­vi­mą – dar 80 mln.; nu­ma­ty­ti me­di­kų prie­dų fi­nan­sa­vi­mą – dar apie 50 mln.; taip pat vais­tų kom­pen­sa­vi­mo. Gre­ta to la­bai svar­bu, kad vyk­dy­tu­me ir ša­ki­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus me­di­kams dėl at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo, ir čia rei­kės su­si­tar­ti, nuo ka­da tie at­ly­gi­ni­mai ga­lės bū­ti di­di­na­mi.

An­tra už­duo­tis yra dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mas. Čia yra ke­lios la­bai svar­bios prie­mo­nės, ku­rios yra nu­ma­ty­tos biu­dže­te. Vi­sų pir­ma tai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos prie­monės, ku­rios yra skai­čiuo­ja­mos maž­daug 0,5 mlrd. eu­rų: 180 mln. eu­rų pra­sto­voms, apie 80 mln. eu­rų – sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, apie 30 mln. – dar­bo pa­ieš­kai, 120 mln. – li­gos ir mo­ti­nys­tės iš­mo­koms ir dar da­lį kom­pen­suo­ti šių me­tų iš­lai­doms. Tai yra tai, kas nu­ma­ty­ta ki­tų me­tų biu­dže­te.

Pa­pil­do­mai tu­ri­me eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų prie­mo­nėms, ku­rios šiuo me­tu yra de­ri­na­mos su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, jos taip pat įsi­ga­lio­tų ar­ti­miau­siu me­tu pa­tvir­ti­nus biu­dže­tą, tai yra apie 150 mln. – sub­si­di­joms, 60 mln. – leng­va­ti­nėms pa­sko­loms ir 20 mln. – pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mui. Dar 200 mln. yra nu­ma­ty­ta ne­gau­tiems mo­kes­čiams. La­bai efek­ty­vi prie­mo­nė, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja­ma Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, yra mo­kes­čių ati­dė­ji­mai. Čia ga­li­me skai­čiuo­ti apie ke­lis šim­tus mi­li­jo­nų ir dar maž­daug apie 100 mln. re­zer­vo. Tai iš vi­so yra 1 mlrd. eu­rų ver­tės pa­ke­tas, ku­ris yra kon­kre­čiai skir­tas dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mui ir pa­ja­mų tęs­ti­nu­mui. Mū­sų šian­dien at­sa­ko­my­bė yra tai už­tik­rin­ti, mes dėl to tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą ir kvie­čiu dėl to ne­lau­žy­ti ie­čių.

Aš tik­rai ne­si­di­džiuo­ju tuo, kad mes iš­lei­džia­me sko­lin­tus pi­ni­gus. Ger­bia­mie­ji, tai yra sko­lin­ti pi­ni­gai, nes de­fi­ci­tas au­ga. Ir nė­ra di­de­lio me­no pa­si­sko­lin­ti ir pa­da­lin­ti pi­ni­gus, ta­čiau šian­dien mes ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, mes esa­me pri­vers­ti tai da­ry­ti, nes šian­dien yra to­kia si­tu­a­ci­ja. Mes tu­ri­me įgy­ven­din­ti anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pri­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, nes juos da­vė ne S. Skver­ne­lis, o da­vė Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Tai yra vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai pen­si­nin­kams, ug­nia­ge­siams, me­di­kams, po­li­ci­nin­kams, kul­tū­ri­nin­kams, ap­lin­ko­sau­gos dar­buo­to­jams. Tai­gi mes tu­ri­me vyk­dy­ti tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus ir tu­ri­me di­din­ti at­ly­gi­ni­mus taip, kaip bu­vo įsi­pa­rei­go­ta.

 Ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, o kaip­gi augs ta sko­la ir kaip mes su­val­dy­si­me jos au­gi­mą? Ger­bia­mie­ji, at­krei­piu dė­me­sį į vie­ną ir pa­grin­di­nį da­ly­ką, kad nuo anks­čiau Vy­riau­sy­bės su­pla­nuo­tų 5 % pa­di­dė­ji­mas iki 7 % yra vien­kar­ti­nės iš­lai­dos, ku­rios yra nu­ma­ty­tos su­val­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mą ir amor­ti­zuo­ti eko­no­mi­kos ža­lą. Tai­gi sėk­min­gai su­val­dę ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mą, amor­ti­za­vę eko­no­mi­kos ža­lą mes tų iš­lai­dų 2022 me­tais jau ne­tu­rė­si­me. Vien tik eli­mi­na­vus šias iš­lai­das biu­dže­to de­fi­ci­tas kris že­miau ne­gu 5 %.

Tai­gi toks yra pla­nas, kaip ir mi­nė­jau, kvie­čiu ne­vers­ti pus­la­pio at­gal, ne­ieš­ko­ti kal­tų, o su­si­telk­ti prie svar­biau­sių dar­bų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – K. Gla­vec­kas. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, kiek at­si­me­nu biu­dže­to svars­ty­mus per daug me­tų, vi­suo­met biu­dže­to svars­ty­me da­ly­vau­da­vo ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, ir dau­gu­ma mi­nist­rų. Da­bar mes ma­to­me tik du mi­nist­rus ir ne­gi Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko nė­ra. Čia yra pa­grin­di­nis do­ku­men­tas, ku­rį pa­tei­kia ir ku­rį svars­to Sei­mas. Tai, kad į jį nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio, ro­do, kad iš tik­ro Sei­mas nie­ko ver­tas, nes pats tie­siog ne­ger­bia sa­vęs, aš tai lai­kau ne­ger­bi­mu sa­vęs.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, at­kreip­siu dė­me­sį, kad po­sė­dis yra tran­sliuo­ja­mas, dau­gu­ma mi­nist­rų ste­bi po­sė­dį nuo­to­li­niu bū­du, esant rei­ka­lui, su­grįš į sa­lę ir at­sa­kys į klau­si­mus. To­dėl tik­rai ne­rei­kia ste­bė­tis, kad ne­sė­di ša­lia jū­sų ir ne­žiū­ri jums at­si­sė­dę į akis. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­įsi­vel­ki­me į tar­pu­sa­vio gin­čus. Pas­ku­ti­nis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną (tik­rai ne­no­riu vel­tis į dis­ku­si­jas) – ger­bia­mas A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, iš tik­ro pri­me­na itin la­bai svar­bų vals­ty­bei do­ku­men­tą. Ta­čiau nei Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, nei mi­nist­rai – nie­kas ne­da­ly­vau­ja. Ger­bia­mo M. Ma­jaus­ko pa­sa­ky­mu, kad jie da­ly­vau­ja nuo­to­li­niu bū­du, aš la­bai drįs­čiau abe­jo­ti, nes mes ne­ma­to­me nė vie­no pri­si­jun­gu­sio.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip mi­nė­jau, tai yra pas­ku­ti­nis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Aš tik pa­sa­ky­siu sa­vo re­pli­ką. Mes čia daug dis­ku­ta­vo­me, kad bū­tų ge­riau, kad kuo ma­žiau mū­sų bū­tų sa­lė­je pan­de­mi­jos są­ly­go­mis.

Tai­gi da­bar se­kan­tis – Vals­tie­čių ža­lių­jų frak­ci­jos at­sto­vas R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si Lais­vės par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas V. Mi­ta­las.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ne se­kan­tis, bet ki­tas. To­kia pa­sta­ba. Čia My­ko­las mi­nė­jo apie strė­les, kad ne­lei­si­me, bet vis tiek sto­vi prie tri­bū­nos ir lei­džia jas, bet tuš­čia jo, kaip sa­ko prem­je­rė, mes ne­si­gi­lin­ki­me į tai ir dirb­ki­me vi­si kar­tu.

Klau­siau­si fi­nan­sų mi­nist­rės pri­sta­ty­mo ir vi­sų pir­ma no­riu pa­svei­kin­ti ją ta­pus mi­nist­re. Yra tam tik­rų abe­jo­nių dėl fi­nan­sa­vi­mo sa­vi­val­dy­bėms, kad fi­nan­sa­vi­mas ne­bus skir­tas nau­jiems pro­jek­tams, vi­pui. Čia gal ir bū­tų ga­li­ma tam pri­tar­ti, nes vis dėl­to tu­ri­me ki­to­kią si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je, ta­čiau, ma­no ži­nio­mis, aiš­ku, į mū­sų frak­ci­ją ne­at­ei­na tas jū­sų ben­dras biu­dže­to pro­jek­tas, mes ne­ga­li­me vis­ko ma­ty­ti, bet jau gau­na­me iš sa­vi­val­dy­bių in­for­ma­ci­ją, kad pro­jek­tai ne­bus re­mia­mi ten, kur nė­ra jū­sų žmo­nių, ku­rie lai­mė­jo vien­man­da­tė­se. Tai pa­lie­ka tam tik­rą abe­jo­nę, ar tik­rai, ar ne, tad no­rė­tų­si iš jū­sų iš­girs­ti vė­liau, gal pa­si­sa­ky­si­te ir čia.

Dėl BVP 5 %, ku­riuos mes tu­rė­jo­me nu­ma­tę 2021 me­tams, o da­bar jū­sų yra 7 % – dau­giau, tai ro­do, kad po dve­jų me­tų ga­li­mai ga­li tek­ti jums kel­ti mo­kes­čius Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Čia mes ne­ra­do­me to ba­lan­so, to įti­ki­ni­mo, ko­dėl tie 7 %, nors vis­kas tam aki­vaiz­džiai bu­vo pa­ruoš­ta.

Pa­bai­gai, kas su­si­ję su smul­kiai­siais ver­sli­nin­kais, dėl re­zo­liu­ci­jos, dėl ku­rios mes šian­dien ry­te ban­dė­me bal­suo­ti ir įti­kin­ti, kad į tai rei­kia re­a­guo­ti, nes vis dėl­to tai lie­čia ke­lis šim­tus tūks­tan­čių smul­kių­jų ver­sli­nin­kų. Įve­dus griež­tą ka­ran­ti­ną, vi­sa mei­lė iš jų bu­vo at­im­ta ir per­duo­ta mo­no­po­li­nin­kams lob­ti ka­ran­ti­no me­tu. Da­bar, tur­būt jūs ge­rai ži­no­te, įvai­rios fir­mos, stam­biosios įmo­nės – „De­po“ ar „Se­nu­kai“ prie kas­tu­vų, ka­ru­čių, vi­so­kių že­mės trą­šų ir pa­na­šiai pri­sta­tė mais­to pro­duk­tų len­ty­nų ir vyks­ta sėk­min­gai pre­ky­ba. Ten pa­vo­jin­giau­sios vie­tos, nes ži­di­niai yra ge­ro­kai di­des­ni ne­gu ma­žo­se pri­va­čio­se par­duo­tu­vė­se, ku­rio­se žmo­nės sėk­min­gai ga­lė­jo vys­ty­ti sa­vo ver­slus. Jie bu­vo in­ves­ta­vę į vi­sas sau­gu­mo prie­mo­nes – į vei­do kau­kes, į dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nes, į per­tva­ras ir pa­na­šiai. Ten vis dėl­to yra ma­žiau už­fik­suo­ja­ma už­si­krė­ti­mų ne­gu di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. Tai yra fak­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą V. Mi­ta­lą. Ruo­šia­si ki­tas kal­bė­ti V. Gap­šys, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas.

V. MITALAS (LF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, svars­to­me biu­dže­tą iš tik­rų­jų ypa­tin­gu lai­ku, to­kiu lai­ku, kai vi­suo­me­nė lau­kia aiš­kių ir ryž­tin­gų žings­nių, kaip mes vi­si iš­ei­si­me iš šio tam­saus pe­ri­odo, už­tik­rin­si­me svar­biau­sių vals­ty­bės funk­ci­jų vyk­dy­mą ir to­les­nę Lie­tu­vos pa­žan­gą. Aš džiau­giuo­si, kad Vy­riau­sy­bė pa­žvel­gė gi­liau ir pa­tiks­li­no biu­dže­to pro­jek­tą. Jis, aiš­ku, nė­ra to­bu­las, kaip tur­būt ir kiek­vie­nas iš mū­sų, bet ti­kiu, kad tai ge­riau­sia, ką bu­vo įma­no­ma pa­da­ry­ti per to­kį trum­pą lai­ko­tar­pį.

Pir­ma. Biu­dže­te yra nu­ma­ty­tos lė­šos COVID-19 si­tu­a­ci­jai su­val­dy­ti, o anks­čiau ne­bu­vo nu­ma­ty­ta ne tik vak­ci­nai, bet ir ty­ri­mams vyk­dy­ti, pra­sto­voms ir ki­toms ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms pa­deng­ti. Lin­kė­čiau, kad šios lė­šos tik­rai efek­ty­viai pa­siek­tų tuos, ku­rie yra prie­ša­ki­nė­se ko­vos su vi­ru­su li­ni­jo­se – li­go­ni­nes, vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jus ir sa­vi­val­dy­bes. Jos tik­rai nė­ra vien tik­tai ste­bė­to­jos, ta­čiau ir ak­ty­vios da­ly­vės šio­je ko­vo­je.

An­tra. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad 230 mln. eu­rų pa­sieks smul­kų­jį ir vi­du­ti­nį ver­slą, ku­ris la­bai nu­ken­tė­jo ir dar da­bar ken­čia dėl su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je. Dė­ko­ju Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai, ku­ri ėmė­si ly­de­rys­tės tie­sio­giai de­rin­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, kad lė­šų sky­ri­mas pa­siek­tų Lie­tu­vą ir bū­tų įgy­ven­din­tas kaip įma­no­ma grei­čiau.

Tre­čia. Ge­rai, kad sa­vi­val­dy­bėms už­tik­rin­ti pa­pil­do­mi be­veik 80 mln. eu­rų sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti. Tai biu­dže­to kon­teks­te šiaip jau tik­rai ne­bu­vo la­bai di­de­li pi­ni­gai, bet ir jie ne­bu­vo nu­ma­ty­ti pra­ei­ta­me biu­dže­to pro­jek­te. Šių lė­šų ne­sky­ri­mas la­bai pa­ra­ly­žiuo­tų sa­vi­val­dy­bių dar­bą, dau­gy­bės įvai­rių tęs­ti­nių pro­jek­tų vys­ty­mą.

Ket­vir­ta. Pri­ta­riu tam, kas bu­vo jau už­ko­duo­ta anks­tes­nia­me biu­dže­to pro­jek­te – už­tik­rin­tai di­din­ti pen­si­jas. Tai leis ko­vo­ti su pa­grin­di­ne skur­do prie­žas­ti­mi Lie­tu­vo­je – ma­žo­mis pen­si­jo­mis. Tai ne­leng­va pa­da­ry­ti, tai tik­rai kai­nuo­ja, bet tai yra rak­tas, pa­dė­sian­tis tie­siau­siu ke­liu su­ma­žin­ti skur­do ro­dik­lius, – daug tie­ses­nis ne­gu ki­tos vals­ty­bės iš­mo­kos ar do­va­nos, ku­rios daž­nai bū­na daug su­dė­tin­ges­nių fi­nan­si­nių in­ži­ne­ri­jų re­zul­ta­tas.

Penk­ta. Lin­kiu Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai sėk­min­gai pa­nau­do­ti tuos pa­pil­do­mus 13 mln. eu­rų švie­ti­mui. Jų la­bai rei­kia. Bet rei­kės ir tęs­ti dar­bus, kad tų spe­cia­lis­tų iš tik­rų­jų at­si­ras­tų, o at­si­ra­dus pa­kan­ka­mai, vi­si su­pran­ta­me, tų 13 mln. eu­rų ne­pa­kaks.

No­rė­čiau at­ei­ty­je pa­pra­šy­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos dvie­jų da­ly­kų. Vis tik­tai anks­čiau ar vė­liau rei­kės už­tik­rin­ti nuo­sek­lų ir di­dė­jan­tį in­ves­ti­ci­jų į skait­me­ni­nį ug­dy­mo tu­ri­nį ir skait­me­ni­nio ug­dy­mo prie­mo­nes kie­kį. Tų 40 eu­rų vie­nam moks­lei­viui tik­rai at­ei­tyje ne­pa­kaks. Ma­nau, tai yra tik pra­džia.

An­tra. Už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mas in­ves­ti­ci­jas į nau­ją in­fra­struk­tū­rą iki­mo­kyk­li­niam ir ben­dra­jam ug­dy­mui, su­kur­ti spe­cia­lią Lie­tu­vos švie­ti­mo au­gi­mo pro­gra­mą, imig­ran­tams grįž­tant na­mo, ar­ti­mų kai­my­nių gy­ven­to­jams ir jų šei­moms ren­kan­tis Lie­tu­vą. O ir po Pre­zi­den­to teik­tų anks­ty­vo­jo ug­dy­mo už­tik­ri­ni­mo pro­jek­tų Lie­tu­va tik­rai tu­rės sta­ty­ti, pri­tai­ky­ti nau­jas ug­dy­mo įstai­gas ir tai da­ry­ti to­kiais tem­pais, kad iki tol bu­vę 5 mln. eu­rų, nu­ma­ty­ti švie­ti­mo in­ves­ti­ci­nė­je pro­gra­mo­je ben­dra­jam ug­dy­mui, aiš­kiai pa­si­ma­tys, yra tik aša­ros, nes tuos tem­pus di­din­ti rei­kės. Ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je per­žiū­ri­mos RRF ir DNR pla­no prie­mo­nės bus nu­kreip­tos ne tik amor­ti­zuo­ti šo­ką, bet ir už­tik­rin­ti už­tik­rin­tą Lie­tu­vos šuo­lį į prie­kį, kad bū­tų pa­siek­tas tiks­las il­guo­ju lai­ko­tar­piu pa­siek­ti tuos 3 % nuo BVP, ski­ria­mus moks­li­niams ty­ri­mams ir plėt­rai, kad tap­tu­me iš tik­rų­jų aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čia vals­ty­be, ku­ri ne­įstrigs vi­du­ti­nių pa­ja­mų spąs­tuo­se. To la­bai rei­kia, o da­bar kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam spren­di­mų pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Da­bar, kaip su­pra­to­me iš žen­klų, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jai at­sto­vaus V. Juk­na. Pra­šau į tri­bū­ną.

V. JUKNA (DPF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, įsi­gi­li­nu­si į nu­ma­to­mą at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą, džiau­gia­si, kad yra at­si­žvelg­ta į įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, tai at­si­spin­di ir pen­si­jų in­dek­sa­vi­mu, ir pa­gal­ba dėl kovido si­tu­a­ci­jos ver­slui bei ki­tiems sek­to­riams. Taip pat la­bai svar­bu, kad bū­tų ir vyk­do­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai, ir at­liep­ti rin­kė­jų lū­kes­čiai.

Ta­čiau pa­ste­bi­me ne vie­ną ir ne­ri­mą ke­lian­tį as­pek­tą. Di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia tai, kad, pa­na­šu, tu­rė­si­me vie­ną di­džiau­sių biu­dže­to de­fi­ci­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o aiš­kaus ir de­ta­laus sko­los su­val­dy­mo pla­no pa­si­ge­do­me. Ka­dan­gi de­fi­ci­tas aki­vaiz­džiai di­dė­ja, sko­la au­ga, pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­go­je sko­la su­da­rys virš 25 mlrd., ar­ba 50,2 % prog­no­zuo­ja­mo 2021 me­tų ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. No­rint sko­lą ma­žin­ti, rei­kės val­dy­ti si­tu­a­ci­ją, kar­py­ti iš­lai­das ar­ba di­din­ti mo­kes­čius. Po pan­de­mi­jos, ku­ri ne­aiš­ku, ka­da baig­sis, apie mo­kes­čių di­di­ni­mą kal­bė­ti bus sun­ku, apie iš­lai­dų kar­py­mą – leng­viau, ra­cio­na­lų iš­lai­dų kar­py­mą, tad ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad Vy­riau­sy­bė ne­pa­žiū­rė­jo, kur yra ne­at­sa­kin­gai lei­džia­mos lė­šos, kur bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti iš­lai­das, kad tas de­fi­ci­tas ne­bū­tų toks di­de­lis.

Tu­rė­tu­me dau­giau kal­bė­ti apie re­gio­nus, nes vis dėl­to di­džiau­sias skau­du­lys yra so­cia­li­nė at­skir­tis ir re­gio­nų at­skir­tis. Tad tu­ri­me kal­bė­ti apie dar­bo vie­tų kū­ri­mo­si ska­ti­ni­mą, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si li­mi­to at­lais­vi­ni­mą, kad in­ves­ti­ci­jos bū­tų pri­trau­kia­mos į re­gio­nus, į per­spek­ty­viau­sias sri­tis. Taip pat yra la­bai svar­bu, kad ga­lė­tų sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­ti tiek de­le­guo­tą­sias, tiek sa­va­ran­kiš­kas funk­ci­jas. Dėl pan­de­mi­jos su­kel­to ka­ran­ti­no ma­žės sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų su­rin­ki­mas, tad rei­kia at­sa­kin­gai spręs­ti, kaip bus fi­nan­suo­ja­mos tos in­ves­ti­ci­jos re­gio­nuo­se. Aki­vaiz­du, kad iš nuo­sa­vų pa­ja­mų sa­vi­val­dy­bės ne­ga­lės to pa­da­ry­ti.

Taip pat 2021 me­tais pra­si­dės ir nau­ja fi­nan­si­nė per­spek­ty­va, kai kar­tu su at­ei­nan­čio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis Lie­tu­va gaus ir nau­jų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Sa­vi­val­dy­bėms bus be ga­lo sun­ku pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ir čia bū­ti­na vals­ty­bės in­ter­ven­ci­ja su­ku­riant tva­rų, il­ga­lai­kį fi­nan­si­nį me­cha­niz­mą. Mes siū­lė­me to­kio me­cha­niz­mo stei­gi­mo dar­bus pra­dė­ti jau at­ei­nan­čiais me­tais ir nu­ma­ty­ti tam rei­ka­lin­gas lė­šas. De­ja, pa­teik­ta­me biu­dže­to pro­jek­te to ne­at­ra­do­me. Taip pat ma­no­me, kad Vy­riau­sy­bė ne­siun­čia aiš­kios ži­nu­tės dėl mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo, ne­nu­ma­ty­tos lė­šos ir me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, pe­da­go­gų ne­pa­kan­kamam at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui, taip pat ne­nu­ma­ty­tos lė­šos ir emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mo ska­ti­ni­mui, ir emig­ran­tų su­si­grą­ži­ni­mui. Iš tie­sų ma­no­me, kad vi­sos prie­mo­nės tu­ri bū­ti aiš­kiai pa­deng­tos lė­šo­mis, o ne tik skam­bio­mis fra­zė­mis. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Da­bar Miš­rios frak­ci­jos var­du kal­bės K. Gla­vec­kas. Ar jis yra? Pra­šom. Ruo­šia­si Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas E. Gent­vi­las. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­ti­kė­ta, kad be ei­lės man da­vė­te pa­kal­bė­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš jau prieš tai klaus­da­mas kon­sta­ta­vau ar­ba sa­kiau, kad vi­są lai­ką, kai bū­da­vo pri­ima­mi biu­dže­tai, bū­da­vo vi­siš­kai skir­tin­gas dė­me­sys ir bū­da­vo kur kas ak­ty­viau da­ly­vau­ja­ma net­gi po­sė­džių sa­lė­je. Šį kar­tą mes tu­ri­me la­bai iš­im­ti­nį va­rian­tą, kai fak­tiš­kai nė­ra Vy­riau­sy­bės ir mes ma­žai ką svars­to­me.

Pa­grin­di­niai da­ly­kai, ko ne­mi­nė­jo ko­le­gos ir dėl ko bū­tų ga­li­ma ne­si­gin­čy­ti, yra iš­var­din­ti ir Lie­tu­vos ban­ko, ir Vals­ty­bės kon­tro­lės raš­tuo­se apie ki­tų me­tų biu­dže­tą. Bet no­riu pa­sa­ky­ti es­mi­nį da­ly­ką, kad ko­rek­ci­ja, ku­ri pa­da­ry­ta pa­čia­me vals­ty­bės biu­dže­te ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se, iš tik­rų­jų nė­ra di­de­lė, ji pa­da­ry­ta maž­daug tik 4 % ap­im­ti­mi. DNR pla­nas, ku­ris kal­ba apie sko­lin­tus pi­ni­gus, apie in­ves­ti­ci­jas, be abe­jo, yra kur kas ma­žiau de­ta­li­zuo­tas ir dar fak­tiš­kai ne­su­da­ry­tas ar­ba yra tik jo su­da­ry­mo sta­di­ja.

Ko­kie iš­šū­kiai lau­kia Lie­tu­vos be ko­ro­nos, kas yra iš tik­rų­jų, ka­da ji baig­sis ir kaip baig­sis? Mes vi­si ti­ki­me, kad ru­de­nį, bet tiks­lus at­sa­ky­mas, ma­tyt, yra dan­gu­je, tai yra sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip čia baig­sis. Pa­grin­di­niai iš­šū­kiai, be ko­ro­nos, yra, be abe­jo, eko­no­mi­ka ir ne­dar­bas, nes da­bar­ti­niu me­tu 15,5 % ne­dar­bas yra la­bai di­de­lis skai­čius. Lie­tu­va se­niai to­kį tu­rė­jo ir jo ne­ga­li­ma su­ma­žin­ti per trum­pą lai­ką, per la­bai trum­pą lai­ką. Jį ga­li­ma su­ma­žin­ti tik per il­ges­nį lai­ko­tar­pį, o tai yra vi­sų pir­ma su­si­ję ne tik su in­ves­ti­ci­jo­mis, bet ir, svar­biau­sia, su rin­ko­mis. Rin­kų vo­la­ti­lu­mas, ku­ris da­bar­ti­niu me­tu yra Eu­ro­po­je… ki­taip sa­kant, rin­kos yra sek­lios, patekti su sa­vo pro­duk­tais, pa­slau­go­mis į eu­ro­pi­nes ar­ba pa­sau­li­nes rin­kas ga­na su­dė­tin­ga ir tam rei­ka­lin­gas lai­ko­tar­pis. Va­di­na­si, so­cia­li­nė naš­ta biu­dže­tui ir eko­no­mi­kai šiais me­tais, ki­tais me­tais ir dar ki­tais me­tais bus la­bai di­de­lė.

Man as­me­niš­kai ke­lia ne­ri­mą ir, ma­nau, dau­ge­liui iš jū­sų, kad po to, kai įsi­ga­lio­jo Sta­bilu­mo ir eko­no­mi­kos au­gi­mo pak­to su­stab­dy­mas, šiais me­tais bu­vo su­stab­dy­tas eu­ro­pi­nis pak­tas, pa­gal jį ga­li­ma ne­si­lai­ky­ti sko­los de­fi­ci­to, ga­li­ma vir­šy­ti vals­ty­bės sko­los li­mi­tus, ku­rie yra. Nu­ma­ty­ta, kad jis baigs ga­lio­ti ki­tų me­tų pa­bai­go­je. Jei­gu jis ki­tų me­tų pa­bai­go­je nu­stos ga­lio­ti ir ne­pa­keis Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Eu­ro­pos Par­la­men­tas ši­to spren­di­mo, tai 2022 me­tai mums iš tik­rų­jų pra­si­dės su di­džiu­le duo­be, nes nuo 7 % biu­dže­to de­fi­ci­to iš kar­to per­ei­ti prie 3 % ar 2 % rei­ka­lin­gos pro­cik­li­nio biu­dže­to re­gu­lia­vi­mo ypa­tin­gos prie­mo­nės, ku­rios pa­di­din­tų mo­kes­čius, pa­di­din­tų pa­ja­mas ir su­ma­žin­tų daug ki­tų da­ly­kų, ku­rie bu­vo bū­din­gi, ar veik­lų ir in­ves­ti­ci­jų, ku­rios bu­vo bū­din­gos 2008–2009 me­tais, kai mes ma­ži­no­me. Ti­kiuo­si, to ne­įvyks.

Ki­tos ri­zi­kos, ku­rios yra su­si­ju­sios su nau­ja eko­no­mi­ka ir in­ves­ti­ci­jo­mis. Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad Lie­tu­va šiuo me­tu tu­ri maž­daug 2,7 %… Tie­sa, da­bar dau­giau, 2018 me­tais tu­rė­jo 2,7 % pro­duk­ci­jos nau­jos eko­no­mi­kos, ki­taip ta­riant, aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės. Da­bar tu­ri­me apie 4,5 %. Tai yra la­bai men­ki dy­džiai ir ti­kė­tis, kad tos in­ves­ti­ci­jos bus in­ves­tuo­tos kaip tik į tuos pro­duk­tus, yra la­bai sun­ku, ti­ki­my­bė yra la­bai la­bai ma­ža. Va­di­na­si, mes tu­ri­me ly­gia­gre­čiai žiū­rė­ti, skir­ti dau­giau dė­me­sio in­ves­ti­ci­joms ne tik į nau­jas – hai­te­chą, bio­te­chą ar ki­tas, tas yra la­bai svar­bu, bet ir į že­mės ūkio ir ki­tas tra­di­ci­nes ša­kas, be ku­rių mes tik­rai ne­iš­gy­ven­si­me.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris yra su­si­jęs su mo­kes­čiais. Ši Vy­riau­sy­bė yra pa­ža­dė­ju­si, kad mo­kes­čiai ne­bus ko­re­guo­ja­mi. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad pa­tys dy­džiai ne­bus ko­re­guo­ja­mi, bet iš Eu­ro­pos Są­jun­gos… dėl to, kad ir Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tas tu­ri la­bai daug sko­lų, la­bai daug iš­pūs­tas, rei­kės tas sko­las kam nors pa­deng­ti, o tam pa­den­gi­mui bus nau­do­ja­mi eu­ro­pi­niai mo­kes­čiai, to­kie kaip plast­ma­sės mo­kes­tis ar­ba, pa­vyz­džiui, mo­kes­tis, su­si­jęs su skait­me­ni­ni­mu, su fi­nan­si­nė­mis tran­sak­ci­jo­mis, ku­rie ati­tin­ka­mai at­eis ir į Lie­tu­vą. To­dėl kal­bė­ti apie ko­kį nors mo­kes­ti­nės ap­lin­kos, fis­ka­li­nės po­li­ti­kos vie­no iš ele­men­tų ne­ko­re­ga­vi­mą yra ga­na su­dė­tin­ga, nes mes ne­ži­no­me, kaip elg­sis Briu­se­lis.

Ap­skri­tai, aiš­ku, aš gal­vo­ju, kad biu­dže­tas su­da­ry­tas, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad jis blo­gai su­da­ry­tas. Jis yra tę­si­nys bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės biu­dže­to ir nė­ra me­la­gių biu­dže­tas, tai no­riu pa­žy­mė­ti. Aš tik lin­kiu vi­siems, kad jis bū­tų įgy­ven­din­tas, nes nuo jo pri­klau­sys mū­sų Lie­tu­vos žmo­nių li­ki­mas, svei­ka­ta ir pa­ja­mos. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Kal­ba Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vas A. Sy­sas.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Iš da­lies no­riu pri­tar­ti ir ko­le­gai K. Gla­vec­kui. Man ir­gi at­ro­do, kad so­li­džiau bū­tų, kad Vy­riau­sy­bė ir prem­je­rė ga­lė­tų sė­dė­ti, nors aš tik­rai su­pran­tu, kad da­lis žiū­ri ka­bi­ne­tuo­se per te­le­vi­zi­ją šią dis­ku­si­ją.

Kar­tu pri­si­me­nu, po pra­ėju­sio nau­jo Sei­mo pa­si­kei­ti­mo 2016 me­tų gruo­dį svars­tant 2017 me­tų biu­dže­tą mums nie­kaip ne­pa­vy­ko iš­girs­ti nie­ko iš tuo­me­tės val­dan­čios dau­gu­mos pa­si­sa­kant dėl biu­dže­to. Net ne­ga­lė­jo­me iš­trauk­ti į tri­bū­ną tuo­mečio Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko S. Ja­ke­liū­no. Šian­dien ma­tau, kad vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai da­ly­vaus ir iš­sa­kys sa­vo po­zi­ci­jas.

Taip, šis biu­dže­tas ke­lia ne­ri­mą. Aš už jį bal­suo­siu su­pras­da­mas vi­sus šio lai­ko­tar­pio iš­šū­kius. Esa­me BVP kri­ti­mo krei­vė­je. Op­ti­mis­tiš­kai ti­ki­mės, kad nuo ant­ro­jo ket­vir­čio BVP au­gi­mas vėl pra­si­dės. Te­bū­nie. Ti­kė­ki­mės ir aš la­bai no­riu, kad pra­si­dė­tų dar pir­mą­jį ket­vir­tį au­gi­mas, bet tai pri­klau­sys nuo ko­vi­do si­tu­a­ci­jos, ku­ri at­ve­dė prie biu­dže­to ra­di­ka­lios per­žiū­ros, ku­rią da­bar ma­to­me. Be­veik mi­li­jar­das eu­rų ko­vi­do pa­sek­mėms tai­sy­ti, ko­vai su ko­vi­du.

Ta­čiau sa­ky­da­mas, kad bal­suo­ju už tą biu­dže­tą, aš ir­gi vis dėl­to no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­riuos to­kius ne­tik­ru­mą ke­lian­čius da­ly­kus. Pa­vyz­džiui, aš ne­su tik­ras, ar eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mui už­tik­rin­ti pa­kaks 230 mln. eu­rų. Tai vėl­gi pri­klau­so nuo to, kaip vys­ty­sis pan­de­mi­ja. Trun­kan­ti il­giau pan­de­mi­ja, gi­les­nė pan­de­mi­ja pa­rei­ka­laus di­des­nių kom­pen­sa­ci­jų ko­vai dėl ver­slo gy­vy­bin­gu­mo iš­sau­go­ji­mo. Bi­jau, kad šių 230 mln. ne­už­teks.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų au­gi­mas ne­pa­kan­ka­mai ten­ki­na, tuo la­biau kad jis yra sie­ja­mas tik su op­ti­mis­ti­nė­mis prog­no­zė­mis, pa­di­din­to­mis prog­no­zė­mis su­ren­kant GPM. Vėl­gi, duok Die­ve, kad taip įvyk­tų. Bet mes esa­me ne­tik­ru­mo at­mo­sfe­roje.

Sko­la iš­augs iki 51,9 % nuo BVP, tai pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis sko­los prie­au­gis ly­gi­nant su 2020 me­tais, kai mes pri­au­gi­no­me tur­būt 7–8 %. Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­me apie 3 % sko­los pa­di­dė­ji­mą. Vėl­gi pri­klau­sys nuo si­tu­a­ci­jos, ku­rios mes ne­ga­lė­si­me kon­tro­liuo­ti.

Žiū­riu su ne­ri­mu į tuos da­ly­kus, ne­sa­kau, kad tai yra ne­re­a­lis­tiš­ka, ta­čiau tai bus re­a­lis­tiš­ka tik ta­da, jei­gu ne­si­plė­tos pan­de­mi­ja. Jei­gu pan­de­mi­ja plė­to­sis, mes tu­rė­si­me per­žiū­rė­ti biu­dže­tą. Ge­rai iš­klau­sė­me mi­nist­rės po­žiū­rio, kad me­tų vi­du­ry­je bus per­žiū­ri­mas biu­dže­tas, ir tu­ri­me su­pras­ti, kad tai, at­ro­do, bus ne­iš­ven­gia­ma.

Na ir, ži­no­ma, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma, pra­dė­da­ma biu­dže­to svars­ty­mą, ne­si­ė­mė mo­kes­čių per­žiū­rė­ji­mo. Pra­ėję me­tai ap­skri­tai bu­vo kad­ri­lis, kai prieš biu­dže­tą bu­vo pri­ima­mi nau­ji mo­kes­čių pa­kei­ti­mai. Pa­na­šiai te­ko da­ry­ti ir 2008 me­tais. Šie­met mes ne­įve­da­me nau­jų mo­kes­čių, ne­kei­čia­me mo­kes­čių ta­ri­fų, su­ka­mės, kaip ga­li­me šio­mis ap­lin­ky­bė­mis, ne­keis­da­mi mo­kes­čių. Ir tai guo­džia, nes tai tik­rai pri­ves­tų prie dau­gy­bės nesu­si­pra­ti­mų.

Ir, ži­no­ma, pa­vel­dė­jo­me daug pa­ža­dų, įsi­pa­rei­go­ji­mų ir lū­kes­čių iš pra­ėju­sios po­li­ti­nės dau­gu­mos, kai ne vis­kas bu­vo pa­rem­ta lė­šo­mis, net­gi bu­vo sa­ko­ma, kad šiais 2020 me­tais rei­kia ska­tin­ti var­to­ji­mą, kar­tais tas var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas at­ro­dė kaip lė­šų taš­ky­mas, be­je, ne­per­žiū­rint biu­dže­to. Mes, kaip tuo­me­tė opo­zi­ci­ja, nuo­lat rei­ka­la­vo­me, kad tie mi­li­jar­dai, ku­rie yra da­li­ja­mi, ei­tų per biu­dže­tą, kad Sei­mas da­ly­vau­tų šia­me pro­ce­se. To ne­bu­vo, to­dėl aš nė kiek ne­si­ste­biu, kad to­kie ra­di­ka­lūs vi­di­niai re­struk­tū­ri­za­vi­mai esa­mo biu­dže­to ri­bo­se tu­rė­jo bū­ti da­ro­mi. Sei­mas me­tus lai­ko ne­da­ly­va­vo biu­dže­ti­nių lė­šų, ku­rios ne­bu­vo įtrauk­tos į biu­dže­tą, skirs­ty­me. Tai­gi tai, ką tu­ri­me, yra tam tik­ras kom­pro­mi­sas su di­de­lė­mis vil­ti­mis, kad pan­de­mi­ja pri­blės grei­tai. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą A. Sy­są ir ta­da jau bus pa­kal­bė­ję vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai. To­liau dis­ku­tuo­si­me pa­gal už­si­ra­šy­mo ei­lę. Tai bus ger­bia­ma I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­steng­siu ne­kar­to­ti to, ką jau sa­kė ko­le­gos. Pir­miau­sia no­riu pa­lin­kė­ti įvyk­dy­ti ši­tą biu­dže­tą ir Mi­nist­rei Pir­mi­nin­kei, ir vi­siems mi­nist­rams. Ma­nau, kad jei­gu ne­bū­tų ko­vi­do ir jei­gu tai bū­tų jū­sų pa­reng­tas biu­dže­tas, tai kri­ti­ka lie­tų­si lais­vai, bet są­ži­nė pa­pras­čiau­siai to ne­lei­džia da­ry­ti, ka­dan­gi si­tu­a­ci­ja yra ne­tra­di­ci­nė, to­kia, ko­kia čia bū­na per biu­dže­to svars­ty­mą, iš­sky­rus kai ku­riuos at­ve­jus, kai bu­vo nak­ti­nės re­for­mos. Frak­ci­ja su­pran­ta, kad mes pir­miau­sia tu­ri­me nu­ga­lė­ti ko­vi­dą, tu­ri­me mes­ti vi­sas jė­gas ir pa­stan­gas, ir fi­nan­si­nes, ir žmo­giš­ką­sias, kad ma­žiau žmo­nių mir­tų, ma­žiau žmo­nių sirg­tų, kad svei­ka­tos įstai­gos grįž­tų į nor­ma­lų dar­bo re­ži­mą, kad bū­tų gy­do­mi ne tik su­sir­gę ko­vi­du, bet ir vi­so­mis ki­to­mis li­go­mis. Grįž­ti į nor­ma­lų re­ži­mą, o ta­da jau ga­li­ma žy­miai griež­čiau kon­tro­liuo­ti Vy­riau­sy­bę ir iš jos rei­ka­lau­ti.

Tik­rai ši­ta Vy­riau­sy­bė ne­da­vė to­kių gra­žių pa­ža­dų, ko­kius da­vė bu­vu­si Vy­riau­sy­bė, kai ku­riuos iki šiol ne­įvyk­dy­tus. Aš per tą priz­mę ir no­rė­čiau po­ra žo­džių pa­sa­ky­ti, kiek man čia leis­tos tos trys mi­nu­tės. Ko aš pa­si­gen­du šia­me įsta­ty­me, tai vis tiek mo­kes­čių sis­te­mos ryš­kes­nio pa­kei­ti­mo. Mes ir to­liau iš­lie­ka­me ma­žiau­sia ša­lis pa­gal per­skirs­ty­mą pa­gal ben­drą­jį vi­daus pro­duk­tą, tai yra apie 30 %, ir, aiš­ku, mes čia ant tos pa­čios kar­te­lės ir lie­ka­me. Ką da­ro Va­ka­rų ša­lys, kai bū­na kri­zė? Pir­miau­sia di­di­na mo­kes­čius pa­tiems tur­tin­giau­siems žmo­nėms. Di­di­na­mi gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiai, ki­ti mo­kes­čiai di­fe­ren­ci­juo­tai. La­bai gai­la, kad mes vis ieš­ko­me kaž­ko­kių šal­ti­nių, ten to­kių ne­di­de­lių, ne­gi­lių, užuot da­rę, ką da­ro ki­tos ša­lys. Su­pran­tu, kad mū­sų mo­kes­čių sis­te­ma ir taip iš­kreip­ta, ne vel­tui ji va­di­na­ma gy­vu­lių ūkiu, kad la­bai daug iš­im­čių, kad ka­pi­ta­las mo­ka vie­ną ma­žiau­sių mo­kes­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, dir­ban­tie­ji mo­ka di­des­nį. Bet yra dir­ban­tie­ji, ku­rie yra pa­tep­tie­ji ta pla­či­ą­ja pras­me, ku­rių pa­ja­mos iš ki­tų šal­ti­nių ne­ap­mo­kes­ti­na­mos taip, kaip ap­mo­kes­ti­na­mos iš dar­bo san­ty­kių. Aš ma­tau sil­pniau­sią ši­tos Vy­riau­sy­bė vie­tą, Achi­lo kul­ną, nes su to­kiu po­žiū­riu į mo­kes­čių sis­te­mą ge­ro­vės vals­ty­bės ir Pre­zi­den­to nu­ro­dy­tos gai­rės – 35 % per­skirs­ty­mo per biu­dže­tą per ket­ve­rius me­tus mes pa­pras­čiau­siai ne­pa­siek­si­me. Žiū­riu aš į mi­nist­rę, lin­kiu jai drą­sos ir ryž­tin­gų žings­nių. Ki­tais me­tais tuo pa­čiu me­tu, aš ti­kiuo­si, dė­ko­siu sto­vė­da­mas čia, tri­bū­no­je, ir sa­ky­siu, ko­kia drą­si ir ryž­tin­ga mi­nist­rė, ku­ri at­ėjo su ryž­tin­gais mo­kes­čiais, kad ša­lia sė­din­ti ko­le­gė tik­rai ga­lė­tų įvyk­dy­ti vi­sus so­cia­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos pri­ža­dė­jo.

Tai­gi grįž­tu prie mo­kes­čių ir iš čia iš­plau­kian­čio, kas ma­ne vi­sa­da la­biau­siai jau­di­no, vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio. Pa­si­žiū­rė­jus po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę ir į tai, ką aš ma­tau, na, jūs mo­ra­liš­kai tu­rė­tu­mė­te jaus­ti at­sa­ko­my­bę, nes prieš 12 me­tų be­veik ta pa­ti dau­gu­ma, tik ten dar bu­vo „pri­si­kė­lė­lių“ par­ti­ja, ne­bu­vo Lais­vės par­ti­jos, bet bu­vo „pri­si­kė­lė­lių“ par­ti­ja, per na­k­ti­nę re­for­mą žen­kliai ka­lė­te per ba­zi­nį dy­dį ir daug kas ža­dė­jo jį at­kur­ti į ikip­riešk­ri­zi­nį ly­gį. De­ja, pra­ėjo 12 me­tų, o prieš­kri­zi­nis ly­gis ne­pa­siek­tas, nors jau ir kri­zė se­niai įveik­ta, ir ki­ta at­ėjo. Ko lau­kiu iš kon­ser­va­to­rių, ku­rie pa­da­rė tą lem­tin­gą, pa­sa­ky­siu, klai­din­gą žings­nį, kad jie pa­da­rė klai­dą, bet jie ir iš­tai­sys. Ti­kiuo­si, kad ki­tų me­tų biu­dže­te, po me­tų aš ma­ty­siu ba­zi­nį dy­dį ne 177, o 183, kad jūs drą­siai pa­sa­ky­tu­mė­te, kad mes su­ma­ži­no­me, bet mes ir grą­ži­no­me.

Aš ga­lė­čiau ir to­liau mi­nė­ti… Skaid­rė­je ma­čiau (dar ke­lios se­kun­dės) dėl svei­ka­tos sek­to­riaus dar­bo ap­mo­kė­ji­mo. Sa­kė­te, kad pa­pil­do­mai ko­vi­di­niams sky­rė­te, bet to­se skaid­rė­se ne­ma­ty­ti. Gal­būt tai ak­cen­tuo­ki­te dau­giau, kai pri­sta­ti­nė­si­te ki­tur. Ačiū. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už tik­rai daug gra­žių lin­kė­ji­mų. Kaip tik­ras Ka­lė­dų Se­ne­lis mums pri­lin­kė­jo­te.

Ar I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė vis dar no­ri kal­bė­ti, nes ne­ma­to­me jū­sų už­si­ra­šy­mo ei­lė­je? Ar jūs iš­si­brau­kė­te spe­cia­liai, ar jūs vis dar no­ri­te kal­bė­ti? Ger­bia­ma Ie­va! Ne­no­ri kal­bė­ti. Ge­rai.

Ta­da pa­gal už­si­ra­šy­mo ei­lę bu­vo ger­bia­mas T. To­mi­li­nas, bet jis už­lei­džia kal­bė­ji­mo vie­tą ger­bia­mam L. Ku­ku­rai­čiui. Pra­šau į tri­bū­ną.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia tik­rai svei­ki­nu nau­ją Vy­riau­sy­bę, kad šio­mis sun­kio­mis są­ly­go­mis at­ne­ša­te biu­dže­tą su, ma­no gal­va, tam tik­rais ge­rais ap­grei­di­ni­mais to biu­dže­to, ku­ris bu­vo pa­teik­tas bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės.

Džiau­giuo­si, kad yra nu­ma­ty­tos iš es­mės vi­sos so­cia­li­nės prie­mo­nės, ku­rios bu­vo pla­nuo­tos pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės, ir net­gi su kai ku­riais pa­ge­ri­ni­mais, iš­sky­rus, aiš­ku, ko­vi­di­nes prie­mo­nes, dėl kai ku­rių ap­si­spręs­ta ne­tęs­ti. Ži­no­ma, va­kar už­re­gist­ra­vus biu­dže­tą yra gai­la, kad ne­sky­rė­me dau­giau lai­ko klau­si­mams, kai fi­nan­sų mi­nist­rė sto­vė­jo čia, tai tuos klau­si­mus tu­ri­me už­duo­ti da­bar, per svars­ty­mą, ir ti­kė­tis, kad fi­nan­sų mi­nist­rė vie­nu ar ki­tu bū­du at­sa­kys.

Aš tu­riu ke­le­tą klau­si­mų. Vie­nas da­ly­kas yra dėl pa­ža­dų, ku­rie yra jau ne mū­sų Vy­riau­sy­bės, bet nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės, tai yra vie­ni­ši pen­si­nin­kai. Va­kar So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad nuo lie­pos 1 die­nos vie­ni­šiems pen­si­nin­kams bus iš­mo­ka­ma pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis, ta­čiau biu­dže­te, kiek man yra ži­no­ma, tų pi­ni­gų lyg ir nė­ra. Jei­gu tie pi­ni­gai yra, svar­bu bū­tų tai pa­ryš­kin­ti, nes at­ro­do, kad nei fi­nan­sų mi­nist­rė ne­mi­nė­jo, nei biu­dže­te aš to ne­ma­tau, o jei­gu nė­ra, tai ta­da klau­si­mas, ar yra ta­da tei­sin­ga su­kel­ti lū­kes­čius, o biu­dže­to svars­ty­mo me­tu tų lė­šų ne­įrašy­ti? Re­a­liai, kiek man yra ži­no­ma, tuo me­tu, kai dar mes skai­čia­vo­me, pu­sei me­tų rei­kė­tų apie 36 mln. eu­rų, ku­rių lyg ir nė­ra. Klau­si­mas, kaip čia su tais su­kel­tais lū­kes­čiais? Ir ar jie yra biu­dže­te, ar nė­ra? Ki­tas la­bai svar­bus klau­si­mas, ar ta prie­mo­nė bū­tų įgy­ven­di­na­ma per „Sod­ros“ biu­dže­tą? Kaip ži­no­te, „Sod­ra“ ne­tu­ri ga­li­my­bių įver­tin­ti, ar pen­si­nin­kas yra vie­ni­šas, ar ne. Čia šiuo at­ve­ju, jau tei­kiant įsta­ty­mus ir svars­tant dėl vie­ni­šų pen­si­nin­kų, tu­rė­tu­me la­bai rim­tai pa­svars­ty­ti, kas tas pen­si­jas ar tą prie­dą mo­kė­tų. Ant­ras klau­si­mas yra dėl ko­vi­di­nių prie­mo­nių. Kal­bant apie dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, ku­rią šiuo me­tu gau­na virš 200 tūkst. žmo­nių, yra nu­spręs­ta tęs­ti. Tai yra ge­rai, ta­čiau skai­čius žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į tą dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, yra su­ma­ži­na­mas iki 30 tūkst., kaip yra pla­nuo­ja­ma pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą. Klau­si­mas bū­tų toks: ar skai­čiuo­ti al­ter­na­ty­vūs kaš­tai, kai žmo­nės iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos pra­dės ju­dė­ti į so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mą? Čia di­džiu­lis klau­si­mas, nes šiuo me­tu mes so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čių tu­ri­me re­kor­diš­kai ma­žą, tai yra 30 ke­li tūks­tan­čiai. Nie­ka­da taip nė­ra bu­vę mū­sų ša­ly­je.

Da­bar, kai iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos jie pra­dės ju­dė­ti į so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mą, ar yra skai­čiuo­ta ir įtrauk­ta į biu­dže­tus, kiek rei­kės lė­šų tiek sa­vi­val­dai, tiek vals­ty­bės biu­dže­tui, jei­gu kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės ne­pa­jėgs vi­siems mo­kė­ti so­cia­li­nių iš­mo­kų, tiek kal­bant apie 2021 me­tus, tiek kal­bant pen­ke­rių me­tų per­spek­ty­vo­je. Kaip mes ma­tė­me, kai 2008–2010 me­tais še­šis kar­tus iš­au­go so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čius, jiems iš ten iš­trauk­ti pri­rei­kė pen­ke­rių še­še­rių me­tų. Ar yra įver­tin­ti šie al­ter­na­ty­vie­ji kaš­tai dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kai, ku­rią gal­būt pa­ken­tė­ję mes ga­lė­tu­me mo­kė­ti di­des­niam skai­čiui – nei 30 tūkst. La­bai ačiū, ti­kiuo­si su­lauk­ti at­sa­ky­mų.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas E. Gen­tvi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Vi­siš­kai trum­pa re­pli­ka. Kaž­ka­da aš vie­no­je sa­vo kal­bo­je pa­var­to­jau know how są­vo­ką, tai ste­nog­ra­mų ra­šy­mo sky­rius krei­pė­si, ką tu ten pa­sa­kei. Ne­nu­steb­ki­te, ger­bia­mas Li­nai, dėl ap­grei­di­ni­mo kreip­sis kas nors. Ma­žiau var­to­ki­me to­kių.

PIRMININKAS. La­bai ačiū už įdo­mią re­pli­ką. Ger­bia­ma­sis L. Sa­vic­kas se­kan­tiski­tas kal­bė­to­jas. Pra­šom.

L. SAVICKAS (LVŽSF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­ban­dy­siu taip pat la­bai trum­pai pa­kal­bė­ti. Kal­bant apie es­mę, tik­riau­siai tu­ri­me ant­ram skai­ty­mui pa­teik­tą biu­dže­to pro­jek­tą ir jei­gu šian­dien tu­rė­tu­me pra­ti­mą su­ras­ti de­šimt skir­tu­mų, tik­riau­siai daug tų žmo­nių, ku­rie ras­tų de­šimt skir­tu­mų, ne­bū­tų. Vie­ną ko­le­gą kal­bi­nau pa­ke­liui, sa­kė – gal sep­ty­ni, aš as­me­niš­kai to­kius es­mi­nius ra­dau du ir apie tuos du es­mi­nius skir­tu­mus ir no­rė­čiau šian­dien pa­kal­bė­ti.

Gal prieš kal­bant apie de­ta­les, es­mi­nis klau­si­mas, ko­dėl tiek ma­žai tų skir­tu­mų? Aš taip pat bū­čiau lin­kęs ti­kė­ti, kad ne dėl lai­ko sto­kos ar ne­su­for­muo­tų po­li­ti­nių ko­man­dų, bet dėl es­mi­nio po­li­ti­nio tęs­ti­nu­mo įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie bu­vo iš­ko­mu­ni­kuo­ti per rin­ki­mų kon­teks­tą, ypač per ant­rą­jį tu­rą, ir yra toks ma­žas kie­kis tų skir­tu­mų. Ti­kiuo­si, kad jis kon­ver­tuo­sis į re­a­lų tęs­ti­nu­mą.

