LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-3632(2)

Vilnius

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.        Projekto 2 straipsniu Medžioklės įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 41 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad ,,medžioklėje dalyvaujančiam medžiotojui draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų“. Atkreipiame dėmesį, kad medžioklėse gali dalyvauti ne tik medžiotojai, bet ir kiti asmenys, pavyzdžiui, varovai, kurių veiksmai medžioklėje, manytina, taip pat gali turėti įtakos medžioklės saugumui. Svarstytina, ar projekto nuostatos nereikėtų papildyti, nustatant kad, medžioklėje ne tik medžiotojams, bet ir kitiems medžioklėje dalyvaujantiems asmenims draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų medžiagų.

Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 2 straipsnyje dėstomos keičiamo įstatymo 41 straipsnio 1 dalies nuostatos būtų papildytos, tai atitinkamai reikėtų papildyti ir projekto 2 straipsnyje dėstomą keičiamo įstatymo 41 straipsnio 2 dalį, nustatant, kad turėtų leistis patikrinami dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo kitų medžiagų ne tik medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai, bet ir kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys.

Tuo atveju, jeigu būtų nustatytas draudimas kitiems medžioklėje dalyvaujantiems asmenims medžioklėje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų medžiagų, taip pat pareiga leistis patikrinamiems dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo kitų medžiagų, tokiems asmenims atitinkamai turėtų būti nustatyta administracinė atsakomybė už dalyvavimą medžioklėje neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat administracinė atsakomybė už atsisakymą pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tuo tikslu reikėtų papildyti teikiamą įstatymo projekto lydinčiojo Administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3629(2)) 1 straipsnyje dėstomas Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 9, 11, 13, 15 dalių nuostatas.

2.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad „Administracinių nusižengimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ir teisę medžioti atima aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.“ Šios projekto nuostatos nėra aiškios santykyje su kartu teikiamo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3629(2)) 3 straipsnio 3 dalimi keičiamo Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 43 punktu, pagal kurį administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo ne tik aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, bet ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnai už 290 straipsnyje (medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas) numatytus administracinius nusižengimus. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos.

3.    Projekto 4 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Svarstytina, ar atsižvelgiant į įstatymo projekto priėmimo, pasirašymo, paskelbimo procedūrų trukmę nereikėtų nustatyti vėlesnės įstatymo įsigaliojimo datos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teikiamas įstatymo projektas yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3627(2)) lydintysis įstatymo projektas, abiejuose projektuose reikėtų nustatyti vienodas įstatymų įsigaliojimo datas.

4.    Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 4 straipsnio 1 dalyje būtų nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data, projekto 4 straipsnio 2 dalyje atitinkamai reikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datą.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                             Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]