2020-09-14

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1012 3, 8, 17, 25, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71(1), 79(1) ir 83(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5016

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Pasiūlymas:

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti ir papildyti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Diplomatų atestacijos komisija

1. Diplomatų atestacijos komisija (toliau – Atestacijos komisija) užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka svarsto diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus, taip pat diplomatų skyrimo į kitas pareigas, šio įstatymo ir užsienio reikalų ministro nustatytais atvejais – diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato sutarties nutraukimo,  rotacijos ir laikino perkėlimo, diplomatų siuntimo tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose ar stažuotėse užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo ar atėmimo, diplomatų atrankos ir kitus užsienio reikalų ministro pavestus klausimus ir teikia rekomendacijas šiais klausimais užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus ir jos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Daugiau nei pusę Atestacijos komisijos narių sudaro pagal diplomato tarnybos sutartį dirbantys diplomatai.

2. Atestacijos komisiją sudaro 7 nariai. Ne daugiau kaip vieną trečdalį Atestacijos komisijos narių sudaro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Atestacijos komisijoje taip pat turi būti ne mažiau kaip vienas Užsienio reikalų ministerijoje veikiančios profesinės sąjungos (profesinės sąjungos nesant – darbo tarybos, jeigu Užsienio reikalų ministerijoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos bendru susitarimu skiria bendrą atstovą) atstovas.

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 28 straipsnio 2 ir 7 dalis ir jas išdėstyti taip:

1. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Su asmeniu, Respublikos Prezidento skiriamu diplomatiniu atstovu ir iki paskyrimo nesudariusiu su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu užsienio reikalų viceministru, ir su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu laikinuoju reikalų patikėtiniu diplomatinėje atstovybėje, konsulinės įstaigos vadovu ar diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar specialiosios misijos ministru patarėju, jeigu jie iki šio paskyrimo dienos nėra sudarę su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Pasibaigus ne trumpiau nei 2 metus galiojusios terminuotos diplomato tarnybos sutarties, sudarytos su šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytu asmeniu, terminui, toks asmuo, neatsižvelgiant į jo turėtą ar turimą diplomatinį rangą ir eitas pareigas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pasibaigimo į pareigas diplomatinėje tarnyboje skiriamas konkurso į diplomatinę tarnybą būdu. gali kreiptis į užsienio reikalų ministrą, kad su juo būtų sudaryta diplomato tarnybos sutartis. Sprendimą dėl diplomato tarnybos sutarties sudarymo be konkurso ir tokio asmens skyrimo į jo diplomatinį rangą atitinkančias pareigas priima užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į Atestacijos komisijos rekomendacijas. Asmeniui, su kuriuo šioje dalyje nurodytu atveju sudaroma diplomato tarnybos sutartis, pareiginės algos koeficientas nustatomas šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti bei papildyti 41 straipsnio 3 ir 4 dalis ir jas išdėstyti taip:

41 straipsnis. Diplomatų tarnybinės veiklos vertinimas

3. Kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama gerai, jo teisinė padėtis nesikeičia ir diplomato tarnybinės veiklos vertinimas yra baigiamas užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į Atestacijos komisijos sprendimą, priima vieną iš nurodytų sprendimų:

1) nustatyti diplomatui didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1 didesnį koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento;

2) perkelti diplomatą į nuosekliai aukštesnes pareigas (išskyrus pareigas, kurioms įstatymais yra nustatyta kadencija, ir padalinių vadovų ar kitas pareigas, į kurias užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka turi būti organizuojama atranka);

3) suteikti diplomatui nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą ir perkelti diplomatą į nuosekliai aukštesnes pareigas;

4) suteikti diplomatui nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą, atsižvelgiant į šio įstatymo 61 straipsnio 2 dalies nuostatas;

5) taikyti šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas skatinimo priemones.