Kur da­bar yra tie du es­mi­niai skir­tu­mai, ku­rie ke­lia ne­ri­mą. Pir­ma­sis as­pek­tas, ku­ris iš tik­rų­jų ke­lia ne­ri­mą, yra tai, kad yra pa­si­rink­ta vis dėl­to iš­brauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos at­si­ga­vi­mo fon­do lė­šas, tai yra ar­ti 1 mlrd. su­ma, ku­ria ati­tin­ka­mai yra iš­brau­kia­mos ir at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR lė­šos. Ko­kia da­bar čia ri­zi­ka, ku­ri ky­la? Vi­sų pir­ma yra ri­zi­ka, kad yra pra­ras­tos in­ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pro­ver­žį ir pro­gre­są, apie ku­rį yra daug kal­ba­ma Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Ir ko­dėl jos yra pra­ras­tos? Dėl to, kad tai su­po­nuo­ja, jog bus grįž­ta­ma ki­tais me­tais su biu­dže­to pro­jek­tu į Sei­mą ir bus grįž­ta­ma sie­kiant grą­žin­ti jau per­žiū­rė­tas prie­mo­nes, bet bus pra­ėję lai­ko. Tik­riau­siai bus pra­ėję trys mė­ne­siais, gal­būt ke­tu­ri mė­ne­siai, gal­būt pu­sė me­tų ir tai yra tas lai­ko­tar­pis, kai ne tik ne­vyks jau pra­dė­ti de­rin­ti ar baig­ti de­rin­ti pro­jek­tai, ku­rie da­bar bus stab­do­mi, bet taip pat bus pra­ras­tas net ir pla­na­vi­mo lai­ko­tar­pis, ir tik po ši­to mū­sų pa­tvir­tin­to nau­jo biu­dže­to kaž­ka­da ki­tais me­tais mes vėl tu­rė­si­me už­suk­ti tų pro­jek­tų ini­cia­ty­vą, o tai yra lai­kas, in­ves­ti­ci­jos, ku­rios bus pra­ras­tos kon­teks­te, kai tos in­ves­ti­ci­jos yra la­bai rei­ka­lin­gos.

Taip pat tai su­po­nuo­ja, kad bus per­žiū­ri­mas… ar per­žiū­rė­ji­mo me­tu bus at­si­žvel­gia­ma į vi­sų in­te­re­sus. Kas bu­vo vie­šai ap­tar­ta ir ke­lia ne­ri­mą, kad į per­žiū­ros gru­pę, ku­ri yra su­da­ry­ta, yra įtrauk­tas tik vie­nos ver­slo aso­cia­ci­jos at­sto­vas. Ar ne­bus sie­kia­ma per­stum­dy­ti vie­niems pa­lan­kiau ir neat­si­žvelg­ti į ki­tų in­te­re­sus, aš ne­ži­nau, ti­kiuo­si, kad taip ne­bus.

Ant­ra­sis ir tik­riau­siai dar svar­bes­nis as­pek­tas yra iš­pūs­tas de­fi­ci­tas, nes mes ma­to­me tą de­fi­ci­to ke­lią ir anks­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos mak­ro­e­ko­no­mis­tų teik­tus ver­ti­ni­mus, kad jei­gu mes ma­to­me ne­be 5 %, o 7 % de­fi­ci­tą, mes ko­duo­ja­me, kad tai yra sko­los ly­gis, ku­ris pats sa­ve au­gins ir di­dės to­liau per at­ei­nan­tį vi­du­ti­nį lai­ko­tar­pį.

Ir es­mi­nis klau­si­mas, ką mes tuo­met da­ry­si­me, ne ki­tais, bet dar ki­tais ir dar ki­tais me­tais, nes bus tik du pa­si­rin­ki­mai. Vie­nas ke­lias bus kal­bė­ti apie tai, kad mes tu­rė­si­me įve­di­nė­ti ne šiaip kuk­lius, bet es­mi­nius nau­jus mo­kes­čius. Klau­si­mas yra tik­riau­siai ma­žie­siems ko­a­li­ci­jos part­ne­riams, ar yra su­ta­ri­mas dėl nau­jų ir es­mi­nių mo­kes­čių? Ar­ba mes tu­rė­si­me iš es­mės per­žiū­rė­ti ir ma­žin­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą es­mi­nėms sri­tims, kad tu­rė­tu­me tva­rią vals­ty­bės fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Ir tai yra du es­mi­niai skir­tu­mai, ku­rie man ke­lia daug ne­ri­mo, ti­kiuo­si, kad iš­nau­do­si­me šį lai­ką at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Ki­tas kal­bė­to­jas yra R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom į tri­bū­ną.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai ne­no­riu pri­si­dė­ti prie svei­ki­ni­mų, pri­sie­kus ir pra­dė­jus dar­bą nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei, nes nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė iš tik­rų­jų gau­na la­bai su­dė­tin­gą už­duo­tį ir kar­tu la­bai di­de­lę at­sa­ko­my­bę. Bet vi­sa tai man lei­džia teig­ti ir lei­džia sa­ky­ti, kad kar­to­ja­si 2008 me­tų nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma. Aš ir kai ku­rie ki­ti ko­le­gos, ku­rie dir­bo, pri­si­me­na­me, kai tre­čią va­lan­dą nak­ties bu­vo pri­ima­mas biu­dže­tas, kai bu­vo įve­da­mi nau­ji mo­kes­čiai, kai bu­vo šau­kia­ma, kad yra blo­gai blo­gai, Jė­zau, Jė­zau, dan­gus griū­va. Pa­na­šiai šian­dien pir­mas kal­bė­to­jas sa­kė: ne­sa­ky­ki­me kar­čių žo­džių ir ne­si­žval­gy­ki­me at­gal, kas bu­vo. Tai aš pa­mė­gin­siu pa­ci­tuo­ti pas­ku­ti­nių dvie­jų sa­vai­čių ko­le­gos pa­si­sa­ky­mus.

Mie­li Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jai, no­riu in­for­muo­ti, kad pi­ni­gų vak­ci­nai nė­ra. Pra­ei­na trys die­nos, pir­ma­die­nį jau sa­ko: at­si­pra­šau, pi­ni­gų yra. Da­bar­ti­nė vie­na mi­nist­rė vėl­gi ly­giai taip pat sa­ko: va­je, va­je, kaip blo­gai, mie­li pen­si­nin­kai, tu­riu nu­liū­din­ti, nė­ra net ga­li­my­bių iš ko pen­si­jas in­dek­suo­ti, ne­bus iš ko pa­kel­ti pen­si­jų. Pla­na­vo­me 7 %, da­bar di­di­na­me 8,96 %, fak­tiš­kai 9 %.

Ki­tas da­ly­kas, sa­ko, va­je, va­je, nė­ra iš ko re­zer­vo su­for­muo­ti. Mie­li ko­le­gos, ar kas nors tu­rė­jo­te šią nak­tį ga­li­my­bę pa­skai­ty­ti biu­dže­tą? Aš ma­nau, re­tas ku­ris iš jū­sų čia per­skai­tė. 400 mln. yra nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės re­zer­ve. 400 mln.! Jūs at­si­vers­ki­te ir pa­žiū­rė­ki­te, ką Vy­riau­sy­bė ir ko­kią tei­sę tu­ri taip skirs­ty­ti tuos pi­ni­gus. Ką tai reiš­kia? Prem­je­ras su sa­vo ka­bi­ne­tu, su ke­tu­riais, pen­kiais as­me­ni­mis, 400 mln. ga­lės skirs­ty­ti į de­ši­nę, į kai­rę taip, kaip pa­no­rė­jo.

Aš la­bai pri­si­me­nu 2K pro­jek­tą. Taip, mi­nist­re, 400 mln. Ka­da tai ga­li­ma da­ry­ti? Kai yra pa­skel­bia­ma ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis! Aš pri­si­me­nu 2K pro­jek­tą – A. Ku­bi­lius ir G. Kir­ki­las, kai bu­vo per­ka­mi bal­sai bal­suo­jant už biu­dže­tą. Ger­bia­mie­ji, tuo me­tu bu­vo iš­taš­ky­ta 330 mln.! 330 mln. bu­vo skir­ta… tuo me­tu sky­rė A. Ku­bi­liui, Kon­ser­va­to­rių par­ti­jai ir frak­ci­jai, kad jie bal­suo­tų už tą biu­dže­tą. 300 mln.! Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja, dėl ko ga­li­ma ir pa­ly­gin­ti, kas bu­vo 2008 me­tais ir kas yra da­bar.

Ki­tas da­ly­kas, šian­dien ma­ne ste­bi­na šo­ki­ruo­jan­tis da­ly­kas, sa­ko (ci­tuo­ju): „Skir­si­me pa­pil­do­mai sa­vi­val­dy­bėms 39 mln.“ Mie­li ko­le­gos, ku­rie bu­vo­te ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riai, bu­vo­te me­rai ar tu­rė­jo­te ta­ry­bos na­rių. Šian­dien įsi­sko­li­ni­mas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sa­vi­val­dy­bėms yra 98 mln. Įsi­sko­li­ni­mas! Jie kal­ba, kad skirs pa­pil­do­mai 39 mln. Ras­ki­te man šian­dien biu­dže­te tą skai­čių, kur jūs įsi­pa­rei­go­ja­te pa­deng­ti 98 mln. Jų nė­ra. Vėl­gi kar­to­ja­si 2008 me­tų si­tu­a­ci­ja, kai iš po sta­lo bu­vo skirs­to­mi vie­nai ar ki­tai sa­vi­val­dy­bei tam tik­ri pi­ni­gai.

Da­bar ko­le­ga kal­bė­jo apie so­cia­li­nius pi­ni­gus. At­si­pra­šau, mi­nist­ras kal­bė­jo. Aš jums pa­sa­ky­siu, mi­nist­re, kaip bu­vo 2008–2009 me­tais. Mes pa­da­rė­me pen­kias eks­pe­ri­men­ti­nes sa­vi­val­dy­bes, ku­rio­se nu­spren­dė­me tau­py­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų pa­grin­du, tarp jų ir ma­no Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bė­je. Tuo me­tu val­džio­je bu­vo kon­ser­va­to­riai, mes bu­vo­me opo­zi­ci­jo­je. Man bu­vo pa­aiš­kin­ta: ger­bia­mas Sei­mo na­ry, tu ne­kelk klau­si­mo, nes mes ki­taip ne­gau­si­me pi­ni­gų tie­sio­giai iš Vy­riau­sy­bės, tuo me­tu iš R. J. Da­gio, kaip mums su­si­tvar­ky­ti sa­vo rei­ka­lus. Ana­lo­giš­ka šian­dien si­tu­a­ci­ja. Da­bar šian­dien vėl kal­ba, įdo­mu, kai nak­tį skai­tau, kad ne­va su­si­ta­ria su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja apie jo­kį raš­tą, apie jo­kią in­for­ma­ci­ją pa­tys me­rai net ne­ži­no.

Dar keis­tes­nis da­ly­kas. Šian­dien ry­te, kai siū­lau iš­brauk­ti ši­tą klau­si­mą ir da­ry­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį ry­toj, penk­ta­die­nį, dėl biu­dže­to, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas sa­ko: mes jau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te per­svars­tė­me ir iš­ana­li­za­vo­me dėl sa­vi­val­dy­bių įsi­sko­li­ni­mo. Ko­le­gos, aš siū­ly­čiau per­klau­sy­ti va­ka­rykš­tį Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­dį ir ste­nog­ra­mo­je ras­ti nors vie­ną pa­si­sa­ky­mą ir nors vie­ną klau­si­mą, kur bū­tent šis klau­si­mas bu­vo svars­to­mas. Ma­no ži­nio­mis, ta­me ko­mi­te­te bu­vo nu­spręs­ta ši­tą klau­si­mą svars­ty­ti ry­toj. Tai dar vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas – DNR pla­nas. Mie­lie­ji ma­no, tai yra ve­na, ar­te­ri­ja mū­sų at­ei­ties kar­toms. Kaip yra per­žiū­rė­tas DNR pla­nas, kaip yra iš­brau­ky­tas? Da­bar sa­ko­me, į VIPʼą ne­ga­li­ma įtrauk­ti. Tei­sin­gai, mi­nist­re, pri­ta­riu šim­tu pro­cen­tų, vi­są lai­ką bu­vau prieš VIPʼo plė­ti­mą. Jei­gu lai­ky­si­tės to žo­džio, jūs bū­si­te pa­ti ge­riau­sia, pa­ti kie­čiau­sia mi­nist­rė. Tik­rai vi­są lai­ką gau­si­te ma­no pa­lai­ky­mą. Bet ką aš žiū­riu? Da­bar, pa­vyz­džiui, ra­jo­nuo­se bu­vo skir­ta ko­vi­di­nių pi­ni­gų. Tai mo­kyk­lai su­tvar­ky­ti, tai spor­to cen­trui, tai dar ko­kiai nors ins­ti­tu­ci­jai. Šian­dien iš­klo­ti pa­ma­tai, pa­sta­tai, įdė­tos per­dan­gos, rei­kia vi­dui įreng­ti, žiū­riu biu­dže­te pi­ni­gų – jų ne­bė­ra. Tai mes tu­rė­si­me kaip ir na­cio­na­li­nį sta­dio­ną, kad kiek­vie­nais me­tais mes (…), skir­si­me 10–15 % jam už­da­ry­ti. O gal ka­da nors bus ski­ria­mi pi­ni­gai? Tai gal ne re­zer­vą di­din­ki­me, o iš tik­rų­jų skir­ki­me pi­ni­gus.

Ir pa­bai­gai. Sa­ko, svei­ka­tos ap­sau­gai skir­ta 234 mln. Mie­li ko­le­gos, aš net ne­abe­jo­ju, kad 5 % iš jū­sų tu­rė­jo­te ga­li­my­bę pa­stu­di­juo­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą. Ten re­zer­ve yra nu­ma­ty­ta 228 mln.! 228 mln.! Ži­no­te, kaip svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tas ga­li bū­ti per­žiū­ri­mas? Vy­riau­sy­bės iš­im­ties tvar­ka 50 % ga­li bū­ti ski­ria­ma tam ir tam. Ką tai reiš­kia? Tai kam, po vel­nių, mes or­ga­ni­zuo­ja­me šiuos re­zer­vus? Ir tuo­jau bus ki­tas klau­si­mas, kai 1 % yra di­din­ti vals­ty­bės re­zer­vą, iš­sky­rus at­ve­jus, kai yra ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis… To­kio cir­ko ne­ga­li bū­ti ir mes ne­ga­li­me leis­ti. Jei­gu yra 1 %, tai tu­rė­tų bū­ti 1 %, o ne pas vie­ną žmo­gų pa­lik­ti 400 mln.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Į tri­bū­ną kvie­čia­mas V. Ąžuo­las. Pra­šom, žo­dis jums.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų pri­ta­riu Kęs­tu­čio pa­si­sa­ky­mui, Re­mi­gi­jaus, ki­tų da­ly­kų, tų ri­zi­kų yra la­bai daug. Mes su­pran­ta­me, kad vi­sa­da yra tam tik­rų gud­ry­bių ir ki­tų da­ly­kų, kaip tai yra da­ro­ma. Taip, tai yra da­ro­ma, tik tur­būt ne­reik­tų sa­ky­ti, kad vie­ni yra blo­gi, ki­ti yra skaid­rūs kaip kriš­to­las, taip tur­būt nė­ra, bet su ko­kio­mis grės­mė­mis mes su­si­dur­si­me. Iš tik­rų­jų rei­kia sa­ky­ti – ne vie­ni blo­gai da­rė, ki­ti ge­riau pa­da­rys, bet pa­žiū­rė­ti, ką ki­tos vals­ty­bės da­ro. Tą mes ket­ve­rius me­tus nuo­lat da­rė­me. Pa­žiū­rė­jo­me į ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džius, Ai­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, ki­tų pa­vyz­džius, mes tais pa­čiais ke­liais se­kė­me ir ga­vo­me tei­gia­mus biu­dže­tų įver­ti­ni­mus.

RRF pi­ni­gai, sa­ko­ma, kol nė­ra pa­tvir­tin­ti, ne­įtrau­kia­me. Mes iš kar­to už­prog­ra­muo­ja­me, kad da­lis tų pi­ni­gų bus ne­pa­nau­do­ta ir iš­vis grą­žin­ta į Eu­ro­pą ar­ba ne­pa­im­ta iš jos. Jau tai yra aiš­ku. Ko­dėl? Rei­kia įver­tin­ti mū­sų re­a­lią si­tu­a­ci­ją. Vie­šie­ji pir­ki­mai, pro­jek­ta­vi­mas, skun­dai teis­muo­se ir vi­sa ki­ta už­trun­ka ir pu­sę me­tų, ir me­tus, ir dar dau­giau. Kiek­vie­ną die­ną, kiek mes lauk­si­me, kol kas nors at­eis ir pa­sa­kys, kad gal­būt jau pra­dė­ki­me tvir­tin­ti, va­di­na­si, tiek pro­cen­tų tų lė­šų ma­žės pa­nau­do­ji­mas. Kas at­si­tiks su sa­vi­val­dy­bė­mis? Sa­vi­val­dy­bės pra­šė, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kad bū­tų su­kur­tas sko­li­ni­mo­si fon­das, va­di­na­mo­ji fi­nan­sų in­ži­ne­ri­ja, iš tų pa­čių eu­ro­pi­nių pi­ni­gų pa­im­ti ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bėms pa­si­sko­lin­ti. Taip da­ro ir ki­tos ša­lys, tai nė­ra nie­ko nau­jo, tai yra se­niai at­ras­ta. Tik rei­kia su­da­ry­ti tą ga­li­my­bę. Ge­rai, ga­li­me sa­ky­ti, pa­di­dins mū­sų sko­li­ni­mus ar kaž­ką. Yra įvai­rių bū­dų, kaip da­ro Vo­kie­ti­ja – lei­džia ob­li­ga­ci­jas ir taip sko­li­na sa­vi­val­dy­bėms ar Vo­kie­ti­jos že­mėms. Taip yra da­ro­ma. Mes ga­li­me tuo pa­čiu ke­liu ei­ti. To ne­at­si­ra­do. Pus­an­tro pro­cen­to sko­li­ni­mo­si li­mi­tas jau ne­be­gel­bė­ja. Jau sa­vi­val­dy­bės yra iš­nau­do­ju­sios dau­ge­lį tų li­mi­tų ir ne­be­tu­ri ga­li­my­bių dau­giau pa­si­sko­lin­ti, tik ga­li kiek grą­ži­no sko­lą, tą ga­li pa­si­sko­lin­ti. Pro­jek­tai DNR, RRF, eu­ro­pi­nių, vi­sų ki­tų yra di­de­li. Vi­sur rei­ka­lin­gi pri­si­dė­ji­mai. Tai sa­vi­val­dy­bės, ne­tu­rė­da­mos iš ko pri­si­dė­ti, va­di­na­si, ne­įgy­ven­dins tų pro­jek­tų.

Ko­kios bus pa­sek­mės ne­įlie­ji­mo į eko­no­mi­ką pi­ni­gų? Pui­kiai ži­no­me, jei­gu įlie­si­me apie 500 mln. eu­rų į eko­no­mi­ką, tai 100 mln. eu­rų gru­biai ga­li su­grįž­ti mo­kes­čių pa­vi­da­lu, ar tai bū­tų ak­ci­zai, al­gos, ar ki­ti mo­kes­čiai. Tai mes iš kar­to ne­įlie­ja­me pi­ni­gų, už­prog­ra­muo­ja­me ne­su­rink­ti biu­dže­to. Ar ga­li­me mes sau tą leis­ti? Ne­ga­li­me. DNR pla­ną rei­kė­jo ne stab­dy­ti, o rei­kė­jo ei­go­je per­žiū­rė­ti. Tai taip ga­li­ma. RRF pi­ni­gus rei­kė­jo įtrauk­ti ir bū­ti pa­si­ruo­šus juos pa­nau­do­ti. Kas at­si­tiks… Su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja juk nuo­lat yra ben­drau­ja­ma ne­for­ma­liu for­ma­tu. Pir­mas biu­dže­tas bu­vo nu­siųs­tas, su­de­rin­tas ir tam tik­ras pri­ta­ri­mas bu­vo gau­tas. Ai­ri­ja pa­da­rė tą pa­tį, mes pa­da­rė­me tą pa­tį.

Bet kas at­si­tin­ka? Ki­ta si­tu­a­ci­ja. Mes pui­kiai ži­no­me, kad iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kar­tais yra gau­na­ma ir pa­pil­do­mų lė­šų, eu­ro­pi­nių pi­ni­gų. Tą ga­vo ir Lie­tu­va. Ga­vo už tai, kad lai­ku pa­nau­do­jo įvai­rias prie­mo­nes. Ki­tos ša­lys ne­pa­nau­do­jo, Lie­tu­va ga­vo kaip pa­pil­do­mas. Tas pats at­si­tiks su vi­so­mis ki­to­mis lė­šo­mis, nes dau­ge­lis vals­ty­bių jų ne­pa­nau­dos. Jei­gu mes ne­bū­si­me tam pa­si­ruo­šę, mes tų pi­ni­gų ir ne­gau­si­me. Tik kas da­bar at­si­ti­ko? Mes tu­ri­me pui­kią pro­gą iš eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, RRF pla­no, DNR ir vi­sų ki­tų, už­pil­dy­ti tam tik­ras ei­lu­tes, ku­rias rei­kia fi­nan­suo­ti iš biu­dže­to. Pa­vyz­dys – ne­for­ma­lusis švie­ti­mas. Pui­kiai ga­li­ma už­pil­dy­ti iš eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, ne­ski­riant iš biu­dže­to ei­lu­tės. Va­di­na­si, kuo mes dau­giau su­ge­bė­si­me iš eu­ropi­nių ar ki­tų pi­ni­gų už­pil­dy­ti tas ei­lu­tes, tuo ma­žiau rei­kės iš biu­dže­to ar­ba ma­žiau rei­kės sko­lin­tis. Bet čia jau yra ge­bė­ji­mų, ga­bu­mų ir su­ge­bė­ji­mų es­mė, kaip mes su­ge­bė­si­me tą pa­da­ry­ti. Iš tik­rų­jų džiau­giuo­si fi­nan­sų mi­nist­rės Gin­ta­rės pa­sa­ky­mu, kad ji at­vi­ra pa­ta­ri­mams ir pa­siū­ly­mams. Tai yra la­bai ge­rai, nes vals­ty­bei da­bar rei­kia ben­dro dar­bo ir su­telk­to dar­bo. Tas su­si­tel­ki­mas tu­ri bū­ti ne tik Sei­me, bet ir sa­vi­val­dy­bė­se su ver­slu ir su vi­so­mis ki­to­mis po­zi­ci­jo­mis.

Ką mes iš tik­rų­jų tuo me­cha­ni­niu per­skirs­ty­mu pa­da­rė­me blo­gai? Kai mes biu­dže­tą me­cha­niš­kai pa­di­di­no­me nuo 5 % iki 7 % sa­ky­da­mi, kad ne, ne, iš sko­lin­tų pi­ni­gų ko­vi­di­nių prie­mo­nių ne­fi­nan­suo­si­me, ki­tų veik­lų ne­fi­nan­suo­si­me, bet nu­ma­ty­si­me iš kar­to biu­dže­te, ga­li­ma ir taip, ir taip pa­si­elg­ti. Bet ką tai iš kar­to už­prog­ra­muo­ja? Už­prog­ra­muo­ja vals­ty­bės sko­li­ni­mo­si rei­tin­gų kri­ti­mą. Ką tai reiš­kia? Vals­ty­bei teks sko­lin­tis bran­giau. Ką mes sa­ko­me? Taip, mes ga­li­me bet ka­da at­ver­ti biu­dže­tą, jį per­svars­ty­ti, per­žiū­rė­ti. Te­oriš­kai taip, mes vis­ką ga­li­me, bet tai yra iš kar­to sig­na­las, kad ta vals­ty­bė yra jau sun­kiai prog­no­zuo­ja­ma, ji bet ka­da ža­da at­ver­ti biu­dže­tą, per­žiū­rė­ti, pa­pil­dy­ti, išbrauk­ti. Sta­bi­lu­mas vals­ty­bė­je taip pat yra la­bai svar­bus. Vi­sos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri tu­rė­ti sta­bi­lu­mą ir ži­no­ti, kad šiems me­tams biu­dže­tas yra, jis yra pa­tvir­tin­tas ir ne­bus at­ve­ria­mas.

Iš tik­rų­jų gal yra net­gi ge­riau nu­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bei tam tik­ras ga­li­my­bes ar ko­vi­di­nes prie­mo­nes, ar ki­tas ko­mi­nes prie­mo­nes skirs­ty­ti ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę grei­tai į vis­ką re­a­guo­ti, ne­gu vis­ką su­dė­ti į biu­dže­tą.

Iš tik­rų­jų lin­kiu ge­rų spren­di­mų, ge­rų fi­nan­sų pa­nau­do­ji­mo ir pa­nau­do­ki­me kuo dau­giau lė­šų iš ki­tų fon­dų, o ne iš vals­ty­bės biu­dže­to taip di­din­da­mi sko­lą.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kvie­čia­me į tri­bū­ną ger­bia­mą A. Žu­kaus­ką dis­ku­tuo­ti. Pra­šau.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kaip val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos da­ly­vis aš bal­suo­siu už ši­tą biu­dže­tą, bet bal­suo­siu skau­dan­čia šir­di­mi. Kaip ir dau­ge­lio mū­sų 30 me­tų pa­tir­ties biu­dže­tai, ši­tas biu­dže­tas sto­ko­ja pro­ak­ty­vu­mo. Pa­grin­di­niai po­ky­čiai yra re­ak­ty­vūs, tai yra jie su­telk­ti į ne­gan­dos pa­da­ri­nių kom­pen­sa­vi­mą ir pra­ei­ty­je at­lik­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą. O ge­ras gas­pa­do­rius, net­gi su­si­dū­ręs su ne­gan­da, net­gi įsi­sko­li­nęs dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo, vi­suo­met gal­vo­ja, kaip ati­dė­ti lė­šų tam, kad in­ves­tuo­tų į di­des­nės ver­tės ga­vi­mą.

Šian­dien aš pa­si­gen­du šia­me biu­dže­te ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos vyk­dy­mo nuo­sta­tų, tai yra di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą tų sri­čių, ku­rios su­kur­tų aukš­tes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ver­sle ir taip pat so­cia­li­nę kul­tū­ri­nę ver­tę, nes ge­ro­vės vals­ty­bė ga­liau­siai pri­klau­so ne nuo per­skirs­ty­mo lė­šų, bet nuo ver­tės dy­džio. Ypač skau­du, kad aš ne­ma­tau čia ab­so­liu­čiai jo­kių pa­stan­gų pa­di­din­ti iš­lai­das… pa­di­din­ti ne iš­lai­das, o asig­na­vi­mus, nes tai nė­ra iš­lai­dos, tai yra in­ves­ta­vi­mas į moks­li­nius ty­ri­mus ir eks­pe­ri­men­ti­nę plėt­rą. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip Vy­riau­sy­bė ža­da re­a­li­zuo­ti per ket­ve­rius me­tus tą am­bi­cin­gą pro­gra­mą, kai per pir­mus me­tus ji nie­ko dėl to ne­pa­da­ro, va­di­na­si, vis­ką ati­de­da li­ku­siems me­tams.

Aš ne­ma­tau taip pat in­ves­ta­vi­mo į svar­biau­sią mū­sų iš­tek­lių – ži­no­ji­mą, ku­ris yra ku­ria­mas aukš­ta­ja­me moks­le. Čia tu­riu Sei­mo na­riams pri­min­ti, kad mū­sų ša­lis yra už­ri­by­je, vi­siš­ka­me už­ri­by­je, tarp EBPO ša­lių pa­gal vie­nam aukš­to­sios mo­kyk­los stu­den­tui ten­kan­čias lė­šas, pa­ly­gin­ti su BVP, ten­kan­čiu vie­nam gy­ven­to­jui. EBPO vi­dur­kis yra 40 % ir dau­gy­bė ša­lių apie ši­tą skai­čių su­ka­si, o Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis te­sie­kia 20 %, tai yra du kar­tus ma­žiau. Ki­taip sa­kant, mū­sų aukš­ta­sis moks­las yra orien­tuo­tas į var­to­to­jų ren­gi­mą ir ma­žiau­siai orien­tuo­tas į kū­rė­jų, į ver­tės kū­rė­jų, ren­gi­mą.

Ši­to už­bur­to ra­to ne­bus įma­no­ma pra­lauž­ti, jei­gu ne­bus di­di­na­mi asig­na­vi­mai į aukš­tą­jį moks­lą ir moks­li­nius ty­ri­mus. Tai yra ta sri­tis, ku­ri ge­ne­ruo­ja pa­grin­di­nių iš­tek­lių, iš ku­rių ku­ria­si, ver­tę, ži­no­ji­mą. Tai yra tam tik­rą ži­nių kom­plek­tą kar­tu su kom­pe­ten­ci­jo­mis ir cha­rak­te­rio bruo­žais, ge­ne­ruo­jan­tį di­džiu­les ver­tes. Pro­fe­so­rius K. Gla­vec­kas jau čia sa­kė, kad tu­ri­me la­bai ma­žą da­lį, la­bai ma­žą sek­to­rių, ku­ris ge­ne­ruo­ja aukš­tas ver­tes, ir aš gal­vo­ju, kad Vy­riau­sy­bei rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti bū­tent dėl to, iš ko bus grą­ži­na­mos sko­los, kaip mes to­liau ža­da­me už­tik­rin­ti ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mą, kaip mes ža­da­me tap­ti ci­vi­li­zuo­ta vals­ty­be, ku­ri vi­sų pir­ma rū­pi­na­si ži­no­ji­mo, tai yra pro­to, liau­diš­kai šne­kant, re­ge­ne­ra­vi­mu.

Tai­gi lin­kiu Vy­riau­sy­bei, aiš­ku, ge­ros klo­ties ir bal­suo­siu už šį biu­dže­tą. Bet, kaip mi­nė­jau, su skau­dan­čia šir­di­mi ir jaus­da­mas di­de­lę tuš­tu­mą dėl to, kad ne­si­pil­do tie lū­kes­čiai, dėl ku­rių aš at­ėjau į šį Sei­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš­se­ko mū­sų lai­kas, nu­ma­ty­tas va­lan­dos dis­ku­si­joms, bet, ma­tau, ger­bia­mas V. Ba­kas, ku­ris bū­tų ki­tas kal­bė­to­jas, gūž­čio­ja pe­čiais. Jei­gu su­tar­tu­me, kad trum­pai, gal ta­da pas­ku­ti­nis V. Ba­kas. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da dar la­bai daug pra­dės gūž­čio­ti pe­čiais. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­tar­ki­me, kad jau tik­rai pa­da­ro­me iš­im­tį pas­ku­ti­niam kal­bė­to­jui. Pra­šau.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu ta­da la­bai trum­pai pa­si­sa­ky­ti dviem as­pek­tais.

Vie­nas da­ly­kas – sa­vi­val­dy­bės. Mes tu­ri­me Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vie­nin­gus raš­tus ir pa­sta­bas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui apie tai, kad sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos ma­žė­ja dau­giau kaip 98 mln. eu­rų. Šia­me biu­dže­to pro­jek­te kom­pen­sa­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas. Pa­pras­tai kal­bant, ką tai reiš­kia? Mes re­gio­nus sun­kme­čio me­tu stu­mia­me dar į di­des­nį už­ri­bį. Ap­skri­tai re­gio­ni­nė at­skir­tis Lie­tu­vo­je yra vie­na įspū­din­giau­sių Eu­ro­po­je ir su to­kiais spren­di­mais mes juos stu­mia­me dar į di­des­nes pa­raš­tes.

Ką reiš­kia ne­gau­ti sa­vi­val­dy­bėms 98 mln. eu­rų? Tai la­bai aiš­kiai iš­dės­tė jos. Pir­miau­sia nu­ken­tės sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mos funk­ci­jos. Tai yra švie­ti­mo, pa­gal­bos mo­ki­niui ir pe­da­go­ginei, psi­cho­lo­gi­nei veik­lai. Tai yra vai­kų su ne­ga­lia in­teg­ra­ci­ja į ben­drą ug­dy­mo pro­ce­są. Tai yra že­mės ūkio funk­ci­jos. Ki­taip ta­riant, mes kal­ba­me apie gy­vy­biš­kai svar­bias funk­ci­jas. Šiuo at­ve­ju vis­gi mes tu­ri­me su­si­telk­ti. Ypač pui­kiai su­pran­ta­te, vien­man­da­ti­nin­kai, kas tai yra, kaip gy­ve­na sa­vi­val­dy­bės, ir į tai ne­kreip­ti dė­me­sio ne­ga­li­me. Me­rų vie­nų pa­lik­ti ne­ga­li­me.

Ant­ras as­pek­tas, apie ku­rį no­rė­jau pa­sa­ky­ti, – mū­sų pir­mi­nės fron­to li­ni­jos. Tai yra mū­sų pa­rei­gū­nai, ku­rie šian­dien ban­do at­lai­ky­ti tą pan­de­mi­jos naš­tą. Pa­gal šį biu­dže­tą „Pro­gra­ma 1000“, apie ku­rią mes kal­bė­jo­me maž­daug 2014 me­tais – prieš še­še­rius me­tus, mes ją ga­lu­ti­nai lai­do­ja­me. No­riu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų pa­rei­gū­nas su to­kiu biu­dže­tu ki­tą­met gaus ge­ro­kai ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu vi­du­ti­nės ša­lies pa­ja­mos, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je – 1 tūkst. 500 eu­rų. Toks yra at­ly­gi­ni­mas. Pra­de­dan­tis pa­rei­gū­nas gau­na 800 eu­rų. Jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ką reiš­kia pra­gy­ven­ti iš to­kio at­ly­gi­ni­mo Vil­niu­je, Kau­ne ar Klai­pė­do­je.

Aš kvie­čiu šiek tiek at­si­bus­ti ir ne­da­ry­ti įtam­pos, nes, ger­bia­mi de­ši­nie­ji, aš esu liu­di­nin­kas 2009 me­tų kri­zės, kai bū­tent val­džios veiks­mai iš­pro­vo­ka­vo žmo­nes ei­ti į gat­ves. Ne­da­ry­ki­te to­kių ne­są­mo­nių. Ne­at­su­ki­te nu­ga­ros me­rams, sa­vi­val­dy­bėms, ne­at­su­ki­te nu­ga­ros pa­rei­gū­nams.

Pas­ku­ti­nė min­tis – kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas. Jis di­dė­ja, aš tuo džiau­giuo­si, bet šian­dien ką tik at­ėjo duo­me­nys, kad Lie­tu­va pa­gal skaid­ru­mą gy­ny­bos sri­ty­je tu­ri su­rin­ku­si tik 59 ba­lus iš 100. Mes esa­me vie­na ne­skaid­riau­sių vals­ty­bių, ku­ri nau­do­ja… pa­gal kraš­to ap­sau­gai skir­tų lė­šų nau­do­ji­mą. Ne­žais­ki­me su to­kiais da­ly­kais. Ir taip mes tu­ri­me di­de­lės kri­ti­kos. To­dėl kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui ir fi­nan­sų mi­nist­rei no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, taip pat Au­di­to ko­mi­te­tui ly­giai taip pat, NSGK su­si­im­ti ir bent jau mū­sų gy­ny­bai nau­do­ja­mus pi­ni­gus per­žiū­rė­ti, kur jie nu­ei­na ir ko­dėl yra to­kie blo­gi ver­ti­ni­mai.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvies­čiau pa­si­žiū­rė­ti į gy­vy­biš­kai svar­bias funk­ci­jas, ku­rios šian­dien rei­ka­lin­gos Lie­tu­vai, ir vis dėl­to pa­tai­sy­ti biu­dže­tą.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ma­tau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, tik­rai su­si­tar­ki­me, jau pas­ku­ti­nė re­pli­ka, kaip pra­ne­šė­ja ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­rė. Mes tik­rai šian­dien tu­ri­me la­bai įtemp­tą il­gą dar­bo­tvarkę, tai ra­cio­na­liai nau­do­ki­me lai­ką. Pra­šau.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tie­siog no­riu re­a­guo­ti į kai ku­rias pa­sta­bas, ku­rios bu­vo iš­sa­ky­tos tri­bū­no­je. Ti­kiu, kad tai yra įdo­mu ir tiems žmo­nėms, ku­rie tas pa­sta­bas kė­lė.

Pir­miau­sia dėl vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ir to, ką kal­bė­jo R. Šar­knic­kas, kad ne­ma­to­te at­ski­rų vien­man­da­ti­nin­kų pro­jek­tų te­nai. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma ne­kei­čia­ma. Ko­kią jūs ją pa­tvir­ti­no­te, to­kia ji­nai yra. Jei­gu jūs kal­ba­te apie pro­jek­tus, ku­rie bu­vo pra­dė­ti ko­vi­do me­tu, tai jie bu­vo vien­kar­ti­niai ir sa­vi­val­dy­bės tą pui­kiai ži­no­jo, kad ta įmo­ka yra vien­kar­ti­nė, ji­nai mo­ka­ma iš sko­lin­tų lė­šų ir tai nė­ra tęs­ti­nis pro­jek­tas. Tam pa­skir­ti pi­ni­gų nė­ra jo­kių tech­ni­nių ga­li­my­bių ir tur­būt tai rei­kė­jo įver­tin­ti jau tuo me­tu, kai tie pro­jek­tai bu­vo pra­dė­ti ir Vy­riau­sy­bė sky­rė sa­vo nu­ta­ri­mais nau­jiems pro­jek­tas, ži­no­da­ma, kad dau­giau tų pi­ni­gų skir­ti ne­be­ga­lės.

Kal­bant apie sko­lą ir 7 % biu­dže­to de­fi­ci­tą ir tai, kad mes me­cha­niš­kai jį pa­di­di­no­me, aš ne­ži­nau, kaip biu­dže­to de­fi­ci­tą ga­li­ma di­din­ti me­cha­niš­kai, ne­me­cha­niš­kai, jei­gu aki­vaiz­du, kad ko­ro­na­vi­ru­sas yra, jam su­val­dy­ti pi­ni­gų tik­rai yra, prie­mo­nės bu­vo nu­ma­ty­tos įsta­ty­mais, ir aki­vaiz­du, kad tam rei­kės lė­šų. Jūs pui­kiai ži­no­jo­te, kad re­a­lus biu­dže­to de­fi­ci­tas tik­rai ne­bus 5 %, ir nie­ka­da ne­bu­vo apie tai jo­kios kal­bos. Tai me­cha­niš­kai ar ne­me­cha­niš­kai, bet pliu­są su­dė­ti tur­būt vi­si mo­ka­me.

Kal­bant apie Dar­bo par­ti­ją, kai sa­ko­te, kad Vy­riau­sy­bė ne­siun­čia aiš­kios ži­nu­tės dėl mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mo. Aš ne­ži­nau, ko­kia ga­li bū­ti aiš­kes­nė ži­nu­tė ne­gu spren­di­mas, kad mi­ni­ma­li al­ga bus 642 eu­rai ir tai yra įskai­čiuo­ta į šį biu­dže­tą.

Kal­bant apie RRF ir tuos verks­mus, kad mes čia jį iš­braukė­me ir pla­nuo­ja­me per­svars­ty­ti, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tris as­pek­tus. Vie­nas as­pek­tas yra ri­zi­ka, kad vis­gi pri­ori­te­tai bus ki­ti, tie pro­jek­tai, ku­riuos jūs nu­sta­tė­te, ne­bus fi­nan­suo­ja­mi, ir ta­da vi­sa tai nu­guls į mū­sų vals­ty­bės sko­lą. Man at­ro­do, tai nė­ra tei­sin­ga.

Ki­tas as­pek­tas yra tai, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė at­ei­na tur­būt su sa­vo pri­ori­te­tais. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Jei­gu jums ne­įdo­mu, at­sa­ky­mai…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­dis­ku­tuo­ki­te cho­ru. Yra įjung­tas mik­ro­fo­nas, da­bar kal­ba fi­nan­sų mi­nist­rė, gerb­ki­me pra­ne­šė­ją. Pra­šau, ji­nai no­ri at­sa­ky­ti į jū­sų re­pli­kas, tai­gi trum­pin­ki­me kiek įma­no­ma, bet at­sa­ky­ki­te. Ko­le­gos, ne­triukš­mau­ki­te, įjung­si­me jums mik­ro­fo­ną, kai bus jū­sų ei­lė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ši Vy­riau­sy­bė ly­giai taip pat at­ei­na su sa­vo pri­ori­te­tais ir tie­siog per­žiū­rė­ti di­džiu­les in­ves­ti­ci­jas, ku­rios at­ei­na iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, man at­ro­do, yra ne šiaip ga­li­my­bė, bet tai yra mū­sų pa­rei­ga tam, kad iš tik­rų­jų tas eko­no­mi­kos DNR kei­ti­mas ir tran­sfor­ma­ci­ja iš­ties bū­tų to­kia, ko­kios mes vi­si no­ri­me, ir kad tas efek­tas bū­tų toks, ko­kio mes tiki­mės. Man at­ro­do, at­liep­ti bū­si­mos Vy­riau­sy­bės, nau­jos Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tus ir­gi yra la­bai svar­bu.

Tre­čias da­ly­kas. Nė­ra to­kio da­ly­ko, kad jei­gu mes čia kaž­kiek ne­įsi­sa­vin­si­me šiais me­tais, tų pi­ni­gų ne­be­bus. Iš vi­so yra skir­ta 2,4 mlrd. Šiais me­tais bu­vo pla­nuo­ja­ma įsi­sa­vin­ti 813 mln. iš tos da­lies, bet mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įsi­sa­vin­ti tuos pi­ni­gus iki 2026 me­tų. Lai­ko per­žiū­rai tik­rai yra ir su­grį­ši­me prie to klau­si­mo per pus­me­tį. Kal­bant apie tai, ar yra pa­kan­ka­mai prie­mo­nių eko­no­mi­kai ska­tin­ti, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą tęs­ti mo­kes­čio ati­dė­ji­mo prie­mo­nę dar pu­sei me­tų. Man at­ro­do, eko­no­mi­kai ska­tin­ti tai ir­gi yra la­bai svar­bu.

Ger­bia­mam A. Sy­sui, ar įma­no­ma per vie­ną nak­tį per­žiū­rė­ti mo­kes­čių sis­te­mą, kad ji­nai bū­tų tei­sin­ges­nė, tai ži­no­ki­te, at­leis­ki­te, ne­ma­nau.

Kal­bant apie R. Že­mai­tai­čio kal­bą apie re­zer­vą, ko­dėl jis yra toks di­de­lis. Aš ir kal­bė­jau, vi­sos tos prie­mo­nės, ku­rios yra nu­ma­ty­tos ko­ro­na­vi­ru­so val­dy­mo fon­de, yra nu­ma­ty­tos pu­sei me­tų: trims mė­ne­siams ši­tos lė­šos yra nu­ma­ty­tos at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­muo­se, ki­tiems trims mė­ne­siams yra nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės re­zer­ve su min­ti­mi, kad žiū­rė­si­me, kaip vyks­ta vak­ci­na­vi­mo pro­ce­sas, kiek pa­vyks­ta su­val­dy­ti pro­ce­są ir kiek tų pi­ni­gų tik­rai rei­kės, nes jei­gu mes pa­skir­si­me kiek­vie­nai mi­nis­te­ri­jai, mes tų pi­ni­gų jau ne­be­ga­lė­si­me per­kel­ti nie­kur ki­tur. Tai da­bar tie­siog tam, kad ga­li­ma bū­tų tu­rė­ti šio­kį to­kį lanks­tu­mą, pa­si­lie­ka­me tuos pi­ni­gus Vy­riau­sy­bės re­zer­ve ir tik­rai vis­kas bus val­do­ma ga­na skaid­riai. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­ma ko­le­ga. Aš at­krei­piu dė­me­sį, kad mū­sų dar­bo­tvar­kė yra įtemp­ta, at­krei­piu dė­me­sį, kad nors bu­vo pa­var­dės jū­sų pa­mi­nė­tos, jos bu­vo pa­mi­nė­tos at­sa­kymo jums į jū­sų iš­kel­tus klau­si­mus kon­teks­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­si­tar­ki­me, tai yra pa­s­ku­ti­nės dvi re­pli­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ir dau­giau pra­šau ne­mi­nė­ti pa­var­džių ir tuo ne­ma­ni­pu­liuo­ti. Ger­bia­mas K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (MSNG). Pa­sta­ba ger­bia­mam po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Iš tik­rų­jų mi­nist­rė tu­ri tei­sę pa­si­sa­ky­ti vi­sais klau­si­mais, bet rei­kia jai leis­ti iš tri­bū­nos pa­si­sa­ky­ti, o ne per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Tai ne­pa­gar­ba jai.

Ant­ras da­ly­kas. Mes, kaip ir 2009 me­tais, per­ei­na­me į nak­ti­nį re­ži­mą, 2008 me­tais, per­ei­na­me į nak­ti­nį re­ži­mą, nes kiek dar li­ko klau­si­mų ir su vi­sais de­ba­tais, tai ge­riau­siu at­ve­ju 10 ar 11 baig­si­me, ge­riau­siu at­ve­ju, jei­gu nors kiek skir­si­te dė­me­sio. Aš ma­nau, kad si­tu­a­ci­jos ne­ga­li­ma taip kar­to­ti, vėl bus nak­ti­nės re­for­mos, va­ka­ri­nės re­for­mos bus pa­va­di­ni­mai. Nors iš tik­ro nė­ra jos tu­ri­nio pa­va­di­ni­mo, bet pa­gal for­mą, pa­gal vis­ką ji bus va­ka­ri­nė.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. At­krei­piu dė­me­sį, ko­dėl tai bu­vo nak­ti­niai po­sė­džiai ir nak­ti­nės re­for­mos. To­dėl, kad vi­si kal­bė­jo pa­gal vi­sas įma­no­mas Sta­tu­to ga­li­my­bes. Jei­gu ir šian­dien vi­si taip kal­bės, tai taip ir tu­rė­si­me. Dau­giau jums re­pli­kos su­teik­tos ne­bus.

Ger­bia­mas R. Šar­knic­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti fi­nan­sų mi­nist­rei, kad jūs kal­bė­jo­te tik­tai apie at­si­tik­ti­nius pro­jek­tus, bet ne apie tęs­ti­nius, šiek tiek už­si­mi­nė­te. Mes tu­ri­me kal­bė­ti apie tuos, ku­rie vyks­ta jau ne vie­nus me­tus. Pa­vyz­džiui, Aly­taus re­gio­ni­nė li­go­ni­nė, Chi­rur­gi­jos sky­rius. Ten tra­ge­di­ja da­bar yra, to­dėl vi­si ir lau­kia to fi­nan­sa­vi­mo an­tri me­tai. Bu­vo per­nai, rei­kia šie­met už­baig­ti, nes pan­de­mi­ja da­ro sa­vo dar­bą. Chi­rur­gi­jos sky­rius yra iš­kraus­ty­tas, tu­ri bū­ti vi­sa to­bu­la tech­ni­ka pa­ruoš­ta ir dar­bo ko­ky­bė. Tai aš la­bai pra­šy­čiau su­pras­ti ir Dzū­ki­jos gru­pės Sei­mo na­rių. Yra L. Kas­čiū­nas, A. Kup­čins­kas, ku­rie tik­rai at­si­žvel­gė į tai. Aš ti­kiu, kad pri­si­dė­si­te prie to ir ne­at­me­si­te, nes tai yra la­bai svar­bus dar­bas. Pra­šy­čiau tik­rai ­re­a­guo­ti vien dėl žmo­giš­ku­mo, nes mes da­bar tu­ri­me di­de­lę dra­mą Lie­tu­vo­je, tai su­si­ję su ši­tuo vi­ru­su. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Džiau­giuo­si, kad vi­sos re­pli­kos yra iš­sa­ky­tos. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­tą pro­ce­dū­ra yra to­kia, kad mes dėl pa­ties pro­jek­to da­bar po ant­ro­jo svars­ty­mo ne­bal­suo­ja­me. Mes tu­ri­me su­si­tar­ti dėl po­sė­džio, ku­ria­me bus Sta­tu­to pri­ėmi­mas. Se­niū­nių su­ei­go­je… At­si­pra­šau, biu­dže­to pri­ėmi­mas. Mes Se­niū­nų su­ei­go­je ry­tą svars­tė­me ir bu­vo nu­tar­ta, kad yra nu­ma­ty­tas gruo­džio 22 die­ną, ant­ra­die­nį. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Svars­ty­si­me. Pri­ėmi­mas bus ant­ra­die­nį, ten ga­lė­si­me pra­tęs­ti dis­kusi­jas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar vie­nas as­pek­tas, se­kun­dė­lę. Ki­tas as­pek­tas… Jūs dėl ko­kių prie­ža­s­čių at­si­sto­jo­te prie mik­ro­fo­no? Ger­bia­mas Z. Bal­čy­tis bu­vo pir­mas. Pra­šom.

Z. BALČYTIS (MSNG). Ga­liu kal­bė­ti? Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mas pa­teik­tas 2018 me­tais, jau da­bar ke­tu­ris kar­tus kei­tė­me per ke­le­tą die­nų. Tai ga­li­me su­si­tar­ti, kad ši­tas bus gruo­džio 22 die­ną ir ne­be­kel­si­te? Ar šian­dien?

PIRMININKAS. Bu­vo nu­ma­ty­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Svars­ty­si­me šian­dien.

Z. BALČYTIS (MSNG). Šian­dien. Aš at­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Jei­gu mums pa­vyks, jei­gu jūs drau­giš­kai…

Z. BALČYTIS (MSNG). Tai ne­kel­ki­te jo to­liau.

PIRMININKAS. Jei­gu pa­vyks. Ger­bia­mas V. Ba­kas. Jūs taip pat no­ri­te re­pli­kuo­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną? Ar dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šom.

V. BAKAS (MSNG). Jei­gu aš ne­klys­tu, pa­gal Sta­tu­tą mes ga­li­me grą­žin­ti biu­dže­tą at­gal Vy­riau­sy­bei ir bal­suo­ti dėl to. Tai nė­ra vie­nin­te­lis bū­das pa­ves­ti svars­ty­ti Sei­mo po­sė­dy­je. Tai vie­nas iš… Ki­tas at­ve­jis, mes ga­li­me grą­žin­ti jį Vy­riau­sy­bei at­gal.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, bet mes jau nu­spren­dė­me ben­dru su­ta­ri­mu, ka­da yra pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­dėl jūs da­bar skės­čio­ja­te ran­ko­mis? Sei­mo bu­vo at­si­klaus­ta, mes su­ta­rė­me dėl pri­ėmi­mo da­tos.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ne­ga­li­ma taip dur­nin­ti vi­sų, ger­bia­mas ko­le­ga. Ne­ga­li­ma taip, kaip jūs da­ro­te. Vie­nas A. Bag­do­nas pa­kė­lė ran­ką. Vi­si sa­kė, kad rei­kia bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga…

K. GLAVECKAS (MSNG). Jums ne­pa­si­ti­kė­ji­mą pa­skelb­siu.

PIRMININKAS. Jei­gu jūs rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti dėl da­tos, tai ta­da ba­la­vi­mas bus 19 va­lan­dą, kai nu­ma­ty­ti vi­si bal­sa­vi­mai. Pra­šom, bal­suo­si­me dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo da­tos 19 va­lan­dą. Ga­lė­si­te to­liau dis­ku­tuo­ti dėl ve­di­mo tvar­kos dėl šio klau­si­mo 19 va­lan­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar re­pli­kų dau­giau ne­su­teik­siu.

V. BAKAS (MSNG). Bet mes ga­li­me bal­suo­ti dėl to, kad grą­žin­tu­me Vy­riau­sy­bei biu­dže­tą, ne tik dėl da­tos.

PIRMININKAS. Tai ir yra al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas ir bus ga­li­mas 19 va­lan­dą. Da­bar to­kios pro­ce­dū­ros nė­ra, jei­gu rei­kia bal­suo­ti. Vis­kas, ko­le­gos, grįž­ta­me į dar­bo vie­tas. Tę­sia­me ta­da pa­gal dar­bo­tvarkę, tik aš pa­mi­nė­siu…

E. GENTVILAS (LSF). Iš­junk mik­ro­fo­ną, nes kas ne­tin­gi…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­mi­nė­siu to­kį as­pek­tą, kad iki šio straips­nio, kai mes nu­ma­ty­si­me, jei­gu bus jū­sų va­lia ant­ra­die­nį da­ry­ti pri­ėmi­mą, iki šio straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­to po­sė­džio Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, nau­ji pa­siū­ly­mai ir pa­tai­sos pa­tei­kia­mi šio Sta­tu­to 152 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka, ir yra as­pek­tas, kad Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ku­rie bu­vo re­gist­ruo­ti dėl pir­mo va­rian­to, an­tro pro­jek­to, tu­rės bū­ti re­gist­ruo­ti iš nau­jo, jei­gu jiems Vy­riau­sy­bė ne­bu­vo pri­ta­ru­si ar Sei­mo na­rių ne­ten­ki­na ta ap­im­tis, ku­ria bu­vo pri­tar­ta. Tie­siog tu­rė­ki­te ome­ny­je.

