LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

JŪRINIŲ REIKALŲ KOMISIJA

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektO NR. XIVP-2289

 

2022-12-13 Nr. 240-P-1

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komisijos pirmininkas Valdas Rakutis, Komisijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas, Komisijos nariai: Valentinas Bukauskas, Ligita Girskienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Ieva Pakarklytė, Gintautas Paluckas, Audrius Petrošius, Arvydas Pocius, Mindaugas Skritulskas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

1

 

1

1. Seimo nutarimo projekto 1 straipsniu tvirtinamų Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos (toliau – Komisija) nuostatų (toliau – Nuostatai) 1 punkto formuluotėje „nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui remiantis Seimo statuto 71–74 straipsniais“ atsisakytina nuorodos į Seimo statuto 71-74 straipsnius, nes, viena vertus, 2020 m. lapkričio 24 d. Seimo nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“, kurio 19 ir 20 straipsniais sudaryta Komisija, preambulėje jau yra pateikta nuoroda į Seimo statuto 71 straipsnį; kita vertus Seimo statuto 72, 73, 731 straipsniuose reglamentuojamas Seimo laikinųjų komisija sudarymas, o Komisija yra nuolat veikianti Seimo komisija, 74 straipsnyje reglamentuojama Seimo komisijų darbo tvarka (ne sudarymas).

Pritarti

 

2

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

5

2. Nuostatų 5 punkte nurodomos „Svarbiausios komisijos veiklos kryptys“. Žodžio „svarbiausios“ vartojimas suponuoja, kad yra ir kitų, mažiau svarbių Komisijos veiklos krypčių, tačiau jos Nuostatuose nedėstomos, todėl žodžio „svarbiausios“ atsisakytina arba Nuostatai papildytini išdėstant kitas (ne tokias svarbias) Komisijos veiklos kryptis.

Pritarti

 

3

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

 

3. Nuostatų 5 punkto 1 papunktyje reikėtų patikslinti, kad Komisija rengia, teikia ir svarsto kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus. Taip pat nurodytina ir tai, apie ką Komisija teikia išvadas ir pasiūlymus Seimui ir kitoms valstybės institucijoms.

Pritarti

 

4

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

5

4. Nuostatų 5 punkto 3 papunktyje žodis „telktis“ keistinas žodžiu „telkti“ (atsižvelgiant į šios nuostatos turinį).

Pritarti

 

5

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

5

5. Neaišku, koks subjektas turimas mintyje Nuostatų 5 punkto 3 papunktyje formuluotėje „valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų organizacijų“ nurodant „kitas organizacijas“ – nevyriausybinės organizacijos ar kas kita.

Pritarti

 

6

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

5

6. Nuostatų 5 punkto 4 papunktyje nurodoma Komisijos veiklos kryptis - sekti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius šių sektorių veiklą, derinti juos su tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais. Jei čia turimas mintyje įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų rengimas, atkreiptinas dėmesys, kad tokia Komisijos veiklos kryptis išdėstyta Nuostatų 5 punkto 1 papunktyje. Jei turima mintyje kokia nors kita Komisijos veikla, aptariama nuostata atitinkamai tikslintina.

Pritarti

 

7

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

5

7. Nuostatų 5 punkto 8 papunktyje vartojamoje formuluotėje “plačiąja visuomene” žodžio “plačiąja” siūlytina atsisakyti kaip perteklinio.

Pritarti

 

8

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

6

8. Nuostatų 6 punkte nurodoma, kad Komisijos veiklos kryptys gali apimti naudingųjų išteklių ir energijos šaltinių naudojimo ir gavybos, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos infrastruktūrą, saugomas teritorijas, mokslinius tyrimus jūroje, povandeninį kultūros paveldą. Šios nuostatos turinys nėra aiškus, gali būti įvairiai interpretuojamas. Neaišku, kokie faktoriai lemtų, ar Komisijos veiklos kryptys čia nurodytas sritis galėtų arba negalėtų apimti, todėl siūlytina aptariamą nuostatą patikslinti.

Pritarti iš dalies

 

9

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

7

9. Nuostatų 7 punkto 2 papunktyje vartojamoje formuluotėje „ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų“ žodžių „ministerijų ir kitų“ siūlytina atsisakyti, nes, vienas vertus, išskirti ministerijas iš kitų valstybės įstaigų aptariamos nuostatos kontekste nėra pagrindo; kita vertus, formuluotė suponuotų, kad ministerijos yra valstybės institucijos, kas neatitinka ministerijų, kurios yra valstybės įstaigos, teisinio statuso.