4. Kai diplomato tarnybinė veikla įvertinama labai gerai. Atestacijos komisijos siūlymu užsienio reikalų ministras priima vieną iš šių sprendimų:

1) nustatyti diplomatui didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 1 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento;

2) perkelti diplomatą į nuosekliai aukštesnes pareigas (išskyrus pareigas, kurioms įstatymais yra nustatyta kadencija, ir padalinių vadovų ar kitas pareigas, į kurias užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka turi būti organizuojama atranka);

3) suteikti diplomatui nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą ir perkelti diplomatą į nuosekliai aukštesnes pareigas;

3) 4) suteikti nuosekliai aukštesnį diplomatinį rangą, atsižvelgiant į šio įstatymo 61 straipsnio 2 dalies nuostatas;

4) 5) taikyti šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas skatinimo priemones.

 

9 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 43 straipsnio 2, 4 ir 7 dalis bei jas išdėstyti taip:

„2. Diplomatas į aukštesnes pareigas gali būti perkeltas yra perkeliamas, Užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje arba specialiojoje misijoje esant laisvoms pareigoms, jeigu diplomatas atitinka tai pareigybei aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, diplomatui suteikus aukštesnį rangą, taip pat tarnybinės veiklos vertinimo arba atrankos būdu.

4. Esant tarnybinei būtinybei ir kai institucijų vadovai šį klausimą suderina, užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į karjeros valstybės tarnautojo pareigas Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje ar kitoje valstybės institucijoje, jeigu diplomatas atitinka pareigybės, į kurią perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Laikino perkėlimo terminas – 2 metai nuo diplomato perkėlimo dienos.  Esant tarnybinei būtinybei, Šis terminas gali būti pratęstas iki vienų metų ir bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 3 metų per penkerius tarnybos metus iki 2 metų. Pakartotinių pratęsimų skaičius nėra ribojamas, tačiau bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 5 metų per 8 tarnybos metus.  Perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Laikinai perkeltam diplomatui paliekamas iki perkėlimo turėtas diplomatinis rangas. Perkėlimo laikotarpiu valstybės institucija, į kurią diplomatas perkeltas, diplomatui moka ne mažesnį, negu iki perkėlimo nustatytas, darbo užmokestį, tačiau ne didesnį negu pagal tai pareigybei, į kurią jis perkeltas, nustatytą didžiausią pareiginės algos koeficientą. Pasibaigus perkėlimo laikotarpiui, diplomatas grąžinamas į Užsienio reikalų ministeriją ir paskiriamas į pareigas, kurios yra lygiavertės pareigoms, diplomato eitoms iki perkėlimo, arba diplomato sutikimu – į kitas pareigas, nemažinant iki perkėlimo diplomatui taikyto pareiginės algos koeficiento yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu diplomatas gali būti skiriamas į žemesnes pareigas. Kai diplomatas skiriamas į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, kurios yra lygiavertės ar žemesnės nei tos, kurias jis ėjo iki laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jam nustatomas iki jo laikino perkėlimo į karjeros tarnautojo pareigas nustatytas, o kai skiriamas į aukštesnes pareigas, – 0,5 didesnis nei iki jo laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Diplomatas gali būti iš karto skiriamas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Diplomatas negali būti grąžinamas į Užsienio reikalų ministeriją ir (ar) paskiriamas į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, jeigu iš karjeros valstybės tarnautojo pareigų, į kurias asmuo buvo perkeltas, jis buvo atleistas dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimo, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės, šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių ar kitų aplinkybių, dėl kurių diplomatą į pareigas priimantis asmuo konstatuoja diplomato neatitiktį diplomato nepriekaištingos reputacijos reikalavimams, nurodytiems šio įstatymo 6 straipsnyje. Diplomatui jo laikino perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas laikotarpiu taikomos šios dalies ir mutatis mutandis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos.