 

15.41 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-1.2 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121. Pra­ne­šė­ja – G. Skais­tė. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­ba­ma apie Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą ir čia yra ta si­tu­a­ci­ja, apie ku­rią aš kal­bė­jau, kaip yra su­da­ro­mas Vy­riau­sy­bės re­zer­vas. Yra siū­ly­mas, kad Vy­riau­sy­bės re­zer­vas tais at­ve­jais, kai vals­ty­bė­je yra pa­skelb­ta val­s­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja, ga­lė­tų su­da­ry­ti dau­giau ne­gu 1 % pa­tvir­tin­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų su­mos eks­tre­ma­lio­sioms si­tu­a­ci­joms ar kri­zėms lik­vi­duo­ti, jų pa­da­ri­niams ša­lin­ti ir pa­da­ry­tiems nuos­to­liams iš da­lies in­ter alia pa­deng­ti fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, pa­ty­ru­sių eks­tre­ma­lio­sio­se si­tu­a­ci­jo­se ar kri­zės pa­da­ri­nių… rė­mi­mą Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­mis prie­mo­nė­mis. Įsta­ty­mas yra su­si­jęs su Vy­riau­sy­bės re­zer­vo for­ma­vi­mu „Ko­ro­na­vi­ru­so pa­da­ri­nių su­val­dy­mams“, kad, kaip mi­nė­jau, bū­tų di­des­nis lanks­tu­mas ir ne­bū­tų po­rei­kio vi­sas prie­mo­nes nu­kreip­ti į kon­kre­čių mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­mas. To­dėl ir yra nu­ma­ty­ta, kad tas re­zer­vas ga­li bū­ti di­des­nis.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­ma mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ke­lis klau­si­mus tu­rė­siu. Ar ga­lė­tu­mė­te at­skleis­ti, koks bū­tų re­zer­vo dy­dis? Ar tas re­zer­vas bū­tų įtrauk­tas į de­fi­ci­tą ir ar ne­ma­ty­tu­mė­te po­rei­kio vis dėl­to ap­si­brėž­ti pro­cen­tais, kad tai ne­bū­tų at­vi­ras lan­gas?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aki­vaiz­du, kad vi­sa tai, kas yra ne­pa­deng­ta pa­ja­mo­mis, yra pri­ski­ria­ma prie sko­los, nes tai pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti prie de­fi­ci­to. Tiks­laus skai­čiaus da­bar ne­pa­saky­siu, nes ne­ma­tau prie sa­vęs, bet kal­ba­me, kaip mi­nė­jau, apie tą ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mo da­lį, ku­ri yra iš­skir­ta į dvi da­lis: pu­sė yra ski­ria­ma tie­sio­giai mi­nis­te­ri­joms iš kar­to įgy­ven­din­ti to­mis prie­mo­nė­mis, pra­sto­vų me­cha­niz­mui, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų iš­mo­koms ir pa­na­šiai. O ki­ta da­lis yra nu­krei­pia­ma į Vy­riau­sy­bės re­zer­vą, kad bū­tų ga­li­ma lanks­čiau ją val­dy­ti. Taip pat yra su­si­ję su tuo, kad, tar­ki­me, vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pa­rei­gū­nai tu­rės at­lik­ti tam tik­ras funk­ci­jas, jiems rei­kės mo­kė­ti virš­va­lan­džius, ta­čiau kon­kre­taus po­rei­kio ne­ži­no­me. Vi­sos tos lė­šos yra su­ke­lia­mos į Vy­riau­sy­bės re­zer­vą, ta­čiau re­mia­ma­si tuo dy­džiu, ku­ris bu­vo pir­mo­sios ko­ro­na­vi­ru­so ban­gos me­tu. Skai­čia­vi­mai vi­soms ins­ti­tu­ci­joms at­lik­ti pa­gal tai, kas vy­ko pir­mo­sios ban­gos me­tu – nė­ra ko­kio nors di­des­nio įskai­čia­vi­mo tam re­zer­vui for­muo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). No­rė­jau aš pa­klaus­ti, tiks­liau, gal pa­siū­ly­ti dėl pa­dan­gų gais­ro, įvy­ku­sio Aly­taus mies­te. Vy­riau­sy­bė sky­rė fi­nan­sa­vi­mą pa­deng­ti tą vi­są ža­lą, nors sa­vi­nin­kas tu­rė­jo su­mo­kė­ti. Da­bar teis­mas ir­gi tą pri­pa­ži­no. Aš tik no­rė­čiau pa­pra­šy­ti at­kreip­ti dė­mesį, kad tas sa­vi­nin­kas per­spek­ty­vo­je grą­žin­tų į Vy­riau­sy­bės re­zer­vą tuos pi­ni­gus. Tie­siog jū­sų ži­niai.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti K. Gla­vec­kas. Gal kor­te­lė ne­įsta­ty­ta?

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, jū­sų M. Ma­jaus­kas klau­sė apie kon­kre­čią su­mą, tas pats yra pa­ra­šy­ta įsta­ty­mo 15 straips­ny­je. Ten yra ra­šo­ma, kad Vy­riau­sy­bės re­zer­vui ski­ria­mos lė­šos yra pa­tvir­ti­na­mos, kas­met nu­sta­to­mos Sei­mo vals­ty­bės biu­dže­to ko­mi­te­to. Tai vis tiek mes bent tu­ri­me ži­no­ti, ko­kio dy­džio yra tos lė­šos. Šie­met bu­vo 400 mln. Ko­kios bus ki­tais me­tais tos lė­šos? Čia yra di­džiu­lė ga­li­my­bė… aš ti­kiu, kad jūs ne­pik­tnau­džiau­si­te, pa­nau­do­si­te ge­riems tiks­lams, bet to­kių sau­gik­lių fak­tiš­kai nė­ra, nes yra ati­da­ro­ma vi­sa ta pi­ni­ginė. Ga­li­ma ati­da­ry­ti tą pi­ni­gi­nę re­mian­tis ko­ro­na ar dar kuo nors. Koks dy­dis? Jūs, kaip fi­nan­sų mi­nist­rė, pa­grin­di­nis žmo­gus Vy­riau­sy­bė­je, tu­rė­tu­mė­te vis tiek bent apy­tiks­liai ži­no­ti, kiek tų pi­ni­gų. Mes juk vi­si esa­me ar­ba įsi­pa­rei­go­ję dėl tų pi­ni­gų, ar­ba esa­me mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš apy­tiks­liai tik­rai ži­nau, ta­čiau nie­ka­da ne­no­riu pri­šne­kė­ti skai­čių, ku­rie yra ne­tiks­lūs. Tie­siog aš su­ra­siu ir jums tik­rai pa­sa­ky­siu, bet tai tik­rai yra biu­dže­to pro­jek­te, ga­li­te ma­ty­ti, jūs tur­būt grei­čiau kom­piu­te­ry­je su­ra­si­te ne­gu aš sa­vo po­pie­riuo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Klau­sia V. Ąžuo­las. Nė­ra sa­lė­je, ne­ma­tau, nė­ra ko­le­gos. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tą pa­tį klau­si­mą, ką ir K. Gla­vec­kas klau­sė, nes aš iš vi­so ne­ma­tau to įsta­ty­mo bū­ti­nu­mo ir rei­ka­lin­gu­mo ši­tą keis­ti. Bet gal, mi­nist­re, iš tie­sų, kaip sa­ko­ma, ne skai­čiais jūs no­ri­te at­sa­ky­ti. O kam jūs ta­da kei­čia­te? Da­bar­ti­nė tvar­ka yra ide­a­li, tvar­kin­ga, ne­rei­kė­tų nie­ko nau­jo įve­di­nė­ti, bet jūs vis tiek tei­kia­te to­kį pa­siū­ly­mą.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tie­siog ką bu­vu­sio­ji Vy­riau­sy­bė da­rė 2020 me­tais? Ne­tiks­li­no biu­dže­to, pa­si­di­di­no sko­li­ni­mo­si li­mi­tą ir vi­sas tas iš­lai­das da­rė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais. Mes tuo tar­pu tuos pa­si­sko­lin­tus pi­ni­gus kelia­me į vals­ty­bės biu­dže­tą, nu­si­ma­to­me Vy­riau­sy­bės re­zer­ve ir jie bus skaid­riai ap­skai­to­mi ir ma­to­mi. Aš ką no­riu pa­sa­ky­ti. Aš ne­ži­nau, kuo pra­ėju­si tvar­ka yra ge­res­nė. Tik tiek, kad tur­būt pla­na­vi­mas yra ma­žiau pa­grįs­tas, ma­žiau at­skai­to­my­bės ir ma­žiau ma­ty­ti, kiek kon­kre­čiai yra nu­ma­ty­ta tam da­ly­kui, tai yra ko­ro­na­vi­ru­so su­val­dy­mui. Man at­ro­do, svar­biau yra vis­ką nu­ma­ty­ti biu­dže­te tam, kad aiš­kiai ži­no­tu­me, kiek tų pi­ni­gų re­a­liai bus iš­leis­ta ir kiek pla­nuo­ja­ma jų iš­leis­ti šiam da­ly­kui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia Z. Bal­čy­tis.

Z. BALČYTIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, pir­mą kar­tą svei­ki­nu su pir­mu biu­dže­to pro­jek­tu. Ma­no klau­si­mas yra toks dėl ši­to straips­nio. Jūs kei­čia­te 2 da­lį, ku­rio­je kal­ba­ma apie to­kio re­zer­vo su­da­ry­mo pra­plė­ti­mą. Sa­ky­ki­te, tas nu­ma­ty­tas 1 %, kad Vy­riau­sy­bės re­zer­vas ne­tu­ri bū­ti di­des­nis ne­gu 1 %, kai mes pri­im­si­me 2 da­lį, jis ne­pa­di­dės, iš­liks toks pat – 1 %?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ne, pa­ra­šy­ta, kad iš­sky­rus tą si­tu­a­ci­ją, kai yra pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja, tuo­met tas re­zer­vo dy­dis ga­li bū­ti ir di­des­nis. Taip ir yra šia­me biu­dže­te.

Z. BALČYTIS (MSNG). Kiek tai bū­tų pa­gal jū­sų skai­čia­vi­mą?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra apie 400 mln. Aš tik, sa­kau, ne­no­riu tiks­liai pa­sa­ky­ti, nes ne­ran­du to pus­la­piu­ko, o min­ti­nai kaip ir ne­iš­mo­kau.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Pa­šo­m grįž­ti į sa­vo vie­tą.

Mo­ty­vai už, prieš. Yra kal­ban­čių tik už. Ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas, ku­ris… Ger­bia­mas My­ko­lai, ar jūs ke­ti­na­te kal­bė­ti už? Kal­ba­te te­le­fo­nu. Bet nė­ra kal­ban­čių prieš, tai gal ta­da at­si­sa­ko­te?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš gal trum­pai…

PIRMININKAS. Trum­pai.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …at­sa­ky­siu ir į sa­vo už­duo­tą klau­si­mą, dėl ku­rio, pa­na­šu, ko­le­gos čia už­si­ka­bi­no ir ne­pa­lei­do pra­ne­šė­jos. Į re­zer­vą yra nu­krei­pia­ma apie ke­lis šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų. (Bal­sai sa­lė­je) Į ką aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad, skir­tin­gai nei anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė, ku­ri pa­si­sko­li­no 4 mlrd. ir, ne­ap­skai­ty­da­ma, ne­grįž­da­ma į Sei­mą, ne­tvir­ti­no iš­lai­dų, ir lei­do tuos pi­ni­gus sa­va­ran­kiš­kai taip, kaip jai at­ro­dė tin­ka­ma, Lie­tu­vos ban­kas, Vals­ty­bės kon­tro­lė, Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­kė, jog toks lė­šų lei­di­mas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, tai ši­ta Vy­riau­sy­bė to ne­pla­nuo­ja. At­virkš­čiai – nu­ma­to vi­sas iš­lai­das biu­dže­te ir tik­tai kon­kre­čiai tas iš­lai­das, ku­rių ne­ga­li­ma tiks­liai ap­skai­čiuo­ti ir jos ga­li bū­ti ke­lių šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų ri­bo­se, nu­ma­to Vy­riau­sy­bės re­zer­ve. Ne­ga­na to, pla­nuo­ja dar ir pa­va­sa­rį su­grįž­ti ir pa­si­tiks­lin­ti biu­dže­tą, jei­gu bus ne­ati­ti­ki­mų. To­kia štai ta su­dė­tin­ga is­to­ri­ja ir lai­min­ga jos pa­bai­ga.

PIRMININKAS. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. Ar at­si­ra­do, nes lyg bu­vo ger­bia­mas K. Gla­vec­kas, bet iš­si­brau­kė. Už­si­ra­šė ger­bia­mas V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (MSNG). Vis­gi aš no­rė­čiau ­re­a­guo­ti į tokį re­zer­vo pa­aiš­ki­ni­mą. Iš es­mės, kai mes nu­ma­to­me 400 mln. re­zer­vą, o ne­su­ge­ba­me sa­vi­val­dy­bėms fi­nan­suo­ti 98 mln. jų funk­ci­joms, man ky­la klau­si­mas ap­skri­tai dėl ši­to biu­dže­to skaid­ru­mo. Aš su­pran­tu, kad tu įkeli į re­zer­vą šim­tus mi­li­jo­nų ir ta­da pa­gal my­liu ne­my­liu skirs­tai tuos mi­li­jo­nus, kas yra sa­vi, kas sve­ti­mi. Iš es­mės tai yra pa­kan­ka­mai stam­baus mas­to le­ga­li­zuo­ta ko­rup­ci­nė sche­ma su re­zer­vu. Gra­žiai pa­va­din­ta. Ne­rei­kia čia kvai­lin­ti Sei­mo. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kaip tai vyks­ta. Aš kvie­čiu vis­gi skaid­riau pa­reng­ti biu­dže­to įsta­ty­mus ir nu­ma­ty­ti… Aš su­pran­tu, kad re­zer­vo rei­kia, bet nu­ma­ty­ti lė­šas la­bai aiš­kiai bent jau toms sa­vi­val­dos funk­ci­joms fi­nan­suo­ti, ku­rios gy­vy­biš­kai svar­bios.

PIRMININKAS. Re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną– M. Ma­jaus­kas. Bet, ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­čiau kiek įma­no­ma su­si­lai­ky­ti, nes aš dar kar­tą per­spė­ju, kad dar­bo­tvarkė tik­rai yra nu­ma­ty­ta la­bai il­ga ir mes daug dar pa­pil­do­mų bal­sa­vi­mų su­kė­lė­me į 19 va­lan­dą. Tai po­sė­džiau­si­me il­gai, vis­kas ge­rai. Ti­kiuo­si, iki Ka­lė­dų vis­ką ap­svars­ty­si­me.

Ger­bia­mas My­ko­lai, pra­šau jus.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog jau­čiu pa­rei­gą ­re­a­guo­ti į sklei­džia­mą in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­va­din­čiau me­la­gie­na, ir va­kar die­nos in­for­ma­ci­ją… Vy­riau­sy­bė pa­tiks­li­no biu­dže­tą ir nu­ma­tė pa­pil­do­mai sa­vi­val­dy­bėms sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti ir tai, apie ką jūs kal­ba­te, 98 mln. yra pra­ei­to mė­ne­sio in­for­ma­ci­ja. (Triukš­mas sa­lė­je) Pa­pil­do­mai yra nu­ma­ty­ta 40 mln. dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio augi­mo ir dar pa­pil­do­mai 39 mln. sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti. Tai­gi tai, apie ką jūs kal­ba­te, 98 mln. yra ne­eg­zis­tuo­jan­tis skai­čius ir ne­ati­tin­kan­tis jo­kios tik­ro­vės.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ger­bia­ma G. Skais­tė – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tik no­riu at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ka­dan­gi ra­dau skai­čių, tai 396 mln. yra Vy­riau­sy­bės re­zer­vas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas K. Gla­vec­kas – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. GLAVECKAS (MSNG). Aš tik no­riu pa­pil­dy­ti, kad ši­tas svars­ty­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės yra ma­žai reikš­min­gas dėl to, kad Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja ge­gu­žės ar bir­že­lio mė­ne­sį per­žiū­rė­ti biu­dže­tą. Ta­da bus ma­ty­ti, ar re­zer­vas yra iš­nau­do­tas ir jo trūks­ta, ga­li­ma ko­re­guo­ti. O da­bar, ka­da mes nu­sta­to­me ap­skri­tai vi­siems me­tams, ta­da at­si­ran­da žy­miai di­des­nės ga­li­my­bės (aš ma­nau, kad to ne­bus) pik­tnau­džiau­ti ne jiems, tai kam nors ki­tiems. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Dar kar­tą, aiš­ku… Ko ge­ro, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui yra la­bai sun­ku su­si­gau­dy­ti su biu­dže­tu ir sun­ku su­si­gau­dy­ti, koks yra vals­ty­bės įsi­sko­li­ni­mas ir sko­la sa­vi­val­dy­bėms.

Ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, siū­ly­čiau pa­im­ti pa­si­skai­ty­ti biu­dže­tą ir pa­pra­šy­ki­te fi­nan­sų mi­nist­rės ar­ba mi­nis­te­ri­jos, kad jums pa­teik­tų ne­va kaž­ko­kius su­si­ta­ri­mus su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. 98 mln. yra Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sko­la sa­vi­val­dy­bėms be tų 39 mln., apie ku­riuos jūs kal­ba­te. 39 mln. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja įsi­pa­rei­go­jo nuo tos pra­ei­tų me­tų su­mos, o dar ne­grą­ži­no 98 mln. Bū­ki­te ge­ras, su­si­pa­žin­ki­te su biu­dže­tu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Mo­ty­vai taip pat bu­vo iš­sa­ky­ti. Ar ga­lė­tu­me šiam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti. Ta­da bal­suo­si­me 19 va­lan­dą. La­bai ačiū.

 

15.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų, 2022 me­tų ir 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5304(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų, 2022 me­tų ir 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5304(2). Pra­ne­šė­jas – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir bal­sa­vo: už – 6, prieš – 1. Toks bu­vo re­zul­ta­tas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Da­bar dis­ku­si­ja. Už­si­ra­šė trys kal­bė­to­jai. Ger­bia­mas K. Gla­vec­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

K. GLAVECKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes kas­met tvir­tin­da­mi biu­dže­tą tu­ri­me tą pro­ble­mą, kad pa­ruo­šia­me ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris yra nu­ma­ty­tas Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­me, bet daž­niau­siai į jį žiū­ri­me vi­siš­kai kaip į nie­ki­nį, nes pa­pras­tai tie dy­džiai, ku­rie yra už­ra­šo­mi, vi­siš­kai nie­ko ne­reiš­kia ar­ba reiš­kia tik la­bai ko­kius nors ben­drus dy­džius, ku­rie pas­kui ne­tu­ri ko­re­lia­ci­jos.

Ly­giai tas pats da­bar yra su tre­jų me­tų – 2021–2023 me­tų lai­ko­tar­piu. Jei­gu pa­im­si­te vi­sus eko­no­mi­kos au­gi­mo tem­pus, pa­ly­gin­si­te su biu­dže­to, su vals­ty­bės sko­la ir eko­no­mi­kos augi­mu, pa­ma­ty­si­te, kad biu­dže­to pa­ja­mos ma­žai te­prik­lau­so nuo to da­ly­ko ir iš­lai­dos, ku­rios yra nu­ma­ty­tos. Ko­dėl taip yra? To­dėl, kad nė­ra įver­tin­ta ir ne­duo­ta ly­gia­gre­čiai ko­kių nors prog­no­zių ar­ba lau­kia­mų dy­džių, su­si­ju­sių su ne­dar­bu ir su in­flia­ci­ja. Ypač su in­flia­ci­ja, nes nors Lie­tu­vos ban­kas nu­ma­to, kad dėl pa­pil­do­mų vai­ko pi­ni­gų, dėl vis­ko in­flia­ci­ja ga­li pa­di­dė­ti 0,2 %, iš tik­rų­jų in­flia­ci­ja pri­klau­so ir vi­siš­kai nuo ki­tų da­ly­kų, nuo tos mo­ne­ta­ri­nės po­li­ti­kos, ku­rią at­lie­ka cen­tri­nis ban­kas, ir jis prog­no­zuo­ja. Yra prog­no­zės, kad ki­tų me­tų ant­ro­je pu­sė­je in­flia­ci­ja ga­li pa­siek­ti ir 4–5 %, o, tar­ki­me, 2022 me­tais – ir 10 %. To­kios yra bent pe­si­mis­ti­nės prog­no­zės. Aš ma­nau, kad jų ne­bus. To­dėl tas skai­čių iš­dės­ty­mas yra la­bai są­ly­gi­nis. Iš tik­rų­jų jis ne­at­spin­di ir ne­pa­ro­do to­li­mes­nės po­li­ti­kos: nei biu­dže­to po­li­ti­kos, nei eko­no­mi­nės po­li­ti­kos, nei sta­bi­lu­mo iš­lai­ky­mo po­li­ti­kos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu ger­bia­mą V. Ąžuo­lą. Lyg ir ne­ma­tau sa­lė­je. Tuo­met V. Ba­kas. Ar no­ri­te? Jau ne­no­ri­te. Ge­rai, dė­kui. La­bai dė­kui.

Da­bar bu­vo 16 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas. Gal ger­bia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Ma­jaus­kas ga­lė­tų trum­pai tie­siog to pa­siū­ly­mo es­mę? Ga­li­te ir iš vie­tos, ga­li­te ir iš tri­bū­nos. Ga­li­te iš vie­tos, tie­siog pa­siū­ly­mo es­mė ir ko­kia bu­vo ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pri­tar­ti bu­vo ko­mi­te­to nuo­mo­nė, bet trum­pai, tie­siog dėl šio pro­jek­to bu­vo Vy­riau­sy­bės vie­nas pa­siū­ly­mas, ku­riuo tik skai­čiai pa­kei­čia­mi.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Tei­sin­gai. Iš tie­sų čia bu­vo to­kia si­tu­a­ci­ja, jog Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no ro­dik­lius tik tre­čia­die­nį ir mes tu­rė­jo­me sku­bos tvar­ka su­si­rink­ti ir pa­tiks­lin­ti tuos ro­dik­lius, to­dėl mes juos pa­tiks­li­no­me ir pri­ta­rė­me pa­tiks­lin­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ar Sei­mas ga­li ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­kui, pri­tar­ta. Ar mes gal bent šiam pro­jek­tui, ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. La­bai ačiū. Bent dėl vie­no ne­rei­kės bal­suo­ti 19 va­lan­dą. La­bai ačiū.

 

15.59 val.

2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5292(2) (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas. Aš kvie­čiu to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ti ger­bia­mą ko­le­gą V. Mi­ta­lą, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, o pra­ne­šė­ją A. Dul­kį kvie­čiu pri­sta­ty­ti 2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. DULKYS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­sės ak­to pro­jek­to tiks­las – pa­tvir­tin­ti 2021 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to įplau­kas, iš­lai­das ir nu­ma­to­mus lė­šų li­ku­čius. Pro­jek­to es­mė bū­tų to­kia. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais šio biu­dže­to iš­lai­das iš vi­so tu­rė­tų su­da­ry­ti be­veik 2,5 mlrd. eu­rų. Tai yra 374 mln. eu­rų dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta 2020 me­tų PSDF biu­dže­te, ar­ba 108 mln. eu­rų dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta pir­mi­nia­me PSDF biu­dže­to pro­jek­te.

Įver­ti­nus Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos pa­tiks­lin­tą in­for­ma­ci­ją apie jos prog­no­zuo­ja­mas pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų su­mas (2021 me­tais pa­pil­do­mai nu­ma­to­ma 18 mln. eu­rų dau­giau) bei pa­di­din­tą vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų su­mą (2021 me­tais pa­pil­do­mai nu­ma­to­ma be­veik 90 mln. eu­rų dau­giau), at­ei­nan­tiems me­tams nu­ma­ty­ta ati­tin­ka­mai dau­giau lė­šų nei pir­mi­nia­me PSDF biu­dže­to pro­jek­te. Į PSDF biu­dže­tą pa­pil­do­mai įtrau­kia­me prie­dus me­di­kams, dir­ban­tiems su COVID-19, – apie 45,6 mln. eu­rų, re­a­lų vais­tų iš­lai­dų pa­den­gi­mą ir nuo­sai­kų jo au­gi­mą – pa­pil­do­mai skir­ta 31 mln. eu­rų, ly­gi­nant su pla­nu. Pa­pil­do­mus 26 mln. eu­rų nu­ma­ty­ta skir­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, ku­rias ga­lės deng­ti at­ski­ru su­si­ta­ri­mu su me­di­kais dėl dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mo. Ir dar įtrau­kia­me pa­pil­do­mus apie 4 mln. eu­rų me­di­ci­ni­nei re­a­bi­li­ta­ci­jai, or­to­pe­di­jos prie­mo­nėms, ki­toms iš­lai­doms, kad ga­lė­tu­me pa­deng­ti vi­sus esa­mus po­rei­kius.

Įver­ti­nus nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie šiais me­tais pla­nuo­ja­mas gau­ti PSDF biu­dže­to įplau­kas bei pla­nuo­ja­mą iš­lai­dų eko­no­mi­ją, taip pat skir­tas ir nu­ma­to­mas dar šiais me­tais pa­skirs­ty­ti re­zer­vo lė­šas, pa­tiks­lin­tas PSDF biu­dže­to re­zer­vo dy­dis. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų pra­džio­je šio biu­dže­to re­zer­vą tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 228 mln. eu­rų. Ačiū.

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Dė­ko­ju. Ma­tau, yra no­rin­čių pa­klaus­ti. Pra­šom, M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš skai­tau ger­bia­mo bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro be­ne pas­ku­ti­nės die­nos laiš­ką ir krei­pimą­si į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją. Jis pra­šo skir­ti 62 mln. eu­rų mi­nis­te­ri­jai, kad bū­tų už­tik­rin­tas sklan­dus at­si­skai­ty­mas su tie­kė­jais, įsi­gy­jant vak­ci­nų pri­sta­ty­mo, pa­skirs­ty­mo lo­gis­ti­kos pa­slau­gas bei prie­mo­nes tes­tuo­ti, ki­tas COVID-19 val­dy­ti skir­tas prie­mo­nes. Pa­pil­do­mai lė­šų po­rei­kis dar taip pat ir vak­ci­noms – iki 65 mln. eu­rų. Dar pa­pil­do­mai rei­ka­lin­gas 21 mln. eu­rų po­rei­kis at­si­skai­ty­ti su la­bo­ra­to­ri­jo­mis už at­lik­tus ty­ri­mus. Už at­lik­tus ty­ri­mus.

Ar ga­li­te pa­aiš­kin­ti, jū­sų su­pra­ti­mu, ko­dėl mi­nis­te­ri­ja neat­si­skai­tė su tie­kė­jais, neat­si­skai­tė su la­bo­ra­to­ri­jo­mis ir dar net ne­įtrau­kė šių lė­šų į ki­tų me­tų biu­dže­tą? Kas čia yra?

A. DULKYS. Pri­si­pa­žin­siu, man bū­tų su­dė­tin­ga at­sa­ky­ti, ko­dėl tai bu­vo ne­pa­da­ry­ta. Ta­čiau lo­gi­ka yra aiš­ki. Skaid­rus biu­dže­tas yra toks, jei­gu ja­me yra įtrau­kia­ma vis­kas, kas yra įma­no­ma ap­skai­čiuo­ti. Aš su­tin­ku, kad ir mes, la­bai ti­kė­ti­na, dar ne vis­ką ži­no­me, ga­li tek­ti ką nors ko­re­guo­ti, ta­čiau ži­no­jo­me, kad yra su­tar­čių apie 65 mln. eu­rų vak­ci­nai, to­dėl bu­vo įtrauk­ta į vals­ty­bės biu­dže­to da­lį. Ati­tin­ka­mai ir lo­gis­ti­kai, prie­mo­nėms, te­sta­vi­mui taip pat 80 mln. eu­rų bu­vo nu­ma­ty­ta vals­ty­bės biu­dže­te. Gal­būt tie skai­čiai ir­gi nė­ra pa­tys tiks­liau­si, ta­čiau pa­gal tai, kiek ga­li­me susi­skai­čiuo­ti, lai­ko­mės to­kio prin­ci­po, kad to­kius da­ly­kus įtrau­k­ti yra bū­ti­na.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties di­de­lis dar­bas yra at­lik­tas per tas ke­le­tą die­nų, ma­tyt, ta ko­man­da, ku­ri pas jus da­bar pil­do­si, in­ven­to­ri­za­ci­ja yra ir vyks­ta. Iš tik­rų­jų svei­ki­nu. Bet kar­tu man ke­lia abe­jo­nių, kaip, ma­tyt, ir ma­no ko­le­gai A. Ma­tu­lui bei ki­tiems. Mes prieš tai bu­vu­sią Vy­riau­sy­bę ir mi­nist­rą la­bai stip­riai kri­ti­kuo­da­vo­me, kad yra la­bai di­de­lis re­zer­vas ir ne­ski­ria­mas ki­toms pa­rei­goms ir fun­k­ci­joms at­lik­ti. Aš ma­nau, kad mes tie­siog pa­im­si­me pra­ei­tų me­tų pa­teik­tą mū­sų ko­le­gų ben­d­rą pa­siū­ly­mą ir mes jį už­re­gist­ruo­si­me. Ar jūs ne­ma­no­te, ka­dan­gi tuo me­tu ir­gi pri­ta­rė to­kiam ma­no siū­ly­mui, kad re­zer­vas tu­ri bū­ti ma­žas, kaip įsi­vaiz­duo­ja­te, jei­gu biu­dže­tas, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­vas bū­tų tik 100 mln., o vi­sus ki­tus pi­ni­gus mes pa­siū­ly­mu pa­skirs­ty­tu­me, kam rei­kia? Prieš tai, tar­ki­me, ket­ve­rius me­tus bu­vo­me nuo­sek­lūs ir vi­są­laik lai­ky­da­vo­mės, kad re­zer­vas yra per di­de­lis, re­zer­vas ne­tu­ri toks bū­ti, nes tik iš­im­ties tvar­ka Vy­riau­sy­bė jį ga­li per­skirs­ty­ti. Ma­no ma­ny­mu, ką Vy­riau­sy­bė duo­da 234 mln. plius dar jū­sų re­zer­vas, tai iš tik­rų­jų la­bai di­de­lė pi­ni­gų su­ma.

A. DULKYS. Gir­džiu jū­sų ar­gu­men­tus, ta­čiau gal­būt no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ke­le­tą as­pek­tų. Iš prin­ci­po to­kio dy­džio re­zer­vas bū­tent šia­me Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­de yra jau ta is­to­ri­nė pa­tir­tis, kaip jūs sa­ko­te, gal­būt ne pa­ti ge­riau­sia. Bet pri­pa­žin­ki­me, kad ir šie me­tai yra ki­to­kie. Ir dar jei­gu tu­rė­si­me min­ty­je, kad bū­tent šia­me fon­de esan­tis re­zer­vas jau la­bai tu­ri tą to­kį tiks­li­nį ir aiš­kų jo nau­do­ji­mą, ir mes ži­no­me, kiek yra su­dė­tin­ga vis­ką su­pla­nuo­ti ir mes ne­ži­no­me, ko­kias tu­rė­si­me pa­sek­mes su vais­tais ir ki­tais da­ly­kais, tai aš bū­čiau lin­kęs re­ko­men­duo­ti, kad vis dėl­to šiais me­tais rei­kė­tų tu­rė­ti tą re­zer­vą. Ta dis­ku­si­ja apie jo dy­dį gal­būt ga­lė­tų bū­ti ir at­ei­ty­je, juo la­biau kad nuo ben­dros su­mos, nuo 2,5 mlrd., tai yra ma­žiau ne­gu 10 % ir žiū­rint va­dy­biš­kai yra toks ga­na lo­giš­kas skai­čius. Be­je, vie­nas da­ly­kas yra vi­siš­kai ki­toks ne­gu vi­sa­da – šiais me­tais jau bu­vo re­zer­vai pa­nau­do­ti ir jo­kių pa­pil­do­mų per­ve­di­mų, jei­gu ma­to­te, kaip bū­da­vo kiek­vie­nais me­tais, yra ne­nu­ma­ty­ta. Tai ir­gi yra tam tik­ras žings­nis to ju­dė­ji­mo.

Ka­dan­gi tu­ri­me ko­vi­do me­tus, tai iš tik­rų­jų pri­pa­žįs­ta­me, kad gal bent jau tą pir­mą pus­me­tį ga­li­ma mums vi­siems pra­dė­ti, kaip sa­ko, taip tru­pu­tė­lį įžval­giau. O vė­liau pra­tęs­ti tą dis­ku­si­ją dėl efek­ty­vaus re­zer­vo dy­džio. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Da­nie­lė.

M. DANIELĖ (LF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas yra apie psi­chi­kos svei­ka­tą. Psi­chi­kos svei­ka­ta yra vie­na iš la­biau­siai ko­vi­do pa­veik­tų sri­čių ir tos pa­sek­mės bus skau­džios ir at­ei­ty­je. Ar esa­me nu­ma­tę ir kaip esa­me nu­ma­tę fi­nan­suo­ti psi­chi­kos svei­ka­tos pa­slau­gų plėt­rą bū­tent iš PSDF ir kaip ap­skri­tai esa­me nu­ma­tę tvar­ky­tis su psi­chi­kos svei­ka­tos pa­sek­mė­mis at­ei­ty­je?

A. DULKYS. Ačiū. Pa­lie­tė­te la­bai ge­rą vie­tą. Mes iš tik­rų­jų pri­pa­žįs­ta­me, kad da­bar pir­mą pus­me­tį vi­sas mąs­ty­mas, aiš­ku, yra nu­kreip­tas į ko­vi­do da­ly­kus, ta­čiau dar Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, kai svars­tė­me biu­dže­tą, vi­si kar­tu są­ži­nin­gai pri­pa­ži­no­me, kad šie mė­ne­siai la­bai sti­p­riai pa­kenks Lie­tu­vo­je psi­chi­kos svei­ka­tos si­tu­a­ci­jai. Įvei­kus ko­vi­do kri­zę, ka­da mums bus aiš­kes­ni li­ku­čiai ir ką mes dar ga­li­me pa­da­ry­ti, tai esa­me pa­si­ža­dė­ję dėl psi­chi­kos svei­ka­tos sri­ties da­ry­ti rim­tus po­ky­čius. Sa­vo ruož­tu, ma­no as­me­ni­nis po­žiū­ris, taip pat tai ga­li įro­dy­ti, kad ma­no pir­mo­ji pa­ta­rė­ja į ma­no ko­man­dą, ku­ri bu­vo pri­im­ta, bu­vo pa­ta­rė­ja, ku­ri dirbs bū­tent psi­chi­kos svei­ka­tos sri­ty­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą tu­ri A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je su­ge­ba­me ras­ti pa­pil­do­mai PSDF biu­dže­tui 108 mln., pa­pil­do­mai ne­ma­žai lė­šų vak­ci­nai ir per Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją 80 mln. ki­toms prie­mo­nėms, su­si­ju­sioms su pan­de­mi­jos val­dy­mu, įsi­gy­ti. Bet man ne­ri­mą ke­lia, ne­ži­nau, ar jums yra ži­no­mi to­kie ga­li­mi fak­tai apie ne­skaid­rius pir­ki­mus na­cio­na­li­nė­je la­bo­ra­to­ri­jo­je, apie ga­li­mai už­aukš­tin­tas kai­nas per­kant tam tik­ras pa­slau­gas dėl mo­ky­mo. Ga­vau in­for­ma­ci­ją iš mi­nis­te­ri­jos, kad iš kai ku­rių pir­ki­mo gru­pės na­rių bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai, kad jie pri­ta­ria, po to, kai pir­ki­mai jau bu­vo įvy­kę ge­ro­kai anks­čiau. Štai šian­dien ga­vau aš ir tik­riau­siai mi­nis­te­ri­ja ga­vo di­de­lį skun­dą iš Krau­jo do­no­rys­tės cen­tro apie ga­li­mai ir­gi ne­skaid­rius pro­ce­sus. Aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų kaip eko­no­mis­to, kon­tro­lie­riaus, au­di­to­riaus, ar do­mė­si­tės ši­tais da­ly­kais ir kaip jūs už­tik­rin­si­te, kad to­kie pro­ce­sai ne­si­kar­to­tų?

A. DULKYS. Vie­na­reikš­miš­kai, jei­gu bus to­kių fak­tų ar­ba bus to­kios in­for­ma­ci­jos, iš vie­šo­sios erd­vės aš ma­tau, kad jos yra, tai, be abe­jo, aiš­kin­si­mės, kaip ir nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tų tvar­ka. Pri­va­lu tai da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mą nu­ska­na­vo te­le­pa­tiš­kai M. Da­nie­lė, tai ne­tu­riu klau­si­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sian­ty­sis – K. Gla­vec­kas, bet jo sa­lė­je ne­ma­tau. Ge­rai. Ačiū už pri­sta­ty­mą.

A. DULKYS. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų. Už­si­ra­šė kal­bė­ti už – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, at­kreip­siu dė­me­sį į tai, kaip yra ko­re­guo­ja­mas Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas ir ap­skri­tai kaip yra kei­čia­mos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos iš­lai­dos.

Pir­ma. Aki­vaiz­du, kad iš­ei­nan­ti Vy­riau­sy­bė neat­si­skai­tė su la­bo­ra­to­ri­jo­mis už dar­bus, tam rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas apie 20 mln. Taip pat iš­ei­nan­ti Vy­riau­sy­bė neat­si­skai­tė su la­bo­ra­to­ri­jo­mis dėl tes­tų ir ne­nu­ma­tė pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo te­stams. Taip pat Vy­riau­sy­bė ne­nu­ma­tė fi­nan­sa­vi­mo vak­ci­nai, ne­nu­ma­tė ir fi­nan­sa­vi­mo me­di­kų prie­dams ir ne­nu­ma­tė pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo vais­tų kom­pen­sa­vi­mui, ir ne­nu­ma­tė fi­nan­sa­vi­mo me­di­kų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui. Vi­sas ši­tas da­ly­kas yra tai­so­mas ir pa­pil­do­mai fi­nan­sų sis­te­mai yra ski­ria­ma maž­daug 150 mln. eu­rų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ir vals­ty­bės fon­do biu­dže­tuo­se. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už kal­bės A. Ma­tu­las. At­si­pra­šau, tik po vie­ną.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­riu kel­ti klau­si­mą, nes prieš tai po­sė­džio pir­mi­nin­kas ne­pa­si­sa­kė vi­siš­kai dėl Sei­mo sta­tu­to 177 straips­nio 4 da­lies. Prieš tai mes svars­tė­me biu­dže­tą ir pa­gal 4 da­lį tu­rė­jo bū­ti dar kar­tą per­skai­ty­tas pra­ne­ši­mas, ko­kios yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jos, Sei­mo na­rių pa­teik­ti pa­siū­ly­mai ir ku­riems pa­siū­ly­mams ko­mi­te­tai pri­ta­rė, ku­riems ne, ir pa­na­šiai. Čia yra ant­ras biu­dže­to svars­ty­mas. Tai ar jis bus 19 va­lan­dą, ar kaip čia yra?

PIRMININKAS. Ačiū, su­pra­to­me re­pli­ką. Ga­liu at­sa­ky­ti, kad fi­nan­sų mi­nist­rė, pa­teik­da­ma iš tri­bū­nos tą vi­są in­for­ma­ci­ją, ką tu­rė­jo, tą ir pa­tei­kė. Dėl to bus bal­suo­ja­ma, dėl svars­ty­mo ar­ba grą­ži­ni­mo Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti 19 va­lan­dą, ka­da ir bu­vo nu­ma­ty­ta, ir ta­da bus ir ki­ti klau­si­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Re­mi­gi­jus. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, tai man ky­la klau­si­mas, ar mes nag­ri­nė­si­me Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, kas ir pri­va­lo­ma pa­gal 4 da­lį, ir ar bus ko­mi­te­tų pra­ne­ši­mai, ar mes kaž­ką mai­šo­me?

PIRMININKAS. Pa­siū­ly­mus nag­ri­nė­si­me pri­ėmi­mo me­tu, o, kaip jau mi­nė­jau, dėl svars­ty­mo ap­skri­tai, pri­ta­ri­mo ar­ba ne­pri­ta­ri­mo, bal­suo­si­me 19 va­lan­dą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si pa­si­sa­kė. Ar ga­lė­tu­me 2-2 klau­si­mui, ku­rį ką tik gir­dė­jo­me, pri­tarti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­lė­tu­me? La­bai ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. In­for­ma­vo, kad pa­grin­di­nis Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pra­šo sku­bos tvar­kos, kad ga­lė­tu­me svars­ty­ti. Ge­rai, pri­ta­riame. Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.16 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5294(2), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 191, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5295(2), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3011 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5296(2), Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 2, 4, 5, 111, 14, 18, 21 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5297(2), Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5298(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3.1. klau­si­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą M. Na­vic­kie­nę pri­sta­ty­ti Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir su­si­ju­sius klau­si­mus. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­ty­da­ma pa­to­bu­lin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, no­riu pa­brėž­ti ke­le­tą da­ly­kų.

Vi­sų pir­ma, kad di­džiau­sią „Sod­ros“ iš­lai­dų da­lį, kaip ži­no­me, su­da­ro iš­lai­dos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­joms. Pen­si­joms nu­ma­ty­ta skir­ti pi­ni­gų su­ma yra 9,7 % di­des­nė nei lau­kia­ma 2020 me­tais. Šių iš­lai­dų di­dė­ji­mą są­ly­go­ja nu­ma­to­mas pen­si­jų di­di­ni­mas pa­gal ap­skai­čiuo­tą ko­e­fi­cien­tą 2021 me­tams. Prog­no­zuo­ja­ma, kad at­ei­nan­čiais me­tais vi­du­ti­nė me­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą di­dės 40,6 eu­ro, ar­ba 10 %, ir vi­du­ti­nė sieks apie 440 eu­rų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2021 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos sieks 5 mlrd. 127,5 mln. eu­rų ir bus 3,7 %, ar­ba 180,7 mln. eu­rų, di­des­nės nei 2020 me­tais lau­kia­ma.

Pa­ja­mų di­dė­ji­mui dau­giau­sia įta­kos tu­rė­jo ap­draus­tų­jų skai­čiaus di­dė­ji­mas ir jų dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad ap­draus­tų as­me­nų skai­čius 2020 me­tais sieks 1 mln. 500 tūkst., o ap­draus­tų­jų me­ti­nė drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ba­zė di­dės 4,4 %. Iš­lai­dos sieks 4 mlrd. 991,3 mln. eu­rų.

Kal­bant apie mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ei­lu­tę, 2021 me­tais nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti 373,8 mln. eu­rų, tai yra 19,7 mln. eu­rų, ar­ba 5,6 %, dau­giau ne­gu 2020 me­tais.

Ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui nu­ma­to­ma skir­ti 312,3 mln. ir prog­no­zuo­ja­ma, kad bus 7,3 mln., ar­ba 2,4 %, di­des­nė nei 2020 me­tais lau­kia­ma, nes prog­no­zuo­ja­mas ne­dar­bo ly­gio ma­žė­ji­mas – nuo 8,8 % 2020 me­tais iki 8,2 % 2021 me­tais.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­dos su­da­rys 31,1 mln. eu­rų ir bus 1,7 mln. eu­rų, ar­ba 5,7 %, di­des­nės nei lau­kia­ma 2020 me­tais.

Veik­los są­nau­dos 2021 me­tais su­da­rys 95… mln. eu­rų. Bus 7,2 mln. eu­rų di­des­nės nei lau­kia­ma 2020 me­tais.

Ei­na­mų­jų me­tų pa­ja­mos vir­šys iš­lai­das 136,2 mln. eu­rų. Pa­žy­mė­ti­na, kad prog­no­zuo­ja­ma apie 606 mln. eu­rų 2020 me­tais ne­pa­nau­do­tų Re­zer­vi­nio fon­do lė­šų su­grą­žin­ti į vals­ty­bės So­cia­li­nio drau­di­mo re­zer­vi­nį fon­dą. Trum­pai gal­būt tiek, at­sa­ky­čiau į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. No­rė­čiau tik­tai pa­si­tiks­lin­ti su pra­ne­šė­ja: klau­si­mus 2-3.1, 2-3.2, 2-3.3, 2-3.4 ir 2-3.5 gal­būt in cor­po­re mes svars­to­me kar­tu ir kar­tu at­sa­ko­me į klau­si­mus, jei­gu jie su­si­ję?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Jei­gu ko­le­gos su­tin­ka, ga­liu pri­sta­ty­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Gal ta­da pri­sta­ty­ki­te vi­sus ir ta­da bus klau­si­mai dėl vis­ko.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ge­rai. Kar­tu tei­kia­mas Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 pro­jek­tas, bū­tų siū­lo­mi to­kie punk­tai: su­de­rin­ti nuo­sta­tas su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mu ir nu­sta­ty­ti, kad bū­tų tai­ko­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lu­bos ap­draus­tie­siems, taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad nuo dar­buo­to­jo gau­tos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ne­ap­mo­kes­ti­na­mos nau­dos, darb­da­viui su­mo­kė­jus už ge­le­žin­ke­lio ar ke­lių vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus, skir­tus dar­buo­to­jui at­vyk­ti į dar­bą ar par­vyk­ti iš jo, ne­skai­čiuo­ja­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos.

Taip pat nu­sta­ty­ta, iki ka­da ver­slo liu­di­ji­mą tu­rin­tis as­muo, ku­ris dir­ba ne vi­są ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį, ta­čiau no­ri su­mo­kė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už vi­są ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį, ga­li pa­teik­ti pra­šy­mą su­mo­kė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už vi­są ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį. Prie­vo­lė „Sod­rai“ vie­šai skelb­ti ap­draus­tų­jų as­me­nų pa­ja­mas, nuo ku­rių tu­ri bū­ti pri­skai­čiuo­tos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos vi­dur­kis, iš­skai­dy­tas pa­gal ap­draus­tų­jų as­me­nų ly­tį. Taip pat ma­žin­ti „Sod­ros“ ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, kai ati­de­da­mas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų, dels­pi­ni­gių ar bau­dų sko­los mo­kė­ji­mas.

Tiks­li­na­me iš­mo­kų per­mo­kos ar rei­ka­la­vi­mo, ky­lan­čio iš re­gre­so tei­sės iš­ieš­ko­ji­mo ar jos už­bai­gi­mo, są­ly­gas. Taip pat to­bu­li­na­me so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ir ki­tų iš­mo­kų, ku­rių mo­­kė­ji­mas pa­ves­tas fon­do val­dy­bai ar jos te­ri­to­ri­niams sky­riams, per­mo­kų ir rei­ka­la­vi­mų, kylan­čių iš re­gre­so tei­sės iš­ieš­ko­ji­mo, tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Tiks­li­na­me „Sod­ros“ ta­ry­bos ir „Sod­ros“ val­dy­bos vyk­do­mas funk­ci­jas, su­de­ri­na­me nuo­sta­tas su So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mu ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mu.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mu siū­lo­me pa­keis­ti, at­si­žvel­giant į Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas, vals­ty­bi­nį so­cia­li­nį drau­di­mą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se aiš­kiai api­brėž­ti iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do lė­šų ap­mo­ka­mų pa­pil­do­mų iš­lai­dų są­vo­ką ir (ar) jų baig­ti­nį są­ra­šą.

To­liau. Sie­kiant iš­veng­ti Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų tai­ky­mo pro­ble­mų, aiš­kiai nu­sta­ty­ti, ka­da Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 5 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­ti as­me­nys lai­ko­mi ap­draus­tai­siais. Sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo pa­pil­dy­ti baig­ti­nį są­ra­šą at­ve­ju, kai yra mo­ka­ma li­gos iš­mo­ka, pa­tiks­lin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl li­gos iš­mo­kų sky­ri­mo as­me­nims, vyk­dan­tiems pro­fe­si­nės veik­los funk­ci­jas, ku­rias vyk­dant ne­iš­ven­gia­mas bū­ti­nas kon­tak­tas su pa­vo­jin­ga už­kre­čia­mą­ja li­ga ser­gan­čiu as­me­niu. Taip pat at­si­sa­ky­ti pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo ar­ba spe­cia­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mą be­si­mo­kan­čio ne­įga­laus as­mens am­žiaus ri­bos, ji bu­vo nu­sta­ty­ta iki 21 me­tų, ski­riant li­gos iš­mo­ką už to­kių ne­įga­lių as­me­nų prie­žiū­rą, kai už­da­ro­mos švie­ti­mo įstai­gos ir vi­suo­ti­nai per­ei­na­ma prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si, nu­sta­to­mas in­fek­ci­jų pli­ti­mą ri­bo­jan­tis re­ži­mas ar pri­va­lo­mos izo­lia­ci­jos lai­ko­tar­piu. Su­vie­no­din­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų tei­sės gau­ti li­gos, mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kas gau­nant pa­ja­mų.

Man at­ro­do, dėl ši­to vis­kas. Ar yra dau­giau čia ly­di­mų­jų?

PIRMININKAS. Dar Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Pen­si­jų anui­te­tai. Ge­rai. Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Nuo 2020 m. lie­pos 1 d., kai „Sod­ra“ ta­po pen­si­jų anui­te­tų mo­kė­to­ju, nuo šios die­nos for­muo­ja­mas ir vyk­do­mas sa­va­ran­kiš­kas Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­tas. Pir­mą­jį Pen­si­jų anui­te­tų fon­do vei­ki­mo pus­me­tį šį biu­dže­tą įsta­ty­mu pa­ves­ta tvir­tin­ti pa­čiam pen­si­jų anui­te­tų mo­kė­to­jui, tai yra „Sod­rai“. Pra­de­dant biu­dže­ti­niais 2021 me­tais, Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­tas tvir­ti­na­mas įsta­ty­mu. Pla­nuo­ja­ma, kad 2021 me­tais Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to įplau­kos su­da­rys 4 mlrd. 108 mln. eu­rų. Tai kau­pi­mo ben­dro­vių už anui­te­tą įgy­jan­čius as­me­nis per­ve­da­mos lė­šos pen­si­jų anui­te­tams mo­kė­ti.

Aš gal, ko­le­gos, ta­da pa­lik­siu, jei­gu dėl šio klau­si­mo bus ko­kių nors spe­ci­fi­nių klau­si­mų, dau­giau ne­si­plė­siu pri­sta­ty­da­ma pa­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne­abe­jo­ju, kad ko­le­goms kils klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Da­bar tu­ri­me no­rin­čių pa­klaus­ti. Pra­šau, žo­dis M. Ma­jaus­kui.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti apie pen­si­nin­kų si­tu­a­ci­ją. At­ei­nan­čiais me­tais la­bai pa­lan­kiai for­mu­lė rei­ka­lau­ja in­dek­suo­ti pen­si­jas net 9 %, ta­čiau ma­žė­jant dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mui 2022 ir 2023 me­tais tas au­gi­mas, na­tū­ra­lu, ro­dys vi­sai ki­to­kį in­dek­sa­vi­mą. Tai­gi, ti­kė­ti­na, jei­gu va­do­vau­si­mės ta pa­čia for­mu­le, pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas bus reikš­min­gai ma­žes­nis. Ar esa­te nu­ma­čiu­si kaip nors keis­ti for­mu­lę ar ap­skri­tai per­žiū­rė­ti, kaip yra in­dek­suo­ja­mos pen­si­jos, jog jų in­dek­sa­vi­mas iš­lik­tų spar­tes­nis ir so­cia­li­nė pen­si­nin­kų at­skir­tis ma­žė­tų? Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Tiks­las yra tva­rus ir sta­bi­lus pen­si­jų au­gi­mas. Tą įro­dė­me jau šie­met, kuo­met ieš­ko­jo­me ne­su­pla­nuo­tų pi­ni­gų to­kiam in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tui, koks bu­vo pri­im­tas. Tik­rai siek­si­me nuo­la­ti­nio ir tva­raus pen­si­jų au­gi­mo. Jei­gu rei­kės per­žiū­rė­ti tam in­dek­sa­vi­mo for­mu­les, to ir im­si­mės, ta­čiau tik­rai ne­sku­bė­si­me, pa­ma­ty­si­me, ko­kios yra prog­no­zės, dis­ku­tuo­si­me su eks­per­tais, Lie­tu­vos ban­ku. Siek­si­me, kad in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tų for­mu­lė bū­tų to­kia, kad už­tik­rin­tų pen­si­jų au­gi­mą drau­ge su dar­bo už­mo­kes­čio fon­do di­dė­ji­mu ir su sau­gik­liais, kad tos pen­si­jos ne­ma­žė­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma Mo­ni­ka, ma­lo­nu jus ma­ty­ti ši­tuo am­plua, ger­bia­ma ko­le­ge iš ko­mi­te­to. Ma­no klau­si­mas bus kur kas leng­ves­nis ne­gu M. Ma­jaus­ko. Iš tie­sų ta­me pro­jek­te mes, dar bū­da­mi val­dan­tie­ji, pa­ste­bė­jo­me, kad ša­lia lu­bų nu­lei­di­mo kar­te­lės at­si­ran­da dar toks tech­ni­nis pa­si­kei­ti­mas, gan tech­ni­nis, dėl lu­bų skai­čia­vi­mo – iš skir­tin­gų pa­ja­mų rū­šių žmo­gaus lu­bos bus skai­čiuo­ja­mos pa­gal ben­drą su­mą, o ne at­ski­rai, ko­kias pa­ja­mas jis gau­na, dėl to „Sod­ros“ biu­dže­tas pra­ras apie 7 mln. eu­rų. Iš es­mės tai yra tei­siš­kai tvar­kin­ga, mes tą su­pran­ta­me, pa­na­šiai skai­čiuo­ja­mas GPM. Bet ar to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je tai yra so­cia­liai tei­sin­ga? Gal mes vis dėl­to, tau­py­da­mi kiek­vie­ną mi­li­jo­ną, ga­lė­tu­me tą spren­di­mą ati­dė­ti bent me­tams ir tur­tin­gi žmo­nės iš es­mės bū­tų la­biau so­li­da­rūs šio­je kri­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te, ger­bia­mas ko­le­ga, tai yra ana­lo­gi­ja su ki­to­mis skai­čia­vi­mo me­to­di­ko­mis. Ar tai yra so­cia­liai tei­sin­ga? Šian­dien mes tu­ri­me su­pras­ti, ko­kia yra biu­dže­to si­tu­a­ci­ja ir kaip at­ro­do tas pats „Sod­ros“ biu­dže­tas, to­dėl kaž­ko­kių skai­čia­vi­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mų tik­rai da­bar nu­ma­ty­ti ne­ga­lė­tu­me ar­ba tik­rai ne­ga­lė­čiau jų pa­siū­ly­ti. At­ei­ty­je dis­ku­tuo­ti apie tai ga­li­ma, kel­ti klau­si­mus ga­li­ma, į juos ieš­ko­ti at­sa­ky­mų taip pat, ta­čiau į sun­kius klau­si­mus, kaip ži­no­te, leng­vų at­sa­ky­mų nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­kui. R. Že­mai­tai­čio sa­lė­je ne­ma­tau. Klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Svei­ki­nu mi­nist­re su pir­muo­ju „Sod­ros“ biu­dže­to pa­tei­ki­mu. Džiu­gu, kad jis yra tei­gia­mas, ir tuo tik­rai rei­kia pa­si­džiaug­ti, tu­rint gal­vo­je, ko­kia yra su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja. At­ro­do, kad vals­ty­bės biu­dže­tu yra fi­nan­suo­ja­ma ne­ma­žai „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dų. Pir­mas klau­si­mas bū­tų apie li­gos so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­das. Jos, ly­gi­nant su pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės at­neš­tu biu­dže­tu, ma­žė­ja 110 mln. eu­rų. Klau­si­mas – ko­dėl? Ar bus ma­žiau ser­gan­čių, ar tai yra ne­įtrauk­tos vals­ty­bės biu­dže­to ir pa­ja­mos, ir iš­lai­dos pan­de­mi­jai val­dy­ti? Jei­gu taip, jei­gu ne­įtrauk­ta, tai klau­si­mas, kaip yra su tuo šian­dien daž­nai de­kla­ruo­ja­mu biu­dže­to skaid­ru­mo prin­ci­pu, kad kaž­ko­kios lė­šos ne­įtrauk­tos, tas mi­nus 110 mln. eu­rų li­gos so­cia­li­niam drau­di­mui.

