LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. IX-547 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-19 Nr. XIVP-2636

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.                   Siekiant teisinio reguliavimo sistemiškumo ir nuoseklumo bei atsižvelgus į tai, kad keičiamo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnyje teikiamos Garantinio fondo bei Ilgalaikio darbo išmokų fondo sąvokos, šiame straipsnyje reikėtų pateikti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo, kaip vieno iš šiuo įstatymu reguliuojamų fondų, sąvoką.

2.                   Keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos VSDF biudžetą sudarančios pajamos. Pagal šios dalies 2 punktą, VSDF biudžeto pajamas sudaro iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos yra keleriopos paskirties. Vienos jų mokamos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, todėl galima preziumuoti, kad jos patenka į šios dalies 1 punkte nurodytas pajamas. Kitos iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos skirtos iš valstybės biudžeto finansuojamoms išmokoms, kurių skyrimas ir mokėjimas pavestas VSDF administravimo įstaigoms, mokėti. Be to, pagal keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnį lėšų VSDF biudžetui iš valstybės biudžeto skiriama atsižvelgiant ir į VSDF finansinę padėtį, kai dėl Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų teisės aktų padidėja VSDF sąnaudos arba sumažėja jo pajamos, o atskirų socialinio draudimo rūšių įmokų tarifai nekeičiami, keičiami nepakankamai ar atsiranda aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti rengiant valstybės socialinių fondų biudžetų projektus ir juos tvirtinant. Iš keičiamo įstatymo 3 dalies formuluotės neaišku, ar šioje dalyje nurodytos kitos nei šio straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardintos lėšos, ar šio straipsnio 3 dalyje teikiamos šį punktą paaiškinančios nuostatos. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir šio straipsnio 3 dalies nuostatas siūlytina tikslinti ir iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių skiriamas lėšas aiškiai įvardinti šio straipsnio 1 dalyje.

3.                   Keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj formuluotės „rūšių sąnaudos“ reikėtų įrašyti „rūšių išmokų sąnaudos“.

4.                   Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. kovo 23 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1818. Atsižvelgus į tai, keičiamo įstatymo 6, 7, 8, ir 9 straipsnių nuostatos tarpusavyje derintinos su įsigaliosiančiu teisiniu reguliavimu.

5.                   Keičiamo įstatymo 11 ir 12 straipsniuose teikiamas nuostatas, atsižvelgus į juose reguliuojamų teisinių santykių pobūdį ir seką, siūlytina sukeisti vietomis.

6.                   Projekto 2 straipsnio 2 dalies formuluotė „iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos“ keistina formuluote „iki 2023 m. birželio 30 d.“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]