7. Diplomatas į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas skiriamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio pareigas gali būti skiriamas tik diplomatas, dirbantis pagal diplomato tarnybos sutartį.  Atleidus Užsienio reikalų ministerijos kanclerį ar užsienio reikalų viceministrą, su kuriuo sudaryta diplomato tarnybos sutartis, iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigų Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punktuose nurodytais pagrindais, diplomatas, ėjęs šias pareigas, perkeliamas arba paskiriamas į kitas pareigas šio straipsnio nustatyta tvarka, laikantis šioje dalyje nustatytų principų. Jeigu diplomatas perkeliamas arba skiriamas į kitas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, jis perkeliamas arba paskiriamas į pareigas, kurios yra ne žemesnės negu tos, kurias jis ėjo iki paskyrimo į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas, arba, jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu – į žemesnes pareigas. Diplomatui nustatomas ne mažesnis nei iki paskyrimo į Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro pareigas jam nustatytas pareiginės algos koeficientas, bet ne didesnis negu pareigybei, į kurią jis perkeliamas arba skiriamas, nustatytas didžiausias ir ne mažesnis negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas.“

 

13 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Asmeniui, su kuriuo sudaryta terminuota diplomato tarnybos sutartis parengiamajam laikotarpiui, taip pat asmeniui, sėkmingai išdirbusiam parengiamąjį laikotarpį, suteikiamas žemiausias diplomatinis rangas. Nuosekliai aukštesnis negu turėtas diplomatinis rangas diplomatui suteikiamas ne anksčiau kaip po 4 metų vertinimo metu, praėjus ne daugiau 4 metams nuo turimo diplomatinio rango suteikimo (į šį laikotarpį įskaitomas parengiamasis laikotarpis), jeigu diplomatas neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų. Nurodyta tvarka suteikiami trečiojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, pirmojo sekretoriaus, patarėjo ir ministro patarėjo diplomatiniai rangai. Tuo atveju, jeigu esant nuosekliai aukštesnio diplomatinio rango suteikimo sąlygoms užsienio reikalų ministro sprendimu diplomatui nėra suteikiamas nuosekliai aukštesnis rangas, diplomatas turi teisę reikalauti, kad nuosekliai aukštesnio diplomatinio rango suteikimo jam klausimas būtų išnagrinėtas iš naujo be neeilinio diplomato tarnybinės veiklos vertinimo. Užsienio reikalų ministras tokį prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Diplomato prašymas gali būti atmetamas motyvuotu užsienio reikalų ministro sprendimu. Ši rangų teikimo tvarka taikoma ir diplomatams, laikinai perkeltiems dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas.“

 

14 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 1ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

„1. Asmuo ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ar atašė diplomatinį rangą turi iki gyvos galvos, jeigu, sukakęs teisės gauti senatvės pensijos amžių, išeina iš diplomatinės tarnybos.

3. Diplomato statusas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti atkurtas  atkuriamas buvusiems diplomatams (išskyrus diplomatus, dirbusius pagal terminuotas diplomato tarnybos sutartis), jeigu jie per 5 metus nuo diplomato tarnybos sutarties nutraukimo pareiškia norą atkurti diplomato statusą ir diplomato tarnybos sutartis su jais nebuvo nutraukta šio įstatymo 92 straipsnio 1 dalies 1–9, 11 ir 12 punktuose ir 2 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nustatytais pagrindais.“

 

22 straipsnis. Įstatymo papildymas 79straipsniu

 

Išbraukti Įstatymo papildymą 791strapsnį:

791 straipsnis. Renta senatvės pensijos amžių sukakusiems diplomatams

1. Asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka turintis diplomatinį rangą iki gyvos galvos, įgijęs ne mažesnį kaip 25 metų diplomatinės tarnybos stažą ir išėjęs iš diplomatinės tarnybos sukakęs senatvės pensijos amžių, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis turi teisę iki gyvos galvos kas mėnesį gauti 2 pareiginės algos bazinių dydžių per mėnesį dydžio rentą (toliau – renta).