O ant­ras klau­si­mas yra apie tuos vie­ni­šus pen­si­nin­kus. Ne­ma­žai kal­bė­jo­te apie su­kel­tus lū­kes­čius žmo­nėms. Ar nė­ra taip, kad dėl vie­ni­šų pen­si­nin­kų ir­gi yra su­kel­tas lū­kes­tis, kad nuo lie­pos 1 die­nos pen­si­jos bus, o biu­dže­te tai ne­nu­ma­ty­ta?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ka­dan­gi su „Sod­ra“ yra su­de­rin­ta, kad ko­vi­di­nėms li­gos iš­mo­koms bus ski­ria­ma apie 120 mln. eu­rų, to­dėl tą da­lį li­gos iš­mo­kų, ku­rios yra su­si­ju­sios su ko­vi­di­ne da­li­mi, tu­rint ga­ran­ti­ją pa­deng­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis… ki­ta li­gos da­lis ir yra prog­no­zuo­ja­ma ma­žes­nė. Kal­bant apie lū­kes­čių už­kė­li­mą dėl vie­ni­šų pen­si­nin­kų, aš gir­džiu ir su­pran­tu tą skep­sį, bet tu­ri­me tiks­lą, nuo ku­rio ne­su­trau­kia­me, ku­rio lai­ky­si­mės, tai yra ma­žin­ti vie­ni­šų as­me­nų skur­dą. Prie­mo­nė, ku­ria esa­me nu­ma­tę to siek­ti, yra bū­tent pen­si­jos vie­ni­šiems as­me­nims. Da­bar mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad da­lis tų as­me­nų gau­na naš­lio pen­si­jas, jie yra „Sod­ros“ sis­te­mo­je, ir yra da­lis vie­ni­šų žmo­nių, ku­rie jos ne­gau­na. Kaž­ko­kiu bū­du rei­kia ras­ti ge­riau­sią, tin­ka­mą for­mu­lę, kaip ras­ti bū­dą, kad tie vi­si žmo­nės at­si­ras­tų ben­dra­me ir kaž­ko­kia­me tva­ria­me da­ri­ny­je, ne­iš­krai­pant nei „Sod­ros“ sis­te­mos lo­gi­kos, nei juos vi­sus kaž­kaip su­me­tant į iš­mo­kų sis­te­mą, tai tur­būt ir­gi ne­bū­tų tei­sin­gas ke­lias.

Tai ieš­ko­me ge­riau­sio spren­di­mo. Ne­sa­kau, kad yra pa­pras­ta jį ras­ti, bet šian­dien no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­si­trau­kia­me nuo to tiks­lo, ir ma­no­me, kad 2021 me­tais bū­tų ga­li­ma jau pra­dė­ti to­kias pen­si­jas mo­kė­ti, tam yra nu­ma­ty­ti pre­li­mi­na­rūs skai­čia­vi­mai, kiek ga­lė­tų bū­ti to­kių žmo­nių, jei­gu mes 2021 me­tais vie­no­din­tu­me tą iš­mo­ką iki šian­die­nos naš­lių vi­du­ti­nės pen­si­jos apie 28 eu­rų. Tai ma­ty­si­me, kai jau tu­rė­si­me pro­jek­tą, kiek to­kių žmo­nių tik­rai ga­lė­tų bū­ti, koks bus rei­ka­lin­gas biu­dže­tas, tai pir­mi pi­ni­gai yra nu­ma­ty­ti. O 2022 me­tais steng­si­mės per­ei­ti prie dar tva­res­nio mo­de­lio ir di­des­nių su­mų, ku­rios pa­siek­tų vie­ni­šus pen­si­nin­kus.

Tai­gi nie­kur ne­si­trau­kia­me nuo įsi­pa­rei­go­ji­mo ma­žin­ti vie­ni­šų as­me­nų skur­dą bū­tent to­kia prie­mo­ne, tik ji tu­rės ras­ti for­mą, kaip mes tai įgy­ven­din­si­me.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, dir­bo­me ket­ve­rius me­tus ir aš ne­ži­no­jau, kad jūs esa­te bur­ti­nin­kė ar fo­ku­si­nin­kė, nes, pa­ly­gi­nęs so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to pir­mą­jį va­rian­tą ir da­bar­ti­nį, ma­tau, kad pa­ja­mos, sa­ky­ki­me, per mė­ne­sį pa­di­dė­jo 120 mln., o iš­lai­dos net su­ma­žė­jo 10 mln. Tai ma­no klau­si­mas, kaip čia taip sprig­tu stai­giai mes kaž­kur su­ran­da­me 120 mln. pa­pil­do­mai? Ar čia po­nas L. Ku­ku­rai­tis ne­są­ži­nin­gas bu­vo, ar kas nors ki­tas? Tai vie­nas klau­si­mas.

O ant­ras klau­si­mas dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo. Vėl­gi, kai pa­ly­gi­nu pir­mą­jį va­rian­tą, bu­vo 0,7 ir mes ne vie­ną kar­tą tai svars­tė­me ko­mi­te­te. Da­bar at­si­ran­da 0,9. Aš su­pran­tu, 0,9 bu­vo dėl ba­zi­nio dy­džio, kur pa­pil­do­mai 0,2 siū­lė Pre­zi­den­tas. Tai ma­no klau­si­mas, kaip 0,2 at­si­ra­do pa­pil­do­mai ir pa­pil­do­mam drau­di­mui? Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te at­si­ra­do ki­ti skai­čiai dėl pa­si­kei­tu­sių Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos prog­no­zių. Jūs tur­būt pui­kiai su­pran­ta­te, kad jos kei­tė­si, tai kei­tė­si ir tam tik­ri ro­dik­liai, ku­rie tuos po­ky­čius ir lė­mė. To­dėl biu­dže­tą ma­to­me, sa­ky­čiau, ge­res­nį, ne­gu jis bu­vo esant pir­mi­nėms prog­no­zėms. Tai tuo ga­lė­tu­me tik pa­si­džiaug­ti.

O dėl in­dek­sa­vi­mo, aš ga­lė­siu gal­būt jums at­ski­rai at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, nes da­bar ne­tu­riu su sa­vi­mi duo­me­nų.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia L. Na­gie­nė. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, pir­miau­sia tik­rai džiu­gu ma­ty­ti pir­mą kar­tą jus. Iš tik­rų­jų, per­žiū­rė­jus jū­sų biu­dže­tą, man su­si­da­rė toks įspū­dis dėl veik­los są­nau­dų. Mes ži­nome, kad lie­pos 1 die­ną vyks re­for­ma iš re­gio­nų į re­gio­nus, vie­toj de­šim­ties te­ri­to­ri­nių sky­rių bus tik pen­ki te­ri­to­ri­niai sky­riai, kiek aš ži­nau. O iš­lai­dos veik­los są­nau­dų ir dar­bo už­mo­kes­čio vi­sais at­ve­jais vis tiek iš­au­ga. Iš­au­ga dėl in­dek­sa­ci­jos… vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Bet čia ne­tu­rė­tų tiek daug ir iš­aug­ti.

Kaip jūs ver­ti­na­te šią re­for­mą? Kaip jums at­ro­do, ar jūs po to tu­rė­si­te pla­nuo­se tik vie­ną te­ri­to­ri­nį sky­rių, tai yra vie­ną ju­ri­di­nį vie­ne­tą, tik vie­ną val­dy­bą?

Dar ki­tas klau­si­mas, ar pla­nuo­ja­te? Nes di­džiau­sias iš­lai­das te­ri­to­ri­niai sky­riai, iš es­mės val­dy­ba, ir „Sod­ros“ biu­dže­tas pa­ti­ria iš­mo­kė­da­mas pen­si­jas. Da­bar in­dek­sa­ci­ja įvyks­ta ir vėl mū­sų iš­lai­dos žen­kliai iš­au­ga. Taip kiek­vie­nais me­tais mes šias iš­lai­das la­bai stip­riai di­din­si­me. Ko­kia jū­sų vi­zi­ja ir kaip jūs gal­vo­ja­te, kaip pa­siek­ti, kad tos iš­lai­dos iš tik­rų­jų ki­taip bū­tų, ei­tų per ban­kus, ir mes ei­na­me į elek­tro­ni­nę erd­vę? Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai jums ačiū. Ge­ras klau­si­mas. Aš kol kas ne­si­i­mu ver­tin­ti vi­sos struk­tū­ros, kaip ji at­ro­do, ir tų re­for­mų. Reik­tų tik­rai su­si­pa­žin­ti de­ta­liau, ko­kie bu­vo tiks­lai, kas bu­vo pa­siek­ta. Tą da­ry­si­me. Bet, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, „Sod­ros“ veik­la tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai skait­me­ni­zuo­ta. Tai čia aš jums pri­ta­riu, man at­ro­do, mes ma­to­me pa­na­šiai to­dėl, kad la­bai daug da­ly­kų ga­lė­tų bū­ti da­ro­ma elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, tai tiks­las tik­rai toks bus, mes jo siek­si­me.

Bet ver­tin­ti da­bar­ti­nes įvyk­dy­tas re­for­mas, aš ma­ny­čiau, man yra per anks­ti, aš tu­rė­čiau su­si­pa­žin­ti ir su kel­tais tiks­lais, ir su re­zul­ta­tais. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad veik­los iš­lai­dų di­dė­ji­mą są­ly­go­ja ir iš­mo­kų mo­kė­ji­mo są­nau­dų au­gi­mas, ir kar­tu pen­si­jų anui­te­tų fon­dų ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos, ku­rios bus kom­pen­suo­ja­mos Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dui per veik­los pa­ja­mas, bent jau to­kie pa­aiš­ki­ni­mai yra iš „Sod­ros“. O dėl vi­sų stra­te­gi­nių val­dy­mo da­ly­kų, ku­rie mū­sų lauks at­ei­ty­je, dis­ku­tuo­si­me su „Sod­ra“ ar­ti­miau­siu me­tu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš ir­gi svei­ki­nu pra­dė­jus dar­bą. Sa­vo kal­bo­je mi­nė­jo­te dėl už­da­ro­mų švie­ti­mo įstai­gų. Ar ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti, ko­kia tai su­ma bū­tų, ypač da­bar, kai at­si­ra­do dar vie­na kri­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kai ke­liems šim­tams tūks­tan­čių smul­kių­jų ver­sli­nin­kų, ku­rie per me­tus į vals­ty­bės biu­dže­tą įneš­da­vo be­veik mi­li­jar­dą eu­rų, už­si­da­ro du­rys vys­ty­ti ver­slą? Kas bus su jais ir ko­kia ga­li­ma grės­mė? Kiek ži­nau, vals­ty­bės, Vy­riau­sy­bės, re­zer­ve yra be­veik 400 mln. Gal iš ten bus tų pa­pil­do­mų pi­ni­gų, aš ne­ži­nau, iš kur.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). At­si­pra­šau, ko­le­ga, ne­gir­dė­jau klau­si­mo pra­džios. Ko­kių įstai­gų?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Švie­ti­mo. Mi­nė­jo­te, kad bus pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti iki­mo­kyk­li­nes švie­ti­mo įstai­gas, dar­že­lius.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš ne­la­bai su­pra­tau klau­si­mo.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti švie­ti­mo įstai­gas, iki­mo­kyk­li­nes, tai tė­vai, ku­rie mo­ka…

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Dar­že­liai nė­ra už­da­ry­ti.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Jau šian­dien pa­sa­kė, kad pla­nuo­ja.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, pa­bai­ki­te klau­si­mą.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, aš ta­da už­duo­siu klau­si­mą ki­tos sri­ties žmo­gui.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, į klau­si­mus prie šios gru­pės įsta­ty­mų pro­jek­tų bu­vo at­sa­ky­ta. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas – už. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Man iš tie­sų la­bai keis­ta ma­ty­ti, kad po­nas A. Sy­sas už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš, kai aki­vaiz­džiai ir pa­ja­mos di­dė­ja, ir iš­lai­dos ma­žė­ja, o dar ir pen­si­jos pa­di­dė­ja. Tai­gi iš es­mės tas pats biu­dže­tas, tik dar ge­res­nis, o dar ir pen­si­jos di­dė­ja, ir dar dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta pir­mi­nia­me biu­dže­te.

Aš kvie­čiu ben­dru su­ta­ri­mu pa­lai­ky­ti ir at­ei­nan­čiais me­tais pa­si­tar­ti, kaip to­liau in­dek­suo­ti pen­si­jas spar­čiai, taip, kad so­cia­li­nė pen­si­nin­kų at­skir­tis kuo sku­biau ma­žė­tų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­bal­suo­siu prieš, su­si­lai­ky­siu, nes man ky­la la­bai daug klau­si­mų žiū­rint į tuos skai­čius.

Aš svars­tau ne pir­mą „Sod­ros“ biu­dže­tą ir ma­tau, kaip ga­li­ma leng­vai ma­ni­pu­liuo­ti skai­čiais. Pa­di­di­ni 10 tūkst. dir­ban­čių­jų ir gau­ni to­kį re­zul­ta­tą, ko­kio tau rei­kia. Ar bus tie 10 tūkst. dir­ban­čių­jų – ne­aiš­ku. Pa­di­di­ni vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą 5 eu­rais ir gau­ni vėl tau rei­ka­lin­gus 20 mln. ar 30 mln. eu­rų. Ka­dan­gi du biu­dže­tai sa­vai­tės skir­tu­mu pa­si­kei­čia žen­kliais skai­čiais, man ir ke­lia klau­si­mų, kad šiek tiek pri­trauk­ti tie skai­čiai prie to gy­ve­ni­mo, ko­kį mes no­rė­tu­me ma­ty­ti, o ne prie re­a­laus.

Ži­no­da­mas, kad ši Vy­riau­sy­bė kal­bė­jo apie re­a­lius da­ly­kus, aš kol kas ir tu­rė­siu su­si­lai­ky­ti, nes kai aš žiū­riu į iš­lai­dų ska­lę… Ži­no­da­mi, kad li­gos drau­di­mas da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je ga­li bū­ti di­des­nis, net ne ma­žes­nis, mes pa­ima­me ir leng­va ran­ka nu­brau­kia­me 110 mln. Ar­ba ne­dar­bo drau­di­mas, ku­rio pi­ni­gų ne­už­ten­ka, nes kai ne­dirbs įmo­nės, įstai­gos, tas ne­dar­bo drau­di­mas bus dar di­des­nis.

Žiū­rė­da­mas į si­tu­a­ci­ją aš re­a­liai ma­tau, kad šie skai­čiai ne vi­sai ati­tin­ka bū­si­mą mū­sų re­a­lų gy­ve­ni­mą, to­dėl aš tik­rai nuo­šir­džiai kvie­čiu ko­mi­te­te la­bai rim­tai pa­dis­ku­tuo­ti ir pa­si­žiū­rė­ti re­a­lius skai­čius. Mums tik­rai ne­rei­kia, ne­mi­nė­siu to žo­džio, ku­rį po to links­nia­vo vi­si žur­na­lis­tai, pa­sa­ky­tą Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko apie vie­ną su­si­rin­ki­mą. Mums rei­kia re­a­lių skai­čių, nes mes tik­rai no­ri­me ko­vo­ti su ko­vi­du, mes no­ri­me už­tik­rin­ti, kad dar­buo­to­jai gau­tų pa­ja­mas, mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad pen­si­nin­kų pen­si­jos di­dė­tų pa­gal in­dek­sa­vi­mą, o ne pa­gal kaž­ko­kius no­rus, nes tie 2 % at­si­ran­da… Vėl­gi mes sa­ko­me, kad in­dek­sa­vi­mo…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). …for­mu­lė ge­rai, bet vis tiek da­ro­me sa­vaip.

PIRMININKAS. Ačiū. Nors svars­tė­me ke­le­tą klau­si­mų, jie tar­pu­sa­vy­je su­si­ję, tai, ko­le­gos, lai­ky­ki­me, kad mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. Sa­ky­ki­te, ar ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir ta­da ko­mi­te­tuo­se to­liau tęs­ti dar­bą? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ta­da rei­kės bal­suo­ti dėl vi­sų šių klau­si­mų bal­sa­vi­mo me­tu.

 

16.40 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mo Nr. XIII-198 1, 5, 9, 10, 11, 12, 16 straips­nių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5293(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl kvie­čiu į tri­bū­ną M. Na­vic­kie­nę, ku­rią kvie­siu dar ne kar­tą, pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo at­ly­gio įsta­ty­mą.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tai­gi šiuo Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ko­mi­si­jų na­rių at­ly­gio už dar­bą įsta­ty­mu yra siū­lo­ma pa­di­din­ti mi­ni­ma­lius pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus sie­kiant, kad nuo 2021 m. sau­sio 1 d. nu­sta­čius mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos 642 eu­rus ir ba­zi­nį dy­dį 177 eu­rus kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lūs pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tai bū­tų di­des­ni už ne­kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį. Nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lius mo­kyk­lų va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui ir mo­kyk­lų ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jų pa­rei­ginės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo ša­kos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties nuo­sta­tas. Taip pat di­din­ti auk­lė­to­jų, kon­cert­meis­te­rių, akom­pa­nia­to­rių pa­rei­gi­nių al­gų pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus vi­du­ti­niš­kai 14 %.

Taip pat siū­lo­me, kad nuo lie­pos 1 die­nos so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jams įsta­ty­mo 1, 2, 3 ir 4 prie­duo­se nu­ma­ty­ti mi­ni­ma­lie­ji pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tai bū­tų di­di­na­mi 30 % vie­toj 20 % bei pa­di­din­ti pro­cen­ti­niai dy­džiai už so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų tu­ri­mas kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ri­jas, at­si­žvel­giant į XVIII Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tas bei sie­kiant pa­di­din­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį ir šių dar­buo­to­jų pro­fe­si­jos pres­ti­žą.

Taip pat nu­sta­ty­ti, kad už dar­bą, kai yra nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų, bū­tų mo­ka­mas ne pa­di­din­tas dar­bo už­mo­kes­tis, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta iki šiol, o prie­mo­ka, ku­ri siek­tų iki 20 % pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio ir ne­bū­tų įskai­to­ma į prie­mo­kų ki­tais pa­grin­dais ir pa­rei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies su­mą.

Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę biu­dže­ti­nės įstai­gos dar­buo­to­jui pa­rei­gi­nės al­gos kin­ta­mą­ją da­lį nu­sta­ty­ti po jo iš­ban­do­mo­jo ter­mi­no pa­bai­gos. Taip pat nu­sta­ty­ti kon­kre­čius dy­džius už dar­bą po­il­sio die­ną, šven­čių die­ną, nak­tį ir virš­va­lan­džius. Nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę darb­da­vio ir dar­bo­vie­tės lyg­mens ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ti ki­to­kius at­ve­jus skir­ti pre­mi­ją, nei nu­ma­ty­ta įsta­ty­mo 12 straips­ny­je. Dėl aiš­ku­mo pa­keis­ti įsta­ty­mo 1 straips­nio 1 da­lį ne­de­ta­li­zuo­jant, ko­kios gru­pės fi­nan­suo­ja­mos iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ten­ka į įsta­ty­mo tai­ky­mo sri­tį.

Lė­šų po­rei­kis. Pri­imant įsta­ty­mą 2017 me­tais bu­vo nu­ma­ty­ta, kad įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti 2017–2021 me­tais iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms kas­met bus ski­ria­ma po 16 mln. eu­rų mi­ni­ma­liems pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džiams, nu­maty­tiems įsta­ty­mo prie­duo­se. 2021 me­tams pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­ji da­lis pa­di­dė­tų nuo 39 iki 77 eu­rų.

Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­toms nuo­sta­toms dėl so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo kė­li­mui 2021 me­tams rei­kės 3,56 mln. eu­rų.

Įsta­ty­mo 5 prie­de auk­lė­to­jų, kon­cert­meis­te­rių, akom­pa­nia­to­rių, mo­kyk­lų va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui pa­rei­gi­nių al­gų pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tams pa­di­din­ti pa­pil­do­mai rei­kės 20,5 mln. eu­rų, iš jų 18 mln. yra Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo ša­kos ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tam įsi­pa­rei­go­ji­mui vyk­dy­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. Aš ma­tau, kad yra ke­tu­ri no­rin­tys pa­klaus­ti. A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, gy­ve­ni­mas yra žiau­rus. Dar prieš mė­ne­sį jūs ši­tam įsta­ty­mui ne­pri­ta­rė­te, su­si­lai­kė­te bal­suo­da­ma ko­mi­te­te ir sa­kė­te, kad tai yra blo­gai. Da­bar gy­ve­ni­mas ver­čia jums pri­sta­ty­ti iš tri­bū­nos ir sa­ky­ti, kad ši­tas įsta­ty­mas yra ge­rai. Aš jus už­jau­čiu.

Ma­no klau­si­mas. Su­pran­tu, kad jūs ne­ga­lė­jo­te taip grei­tai vis­ko pa­keis­ti. Ar jūs ir to­liau lai­ky­si­tės to­kios prak­ti­kos, kad di­din­da­mi tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą mes kiek­vie­nais me­tais di­din­si­me dar­bo už­mo­kes­čio pa­ja­mas ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems vals­ty­bės biu­dže­ti­nia­me sek­toriu­je, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je? Ar vis­gi rei­kia iš es­mės per­žiū­rė­ti ir įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą, tai yra grą­žin­ti 183? Ta­da ne­rei­kė­tų kiek­vie­ną kar­tą su mi­ni­mu­mu di­din­ti tas ba­zes. Ma­no klau­si­mas į at­ei­tį jums, kaip elg­si­tės to­liau?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ieš­ko­si­me ge­riau­sių spren­di­mų to­liau – at­sa­ky­ti ga­lė­čiau trum­pai tiek, o įsta­ty­mas šian­dien yra toks, koks yra. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad la­bai džiau­giuo­si ši­tuo įsta­ty­mu to­kiu, koks jis yra, bet tu­ri­me jį pri­im­ti. Ga­lė­si­me apie jį dis­ku­tuo­ti kal­bė­da­mi apie to­li­mes­nę per­spek­ty­vą, kaip ma­ty­tu­me rai­dą, bet šian­dien tik­rai kvie­čiu pri­tar­ti, nes šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra iš es­mės ge­ri­na­ma tam tik­rų dar­buo­to­jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis.

PIRMININKAS. Dė­kui. L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Skir­tin­gai ne­gu ger­bia­mas Al­gir­das, sa­ky­čiau, kad tik­rai ge­rai, kad di­di­na­mi mi­ni­ma­lūs ko­e­fi­cien­tai ir net­gi kai ku­rioms gru­pėms di­di­na­ma spar­tes­niu tem­pu, nes ša­ku­tės sek­to­riuo­se yra tie­siog per di­de­lės ir mi­ni­ma­lūs ko­e­fi­cien­tai tu­ri bū­ti aukš­tes­ni. Svei­ki­nu su tuo, kad di­di­na­mas dar­bo už­mo­kes­tis so­cia­li­niams dar­buo­to­jams. Šian­dien vi­są die­ną vie­ša in­for­ma­ci­ja ro­dė, kad tik­tai 5 % di­di­na­ma, bet da­bar su­pran­tu, net ir vie­šo­ji in­for­ma­ci­ja pa­si­kei­tė, kad vis dėl­to 15 %. Ma­no klau­si­mas. Ar tie 10 %, ku­riuos jūs pri­de­da­te prie 20 nuo vi­sų ko­e­fi­cien­tų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams… bus mo­ka­mi iš vals­ty­bės biu­dže­to, ar sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų? Nes tie 20 %, ku­rie bu­vo pa­di­din­ti per­nai, bu­vo mo­ka­mi iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų. Ir ar tai ne­su­da­ro ri­zi­kos, kad jei­gu bus iš val­s­ty­bės biu­dže­to, kad sa­vi­val­dy­bės dau­giau nie­ka­da sa­vo no­ru ne­kels dar­bo už­mo­kes­čio ir žiū­rės tik į cen­tri­nę val­džią pra­šy­da­mos pi­ni­gų?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ge­ras klau­si­mas. Su­da­ro ri­zi­ką, tik­rai pri­pa­žįs­tu, kad su­da­ro to­kią ri­zi­ką, dis­ku­tuo­si­me su sa­vi­val­dy­bė­mis. Taip pat ži­no­me, kad bu­vo ga­na ne­ma­žai su­tau­py­tų lė­šų, ku­rio­mis da­bar sa­vi­val­dy­bės dis­po­nuo­ja. Tas lė­šas mes bet ku­riuo at­ve­ju tu­rė­jo­me nu­ma­ty­ti, jei­gu at­si­tik­tų taip, kad sa­vi­val­dy­bės ne­ga­lė­tų to įgy­ven­din­ti. Ži­no­da­mi, kaip da­bar sun­kiai dir­ba so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ir tu­rė­da­mi no­rą ir tiks­lą, kad jų at­ly­gi­ni­mai di­dė­tų, mes ši­tuos pi­ni­gus pri­va­lė­jo­me nu­ma­ty­ti vals­ty­bės biu­dže­te.

PIRMININKAS. Dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). La­bai pa­na­šus klau­si­mas, ką Li­nas už­da­vė. Aš tik tiek ta­da no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš­au­ga dar di­des­nė ri­zi­ka, nes sa­vi­val­dy­bėms trūks pa­pil­do­mų lė­šų, tai auto­ma­tiš­kai, kaip jūs ge­rai, Mo­ni­ka, pa­sa­kė­te, rei­kia kal­bė­ti su jais, kad tie pi­ni­gai ne­nu­ei­tų kaž­kur į trin­ke­les. Ši­tie dar­bai, ko ge­ro, tu­ri bū­ti la­bai grei­tai ir efek­ty­viai de­ri­na­mi su sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jo­mis, su me­rais ir pa­na­šiai. Tai toks pa­lin­kė­ji­mas bū­tų. Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Tik­rai pri­ta­riu, ieš­ko­si­me to ben­dru su­ta­ri­mo, ben­dro ma­ty­mo, juo la­biau kad ma­to­me, kad pa­ko­re­guo­tos mak­ro­e­ko­no­mi­nės prog­no­zės, ku­rio­se nu­ma­ty­tas di­des­nis dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mas lems ge­res­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mą ir nuo to be­veik 39 mln. eu­rų sa­va­ran­kiš­kų funk­ci­jų vyk­dy­mui sa­vi­val­dy­bėms pi­ni­gai di­dės. Taip pat sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms yra nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas pi­ni­gų kie­kis, lyg ir apie 39 mln., bi­jau su­klys­ti, ir iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tai­gi tik­rai bus apie ką pa­dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jai. At­sa­kė­te į klau­si­mus dėl šio dar­bo­tvarkės klau­si­mo. Da­bar dėl mo­ty­vų. A. Sy­sas už­si­ra­šė už?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Nu­ste­bo­te? Taip, aš bal­suo­siu už, bet, ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sas ši­tas biz­nis – ne iš mei­lės, o iš rei­ka­lo, nes jei bū­tų iš mei­lės, tuo­met gal­būt tie skai­čiai bū­tų di­des­ni.

Kai mes pa­di­di­na­me mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą… Čia aš kaip pa­skai­tą ko­le­goms, ku­rie jau­nes­ni Sei­me ir gal­būt ne­su­si­dū­rė su ši­ta prak­ti­ka. Kai mes pa­di­di­na­me mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą, o jis yra mo­ka­mas pa­gal mū­sų Dar­bo ko­dek­są tik­tai už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą, o vi­si so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ki­tų sri­čių dar­buo­to­jai daž­niau­siai tu­ri tu­rė­ti aukš­to­jo moks­lo cen­zą, kva­li­fi­ka­ci­ją ir ki­tus da­ly­kus, tai aiš­ku, kad jiems ne­ga­li bū­ti to pa­ties lyg­mens kaip mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas. Ir ta­da mes pa­pras­čiau­siai ei­na­me pa­pras­čiau­siu ke­liu – di­di­na­me tuos dy­džius. To­dėl aš ir klau­siau mi­nist­rės, ka­da mes už­baig­si­me ši­tą to­kį ne­vy­ku­sį ši­tos pro­ble­mos spren­di­mą. Ma­nau, kad kiek­vie­nas dir­ban­tis vie­ša­ja­me sek­to­riu­je nu­si­pel­nė gy­ven­ti šiek tiek ge­riau, bet aš pri­ta­riu. Vis tiek vie­nas li­tas į ki­še­nę, ne iš ki­še­nės. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Gal, ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tam klau­si­mui po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) La­bai jums ačiū už kon­struk­ty­vu­mą. Pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiam siū­ly­mui, na­tū­ra­lu, su biu­dže­tu? Ga­li­me. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. La­bai ačiū.

 

16.50 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dydžio, tai­ko­mo 2021 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5299(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu pa­teik­ti Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų ir ki­tų ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2021 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šom.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Tai­gi šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu dėl ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2021 me­tais, siū­lo­me 2021 me­tams pa­tvir­tin­ti 177 eu­rų ba­zi­nį dy­dį, at­si­žvel­giant į 2021 me­tų na­cio­na­li­nė­je ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą dy­dį. Lė­šų po­rei­kis ba­zi­niam dy­džiui pa­di­din­ti vie­nu eu­ru iš vals­ty­bės biu­dže­to yra apie 21 mln. eu­rų per me­tus. Ir ba­zi­nis dy­dis yra tai­ko­mas apie 200 tūkst. dar­buo­to­jų. Jų at­ly­gi­ni­mai pa­di­dė­tų nuo 4 iki 32 eu­rų. Trum­pai tiek apie ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jei­gu ko­le­gos tu­ri klau­si­mų, at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Yra ke­tu­ri no­rin­tys pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia T. To­mi­li­nas. Jo ne­ma­tau Sei­mo sa­lė­je. Klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šom.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl to vie­no eu­ro. At­neš­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­di­din­ti ba­zi­nį dy­dį vie­nu eu­ru. Klau­si­mas, ku­rio su­lau­kiau vi­sus ket­ve­rius me­tus iš jū­sų, jū­sų frak­ci­jos ko­le­gų: ko­dėl tik vie­nu eu­ru, ar­ba 0,56 %, di­di­na­ma? Nes pa­gal pas­ku­ti­nes Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos prog­no­zes dar­bo už­mo­kes­tis ap­skri­tai augs 4 %, o šia­me biu­dže­te, ku­rį šian­dien pri­sta­tė­te, yra nu­ma­ty­tos ga­na di­de­lės lė­šos – daug di­des­nės, ne­gu bū­tų pa­di­din­ta dar vie­nu eu­ru vi­siems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams. Lė­šų dar­bo už­mo­kes­čiui yra nu­ma­ty­ta, tik klau­si­mas, ko­dėl mes vi­siems ne­di­di­na­me ir ko­dėl šia pras­me ne­pa­ro­do­ma ly­de­rys­tė tuo klau­si­mu, kur taip daž­nai bū­da­vau kri­ti­kuo­ja­mas ir aš pats.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ly­de­rys­tę ga­li ro­dy­ti ta­da, kai ran­di vie­no­kių ar ki­to­kių biu­dže­to ga­li­my­bių. Mes ra­do­me biu­dže­tą to­kį, ko­kį ra­do­me, tik­rai rei­kė­jo įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų, kad mes ge­bė­tu­me pa­teik­ti to­kias prie­mo­nes ir to­kius ly­di­muo­sius, ko­kius šian­dien ma­to­te prieš sa­vo akis. De­ja, di­de­lės lais­vės im­pro­vi­za­ci­jai mums ne­pa­li­ko­te, bet kal­bė­ti tiek apie ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mą, tiek apie vi­sas ki­tas ga­li­my­bes ge­rin­ti dir­ban­čių­jų eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją, rei­kia, tik rei­kia su­pras­ti, kad ši­tas lai­ko­tar­pis yra skir­tas COVID-19 pan­de­mi­jai su­val­dy­ti, o tam taip pat, de­ja, lė­šų ne­bu­vo.

Aš ma­nau, kad ši­to su­si­ta­ri­mo, ku­ris bu­vo pa­siek­tas iki 177, rei­kia lai­ky­tis, nes tai bet ku­riuo at­ve­ju yra di­dė­ji­mas, o tam di­dė­ji­mui iš­lai­ky­ti taip pat rei­kė­jo pa­stan­gų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Ne­pri­min­siu, ką jau pri­mi­nė mi­nist­ras, nes, sa­kau, tos me­ta­mor­fo­zės vyks­ta jau mė­ne­sį. Aš su­pran­tu, kaip tai yra sun­ku, bu­vau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir bu­vau dau­gu­mo­je, kai da­rė­me kar­tais gal­būt dar blo­ges­nius da­ly­kus. Su­pran­tu ši­tą jaus­mą sto­vė­ti tri­bū­no­je. Bet ma­no klau­si­mas: ba­zi­nis dy­dis kon­ser­va­to­rių bu­vo su­ma­žin­tas prieš 12 me­tų. Ir A. Ku­bi­lius, ku­ris ta­da tai da­rė, ža­dė­jo, kad kai tik at­si­gau­si­me, mes grį­ši­me prie ikik­ri­zi­nio lai­ko­tar­pio. Vals­tie­čiai tai ža­dė­jo pa­da­ry­ti per ket­ve­rius me­tus. Ne­iš­te­sė­jo, to­dėl pra­lo­šė rin­ki­mus. Soc­de­mai pra­lo­šė ir­gi, nes ne­vyk­dė. Da­bar no­riu iš­gau­ti jū­sų pa­ža­dą iš tri­bū­nos: ar jūs ža­da­te iš­tai­sy­ti tą skriau­dą, ku­rią ir pa­da­rė­te?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Al­gi, aš ža­du jums pri­min­ti, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bei te­ko dirb­ti ir kie­no va­do­vau­ja­ma ša­lis bu­vo iki A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės, ku­ri ly­giai taip pat ra­do pa­na­šų biu­dže­tą, kaip mes ran­da­me da­bar. Tad jei­gu apie po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę kal­ba­me, ži­nau, kad jūs ne­sa­te di­de­lis de­ma­go­gas, tai gal ge­riau ne­rei­kia.

O at­sa­kant į klau­si­mą, į ku­rį at­sa­ky­ti ga­lė­čiau tik štai to­kia ret­ros­pek­ty­va, kad sto­vė­ti tri­bū­no­je gal ir yra sun­ku, bet bent jau bū­ki­me są­ži­nin­gi kal­bė­da­mi apie si­tu­a­ci­ją, ku­ri bu­vo A. Ku­bi­liaus prem­je­ra­vi­mo lai­kais ir kie­no pa­vel­das ta­da bu­vo jo ran­ko­se.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Klau­sia K. Ado­mai­tis. Pra­šom.

K. ADOMAITIS (LF). Svei­ki. Iš tie­sų vie­nu eu­ru di­di­na­me ba­zi­nį dy­dį. Mo­ni­ka, aš esu per pa­tį cen­trą. Mes ši­tą ba­zi­nį dy­dį di­di­na­me tik vie­nu eu­ru, ir, kaip jūs mi­nė­jo­te, tai reikš pa­di­dė­ji­mą nuo 4 eu­rų iki 30 eu­rų skir­tin­giems dar­buo­to­jams. Aš ma­nau, kad nė vie­nas dar­buo­to­jas ne­la­bai ir su­pras, kad jam pa­si­kei­tė al­ga, o ben­dra su­ma su­si­da­ro 20 mln. eu­rų per vi­sus me­tus vi­siems kar­tu pa­ė­mus. Ar mums ne­ver­tė­tų vis dėl­to šią su­mą, ku­rios nie­kas ne­pa­jaus, per­kel­ti, tar­ki­me, į vals­ty­bės re­zer­vą, įver­tin­ti, kad tik­rai di­dės ne­dar­bas ki­tais me­tais, ir vis dėl­to ga­ran­tuo­ti sau, kad mes tu­rė­si­me iš ko tiems, kam bus iš tie­sų sun­ku, su­mo­kė­ti ne­dar­bo iš­mo­kas, ne­gu kel­ti to­kio­mis ne­reikš­min­go­mis su­mo­mis ba­zi­nį dy­dį?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš su­pran­tu jū­sų at­sa­kin­gą po­žiū­rį į biu­dže­to for­ma­vi­mo da­ly­kus, ta­čiau gy­ven­to­jų lū­kes­tis, šian­dien su­for­muo­tas pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos prog­no­zes, ga­li bū­ti pa­ten­kin­tas. Man at­ro­do, kad esant ga­li­my­bėms da­bar ne­rei­kė­tų pri­im­ti spren­di­mų, ku­rie blo­gin­tų jų si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­si­mai bu­vo at­sa­ky­ti. Da­bar dėl mo­ty­vų už kal­bės M. Lin­gė. Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų žiū­rė­ki­me į si­tu­a­ci­ją la­bai ob­jek­ty­viai. Ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma su bai­mė­mis bu­vo de­mo­ni­zuo­ja­ma prieš grą­ži­nant pro­jek­tus į Vy­riau­sy­bę, kad bus kaž­ko­kia su­maiš­tis, bus per­ver­smai, bus kaž­kas ma­ži­na­ma, kar­po­ma ir pa­na­šiai. To ne­įvy­ko. Iš tie­sų mes esa­me bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės su­pro­jek­tuo­tų biu­dže­tų tę­sė­jai, fak­tiš­kai iš­lai­kant sta­bi­lu­mą, iš­lai­kant tuos žmo­nėms gal­būt pro­jek­tuo­ja­mus lū­kes­čius, su­for­muo­tus jau nu­ė­ju­sios Vy­riau­sy­bės. Fak­tiš­kai vi­sa tai per­ei­na į šios Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą. To­dėl tik­rai be di­de­lių dis­ku­si­jų ra­gin­čiau, čia ne tik nė­ra ko­kių nors es­mi­nių di­de­lių skir­tu­mų tarp de­ši­nės ir kai­rės, tik­rai vyk­dy­ti tai, kas bu­vo su­pla­nuo­ta ir jū­sų pa­čių Vy­riau­sy­bės, mes pri­si­de­da­me prieš šių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo. To­dėl kvies­čiau pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš kal­bės A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš nuo­sek­liai apie tai kal­bu jau 12 me­tų ir vi­są lai­ką bal­sa­vau ir bal­suo­siu prieš to­kius įsta­ty­mus. Jei­gu mes pa­žiū­rė­si­me, kaip per de­šimt­me­tį ki­to dar­bo už­mo­kes­tis vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tiems pa­tiems vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba ir ap­tar­nau­ja Sei­mą, tai jų re­a­lios pa­ja­mos per tą de­šimt­me­tį su­ma­žė­jo, ly­gi­nant su kai­nų in­dek­su ir in­flia­ci­ja. Pa­žiū­rė­ki­te, čia gi la­bai leng­va su­skai­čiuo­ti ir pa­žiū­rė­ti: kai mes di­di­na­me vie­nu eu­ru at­ly­gi­ni­mą, taip, Sei­mo na­riui pa­di­dės 19 eu­rų, taip, vals­ty­bės kon­tro­lie­riui – 30, jei­gu pri­im­si­me įsta­ty­mą, Sei­mo Pir­mi­nin­kui – 32 eu­rais, bet kaž­kam pa­di­dės tik 4 eu­rais. Tas ato­trū­kis, kai mes kal­ba­me ir apie at­skir­tį, iš da­lies šiek tiek di­dė­ja, bet pats prin­ci­pas, kad mes už­mirš­ta­me ir ne­žiū­ri­me, ko­kios pa­ja­mos bu­vo žmo­nių ir kaip jos kei­tė­si per tą lai­ko­tar­pį. Tu­rė­ki­te ome­ny, kad vi­sų, dir­ban­čių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, pa­ja­mos per tą de­šimt­me­tį bu­vo nei­gia­mos. Jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė su­ma­žė­jo. Ir tai bu­vo pa­da­ry­ta sei­mų dė­ka. To­dėl aš bal­suo­siu tik­rai prieš.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ne­ga­li­ma. Ge­rai, bal­suo­si­me ta­da nu­ma­ty­tu lai­ku. Ar tik­rai re­pli­ka dėl ve­di­mo tvar­kos? La­bai trum­pai, Ro­ber­tai Šar­knic­kai. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš vis dėl­to tu­riu re­flek­tuo­ti į tą pa­si­sa­ky­mą, kad at­ėjo­me į val­džią ir ra­do­me to­kią pa­čią bė­dą, kaip at­ėję ta­da kon­ser­va­to­riai. No­riu pa­sa­ky­ti, kai mes at­ėjo­me, ra­do­me 3,5 mlrd. sko­lą „Sod­ro­je“, o kai at­ėjo da­bar kon­ser­va­to­riai, jie ra­do be­veik plius 0,5 mlrd. „Sod­ro­je“. Tik­rai nė­ra sko­los. Bent tiek fik­suo­ki­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū už re­pli­ką.

 

16.59 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2693 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5300(2) (patei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Bū­tų ge­rai, kad re­pli­kuo­da­mi ly­gin­tu­me pa­ly­gin­ti­nus da­ly­kus. Bet vis dėl­to Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant 2021 m. sau­sio 1 d. už­tik­rin­ti su­pla­nuo­tą ir įsta­ty­mais pri­im­tą 70 eu­rų dy­džio uni­ver­sa­lio­sios iš­mo­kos vai­kui, ski­ria­mos kiek­vie­nam vai­kui, mo­kė­ji­mą, at­si­žvel­giant į ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­dį, nuo 2021 me­tų di­dė­sian­tį nuo 39 iki 40 eu­rų.

Pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma nuo sau­sio 1 die­nos nu­sta­ty­ti uni­ver­sa­lio­sios iš­mo­kos vai­kui dy­džio ko­e­fi­cien­tą 1,75 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio, taip už­tik­ri­nant, kad vai­ko pi­ni­gai di­dė­tų nuo 60 iki 70 eu­rų.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­rė­tų pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – R. Že­mai­tai­tis, ku­rio sa­lė­je ne­ma­tau. Ta­da klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas mi­nist­rei bū­tų toks. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas mi­nė­jo, kad grą­žin­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, nie­kas ne­keis­ta ir grą­žin­ta at­gal. Bet iš tie­sų šia­me įsta­ty­me bu­vo ką pa­ko­re­guo­ti, nes BSI, tas ba­zi­nis so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­dis, yra ko­re­guo­ja­mas tik­tai uni­ver­sa­lio­sios da­lies, o pa­pil­do­mos – ne. Šiuo at­ve­ju mes, bu­vu­si val­džia, kai at­ne­šė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą į Sei­mą, tik pa­ke­liui su­si­gau­dė­me, kad ko­re­guo­ja­ma tik uni­ver­sa­lio­ji da­lis, o pa­pil­do­ma – ne. Klau­si­mas, ko­dėl grą­ži­nus įsta­ty­mo pro­jek­tą į Vy­riau­sy­bę ne­bu­vo su­tvar­ky­tas ši­tas dy­dis, nes ta­da iš­eis, kad ne­to­ly­giai yra tvar­ko­mas BSI iš­au­gi­mas, nes vie­niems vai­kams ati­tin­ka­mai su­ma­ži­na­ma iš­mo­ka, o ki­tiems pa­lie­ka­mas au­gi­mas?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad ne­la­bai ge­rai iš­gir­dau pa­čią klau­si­mo for­mu­luo­tę, nes tik­rai blo­gai gir­dė­ti. Ši­tas pro­jek­tas grį­žo toks, koks ir bu­vo grą­žin­tas Vy­riau­sy­bei. Es­mė to pro­jek­to yra ta, kad vai­ko pi­ni­gai au­ga nuo 60 iki 70 eu­rų, o dėl de­ta­lių, ku­rių gal­būt aš ne­iš­gir­dau, ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti at­ski­rai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, prieš svars­tant šį įsta­ty­mą bu­vo įvai­rių pa­si­sa­ky­mų spau­do­je, kal­ba, kad rei­kė­tų gal­būt at­si­sa­ky­ti uni­ver­sa­lio­sios iš­mo­kos ir va­do­vau­tis tiks­li­ne, tai yra mo­kant tiems, kam pir­miau­sia rei­kia. Su­pran­tu, kad jūs da­bar siū­lo­te nie­ko ne­keis­ti, bet žiū­rint į at­ei­tį jūs esa­te ša­li­nin­kė tiks­li­nių iš­mo­kų ar uni­ver­sa­lių?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Na, rei­kės dis­ku­tuo­ti. Aš ma­nau, kad tik­rai tu­rė­si­me ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip to­liau mes no­rė­tu­me leis­ti vals­ty­bės pi­ni­gus, ar di­din­da­mi pa­ja­mas ir toms šei­moms, ku­rios ir taip už­dir­ba daug, ir ga­li sau leis­ti pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kais, ar vis­gi pa­ra­mos prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti taik­les­nės ir nu­tai­ky­tos į tuos žmo­nes, ku­riems yra eko­no­miš­kai sun­kiau sa­vo vai­kus au­gin­ti, su­teik­ti jiems ge­ras ga­li­my­bes gau­ti ge­rą švie­ti­mą ir ap­skri­tai ge­res­nes eko­no­mi­nes są­ly­gas. Man at­ro­do, kad šei­mų ga­li­my­bės tik­rai yra ne­vie­no­dos ir to ne­tu­rė­tu­me už­mirš­ti.

Aš jau pa­čio­je dis­ku­si­jų pra­džio­je sa­kiau, kad, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, taik­lu­mo ieš­ko­ti pa­gal pa­ja­mas šei­mų mes ga­lė­tu­me, kartu ir la­biau rem­ti tuos, ku­riems tos pa­ra­mos rei­kia la­biau­siai. Bet da­bar, sie­kiant at­liep­ti lū­kes­čius, ku­rie jau bu­vo su­for­muo­ti, ir tai, kad uni­ver­sa­lio­sios iš­mo­kos būdu mes nu­ė­jo­me Sei­me pri­im­da­mi spren­di­mą ir bal­suo­da­mi, jo­kių po­ky­čių ne­ini­ci­juo­ja­me, ta­čiau, žiū­rė­da­mi į at­ei­tį, mes tu­rė­si­me apie tai tik­rai la­bai rim­tai pa­dis­ku­tuo­ti ir su ek­s­per­tais, ir su ko­le­go­mis.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tik­rų­jų rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad vis dėl­to ta uni­ver­sa­lio­sios iš­mo­kos vai­kui di­dė­ji­mo pro­jek­ci­ja il­ga­lai­kė, ji­nai pa­si­tei­si­na ir šei­mos ži­no, ko ti­kė­tis iš val­džios, kaip pa­augs uni­ver­sa­lio­ji vai­ko iš­mo­ka. Aš gal­vo­ju, kad jūs, pri­sta­ty­da­ma šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­pa­tai­siu­si tos klai­dos, ku­rią mi­nė­jo bu­vęs mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis, ir tai­ko­te sa­vo taik­lu­mo prin­ci­pą, kuo­met gau­sioms ir ne­įga­lius vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms ne­kei­čia­te iš­mo­kos ko­e­fi­cien­to, nors ba­zi­nis dy­dis di­dė­ja iki 40 eu­rų. Tai taip pat svei­kin­ti­na, nes gau­sios ir ne­įga­lius vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos su­lauks šio­kio to­kio pa­di­dė­ji­mo, ne­gu tos, ku­rios au­gi­na tie­siog iki tri­jų vai­kų. Ki­tas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad jūs…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ge. Su­for­mu­luo­ki­te.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). …jau taik­lu­mo prin­ci­pą tai­ko­te. No­riu vis dėl­to trum­pai pa­klaus­ti, kad jūs, kaip mi­nist­rė, ku­ri pra­de­da­te ka­den­ci­ją, pa­si­ža­dė­tu­mė­te uni­ver­sa­lu­mą ir vi­są ati­du­mą iš­mo­kų iš­sau­go­ti, ki­tuo­se biu­dže­tuo­se taip pat pri­sta­ty­si­te tas fi­nan­si­nes pro­jek­ci­jas šei­moms, ar pla­nuo­ja­te?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš jau iš­mo­kau, kad su pa­ža­dais rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giam, nes kai pa­ža­di dėl at­ei­ties da­ly­kus, ku­rių pas­kui ne­ga­li iš­pil­dy­ti, yra ne­la­bai ma­lo­nus jaus­mas. Aš ga­liu tik tiek pa­sa­ky­ti, kad siek­si­me vi­sų pa­ra­mos rū­šių for­mų in­te­gralumo tar­pu­sa­vy­je ir di­džiau­sio įma­no­mo taik­lu­mo, kad pa­ra­ma pa­siek­tų tuos, ku­riuos tu­ri pa­siek­ti, tam, kad žmo­nės bū­tų ge­riau įga­lin­ti, ga­lė­tų dirb­ti, už­si­dirb­ti, pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi ir sa­vo vai­kais.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Jau klau­si­mų ne­tu­rė­siu, ko­le­gos pa­klau­sė. Tie­siog lie­ka tik pa­dė­ka, kad tę­si­te dar­bus. Sėk­mės!

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar dėl mo­ty­vų už yra už­si­ra­šęs kal­bė­ti T. To­mi­li­nas. Pra­šau. Už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, man iš tie­sų ma­lo­nu tei­gia­mai at­si­liep­ti apie at­neš­tą pro­jek­tą. Ma­nau, rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad vai­ko pi­ni­gų įsta­ty­mai, vai­ko pi­ni­gų re­for­ma 2018 me­tais bu­vo pri­im­ta ab­so­liu­čia dau­gu­ma, įskai­tant ir opo­zi­ci­jos bal­sus. To­dėl jūs ir­gi tu­ri­te tei­sę į tų re­for­mų tei­gia­mų pa­sek­mių įver­ti­ni­mą ir prie to pri­si­dė­jo­te. Bet kiek ap­mau­du gir­dė­ti, kad bus pla­nuo­ja­ma kaž­ką keis­ti, ir iš es­mės keis­ti. Ma­nau, kad prieš kal­bant apie tai rei­kė­tų tu­rė­ti aiš­kų pla­ną, o ki­taip tie­siog mes er­zi­na­me žmo­nes.

To­kiu sun­kiu pe­ri­odu, kai tu­ri­me pan­de­mi­ją, tu­ri­me vi­siš­ką šei­mų ne­už­tik­rin­tu­mą dėl ry­to­jaus, dėl gy­ve­ni­mo pa­ja­mų, už­da­rius dau­gy­bę ver­slų, šim­tus tūks­tan­čių žmo­nių su­stab­džius eko­no­mi­nę veik­lą, sa­vai­me su­pran­ta­ma, tai dau­ge­liu at­ve­jų rei­ka­lin­gi da­ly­kai, mes vai­ko pi­ni­gų re­for­ma dar la­biau ga­li­me pa­si­džiaug­ti, nes ji su­tei­kia ab­so­liu­tų sta­bi­lu­mą žmo­nių gy­ve­ni­mui bū­tent dėl tos uni­ver­sa­lio­sios da­lies ir uni­ver­sa­lu­mo ele­men­to. Mes, jei­gu pri­si­me­na­te, net esa­me kei­tę pra­ei­tais me­tais skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, kad dėl ko­vi­do nu­ken­tė­ję žmo­nės su vai­kais kuo grei­čiau ir kuo taik­liau ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti vai­ko pi­ni­gų sis­te­ma ir ga­lė­tų gau­ti tas prie­mo­kas. Bet vis dėl­to, ma­no gal­va, di­džio­ji vai­ko pi­ni­gų re­for­mos nau­da yra bū­tent dėl tos uni­ver­sa­lio­sios da­lies. Ta pa­pil­do­ma prie­mo­ka eg­zis­ta­vo ir iki re­for­mos.

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

T. TOMILINAS (LVŽSF). Vis dėl­to siū­ly­čiau ne­svars­ty­ti čia di­de­lių re­for­mų, nes ga­li­ma taip pri­si­žais­ti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Gal esant šiai san­tar­vės dva­siai ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. La­bai ačiū. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me ir tam tik­riau­siai pri­tar­ti? Ga­li­ma. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22-oji.

 

17.08 val.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5301(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš gal la­bai trum­pai ši­to įsta­ty­mo pro­jek­tą pri­sta­ty­siu. Tai yra va­di­na­ma­sis ant­ro­kų mai­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma ap­rū­pin­ti ne­mo­ka­mu mai­ti­ni­mu ant­ro­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čius vai­kus.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – R. Šar­k­nic­kas. At­si­sa­ko žo­džio. Ačiū. Ant­ro­ji – R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Aš vėl­gi no­riu vis dėl­to mi­nist­rę pa­svei­kin­ti, kad tei­kia, tą tęs­ti­nu­mą už­tik­ri­na ir val­go ne tik prieš­mo­kyk­li­nu­kai, pir­mo­kai, bet val­gys ir ant­ro­kai. Bet mes tu­ri­me vi­są pra­di­nio ug­dy­mo kon­cen­trą ir rei­kė­tų pa­siek­ti, kad vi­si pra­di­nu­kai val­gy­tų. Tai di­de­lis, tik­rai ge­ras da­ly­kas, kai vi­si ma­žiau­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai mo­kyk­lo­je, švie­ti­mo įstai­go­je trak­tuo­ja­mi vie­no­dai. Tai tik­rai ge­ra prie­mo­nė, ku­ri amor­ti­zuos tas di­de­les so­cia­li­nes pro­ble­mas, ku­rių pa­tirs šei­mos, už­prog­ra­muo­tas mums vi­sai ka­den­ci­jai, o gal ir il­giau, pan­de­mi­jos. Aš no­riu vėl­gi klaus­ti dėl tre­čio­kų ir ket­vir­to­kų – mi­nist­rės pro­jek­tuo­ja­mos fi­nan­si­nės pro­jek­ci­jos į at­ei­tį, nes kal­bant apie tai, kaip bal­suo­ti šian­dien, rei­kia žiū­rė­ti ir į at­ei­tį, ar mes prie ant­ro­kų ne­su­sto­si­me.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš, kaip ir dėl prieš tai už­duo­to jū­sų klau­si­mo, at­sa­kau taip pat, kad ieš­ko­si­me bū­dų, kad vi­sos pa­ra­mos for­mos, ku­rios pa­sie­kia Lie­tu­vos vai­kus ir šei­mas, bū­tų tar­pu­sa­vy­je in­te­gralios, pa­pil­dan­čios vie­na ki­tą ir efek­ty­vios. Jei­gu mes ma­ty­si­me, kad bū­tent to­kia pa­ra­mos for­ma yra rei­ka­lin­ga tuo me­tu, at­si­žvelg­da­mi į tai, ko­kia tuo me­tu bus eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja, ko­kie bus šei­mų po­rei­kiai, jei­gu ma­ty­si­me, kad to­kia prie­mo­nė yra tin­ka­ma, tiks­lin­ga ir tei­sin­ga, tuo­met ji­nai bus pra­tęs­ta. Jei­gu ma­ty­si­me ki­to­kias ap­lin­ky­bes, tai pri­im­si­me ki­tus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Ado­mai­tis. Pra­šau.