Pritarti

 

10

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

7

10. Nuostatų 7 punkto 3 papunktyje vartojama “valstybės valdymo institucijų” sąvoka derintina su kitose Nuostatų nuostatose vartojama sąvoka “valstybės institucijos”.

Pritarti

 

11

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

7

11. Pagal Nuostatų 7 punkto 4 papunktį Komisija bendradarbiauja su verslo ir mokslo organizacijų, susijusių su jūriniu sektoriumi, jų vadovų, darbdavių ir darbuotojų asociacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kurių tikslai ir veiklos formos atitinka Komisijos nuostatas. Neaišku, kas turima mintyje nurodant tikslų ir veiklos formų atitikimą Komisijos nuostatoms – atitikimas Komisijos veiklos kryptims ar kas nors kita. Siūlytina aptariamą nuostatą dėstyti aiškiau.

Pritarti

 

12

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

7

12. Pagal Nuostatų 7 punkto 5 papunktį Komisija nagrinėja Komisijoje gautus mokslo, ūkinių struktūrų, gyventojų bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių jūrinį sektorių. Neaišku, kokie subjektai turimi mintyje nurodant „mokslo, ūkines struktūras“, todėl siūlytina aptariamą nuostatą tikslinti.

Pritarti

 

13

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

9

13. Nuostatų 9 punkte siūloma nustatyti, kad Komisija į posėdžius renkasi paprastai vieną kartą per mėnesį Seimo sesijos metu savo pačios nustatytu laiku. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų ir kitų padalinių posėdžių laikas yra nustatytas 2012 m. gruodžio 5 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų ir kitų padalinių posėdžių laiko patvirtinimo“ (2021 m. balandžio 14 d. redakcija), todėl siūlytina atsisakyti žodžių „pačios nustatytu laiku“.

Pritarti

 

14

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

9

14. Nuostatų 9 punkte nurodoma, kad į Komisijos posėdžius kviečia Komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Atkreiptinas dėmesys, kad kvietimas į posėdį ir dalyvavimas jame nėra tapatūs dalykai, todėl neaišku, kodėl Komisijos pirmininko pavaduotojas kviestų į Komisijos posėdžius ne tuomet, kai Komisijos pirmininkas dėl objektyvių priežasčių negali pakviesti pats, o tuomet, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje (net jei ir gali į jį pakviesti).

Pritarti

 

15

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

11

15. Nuostatų 11 punkte vartojama „nevalstybinių institucijų“ sąvoka keistina į „nevyriausybinių organizacijų“.

Pritarti

 

16

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-30.

 

 

12

16. Nuostatų 12 punkte formuluojama nuostata, kad „Komisijos nariai Seimo nustatyta tvarka turi teisę gauti informaciją su jos veikla susijusiais klausimais“ tikslintina, nes neaišku, apie kokią informaciją, kurią Komisijos nariai turi teisę gauti Seimo nustatyta tvarka, čia kalbama. Siūlome nurodyti, kad informacija gaunama teisės aktų nustatyta tvarka.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Jūrinių reikalų komisijos pateiktam Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektui bei nuostatams ir komisijos išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1

Seimo Jūrinių reikalų komisija, 2022-12-13.

 

 

 

 

Argumentai:

Nuostatuose numatyta tik socialinė ir aplinkos apsauga bei interesų jūrų ūkio sektoriuose apsauga. Tačiau strateginės infrastruktūros apsauga nenumatyta. Siūloma nuostatų 5 punkto 2 papunktį papildyti žodžiais „jūrų ir uostų infrastruktūros apsaugos“.

Pasiūlymas:

Papildyti nuostatų 5 punkto 2 papunktį žodžiais „jūrų ir uostų infrastruktūros apsaugos“ ir jį išdėstyti taip:

„2) dalyvauti rengiant ir kompleksiškai įgyvendinant ilgalaikius jūrinio sektoriaus bei su juo susijusius planus, turinčius tiesioginės ar netiesioginės įtakos sektoriaus strateginei plėtrai šiose srityse: strateginės vadybos, jūrinių teritorijų planavimo, inovacijų ekosistemos, specialistų rengimo, laivų statybos ir remonto, jūrų pramonės ir energetikos, jūrų transporto, jūrų ir uostų infrastruktūros bei suprastruktūros, jūrų ir uostų infrastruktūros apsaugos, tranzito politikos, aplinkos apsaugos sistemos, turizmo ir poilsio infrastruktūros, socialinės apsaugos ir mokesčių sistemos;“

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Valdas Rakutis.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komisijos siūlomas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas ir nuostatai.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Valdas Rakutis

 

 

 

Jūrinių reikalų komisijos patarėjas Rolandas Juknevičius