2. Rentą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skiria ir kas mėnesį moka Užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Renta skiriama nuo asmens prašymo skirti rentą pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei išėjimo iš diplomatinės tarnybos sukakus senatvės pensijos amžių dienos (kitą dieną po paskutinės tarnybos dienos).  

3. Renta asmeniui neskiriama, o paskirtoji nemokama, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jam šio įstatymo 63 straipsnio nustatyta tvarka atimamas diplomatinis rangas;

4) jis gauna valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto (nuo sprendimo skirti valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto dienos);

5) jis gauna bet kokios rūšies pensiją iš tarptautinės ar Europos Sąjungos arba užsienio valstybės institucijos;

6) jam mokamas priedas už diplomatinį rangą.

4. Rentos gavėjas privalo pranešti Užsienio reikalų ministerijai apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo.

5. Jeigu apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes nepranešama ir dėl to renta permokama, permokėtos rentos dydis išieškomas iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

25 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti nepilnamečiai vaikai, kurių globėju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis, diplomatui mokama kompensacija visiškai ar iš dalies padengti vaikų ikimokyklinio ugdymo išlaidas. Vyriausybė nustato ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensuojamąją dalį, priklausomą nuo ikimokyklinio ugdymo išlaidų dydžio, o užsienio reikalų ministras – kompensuojamas ikimokyklinio ugdymo išlaidas, jų apskaičiavimo ir kompensavimo tvarką.“

 

27 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 89 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Diplomatui, paskirtam dirbti į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar specialiąją misiją, ir kartu su juo vyksiančiam ir (ar) išvykusiam sutuoktiniui užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti apmokamos vienos iš oficialių valstybės, kurioje yra diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga ar specialioji misija, kalbų ar kitos pagal poreikį užsienio kalbos mokymosi išlaidos.“

 

29 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 92 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Jeigu diplomatas tampa valstybės politiku arba pradeda eiti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, diplomato tarnybos sutartis turi būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai diplomatas skiriamas Užsienio reikalų ministerijos kancleriu, ir šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai asmuo, skiriamas užsienio reikalų viceministru, jo skyrimo metu yra sudaręs diplomato tarnybos sutartį. Šie asmenys turi teisę atkurti diplomato statusą šio įstatymo 62 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.“

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

diplomatinės tarnybos įstatymo

3 priedas

 

SU DARBU UŽSIENYJE SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA

 

Eil. Nr.

Diplomatai

Kiti valstybės tarnautojai

Koeficientas

1.

Ambasadorius

10,87

2.

Ambasadorius ypatingiems pavedimams, laikinasis reikalų patikėtinis, įgaliotasis ministras, generalinis konsulas, ministras patarėjas, konsulas – konsulinės įstaigos vadovas, patarėjas, pirmasis sekretorius, konsulas, antrasis sekretorius, vicekonsulas, trečiasis sekretorius, atašė

Specialusis patarėjas, specialusis atašė, specialiojo patarėjo pavaduotojas, patarėjas administracijai, patarėjas finansams, vyriausiasis specialistas, specialiojo atašė pavaduotojas, vyresnysis specialistas, specialistas

10,09 8,6

3.

Laikinasis reikalų patikėtinis, įgaliotasis ministras, generalinis konsulas

9,70

4.

Ministras patarėjas, konsulas – konsulinės įstaigos vadovas

 

Specialusis patarėjas

8,93

5.

Patarėjas

 

Specialusis atašė, specialiojo patarėjo pavaduotojas

8,15

6.

Pirmasis sekretorius, konsulas

Vyriausiasis specialistas, specialiojo atašė pavaduotojas

6,99

7.

Antrasis sekretorius, vicekonsulas

Vyresnysis specialistas

5,82

8.

Trečiasis sekretorius

Specialistas

5,05

9.

Atašė

4,27

 

 

 

 Teikia

 

                                                               

Seimo narys                                                                                                     Algirdas Sysas