K. ADOMAITIS (LF). Aš no­rė­jau klaus­ti, mes da­bar pri­de­da­me ant­ro­kams ne­mo­ka­mus pie­tus, ar tik­rai mes tik­ri, kad pa­si­tei­si­na šis da­ly­kas? Vis dėl­to ne­la­bai aiš­ku. Aš pats tu­riu pir­mo­ką, tie­są sa­kant, jis ne­la­bai no­ri val­gy­ti to­je mo­kyk­lo­je. Ir vėl­gi šiuo me­tu, kai vi­sos mo­kyk­los yra už­da­ry­tos ir kai yra svar­bu in­ves­tuo­ti į nuo­to­li­nį mo­ky­mą, kai sa­ko švie­ti­mo mi­nist­rė, kad ne­pa­si­ruoš­ta nuo­to­li­niam mo­ky­mui, ar mes tei­sin­gai su­dė­lio­ja­me sa­vo pri­ori­te­tus, kad no­ri­me dar, kaip pa­sa­kius, dau­giau ruoš­ti mais­to, ku­ris ne­aiš­ku, ar bus su­val­gy­tas ir ar mo­ki­niams pa­tin­ka, užuot pa­si­ruo­šę tin­ka­mam nuo­to­li­niam mo­ky­mui?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ko­le­ga. Aš jums at­sa­ky­čiau pa­na­šai kaip ir ger­bia­mai Ri­tai. At­ei­ty­je mes tik­rai ver­tin­si­me, ar to­kios pa­ra­mos for­mos yra ge­riau­siai at­lie­pian­čios mū­sų vai­kų ir šei­mų po­rei­kius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Šiuo at­ve­ju tos dis­ku­si­jos, ku­rios da­bar gims­ta, kai mes jau ski­ria­me lė­šas ir tei­kia­me įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl ant­ro­kų, ma­nau, yra la­bai ne­sa­va­lai­kės. Šiuo at­ve­ju ge­riau­sia bū­tų reng­ti dis­ku­si­jas, kaip pa­ska­tin­ti šią prie­mo­nę, ku­ri nau­do­ja­ma ab­so­liu­čiai vi­so­se skan­di­na­viš­ko­se ša­ly­se. Es­ti­jo­je vai­kai mai­ti­na­mi vie­šai iki 12 kla­sės im­ti­nai. Va­di­na­si, pa­si­tei­si­nu­si prie­mo­nė, kaip iš­ly­gin­ti ne­ly­gias skur­do, taip pat ir vai­kų ge­bė­ji­mo val­gy­ti tin­ka­mą mais­tą si­tu­a­ci­jas ša­ly­je.

Tik­rai aš pa­si­sa­kau, kad ne­sa­va­lai­kės dis­ku­si­jos apie šios prie­mo­nės per­svars­ty­mą ir kaip ge­riau­sia ją pa­nau­do­ti, to­dėl ir klaus­da­mas to pa­ties, ir ra­gin­da­mas im­tis dar di­des­nės at­sa­ko­my­bės ne tik tre­čio­kus ir ket­vir­to­kus ap­svars­ty­ti, bet ir vy­res­nių vai­kų tin­ka­mo val­gy­mo įgū­džių už­tik­ri­ni­mo bū­dą mo­kyk­lo­se, kur yra vie­šo­ji pa­slau­ga.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Dėl tin­ka­mo val­gy­mo įgū­džių tik­rai ne­si­gin­či­ju ir su­tin­ku. Tie­siog vėl­gi no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad skir­tin­gų šei­mų, tė­vų ga­li­my­bės tuo rū­pin­tis yra skir­tin­gos, kaip ir šei­mų po­rei­kiai, kaip ir vai­kų po­rei­kiai, o vals­ty­bė tu­ri at­liep­ti žmo­nes ten, kur jiems la­biau­siai rei­kia. Tai ne­si­gin­čy­da­ma dėl šio pro­jek­to, ku­rį tei­kia mū­sų Vy­riau­sy­bė, da­bar­ti­nio pri­ėmi­mo, aš ma­nau, kad at­ei­ty­je dėl vi­sų šių prie­mo­nių tu­rė­si­me tu­rė­ti dis­ku­si­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mai at­sa­ky­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų kal­bės A. Vin­kus – už. Pra­šau.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, drįs­tu pa­teik­ti sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę ir gal­vo­ju, kad šis pro­jek­tas, sie­kian­tis už­tik­rin­ti nuo­sek­lų mo­ki­nių, ku­rie mo­ko­si pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo įtei­si­ni­mą… Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te mes skai­tė­me ir skai­to­me iš­va­dą, kad ten, kur ban­do­mo­sio­se mo­kyk­lo­se toks mai­ti­ni­mas jau bu­vo prak­ti­kuo­ja­mas, ma­žė­ja so­cia­li­nė at­skir­tis tarp jau­niau­sio mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, ug­do­mi mo­ki­nių svei­kos mi­ty­bos įpro­čiai ir val­gy­mo kul­tū­ra, mais­tas yra svei­ka­tai pa­lan­kes­nis ir įvai­res­nis.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nuo­sek­liai di­din­ti ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­čių mo­ki­nių ap­rėp­tį, ne­mo­ka­mus pie­tus skir­ti ne­ver­ti­nant pa­ja­mų, kad vai­kai ne­jaus­tų jų „iš­rū­šia­vi­mo“ ar dis­kri­mi­na­ci­jos. Taip pat spe­cia­lis­tai pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ne­mo­ka­mų pie­tų or­ga­ni­za­vi­mas mo­ki­niams yra pri­im­ti­nes­nis ir efek­ty­ves­nis ne­gu tei­sė į ne­mo­ka­mus pie­tus, ku­rie prak­ti­ko­je su­kė­lė di­de­lę ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą mo­ki­nių tė­vams. Ne­tu­riu pa­grin­do tuo ne­ti­kė­ti. Tai­gi drįs­čiau pa­si­sa­ky­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai la­bai ap­mau­du gir­dė­ti, kad yra ir čia ža­da­ma do­va­nė­lė vai­kams ir tė­vams. Aš tie­siog pra­ne­šiu ger­bia­miems val­dan­tie­siems, kad uni­ver­sa­lu­mas, jau mi­nist­ro mi­nė­tas uni­ver­sa­lu­mas Skan­di­na­vi­jo­je, bū­tent ir su­da­ro pa­grin­dą ge­riems švie­ti­mo ro­dik­liams, ge­riems svei­kos mi­ty­bos ro­dik­liams. O jei­gu mes taip no­ri­me to so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo ir taip ne­no­ri­me ne­mo­ka­mai mai­tin­ti tur­tin­ges­nių vai­kų, tai tam yra ki­ti me­cha­niz­mai. Pa­sau­lis se­niai iš­ra­do pro­gre­si­nius mo­kes­čius. Mes juos taip pat dar­bo pa­ja­moms bent jau įve­dė­me. Jei­gu jums at­ro­do, kad tur­tin­gi žmo­nės tu­ri la­biau pri­si­dė­ti prie ben­d­ro gė­rio, tai, taip, jūs ne­nai­kin­ki­te pro­gre­si­nių mo­kes­čių, jie su­mo­kės dau­giau į biu­dže­tą pa­ja­mų per gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, bet vai­kai ne­bus skirs­to­mi. Si­tu­a­ci­jų yra įvai­riau­sių. Kar­tais vai­kai ne­val­go vien dėl to, kad ki­ti vai­kai ne­val­go, ar­ba at­si­ran­da kaž­ko­kių ma­dų. Yra vi­so­kių prie­žas­čių. To­dėl tas uni­ver­sa­lu­mas su­tei­kia pa­pil­do­mų są­ly­gų su­telk­ti sa­vo dė­me­sį bū­tent į moks­lus mo­kyk­lo­je, o ne į ieš­ko­ji­mą ga­li­my­bių pa­val­gy­ti ar­ba kaž­ko­kių dien­pi­ni­gių lau­ki­mą iš tė­vų ir pa­na­šiai. Jei­gu skan­di­na­vai, es­tai ir ki­ti nu­ė­jo tuo ke­liu, kam mums iš­ra­di­nė­ti dvi­ra­tį? Ge­riau su­tvar­ky­ki­me mo­kes­ti­nę sis­te­mą taip, kad tur­tin­gi žmo­nės la­biau pri­si­dė­tų prie ben­dro gė­rio. Bet ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas už­mu­ša du zui­kius, jis pa­ša­li­na stig­mas nuo so­cia­liai pa­žei­džia­mų žmo­nių ir ma­siš­kai įga­li­na svei­ką mi­ty­bą mo­kyk­lo­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bet gal vis dėl­to po pa­tei­ki­mo mes ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ir ta­da svars­ty­ti vė­liau? Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti sku­bai? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Žu­kaus­kas. Pra­šom.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas no­rė­tų pa­svars­ty­ti kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. No­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mas, jei­gu tai tik­rai ne­už­gai­šins vi­sos pro­ce­dū­ros. Tuoj iš­sa­ky­si­me vi­sus ar­gu­men­tus. M. Lin­gė. Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Mes sa­vo ruož­tu no­rė­tu­me tik­rai pa­pra­šy­ti ko­le­gų ap­si­ri­bo­ti vie­nu pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu, nes tik­rai yra sku­bos tvar­ka ir tik­rai ko­mi­te­tas ry­toj ren­ka­si į po­sė­dį ir svars­to kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ši­tuos klau­si­mus. Tie­siog pra­šo­me su­pra­tin­gu­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Aš tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad bu­vo pa­si­sa­ky­ta du kar­tus už ši­tą pro­jek­tą ir ne­bu­vo ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti prieš. Ve­dan­tį­jį kvie­čiu at­kreip­ti dė­me­sį į tu­ri­nį, ką sa­ko pa­si­sa­kan­tie­ji: kai ar­gu­men­tuo­ja at­imti iš žmo­nių pi­ni­gus ir duo­ti jiems pie­tų, ku­rių jie ne­no­ri val­dy­ti, ir kad tai yra ge­ras spren­di­mas, aš tu­riu la­bai di­de­lių abe­jo­nių ir ne­siū­lau di­de­lės sku­bos dėl ši­to pro­jek­to.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl sku­bos mes kaip ir ap­si­spren­dė­me. Da­bar dėl ko­mi­te­tų. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me su­tar­ti, kad jei­gu mes su­ta­ria­me sku­bos tvar­ka ir jei­gu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas įsi­pa­rei­go­ja ap­svars­ty­ti iki ki­to po­sė­džio… Mes tu­ri­me du ko­mi­te­tus, ar rei­kės dėl to at­ski­rai ap­si­spręs­ti, ar Ar­tū­ras at­si­ims siū­ly­mą? Ma­tau, ne­at­si­i­ma. Ne­ži­nau, ko­le­gos. Min­dau­gai, gal ga­li­ma su­tar­ti, kad tie­siog ir švie­ti­mas, ka­dan­gi tai yra ir švie­ti­mą lie­čian­tis da­ly­kas, ar­ti­miau­siu me­tu ap­svars­tys? Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Jei­gu ko­mi­te­tas ap­svars­ty­tų iki ry­to­jaus pir­mos va­lan­dos, tai tik­rai su­tik­tu­me pa­lauk­ti pa­pil­do­mo ko­mi­te­to. Bet ry­toj pir­mą va­lan­dą ren­ka­si So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ir svars­to.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji, jei­gu iš tik­rų­jų, ger­bia­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jei­gu jūs ry­toj iki pir­mos va­lan­dos, iki pa­grin­di­nio ko­mi­te­to spė­ja­te ap­svars­ty­ti ši­tą klau­si­mą, ta­da ne­ky­la pro­ble­mų.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Spė­ja­me, mes ry­toj tu­ri­me ne­ei­li­nį po­sė­dį dar dėl ki­to klau­si­mo.

PIRMININKAS. Ta­da, ma­nau, su­ta­rė­me. Pa­grin­di­nis – SRDK, pa­pil­do­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas.

Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. Ačiū vi­siems.

 

17.20 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 38, 41 ir 481 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-122 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-122. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų svar­bus Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas su­si­jęs su COVID-19 kri­zės val­dy­mu. Jis yra svar­bus tuo, kad ga­lė­tu­me iš­sau­go­ti kuo dau­giau dar­bo vie­tų, iš­ti­kus to­kioms ap­lin­ky­bėms, kai da­lis ver­slų ir darb­da­vių, ne­te­kę vi­sų pa­ja­mų, ne­tu­ri ga­li­my­bės pri­si­dė­ti prie dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mo. Kad jie ne­pri­im­tų spren­di­mo tuos dar­buo­to­jus at­leis­ti, mes tei­kia­me įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, su­si­ju­sius su pra­sto­vo­mis.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai nu­ma­to, kad 100 % kom­pen­suo­tu­me vi­są pra­sto­vų me­tu dar­buo­to­jui pri­skai­čiuo­tą ir iš­mo­ka­mą dar­bo už­mo­kes­tį, ku­ris ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei nu­ma­ty­ta dar­bo su­tar­ty­je iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo, be to, pa­di­din­ti mak­si­ma­lų sub­si­di­jos dar­bo už­mo­kes­čiui dy­dį iki dvie­jų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džių. Jei dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo dėl Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to tai­ko­mo mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džio, tei­sė gau­ti di­des­nę sub­si­di­ją dar­bo už­mo­kes­čiui nė­ra ri­bo­ja­ma.

Nu­ma­to­ma pra­sto­vų sub­si­di­jos dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ji­mo nu­trau­ki­mo są­ly­ga, kai pa­si­bai­gia dar­bo su­tar­tis su dar­buo­to­ju, už ku­rį mo­ka­ma sub­si­di­ja dar­bo už­mo­kes­čiui. Taip pat pa­tiks­li­na­mi ter­mi­nai dėl iš­mo­kė­tos sub­si­di­jos dar­bo už­mo­kes­čiui grą­ži­ni­mo, kai Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja nu­sta­to pa­žei­di­mus, ne nuo spren­di­mo nu­trauk­ti sub­si­di­jos mo­kė­ji­mą pri­ėmi­mo, bet nuo pa­žei­di­mo nu­sta­ty­mo die­nos.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu kei­čia­ma dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos mo­kė­ji­mo prie­mo­nė. Ją mes taip pat nu­ma­tė­me kaip ga­li­mą pa­gal­bą ko­vo­jant su pan­de­mi­jos iš­šū­kiais, ta­čiau ši­ta dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka bū­tų mo­ka­ma tik nu­sta­čius, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka nu­trau­kia­ma, kai po Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ar ka­ran­ti­no at­šau­ki­mo ar­ba bent vie­no iš jų pa­skel­bi­mo ter­mi­no su­ėji­mo pra­ėjo vie­nas mė­nuo. Pa­kei­čia­me ir nu­sta­to­me pa­pil­do­mas są­ly­gas dėl tei­sės gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, kai as­mens dar­bo su­tar­tis ar dar­bo san­ty­kiams pri­ly­gin­ti tei­si­niai san­ty­kiai pa­si­bai­gė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ar ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo me­tu; as­muo ne­tu­ri tei­sės gau­ti ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kos ar jos mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­pis as­mens krei­pi­mo­si į Už­im­tu­mo tar­ny­bą prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos me­tu yra pa­si­bai­gęs.

Nu­ma­to­mas ski­ria­mos ir mo­ka­mos dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos dy­dis – 33 % mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Už­im­tu­mo tar­ny­ba per­žiū­rės pri­im­tus spren­di­mus dėl dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos sky­ri­mo as­me­nims, ku­rie tu­rė­jo tei­sę į dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką 2020 m. gruo­džio 31 d. Jei as­me­nys ati­tiks šio įsta­ty­mo nu­sta­ty­tas dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos sky­ri­mo są­ly­gas, at­ski­ro pra­šy­mo iš­mo­kai gau­ti pa­teik­ti jiems ne­rei­kės. Ir tech­ni­nio po­bū­džio pa­kei­ti­mas pa­tiks­li­nant nuo­sta­tą dėl darb­da­viui mo­ka­mų sub­si­di­jos dy­džių įgy­ven­di­nant pa­meist­rys­tę.

Siū­lo­me, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas įsi­ga­lio­tų 2021 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Jo Sei­mo sa­lė­je ne­ma­tau. Ta­da klau­sia T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes ma­to­me, kad yra nu­ma­ty­ta apie 300 mln. bū­tent pra­sto­vos prie­mo­nėms. Ar aš čia gal­būt klys­tu, jūs ma­ne pa­tiks­lin­si­te. Ar tik­rai už­teks tų pi­ni­gų? Nes, kaip su­pran­tu, iš­mo­kos po pra­sto­vų yra nai­ki­na­mos. Žiū­rint į ben­drą sta­tis­ti­ką, kad iš­mo­ka po pra­sto­vų jau pa­rei­ka­la­vo per šiuos me­tus apie pu­sę mi­li­jar­do, klau­si­mas, ar mums pa­kaks jū­sų nu­ma­to­mų lė­šų, nes lie­ka tik ta dos­ni pra­sto­vos iš­mo­ka? Ki­ta klau­si­mo da­lis, ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad bus di­de­lė pa­ska­ta skelb­ti tas pra­sto­vas ta­da, kai jų gal­būt ir ne vi­sai rei­kia?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti su­mas, kad per So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, da­bar svars­tant ši­tą biu­dže­tą, ko­vi­do prie­mo­nėms yra nu­ma­ty­ta 480 mln. eu­rų. Iš jų 180 mln. eu­rų yra skir­ta pra­sto­voms kom­pen­suo­ti, bet mes tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ji­mų, lie­kan­čių už 2020 me­tų gruo­džio mė­ne­sį, jie taip pat ne­bu­vo nie­kaip pa­deng­ti biu­dže­to pi­ni­gais, jų rei­kė­jo su­ras­ti ir iš­ei­na, kad su gruo­džio mė­ne­siu vi­sa są­skai­ta už pra­sto­vas yra 202 mln. eu­rų, jei­gu mes pro­jek­tuo­ja­me še­šiems mė­ne­siams. Taip pat 72 mln. eu­rų yra ski­ria­mi sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems su vie­nu pa­pil­do­mu mė­ne­siu pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, 120 mln. eu­rų yra tie pi­ni­gai, ku­rie tu­rė­tų ati­tek­ti „Sod­rai“ kaip ko­vi­do li­gos iš­mo­kų da­lis, bei 28 mln. eu­rų, ku­rie yra ski­ria­mi bū­tent dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kai. Ar už­teks tų pi­ni­gų? Su­dė­tin­ga pa­sa­ky­ti, kaip ši­ta si­tu­a­ci­ja at­ro­dys, kaip pa­vyks su­val­dy­ti ko­vi­dą, kiek truks ka­ran­ti­nas, jei­gu ka­ran­ti­nas truks trum­pes­nį lai­ką, jei­gu prie­mo­nės veiks ir ka­ran­ti­nas truks trum­pes­nį lai­ką, grei­čiau­siai nu­ma­ty­tų lė­šų tu­rė­tų už­tek­ti, bet tam, aiš­ku, mes tu­ri­me su­si­telk­ti, kad įveik­tu­me ši­tą vi­ru­są kuo grei­čiau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Aš iš pra­džių ko­men­ta­rą apie tai, kas bu­vo pa­sa­ky­ta. Tos lė­šos už gruo­džio mė­ne­sį tik­rai bu­vo biu­dže­te, 97 mln. – vie­nin­te­liai, ku­rie bu­vo įtrauk­ti ki­tiems me­tams už pra­sto­vas už 2020 me­tų gruo­džio mė­ne­sį. Bet čia jau ne pir­mą kar­tą pa­si­kar­to­ja tam tik­ra re­to­ri­ka. Aš tik at­kreip­čiau dė­me­sį, kad vie­ni­šų pen­si­nin­kų bent jau mes biu­dže­tuo­se ne­ran­da­me – nei so­cia­li­nio drau­di­mo, nei vals­ty­bės biu­dže­te, ir šia pras­me yra klai­di­na­mi žmo­nės. Pra­šy­čiau ma­žiau klai­din­ti.

Klau­si­mas bū­tų apie lai­ki­ną­ją dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką. Ji yra nu­ma­ty­ta 30 tūkst. žmo­nių, aš jau esu už­da­vęs klau­si­mą biu­dže­to svars­ty­mo eta­pe, ar tai, kad lie­ka tik 30 tūkst. žmo­nių Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je iš­lai­ko­ma… Pir­mas klau­si­mas, ar tai, kad mes at­si­sa­ko­me prie­do tiems, ku­rie gau­na ne­dar­bo so­cia­li­nį drau­di­mą, fak­tiš­kai tiems, ku­rie gaus lai­ki­ną­ją dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, bus 200 eu­rų, o tų, ku­rie tu­ri tei­sę ir sta­žą, bus dy­dis la­bai pa­na­šus? Ar šiuo po­žiū­riu mes ne­disk­ri­mi­nuo­ja­me tų, ku­rie mo­kė­jo įmo­kas? Ir ant­ras klau­si­mas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

L. KUKURAITIS (LVŽSF). Ar tie 100 tūkst. žmo­nių, ku­rie ne­gaus iš­mo­kos, ne­su­bėgs į so­cia­li­nės pa­šal­pos sis­te­mą ir ar tam nu­ma­ty­ta lė­šų?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Mes čia da­bar ga­li­me il­gai dis­ku­tuo­ti, ar bu­vo taik­li prie­mo­nė dėl tų 200 eu­rų, ku­rie bu­vo ski­ria­mi prieš tai vi­siems, ku­rie krei­pė­si į Už­im­tu­mo tar­ny­bą, ir tam tik­rai bu­vo iš­leis­ta la­bai daug vals­ty­bės pi­ni­gų. Mū­sų tiks­las šian­dien yra, kad vals­ty­bės pa­ra­mą gau­tų tie, ku­riems jos rei­kia la­biau­siai, tiems, ku­rie pra­ra­do dar­bą ka­ran­ti­no me­tu ir da­bar tik­rai ne­tu­ri ga­li­my­bės jo su­si­ras­ti, bet nė­ra su­kau­pę sta­žo. Su­ti­ki­me, kad tai yra ta tiks­li­nė gru­pė, ku­riai la­biau­siai tos pa­ra­mos rei­kia.

Kal­bant apie tai, ar žmo­nės grįš į so­cia­li­nio rė­mi­mo sis­te­mą, ap­skri­tai iš vie­nos sis­te­mos vaikš­čio­ji­mas tik tam, kad gau­tų 10 ar 20 eu­rų dau­giau, taip pat nė­ra vals­ty­bei tva­rus spren­di­mas įga­li­nant žmo­nes. Rei­kia su­pras­ti, kad pi­ni­gų yra tiek, kiek yra, prie­mo­nės yra to­kios, ko­kios yra, ir mums rei­kia gal­vo­ti, kad jei­gu mes žmo­nes trau­kia­me iš so­cia­li­nio rė­mi­mo sis­te­mos, tai juos trauk­ti rei­kė­tų ne į Už­im­tu­mo tar­ny­bą, bet į dar­bo rin­ką.

Šiuo at­ve­ju ši­ta prie­mo­nė vi­siš­kai ne­pa­si­tei­si­no ir jo­kių pa­na­šių re­zul­ta­tų mes ne­su­lau­kė­me. Ly­giai taip pat ir dėl ki­tų gru­pių, ku­rios už­si­re­gist­ra­vo Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, taip di­din­da­mos be­dar­bių ra­tą, o ne ieš­ko­da­mos ga­li­my­bės grįž­ti re­a­liai į dar­bo rin­ką tik tam, kad bu­vo di­des­nės pa­ja­mos, kaip ir tų žmo­nių, ku­rių at­ly­gi­ni­mai bu­vo di­des­ni ne­gu mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga, bet jiems la­biau ap­si­mo­kė­jo re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, gau­ti iš­mo­ką, ne­gu tu­rė­ti dar­be pra­sto­vą. Į vis­ką rei­kia žiū­rė­ti la­bai kom­plek­siš­kai, tu­ri­me kri­ti­nių pa­sta­bų ir dėl vie­nų, ir dėl ki­tų mo­de­lių, bet šian­dien jie su tais re­sur­sais, ku­riuos tu­ri­me, tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai su­ba­lan­suo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pri­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, svei­ki­nu. Si­tu­a­ci­ja tik­rai ne­ei­li­nė ir no­ras pa­dė­ti vi­siš­kai su­pran­ta­mas. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti bū­tent taip: ar bu­vo pa­da­ry­ta nors pa­vir­šu­ti­niš­ka ana­li­zė, kaip bu­vo pa­nau­do­tos lė­šos iki jū­sų Vy­riau­sy­bės? Bu­vo įvai­rių nu­si­skun­di­mų ir, ma­no gal­va, ne­ra­cio­na­lių spren­di­mų. Įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pa­tik­rins ir, jei­gu bus pik­tnau­džiau­ja­ma, rei­kės grą­žin­ti. Na, ži­nant Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos pa­jė­gu­mus, aš la­bai abe­jo­ju, kad jie su­spės vi­sur. Ne pa­slap­tis, kad ga­li­ma ir dirb­ti, ir gau­ti pra­sto­vą, nes prie kiek­vie­no dar­buo­to­jo, prie kiek­vie­nų stak­lių ne­pa­sta­ty­si po kon­tro­lie­rių ar po mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­ją. Ar ne­bi­jo­te, kad ga­li bū­ti vėl pik­tnau­džiau­ja­ma bū­tent ne­ra­cio­na­liai pa­nau­do­jant taip sun­kiai pa­si­sko­li­na­mus pi­ni­gus?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aiš­ku, bi­jau, kad ga­li bū­ti pik­tnau­džia­vi­mo, bet ly­giai taip pat su­pran­tu, per tiek lai­ko, kiek mes tu­rė­jo­me toms prie­mo­nėms, tam me­cha­niz­mui su­kur­ti, ne­įma­no­ma už­kar­dy­ti vi­sų įma­no­mų pik­tnau­džia­vi­mo ga­li­my­bių, jei­gu tų pik­tnau­džia­vi­mo ga­li­my­bių žmo­nės no­rės ieš­ko­ti. Da­bar ir­gi ma­to­me su tam tik­ro­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis ir ri­bo­ji­mais, esan­čiais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, kaip kū­ry­bin­gai žmo­nės kar­tais ban­do juos apei­ti dėl vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių. Bet aš no­riu ti­kė­tis, kad tiek darb­da­viai, tiek ver­slas, tiek dar­buo­to­jai su­pran­ta, ko­kio­je si­tu­a­ci­jo­je mes šian­dien esa­me. Ban­dė­me pa­gal­vo­ti apie tuos mi­ni­ma­lius sau­gik­lius, ku­rie ga­lė­tų lik­ti, tai li­ko ta nuo­sta­ta, kad pra­sto­vos ga­lio­tų dar­buo­to­jams, pri­im­tiems iki ka­ran­ti­no. Siek­si­me, kad tas me­cha­niz­mas su­veik­tų.

Kal­bant apie tai, ar vi­sos prieš tai tai­ky­tos prie­mo­nės bu­vo taik­lios, tik­rai ne­bu­vo ka­da ana­li­zuo­ti tos ret­ros­pek­ty­vos taip nuo­sek­liai, nes vi­sa ener­gi­ja ir vi­si tu­ri­mi in­te­lek­ti­niai pa­jėgu­mai bu­vo nu­kreip­ti į prie­mo­nių kū­ri­mą, o ne grę­žio­ji­mą­si at­gal. Tik­rai da­bar ne­ga­lė­čiau įver­tin­ti eks­per­tiš­kai nau­do­tų prie­mo­nių pa­vei­ku­mo, bet tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti at­ei­ty­je, kai jau vi­si bū­si­me su­ko­vo­ję su vi­ru­su.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Lin­gė. Pra­šau.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, tur­būt Už­im­tu­mo tar­ny­ba ge­riau­siai prak­tiš­kai, iš pa­tir­ties ma­tė, kaip vy­ko tų anks­tes­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas, tiks­lin­gu­mas. Sa­ky­ki­te, ar jūs kon­sul­ta­vo­tės, reng­da­mi ir šias pa­tai­sas, ar bu­vo ap­tar­ta, ar įgy­ven­di­nant ne­kils ko­kių nors pro­ble­mų, ar yra su­de­rin­tos tos ini­cia­ty­vos? Gal ži­no­te ir so­cia­li­nių part­ne­rių ar ap­skri­tai darb­da­vių nuo­mo­nes, kaip bus pa­si­tik­tos šios ini­cia­ty­vos?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Tik­rai dir­bo­me drau­ge su Už­im­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vais, ku­rie ir ad­mi­nist­ra­vo pra­sto­vų me­cha­niz­mą bei dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką. Tik­rai at­si­žvel­gė­me į jų pa­tir­tį ir nuo­mo­nę, kas bu­vo ne­tiks­lin­ga, į iš­šū­kius, ku­rie ki­lo. Šie pro­jek­tai yra su­de­rin­ti su prak­ti­kais, ku­rie įgy­ven­di­na ši­tą įsta­ty­mą.

Nors ofi­cia­liai ne­bu­vo nei lai­ko, nei ga­li­my­bių su­de­rin­ti su so­cia­li­niais part­ne­riais Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, pre­li­mi­na­riai ap­tar­ta ir su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ir su darb­da­vių at­sto­vais dėl mo­de­lių, ku­rie yra pa­teik­ti. Kri­ti­nių pa­sta­bų kol kas ne­su­lau­kė­me. Gal dis­ku­si­jų kils ko­mi­te­te, tur­būt ne­iš­ven­gia­mai jų bus, bet ti­ki­mės, kad ra­si­me su­ta­ri­mą, nes spren­di­mą pri­im­ti rei­kia kuo grei­čiau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš vis dėl­to no­rė­čiau ir­gi tiks­laus at­sa­ky­mo. Ma­ne mo­ty­va­vo pa­klaus­ti dar kar­te­lį bu­vęs mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis, jo kom­pe­ten­ci­ja ir nuo­šir­du­mu aš pa­si­ti­kiu, ma­čiau net tam tik­rą emo­ci­ją, kai jū­sų klau­sė ir pa­si­sa­kė, kad nė­ra vie­ni­šiems pen­si­nin­kams biu­dže­to ei­lu­tė­je pi­ni­gų. Jūs pa­sa­ky­ki­te, ar yra, ar nė­ra, ir vi­si bū­si­me ra­mūs. Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Vie­ni­šų pen­si­nin­kų pen­si­joms pi­ni­gų yra. Tie­siog mes ieš­ko­me bū­do, ku­rio­je ei­lu­tė­je jie tu­rė­tų da­bar at­si­dur­ti. Pro­ble­ma yra ta, kad jie ne­ga­li da­bar bū­ti „Sod­ros“ biu­dže­te, nes nė­ra įsta­ty­mo, ku­riuo bus ir kaip bus reg­la­men­tuo­ja­mas tas pi­ni­gų iš­mo­kė­ji­mas. Tie­siog yra su­si­ta­ri­mas ir su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ir su prem­je­re, kad ta pi­ni­gų su­ma bus pa­nau­do­ta bū­tent šiam tiks­lui. Tie­siog da­bar mes ieš­ko­me ge­riau­sios for­mos, kaip ji ga­lė­tų at­si­spin­dė­ti biu­dže­te ir kaip po to ji ga­lės at­si­spin­dė­ti tei­sės ak­tuo­se, ku­riuos pri­im­si­me pa­va­sa­rį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mi­nist­re. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Už už­si­ra­šęs M. Ma­jaus­kas. Jo ne­ma­tau sa­lė­je. Ta­da žo­dį su­tei­kiu M. Lin­gei. Pra­šau.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šis įsta­ty­mas tur­būt yra ta­pęs to­kiu jaut­riau­siu ir pas­ku­ti­niu me­tu daž­niau­siai kei­čia­mu įsta­ty­mu, ta­čiau į tai re­a­guo­ti ver­čia ap­lin­ky­bės, ku­rios taip pat yra kin­tan­čios, si­tu­a­ci­ja ne­sto­vi vie­to­je. Tu­ri­me tik­rai ir­gi va­do­vau­tis tais prin­ci­pais de­rin­da­mi su to­mis nuo­sta­to­mis, ku­rias ir anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo keis­ti ir siū­ly­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad bet ko­kia vals­ty­bės pa­gal­ba, pa­ra­ma bū­tų ir tiks­lin­ga, ir taik­li. Tai kal­bant ir apie sa­va­ran­kiš­kai dir­bu­sius as­me­nis, kad gau­tų iš­mo­kas, sub­si­di­jas bū­tent tie, ku­rie tik­rai la­bai pa­ti­ria di­de­lius nuos­to­lius ir ku­riems la­biau­siai rei­kia tos pa­gal­bos. Taip ir su šiuo įsta­ty­mu. Iš­ties yra svar­bu, kad tos anks­tes­nės sub­si­di­jos… anks­čiau tek­da­vo darb­da­viams dar ieš­ko­ti ar 10 %, ar 30 % pa­tiems pri­si­dė­ti, bet jei­gu ver­slai su­sto­ja, dar­bai su­sto­ja ir ne­bė­ra ga­li­my­bių, tai la­bai su­dė­tin­ga naš­ta ten­kan­ti jiems. Šis įsta­ty­mas, ši­tos pa­tai­sos tik­rai spren­džia klau­si­mus, da­ro šią pa­ra­mą taik­les­nę ir tiks­lin­ges­nę, ma­ži­na ir tą naš­tą pa­nai­ki­na, spren­džia, kad iš­lai­ky­tų dar­bo vie­tas.

Tu­ri­me tik­rai įver­tin­ti ir tą mo­ty­vą, kad nuo nau­jų me­tų ne­be­lie­ka po­pras­to­vi­nių iš­mo­kų, tai taip pat tu­rė­tų amor­ti­zuo­ti šie pa­siū­ly­mai tuos ga­li­mus pa­tir­ti nuos­to­lius ar­ba sun­ku­mus, su ku­riais ga­li­ma su­si­dur­ti. Taip pat ir dėl pa­ra­mos dar­bo iš­mo­kos pa­ieš­kai, kad ne­gau­tų bet kas – dir­bo, ne­dir­bo, bet kad ta pa­ra­ma tap­tų tiks­lin­ga tiems žmo­nėms, ku­rie dėl ka­ran­ti­no, dėl eks­tre­ma­liosios si­tu­a­ci­jos ne­te­ko dar­bo ir iš tik­rų­jų de­da pa­stan­gas jį su­si­ras­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ne­ma­čiau pa­si­sa­kan­čių prieš, gal šiam klau­si­mui po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, nes įsi­ga­lio­ji­mas nuo sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti sku­bos tvar­kai? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22 die­na. Ge­rai. Ačiū vi­siems.

Da­bar tu­rė­tų bū­ti dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo pa­tei­ki­mas. Švie­ti­mo mi­nist­rė bus po 10–15 mi­nu­čių, gal ta­da mes ei­ki­me prie 2-10 klau­si­mo ir su­si­ju­sių klau­si­mų pri­ėmi­mo sta­di­jos? Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Juš­ką, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką.

 

17.37 val.

Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5046(2) (pri­ėmi­mas)

 

R. JUŠKA (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to 3 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl ydin­gos lo­gi­nės kon­struk­ci­jos. 3 straips­ny­je vie­toj „tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mas ir įga­lio­ji­mai“ tu­rė­tų lik­ti „tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mas“ be žo­džio „ir įga­lio­ji­mai“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš kar­to pri­sta­tė­te es­mi­nius pa­kei­ti­mus. Dėl vie­no straips­nio jie bu­vo. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma pri­tar­ti. Dėl 2 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas įgar­si­no vie­ną pa­tai­sy­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl įsi­ga­lio­ji­mo, 2 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti no­rės E. Sa­bu­tis. Pra­šau.

E. SABUTIS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai pa­ra­gin­čiau ta­da, ka­da at­eis lai­kas bal­suo­ti, pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes jis la­biau at­lais­vi­na sa­vi­val­dą ir tie­siog su­tei­kia jai dau­giau ga­lių, to­dėl la­bai no­rė­čiau, kad vi­si pa­lai­ky­tu­mė­te ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

17.40 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 12, 15, 22, 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5047(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar su­si­jęs yra Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ne­bu­vo jo­kių pa­tai­sy­mų. Ta­da pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 6 strai­ps­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū.

Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, ma­tau, nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Dėl vi­so bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

17.40 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5048(3) (pri­ėmi­mas)

 

2-10.3 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip pat pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū.

Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti ne­ma­tau no­rin­čių. Dė­ko­ju. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

17.41 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-5049(2) (pri­ėmi­mas)

 

2-10.4 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Trys straips­niai. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū.

Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti no­rin­čių ne­ma­tau. Ačiū. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

Da­bar mū­sų dar­bo­tvarkėje tu­rė­tų bū­ti 2-11 klau­si­mas. Šio klau­si­mo tei­kė­jai pa­si­ta­rė ir pra­šo jo šian­dien ne­pri­im­ti, kol bus iš­si­aiš­kin­ti ma­ži ne­tiks­lu­mai, ir jį pri­im­ti ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui? Ga­li­me. Ge­rai. Ačiū. Ju­da­me to­liau.

 

17.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Bal­ta­ru­si­jos demokratinei opo­zi­ci­jai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-97 (pri­ėmi­mas)

 

2-12 klau­si­mas. Ir­gi ne­bu­vo gau­ta jo­kių pa­siū­ly­mų ar ko­rek­ci­jų at­lik­ta. Nu­ta­ri­me yra du straips­niai. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so yra no­rin­čių kal­bė­ti už. Pra­šom. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Tie­siog no­rė­čiau dar kar­tą pa­kar­to­ti ar­gu­men­tus, kad šven­čiant ir mi­nint mū­sų per­ga­lę Sau­sio 13-ąją bū­tų tik­rai la­bai sim­bo­liš­ka tą lais­vės deg­lą per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jos lais­vės ly­de­rei ir sa­vo­tiš­kai su­kon­cen­truo­ti mus vi­sus po­li­tiš­kai į tą per­ga­lę, ku­rią, ti­kė­ki­mės, bal­ta­ru­sių tau­ta pa­sieks ki­tais me­tais. Tai la­bai pra­šy­čiau vi­sų ko­le­gų kiek įma­no­ma vien­bal­siai pa­lai­ky­ti šį siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Žo­dį su­tei­kiu G. Sur­pliui. Pra­šau.

G. SURPLYS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Pa­lai­ky­da­mas šį tei­ki­mą, at­krei­piu dė­me­sį, kad Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja bu­vo įver­tin­ta ir gar­bin­ga Sa­cha­ro­vo pre­mi­ja Eu­ro­pos Par­la­men­te. Iš tie­sų to pri­pa­ži­ni­mo, to ne­ty­lė­ji­mo la­bai lau­kia ne po­nia S. Ci­cha­nous­ka­ja, bet vi­sa bal­ta­ru­sių tau­ta, ku­ri yra mu­ša­ma, grū­da­ma į ka­lė­ji­mus sa­vo pa­čių val­džios. Tai­gi tik­rai so­li­da­ri­zuo­juo­si su ren­gė­jais ir pri­ta­riu, kad Lais­vės pre­mi­ja ki­tų me­tų sau­sio 13 die­ną bū­tų skir­ta tiems, ku­rie yra ša­lia mū­sų ir ku­riems šiuo me­tu jos la­biau­siai rei­kia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Už kal­bės I. Ha­a­se. Pra­šau.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ir­gi kvie­čiu pri­tar­ti ir bal­suo­ti už tei­kia­mą Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tinei opo­zi­ci­jai. Mes pri­va­lo­me pa­lai­ky­ti Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tinę opo­zi­ci­ją ir jos sie­kius. Jau ke­le­tą mė­ne­sių, ne­pai­sant orų per­mai­nų, nuo­var­gio, ken­čiant OMONʼo smur­tą, mū­sų kai­my­nai bal­ta­ru­siai ro­do, kad jų di­džiau­sias sie­kis yra lais­vė ir de­mo­kra­tija. Kas gi ki­tas juos pa­lai­kys, jei­gu ne kai­my­nai, bro­liš­ka tau­ta.

Mums, lie­tu­viams, iš­si­lais­vi­nu­siems iš pa­na­šios prie­spau­dos, jau yra už­prog­ra­muo­ta bū­ti po­ky­čių Bal­ta­ru­si­jo­je da­li­mi. Apie sa­vo pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jos at­žvil­giu jau pa­sa­kė tūks­tan­čiai lie­tu­vių tuo­met, kai su­sto­jo į Bal­ti­jos ke­lią pri­me­nan­čią gran­di­nę, su­jun­gu­sią kai­my­nės Bal­ta­ru­si­jos sie­ną su Vil­niaus ro­tu­še.

To­dėl šian­dien ra­gi­nu, iš­reiš­kiant pa­lai­ky­mą kil­nių tiks­lų sie­kian­čiai kai­my­nės ša­lies opo­zi­ci­jai, pa­reikš­ti Lie­tu­vos, kaip de­mo­kra­tinės vals­ty­bės, po­zi­ci­ją, kad mums ne vis vien, kas vyks­ta kai­my­nų kie­me. Kad pa­lai­ko­me tuos, ku­rie ko­vo­ja už lais­vę ir de­mo­kra­tiją. Bal­ta­ru­si­jo­je pri­va­lo įsi­vy­rau­ti tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­pas. Tu­ri at­si­ras­ti pa­gar­ba ki­taip mąs­tan­čiam. Pri­va­lo pa­ga­liau bū­ti pra­dė­tas ver­tin­ti žmo­gus. Ra­gi­nu pri­tar­ti ir bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir mo­ty­vai už – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ne­se­niai Eu­ro­pos Par­la­men­te po­nia S. Ci­cha­nous­ka­ja ga­vo ap­do­va­no­ji­mą (ir taip pat rem­da­mas, pa­si­sa­ky­da­mas už), ji pa­pra­šė ir pa­sa­kė to­kius žo­džius, kad Bal­ta­ru­si­jai, Bal­ta­ru­si­jos žmo­nėms rei­kia ne tik ap­do­va­no­ji­mų, ge­rų žo­džių, pa­dė­kų, bet ir veiks­mų. Tai tik­rai pra­šy­tu­me vi­sus, kas gir­di, žiū­ri, ir eu­ro­par­la­men­ta­rus, mū­sų de­le­guo­tus te­nai, ir pa­na­šiai, kad bū­tų ati­tin­ka­ma adek­va­ti re­ak­ci­ja. Ne tik teks­tai, bet ir dar­bai. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar dėl pri­ėmi­mo bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

17.46 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-123 (pa­tei­ki­mas)

 

Pa­gal dar­bo­tvarkę grįž­ta­me šiek tiek. Švie­ti­mo mi­nist­rė at­vy­ko į nu­ma­ty­tą klau­si­mo pa­tei­ki­mą. Kvie­čiu J. Šiugž­di­nie­nę pa­teik­ti dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mą – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šau trum­pai pri­sta­ty­ti.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, mie­li ko­le­gos. Pri­sta­tau Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis spren­džia la­bai rim­tą pro­ble­mą, ku­ri yra su­si­da­riu­si šian­dien, kai pra­de­dan­tie­ji moks­li­nin­kai, pra­de­dan­tie­ji ty­rė­jai, bai­gę dok­to­ran­tū­rą, gau­na ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu dok­to­ran­tai.

Mes šiuo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mu siū­lo­me pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mą jau­nes­nio­jo ty­rė­jo, asis­ten­to tiek, kad jis ne­bū­tų ma­žes­nis ne­gu dok­to­ran­to. At­si­žvel­giant į tai, kad nuo 2021 me­tų ant­rų–­ket­vir­tų me­tų dok­to­ran­tams tei­kia­ma pa­ra­ma bus 880 eu­rų, siū­lo­ma įsta­ty­mo 721 strai­ps­nio 5 da­lies 6 punk­te jau­nes­nio­jo moks­lo dar­buo­to­jo pa­rei­gy­bei nu­sta­ty­ti pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­to apa­ti­nę ri­bą 7,74. O vir­šu­ti­nę – 9,16. Tai tiek. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar no­rė­tų jū­sų pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė pir­mo­ji, bet jos Sei­mo sa­lė­je ne­ma­tau. S. Tu­mė­nas no­rė­tų pa­klaus­ti. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma nau­jo­ji mi­nist­re, na, mes pra­ei­tą ka­den­ci­ją tik­rai daug pa­dir­bė­jo­me, kad bū­tų pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams, dės­ty­to­jams uni­ver­si­te­tuo­se, ta­čiau ne­spė­jo­me įgy­ven­din­ti to, ką pri­sta­to­te jūs šian­dien. Ačiū, kad jūs tę­sia­te šį dar­bą.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ar jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kiek čia pa­lies iš vi­so tų jau­nų­jų moks­li­nin­kų, nes yra ano­ma­li si­tu­a­ci­ja, kai jau­no­jo ty­rė­jo, moks­li­nin­ko, at­ly­gi­ni­mas yra ma­žes­nis ne­gu dok­to­ran­to sti­pen­di­ja. Kiek iš vi­so to­kių su­si­da­ro, nes jūs nu­ma­čiu­si, kad tam rei­kė­tų skir­ti per 1 mln. eu­rų, ir ar tai pa­lies tik uni­ver­si­te­to jau­nuo­sius ty­rė­jus ir ar ins­ti­tu­tų jau­nuo­sius ty­rė­jus?

Ir tre­čia. Ar ne­bus kaip su vie­ni­šais pen­si­nin­kais, kai mes čia iš tri­bū­nos sa­ko­me, kad jiems yra pi­ni­gų, o mes ne­ran­da­me tų pi­ni­gų. Ar jus pa­ti­ki­no, kad tik­rai tas mi­li­jo­nas yra įra­šy­tas? Ačiū.

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). La­bai dė­kui už klau­si­mą. Aš ne tik pa­ti­ki­nu, bet ir ga­ran­tuo­ju, kad jis yra įra­šy­tas, nes pa­ti dėl to dis­ku­ta­vau ir su Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, taip pat pri­sta­čiau klau­si­mą Vy­riau­sy­bė­je.

Gal pa­aiš­kin­siu šiek tiek pla­čiau. Čia yra aiš­ki­na­ma­sis raš­tas ir mes šian­dien bal­suo­ja­me dėl ins­ti­tu­to. Ka­dan­gi uni­ver­si­te­tai tu­ri ir au­to­no­mi­ją, ir jie sa­vo vi­du­je ga­li žy­miai lais­viau re­gu­liuo­ti at­ly­gi­ni­mus, re­ko­men­da­ci­ją uni­ver­si­te­tams mes pa­tvir­tin­si­me mi­nist­ro įsa­ky­mu, ta­čiau čia mes kei­čia­me bū­tent dėl jau­nų­jų ty­rė­jų ins­ti­tu­to. To­dėl čia yra mi­li­jo­nas, bet su­ma yra di­des­nė, su­ma yra 5,… kaž­kiek, ne­no­riu jums pa­me­luo­ti, man at­ro­do, 0,7 mln., tuo­jau pa­tik­rin­siu. Nes iš vi­so yra ir uni­ver­si­te­tai, ir ins­ti­tu­tai. Tai dvi da­lys, tuo­jau pa­sa­ky­siu tiks­liai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). At­sa­kė­te ga­le jau dėl to pa­ties fi­nan­sa­vi­mo ir pa­tvir­ti­no­te, kad ne­bus taip, kaip su vie­ni­šais pen­si­nin­kais, ku­rių iš tik­rų­jų biu­dže­to ei­lu­tė­je nė­ra. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tie­sų tur­būt ne­ma­žai moks­li­nin­kų pra­ra­do­me, jau­nų­jų ta­len­tų, ku­rie iš­va­žia­vo į už­sie­nį vien to­dėl, kad bu­vo ne­pa­ke­lia­mos pa­ja­mos ir anks­čiau ne­bu­vo pa­kan­ka­mai ge­ros ba­zės. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų dar la­biau di­fe­ren­ci­juo­ti iš­lai­kant ypač ta­len­tin­gus žmo­nes, nes vis tiek tur­būt tas ly­gus at­ly­gi­ni­mas daug ko ne­iš­lai­kys ir pa­čių ge­riau­sių, ku­rių ieš­ko iš tam tik­rų spe­ci­fi­nių sri­čių, ten Fo­to­ni­kos ir ki­tų ins­ti­tu­tų. Iš tik­rų­jų jie bus me­džio­ja­mi. Ar ne­ma­no­te, kad tu­ri bū­ti ins­ti­tu­tams su­teik­ta lais­vė, kad vis dėl­to vie­ną ar ki­tą ypač grei­tai au­gan­tį as­me­nį ga­lė­tu­me iš­lai­ky­ti čia, Lie­tu­vo­je? Ačiū.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui už klau­si­mą. Mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je ke­le­tą pro­gra­mų, ku­rios su­tei­kia ga­li­my­bę mo­kė­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą ar gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Ar tik­rai bū­tų tei­sin­ga ko­re­guo­ti? Na, lais­vę su­teik­ti, ma­nau, rei­kė­tų, nes tik­rai kon­ku­ruo­ja­ma dėl pa­čių žmo­nių. Aš tik­rai pa­lai­ky­čiau, kad to lais­vu­mo bū­tų dau­giau ap­si­spren­džiant, bet iš es­mės la­bai no­rė­tų­si, kad tie at­ly­gi­ni­mai kil­tų vi­siems. Šian­dien tik­rai tu­ri­me su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, kuo­met aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se at­ly­gi­ni­mai to­li gra­žu dar ne­sie­kia mū­sų iš­si­kel­tų tiks­lų ir tų stan­dar­tų, ku­rie yra Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir ki­to­se pa­žan­gio­se vals­ty­bė­se. Tai tik­rai čia yra ką nu­veik­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­rė­tų pa­klaus­ti V. Ra­ku­tis. Pra­šau.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti to­kio klau­si­mo: mes tu­ri­me uni­ver­si­te­tuo­se tam tik­rą hie­rar­chi­nę ki­li­mo sis­te­mą, ku­ri ra­gi­na žmo­nes siek­ti aukš­tesnių laips­nių, jei­gu mes da­bar tik vie­nai gru­pei pa­ke­lia­me at­ly­gi­ni­mą, ar ne­iš­krai­po­me ben­dro vaiz­do ir ar ne­bus taip, kad žmo­nės ne­be­no­rės siek­ti aukš­tes­nių laips­nių? Ar ne­ver­tė­tų at­ly­gi­ni­mus di­din­ti pro­por­cin­gai vi­soms moks­li­nin­kų ty­rė­jų gru­pėms, kad ne­įvyk­tų to­kios dis­pro­por­ci­jos, kaip bu­vo da­bar, kai pa­kė­lus tik dok­to­ran­tų sti­pen­di­jas at­si­ra­do de­mo­ty­va­ci­ja žmo­nėms bai­gus dok­to­ran­tū­rą vė­liau ei­ti dirb­ti moks­li­nį dar­bą? Dė­kui.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui. Ži­no­ma, kad bū­tų ge­riau­sia, jog at­ly­gis kil­tų pro­por­cin­gai, ir tas di­dė­ji­mas, ku­rį mes esa­me su­si­pla­na­vę, aug­tų pro­por­cin­gai vi­soms gru­pėms. Bet šiuo at­ve­ju, ir ko­le­gos tą pa­tvir­ti­na, tik­rai tu­ri­me ne­nor­ma­lią si­tu­a­ci­ją, ku­ri jau, aiš­ku, su­for­muo­ta prieš tai bu­vu­sių veiks­mų, ku­rie ir­gi bu­vo tei­sin­gi, nes bu­vo no­ri­ma pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes, kad jie stu­di­juo­tų dok­to­ran­tū­ro­je. Tai yra jų pa­grin­di­nis at­ly­gi­ni­mas ir, jei­gu jų at­ly­gi­ni­mas la­bai ma­žas, jiems sun­ku iš­lai­ky­ti šei­mas ir ne vel­tui bu­vo pa­di­din­tas dok­to­ran­tų at­ly­gis. Ži­no­ma, no­rė­tų­si pro­por­cin­gai, ta­čiau šiuo at­ve­ju spren­džia­me kon­kre­čią pro­ble­mą, nes tur­būt su­tik­si­te, kad nė­ra nor­ma­lu, kad aš bai­giu dok­to­ran­tū­rą ir stai­ga ma­no at­ly­gis tam­pa ma­žes­nis ne­gu stu­di­juo­jant dok­to­ran­tū­ro­je. Mes mė­gi­na­me ma­žais žings­ne­liais iš­tai­sy­ti tą klai­dą, ku­ri bu­vo at­si­ra­du­si, ta­čiau la­bai ti­kiu, kad au­gant eko­no­mi­kai, au­gant BVP mes tik­rai ga­lė­si­me pro­por­cin­gai pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus iki to, ką mes esa­me nu­ma­tę sa­vo pro­gra­mo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju mi­nist­rei. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ga­li­te…

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Aš tik pa­tiks­lin­siu ko­le­goms, 5,2 mln. iš vi­so.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar dėl mo­ty­vų. Už no­rė­tų kal­bė­ti S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čiu ne­abe­jo­ti ir pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Šian­dien Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius A. Žu­kaus­kas taip pe­si­mis­tiš­kai sa­kė, kad biu­dže­tas sto­ko­ja pro­ak­ty­vu­mo, ma­žai fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas to­se sri­ty­se, ku­rios ke­lia ver­tę, ir ma­žai asig­na­vi­mų biu­dže­te nu­ma­ty­ta moks­li­niams ty­ri­mams.

