LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 70 STRAIPSNIO PAKEITIMO“

PROJEKTO XIVP-2581(2)

 

 

2022-05-17 Nr. 102-P-22

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Arvydą Anušauską pavaduojanti Jurgita Sejonienė, Aušrinė Armonaitė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Vilių Semešką pavaduojanti Rasa Petrauskienė, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meile Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Seimo narys Jurgis Razma

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-10

 

 

 

*

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Atsižvelgti

 

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Jurgis Razma

2023-05-12

1

 

 

 

Argumentai:

Projekto 1 straipsnis, kuriuo keičiamas Seimo Statuto 70 straipsnis, neatitinka 2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio, kurio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta teisė  religinei bendrijai, siekiančiai gauti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą,  pateikti nuomonę, o ne pastabas Seimui dėl Teisingumo ministerijos pateiktos išvados: “Religinė bendrija, susipažinusi su Teisingumo ministerijos išvada, turi teisę raštu pateikti nuomonę dėl šios išvados Seimui ir pristatyti ją Seimo nutarimo projekto svarstymo Seime metu“ (6 straipsnio 4 dalis).

 Siekiant pašalinti nurodytąjį prieštaravimą minėtam Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymui siūlau tikslinti keičiamą Seimo statuto 70 straipsnį, jame nurodant, kad religinė bendrija gali pateikti nuomonę dėl Teisingumo ministerijos pateiktos išvados.

Be to, pagal minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalį 

„Kitos (netradicinės) religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai.“ Atsižvelgiant į tai bei siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir skaidrumo, jo atitikties Konstitucijos 43 straipsniui ir Konstitucinio Teismo doktrinai  siūlau Statuto 70 straipsnyje nurodyti, kad išvada rengiama dėl patvirtinimo ar paneigimo, kad religinė bendrija turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje dėl kurios nekyla jokių abejonių (ji vienija pakankamai gausią žmonių grupę ar visuomenės dalį,  veikia daugiau nei kelis dešimtmečius ir neapsiriboja keliomis žmonių kartomis; Bažnyčios mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai).

 

Pasiūlymas:

Projekto 1 straipsniu keičiamą Seimo statuto 70 straipsnio naują 9 dalį išdėstyti taip:

„9) atsižvelgus į Teisingumo ministerijos išvadą ir įvertinus dėl jos pateiktas pateiktą religinės bendrijos nuomonę pastabas, rengti Seimo nutarimų dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinei bendrijai projektus, kai religinė bendrija turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje dėl kurios nekyla jokių abejonių (ji vienija pakankamai gausią žmonių grupę ar visuomenės dalį,  veikia daugiau nei kelis dešimtmečius ir neapsiriboja keliomis žmonių kartomis; Bažnyčios mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai) arba atsisakymo religinei bendrijai suteikti valstybės pripažinimą ar religinei bendrijai suteikto valstybės pripažinimo atšaukimo projektuskai ji nebeatitinka nurodytų kriterijų projektusir juos svarstyti.“

 

Pritarti iš dalies

Argumentai:

Pritartina pasiūlymui suderinti siūlomą Seimo statuto 70 straipsnio 9 punktą su Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio  4 dalimi ir nurodyti, kad religinė bendrija pateikia nuomonę, o ne pastabas.

 

Tuo tarpu siūlymas Seimo statute detalizuoti dėl kokių religinių bendrijų būtų rengiami Seimo nutarimų dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinei bendrijai projektai laikytinas pertekliniu, be to, galimai sukelsiančiu taikymo neaiškumų. Kitų religinių bendrijų valstybės pripažinimo kriterijų nustatymas yra Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo reguliavimo dalykas. Tuo tarpu Seimo statuto 70 straipsnio 9 punktu siekiama įtvirtinti, kad tokių projektų parengimas yra Žmogaus teisių komiteto veiklos kryptis.

 

Pasiūlymas:

„9) atsižvelgus į Teisingumo ministerijos išvadą ir įvertinus dėl jos pateiktas pateiktą religinės bendrijos pastabas nuomonę dėl šios išvados, rengti Seimo nutarimų dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms, atsisakymo religinei bendrijai suteikti valstybės pripažinimą ar religinei bendrijai suteikto valstybės pripažinimo atšaukimo projektus ir juos svarstyti;“.

 

Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                                  Irena Haase

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Martyna Civilkienė