Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

 administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl lėšų skyrimo Šiaulių rajono kaimo plėtrai tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės akto projekto rengėjas: Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Zakrė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Sprendimo projektu siūlomas reglamentavimas  nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams.

 

tenkina

netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Sprendimo projekte tokių spragų ir nuostatų nenustatyta

 

tenkina

netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Už sprendimo priėmimą atsako Komisija (4 punktas), sprendimo priėmimas derinamas su Finansų skyriumi, sprendimas įforminamas Administracijos direktoriau įsakymu.

 

Programos lėšų skyrimo teisėtumą tikrina Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

 

tenkina

netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka

 

tenkina

netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Sąrašas baigtinis

 

tenkina

netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Skiriamų lėšų dydis nustatytas IV skyriuje, išimtys netaikomos

 

tenkina

netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Nustatyta V skyriuje

 

 

 

tenkina

netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Nustatyta 4, 5 punktai

 

tenkina

netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Nustatyta 17 punkte

 

tenkina

netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Nustatyta, kad programos lėšų skyrimo teisėtumą tikrina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

tenkina

netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Netaikytina

 

tenkina

netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

tenkina

netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

 

vyriausioji specialistė

Jolita Zakrė

Teisės akto projekto vertintojas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ersida Medžiūnienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

 

 

2016-10-26

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

______________

 [1]     Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2]     Tas pat.

[3]     Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.