Ger­bia­mam nau­jam Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui lin­kiu kan­try­bės, nes šian­dien ženg­tas pir­mas žings­nis, kad bent jau di­di­na­mi asig­na­vi­mai jau­nie­siems ty­rė­jams. Ti­kė­ki­mės, kad ben­dro­mis jė­go­mis bus ki­tas žings­nis, kai bus di­di­na­mi asig­na­vi­mai ir vi­siems ty­ri­mams. Ačiū. Kvie­čiu pri­tar­ti ir dau­giau rū­pin­tis jau­nų­jų ty­rė­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mu, o ne ins­ti­tu­tų re­or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir op­ti­mi­za­ci­jo­mis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi prieš ne­bu­vo no­rin­čių kal­bė­ti, gal ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Gal ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. La­bai ačiū. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti da­ta – gruo­džio 22-oji.

 

17.56 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3195(2) (pri­ėmi­mas)

 

Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mo. Tai yra Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3195. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą V. Pran­c­kie­tį pri­sta­ty­ti svars­ty­mo re­zul­ta­tus dėl pluoš­ti­nių ka­na­pių. Pra­šau.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­me aš­tuo­ne­rius me­tus yra tas įsta­ty­mas vaikš­čio­jan­tis pir­myn at­gal. Prieš pus­an­trų me­tų jis bu­vo lyg jau ei­nan­tis į fi­ni­šą, bet šį įsta­ty­mą rei­kė­jo no­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir bu­vo gau­ti do­ku­men­tai. Bu­vo gau­ta nei­gia­ma iš­va­da iš Vy­riau­sy­bės ir bu­vo gau­tos pa­sta­bos iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir iš Ita­li­jos. Tai įpa­rei­go­ja mus vėl per­žvelg­ti, pa­žiū­rė­ti at­gal. To­dėl aš siū­ly­čiau Sei­mui ap­si­spręs­ti, tai­kant 261 straips­nį, grą­žin­ti jį į ko­mi­te­tą ir baig­ti svars­ty­ti su vi­sais tais pa­siū­ly­mais, su tais, ku­riuos Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo pa­tiks­lin­ti, taip jam su­teik­ti ei­gą ir pa­baig­ti jį vie­ną kar­tą svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už svars­ty­mo re­zul­ta­tus.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną no­ri kal­bė­ti K. Star­ke­vi­čius. Pra­šau.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jei­gu su­tik­tu­mė­te, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas no­rė­tų bū­ti kaip pa­pil­do­mas. Ga­li­ma šio­je sta­di­jo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė klau­si­mą. Ar dar kas no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti? Pra­šau. A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pri­ta­riu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, nes la­bai keis­tai Lie­tu­va pa­si­el­gė – ji ne­at­sa­kė į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­klau­si­mą. Kiek­vie­nu at­ve­ju, kai yra no­ti­fi­ka­ci­ja, tai yra klau­si­mai ko­mi­te­tui. Ko­mi­te­tas nei at­sa­kė, nei ką. Tai aš vi­siš­kai pri­ta­riu. Su­tvar­ky­ki­me taip, kaip Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja mums re­ko­men­duo­ja, nes jos pa­sta­bų ten yra ga­na daug, ir ta­da at­ei­ki­me į Sei­mą ir pri­imki­me. Gruo­džio 2 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą klau­si­mą, ir­gi pa­si­sa­kė nei­gia­mai ir iš ket­vir­tos gru­pės į pir­mą per­kė­lė tik vie­ną po­zi­ci­ją.

PIRMININKAS. Dė­kui. Su­pra­to­me. Dar M. Ma­jaus­kas no­rė­tų per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, kaip vie­nas iš pro­jek­to ini­cia­to­rių. Man at­ro­do, kad bū­tų la­bai svar­bu, kad mes jo ne­stab­dy­tu­me, kad kuo grei­čiau pri­im­tu­me at­si­žvelg­da­mi ir į ūki­nin­kų po­rei­kį, ir į po­rei­kį kuo grei­čiau per­dirb­ti. Man at­ro­do, la­bai tei­sin­gas siū­ly­mas yra tu­rė­ti dar pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą, ku­ris su­tvar­ky­tų, ir ga­lė­tu­me kuo grei­čiau pri­im­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, iš es­mės aš iš­gir­dau tik­tai pa­lai­ky­mą to pro­ce­dū­ri­nio klau­si­mo, kad va­do­vau­da­mie­si Sei­mo sta­tu­to 261 straips­nio 2 da­li­mi grą­žin­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­grin­di­niam Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui svars­ty­ti iš nau­jo. Aš ma­nau, kad mes ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru pri­tar­ti. Tei­sin­gai, ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Bu­vo pa­siū­ly­mas, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bū­tų nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti, ger­bia­mi ko­le­gos? Ga­li­me, pri­tar­ta. Dė­ko­ju.

 

18.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas Nr. XIVP-103(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – Z. Bal­čy­tis. Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Prašom.

Z. BALČYTIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Mes jį jau gir­dė­jo­me pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je. Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas 2020 m. gruo­džio 16 d. po­sė­dy­je svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lės fi­nan­si­nio au­di­to“ pro­jek­tą ir pri­ta­rė pa­teik­tam pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo ko­mi­te­te re­zul­ta­tai: už – 6 prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip, svars­ty­mo sta­di­ja. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. Pri­tar­ta. Dėl pri­ėmi­mo. Ne­bent bū­tų ypa­tin­ga sku­ba. Bet gal ta­da ant­ra­die­nį ap­svars­ty­si­me. Ar bū­tų ko­kių nors siū­ly­mų? Ger­bia­ma­sis J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ne įsta­ty­mas, kur bū­tų svar­bu tos sta­di­jos, ma­nau, kad pro­jek­tas for­ma­lus ir ga­lė­tu­me iš kar­to jį pri­im­ti šian­dien. Ir taip at­ei­ty­je tos dar­bo­tvarkės per­trau­kos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar bū­tų ko­kių nors prieš­ta­ra­vi­mų, ar ki­to­kių nuo­mo­nių? Ma­nau, kad ga­li­me pri­im­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me, ne. Ko­le­gos, gal mes ta­da ne­lau­žo­me ie­čių: po svars­ty­mo pri­tar­ta, o dėl pri­ėmi­mo bus ki­tu me­tu. Taip, re­pli­ką – A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaž­kaip vis žiū­riu, kad po­zi­ci­jai vis no­ri­si pa­si­tik­rin­ti Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me. Jūs vie­ną kar­tą per­skai­ty­ki­te, ka­da ga­li­ma pra­šy­ti ypa­tin­gos sku­bos ir ko­kiais at­ve­jais. Kas čia da­bar ka­ras pra­si­dė­jo, kad nu­ta­ri­mą rei­kė­tų ypa­tin­ga sku­ba svars­ty­ti?

PIRMININKAS. Dė­kui. Ma­nau, ka­ras ne­pra­si­dė­jo, jei­gu klaus­tu­mė­te.

 

18.03 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. XIII-985 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-119 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – R. Juš­ka. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

R. JUŠKA (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šią sa­vai­tę ga­vo­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pra­šy­mą ir, aš ma­ny­čiau, jis la­bai svar­bus. Ko­mi­te­tas va­kar pa­pil­do­mu klau­si­mu jį ap­svars­tė ir tei­kiu ko­mi­te­to var­du, įver­ti­nęs lai­ką ir šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją, nes pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos 11 straips­nį ši ko­mi­si­ja ne­ga­li dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Mes, su­pras­da­mi šian­die­nės si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą, tei­kia­me ko­mi­te­to var­du. Šian­dien gau­tos ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, nes for­mu­luo­tė sku­bant bu­vo pa­teik­ta taip, kaip su­for­mu­la­vo pa­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­se pa­ra­šy­ta ke­le­tas pa­sta­bų, jos su­pran­ta­mos, aiš­ku, vie­no­di­na­ma su Sta­tu­tu, su iš­si­reiš­ki­mais. Aš ma­nau, kad mes ko­mi­te­te pa­tai­sy­si­me at­si­žvelg­da­mi į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti vie­nas Sei­mo na­rys. Al­gir­dai Sy­sai – pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ne­tu­riu klau­si­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra klau­si­mų. Aš tik no­rė­čiau pra­ne­šė­jo pa­si­tiks­lin­ti, ar ko­mi­te­tas čia siū­lo sku­bą, nes nu­ma­ty­tas…

R. JUŠKA (LSF). Aš no­riu in­for­muo­ti, kad mes si­tu­a­ci­ją su­pran­ta­me, ji aiš­ki, to­dėl mes ry­toj 10 va­lan­dą da­ro­me ne­ei­li­nį ko­mi­te­to po­sė­dį. Mes į ki­tos sa­vai­tės ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkę spė­tu­me. Tai­gi spė­ja­me ir ti­ki­mės, kad jis bus įtrauk­tas. Pra­šy­si­me.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ko­mi­te­tas dėl to pa­si­sa­kė. Da­bar dėl mo­ty­vų. Pra­šau. A. Sy­sas no­ri kal­bė­ti už.

A. SYSAS (LSDPF). Ne, jau ne­kal­bė­siu, pa­grei­tin­si­me pro­ce­są.

PIRMININKAS. Ir­gi ge­rai. Mo­ty­vai pa­sa­ky­ti. Gal po pa­tei­ki­mo, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me? Pri­tar­ta. La­bai ačiū.

Da­bar ap­si­spręs­ki­me dėl sku­bos. Ko­mi­te­tas sa­ko, kad spės iki ki­to po­sė­džio, gruo­džio 22 die­nos. Gal ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti sku­bai. La­bai ačiū. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22 die­na.

 

18.06 val.

Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2771 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-117 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar, ma­nau, rei­kės… Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Jį tu­rė­tų pri­sta­ty­ti I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Ie­va, kvie­čia­me į tri­bū­ną.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Mie­li ko­le­gos, kar­tu su ko­le­ge V. Gi­rai­ty­te no­ri­me pa­teik­ti ir tei­kia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2771 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. La­bai pa­pras­tas da­ly­kas – kvie­čia­me Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą per­kel­ti iš sau­sio 1 die­nos į lie­pos 1 die­ną, ki­taip ta­riant, pus­me­čiui. Tam, kad ga­lė­tu­me ge­riau iš­ana­li­zuo­ti da­bar­ti­nę tvar­ką, ku­ri reg­la­men­tuo­ja pa­pil­do­mą­ją ir al­ter­na­ty­vi­ą­ją, ar­ba, ki­taip ta­riant, liau­dies me­di­ci­ną. Kai bu­vo pri­ima­mas tas įsta­ty­mas, iš tie­sų pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai la­bai pa­si­ge­do sa­vo įsi­trau­ki­mo, ne­bu­vo pa­kan­ka­mai iš­dis­ku­tuo­ta, kas vis dėl­to yra tas liau­dies me­di­ci­nos te­ra­peu­tas, o kas yra tie­siog pa­slau­gos tei­kė­jas. Įsta­ty­me taip pat yra nu­ma­ty­ta, kad pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos pa­slau­gų tei­kė­jai nuo sau­sio 1 die­nos tu­rė­tų tu­rė­ti aukš­tą­jį me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ma­no­me, kad ši nuo­sta­ta yra per­tek­li­nė, rei­kė­tų dau­giau dis­ku­si­jų. Esa­me kal­bė­ję šia te­ma ir su Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riais. Ka­dan­gi įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja la­bai grei­tai, tai yra sau­sio 1 die­ną, toks yra pra­šy­mas, pa­na­šus kaip ir dėl far­ma­ko­tech­ni­kų, nu­kel­ti įsi­ga­lio­ji­mą, pla­čiau iš­dis­ku­tuo­ti, pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą taip, kad iš tik­rų­jų dau­giau ne­gu 7 tūkst. žmo­nių vie­ni­jan­ti ben­druo­me­nė iš pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios, ar­ba liau­dies, me­di­ci­nos at­sto­vų tu­rė­tų ga­li­my­bę tęs­ti sa­vo veik­lą le­ga­liai, o ne pa­si­trauk­ti į še­šė­lį, jei­gu įsi­ga­lios tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo sau­sio 1 die­nos.

Esu pa­si­ruo­šu­si at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus. La­bai pra­šy­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį, esa­me ir mes, V. Gi­rai­ty­tė ir aš, ga­vu­sios tą krei­pi­mą­si su dau­giau ne­gu 7 tūkst. pa­ra­šų iš tų pa­slau­gų tei­kė­jų, taip pat ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Pro­ble­ma iš tie­sų la­bai ak­tu­a­li. Tik­riau­siai vi­si su­pran­ta­me, pa­pras­tai pa­sa­ky­siu, kad jo­gos, me­di­ta­ci­jos at­sto­vai, pir­ties spe­cia­lis­tai, delfi­nų te­ra­peu­tai ne­bū­ti­nai tu­ri tu­rė­ti aukš­tą­jį me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą, bet ga­li bū­ti iš­ėję tam tik­rus ba­zi­nius mo­ky­mus apie žmo­gaus ana­to­mi­ją, svei­ka­tą, fi­zio­lo­gi­ją ir teik­ti tas pa­slau­gas. Tu­ri­me tik­rai at­skir­ti, kas yra gy­dy­to­jas ir gy­dy­to­jui ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai ir kas yra pa­slau­gų tei­kė­jai, ku­rie pa­de­da žmo­gui at­gau­ti jė­gas, at­si­kra­ty­ti įtam­pos ir taip to­liau. Tik­rai la­bai pra­šy­tu­me pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­dėl aso­cia­ci­jos na­riai taip vė­lai krei­pė­si dėl šios pro­ble­mos ir kiek maž­daug pa­lies­tų žmo­nių iš tų 7 tūkst., ku­rie nuo Nau­jų­jų me­tų ne­ga­lė­tų teik­ti tų pa­slau­gų? Ir gal te­ko do­mė­tis, ko­kių kon­kre­čių pa­slau­gų ne­ga­lė­tų teik­ti, nes vis dėl­to gal ir pri­pa­žįs­ta­te, kad kai ku­rios pa­slau­gos ne­ati­tin­ka nei svei­ka­ti­ni­mo, nei ki­tų kri­te­ri­jų? Gal­būt jos tei­kia­mos tam, kad tie­siog už­si­dirb­tų.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ne­no­rė­čiau ver­tin­ti, nes ne­su svei­ka­tos spe­cia­lis­tė. Ma­nau, kad tuo eks­per­ti­niu ver­ti­ni­mu tik­rai tu­ri už­si­im­ti spe­cia­lis­tai ir, kaip ir mi­nė­jau, su­da­ry­ti tur­būt du są­ra­šus tų, ku­rie tik­rai yra gy­dy­to­jai ir tam tik­ras pa­slau­gas kaip gy­dy­to­jai ga­li teik­ti, ir tų, ku­rie ga­lė­tų teik­ti svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas. Iš tų 7 tūkst. žmo­nių tik­rai pa­lies­tų dau­giau ne­gu 95 %, nes di­džio­ji da­lis tų žmo­nių ne­tu­ri aukš­to­jo me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo, to­dėl ir svar­bu yra kal­bė­ti apie tai, nes tik­rai tur­būt nie­kas net sap­nuo­se ne­sap­na­vo, kad jo­gos mo­ky­to­jams bus pri­va­lo­mas toks aukš­ta­sis me­di­ci­ni­nis iš­si­la­vi­ni­mas.

O kal­bant apie tai, vė­lai ar ne vė­lai, iš tie­sų aso­cia­ci­jų na­riai, tie žmo­nės bu­vo krei­pę­si ir į prieš tai bu­vu­sį Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą, kaž­kaip ne­bu­vo ­re­a­guo­ta. Gal­būt ne­bu­vo pa­kan­ka­mai lai­ko iš­dis­ku­tuo­ti tuos vi­sus klau­si­mus dėl to, kad jau bu­vo pra­si­dė­ju­si pan­de­mi­ja. Visos ko­ro­na­vi­ru­so ap­lin­ky­bės lė­mė, kad tie­siog ma­žiau tam bu­vo skir­ta dė­me­sio. O da­bar šio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je tik­rai tas krei­pi­ma­sis bu­vo pa­kar­to­tas la­biau gal mū­sų frak­ci­jos at­ski­riems na­riams, nes dar va­sa­rą bu­vo­me su­si­sie­kę. Ir yra spa­lio mė­ne­sį re­gist­ruo­tas M. Pui­do­ko įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris ir at­ski­ria gy­dy­to­jus nuo pa­slau­gų tei­kė­jų šio­je sri­ty­je. Tų ke­lių bu­vo ieš­ko­ta, bet, ma­tyt, gal iš ne­pa­ty­ri­mo tie žmo­nės, pa­kar­to­ti­nai, ma­nau, rei­kė­jo kreip­tis į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą, tie­siog to ne­pa­da­rė. O mes sa­vo ruož­tu, aš ga­lė­čiau taip pa­sa­ky­ti, ir­gi ieš­ko­jo­me bū­dų pa­si­šne­kė­ti apie tai, ta­čiau gal­būt tai pa­da­rė­me šiek tiek per vė­lai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Kiek pri­si­me­nu, dėl šio įsta­ty­mo taip pat bu­vo ne­ma­žai gin­čų. Vėl­gi bu­vo daug kal­ba­ma, kas ga­lė­tų teik­ti tas pa­slau­gas ir vėl­gi per gin­čus bu­vo pri­im­tas tas tei­sės ak­tas. Vis dėl­to aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar dėl to tei­sės ak­to bu­vo pri­im­ti ko­kie nors tei­sės ak­to įgy­ven­di­ni­mo do­ku­men­tai mi­nis­te­ri­jo­je, ar čia mi­nist­ro kal­tė, kad tas ne­bu­vo pa­da­ry­ta, nes daug ką bu­vo ga­li­ma su­tvar­ky­ti per įgy­ven­di­na­muo­sius ak­tus? Ačiū.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Iš tie­sų įsta­ty­mų ly­di­mie­ji ak­tai tu­rė­jo bū­ti pri­im­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos, bet tas ne­bu­vo pa­da­ry­ta ir dar iki šiol jie yra vis dar re­gist­ruo­ja­mi, ir iš tik­rų­jų nė­ra vi­siš­ko aiš­ku­mo, kaip ši sri­tis po Nau­jų­jų me­tų veiks. Ne­no­rė­čiau ieš­ko­ti kal­tų, nes tai tik­rai ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja, bet įžvel­giu tam tik­ro ap­lai­du­mo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (DPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų kal­bant apie šią pa­tai­są ir apskritai apie vi­są tą si­tu­a­ci­ją su ne­tra­di­ci­nės me­di­ci­nos įsta­ty­mu, ko ge­ro, ži­no­te, kad bu­vo nag­ri­nė­ta tai ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te, ir bu­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­ža­das, kad bus lai­ku pa­reng­tas vi­sas pa­ke­tas įsta­ty­mų ly­di­mų­jų ak­tų, kad ne­lik­tų žmo­nių už­ri­by­je. Tai ar ga­li­ma vis dėl­to teig­ti, kad, nu­kė­lę šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą ir vė­liau mė­gin­da­mi pri­im­ti nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, mes vis dėl­to de­ta­liai ta­da su­ge­bė­tu­me pa­si­reng­ti ir iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, kad žmo­nėms ne­tek­tų dirb­ti ne­le­ga­liai ir kad jie ne­bū­tų už­ri­by­je? Dė­kui.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Aš ma­nau, kad pus­me­tis to­kio ge­ro, kon­struk­ty­vaus, in­ten­sy­vaus dar­bo ga­lė­tų duo­ti tuos re­zul­ta­tus, ką jūs ir mi­nė­jo­te sa­vo klau­si­me už­ko­duo­da­mas tam tik­rą ir at­sa­ky­mą. Aš esu įsi­ti­ki­nu­si, kad jei­gu bus įsi­klau­sy­mas ir no­ras iš­klau­sy­ti vi­sų pu­sių, o ne tik per vie­ną priz­mę žiū­rė­ji­mas, tai tik­rai bus ga­li­ma pa­siek­ti, kad tos sri­tys bū­tų ge­rai ­reg­la­men­tuo­tos ir bū­tų skaid­ru­mas, aiš­ku­mas, žmo­nės tu­rė­tų dar­bo vie­tas, bet kar­tu ne­kil­tų jo­kio pa­vo­jaus svei­ka­tai ir bū­tų su­teik­tos ko­ky­biš­kos pa­slau­gos, ati­tin­kan­čios tei­sės ak­tus.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Vė­lai ar ne prie vė­lai – ne tai es­mė. Es­mė ta, kas ir kiek po­li­ti­kuo­ja, kiek vil­ki­na, nes, ko ge­ro, yra in­te­re­sų gru­pių, ir, kaip aiš­ku iš val­dan­čių­jų, ku­rie klau­sė dėl ši­to da­ly­ko jū­sų tei­kia­mo pro­jek­to, įta­riu, ga­li bū­ti tam tik­rų trik­džių. No­rė­jau pa­klaus­ti, ar iki to lai­ko bu­vo su me­di­kų ben­druo­me­ne šiuo klau­si­mu vie­naip ar ki­taip kal­ba­ma, nes, ma­tau, tam tik­ras su­si­prie­ši­ni­mas, ko ge­ro, įvyks, nors jū­sų ke­ti­ni­mai ge­ri? Ačiū.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Me­di­kų ben­druo­me­nė vi­sa­da ak­ty­viai pa­si­sa­ko tais klau­si­mais ir na­tū­ra­lu, kad ji tu­ri po­žiū­rį, kad vis dėl­to bet ko­kias svei­ka­tos, svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas tu­rė­tų teik­ti aukš­čiau­sią kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys spe­cia­lis­tai, ta­čiau mes vi­si su­pran­ta­me, kad ne dėl vi­sų pa­slau­gų to rei­kia.

Kaip ir mi­nė­jau sa­vo at­sa­ky­me, tik­rai ne­no­riu po­li­ti­kuo­ti ir ne­no­riu ko nors ap­kal­tin­ti, tik no­riu in­for­muo­ti, kad, man at­ro­do, svar­bu lai­ku su­re­a­guo­ti į tam tik­rus da­ly­kus. Mes ir šian­dien… ne taip pa­sa­kiau, ir da­bar vi­siš­kai ne­se­niai kal­bė­jo­me apie far­ma­ko­tech­ni­kus ir kitas sri­tis. Tie­siog ne vi­sa­da lai­ku iš­tai­so­me klai­das, bet la­bai svar­bu įsi­klau­sy­ti ir lai­ku re­a­guo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ačiū, kad jūs pro­pa­guo­ja­te gy­dy­mą be che­mi­jos, ak­cen­tuo­ja­te, kad ne­sa­te spe­cia­lis­tė, ne­sa­te me­di­kė, bet taip en­tu­zias­tin­gai pri­sta­to­te, kad at­ro­do, jog esa­te bū­si­mo­ji E. Šim­kū­nai­tė, ku­rios me­tams pa­mi­nė­ti, ko ge­ro, jū­sų pro­jek­tą ir rei­kė­tų de­di­kuo­ti.

Ar jūs ga­li­te ga­ran­tuo­ti, kad čia ne­bus ša­ma­niz­mo, ne­bus tos to­kios ne­ga­ty­vios ezo­te­ri­kos, kad čia bus iš­sau­go­ta moks­li­nė pri­ei­ga? Ar jūs ma­no­te, kad COVID-19 kon­teks­te to­kia al­ter­na­ty­viąja me­di­ci­na bus ga­li­ma iš­gy­dy­ti at­ei­ty­je ir nuo ko­vi­do vi­ru­so? Ačiū.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū jums už klau­si­mą. Aš iš tik­rų­jų esu ne kar­tą nau­do­ju­si ir esu įsi­ti­ki­nu­si, kad kar­tais al­ter­na­ty­vios prie­mo­nės tik­rai vei­kia, la­bai svar­bu ne už­si­da­ry­ti ir siau­rai ma­ty­ti tam tik­rus klau­si­mus, o pa­si­žiū­rė­ti pla­čiau. Kiek­vie­nas žmo­gus yra lais­vas pa­si­rink­ti, ko­kiu bū­du jis no­ri svei­ka­tin­tis ir svei­kiau gy­ven­ti.

O kal­bant apie šar­la­ta­niz­mą ir pa­na­šiai, aš tik­rai no­riu ga­ran­tuo­ti, kad nė­ra jo­kios in­ten­ci­jos įtvir­tin­ti ką nors pa­na­šaus. Yra no­ras su­tvar­ky­ti sis­te­mą taip, kad spe­cia­lis­tai, tie, ku­rie no­ri už­si­im­ti svei­ka­ti­ni­mu, tu­rė­tų iš­ei­ti tam tik­rus ba­zi­nius kur­sus, ku­rių me­tu įgau­tų ži­nių, kom­pe­ten­ci­jos, kaip dirb­ti su žmo­nė­mis, ir tik ta­da ga­lė­tų teik­ti pa­slau­gas. Tu­rė­tų at­lik­ti gal­būt ko­kius nors pa­tik­ri­na­muo­sius tes­tus. Ki­taip ta­riant, la­bai svar­bu tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti ši­tą sri­tį iš­dis­ku­ta­vus su tos sri­ties spe­cia­lis­tais, aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis. Jie to­je sri­ty­je yra įgi­ję tam tik­rą kva­li­fi­ka­ci­ją, ir ne­bū­ti­nai mū­sų ša­ly­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se, ir pa­si­sė­mę ge­ro­sios prak­ti­kos.

PIRMININKAS. Dė­kui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ačiū pra­ne­šė­jai. Dėl mo­ty­vų, ka­dan­gi pa­tei­ki­mo sta­di­ja, vie­nas – už, vie­nas – prieš. Už no­ri kal­bė­ti A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties, aš pa­me­nu, pri­imi­nė­jant ši­tą įsta­ty­mą, kaip vi­sa­da esant anai val­džiai dis­ku­si­jų bu­vo ma­žai, įsi­klau­sy­mo bu­vo ma­žai. Da­bar, iš­aiš­kė­jus nau­joms ap­lin­ky­bėms, kad iš­ties da­lis žmo­nių, ku­rie už­si­i­ma ta veik­la, ne­teks dar­bo, ypač šiuo sun­kiu ka­ran­ti­no pe­ri­odu, yra rim­tas ar­gu­men­tas, nors ten­ka pri­pa­žin­ti, kad kai ku­rie ta veik­la be­si­ver­čian­tys žmo­nės ne­pa­na­šu, kad už­si­i­ma svei­ka­ti­ni­mu, dau­giau šar­la­ta­niz­mu. Bet į tą są­ra­šą pa­puo­la ir veik­los, dėl ku­rių, ma­no ma­ny­mu, tik­rai ne­rei­kė­tų me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Ten ar jo­ga, ar ki­ti da­ly­kai la­biau yra pa­na­šu ne į svei­ka­ti­ni­mo da­ly­kus, bet į gy­ve­ni­mo bū­dą. To­dėl čia rei­kė­tų tik­riau­siai ir pa­mąs­ty­ti, dar per­gal­vo­ti. Juo la­biau kad yra nau­ja Vy­riau­sy­bė, nau­ja Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė ir par­la­men­te yra dvi iš­vis nau­jos par­la­men­ti­nės par­ti­jos, nau­ji žmo­nės, ku­rie gal­būt ir­gi tu­ri nau­ją po­žiū­rį. Nors sun­ku bū­tų tai re­a­li­zuo­ti, nes iki Nau­jų­jų me­tų li­ko la­bai ma­žai, net ne­lik­tų lai­ko Pre­zi­den­tui pa­si­ra­šy­ti, na, tų abe­jo­nių yra, bet tai yra pro­ble­ma ir gal­būt rei­kė­tų iš nau­jo įsi­gi­lin­ti, iš­klau­sy­ti vi­sų ar­gu­men­tų ir ras­ti dar ga­li­my­bę įsta­ty­mą pa­to­bu­lin­ti. Aš pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je gal­būt pri­tar­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, bu­vau ka­te­go­riš­kas prie­ši­nin­kas, kai bu­vo pri­ima­mas tas įsta­ty­mas. Nors pats jo­ga už­si­i­mi­nė­ju, tai jo­kia al­ter­na­ty­vioji svei­ka­ti­ni­mo prie­mo­nė. Tai yra tam tik­ras fi­zi­nės kul­tū­ros bū­das. Ga­li­ma įvai­riai tą fi­zi­nę kul­tū­rą da­ry­ti.

Aš pa­si­sa­kau prieš tai, kad moks­lo am­žiu­je mes čia plės­tu­me įvai­rias pseu­do­moks­li­nes sis­te­mas, ku­rios at­ei­na iš Ry­tų, ir ban­dy­tu­me jo­mis pa­keis­ti mū­sų moks­lu pa­grįs­tą me­di­ci­ną. Da­bar psi­cho­lo­gai te­gul ne­tu­ri dar­bo, nes yra pa­ra­psi­chologai, jie ten ge­riau iš­ma­no. Yra įvai­rių gy­dy­mų žo­le­lė­mis ir pa­na­šiai. Ga­li­ma ir žo­le­lė­mis. Jos ir­gi pa­de­da ir gal­būt svei­ka­ti­na, bet, at­si­pra­šau, ne­pa­keis šiuo­lai­ki­nės me­di­ci­nos.

Dar klau­si­mas, kad ne­bū­tų taip, kad ne­su­teik­tų vil­ties gy­dy­tis žmo­nėms, ku­rie pas­kui, ne­gau­da­mi rei­kia­mos me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, nu­si­gy­dys. O dar bai­siau, kad ban­do­ma čia trans­por­tuo­ti į Lie­tu­vą Ry­tų me­di­ci­nos sis­te­mas, ku­rių… Ry­tai vi­sa ki­ta pa­ra­dig­ma gy­do žmo­nes. Tam rei­kė­tų ta­da… Ten yra mo­kyk­los. Jei­gu jie baig­tų, tu­rė­tų ser­ti­fi­ka­tus, tas mo­kyk­las bai­gę, aš su­pran­tu, ki­niš­kai, ki­niš­kais bū­dais ir gy­do. Bet čia da­bar kaž­kas iš kaž­kur pa­si­skai­tė, ju­tu­be pa­žiū­rė­jo ir pra­de­da chal­tū­rin­ti. Aš tik­rai prieš.

PIRMININKAS. Ačiū už nuo­mo­nę. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Jų bu­vo vi­so­kių. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo, ar bal­suo­si­me? Bal­suo­si­me? Kaip yra? Ga­li­me pri­tar­ti? Ne­ma­tau ta­da prieš­ta­rau­jan­čių. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ger­bia­mi ko­le­gos, ta­da, ma­nau, ačiū ir ju­da­me prie ki­to klau­si­mo.

Dar bu­vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te iš­reikš­ta nuo­sta­ta dėl sku­bos. Tei­sin­gai su­pran­tu, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke? Da­bar dėl sku­bos tvar­kos.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ar ne­su­tik­tų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pa­si­žiū­rė­ti, ar čia pseu­do­moks­li­niai, ar ne pseu­do­moks­li­niai da­ly­kai? Aš kvies­čiau, kad ir tas ko­mi­te­tas ap­tar­tų.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gal mes ta­da šį klau­si­mą dėl sku­bos iš­si­aiš­kin­si­me prie bal­sa­vi­mų ir ta­da nu­sta­ty­si­me vi­sus ko­mi­te­tus, ku­rie ten ga­li svars­ty­ti šį klau­si­mą. Tin­ka? Tin­ka. Ge­rai. Ačiū.

 

18.24 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-907 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2183(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 112 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2184(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 510 straips­nio pripa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2185(2), Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2186(2), Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2187(2), Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įstaty­mo Nr. XI-2234 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2188(2), Seimo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 49, 59, 591, 1716, 172, 173, 225, 226, 2261, 2262 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 1717 straips­niu“ projek­tas Nr. XIIIP-2189(2), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2190(2), Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2 straips­nio ir Įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2191, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2192(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 5, 33, 47 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2193(2), Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2194(2) (svars­ty­mo tęsi­nys)

 

Da­bar grįž­ta­me prie pa­mirš­to klau­si­mo, ne pa­mirš­to, bet la­bai svar­baus – Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų, iš vi­so 12 su ly­di­mai­siais 11, svars­ty­mo tę­si­nio. Kvie­čia­me R. Bu­d­ber­gy­tę. Pra­šau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2183 ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

No­riu pa­žy­mė­ti, kad pro­jek­tas iš es­mės yra pa­to­bu­lin­tas, at­sa­kin­gai iš­dis­ku­ta­vus ir at­si­žvel­gus į da­lį Tei­sės de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės ir pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Au­di­to ko­mi­te­to na­rys.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl ly­di­mų­jų taip pat iš­va­dą pri­sta­tė­te, nes svars­to­me, ma­nau, mes ta­da vi­sus klau­si­mus kar­tu. Aš tik­tai taip pat in­for­muo­ju abie­jų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus ar­ba ko­mi­te­tų at­sto­vus kvie­si­me pa­si­sa­ky­ti dėl vi­so kom­plek­to iš kar­to, taip tau­py­da­mi lai­ką, ir ta­da tu­rė­si­me dis­ku­si­ją dėl vi­so, taip pat ir dėl su­si­ju­sių įsta­ty­mų.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Pro­jek­tui Nr. XIIIP-2184 ir­gi pri­tar­ta. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Taip pat pro­jek­tas Nr. XIIIP-2185. Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant bū­tent į Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą Nr. XIIIP-2186, pri­ėmė spren­di­mą pro­jek­tui pri­tar­ti ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant bū­tent į ko­mi­te­to siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2187, pri­ėmė spren­di­mą pro­jek­tui pri­tar­ti ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į ko­mi­te­to siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą Nr. XIIIP-2188, pri­ėmė spren­di­mą jam pri­tar­ti ir pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Au­di­to ko­mi­te­to pa­teik­tus siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2189, pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ir pa­siū­lė to­bu­lin­ti pa­gal pa­teik­tus siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2190 ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Ko­mi­te­tas taip pat kaip pa­pil­do­mas ap­svars­tė pro­jek­tą Nr. XIIIP-2191. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ko­mi­te­tas pa­lai­kė pa­pil­do­mą SRDK iš­va­dą, ku­ria siū­lo­ma šį pro­jek­tą at­mes­ti.

Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2192 ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2192(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 žmo­gus.

Au­di­to ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas pri­ta­rė pro­jek­tui Nr. XIIIP-2193. Pa­siū­lė jį to­bu­lin­ti ir pa­siū­lė, kad bū­tų at­si­žvelg­ta į pa­teik­tas pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Au­di­to ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2194 ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 žmo­gus.

PIRMININKAS. La­bai ačiū ger­bia­mai pir­mi­nin­kei. Da­bar iš­va­das pa­teiks Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Iš Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to kvie­čiu ger­bia­mą G. Kin­du­rį į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti iš­va­das.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė vi­sus, ne vi­sus, jiems pri­skir­tus įsta­ty­mus kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­riaus pa­teiktam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Sei­mo na­rio A. Sy­so, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir J. Kriau­čie­nės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, taip pat Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Taip pat svars­tė Biu­dže­to san­da­ros, Vie­tos sa­vi­val­dos, Vals­ty­bės tar­ny­bos ir Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų įsta­ty­mus ir dėl jų pri­ėmė vie­no­dus spren­di­mus, aš tuoj pa­sa­ky­siu: iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­riaus pa­teik­tam pro­jek­tui (juos aš pa­mi­nė­jau) ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tai jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas neat­si­žvel­gė į es­mi­nius Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus ne­pri­tar­ti, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė bū­tų išbrauk­ta iš vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos, tai yra ne­pri­tar­ti, kad šios įstai­gos dar­buo­to­jai dirb­tų pa­gal dar­bo su­tar­tis, to­dėl siū­ly­si­me Sei­mui bal­suo­ti dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mų dėl kei­čia­mo Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pir­miau­sia 19 straips­nio, pas­kui pa­gal ap­lin­ky­bes ir dėl ki­tų.

PIRMININKAS. La­bai ačiū už iš­va­dų pri­sta­ty­mą.

Da­bar kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vą M. Lin­gę pri­sta­ty­ti iš­va­das dėl pro­jek­tų, ku­riuos jūs svars­tė­te.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas 2019 m. lap­kri­čio 6 d. svars­tė Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė sa­vo po­rą pa­siū­ly­mų. Siū­lė fik­suo­ti vals­ty­bės kon­tro­lie­riui nu­ma­ty­tą 30 ba­zi­nių dy­džių al­gą pa­čia­me Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­me ir ati­tin­ka­mai ma­žiau po 5 % pa­va­duo­to­jams ir ki­tiems dar­buo­to­jams. Ir įsi­ga­lio­ji­mo da­tą tiks­li­no. Už šį spren­di­mą bal­sa­vo 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5.

Taip pat So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas 2020 m. bir­že­lio 10 d. ap­svars­tė Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas ir siū­lo šį įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti at­si­žvel­giant į tai, kad bir­že­lio 3 die­ną Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą ne­keis­ti vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ir vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus pa­va­duo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių ir ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gų, to­dėl šis pro­jek­tas, kaip pa­grin­di­nio Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­to lydimasis, yra ne­be­ak­tu­a­lus. Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą ben­dru su­ta­ri­mu.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, 2019 m. lap­kri­čio 6 d. svars­tė Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. Pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams ir iš­va­doms. Spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat bu­vo pa­teik­ta pa­tiks­lin­ta iš­va­da dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo šių me­tų bir­že­lio 10 die­ną… ku­rio tiks­las bu­vo ak­tu­a­li­zuo­ti su jau ga­lio­jan­čia Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja. Tai tech­ni­niai spren­di­mai. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiems pa­kei­ti­mams. Tai bū­tų tiek.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. To­liau į tri­bū­ną kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­das.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė ke­tu­ris ly­di­muo­sius šio pa­ke­to įsta­ty­mus. Pir­ma iš jų yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pa­tai­sa. Jo­je yra tie­siog su­kon­kre­ti­na­ma pa­rei­gy­bė „vals­ty­bės kon­tro­lie­rius“, anks­čiau bu­vo pa­mi­nė­ti „pa­rei­gū­nai“, kaip ir dėl ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, kas ga­li kreip­tis į Vy­riau­si­ą­jį ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą dėl nor­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nio ak­to. Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė dar bir­že­lio 10 die­ną ir vi­siems 11 da­ly­va­vu­sių bal­sa­vus už bu­vo pri­tar­ta šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Ki­tas pro­jek­tas, ku­rį ko­mi­te­tas yra svars­tęs, yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tiks­li­ni­mas. Vie­ną straips­nį siū­lo­ma pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, kur bu­vo at­sa­ko­my­bė už Vals­ty­bės kon­tro­lės spren­di­mų ne­vyk­dy­mą, ir pa­tiks­li­na­ma, ko­kiais at­ve­jais Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­rei­gū­nai ra­šo pro­to­ko­lus. Šį pro­jek­tą ko­mi­te­tas taip pat svars­tė bir­že­lio 10 die­ną ir vi­sų 11 da­ly­va­vu­sių bal­sais už šiam pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta.

Tre­čias pro­jek­tas, ku­rį ko­mi­te­tas svars­tė, yra Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri kal­ba apie tai, kas ga­li kon­tro­liuo­ti kri­mi­na­li­nei žval­gy­bai skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą, tai yra įga­lio­ti vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jai. Šį pro­jek­tą ko­mi­te­tas svars­tė bir­že­lio 17 die­ną ir vi­siems 9 da­ly­va­vu­siems bal­sa­vus už bu­vo pri­tar­ta šiam pro­jek­tui.

Ir pas­ku­ti­nis, ga­na di­de­lis ir iš­sa­mus pro­jek­tas, yra Sta­tu­to pa­tai­sos. Su­jung­ti du pro­jek­tai. Vie­nas bu­vo iš se­niau dėl Au­di­to ko­mi­te­to veik­los kryp­čių pa­tiks­li­ni­mo ir kai ku­rių ki­tų da­ly­kų. Taip pat bu­vo jau šio­je ka­den­ci­jo­je pro­jek­tas dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to veik­los kryp­čių ir kai ku­rių ki­tų da­ly­kų. Ko­mi­te­tui te­ko šiuos du pro­jek­tus de­rin­ti tar­pu­sa­vy­je ir toks spren­di­mas pa­vy­ko. Šios nuo­sta­tos yra tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­tos, ko­mi­te­tas ga­lu­ti­nai šį pro­jek­tą svars­tė gruo­džio 9 die­ną ir vi­siems 6 da­ly­va­vu­siems bal­sa­vus už bu­vo pri­tar­ta Sta­tu­to pa­tai­sų pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Ma­jaus­ką pri­sta­ty­ti svars­ty­mo re­zul­ta­tus. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė jam pri­skir­tus tris įsta­ty­mų pro­jek­tus: Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą ir Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, bal­sa­vo ir vi­siems trims bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tei­sin­gai, mes ma­to­me, kad vi­sos iš­va­dos yra pri­sta­ty­tos. Da­bar pra­si­de­da dis­ku­si­ja dėl vi­sų šių pro­jek­tų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes esa­me dar­bo­tvarkėje nu­ma­tę bal­sa­vi­mą dėl vi­sų klau­si­mų 19 val. 5 min. Ar ne­pri­eš­ta­rau­tu­mė­te, jei­gu dis­ku­si­jos lai­ką mak­si­ma­liai ap­ri­bo­tu­me šiuo klau­si­mu iki to lai­ko? Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, pro­jek­tų daug, o tik­rai per tą lai­ką tik ke­li pa­si­sa­kys. Aš tu­rė­čiau ką pa­sa­ky­ti ir ma­tau, kad ne­gau­siu ga­li­my­bės pa­sa­ky­ti. Aš prieš­ta­rau­ju. Ta­da siū­lau, kad leis­tu­mė­te dis­ku­tuo­ti dėl kiek­vie­no pro­jek­to, kur yra ga­li­my­bė dis­ku­tuo­ti. Ar­ba leis­ki­te taip, kaip čia da­bar dis­ku­si­ja yra, vi­siems ši­tiems leis­ki­te, o ta­da dėl ki­tų pro­jek­tų ne­be­dis­ku­tuo­ja­me.

PIRMININKAS. Aš la­bai at­si­pra­šau, kiek su­pra­tau, jūs prieš­ta­rau­ja­te to­kiam pa­siū­ly­mui, bet jei­gu Sei­mo na­riai dis­ku­si­jo­je kal­bės ga­nė­ti­nai spė­riai, ma­nau, gal mes ir spė­si­me, ger­bia­mi ko­le­gos. J. Raz­ma no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš siū­lau vis dėl­to taip, kaip ne kar­tą mes da­rė­me, kiek kai ku­riems Sei­mo na­riams ne­at­ro­dy­tų reikš­min­gos jo min­tys, fik­suo­ti dis­ku­si­jų lai­ką, tar­ki­me, 20 mi­nu­čių. Su­pran­ta­ma, kad ne vi­sa­da vi­si spė­ja. Aš siū­lau vis dėl­to fik­suo­ti truk­mę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, aš at­si­pra­šau, čia pa­gal pa­tiks­lin­tą – 19 val. 10 min. Tik­rai, aš ma­nau, mes spė­si­me iki 19 val. 10 min. su­si­suk­ti. Gal pra­de­da­me dis­ku­si­ją ir ta­da, ma­nau, mes tik­rai spė­riai pa­si­sa­ky­si­me. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, G. Kin­du­rys no­rė­tų dis­ku­tuo­ti. Kvie­čia­me į tri­bū­ną.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pri­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai, ma­nau, 5 mi­nu­čių ne­už­truk­siu. Aki­vaiz­du, kad pa­grin­di­nė dis­ku­si­ja, nuo­mo­nių skir­tu­mas dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo yra ne dėl pa­čios Vals­ty­bės kon­tro­lės kaip ins­ti­tu­ci­jos vei­ki­mo pro­ce­dū­rų, bet ar Vals­ty­bės kon­tro­lė bus iš­im­ta, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, iš vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos. Kaip pa­pil­do­mas pa­skir­tas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė bū­tų iškel­ta iš vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos, tai yra ne­pri­ta­ria, kad šios įstai­gos dar­buo­to­jai dirb­tų pa­gal dar­bo su­tar­tis, o jų dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų nu­sta­to­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus spren­di­mu įsta­ty­me pa­lie­kant tik ga­li­mas dar­bo už­mo­kes­čio lu­bas. Tiek Vy­riau­sy­bė sa­vo iš­va­do­je, tiek Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, teik­da­mas pa­siū­ly­mus dėl sa­vo kom­pe­ten­ci­jos straips­nių, tai yra ko­mi­te­tas, at­sa­kin­gas už Vals­ty­bės tar­ny­bos ir Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mų vei­ki­mo sri­tis, nu­ro­dė, kad yra ne­tin­ka­ma, kad vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gos dar­buo­to­jai ne­pa­tek­tų į Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo sri­tį.

Pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė sa­vo au­di­tuo­se yra pa­si­sa­kiu­si, kad vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas tu­ri at­lik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai, o ne dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Pra­si­dė­jus dis­ku­si­jai, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­va nė­ra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją ir ga­vo aiš­kią po­zi­ci­ją, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė yra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas, nes tei­kia įsta­ty­mų ir ad­mi­nist­ra­ci­nių spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę ir ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­slau­gas. To­dėl tei­siš­kai nie­kaip ne­pa­grįs­ta po­zi­ci­ja, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė, bū­da­ma vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas, bū­tų at­sie­ta nuo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo vei­ki­mo.

Kal­bant apie iš­kel­tas abe­jo­nes, kad dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo vei­ki­mo įta­kos dra­ma­tiš­kai ri­bo­ja­mas ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mas, nes vals­ty­bės tar­nau­to­jai yra at­ren­ka­mi cen­tra­li­zuo­tai, no­riu pa­žy­mė­ti, kad ko­mi­te­tas pa­tei­kė pa­siū­ly­mą dėl kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo, kur ga­li da­ly­vau­ti ir ne­ša­liš­ki as­me­nys.

Dėl nuo­gąs­ta­vi­mų, kad Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­sta­ty­ti dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tai ri­bo­ja ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mą, nes juos nu­sta­to ne vals­ty­bės kon­tro­lie­rius. Pa­vyz­džiui, tei­sė­jams įsta­ty­mu yra nu­sta­ty­ti ko­e­fi­cien­tai, ta­čiau tai ne­ke­lia abe­jo­nių dėl teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mo. Tai­gi nė­ra ne­nu­gin­či­ja­mų ar­gu­men­tų, ko­dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jams ne­tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. Net­gi prie­šin­gai, nes kon­tro­lė yra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas ir vyk­do ad­mi­nist­ra­vi­mo veik­lą, to­dėl dar­buo­to­jams pri­va­lo bū­ti tai­ko­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas.

Siū­lau pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės ar­gu­men­tus, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pro­jek­tą dėl 19 straips­nio, tai yra, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė­je dir­ban­čius as­me­nis ir to­liau tiks­lin­ga skirs­ty­ti į šias gru­pes: vals­ty­bės pa­rei­gū­nai, tai bū­tų kon­tro­lie­rius ir jo pa­va­duo­to­jai, kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir tik ta­da dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Pro­jek­tas yra pa­teik­tas dar pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, to­dėl siū­lau nau­ja­jam Sei­mui dėl šio pro­jek­to ne­sku­bė­ti, su­sto­ti, pa­mąs­ty­ti, pa­si­tar­ti, sku­bė­ti ne­ver­ta. Vals­ty­bės kon­tro­lė da­bar vei­kia, o sku­bė­da­mi ga­li­me pa­da­ry­ti ir klai­dą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu M. Ma­jaus­ką. Ruo­šia­si I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bonie­nė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš ne­ži­nau, ar mes iki ga­lo su­vo­kia­me, ko­kio­je ab­sur­diš­ko­je si­tu­a­ci­jo­je esa­me. Kur jūs esa­te ma­tę si­tu­a­ci­ją, kai įmo­nės, ku­ri yra au­di­tuo­ja­ma, ne­pri­klau­so­mam au­di­to­riui at­ly­gi­ni­mą mo­kė­tų įmo­nė, ku­rią jis au­di­tuo­ja? Ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te to­kią ab­sur­diš­ką si­tu­a­ci­ją? Ar jūs ži­no­te ap­skri­tai bent vie­ną to­kią si­tu­a­ci­ją pa­sau­ly­je? Aš ne­ži­nau. Gal Ry­tuo­se kaž­kur ir yra to­kių si­tu­a­ci­jų, bet, man at­ro­do, net ir ten to­kių da­ly­kų ne­bė­ra.

Čia net ne tei­sės ar pa­do­ru­mo klau­si­mas. Čia yra kon­sti­tu­ci­nis klau­si­mas. Kaip mes ga­li­me tu­rė­ti Vals­ty­bės kon­tro­lę, ku­ri ver­ti­na Vy­riau­sy­bę, ku­ri pa­ren­ka vals­ty­bės tar­nau­to­jus, ku­rie dir­ba to­je Vals­ty­bės kon­tro­lė­je? Au­di­to­rius ne­ga­li ir ne­tu­ri ver­tin­ti sis­te­mos, ku­ri le­mia jo pa­ties dar­bo už­mo­kes­tį, ska­ti­ni­mą, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, ver­ti­ni­mą ar ki­tas są­ly­gas.

Šis įsta­ty­mas, ku­ris yra pa­dė­tas prie­šais jus, bū­tent ir spren­džia šį da­ly­ką. Jis nu­ma­to, kad au­di­to­rių veik­lą re­gu­liuo­tų ne Vals­ty­bės tar­ny­bos, o šis įsta­ty­mas, nes tik ne­bū­da­mas vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos da­li­mi au­di­to­rius ga­lės ir pri­va­lės ją ver­tin­ti ne­su­in­te­re­suo­tai, ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai. Man at­ro­do, kad ga­li­me ten į kaž­ko­kius at­ski­rus da­ly­kus žiū­rė­ti – pri­tar­ti, ne­pri­tar­ti, dis­ku­tuo­ti, bet čia yra mū­sų sa­vi­gar­bos rei­ka­las. Aiš­ku, aš, bū­da­mas po­zi­ci­jos na­rys, gal bū­čiau ir vi­sai su­in­te­re­suo­tas tu­rė­ti ki­še­ni­nę Vals­ty­bės kon­tro­lę, bet, man at­ro­do, čia yra kiek­vie­no iš mū­sų sa­vi­gar­bos rei­ka­las už­tik­rin­ti, kad ji veik­tų ne­pri­klau­so­mai, kad ne­pri­klau­sy­tų nuo Vy­riau­sy­bės įta­kos, kad mes ne­ga­lė­tu­me jos pa­spaus­ti, kad mes ne­ga­lė­tu­me jos nu­baus­ti, kad mes ne­ga­lė­tu­me už mums pa­lan­kią iš­va­dą pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mą ar dar kaip nors ki­taip pa­ska­tin­ti.

Ger­bia­mie­ji, man la­biau­siai keis­ta, kad ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui prieš­ta­rau­ja opo­zi­ci­ja. Mes, bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, šau­kė­me, rė­kė­me ir sa­kė­me, kuo grei­čiau pri­im­ki­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes mums at­ro­dė, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­li tu­rė­ti in­stru­men­tų ir pa­si­nau­do­ti jais dary­da­ma įta­ką Vals­ty­bės kon­tro­lei. Da­bar, bū­da­mi nuo­sek­lūs ir da­ry­da­mi tai, apie ką mes kal­bė­jo­me bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, at­ei­na­me ir ban­do­me įgy­ven­din­ti ši­tą da­ly­ką. Tik­rai la­bai ku­rio­ziš­ka si­tu­a­ci­ja, kai opo­zi­ci­ja sa­ko, kad to ne­rei­kia. Ar­gi jūs tik­rai ne­no­ri­te, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė bū­tų ob­jek­ty­vi ir ne­pri­klau­so­ma, nes šis įsta­ty­mas bū­tent tai ir spren­džia?

Ger­bia­mie­ji, kaip ir sa­kiau, ga­li­me dis­ku­tuo­ti dėl at­ski­rų da­lių, bet už­tik­rin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės ne­pri­klau­so­mu­mą yra mū­sų vi­sų gar­bės rei­ka­las. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu I. Ka­čins­kai­tę-Ur­bo­nie­nę. Ruo­šia­si L. Na­gie­nė. Dė­ko­ju vi­siems ir kiek­vie­nam, ku­rie su­tau­po šiek tiek lai­ko nuo jiems skir­tų 5 mi­nu­čių.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Aš tik­rai trum­pai no­riu pa­si­sa­ky­ti. Iš­klau­siu­si ir vie­nos, ir ki­tos pu­sės ar­gu­men­tus, ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­to­mas jau ku­rį lai­ką, vis dėl­to ir frak­ci­ja tą pa­tį ma­to, ir aš ma­tau, kad vie­nos ins­ti­tu­ci­jos iš­ėmi­mas iš ben­dros sis­te­mos ga­li pa­da­ry­ti tam tik­rą snie­go gniūž­tės efek­tą, kai kiek­vie­na ką nors kon­tro­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja no­rės bū­ti ne­pri­klau­so­ma ir bū­ti kaip at­ski­ras ob­jek­tas.

Mes esa­me vie­nos vals­ty­bės da­lis ir tik­rai įsta­ty­mais, ki­tais tei­sės ak­tais yra nu­sta­to­mi ko­e­fi­cien­tai, at­ly­gi­ni­mo dy­džiai ir ki­ti mo­men­tai, to­dėl aš ma­ny­čiau, kad vals­ty­bės tar­ny­ba yra ta sri­tis, ku­rią mes ga­li­me re­gu­liuo­ti. Jei­gu rei­ka­lin­gi aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos žmo­nės, gal­būt pa­di­din­ti tam tik­rus ko­e­fi­cien­tus, bet nė­ra bū­ti­ny­bės iš­brauk­ti tos vi­sos sis­te­mos iš val­s­ty­bės tar­ny­bos. To­dėl šian­dien tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­lai­ky­ti to­kio pro­jek­to ir kvie­čiu pra­tęs­ti dis­ku­si­jas, ir ieš­ko­ti vis dėl­to va­rian­to, ku­ris kur­tų tva­rią, nor­ma­lią vals­ty­bės tar­ny­bą ir iš tik­rų­jų ne­pa­da­ry­tų kaž­ko­kių iš­im­čių at­ski­roms ins­ti­tu­ci­joms.

PIRMININKAS. Ačiū. Į tri­bū­ną kvie­čiu L. Na­gie­nę. Ruo­šia­si I. Pa­kar­kly­tė.

L. NAGIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų pri­im­da­mi ši­tą įsta­ty­mą, mes vi­siš­kai men­ki­na­me vals­ty­bės tar­ny­bos pres­ti­žą. Ar nuo to mes tu­rė­tu­me pra­dė­ti? Mes gal­vo­ki­me apie tai, kad vals­ty­bės tar­ny­ba vals­ty­bė­je yra la­bai svar­bus sub­jek­tas ir vals­ty­bės tar­nau­to­jas at­lie­ka iš tik­rų­jų svar­bų vaid­me­nį val­dant mū­sų vals­ty­bę. Aš tie­siog… tai, ką kal­bė­jo ma­no ko­le­ga, pa­ė­miau vals­ty­bės tar­ny­bos api­brė­ži­mą ir yra aiš­kiai api­brėž­ta: „Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se, įstai­go­se pa­rei­gas ei­nan­čių as­me­nų pro­fe­si­nė veik­la, ku­ria at­lie­ka­mos vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jos.“

Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me į Kon­sti­tu­ci­ją, aš tie­siog pa­si­žiū­rė­jau, ko­kius punk­tus pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Vals­ty­bės kon­tro­lė ati­tin­ka, tai pri­žiū­ri, ar tei­sė­tai val­do­mas, nau­do­ja­mas vals­ty­bės tur­tas. Jei­gu mes pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mą, aš ma­nau, ger­bia­mi ko­le­gos, mes vi­siš­kai su­men­kin­si­me mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bą. Gal rei­kė­tų kal­bė­ti apie dar­bo už­mo­kes­tį, kaip ir prieš ma­ne kal­bė­jo Ie­va. Ga­lė­tu­me pa­si­žiū­rė­ti, bet aš per­skai­ty­siu, ką Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­sa­kė ir ko­dėl tą tei­sės ak­tą rei­kė­tų pri­im­ti.

Koks bu­vo pro­jek­to tiks­las? Su­da­ry­ti ga­li­my­bes Kon­tro­lei pri­sit­rauk­ti eks­per­ti­nių ži­nių tu­rin­čių dar­buo­to­jų, nes da­bar to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­tų ko­e­fi­cien­tų. Bu­vo klau­si­mas Au­di­to ko­mi­te­te – yra vie­šie­ji pir­ki­mai. Pra­šau, jei­gu rei­kia at­lik­ti ko­kios nors spe­cia­lios sri­ties au­di­tą, ga­li­ma da­ry­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir sam­dy­ti eks­per­tus.

Aš ma­nau, tik­rai siū­ly­čiau ši­tam pro­jek­tui ne­pri­tar­ti ir gal­būt žiū­rė­ti iš nau­jo, jį svars­ty­ti ir dis­ku­tuo­ti, nes mes priėmę ši­tą įsta­ty­mą su­men­kin­si­me vals­ty­bės tar­ny­bos pres­ti­žą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną I. Pa­kar­kly­tę. Ruo­šia­si Z. Bal­čy­tis.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš at­si­sa­kau dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti, pa­si­sa­ky­siu trum­pai dėl mo­ty­vų. Ačiū, tau­pau lai­ką.

PIRMININKAS. Ačiū, Ie­va. Ta­da kvie­čiu Z. Bal­čy­tį. Ruo­šia­si A. Sy­sas frak­ci­jos var­du. (Bal­sai sa­lė­je) Ruo­šia­si A. Sy­sas frak­ci­jos var­du.

Z. BALČYTIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai yra įsta­ty­mas, ku­ris dve­jus me­tus mė­gi­na­mas pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti. Ji­sai vi­są lai­ką bu­vo ati­de­da­mas, bet gy­ve­ni­mas sa­ko, kad vis dėl­to mes ir­gi tu­ri­me pri­im­ti tam tik­rus bū­ti­nus spren­di­mus, ku­rie yra ne­iš­ven­gia­mi, ypač tik­ri­ni­mo sri­ty­je ar­ba kon­tro­lės sri­ty­je.

Ko­dėl aš taip sa­kau? To­dėl, kad tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­to­je ata­skai­to­je „Lie­tu­va 2020“, tiek Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­ori­nio ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je, ku­rią, va­do­vau­jant Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mams, at­li­ko iš­orės eks­per­tai iš Len­ki­jos, iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, yra kon­sta­tuo­ja­ma, kad cen­tra­li­zuo­ta at­ran­ka for­muo­jant au­di­to­rių ko­man­dą ken­kia ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mui ir re­pu­ta­ci­jai. Tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ne­pri­klau­so­mu­mas spren­džiant vi­sus su žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais su­si­ju­sius klau­si­mus, o ypač klau­si­mus, su­si­ju­sius su dar­buo­to­jų at­ran­ka.

Aš tik­rai ne­no­riu la­bai plės­tis, no­riu pa­sa­ky­ti tik vie­na. Sis­te­mo­je yra nu­ma­ty­ta, kad nie­kur Vals­ty­bės kon­tro­lė ir kon­tro­lie­riai ne­pa­kils virš de­be­sų, tai yra tiek tei­sė­jams, tiek ir pa­gal ši­tą įsta­ty­mo re­dak­ci­ją Vals­ty­bės kon­tro­lei, ar­ba Kon­tro­lės dar­buo­to­jams, at­ly­gi­ni­mas bus nu­sta­to­mas pa­gal įsta­ty­mą, pri­ima­mą Sei­me. Iš tik­rų­jų ne­ga­li bū­ti taip gy­ve­ni­me, ką jau čia da­bar kal­bė­jo ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ir ki­ti Sei­mo na­riai, kad pa­ti ins­ti­tu­ci­ja tik­rin­tų tas ins­ti­tu­ci­jas, nuo ku­rių pri­klau­so tų dar­buo­to­jų, tik­ri­nan­čių dar­buo­to­jų, ver­ti­ni­mas, jų kom­pe­ten­ci­ja, jų at­ly­gi­ni­mai ir pa­na­šiai. To­dėl mes, nors ir kaip bū­tų su­dė­tin­ga, šian­dien tu­ri­me pri­im­ti įsta­ty­mą ir tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą, ku­ris leis­tų at­ei­ty­je ne­pri­klau­so­mai tik­rin­ti mū­sų vi­sos vals­ty­bės sis­te­mą. Jų yra daug – tiek sa­vi­val­dy­bės, tiek ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. To­dėl tik­rai la­bai no­rė­čiau pa­pra­šy­ti pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą po svars­ty­mo, nes ji­sai iš tik­rų­jų di­de­lių nuos­to­lių mums ne­at­neš, bet kad ji­sai bus po­zi­ty­vus, aš tik­rai ga­liu tą ga­ran­tuo­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Sy­są. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­ro­do, la­bai vis­kas pa­pras­ta, bet ap­skri­tai tai yra la­bai su­dė­tin­ga ir tur­būt su­pran­ta­te, kad jei­gu dve­jus me­tus svars­to­me ši­tą įsta­ty­mą, tai ne šiaip sau tur­būt. Aš la­bai no­rė­čiau, kad mes ma­ty­tu­me vals­ty­bę sis­te­miš­kai, o ne per at­ski­ras ins­ti­tu­ci­jas, ką da­bar siū­lo­ma pa­da­ry­ti. Aš pri­ta­riu tiems ko­le­goms, ku­rie jau kal­bė­jo, kad dve­jus me­tus mes tam­po­me, daug pa­tai­sų, ir su­pran­tu, kad ši­tą įsta­ty­mą rei­kia pa­tai­sy­ti ir pri­im­ti. Bet, kaip ir vi­sa­da, ta­me įsta­ty­me yra dvi vie­tos, dėl ku­rių dau­giau­sia ki­lo gin­čų. Pir­mo­ji. Ka­dan­gi vals­ty­bės tar­ny­ba da­ro at­ran­ką vi­siems ir vi­sur, tai siū­ly­mas, kad jie at­ren­ka ne tuos, ku­riuos rei­kia. To­dėl po il­gų dis­ku­si­jų ko­mi­te­te mes su­ti­ko­me, gal at­ran­ką da­ry­ki­te jūs pa­tys, nes tai yra spe­ci­fi­ka. Nors aš ma­nau, kad ir sa­vi­val­dy­bė­se yra spe­ci­fi­ka, ir vi­sur. Aš bu­vau prieš cen­tra­li­za­vi­mą šios at­ran­kos, nes mes ži­no­me, kas da­bar įvy­ko, yra la­bai daug lais­vų vie­tų ir la­bai il­gai… Bet čia at­ski­ra kal­ba.

Grįž­tu prie Vals­ty­bės kon­tro­lės. At­ran­ką, tvar­ka, ga­li da­ry­ti ir to pra­šė bu­vęs Vals­ty­bės kon­tro­lės va­do­vas po­nas A. Dul­kys. Bet ki­tas da­ly­kas, jie vi­sa­da rei­ka­lau­ja žiū­rė­ti sis­te­miš­kai į vi­su­mą. Tai jie at­ėjo su pa­siū­ly­mu, ne sis­te­mi­niu, nes jie no­rė­jo iš vi­so dar­bo už­mo­kes­tį su­sie­ti su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu. No­ras la­bai ge­ras, nes už­mo­kes­tis aug­tų ne nuo ba­zi­nio dy­džio, ku­rį šian­dien pa­di­di­no­me 1 eu­ru, o vi­du­ti­niš­kai kas ket­vir­tį. Ir tur­būt kiek­vie­nas iš čia sė­din­čių su­tik­tų su to­kia dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma.

Bet jei­gu mes tu­ri­me ben­drą ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, tai ne­ga­li Vals­ty­bės kon­tro­lė iš­šok­ti iš ši­tos sis­te­mos. Dėl ši­to bu­vo griež­tai už­pro­tes­tuo­ta, bet po il­gų dis­ku­si­jų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pa­ro­dė lanks­tu­mą ir pa­siū­lė vis tiek, ma­no gal­va, jau lu­bas. Kon­tro­lie­rių at­ly­gi­ni­mas – 30 ba­zi­nių dy­džių, tai yra Sei­mo Pir­mi­nin­ko at­ly­gi­ni­mas ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko, tai yra 30 ba­zi­nių dy­džių, 32 gau­na tik Pre­zi­den­tas. Jie pra­šė pa­gal skai­čia­vi­mus, jei­gu per­ves­tu­me iš se­nų pi­ni­gų į nau­jus, tai jie pra­šė net 49 ko­e­fi­cien­to, ku­rio Lie­tu­vo­je nė­ra.

Ap­skri­tai man la­bai keis­ta mo­ty­va­ci­ja. Jie ra­šo, jei­gu bus pri­tar­ta So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dai, tai da­bar­ti­nis va­do­vas, tai yra anuo me­tu da­bar­ti­nis, po­nas A. Dul­kys, ku­ris jau yra mi­nist­ras, gaus ma­žiau, ne­gu gau­na. Va­di­na­si, jis jau gau­da­vo dau­giau kaip 6 tūkst. Ne­ži­nau, ko­kiu bū­du ta­da?

Čia at­ski­ra is­to­ri­ja, rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kiu bū­du yra to­kie di­de­li at­ly­gi­ni­mai, jei­gu Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas yra 2,5 tūkst. po­pie­riu­je, at­si­pra­šau, ar­ti 3 tūkst., ir 1,9 tūkst. į ran­kas. Ir jei­gu jūs pa­žiū­rė­si­te, ne vi­si tur­būt ma­tė tą len­te­lę, čia yra len­te­lė, kur di­džiau­sią at­ly­gi­ni­mą gau­na Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas, ta­da „Ge­le­žin­ke­liai“, po to dar įmo­nė­lių yra to­kių įdo­mių. Bet Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas yra va šio­je vie­to­je.

O pa­gal Au­di­to ko­mi­te­to siū­ly­mus, jau pa­gal Au­di­to ko­mi­te­to, tą at­seit kom­pro­mi­si­nį, Vals­ty­bės kon­tro­lės va­do­vas gaus dau­giau ne­gu Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Aš ma­nau, čia yra ne­nor­ma­lu. Nes vis tiek vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti hie­rar­chi­ja, bent ko­kia, nors ma­žiau­sia. Nes jei­gu mes pra­de­da­me, vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, aš dar su­pran­tu – vals­ty­bi­nės įmo­nės, ten pi­ni­gai ko­kie, di­de­li va­go­nai, dar kas nors di­de­lis, bet čia yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Net­gi ga­lė­čiau su­tik­ti, kad jie sa­vo at­ski­rai stum­do­si… Bet ri­bos, yra pro­to ri­bos. Aš ši­tų pro­to ri­bų šia­me įsta­ty­me ne­su­pran­tu.

Ar mes no­ri­me kaip nors iš­lai­ky­ti vals­ty­bę, nes… Aš bū­siu da­bar gal tau­to­je ne­po­pu­lia­rus, bet Sei­mo na­riai šio­je gran­di­nė­je – at­ly­gi­ni­mas at­si­ran­da čia kaž­kur. Na, rei­kė­tų ap­vers­ti tur­būt ši­taip ir ro­dy­ti čia. At­si­pra­šau, yra tam tik­ros pro­por­ci­jos ir dar­bo už­mo­kes­tis, nes jus ren­ka tau­ta ir no­ri, kad jū­sų vi­si spren­di­mai bū­tų nor­ma­lūs. Ta­da mes ste­bi­mės, ko­dėl čia to­kia su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja, ko­kius mes čia įsta­ty­mus pri­ima­me. Jei­gu mes kiek­vie­ną kar­tą sprę­si­me at­ski­ros ins­ti­tu­ci­jos dar­bo už­mo­kes­tį, aš ma­nau, tu­rė­si­me tik nei­gia­mus re­zul­ta­tus.

No­riu iš kar­to kreip­tis į de­ši­ni­ą­ją. Pri­si­me­na­te, nuo ko pra­dė­jo vals­tie­čiai ir ža­lie­ji? Pir­mas Dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­mas – pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pro­ku­ra­tū­rai. Jie da­bar yra aukš­čiau už Sei­mo vi­dur­kį. Po to pa­di­di­no VSD, jie ir­gi yra aukš­čiau. Po to – STT, o vi­siems ki­tiems pa­di­di­no 2 eu­rais. Ir kuo bai­gė­te? Jei­gu Sei­mo dau­gu­ma ir­gi pra­de­da at­ly­gi­ni­mais, kai di­di­na Vals­ty­bės kon­tro­lei, ten pro­ku­ra­tū­ra, vi­so­kios tar­ny­bos, gal žmo­nės tu­rė­jo ko­kių nors pro­ble­mų… Šiuo at­ve­ju Vals­ty­bės kon­tro­lė­je tur­būt kon­ser­va­to­riai ne­tu­ri jo­kių pro­ble­mų. Aš ma­nau, vi­siš­kai pri­ta­riu, kad pa­gu­lė­jo dve­jus me­tus stal­čiu­je, tai gal­būt ra­miai iš­spręs­ki­me. Nau­jo­ji val­džia, per­žiū­rė­ki­te ir pa­da­ry­ki­te to­kį at­ly­gi­ni­mą, ku­ris bū­tų pro­to ri­bo­se. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas bu­vo pri­ėmęs kom­pro­mi­są, aš sa­kau, mes pa­siū­lė­me 30 ko­e­fi­cien­tą. Tai yra tiek, kiek gau­na Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Jei­gu to ma­ža, tai at­si­pra­šau. Ta­da tik­rai to­kiam įsta­ty­mui pri­tar­ti ne­ga­li­ma.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam ko­le­gai. Vis­ką be­veik iki kiek­vie­nos se­kun­dės iš­nau­do­jo. K. Ma­siu­lis kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­gos. Tik­rai la­bai no­rė­jau pa­si­sa­ky­ti, nes ma­tau, kad to­je sri­ty­je tu­riu šio­kios to­kios kom­pe­ten­ci­jos ir no­rė­čiau bū­ti­nai pa­si­sa­ky­ti. Aš ne­su la­bai ka­te­go­riš­kas ir su­pran­tu, kas čia da­ro­ma, ta­čiau ma­tau la­bai di­de­lių sis­te­mi­nių pro­ble­mų. Da­lis jų čia bu­vo iš­var­din­ta. Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja dvi vie­šo­jo sek­to­riaus val­dy­mo sis­te­mos. Tai vals­ty­bės tar­ny­ba, tai yra kar­je­ra ir tei­se grįs­tas mo­de­lis, at­ei­nan­tis nuo O. Bis­mar­ko lai­kų, ka­da kar­je­rą da­ran­tis žmo­gus ky­la laip­tais, laip­tais, yra ati­tin­ka­mos ka­te­go­ri­jos ir už­si­tar­nau­ja ga­ran­ti­jų.

Ki­tas mo­de­lis, va­di­na­ma­sis new pub­lic ma­na­ge­ment – nau­jo­sios vie­šo­sios va­dy­bos mo­de­lis, esu jo fa­nas. Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, Aust­ra­li­ja ir pa­na­šiai, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Švei­ca­ri­ja iš da­lies, tai yra į pa­slau­gas ir jų ko­ky­bę orien­tuo­tas val­dy­mo mo­de­lis, kur ma­tuo­ja­mi re­zul­ta­tai ir pa­na­šiai. Ne­si­plė­siu, nė­ra ga­li­my­bės.

Lie­tu­vo­je nuo 1995 me­tų mes tu­ri­me su­kur­tą už­šal­dy­tą, by­ran­čią, iš­ba­lan­suo­tą vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą. Iš jos sprun­ka vi­si: STT, FNTT, da­bar ban­do pa­spruk­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė. Skir­tin­go­se mi­nis­te­ri­jo­se mes pa­ma­ty­si­me, kad tos pa­čios ka­te­go­ri­jos dar­buo­to­jai už­dir­ba ne­vie­no­dai. Jūs at­ra­si­te agen­tū­ro­se, kad žmo­nės yra ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ir su­tar­ti­niai, ir su­tar­ti­niai dar dau­giau už­dir­ba, net ne­be­no­ri bū­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jais. Yra cha­o­sas, mie­lie­ji. Vals­ty­bės sis­te­mo­je yra cha­o­sas.

Aš siū­lau, mes pa­si­rin­ki­me ko­kį nors mo­de­lį, kaip trans­for­muo­ja­me ar­ba tvar­ko­me, ar­ba mes su­grįž­ta­me prie vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos ir ją har­mo­ni­zuo­ja­me, lei­džia­me ins­ti­tu­ci­joms bū­ti lanks­tes­nėms, Vals­ty­bės kon­tro­lei ir pa­na­šiai. To, ko jie no­ri, leis­ti tą pa­da­ry­ti, bet sis­te­mą iš­lai­ko­me. At­ly­gi­ni­mų hie­rar­chi­ją ir pa­na­šiai, ran­gų hie­rar­chi­ją. Ar­ba ne­iš­lai­ko­me. Da­bar kas bus? Įsi­vaiz­duo­ki­me. Pa­lei­džia­me Vals­ty­bės kon­tro­lę iš ši­tos sis­te­mos. Iki šiol dar­buo­to­jai bu­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Bu­vo, tar­ki­me, 12 ka­te­go­ri­jos tar­nau­to­jas. Pra­ei­na 10 me­tų, jis iš­va­žiuo­ja į Klai­pė­dą. Pa­si­kei­tė ap­lin­ky­bės ir vėl no­ri su­grįž­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą. Tai nuo ku­rio laip­te­lio jis pra­dės? Nuo tos pa­čios 12 ka­te­go­ri­jos? Tai ką, vis­kas nu­brau­kia­ma? Ir čia gė­ris yra dar­buo­to­jams ir pa­na­šiai? Taip, va­do­vams gė­ris. Jie vir­ši­nin­kai, jie skirs­to, pa­tys pri­ima ir dar klau­si­mas, kiek ten to są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo at­si­ras to bū­ti­nai ge­ro ir ko­ky­biš­ko pri­ėmi­mo. Aš bū­čiau už tai, kad bū­tų cen­tra­li­zuo­tos at­ran­kos ko­mi­si­jos ir jos ga­lė­tų bū­ti spe­cia­li­zuo­tos. Bet čia vi­sai ki­ti da­ly­kai.

Da­bar kas iš­ei­na? Kad ko­kio­je nors Ap­lin­kos val­dy­mo agen­tū­ro­je yra su­tar­ti­niai ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ir pa­na­šiai. Koks nors ne­tu­rin­tis aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo kom­piu­te­ri­nin­kas už­dir­ba dau­giau ne­gu aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je esan­tis spe­cia­lis­tas. Vals­ty­bės tar­ny­ba yra iner­tiš­ka, su­dė­tin­gai val­do­ma, per­so­na­lo val­dy­mas yra su­sta­ba­rė­jęs, pa­se­nęs, ne­ati­tin­ka da­bar­ties rei­ka­la­vi­mų, fak­tas.

Ir mes da­bar, užuot re­mon­ta­vę, tvar­kę sis­te­mą, mes ką da­ro­me? Mes ją lei­džia­me to­liau par­ce­liuo­ti, nes ar­gu­men­tų yra, at­si­ras ar­gu­men­tų. Ka­dan­gi esu fa­nas new pub­lic ma­na­ge­ment, nau­jo­sios vie­šo­sios va­dy­bos, aš sa­ky­čiau, tvar­ka, ge­rai da­ro. Tą ir rei­kė­jo įro­dy­ti, kad by­ra vals­ty­bės tar­ny­ba, nes ji blo­ga, aš tą įro­di­nė­da­vau stu­den­tams. Bet pa­si­rin­ki­me ta­da, jei­gu tai yra toks tiks­lin­gas, ap­gal­vo­tas ir lo­giš­kas de­mon­ta­vi­mas, ta­da sa­kau, fain, da­ro­me ši­tą. Tai čia dar vie­nas žings­nis, dar vie­nas žings­nis, pas­kui dar vie­na vi­nis, ta­da mi­nis­te­ri­ją pa­lei­si­me kaž­ko­kią ir taip to­liau. O jei­gu tai yra tik cha­o­sas dėl to, kad kaž­kas pri­ėjo prie kaž­ko, su­šne­kė­jo, tai ta­da blo­gai. Aš no­rė­čiau…

PIRMININKAS. Lai­kas.

K. MASIULIS (TS-LKDF). …kad vals­ty­bės tar­ny­ba bū­tų to­kia, kad iš jos nie­kas ne­bėg­tų.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Dis­ku­tuoti pas­ku­ti­nis už­si­ra­šęs V. Ąžuo­las, bet jo ne­ma­tau Sei­mo sa­lė­je. Skel­biu, kad dis­ku­si­ja dėl ši­tų klau­si­mų ir ly­di­mų­jų pro­jek­tų yra baig­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, nors dar 3 mi­nu­tė­mis per anks­ti, bet pa­ga­liau mes at­ei­na­me į tą fa­zę, kai bal­suo­si­me dėl Sei­mo po­sė­dy­je svars­ty­tų klau­si­mų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­si­ruoš­ti. Ma­no siū­ly­mas, kad bal­suo­tu­me pa­gal klau­si­mų svars­ty­mo ei­lę, kaip svars­tė­me po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je, taip ir bal­suo­si­me dėl šių klau­si­mų.

 

19.07 val.

2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2) (ant­ro­jo svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, 2-1.1 klau­si­mas – 2021 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5302(2). Bu­vo ant­ra­sis svars­ty­mas. Ne­ži­nau, ko­le­gos, ga­li­me ir al­ter­na­ty­viai bal­suo­ti. Yra Sta­tu­te pa­ra­šy­ta to­kia nuo­sta­ta, kad ar­ba pri­ta­ria­me, ar­ba grą­ži­na­me Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti. Jei­gu vi­siems tik­tų toks bal­sa­vi­mas… Pri­ta­ria­me svars­ty­mo da­tai, at­si­pra­šau, tai yra pri­ėmi­mo da­tai. Dėl 2-1.1 klau­si­mo kvie­čiu tuo­met bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai. Kas už, bal­suo­ja už. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. Pra­de­da­me bal­sa­vi­mą, kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už – už, kas prieš – prieš.

Už­si­re­gist­ra­vo 111, bal­sa­vo 108: už – 85, prieš – 23. Pri­ėmi­mo da­ta yra gruo­džio 22 die­na.

Kaip ma­no ko­le­ga P. Sau­dar­gas jau pri­mi­nė, no­rin­tys siū­ly­ti tu­rės siū­ly­mus dėl biu­dže­to per­re­gist­ruo­ti ir pa­teik­ti Sek­re­to­ria­tui, dėl an­tro va­rian­to.

 

19.09 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.2 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-121. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Kas už, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, – ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 112, bal­sa­vo 111: už – 76, prieš – 5, su­si­lai­kė 30. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Yra siū­lo­ma sku­bos tvar­ka. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti sku­bai? Ga­li­me pri­tar­ti. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22 die­na.

 

19.10 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5294(2), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 191, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5295(2), Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3011 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5296(2), Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 2, 4, 5, 111, 14, 18, 21 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5297(2), Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­to 2021 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5298(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, 2-3.1, 2-3.2, 2-3.3, 2-3.4 ir 2-3.5 klau­si­mai. Tai yra su­si­ję klau­si­mai. Bu­vo pa­teik­ta, at­sa­ky­ta į klau­si­mus. Bal­suo­ki­me dėl jų pa­tei­ki­mo. Jei­gu ga­li­ma, dėl vi­sų kar­tu iš­reiš­ki­me sa­vo nuo­mo­nę. Pra­šom.

Už­si­re­gist­ra­vo 113. Bal­sa­vo 113: už – 94, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta. Ar ga­li­ma pri­tar­ti ir šių klau­si­mų svars­ty­mui sku­bos tvar­ka? Ga­li­me pri­tar­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. Dėl vi­sų šių klau­si­mų siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, o svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22 die­na.

 

19.12 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dydžio, tai­ko­mo 2021 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5299(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ei­na­me prie 2-5 klau­si­mo, taip pat rei­kės bal­suo­ti dėl vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo, pra­šom bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 114. Bal­sa­vo 114: už – 103, prieš – 3, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 22 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti. La­bai ačiū.

 

19.13 val.

Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5046(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, ke­lia­mės prie 2-10.1, 2-10.2 klau­si­mų ir ki­tų ly­di­mų­jų įsta­ty­mų – Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5046 pri­ėmi­mas. Kas už, bal­suo­ki­te, kas prieš – ir­gi bal­suo­ki­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – tiek pat, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5046) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

19.14 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 12, 15, 22, 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5047(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5047. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 108, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5047(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

19.15 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5048(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10.3 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5048. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 114 Sei­mo na­rių, tiek pat ir bal­sa­vo: už – 113, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5048(3) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

19.16 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5049(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10.4 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5049. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 113, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-5049(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

19.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Bal­ta­ru­si­jos demokratinei opo­zi­ci­jai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-97 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tinei opo­zi­ci­jai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-97. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 113 Sei­mo na­rių, bal­sa­vo 111: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl 2020 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­tinei opo­zi­ci­jai“ skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

19.18 val.

Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2771 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-117 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-117. Po pa­tei­ki­mo mes pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Per ši­tą lai­ką iki bal­sa­vi­mo ma­ne Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­ti­ki­no, kad ne­siū­lo sku­bos, bet sku­bą ga­li siū­ly­ti frak­ci­jos, ko­mi­te­tai. Klau­siu Sei­mo sa­lė­je esan­čių, ar kas nors no­ri pa­siū­ly­ti sku­bą dėl šio pro­jek­to? Ma­tau, I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė, taip? Pra­šau su­tei­kti žo­dį. Jūs no­ri­te pa­siū­ly­ti sku­bos tvar­ką? Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ap­si­spręs­ki­me ir bal­suo­ki­me dėl 2-16 klau­si­mo sku­bos tvar­kos. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 102, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Sku­bai pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Bu­vo nu­skam­bė­ję, kad kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ma­tau, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar čia mes tu­ri­me kaž­ko­kį su­ta­ri­mą? Gal pa­li­ki­me svars­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui, kad jau sku­bos tvar­ka nu­spren­dė­me. Ge­rai, tvar­ka, taip ir su­ta­rė­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną.

 

19.20 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-907 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2183(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 112 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2184(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 510 straips­nio pripa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2185(2), Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2186(2), Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2187(2), Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įstaty­mo Nr. XI-2234 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2188(2), Seimo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 49, 59, 591, 1716, 172, 173, 225, 226, 2261, 2262 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 1717 straips­niu“ projek­tas Nr. XIIIP-2189(2), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2190(2), Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2 straips­nio ir Įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2191(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2192(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 33, 47 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2193(2), Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2194(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar mes at­ei­na­me prie Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų, su tuo su­si­ju­sių, svars­ty­mo tę­si­nio. Į tri­bū­ną kvie­čiu Au­di­to ko­mi­te­to at­sto­vę R. Bu­d­ber­gy­tę. Ger­bia­ma Ra­sa, mums jau rei­kia jū­sų tri­bū­no­je. Jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau iš me­džia­gos, ku­ri bu­vo pa­ruoš­ta, mes da­bar tu­rė­si­me bal­sa­vi­mą dėl tam tik­rų prin­ci­pi­nių klau­si­mų, ku­rie ir pa­ro­dys, ko­kiu ke­liu bus ju­da­ma to­liau. Gal pra­šom pri­sta­ty­ti, jei­gu ga­li­te.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Aš, kaip pra­ne­šė­ja, tu­rė­siu pri­sta­ty­ti kiek­vie­ną Vy­riau­sy­bės pa­sta­bą, ta­čiau iš tie­sų es­mi­nis bal­sa­vi­mas bus po to. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lo iš esmės bal­suoti dėl dvie­jų straips­nių, tai yra dėl 19 straips­nio, ar ga­lima, kaip sa­ko­ma, išbrauk­ti Vals­ty­bės kon­tro­lę iš vals­ty­bės tar­ny­bos re­gu­lia­vi­mo sfe­ros, ir 28 strai­ps­nio, ku­ris kal­ba, kaip keis­tų­si at­ly­gi­ni­mai, jei­gu bū­tų pri­tar­ta, kad vis dėl­to Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas ne­be­re­gu­liuo­tų aukš­čiau­siosios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos veik­los. Aš ma­nau, pir­mi­nin­ke, kad gal mes ban­dy­tu­me dėl kiek­vie­no straips­nio, kaip sa­ko­ma, ga­liu įgar­sin­ti po­sė­džio pro­to­ko­lą, ką siū­lo Vy­riau­sy­bė.

PIRMININKAS. Aš ma­nau, kad gal mes da­bar dėl ši­tų straips­nių ir ap­si­spręs­ki­me, iš­klau­sy­ki­me ar­gu­men­tus ir ta­da dėl jų bal­suo­ki­me, o ta­da, jau kaip to­liau nu­si­ma­ty­si­me, taip ir bus. Gal jūs, pra­ne­šė­ja, dar pri­sta­ty­si­te 19?.. Ger­bia­mas G. Kin­du­rys, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, dėl 19 nuo­sta­tų. Pra­šom pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

G. KINDURYS (LVŽSF). Tei­sin­gas po­žiū­ris, kad iš kar­to bal­suo­tu­me dėl es­mi­nio da­ly­ko. 19 straips­nis tur­būt tai ir pa­žy­mi, apie ką kal­bė­jo­me ir dėl ko iš­si­sky­rė mū­sų nuo­mo­nės. Tai bū­tent dėl 19 straips­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas yra pa­tei­kęs pa­siū­ly­mą, kad ir to­liau Vals­ty­bės kon­tro­lė va­do­vau­tų­si ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, kad bū­tų pa­rei­gy­bės pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą – pa­rei­gū­nai, ant­ras – vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir tre­čias bū­tų – dir­ban­tys pa­gal su­tar­tis. Re­ziu­muo­da­mas aš sa­kau, kad tai yra ker­ti­nis po­žiū­ris. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to po­žiū­ris, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė lik­tų vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kaip su­pran­tu, 28 straips­nis yra la­bai su­si­jęs su šiuo pa­siū­ly­mu.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko ge­ro, kai dėl ši­to bal­suo­si­me, dėl ki­tų ga­li tek­ti ar­ba ne­tek­ti bal­suo­ti, aš ma­nau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, jei­gu ga­li­ma.

PIRMININKAS. Pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Aš no­rė­čiau iš­dės­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to ar­gu­men­tus, ko­dėl Au­di­to ko­mi­te­tas ne­su­tin­ka su Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Iš tie­sų ko­mi­te­tas su­tin­ka, kad pats vals­ty­bės kon­tro­lie­rius ir jo pa­va­duo­to­jai bū­tų lai­ko­mi vals­ty­bės pa­rei­gū­nais ir jiems bū­tų tai­ko­mas Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mas. Toks re­gu­lia­vi­mas yra nu­sta­ty­tas bū­tent to­je pa­to­bu­lin­to­je ver­si­jo­je.

Ko­dėl da­bar Au­di­to ko­mi­te­tas siū­lo ne­su­tik­ti, kad dar­buo­to­jai bū­tų lai­ko­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jais? Iš tie­sų Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip dau­gu­ma vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų: mo­kyk­los, vie­šo­sios įstai­gos, ne­at­lie­ka vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jos. Ji tie­siog au­di­tuo­ja tas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios at­lie­ka pa­gal Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo veik­lą. Taip pat Vals­ty­bės kon­tro­lei bū­nant vals­ty­bės tar­ny­bos da­li­mi yra pa­žei­džia­mas ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mas, apie ku­rį pa­si­sa­kė ir Vals­ty­bės kon­tro­lė… dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ša­lies ata­skai­to­je „Lie­tu­va 2020“. Taip pat apie tai kal­ba ir tarp­tau­ti­niai iš­orės au­di­to eks­per­tai iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų, jie at­li­ko iš­ori­nį ins­ti­tu­ci­jos ver­ti­ni­mą, kad Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jai ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mi vals­ty­bės tar­ny­bos, nes jie bū­tent au­di­tuo­ja tą vals­ty­bės tar­ny­bą.

PIRMININKAS. Ge­rai. La­bai ačiū. Tik­rai kvie­čiu ne­si­pik­tin­ti, tuoj pat su­teik­siu žo­dį. Mes da­bar iš­si­aiš­ki­no­me ar­gu­men­tus dėl svar­biau­sio 19 straips­nio ir ta­da bal­suo­si­me. Pra­šau, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš ne­su­pran­tu žan­ro. Yra ko­mi­te­to nuo­mo­nė, ji bu­vo pri­sta­ty­ta, tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­ta čia, kiek aš su­pran­tu, ir tu­rė­tu­me dėl jos bal­suo­ti. O da­bar aš ne­su­pran­tu, kas čia? Jie po­le­mi­zuo­ja tar­pu­sa­vy­je? Tu­rė­jo ga­li­my­bę vi­si dis­ku­tuo­ti. Bu­vo pri­sta­ty­ta ko­mi­te­te. Ši­taip ne­tu­rė­tų vyk­ti toks cha­o­sas. Da­bar aš ne­be­su­pran­tu ir, ma­tau, ki­ti ne­su­pran­ta, kaip už­si­ra­šy­ti, ar ko­mi­te­to nuo­mo­nę už pa­lai­ky­ti, ar pa­lai­ky­ti ką nors ki­ta? Čia vyks­ta cha­o­sas, val­dy­ki­te.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­gar­sin­siu. Mes 19 straips­nio svars­ty­mo me­tu tu­ri­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, dėl ku­rio mes da­bar ir dis­ku­tuo­ja­me. Jo bal­sa­vi­mo ei­ga ga­li nu­lem­ti, kaip to­liau ga­li bū­ti su vi­su įsta­ty­mu ir ki­tais ly­di­mai­siais įsta­ty­mais. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to at­sto­vas tą siū­ly­mą pa­gar­si­no ir da­bar no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų dėl šio siū­ly­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­si­rink­ti tei­sin­gą pu­sę. (Bal­sai sa­lė­je) A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš ma­nau, kad jūs pa­da­rė­te es­mi­nę klai­dą. Jei­gu mes svars­to­me įsta­ty­mą, pra­dė­ki­me iš ei­lės ir ei­ki­me per vi­sas pa­tai­sas, nes čia nau­jas žan­ras kaž­ko­dėl nuo 19 straips­nio. Prieš tai bu­vo ir dėl 1 straips­nio pa­tai­sa, dėl ku­rios pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, Au­di­to ko­mi­te­tas, ne­pri­ta­rė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui. Mes įsi­ve­lia­me į ne­rei­ka­lin­gas dis­ku­si­jas. Pri­ta­riu K. Ma­siu­liui. Jei­gu yra ko­mi­te­to iš­va­da, ku­riai ne­pri­ta­rė pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, o tas ko­mi­te­tas rei­ka­lau­ja bal­suo­ti, tai tu­ri bū­ti bal­suo­ja­ma už iš­va­dą to ko­mi­te­to, ku­ris siū­lė pa­tai­są, o ne pra­dė­ti…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, už tai ir bus bal­suo­ja­ma. O dėl svars­ty­mo ei­gos. Ka­dan­gi klau­si­mas kom­plek­si­nis ir su­dė­tin­gas, Sek­re­to­ria­tas kar­tu su ko­mi­te­tais ir pa­siū­lė to­kią svars­ty­mo ei­gą, kad mes pra­dė­tu­me nuo es­mi­nių straips­nių ir es­mi­nių bal­sa­vi­mų, ku­rie po to lems mū­sų svars­ty­mo ei­gą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar da­bar, iš­si­aiš­ki­nę šias pe­ri­pe­ti­jas ir vis dar kal­bė­da­mi apie 19 strai­ps­nį ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, tu­rė­tu­mė­te dar nuo­mo­nių? I. Ši­mo­ny­tė – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). No­rė­jau pa­klaus­ti, kaip bū­tų ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų dėl ši­to pa­siū­ly­mo, nes…

PIRMININKAS. Da­bar?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Bu­vo už vi­są. (Bal­sai sa­lė­je) Čia dėl pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Da­bar dėl pa­siū­ly­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl pa­siū­ly­mo. Da­bar ei­na­me prie už­si­ra­šiu­sių­jų. Už kal­bė­ti no­rė­tų K. Ma­siu­lis. Pra­šom. Jam su­tei­kia­mas žo­dis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­ta­riu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nei, ku­rią ga­na ge­rai pri­sta­tė ko­le­ga G. Kin­du­rys sa­vo pa­si­sa­ky­me ir dis­ku­si­jo­je, nes iš tik­ro nė­ra rim­tų ar­gu­men­tų, dėl ko rei­kė­tų to­liau nai­kin­ti vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą. Ar­gu­men­tas, ku­rį te­ko gir­dė­ti, vie­nin­te­lis bu­vo M. Ma­jaus­ko, kad ne­va Vals­ty­bės kon­tro­lė tam­pa la­biau pri­klau­so­ma, nes yra fi­nan­suo­ja­ma iš biu­dže­to. Bet aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad bet ko­kia įmo­nė, jei­gu ji sam­do au­di­tą, pa­ti iš sa­vo biu­dže­to ir sam­do au­di­tą.

Gal ta­da no­rė­čiau pa­klaus­ti. Iki šiol, kol va­do­va­vo Vals­ty­bės kon­tro­lei A. Dul­kys, bu­vo la­bai pri­klau­so­ma ši ins­ti­tu­ci­ja. Tie ar­gu­men­tai ne­at­ro­do vi­sai rim­ti, o ar­gu­men­tus ki­tus iš­dės­čiau. To­dėl aš siū­lau ne­pri­tar­ti… pri­tar­ti siū­ly­mui ir pa­lik­ti tą pa­tai­są, pri­tar­ti tai pa­tai­sai, kaip siū­lo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vas už iš­sa­ky­tas. Prieš no­rė­tų kal­bė­ti R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ka­dan­gi ve­di­mas bu­vo toks, koks įvy­ko, aš kal­bė­siu prieš Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą, bet už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). …nes už­si­ra­šiau ir no­rė­jau pa­si­sa­ky­ti. Jūs su­klai­di­no­te. No­riu pa­sa­ky­ti, kad vis dėl­to Vals­ty­bės kon­tro­lė yra vie­šasis ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas ir jam tu­ri bū­ti tai­ko­mos vals­ty­bės tar­ny­bos nuo­sta­tos, kaip ir at­ran­ka, kaip ir dar­bo už­mo­kes­čio…

PIRMININKAS. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, su­pra­to­me tik­rai. Aš la­bai at­si­pra­šau, bet tik­rai bu­vo ko­mi­te­to pa­gar­sin­tas pa­siū­ly­mas ir da­bar mes už ar­ba prieš jį kal­ba­me.

Prieš šį pa­siū­ly­mą kal­bės I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Mie­li ko­le­gos, man at­ro­do, la­bai jau il­gai mes dis­ku­tuo­ja­me šiuo klau­si­mu ir dis­ku­tuo­ja­me la­bai keis­tu bū­du, nes yra iš­va­dos, ku­rias pa­tei­kia ko­mi­te­tai Sei­mo, ku­rio jau ne­bė­ra. Ir gal­būt bū­tų bu­vę ver­ta prieš svars­ty­mo sta­di­ją ap­svars­ty­ti vis dėl­to nau­jo­je for­ma­ci­jo­je, nes, tar­ki­me, už Vy­riau­sy­bė iš­va­dą, ku­ri prie šio pro­jek­to yra pri­dė­ta, da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė tur­būt at­sa­ko­my­bės pri­si­im­ti ne­no­rė­tų.

Mie­li ko­le­gos, ne vie­nus me­tus tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos mums pa­brė­žia tai, ką sa­kė R. Bud­ber­gy­tė. Aš siū­lau įsi­klau­sy­ti. Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas ne­ga­li tu­rė­ti įta­kos Vals­ty­bės kon­tro­lės veik­lai, to­dėl siū­ly­mas pri­ly­gin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės sta­tu­są iš es­mės tam sta­tu­sui, ku­rį tu­ri Lie­tu­vos ban­kas, taip pat la­bai svar­bi vals­ty­bės įstai­ga, leis­tų šiai ins­ti­tu­ci­jai veik­ti ir ne­pri­klau­so­mai, ir skaid­riai, ir Sei­mui ją kon­tro­liuo­ti, o ne Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui kon­tro­liuo­ti, ka­da yra skel­bia­mi kon­kur­sai į pa­rei­gy­bes ir kaip yra žmo­nės pri­ima­mi į dar­bą. Ma­lo­niai ra­gi­nu lik­ti prie pra­di­nės įsta­ty­mo pro­jek­to min­ties ir ne­pa­lai­ky­ti pa­pil­do­mo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Vie­nas už ir vie­nas prieš kal­bė­jo. Da­bar kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria – už, kas ne­pri­ta­ria… (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 113, bal­sa­vo 112: už – 34, prieš – 69, su­si­lai­kė 9. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad dar bu­vo ki­tas la­bai dis­ku­tuo­ti­nas 28 straips­nis, ku­ris su tuo su­si­jęs, bet ma­ty­da­mas ben­drą Sei­mo va­lią… Ar jūs pri­tar­tu­mė­te, kad mes da­bar ei­tu­me per vi­są nuo pat pra­džių ir ap­svars­ty­tu­me su Vy­riau­sy­bės iš­va­do­mis ir su ki­tais klau­si­mais ki­tus straips­nius? Ge­rai? Tvar­ka.

Ta­da pra­šom, ger­bia­ma Ra­sa, pri­sta­ty­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 2 straips­nis. Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti, kad vals­ty­bi­niai au­di­to­riai vyk­do vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mus. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jai ne­vyk­do vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jų taip, kaip jis yra api­brėž­tas pa­čia­me Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me. Jie au­di­tuo­ja, kaip vyk­do­mas vie­ša­sis ad­mi­nist­ra­vi­mas, jo veik­la, ta­čiau pa­tys jos ne­at­lie­ka.

PIRMININKAS. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Pra­šau ta­da ki­tą pri­sta­ty­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). To­liau 7 straips­nis, dėl ku­rio Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė sa­vo siū­ly­mą pra­šy­da­ma pa­tiks­lin­ti pro­jek­tą, kad bū­tų nu­ma­ty­ta, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­kia au­di­to išva­das ir au­di­to ata­skai­tas. Pa­grin­di­nis Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­siū­ly­mui iš da­lies pa­žy­mėda­mas, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė vyk­do ne tik au­di­to, bet ir ki­tas funk­ci­jas, to­dėl ins­ti­tu­ci­jos dar­bo re­zul­ta­tas įfor­mi­na­mas ne tik au­di­to iš­va­do­se ir au­di­to ata­skai­to­se, bet ir ki­tuo­se do­ku­men­tuo­se. Yra pa­mi­nė­ti­na, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė yra at­li­ku­si, pa­tei­ku­si to­kias ata­skai­tas kaip vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­nės san­da­ros ap­žval­ga, stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir biu­dže­to for­ma­vi­mo po­ky­čių ver­ti­ni­mas, svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos ver­ti­ni­mas. Da­bar ne­se­niai bu­vo  pa­teik­ta ko­vi­do prie­mo­nių ver­ti­ni­mo ata­skai­ta. Tai­gi iš tie­sų Vy­riau­sy­bės siū­ly­mu tas pa­tiks­li­ni­mas tik­rai bu­vo pa­tiks­lin­tas nau­jo­je re­dak­ci­jo­je pa­gal Au­di­to ko­mi­te­to siū­ly­mą, iš da­lies pri­ta­riant tam, ką sa­ko Vy­riau­sy­bė, ta­čiau su­ran­dant kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą.

PIRMININKAS. Aš tik at­si­pra­šau, no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti. Čia 7 punk­tas, kur bu­vo tik­riau­siai ne Vy­riau­sy­bės, bet Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mas, jei­gu tei­sin­gai mes se­ka­me… 7 punk­tas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Aš iš tie­sų įgar­si­nu tik­tai tai, ką Vy­riau­sy­bė siū­lė keis­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. 7 straips­nį Au­di­to ko­mi­te­to…

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, 8 straips­nis – Vals­ty­bės kon­tro­lės kom­pe­ten­ci­ja.

PIRMININKAS. Da­bar dėl 7 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me, ačiū. 8 straips­nis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). To­liau yra 9 straips­nis. Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti pro­jek­to 8 straips­nį nu­ma­tant, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­kia iš­va­das ir au­di­to ata­skai­tas. Au­di­to ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė, kaip mi­nė­ta, nes Vals­ty­bės kon­tro­lė vyk­do ne tik au­di­to, bet ir ki­tas funk­ci­jas, o jų dar­bo ir veik­los re­zul­ta­tas ga­li bū­ti įfor­min­tas ne tik au­di­to iš­va­do­se.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar yra no­rin­čių bal­suo­ti? Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. Ge­rai. Tik­tai, kad vi­si su­pras­tų svars­ty­mo ei­gą – ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė per­eis per Vy­riau­sy­bės iš­va­das ir ta­da grįš prie Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mų. Tei­sin­gai su­pran­tu? Nes ten dar bu­vo straips­nių. Taip?

K. Ma­siu­lis – dėl ve­di­mo tvar­kos.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, ar tik­rai čia yra pras­mė taip šo­ki­nė­ti? Juk jūs da­ro­te klai­dų. Bū­tų nuo­sek­liai ei­na­ma per tuos ir mes grei­čiau­siai pri­tar­tu­me, nes dėl prin­ci­po ap­si­spren­dė­me vi­sur nor­ma­liai. Šo­ki­nė­ja pre­le­gen­tė ir jūs lei­džia­te jai šo­ki­nė­ti. Pas­kui lyg nu­ty­li­te, pas­kui ban­do­te pa­tai­sy­ti sa­vo klai­dą.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ma­nau, ge­ra pa­sta­ba. Grįž­ki­me, kad ne­su­si­pai­nio­tu­me ir vis­ką pa­gar­sin­si­me nuo pat pra­džių.

Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, tęs­ki­te.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lė nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­to­se tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos. Au­di­to ko­mi­te­tas su­ti­ko su tuo siū­ly­mu, ta­čiau vis dėl­to ma­ny­da­mas, kad yra tiks­lin­ga vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­tas sie­ti su vals­ty­bi­nio au­di­to re­zul­ta­tu. Prie­šin­gu at­ve­ju, vals­ty­bi­nio au­di­to są­vo­ko­je rei­kė­tų nu­ro­dy­ti vi­sas įma­no­mas vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­tos su­de­da­mą­sias da­lis: ap­im­tį, me­to­di­ką, prie­dus, re­ko­men­da­ci­jas ir taip to­liau.

PIRMININKAS. Dė­kui.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Čia bu­vo dėl 2 straips­nio 7 da­lies.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui? VVSK su­tin­ka pri­tar­ti? Su­tin­ka. Ačiū, ju­da­me to­liau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Dėl 9 da­lies. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lė pa­tiks­lin­ti, kad vals­ty­bi­nis au­di­tas at­lie­ka­mas va­do­vau­jan­tis tarp­tau­ti­niais stan­dar­tais. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ši­tam siū­ly­mui, ta­čiau pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti pro­jek­to 12 straips­nio 2 da­lį, ku­rio­je nu­ro­do­ma, ko­kiais do­ku­men­tais va­do­vau­ja­ma­si at­lie­kant vals­ty­bi­nį au­di­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti to­kiai iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pa­siū­lė at­si­sa­ky­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų api­brėž­ties 2 straips­nio 11 da­ly­je. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes pa­gal tei­sės ak­tų pro­jek­tų ren­gi­mo re­ko­men­da­ci­jas są­vo­kos tu­ri bū­ti dės­to­mos tei­sės ak­to pra­džio­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Ne­rei­ka­lau­ja­te. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas dėl 5 straips­nio 2 da­lies pa­siū­lė de­ta­li­zuo­ti, ko­kias funk­ci­jas vyk­dys Vals­ty­bės kon­tro­lės ta­ry­ba, taip pat nu­sta­ty­ti, kad į ta­ry­bos su­dė­tį pri­va­lo­mai būtų įtrau­kia­mi vi­suo­me­ni­niai at­sto­vai.

Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies, nes ta­ry­ba vyk­do kon­tro­lie­riaus pa­ta­ria­mą­sias funk­ci­jas, to­dėl siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės kon­tro­lie­rius tvir­tins pa­čios ta­ry­bos dar­bo reg­la­men­tą, ku­riuo bus kon­kre­ti­zuo­ta ta­ry­bos veik­los ap­im­tis. O at­li­kus Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­orės au­di­tą įsta­ty­mų lei­dė­jui yra tei­kia­ma re­ko­men­da­ci­ja už­tik­rin­ti kon­tro­lie­riaus ne­priklau­so­mu­mą spren­džiant vi­sus su žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais su­si­ju­sius klau­si­mus. Dėl šios prie­žas­ties pa­siū­ly­ta nu­sta­ty­ti, kad ta­ry­bos per­so­na­li­nę su­dė­tį tvir­ti­na vals­ty­bės kon­tro­lie­rius, ku­ris į ta­ry­bą ga­li pa­si­kvies­ti ir vi­suo­me­nės at­sto­vus.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pra­šau to­liau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, 6 straips­nio 5 da­lis. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas pa­siū­lė pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ma­tant, kas at­lie­ka Vals­ty­bės kon­tro­lės veik­los par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes Vals­ty­bės kon­tro­lės veik­los par­la­men­ti­nę kon­tro­lę at­lie­ka Au­di­to ko­mi­te­tas Sei­mo sta­tu­te de­ta­liai įtvir­tin­tais pa­grin­dais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar rei­ka­lau­ja bal­sa­vi­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas? Ne­rei­ka­lau­ja. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Dėl 7 straips­nio aš lyg ir bu­vau…

PIRMININKAS. Mes jau ap­si­spren­dė­me.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, ap­si­spren­dė­me. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas pa­siū­lė iš ši­to straips­nio iš­brauk­ti nuo­sta­tą, pa­gal ku­rią Vals­ty­bės kon­tro­lė ga­lė­tų au­di­tuo­ti sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų vyk­dy­mą. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies ir pa­siū­lė nu­sta­ty­ti, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė au­di­tuo­ja vals­ty­bės biu­dže­to, ski­ria­mo sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams, nau­do­ji­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl pa­rei­gy­bių ap­ra­šų.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Pa­siū­lė nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės kon­tro­lie­rius tvir­ti­na Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių ap­ra­šus. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­siū­ly­mui iš da­lies, nes su Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jais, jei­gu bū­tų pri­im­ta nau­ja re­dak­ci­ja, bū­tų su­da­ro­mos dar­bo su­tar­tys, o jų pa­rei­gos bū­tų įtvir­tin­tos dar­bo su­tar­ty­se.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Tuoj pa­sa­ky­siu, čia yra 9 straips­nis.

PIRMININKAS. Taip, ger­bia­mas Jur­gis.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš pra­šy­čiau ar­ba po­sė­džio pir­mi­nin­ko, ar­ba pra­ne­šė­jos vi­sa­da tiks­liai pa­sa­ky­ti straips­nį, kie­no siū­ly­mas, nes mes kaž­kaip taip cha­o­tiš­kai…

PIRMININKAS. Bu­vo 9 straips­nio 4 da­lis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip. Dėl to pa­ties 9 straips­nio 8 da­lies bu­vo pa­teik­tas ana­lo­giš­kas ir Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas. Jis ana­lo­giš­kas, to­dėl Au­di­to ko­mi­te­tas ir­gi pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies. Ka­dan­gi Vals­ty­bės kon­tro­lė vyk­do ne tik au­di­to funk­ci­jas, bet ir ki­tas, to­dėl re­zul­ta­tas ga­li bū­ti ne tik iš­va­do­mis įfor­mi­na­mas, bet taip pat ir ki­tais do­ku­men­tais.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti iš­va­dai? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 11 straips­nio 2 da­lies 2 punk­tas. Vy­riau­sy­bė kė­lė klau­si­mą dėl pro­jek­te var­to­ja­mo api­brė­ži­mo „ki­ti ver­ti­ni­mai“. Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­sta­bai iš da­lies, nes są­vo­ka „ki­ti ver­ti­ni­mai“ su­pran­ta­ma kaip biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos vyk­do­ma veik­la, tai yra ki­ti ver­ti­ni­mai, sie­ja­mi tik su biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės veik­los rezul­ta­tu.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti pro­jek­to 13 straips­nio 2 da­lį, nu­ma­tant, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­kia au­di­to iš­va­das ir au­di­to ata­skai­tas. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pa­sta­bai pri­ta­rė iš da­lies, nes, kaip jau mi­nė­ta, Vals­ty­bės kon­tro­lė vyk­do ne tik au­di­to, bet ir ki­tas funk­ci­jas, to­dėl ins­ti­tu­ci­jos dar­bo re­zul­ta­tas ga­li bū­ti įfor­mi­na­mas ir įvai­riuo­se ki­tuo­se do­ku­men­tuo­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Tik in­for­muo­ju Sei­mo na­rius, siū­lau pra­tęs­ti Sei­mo po­sė­dį, kol baig­sis klau­si­mai, ne iš tik­rų­jų jau ar­ti ma­to­si pa­bai­ga. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū. Ju­da­me to­liau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 13 straips­nio 3 da­lis. Vy­riau­sy­bė kė­lė klau­si­mą dėl pro­jek­te var­to­ja­mo api­brė­ži­mo „ki­ti ver­ti­ni­mai“. Toks pat ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas bu­vo ap­tar­tas 11 strai­ps­nio 2 da­ly­je. Pa­mi­nė­siu, kad Au­di­to ko­mi­te­tas pa­sta­bai pri­ta­rė iš da­lies, kad ki­ti ver­ti­ni­mai ga­li bū­ti su­pran­ta­mi kaip biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos vyk­do­ma veik­la.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai iš­va­dai? Ga­li­me. Ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 15 straips­nio 1 da­lis. Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti pro­jek­tą, nu­ma­tant, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­kia au­di­to iš­va­das ir au­di­to ata­skai­tas. Pri­tar­ta iš da­lies. Kaip jau mi­nė­ta, Vals­ty­bės kon­tro­lė vyk­do ne tik au­di­to, bet ir ki­tas funk­ci­jas, to­dėl dar­bo re­zul­ta­tai ga­li bū­ti įfor­mi­na­mi ne tik iš­va­do­se ir ata­skai­to­se, bet ir ki­tuo­se do­ku­men­tuo­se.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. To­liau dėl 19 straips­nio mes jau ap­si­spren­dė­me. Ta­da, man at­ro­do, 22 straips­nio XI sky­riaus 7 da­lis. 22 straips­nis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). At­si­pra­šau, la­pai la­bai su­li­pę.

PIRMININKAS. Dėl cen­tra­li­zuo­tos dar­buo­to­jų at­ran­kos – 22 straips­nio XI da­lies 7 punk­tas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ko­mi­te­tas pa­siū­lė Vals­ty­bės kon­tro­lei tai­ky­ti pa­to­bu­lin­tą, ta­čiau cen­tra­li­zuo­tą dar­buo­to­jų at­ran­ką. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui, nes tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­to­je ša­lies ata­skai­to­je „Lie­tu­va 2020“, tiek Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­ori­nio ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je, ku­rią va­do­vau­jant Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mams at­li­ko iš­orės au­di­to eks­per­tai iš Len­ki­jos ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad cen­tra­li­zuo­ta at­ran­ka, for­muo­jant au­di­to­rių ko­man­dą, ken­kia ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mui ir re­pu­ta­ci­jai. Tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ne­pri­klau­so­mu­mas spren­džiant vi­sus su žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais su­si­ju­sius klau­si­mus, o ypač klau­si­mus dėl dar­buo­to­jų at­ran­kos.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ar pra­šo­te bal­suo­ti? G. Kin­du­rys no­rė­tų kal­bė­ti nuo VVSK. Minu­tė­lę.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū. Šio punk­to kei­ti­mas, jei­gu jį svars­ty­tu­me pa­žo­džiui, pa­gal ma­ne da­bar yra ne­ak­tu­a­lus, nes šio­je da­ly­je ir­gi yra mi­ni­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. Pa­žo­džiui, jei­gu už jį bal­suo­tų, prieš­ta­rau­tų, ko ge­ro, ir 19 straips­niui. Tuo­met rei­kia lai­ky­ti kaip ne­ak­tu­a­lų.

PIRMININKAS. Dėl šio klau­si­mo pieš – R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Vis dėl­to no­riu kaž­kaip iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, bū­tent dėl ne­pri­klau­so­mu­mo ir cen­tra­li­zuo­tų at­ran­kų. Cen­tra­li­zuo­ta at­ran­ka, ku­rią vyk­do Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas, yra su­kur­ta tam, kad bū­tų vyk­do­ma skaid­riai. Ir, sa­ky­ki­me, tie ar­gu­men­tai, kad šiuo me­tu gal­būt vyks­ta ne­skaid­riai ar­ba ne­ga­li da­ry­ti įta­kos pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, ku­ri de­le­guo­ja sa­vo na­rius į at­ran­kas, ir ki­ti ar­gu­men­tai tik­rai yra lau­ž­ti iš pirš­to. Tai dis­kre­di­tuo­ja pa­čią cen­tra­li­zuo­tą vals­ty­bės tar­ny­bos at­ran­ką, ku­ri šiuo me­tu kaip tik gau­na vis dau­giau tei­gia­mų įver­ti­ni­mų.

O kal­bant apie tai, kaip pi­lie­čiai, da­ly­vau­jan­tys at­ran­ko­se, pa­si­ti­ki vals­ty­bės tar­ny­bos cen­tra­li­zuo­ta at­ran­kos sis­te­ma, jei­gu no­ri Vals­ty­bės kon­tro­lė ar eks­per­tų, ar ana­li­ti­kų įdar­bin­ti, be abe­jo, ji de­le­guo­ja sa­vo žmo­nes į ko­mi­si­ją, ir tos at­ran­kos vyk­do­mos cen­tra­li­zuo­tai. Tai kaip tik dau­giau skaid­ru­mo pa­čiai Vals­ty­bės kon­tro­lei ir suteik­tų.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad vis dėl­to sis­te­ma yra vei­kian­ti. Ji, be abe­jo, yra to­bu­lin­ti­na ir tam rei­kia skir­ti daug dė­me­sio, bet ne­ma­nau, kad rei­kia pa­da­ry­ti to­kią UAB Vals­ty­bės kon­tro­lę, kur vis­kas vyktų už už­da­rų du­rų ir tik­rai neduotų dau­giau skaid­ru­mo, ma­no ver­ti­ni­mu, ne­gu yra šiuo me­tu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi dėl 19 straips­nio su ta re­dak­ci­ja jau pri­ta­rė­me, tai tas ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, kaip aš su­pran­tu, ne­ten­ka pras­mės. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ti VVSK siū­ly­mui, pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to to­les­nei iš­va­dai? Ga­li­me? Ga­li­me. Ju­da­me to­liau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 23 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tas. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lo įtvir­tin­ti drau­di­mą Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jams strei­kuo­ti, dirb­ti rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se, bū­ti vals­ty­bės įmo­nių ir ko­le­gia­lių val­dy­mo or­ga­nų na­riais. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes pro­jek­te yra įtvir­tin­tas drau­di­mas Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jams dirb­ti ki­tą dar­bą, iš­sky­rus tai, jei­gu tam duo­da lei­di­mą vals­ty­bės kon­tro­lie­rius. Taip pat yra pro­jek­te įtvir­tin­ti pa­pil­do­mi pa­grin­dai, ku­riems esant dar­buo­to­jai ga­lės bū­ti nu­ša­lin­ti nuo dar­bo ar­ba at­leis­ti. Pa­vyz­džiui, jei­gu Vals­ty­bės kon­tro­lės var­do pa­že­mi­ni­mas, vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo ins­ti­tu­ci­ja su­ma­ži­ni­mas kon­sta­tuo­ja­mas ir taip to­liau. Au­di­to ko­mi­te­tas gal­vo­ja, kad to­kie ri­bo­ji­mai už­tik­rin­tų Vals­ty­bės kon­tro­lės ne­pri­klau­so­mu­mą ir skaid­ru­mą. Ta­čiau pa­grin­di­nis Au­di­to ko­mi­te­tas su­tin­ka su Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to ar­gu­men­tais, kad si­tu­a­ci­jos, kuo­met Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jai per­ei­na dirb­ti į au­di­tuo­tus sub­jek­tus, ga­li su­kel­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to re­gi­my­bę. To­dėl sie­kiant iš­veng­ti to­kių si­tu­a­ci­jų, Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­lė pro­jek­tą pa­pil­dy­ti nuo­sta­ta, įpa­rei­go­jan­čia Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jus, ku­rie nu­trau­kia dar­bo san­ty­kius, vie­ne­rius me­tus prieš iman­tis veik­los, ku­ri, jų ma­ny­mu, ga­lė­tų su­kel­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­tą, apie tai raš­tu in­for­muo­ti Vals­ty­bės kon­tro­lę ir gau­ti jos nuo­mo­nę. Vals­ty­bės kon­tro­lei bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją in­di­vi­du­a­liai. Jei­gu bū­tų įžvelg­ta to­kia pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mo re­gi­my­bė, in­for­muo­ja­ma apie tai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Ana­lo­giš­kas re­gu­lia­vi­mas yra tai­ko­mas Lie­tu­vos ban­ko va­do­vy­bei.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už no­rė­tų kal­bė­ti K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to čia iš­lie­ka ne­ma­žų pro­ble­mų, sub­jek­ty­vu­mo pro­ble­mų. Vis­kas yra vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ran­ko­se. Jei­gu jis ma­to ką nors blo­gai, ta­da spren­džia vie­naip, jei­gu ne­ma­to, spren­džia ki­taip. Ar tai yra ge­ra si­tu­a­ci­ja? Man tai ke­lia abe­jo­nių.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar vis dėl­to ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu tam pun­k­tui, ku­rį iš­dės­tė pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas? Ma­tau, kad ga­li­me. Ačiū. Ju­da­me to­liau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 28 straips­nis, dėl jo ki­tas es­mi­nis ne­su­ta­ri­mas. Vy­riau­sy­bė nu­ro­do, kad pir­mi­nia­me…

PIRMININKAS. Aš la­bai at­si­pra­šau, 26 straips­nio 6 da­lis da­bar dar iki 28-ojo. 26 straips­nis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). At­si­pra­šau. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pra­šo Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jams tai­ky­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me įtvir­tin­tas nuo­sta­tas dėl tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ne­pri­tar­ti, taip.

PIRMININKAS. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. 27 straips­nis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). 27 straips­nis. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lo įtvir­tin­ti vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus tei­sę ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jams nu­sta­ty­ti ki­tus pa­pil­do­mus mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pri­ori­te­tus, nei yra nu­sta­ty­ta Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me. Čia ir­gi pra­ra­dęs jau šiuo me­tu ak­tu­a­lu­mą.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ir­gi ne­pri­tar­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Ir da­bar 28-asis.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Da­bar 28-asis. Pir­miau­sia Vy­riau­sy­bė nu­ro­do, kad pir­mi­nia­me pro­jek­to va­rian­te bu­vo teik­tas siū­ly­mas Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį sie­ti su ša­lies ūkio dar­buo­to­jų vi­du­ti­niu mė­ne­si­niu bru­to dar­bo už­mo­kes­čiu, ir tai bu­vo su­pran­ta­ma kaip be­pre­ce­den­tis siū­ly­mas. Ne­su­tik­ti­na su tuo, nes Vals­ty­bi­nės ato­mi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­jos, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vy­bės dar­bo už­mo­kes­tis reg­la­men­tuo­ja­mas yra jų veik­lą api­brė­žian­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se ir sie­ja­mas yra ne su ba­zi­niu dy­džiu. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­tei­kė siū­ly­mą Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­ta­vi­mą įtvir­tin­ti pa­čia­me svars­to­ma­me pro­jek­te, ta­čiau dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką sie­ti su Sei­mo tvir­ti­na­mu ba­zi­niu dy­džiu. Jei­gu bū­tų pri­tar­ta Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų at­skir­tas nuo vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos, ta­čiau bū­tų iš­lai­ky­tas tas sis­te­miš­ku­mas tarp ša­lies ins­ti­tu­ci­jo­se tai­ko­mos dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo tvar­kos, taip pat ir dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių.

PIRMININKAS. Ma­tau, dėl to no­ri kal­bė­ti A. Sy­sas – prieš. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ten bus dar ir ma­no pa­tai­sa. Aš ma­nau, kad kaž­kaip pra­dė­jo­me la­bai iš to­lo. Tai yra siū­ly­mas iš vi­so at­si­sa­ky­ti ši­to straips­nio, ma­no siū­ly­mas yra už­re­gist­ruo­tas, ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­ria, tai dar kar­tą pa­kar­to­siu. Su­pran­tu, kad vi­si no­ri gau­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, čia yra vi­sai nor­ma­lus da­ly­kas. Lie­tu­vos ban­kas ir Ato­mi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ra – ne pa­vyz­džiai, kad ki­toms ins­ti­tu­ci­joms taip rei­kia da­ry­ti. Na, lo­bis­tai pra­mu­šė lai­ve sky­lę, tas lai­vas po tru­pu­tį skęs­ta, mes sa­ko­me – pa­da­ry­ki­me dar di­des­nę sky­lę. Aš ma­nau, jei­gu mes ma­to­me ne tik vals­ty­bės Lie­tu­vos ban­ką, Ato­mi­nę ener­ge­ti­kos agen­tū­rą, Vals­ty­bės kon­tro­lę, tu­ri­me ma­ty­ti vi­sus. Kuo dir­ban­tys Sei­me pa­dė­jė­jai, pa­ta­rė­jai yra blo­ges­ni? Ar čia ne­rei­kia spe­cia­lis­tų, ku­rie no­rė­tų gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą? Tur­būt no­rė­tu­me, kad ir čia nor­ma­liai gau­tų at­ly­gi­ni­mus. Tas ar­gu­men­tas, kad ten iš­skir­ti­niai žmo­nės ir jiems rei­kia dau­giau mo­kė­ti… su­pran­tu, vi­si iš­skir­ti­niai, bet ma­ty­ki­me Lie­tu­vą, ma­ty­ki­me vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas pla­čiau, vals­ty­biš­kai, o ne lo­bis­tai at­ėjo, pa­pra­šė ir pra­ka­lė, ir mes bal­suo­ja­me. Ta­da bus sis­te­ma. Jei­gu mes sis­te­mos ne­ma­to­me, su­tin­ku, kad taip, at­ran­ka ga­li bū­ti at­ski­ra, ten yra vi­siš­ka spe­ci­fi­ka, bet at­ly­gi­ni­mai – tai yra Lie­tu­vai dir­ban­tys žmo­nės. Kuo jie ski­ria­si nuo ki­tų Sei­me, mi­nis­te­ri­jo­se, li­go­ni­nė­se ar ki­tur dir­ban­čių žmo­nių?

PIRMININKAS. Ge­rai, aš su­pran­tu, kad dėl jū­sų pa­siū­ly­mo mes tik­rai bal­suo­si­me ir tą jūs įgar­si­no­te da­bar. Dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Bū­tų nuo­sek­les­nis mū­sų vei­ki­mas, jei­gu pir­miau­sia bal­suo­tu­me dėl A. Sy­so ir ana­lo­giš­ko Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, ku­ris siū­lo vi­sai iš­brauk­ti tą straips­nį. Jei­gu ne­pri­tar­tu­me, ta­da to­bu­li­na­me, kaip siū­lo Vy­riau­sy­bė, iš da­lies ko­mi­te­tas ir taip to­liau.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš anks­čiau bu­vau pa­ti­kin­tas, kad šie klau­si­mai la­bai su­si­ję, ir dėl 19 nu­bal­sa­vus, gal­būt dėl 28 bal­suo­ti ne­rei­kės, bet, aš su­pran­tu iš ko­le­gos ger­bia­mo A. Sy­so, kad rei­kės bal­suo­ti. Tai mes ta­da pas­ku­ti­nį kar­tą pa­si­sa­ko­me dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų, ger­bia­mi ko­le­gos. Ar A. Sy­sas dar no­rė­tų ką nors pri­sta­ty­ti at­ski­rai? (R. Bud­ber­gy­tė: „Bū­tų jau ge­rai, kad ne.“) Jis jau pri­sta­tė. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, I. Ši­mo­ny­tė – prieš ši­tą siū­ly­mą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Tie­sio­giai yra su­si­ju­si ši­ta pa­tai­sa su tuo spren­di­mu, dėl ku­rio Sei­mas jau ap­si­spren­dė. Jei­gu Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­lie­ka vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mo­je, tai jų dar­bo už­mo­kes­tis pri­va­lo bū­ti įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­tas, bū­tent tai ir da­ro ši­tas spe­cia­lus straips­nis. To­dėl, jei­gu mes jį iš­brauk­si­me, tai su­pran­ta­me, ko­kia bus pa­dė­tis, tie­siog ne­bus dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­ta­vi­mo.

Aš no­riu in­for­muo­ti Sei­mą, kad pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je mes tur­būt pus­an­trų me­tų už­tru­ko­me de­rin­da­mi su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tu, ko­kia dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sche­ma bū­tų pri­im­ti­na ir ne­bū­tų la­bai smar­kiai iš­krai­pan­ti sis­te­mą. Da­bar yra nu­ma­ty­ta, kad tai re­mia­si ba­zi­niu dy­džiu, to­dėl vals­ty­bės kon­tro­lie­rius ir jo pa­va­duo­to­jai li­ko pa­rei­gū­nų ir po­li­ti­kų ap­mo­kė­ji­mo len­te­lė­je ir ši­tą sche­mą mes su­de­ri­no­me, tie­sa, su pra­ėju­sios ka­den­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tu. Iš­brauk­ti straips­nio jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma, nes tie­siog ne­bus jo­kio dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­ta­vi­mo.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­gir­do­me ar­gu­men­tus, su­pra­to­me es­mę, man at­ro­do. Sei­mas da­bar ga­lė­tų ap­si­spręs­ti dėl ko­le­gos A. Sy­so ir VVSK pa­siū­ly­mo dėl 28 strai­ps­nio. Bal­suo­ki­me ir už­bai­ki­me ši­tą klau­si­mą dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 95: už – 24, prieš – 60, su­si­lai­kė 11. Ne­pri­tar­ta.

Ar da­bar ga­li­me pri­tar­ti 28 straips­niui dėl pri­ta­ri­mo at­si­žvelg­ti į Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas iš da­lies, kaip siū­lo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ne­ga­li­me? Rei­kia bal­suo­ti dėl ši­to? Bal­suo­ja­me dėl to, ar pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai dėl 28 straips­nio.

Bal­sa­vo 98: už – 83, prieš – 2, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau SRDK bu­vo pa­siū­ly­mas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, SRDK siū­lė pro­jek­te nu­sta­ty­ti vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tą – 30. Au­di­to ko­mi­te­tas tam siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes jei­gu bū­tų nu­sta­ty­tas toks ko­e­fi­cien­tas, bū­tų su­ma­žin­tas šian­dien esan­tis, kon­tro­lie­riaus fak­tiš­kai gau­na­mas dar­bo už­mo­kes­tis. To­dėl Au­di­to ko­mi­te­tas pa­siū­lė ne­keis­ti vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ir jo pa­va­duo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­ta­vi­mo, o Au­di­to ko­mi­te­tui pa­siū­ly­ti ki­tų Vals­ty­bės kon­tro­lės dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čių ko­e­fi­cien­tai, ku­rie pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka ati­tin­ka SRDK pa­siū­ly­tus pro­cen­ti­nius dy­džius.

Pa­gal ga­lio­jan­tį re­gu­lia­vi­mą vals­ty­bės kon­tro­lie­rius tu­ri gau­ti 15 % dau­giau, pa­va­duo­to­jai 10 % dau­giau ne­gu di­džiau­sią dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­tis ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jas. Pa­gal pa­teik­tus skai­čia­vi­mus jų at­ly­gi­ni­mai keis­tų­si 2 eu­rais.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar SRDK pra­šo dėl to bal­suo­ti, nes lyg ir, ma­nau… Ne, ne­pra­šo. Su­pra­tau. Gal ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me. Ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Dėl 29 straips­nio jau kaip ir ap­si­spren­dė­me bal­suo­da­mi dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Taip. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti 29 straips­nio pa­grin­di­nio ko­mi­te­to re­dak­ci­jai? Ga­li­me? Ga­li­me. Ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). To­liau yra bai­gia­mo­sios nuo­sta­tos. 31 straips­nio… 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas pa­ties įsta­ty­mo. Ar nie­ko ne­pra­lei­dau?

PIRMININKAS. Tvar­ka.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui ir siū­lo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą sie­ti su biu­dže­ti­nių me­tų pra­džia, tai yra 2021 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Pri­tar­ta iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti to­kiam siū­ly­mui? Ga­li­me pri­tar­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ką gi, dėl vi­so pro­jek­to už ir prieš. Už kal­bės M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip jau ne kar­tą gir­dė­jo­me, au­di­to­rius ne­ga­li ir ne­tu­ri ver­tin­ti sis­te­mos, ku­ri le­mia jo pa­ties dar­bo už­mo­kes­tį. Jis ne­ga­li tik­rin­ti ir kon­tro­liuo­ti sis­te­mos, ku­ri le­mia to dar­buo­to­jo ska­ti­ni­mą, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, ver­ti­ni­mą ar ki­tas tar­ny­bos są­ly­gas. Tik ne­bū­da­mas vals­ty­bi­nės tar­ny­bos sis­te­mos da­li­mi, Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­to­rius ga­lės ir pri­va­lės ją ver­tin­ti ne­pri­klau­so­mai, ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai. Bū­tent tai ir įtvir­ti­na šis įsta­ty­mo pro­jek­tas. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – G. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Aš pa­kar­to­siu, kad ne­ge­rai, kai vie­na ins­ti­tu­ci­ja iš­ei­na iš sis­te­mos. Yra to­kių ins­ti­tu­ci­jų, la­bai pa­na­šių, ga­liu pa­mi­nė­ti: ir Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba, ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rius, ir Sei­mo, ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, ir iki šiol esan­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė, ir aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­rius. Da­bar vie­na ins­ti­tu­ci­ja iš­eis iš vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mos ir taip, gal tin­ka, gal ne­tin­ka tas žo­dis, su­jauks šią sis­te­mą. To­dėl pa­si­sa­kau už lai­ky­mą­si sis­te­mi­nio po­žiū­rio ir kad bū­tent prie vals­ty­bės tar­ny­bos lik­tų Vals­ty­bės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja.

PIRMININKAS. Ačiū, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ki­me dėl pri­ta­ri­mo po svars­ty­mo dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2183. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 98: už – 72, prieš – 18, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ačiū. Pir­miau­sia aš no­riu pa­brėž­ti, kad mes čia la­bai cha­o­tiš­kai bal­sa­vo­me dėl to­kio svar­baus įsta­ty­mo pro­jek­to. Su­vel­tos abie­jų ko­mi­si­jų iš­va­dos.

Bet aš no­riu ap­gin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė­je dir­ban­čius vals­ty­bės tar­nau­to­jus, nes iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to lū­pų skam­ba taip, kad jie ne­va da­bar au­di­tus at­lie­ka ša­liš­kai, ne­skaid­riai ir taip to­liau. Kai taps at­ski­ra ins­ti­tu­ci­ja, at­liks daug ge­riau, skaid­riau, ne­pri­klau­so­mai ir taip to­liau. La­bai keis­tai skam­ba, nes ir da­bar Vals­ty­bės kon­tro­lė at­lie­ka sa­vo už­duo­tis ir tik­rai at­lie­ka tai ne­pri­klau­so­mai.

Mi­nis­te­ri­jos, va­do­vau­da­mo­si Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­to­mis iš­va­do­mis, to­bu­li­na įsta­ty­mų pro­jek­tus ir taip pat vi­so vie­šo­jo val­dy­mo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų dar­bą. Mes, bū­tent rem­damie­si Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­mis, tei­kia­me įsta­ty­mų pro­jek­tus ir tą da­rys tik­riau­siai ir nau­ja Vy­riau­sy­bė. Kal­bė­ti apie tai, kad čia bus daug skaid­riau, aš gal­vo­ju, kad ir da­bar Vals­ty­bės kon­tro­lė dir­ba skaid­riai ir no­ri mums pa­ro­dy­ti klai­das ar sis­te­mi­nius trū­ku­mus, ku­riuos rei­kia tai­syti.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ko­le­gos, tik­rai la­bai pra­šau kal­bė­ti trum­pai. Dar tu­ri­me pa­baig­ti klau­si­mus. La­bai trum­pai Z. Bal­čy­tis.

Z. BALČYTIS (MSNG). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai leis­ki­te man iš­reikš­ti ir sa­vo, kaip Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ir kaip bu­vu­sio to­se sis­te­mo­se vi­siš­kai ne­se­niai de­šimt me­tų… La­bai ačiū, pri­ėmė­me la­bai tei­sin­gą, šiuo­lai­kiš­ką ir nu­kreip­tą į per­spek­ty­vą spren­di­mą. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. 1-6.2 klausimas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2184. Te­nai bu­vo Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė jam iš da­lies. Dėl vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ar jo įga­lio­tų as­menų pa­pil­dy­mo. Gal ga­li­me pri­tar­ti to­kiai TTK iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Ar ga­li­me ta­da… (Bal­sai sa­lė­je) Ir ant­ra­sis pa­siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos yra su­si­jęs su pir­muo­ju. Na­tū­ra­lu, kad taip ir da­ry­si­me, kaip nu­spren­dė­me dėl pir­mo­jo.

Dėl mo­ty­vų no­rin­čių kal­bė­ti aš ne­ma­tau. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo ant­ra­jam klau­si­mui? Ga­li­me. Ačiū.

1-6.3 klausimas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas. Ten nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų, Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Aš ne­ma­čiau kal­bė­to­jų, ma­tyt, ir ne­bu­vo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta. At­si­pra­šau, są­ra­še prieš bu­vo K. Ma­siu­lis. Duo­ki­me jam… At­si­sa­ko?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš pa­sa­ky­siu la­bai trum­pai. Šiaip fak­tiš­kai džiau­giuo­si tuo, kas vyks­ta, ka­dan­gi esu nau­jo­sios vie­šo­sios va­dy­bos ša­li­nin­kas, mes taip cha­o­tiš­kai, bet de­mon­tuo­ja­me vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą. Pir­myn, aš už tai. Bet ta­da ir to­liau žen­ki­me. Mo­ky­to­jai nė­ra vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mo­je, STT, FNTT, da­bar Vals­ty­bės kon­tro­lė. Tai vi­sai ne­blo­gai. Ta­da ap­si­spręs­ki­me – pa­leis­ki­me ir ki­tas įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas ir pa­da­ry­ki­me jas orien­tuo­tas į re­zul­ta­tą ir fi­nan­sa­vi­mą, su­sie­tą su re­zul­ta­tais. Aš ta­da tik­rai plo­ju. Gal be rei­ka­lo prieš­ta­ra­vau, rei­kė­jo džiaug­tis, kad čia yra. Mus ap­lin­ky­bės pri­ver­čia taip da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, mo­ty­vai iš­girs­ti. Tai vis­gi dėl 1-6.3 klau­si­mo, dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

1-6.4 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas. Čia yra bent ke­li pa­siū­ly­mai. Ne­ži­nau, ar aš ga­liu juos pa­skelb­ti? Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bu­vo iš­va­dų ren­gė­jas dėl to. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pa­siū­lė pa­keis­ti 37 straips­nio 1 da­lį ir ją pa­pil­dy­ti, kad ir sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lės au­di­to tar­ny­bos ga­lė­tų at­lik­ti au­di­tą. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­rė. Ar rei­ka­lau­ja bal­suo­ti?

G. KINDURYS (LVŽSF). Bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja­me.

PIRMININKAS. Ne­rei­ka­lau­ja. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las bu­vo pa­siū­lęs iš­brauk­ti 1 straips­nio 2 da­lį ir ją ki­taip iš­dės­ty­ti. Ar rei­ka­lau­ja bal­sa­vi­mo ar pri­sta­ty­mo?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pra­šy­čiau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas šiuo klau­si­mu, ne­pri­ta­rė. Bal­suo­ja­me dėl V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mo. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 20, prieš – 57, su­si­lai­kė 18. Ne­pri­tar­ta. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 2 straips­niui, kad ten kei­čia­ma įsi­ga­lio­ji­mo da­ta taip pat, kaip ir pa­grin­di­nio pro­jek­to. Ga­li­me? Ga­li­me, pri­tar­ta.

Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta po svars­ty­mo.

1-6.5 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ten ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

1-6.6 klau­si­mas – Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ten bu­vo dvi pa­sta­bos, tai yra Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ku­riam TTK pri­ta­rė iš da­lies. Aš su­pran­tu, kad ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai, kur in­teg­ra­vo? Ga­li­me. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­nio pa­kei­ti­mui dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, ku­ri pa­ko­re­guo­ta pa­gal pa­grin­di­nį. Ačiū. Ar ga­li­me Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū.

1-6.7 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ne­bu­vo pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne­ga­li­me.

K. Ma­siu­lis no­ri kal­bė­ti prieš. At­si­sa­ko. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me? Dėl 1-6.7 klau­si­mo bal­suo­ja­me, ar pri­tar­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 95: už – 77, prieš – 1, su­si­lai­kė 17. Pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-6.8 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dar­bo­tvarkės 1-6.9 klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­grin­di­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas siū­lė ne­pri­tar­ti, at­mes­ti, at­si­pra­šau, šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Taip, J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš siū­lau ne­pri­tar­ti to­kiai iš­va­dai, skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą. Šiuo at­ve­ju pa­grin­di­nis bu­vo Au­di­to ko­mi­te­tas, tai ta­da tą pro­jek­tą nu­kreip­tu­me Au­di­to ko­mi­te­tui.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš pra­džių mes vis tiek bal­suo­si­me už pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą. A. Sy­sas dar no­rė­tų.

A. SYSAS (LSDPF). Jur­gi, at­si­im­ki­te sa­vo žo­džius, nes jei­gu jūs da­bar ne­pri­tar­si­te… Ši­tas įsta­ty­mas reg­la­men­ta­vo pir­mi­nę pa­dė­tį, kai Vals­ty­bės kon­tro­lė no­rė­jo iš­ei­ti iš vals­ty­bės tar­ny­bos. Da­bar ji li­ko vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Tas įsta­ty­mas siū­lė iš­brauk­ti juos iš da­bar esa­mos dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos. Ši­tas įsta­ty­mas ne­tu­ri jo­kios pras­mės.

PIRMININKAS. Dė­kui. I. Ši­mo­ny­tė – per šo­ni­nį. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­tvir­tin­ti tai, ką sa­kė A. Sy­sas. Iš­ties pra­di­nia­me pa­ke­te bu­vo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris nu­ma­tė ne­bu­vi­mą kon­tro­lie­riaus to­je sis­te­mo­je, bet ka­dan­gi jis li­ko pa­gal Au­di­to ko­mi­te­to anos ka­den­ci­jos pa­to­bu­lin­tą ver­si­ją, tai iš­va­da yra tei­sin­ga ir to įsta­ty­mo pro­jek­to ne­rei­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai, la­bai ačiū. J. Raz­ma at­si­i­ma. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu at­mes­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą? Ga­li­me. La­bai ačiū.

Dar­bo­tvarkės 1-6.10 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2192(2). Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-6.11 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Čia bu­vo pa­siū­ly­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui iš Val­s­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­pil­dy­ti 5 straips­nio 6 da­lį 11 punk­tu, iš­brau­kiant „ir ki­tiems aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos tar­nau­to­jams“, jam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas šiuo at­ve­ju ne­pri­ta­rė. Ar rei­kia Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui bal­sa­vi­mo šiuo klau­si­mu?

G. KINDURYS (LVŽSF). Bal­suo­ti ne­pra­šau, nes su­si­jęs su pri­im­tu.

PIRMININKAS. Su­si­jęs. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me pri­tar­ti.

Ana­lo­giš­ki čia yra ir ki­ti su­si­ję, ku­riuos siū­lė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas dėl ši­to klau­si­mo. Ar ga­li­me mes dėl jų vi­sų pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me. Ta­da ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

Sei­mo na­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė bu­vo pa­siū­liu­si vie­ną pa­siū­ly­mą, ku­riam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tai gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Taip pat I. Ši­mo­ny­tė bu­vo pa­tei­ku­si ki­tą pa­siū­ly­mą, ku­riam pa­grin­di­nis pri­ta­rė. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Ga­li­me. Ačiū.

Ir taip pat dėl spe­cia­lis­to teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­to­riaus, teis­mo po­sė­džių sek­re­to­riaus, ką I. Ši­mo­ny­tė pa­tei­kė, ga­li­me pri­tar­ti? Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos taip pat bu­vo pa­teik­tas siū­ly­mas. Tai ana­lo­giš­kai su ki­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais ir pa­grin­di­niu siū­lau nu­sta­ty­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Ga­li­me pri­tar­ti to­kiam siū­ly­mui? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ar vi­sam Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

Dar­bo­tvarkės 1-6.12 klau­si­mas – Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ne­bu­vo jo­kių pa­siūlymų. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me, ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

20.21 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-130 (pateikimas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji, re­zer­vi­niai klau­si­mai. Mes tu­ri­me ke­le­tą klau­si­mų. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Kvie­čiu J. Raz­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ry­te pa­tvir­ti­no­me ko­mi­si­jos su­dė­tį. Ko­mi­si­ja per pie­tų per­trau­ką su­si­rin­ko, iš­si­rin­ko sa­vo va­do­vus ir pa­va­duo­to­jus. Čia yra ne­stan­dar­ti­nis at­ve­jis, kai jų yra po du: vie­nas – iš mū­sų, ki­tas – iš Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nių at­sto­vų. Kvie­čiu pa­tvir­tin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Dėl mo­ty­vų ir­gi lyg ir ne­no­rė­jo. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? Nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me.

Ir pri­ėmi­mas. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Pri­ėmi­mas. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Jau vis­kas aiš­ku, vis­kas ge­rai, ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū ir jums ačiū. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93: už – 93, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Nu­ta­ri­mas (projektas Nr. XIVP-130) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-12 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIVP-127 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-127. Pra­šom – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi esa­me ap­si­spren­dę įkur­ti At­ei­ties ko­mi­te­tą, šiuo nu­ta­ri­mu įra­šy­tu­me jį į są­ra­šą Sei­mo nu­ta­ri­mo, kur yra api­brė­žia­mas ko­mi­te­to na­rių skai­čius. Šiuo at­ve­ju bū­tų 21 na­rys.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sian­čių ne­ma­tau. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta. Svars­ty­mo sta­di­ja. Nė­ra pa­si­sa­kan­čių. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ir pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl vi­so nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už bal­sa­vo 92, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Nu­ta­ri­mas (projektas Nr. XIVP-127) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-128 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-128.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas žings­nis stei­giant At­ei­ties ko­mi­te­tą, šio nu­ta­ri­mo pro­jek­tu pa­tvir­ti­na­ma ko­mi­te­to su­dė­tis: 20 na­rių pa­gal frak­ci­jų tei­ki­mus, vie­ną vie­tą at­ei­ty­je dar tu­rės ga­li­my­bę už­im­ti So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, ku­ri kol kas ne­pa­tei­kė pa­gal kvo­tą sa­vo at­sto­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­klaus­ti no­rin­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kal­bė­ti ne­ma­čiau no­rin­čių. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, vi­si – už. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-128) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-124 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-124 – dėl ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mas nu­ta­ri­mas dėl dar vie­no ko­mi­te­to va­do­vo pa­tvir­ti­ni­mo. Šiuo at­ve­ju bū­tų siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti R. Šar­knic­ką Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra klau­si­mų. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų ne­ma­tau. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so ne­ma­tau. Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-124) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-30 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-125 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ir nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-125 – dėl ko­mi­si­jų su­da­ry­mo pa­kei­ti­mo.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, bū­tų ge­rai, kad vi­si, kas ap­si­spren­dė dirb­ti vie­no­je ar ki­to­je ko­mi­si­jo­je, ir lik­tų taip ap­si­spren­dę vi­są ka­den­ci­ją, bet, de­ja, taip ne­at­si­tin­ka. Kai tie no­rai pa­si­kei­čia, mes tu­ri­me keis­ti ati­tin­ka­mą nu­ta­ri­mą. Šiuo at­ve­ju siū­lo­ma iš­brauk­ti A. Ma­tu­lą iš Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos jo pra­šy­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Kal­ban­čių taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Du straips­niai. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 strai­ps­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-125) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

20.28 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2020-12-21–2020-12-23) – 2020 m. gruo­džio 22 d. (ant­ra­die­nio) ir 23 d. (tre­čia­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios gruo­džio 21 die­na, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Kaip ma­tau, pri­sta­to J. Raz­ma. Tei­sin­gai?

J. RAZMA (TS-LKDF). Tur­būt. Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tą sa­vai­tę tu­ri­me dvi dar­bo die­nas. Ant­ra­die­nį, kaip ma­to­te, il­ges­nė dar­bo­tvarkė. Tik­riau­siai už­truk­si­me pa­na­šiai kaip ir šian­dien, bet ka­dan­gi vi­si bū­si­me čia ir lauk­si­me tre­čia­die­nio po­sė­džio, tur­būt nie­ko to­kio, ge­riau ant­ra­die­nį il­gė­liau pa­dir­bė­ti, o tre­čia­die­nį baig­ti anks­čiau.

Pro­jek­tai – dau­giau­siai biu­dže­tas ir su juo su­si­ję pro­jek­tai, ir tie kai ku­rie ki­ti pro­jek­tai, ku­riuos rei­kia pri­im­ti iki sau­sio 1 die­nos. Tarp pro­jek­tų, aiš­ku, bū­tų ir Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl se­si­jos pra­tę­si­mo. Yra įra­šy­tas ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų kan­di­da­tū­rų pa­tei­ki­mas, nors gal ir man ky­la ne­di­de­lių abe­jo­nių, ar esant to­kiam ceit­no­tui mes spė­si­me kan­di­da­tū­ras de­ra­mai ap­svars­ty­ti, ar už­teks lai­ko su­si­tik­ti frak­ci­jo­se. Gal prie to klau­si­mo bū­tų ga­li­ma dar pa­dė­ti ne­di­de­lį klaus­tu­ką, o ki­ti klau­si­mai na­tū­ra­liai, ma­no su­pra­ti­mu, bū­ti­ni pri­im­ti iki sau­sio 1 die­nos. Yra vie­nas ki­tas pa­tei­ki­mas, kur au­to­riai ma­no, kad bū­tų ge­rai pa­skelb­ti tuos pro­jek­tus da­bar. Jų tik­rai nė­ra daug. Aš ma­nau, dėl to gal ne­da­ry­ki­me ko­kių nors pro­ble­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri trys Sei­mo na­riai. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems už bal­sa­vi­mą dėl Kul­tū­ros ko­mi­te­to. Su­si­jęs klau­si­mas ma­no bū­tų taip pat su Kul­tū­ros ko­mi­te­tu – dėl Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. XIIIP-5106. No­riu, pir­mi­nin­ke, jums pa­sa­ky­ti, kad prieš ke­le­tą sa­vai­čių Kul­tū­ros cen­trų ir mu­zie­jaus įsta­ty­mo bu­vo pa­tei­ki­mo sta­di­ja ir jis yra iden­tiš­kas bib­lio­te­koms. Tech­niš­kai kaž­kaip ta­da ne­pa­kliu­vo į dar­bo­tvarkę, aš pra­šy­čiau, kad ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkėje at­si­ras­tų. Toks bū­tų tech­ni­nis ma­no pra­šy­mas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš kruopš­čiai įra­šiau vi­sus pro­jek­tus, ku­rių pra­šė Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, šio pro­jek­to tur­būt ne­pra­šė. Ar jis yra tin­ka­mai ko­mi­te­to ap­ro­buo­tas ir tik­rai ga­li­me įtrauk­ti? Jei­gu vis­kas yra ge­rai, aš ma­nau, tik­rai ga­li­me įra­šy­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Aš po­no J. Raz­mos no­riu pa­klaus­ti kaip jau to­kio Sta­tu­to sub­ti­ly­bių ži­no­vo. Iš tik­rų­jų to biu­dže­to, ku­rį mes svars­to­me, kaž­ko­kia keis­ta pro­ce­dū­ra, nes, pa­vyz­džiui, dar va­kar iš ry­to mes tu­rė­jo­me pir­mą­jį biu­dže­to va­rian­tą ir tik vė­lai va­ka­re bu­vo už­re­gist­ruo­tas ant­ra­sis, jo­kių pa­tai­sų dėl ant­ro­jo va­rian­to iš es­mės ne­bu­vo įma­no­ma re­gist­ruo­ti. Ma­no klau­si­mas yra toks – štai pro­jek­te įra­šy­tas ant­ra­sis biu­dže­to va­rian­tas, ku­ris bus svars­to­mas ant­ra­die­nį, ar tik­rai ant­ra­sis, ar ga­li bū­ti įre­gist­ruo­tas ir tre­čia­sis, kam nu­si­teik­ti, nes vis tiek rei­kės re­gist­ruo­ti pa­tai­sas ir opo­zi­ci­ja tu­ri pa­sta­bų?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, joks tre­čia­sis biu­dže­to pro­jek­tas net te­oriš­kai čia ne­ga­li at­si­ras­ti, nes mes ne­grą­ži­no­me ant­ro­jo biu­dže­to pro­jek­to Vy­riau­sy­bei, o pa­sky­rė­me to ant­ro­jo pro­jek­to pri­ėmi­mo da­tą. Tai da­bar vi­si, kas no­ri, kad ko­kios nors pa­tai­sos dar bū­tų nag­ri­nė­ja­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je tu­ri ir anks­čiau įre­gist­ruo­tas pa­tai­sas per­re­gist­ruo­ti dėl to jau ant­ro­jo pro­jek­to, ir tai rei­kia pa­da­ry­ti ar­ba rei­kė­jo pa­da­ry­ti ar­ba šian­dien, ar­ba dar ga­li­ma pa­da­ry­ti ry­toj, nes 48 va­lan­dų rei­ka­la­vi­mas yra iki pri­ėmi­mo mo­men­to, kad bū­tų pa­tai­sų įre­gist­ra­vi­mas.

Skai­ty­ki­te an­trą va­rian­tą, žiū­rė­ki­te, ar į jū­sų anks­tes­nius pa­siū­ly­mus at­si­žvelg­ta. Gal­būt ir nau­jų pa­siū­ly­mų ga­li gim­ti Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė sa­vo po­sė­dy­je, kiek ži­nau, pa­si­sa­kys dėl tų pa­tai­sų, ku­rios bus įre­gist­ruo­tos dėl ant­ro­jo va­rian­to, ir ant­ra­die­nį mes čia tu­rė­si­me il­gą ir nuo­bo­džią pro­ce­dū­rą, kai Sei­mo na­rys ban­dys aiš­kin­ti, kiek svar­bi jo pa­tai­sa, o Vy­riau­sy­bė tra­di­ciš­kai sa­kys, kad pi­ni­gų nė­ra. Tam žan­rui ga­li­me nu­si­teik­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pa­an­trin­ti R. Šar­knic­kui ir pa­pra­šy­ti dėl to įsta­ty­mo pro­jek­to, tai nė­ra ko­mi­te­to pro­jek­tas, tai yra as­me­ni­nė ini­cia­ty­va, bet vis dėl­to bū­tų ge­rai, kad jam bū­tų pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo ir mes ga­lė­tu­me jį pri­dė­ti prie jau svars­to­mų. Dė­ko­ju iš anks­to.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ge­rai, aš sa­kiau, kad tik­rai reik­tų pri­dė­ti. Aš ma­nau, Sek­re­to­ria­tas iš­gir­do, fik­sa­vo ir tiks­li­nant dar­bo­tvarkės pro­jek­tą bus įtrauk­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš da­li­nuo­si jū­sų ne­ri­mu dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų pro­ce­dū­ros ini­ci­ja­vi­mo to­kiu jaut­riu me­tu. Iš tie­sų la­bai sku­ba­me su biu­dže­tu ir la­bai daug įsta­ty­mų pro­jek­tų ei­na, ne pa­slap­tis, kad dau­ge­lis mū­sų esa­me pa­kan­ka­mai iš­var­gę, ir da­bar svars­ty­ti to­kius fun­da­men­ta­liai svar­bius klau­si­mus, ar tik­rai ver­ta tą da­ry­ti taip sku­bant. Aš tik­tai to­kį ne­di­de­lį pa­ste­bė­ji­mą ir kvies­čiau gal­būt su­si­telk­ti… Aš su­pran­tu, kad mes vė­luo­ja­me su pa­sky­ri­mais, bet gal­būt tai ne­tu­rė­tų bū­ti pa­si­tei­si­ni­mas da­bar sku­bos tvar­ka pri­im­ti to­kius svar­bius spren­di­mus.

J. RAZMA (TS-LKDF). Gal­būt bus dar pro­ga pa­si­kon­sul­tuo­ti su kan­di­da­tū­rų tei­kė­jais, ar jie pri­myg­ti­nai pra­šo, kuo grei­čiau pa­tvir­tin­ti, ar su­tik­tų luk­tel­ti iki mū­sų nu­ma­to­mo se­si­jos pra­tę­si­mo. Aš pats ne­at­si­tik­ti­nai pa­mi­nė­jau šią pro­ble­mą ir­gi nuo­gąs­tau­da­mas, kad, esant mū­sų to­kiai įtemp­tai si­tu­a­ci­jai dėl biu­dže­to, dėl jaut­rių jo ly­di­mų­jų, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų kan­di­da­tū­rų svars­ty­mas ga­li bū­ti kom­pli­kuo­tas ir ta mū­sų bū­se­na kar­tais ga­li lem­ti kaip tik tam tik­rus nu­si­tei­ki­mus. O frak­ci­jos pyks, kad ne­už­ten­ka lai­ko su­si­tik­ti ir taip to­liau.

PIRMININKAS. Ačiū, vi­si klau­si­mai at­sa­ky­ti. Gal ga­li­me ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkei su vi­sais ši­tais pa­to­bu­li­ni­mais pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, ga­li­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­reiš­ki­mai. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik M. Ma­jaus­kui no­rė­jau pri­min­ti, kad kan­di­da­tus į Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­rei­gas mes pa­tvir­ti­no­me su aš­tuo­nių va­lan­dų tar­pu. Tai vie­ni klau­si­mai ne­truk­do ki­tiems.

 

20.36 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

PIRMININKAS. Dė­kui vi­siems pa­si­sa­kiu­siems. Yra trys pa­reiš­ki­mai. Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Val­kiū­ną. Kol at­ei­na Sei­mo na­rys, per­skai­tau Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio pro­to­ko­lą, kad siū­lo­ma su­da­ry­ti Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pę su Bel­gi­jos ka­ra­lys­te, Ny­der­lan­dų ka­ra­lys­te ir Liuk­sem­bur­go Di­dži­ą­ja Her­co­gys­te ir Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pę su Veng­ri­ja. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pra­šom, tri­bū­na jū­sų.

V. VALKIŪNAS (MSNG). Ačiū, kad pa­kvie­tė­te. Sa­ko, „Žal­gi­ris“, to­dėl sku­ba, bet žmo­giš­kie­ji san­ty­kiai yra bran­giau. No­ri­si pa­žiū­rė­ti į jū­sų vei­dus, kaip jūs nu­si­tei­kę, su ko­kio­mis kau­kė­mis sė­di­te, ko­kios nuo­tai­kos, nes bet ka­da ga­li­me su­sirg­ti ir ne­bū­ti čia. No­rė­jau… (Bal­sas sa­lė­je: „Ka­ro­če!“) Ka­ro­če – ma­tai, čia jau ru­siš­ki žar­go­nai. Tas ir yra, kad sku­ba ir pa­ty­čios, kaip ir mū­sų ko­le­gą A. Guo­gą… ma­to­te, iš to jo pro­jek­to pra­dė­jo ty­čio­tis. Mums kaip tik rei­kia pa­lai­ky­ti sa­vo ko­le­gas šia­me dar­be, nes mes čia dirb­si­me, plauk­si­me, kaip sa­kė A. Sy­sas, šiuo lai­vu, bet kad ne­bū­tų sky­lė­tas, be­veik ket­ve­rius me­tus kar­tu, kaip tar­nau­da­vo­me ka­riuo­me­nė­je. Ten dve­ji me­tai – su­si­drau­gau­da­vo­me, su­si­bi­čiu­liau­da­vo­me. To­dėl vi­sus kvie­čiu pa­lai­ky­ti vie­nas ki­tą, bū­ti drau­giš­kiems, at­sa­kin­giems ir žiū­rė­ti…

PIRMININKAS. La­bai ačiū.

V. VALKIŪNAS (MSNG). …į at­ei­tį po­zi­ty­viai. Sėk­mės vi­siems, bū­ki­me kar­tu. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­si­de­du prie svei­ki­ni­mų. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė tu­ri pa­reiš­ki­mą. Pra­šom, kvie­čiu į tri­bū­ną.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­leis­ki­te, kad to­kį vė­ly­vą va­ka­rą dar drįs­tu į jus kreip­tis. Kaip ži­no­ma, tęs­da­mi gra­žią tra­di­ci­ją, mes Sei­me su­si­bū­rė­me į par­la­men­ti­nę gru­pę „Už šei­mą“. No­rė­čiau per­skai­ty­ti de­kla­ra­ci­ją, ku­rią kol kas pa­si­ra­šė 40 Sei­mo na­rių iš vi­sų frak­ci­jų. Pa­brė­žiu – iš vi­sų.

„Mes, že­miau pa­si­ra­šę par­la­men­ti­nės gru­pės „Už šei­mą“ na­riai, vyk­dy­da­mi sa­vo, kaip Sei­mo na­rių pa­rei­gas, va­do­vau­ja­mės kon­sti­tu­ci­ne nuo­sta­ta, kad šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das; sie­kia­me, kad bū­tų įgy­ven­din­ta kon­sti­tu­ci­nė vals­ty­bės pa­rei­ga sau­go­ti šei­mos au­to­no­mi­ją ir teik­ti jai vi­so­ke­rio­pą pa­ra­mą; pri­pa­žįs­ta­me, kad šei­mos na­rius sie­jan­čios tei­sės ir pa­rei­gos yra pri­gim­ti­nės; pri­pa­žįs­ta­me, kad vy­ro ir mo­ters pa­pil­do­mu­mas yra šei­mos, kaip pir­mi­nės ir pri­gim­ti­nės ben­druo­me­nės, kū­ri­mo pa­grin­das; pri­pa­žįs­ta­me, kad šei­ma ky­la iš lais­vo vy­ro ir mo­ters ap­si­spren­di­mo pri­si­im­ti šei­mai bū­din­gas mo­ra­li­nio ir tei­si­nio po­bū­džio pa­rei­gas, taip pat iš tė­vys­tės ir mo­ti­nys­tės bei gi­mi­nys­tės ry­šių tarp ar­ti­mų gi­mi­nai­čių; pri­pa­žįs­ta­me, kad pa­lan­kiau­sia ap­lin­ka vai­ko vi­sa­pu­siš­kam ir har­mo­nin­gam vys­ty­mui­si yra at­sa­kin­ga ir sta­bi­li jo tė­vų šei­ma, ku­ri ap­glė­bia vai­ką rū­pes­čiu ir mei­le; pri­pa­žįs­ta­me pri­gim­ti­nę tė­vų tei­sę bū­ti pir­mai­siais ir svar­biau­siais sa­vo vai­kų ug­dy­to­jais; pri­pa­žįs­ta­me, kad šei­ma yra pa­grin­di­nė vai­kų, kaip bū­si­mų vi­suo­me­nės na­rių, so­cia­li­za­ci­jos, au­gi­mo ir auk­lė­ji­mo­si do­rais žmo­nė­mis ir iš­ti­ki­mais pi­lie­čiais vie­ta. Taip pat ger­bia­me kiek­vie­no pi­lie­čio ap­si­spren­di­mą kur­ti šei­mą ar­ba rink­tis ki­to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą.“ Dė­ko­ju už dė­me­sį.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Į tri­bū­ną kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Mie­lie­ji ko­le­gos, no­riu in­for­muo­ti, kad su­kur­ta Lai­ki­no­ji dau­gia­funk­cių miš­kų puo­se­lė­ji­mo gru­pė. Gru­pės pir­mi­nin­ku iš­rink­tas aš, J. Ur­ba­na­vi­čius, pa­va­duo­to­ju – K. Ma­žei­ka. Kvie­čia­me jung­tis į šią gru­pę, vyk­si­me į miš­kus vi­si ap­žiū­rė­ti, kaip ten se­ka­si ūki­nin­kau­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, la­bai trum­pai. Aš no­riu pa­pra­šy­ti Bal­ti­jos Asam­blė­jos na­rių, jums yra iš­siųs­ti laiš­kai, kad jūs pa­si­rink­tu­mė­te ko­mi­te­tus, nes lat­viai, es­tai jau iš­si­rin­ko, pa­si­sky­rė. Mes jau vė­luo­ja­me. Nuo sau­sio 1 die­nos Bal­ti­jos Asam­blė­jo­je bū­tent Lie­tu­vos pu­sė pir­mi­nin­kaus, to­dėl mums la­bai svar­bu su­for­muo­ti ko­mi­te­tus. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Tai vis­kas, ką tu­rė­jo­me šian­dien vie­nas ki­tam pa­sa­ky­ti. Re­gist­ruo­ja­mės.

Dė­kui, už­si­re­gist­ra­vo 47. Skel­biu po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialde­mo­kratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak­cija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.